Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca

Legatura ta catre Securitate si Sanatate in Munca

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii          ROMANIA          Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca
Noutati pe Site | Harta Site | Sugestii | Ajutor | Traduceri Tipareste aceasta pagina
Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca


Legislatie->Ordonante si Hotarari ...->Hotarari de Guvern->Hotar´┐Żrea nr. 1007 din 2 august 2006

Hotar´┐Żrea nr. 1007 din 02/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la asistenta medicala la bordul navelor

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 696 din 15/08/2006


´┐Żn temeiul art. 108 din Constitutia Rom´┐Żniei, republicata,
Guvernul Rom´┐Żniei adopta prezenta hotar´┐Żre.

 

   CAPITOLUL I
  Dispoziţii generale

   Art. 1. - Prezenta hotăr´┐Żre stabileşte cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la asistenţa medicală la bordul navelor.
   Art. 2. - ´┐Żn ´┐Żnţelesul prezentei hotăr´┐Żri, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:
   a) navă - orice navă maritimă sau navă de pescuit care arborează pavilionul rom´┐Żnesc, aflată ´┐Żn proprietate publică ori privată, cu excepţia navelor de navigaţie interioară, navelor militare, ambarcaţiunilor de agrement utilizate ´┐Żn scopuri necomerciale şi care nu au echipaj profesionist, precum şi a remorcherelor care ´┐Żşi desfăşoară activitatea ´┐Żn bazinele şi radele portuare;
   b) lucrător - membru al echipajului sau persoana care exercită o activitate profesională la bordul unei nave, inclusiv stagiarii şi elevii, cu excepţia piloţilor portuari şi a personalului de la uscat care desfăşoară o activitate la bordul unei nave acostate la cheu;
   c) armator - proprietarul navei, cu excepţia cazurilor ´┐Żn care nava a fost ´┐Żnchiriată fără echipaj şi materiale sau al cărei management este asigurat, ´┐Żn totalitate ori parţial, de către o persoană fizică sau juridică, alta dec´┐Żt proprietarul, ´┐Żn baza unui contract de management; ´┐Żn aceste cazuri persoana fizică ori juridică care a ´┐Żnchiriat nava sau cea care asigură managementul navei este considerată armator;
   d) dotare medicală - medicamente, echipament medical şi antidoturi, a căror listă neexhaustivă este prevăzută ´┐Żn anexa nr. 2;
   e) antidot - substanţa utilizată pentru prevenirea sau tratamentul efectului ori efectelor vătămătoare, directe sau indirecte, ale uneia ori mai multor substanţe incluse ´┐Żn lista cu substanţe periculoase prevăzută ´┐Żn anexa nr. 3.
   Art. 3. - Navele sunt clasificate ´┐Żn 3 categorii, potrivit prevederilor anexei nr. 1.

   CAPITOLUL II
  Medicamente şi materiale sanitare - Spaţiu de ´┐Żngrijire medicală - Medic

   Art. 4. - Fiecare navă care arborează pavilionul rom´┐Żnesc trebuie să aibă ´┐Żn permanenţă la bordul său o dotare medicală conformă, din punct de vedere calitativ, cu prevederile pct. I şi II ale anexei nr. 2, corespunzător categoriei de nave din care face parte.
   Art. 5. - Cantităţile de medicamente şi de material medical care se iau la bord trebuie stabilite ´┐Żn funcţie de caracteristicile voiajului, ţin´┐Żndu-se seama de porturile de escală şi de destinaţie, durata voiajului, activităţile care se desfăşoară la bord, caracteristicile ´┐Żncărcăturii, precum şi de numărul lucrătorilor.
   Art. 6. - Conţinutul dotărilor medicale, ´┐Żn ceea ce priveşte medicamentele şi materialele sanitare, trebuie să fie detaliat ´┐Żntr-un document de control care să corespundă cel puţin cadrului general prevăzut la pct. 1 şi 2 ale secţiunilor 1, a 2-a şi a 3-a pct. II ale anexei nr. 4.
   Art. 7. - (1) Fiecare navă care arborează pavilionul rom´┐Żnesc şi care se ´┐Żncadrează ´┐Żn categoria de nave C trebuie să dispună, pentru fiecare dintre plutele şi bărcile sale de salvare, de o cutie etanşă care să conţină cel puţin materialele sanitare prevăzute la pct. I şi II ale anexei nr. 2.
   (2) Conţinutul cutiei este detaliat ´┐Żn documentul de control prevăzut la art. 6.
   Art. 8. - (1) Fiecare navă care arborează pavilionul rom´┐Żnesc, av´┐Żnd un tonaj brut mai mare de 500 tdw, al cărei echipaj este alcătuit din 15 sau mai mulţi lucrători şi care efectuează un voiaj cu durata de peste 3 zile, trebuie să dispună de un spaţiu care să permită acordarea ´┐Żngrijirilor medicale ´┐Żn condiţii materiale şi igienice corespunzătoare.
   (2) Fiecare navă care arborează pavilionul rom´┐Żnesc, al cărei echipaj este alcătuit din 100 sau mai mulţi lucrători şi care efectuează un voiaj internaţional cu durata de peste 3 zile, trebuie să aibă la bord un medic responsabil cu ´┐Żngrijirea medicală a lucrătorilor.

   CAPITOLUL III
  Antidoturi

   Art. 9. - Fiecare navă care arborează pavilionul rom´┐Żnesc şi care transportă una sau mai multe dintre substanţele periculoase prevăzute ´┐Żn anexa nr. 3 trebuie să dispună la bord, ´┐Żn cadrul dotării medicale, cel puţin de antidoturile prevăzute la pct. III al anexei nr. 2.
   Art. 10. - (1) Fiecare navă de tip feribot care arborează pavilionul rom´┐Żnesc şi ale cărei condiţii de exploatare nu permit ´┐Żntotdeauna cunoaşterea ´┐Żn avans a naturii substanţelor periculoase transportate trebuie să aibă la bord, ´┐Żn dotarea medicală, cel puţin antidoturile prevăzute la pct. III al anexei nr. 2.
   (2) ´┐Żn cazul ´┐Żn care, pe o linie regulată, durata voiajului este mai mică de două ore, antidoturile pot fi limitate la acelea care trebuie să fie administrate, ´┐Żn caz de extremă urgenţă, ´┐Żntr-o perioadă de timp care să nu depăşească durata normală a voiajului.
   Art. 11. - Conţinutul dotării medicale, ´┐Żn ceea ce priveşte antidoturile, se ´┐Żnscrie ´┐Żn documentul de control care trebuie să corespundă cel puţin cadrului general prevăzut la pct. II poz. 3 al secţiunilor 1, a 2-a şi a 3-a ale anexei nr. 4.

   CAPITOLUL IV
  Responsabilităţi

   Art. 12. - Aprovizionarea şi completarea dotării medicale a fiecărei nave care arborează pavilionul rom´┐Żnesc se face pe cheltuiala exclusivă a armatorului, fără nicio contribuţie financiară din partea lucrătorilor.
   Art. 13. - (1) Responsabilitatea administrării dotării medicale revine comandantului navei.
   (2) Fără a se diminua responsabilitatea prevăzută la alin. (1), comandantul navei poate să delege responsabilitatea utilizării şi ´┐Żntreţinerii dotării medicale unuia sau mai multor lucrători desemnaţi ´┐Żn acest sens datorită competenţei lor.
   Art. 14. - Dotarea medicală trebuie menţinută ´┐Żn stare bună, completată şi re´┐Żnnoită c´┐Żt mai cur´┐Żnd posibil, ´┐Żn orice situaţie constituind o prioritate a procedurilor normale de aprovizionare.
   Art. 15. - ´┐Żn caz de urgenţă medicală, constatată de către comandant după ce acesta a primit un aviz medical, medicamentele, materialele sanitare şi antidoturile necesare care nu se găsesc la bord trebuie să fie procurate c´┐Żt mai cur´┐Żnd posibil.

   CAPITOLUL V
  Informarea şi instruirea

   Art. 16. - Dotarea medicală trebuie să fie ´┐Żnsoţită de instrucţiuni de folosire, inclusiv de instrucţiuni de folosire a antidoturilor prevăzute la pct. III al anexei nr. 2.
   Art. 17. - Toţi posesorii de certificate de competenţă şi alte categorii de lucrători care ´┐Żşi desfăşoară activitatea la bordul unei nave ce arborează pavilionul rom´┐Żnesc trebuie să facă dovada că au absolvit un curs de asistenţă medicală şi de prim ajutor ´┐Żn caz de accident sau de urgenţă medicală.
   Art. 18. - Comandantul şi lucrătorul sau lucrătorii care, ´┐Żn conformitate cu art. 13, au fost desemnaţi să utilizeze dotarea medicală trebuie să urmeze un curs de instruire specială, cel puţin o dată la 5 ani, lu´┐Żndu-se ´┐Żn considerare riscurile şi cerinţele specifice corespunzătoare diferitelor categorii de nave, precum şi liniile directoare prevăzute ´┐Żn anexa nr. 5.

   CAPITOLUL VI
  Consultaţii medicale prin radio

   Art. 19. - ´┐Żn scopul ´┐Żmbunătăţirii tratamentului de urgenţă pentru lucrătorii aflaţi la bordul navelor, Ministerul Sănătăţii Publice asigură lucrătorilor consultaţie medicală gratuită prin radio prin Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale "RADIONAV" - S.A.
   Art. 20. - Ministerul Sănătăţii Publice asigură instruirea medicilor care ´┐Żşi oferă serviciile ´┐Żn centrele de consultaţie prin radio, ţin´┐Żnd seama de condiţiile specifice existente la bordul navelor.
   Art. 21. - (1) Centrele de consultaţie prin radio pot păstra date personale cu caracter medical, cu acordul lucrătorilor respectivi, ´┐Żn scopul optimizării asistenţei medicale acordate prin radio.
   (2) Datele personale cu caracter medical au caracter confidenţial.

   CAPITOLUL VII
  Controlul dotării medicale la bordul navelor

   Art. 22. - (1) Controlul dotării medicale la bordul navelor care arborează pavilionul rom´┐Żnesc se efectuează anual de către Ministerul Sănătăţii Publice.
   (2) Controlul periodic prevăzut la alin. (1) urmăreşte dacă:
   a) dotarea medicală este ´┐Żn conformitate cu cerinţele minime prevăzute ´┐Żn prezenta hotăr´┐Żre;
   b) documentul de control prevăzut la art. 6 confirmă că dotarea medicală este ´┐Żn conformitate cu cerinţele minime prevăzute ´┐Żn prezenta hotăr´┐Żre;
   c) condiţiile de păstrare a dotării medicale sunt corespunzătoare;
   d) datele de expirare au fost respectate.
   Art. 23. - (1) Controlul dotării medicale a plutelor şi bărcilor de salvare trebuie efectuat ´┐Żn timpul activităţii de verificare anuală a acestora.
   (2) Controlul prevăzut la alin. (1) nu poate să fie am´┐Żnat mai mult de 5 luni.

   CAPITOLUL VIII
  Dispoziţii finale

   Art. 24. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotăr´┐Żre.
   Art. 25. - Prezenta hotăr´┐Żre intră ´┐Żn vigoare la data de 1 septembrie 2006.
    *
    Prezenta hotăr´┐Żre transpune Directiva 92/29/CEE privind cerinţele minime de securitate şi sănătate prentru ´┐Żmbunătăţirea asistenţei medicale la bordul navelor, publicată ´┐Żn Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 113/1992.

    PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
   
                       Contrasemnează:
───────────────
p. Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
Mihai Constantin Şeitan,
secretar de stat
Ministrul sănătăţii publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
Ministrul transporturilor, construcţiilor
şi turismului,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul integrării europene,
Anca Daniela Boagiu
    Bucureşti, 2 august 2006.
    Nr. 1.007.

   ANEXA Nr. 1

    CATEGORII DE NAVE

   A. Nave maritime sau pescadoare, indiferent de lungimea voiajului
   B. Nave maritime sau pescadoare care fac voiaje pe distanţe sub 150 de mile marine faţă de cel mai apropiat port dotat corespunzător din punct de vedere medical.
    ´┐Żn situaţia ´┐Żn care un port rom´┐Żnesc dotat corespunzător din punct de vedere medical se află ´┐Żn raza de acţiune a unui serviciu permanent de salvare cu elicoptere, limita maximă a voiajului pentru navele de categoria B se extinde la 175 de mile marine. ´┐Żn această situaţie autoritatea competentă care a organizat serviciul permanent de salvare cu elicoptere trebuie să comunice informaţii la zi cu privire la zonele şi condiţiile ´┐Żn care operează elicopterele de salvare:
   a) statelor membre ale Uniunii Europene şi Comisiei Europene;
   b) comandanţilor navelor care arborează pavilionul rom´┐Żnesc şi care fac parte din categoria B.
    Informaţiile trebuie să fie comunicate ´┐Żn cel mai potrivit mod, de exemplu, prin centre de consultaţie prin radio, centre de coordonare a salvării sau staţii radio de coastă.
   C. Nave portuare, bărci şi ambarcaţiuni care navighează foarte aproape de coastă sau care nu au altă cabină ´┐Żn afară de timonerie.

   ANEXA Nr. 2*)

    LISTĂ NEEXHAUSTIVĂ A DOTĂRII MEDICALE
    ___________
   *) Tabelul din anexa nr. 2 este reprodus ´┐Żn facsimil.

   I. MEDICAMENTE
   
                                      ┌─────────────────┐
│Categorii de nave│
├─────┬─────┬─────┤
│ A │ B │ C │
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│1. Cardiovasculare │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│a) Analeptice cardio-circulatorii - Simpatomimetice │ x │ x │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│b) Antianginoase │ x │ x │ x │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│c) Diuretice │ x │ x │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│d) Antihemoragice, inclusiv agenţi care stimulează contracţiile uterine │ x │ x │ x │
│ dacă există femei la bord │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│e) Antihipertensive │ x │ x │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│2. Medicamente care acţionează asupra sistemului gastro-intestinal │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│a) Medicamente pentru patologii gastrice şi duodenale │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- Antiulceroase antagoniste ale receptorilor H2 de histamină │ x │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- Pansamente antiacide pentru mucoasă │ x │ x │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│b) Antivomitive │ x │ x │ x │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│c) Laxative lubrifiante │ x │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│d) Antidiareice │ x │ x │ x │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│e) Antiseptice intestinale │ x │ x │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│f) Antihemoroidale │ x │ x │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│3. Analgezice şi antispasmodice │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│a) Analgezice, antipiretice şi antiinflamatorii │ x │ x │ x │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│b) Analgezice puternice │ x │ x │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│c) Spasmolitice │ x │ x │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│4. Medicamente pentru sistemul nervos │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│a) Anxiolitice │ x │ x │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│b) Neuroleptice │ x │ x │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│c) Antinaupatice │ x │ x │ x │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│d) Antiepileptice │ x │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│5. Antialergice şi antianafilactice │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│a) Antihistaminice H1 │ x │ x │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│b) Glucocorticoizi injectabili │ x │ x │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│6. Medicamente pentru sistemul respirator │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│a) Medicamente utilizate ´┐Żn bronhospasme │ x │ x │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│b) Antitusive │ x │ x │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│c) Medicamente utilizate ´┐Żn rinite şi sinuzite │ x │ x │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│7. Medicamente antiinfecţioase │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│a) Antibiotice (cel puţin două familii) │ x │ x │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│b) Sulfamide antibacteriene │ x │ x │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│c) Antiseptice urinare │ x │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│d) Antiparazitare │ x │ x │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│e) Antiinfecţioase intestinale │ x │ x │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│f) Vaccinuri şi imunoglobuline antitetanice │ x │ x │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│8. Compuşi pentru rehidratare, aport caloric şi compensare vasculară │ x │ x │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│9. Medicamente pentru uz extern │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│a) Medicaţie dermatologică │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- Soluţii antiseptice │ x │ x │ x │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- Unguente antibiotice │ x │ x │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- Unguente antiinflamatoare şi analgezice │ x │ x │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- Creme antimicotice │ x │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- Preparate contra arsurilor │ x │ x │ x │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│b) Medicaţie oftalmologică │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- Colir antibiotic │ x │ x │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- Colir antibiotic şi antiinflamator │ x │ x │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- Colir anestezic │ x │ x │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- Colir miotic hipotonic │ x │ x │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│c) Medicaţie otică │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- Soluţii antibiotice │ x │ x │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- Soluţii anestezice şi antiinflamatorii │ x │ x │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│d) Medicaţie bucofaringiană │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- Colutoriu antibiotic sau antiseptic │ x │ x │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│e) Anestezice locale │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- Anestezice locale prin refrigerare │ x │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- Anestezice locale injectabile subcutanat │ x │ x │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- Amestecuri anestezice şi antiseptice dentare │ x │ x │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┘
    II. ECHIPAMENT MEDICAL
   
                                      ┌─────────────────┐
│Categorii de nave│
├─────┬─────┬─────┤
│ A │ B │ C │
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│1. Echipament pentru reanimare │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- Aparat pentru reanimare manuală │ x │ x │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- Aparat pentru oxigenoterapie cu valvă care permite folosirea oxigenului │ x │ x │ │
│ industrial de la bord sau rezervor de oxigen │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- Aspirator mecanic pentru eliberarea căilor respiratorii superioare │ x │ x │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- Canulă pentru resuscitare gură la gură │ x │ x │ x │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│2. Pansamente şi echipament de sutură │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- Agrafe de unică folosinţă sau trusă de suturare cu ace │ x │ x │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- Bandaje elastice adezive │ x │ x │ x │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- Feşi de tifon pentru pansat │ x │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- Feşi de tifon tubulare pentru pansatul degetelor │ x │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- Comprese sterile din tifon │ x │ x │ x │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- Vată hidrofilă │ x │ x │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- Cearşafuri sterile pentru victime ale arsurilor │ x │ x │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- Eşarfe triunghiulare │ x │ x │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- Mănuşi de polietilenă de unică folosinţă │ x │ x │ x │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- Pansamente adezive │ x │ x │ x │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- Pansamente compresive sterile │ x │ x │ x │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- Suturatoare adezive sau bandaje din oxid de zinc │ x │ x │ x │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- Suturatoare neabsorbabile cu ace │ x │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- Bandaje cu vaselină │ x │ x │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│3. Instrumente │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- Bisturie de unică folosinţă │ x │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- Cutie din inox pentru instrumente │ x │ x │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- Foarfece │ x │ x │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- Pense de disecţie │ x │ x │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- Pense hemostatice │ x │ x │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- Port-ace │ x │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- Aparate de ras de unică folosinţă │ x │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│4. Echipament de examinare şi supraveghere medicală │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- Apăsătoare de limbă, de unică folosinţă │ x │ x │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- Benzi reactive pentru analiza urinei │ x │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- Fişe pentru ´┐Żnregistrarea temperaturii │ x │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- Fişe medicale de evacuare │ x │ x │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- Stetoscop │ x │ x │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- Tensiometru aneroid │ x │ x │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- Termometru medical standard │ x │ x │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- Termometru hipotermic │ x │ x │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│5. Echipament pentru injectare, perfuzie, puncţie şi cateterism │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- Instrumente pentru drenarea vezicii urinare │ x │ x │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- Set de picurare rectal │ x │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- Filtre de unică folosinţă pentru perfuzii │ x │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- Pungi pentru drenarea urinei │ x │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- Seringi şi ace de unică folosinţă │ x │ x │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- Sondă urinară │ x │ x │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│6. Echipament medical general │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- Ploscă │ x │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- Buiotă │ x │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- Urinară │ x │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- Pungă cu gheaţă │ x │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│7. Echipament de imobilizare şi contenţie │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- Atelă maleabilă pentru deget │ x │ x │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- Atelă maleabilă pentru braţ şi m´┐Żnă │ x │ x │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- Atelă gonflabilă │ x │ x │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- Atelă pentru coapsă │ x │ x │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- Colier cervical pentru imobilizarea g´┐Żtului │ x │ x │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- Atelă Thomas sau saltea cu găuri │ x │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│8. Dezinfecţie - dezinsecţie - profilaxie │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- Compuşi pentru dezinfectarea apei │ x │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- Insecticid lichid │ x │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- Insecticid pudră │ x │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┘
    III. ANTIDOTURI

   1. Medicamente:
   - generale;
   - cardiovasculare;
   - sistem gastrointestinal;
   - sistem nervos;
   - sistem respirator;
   - antiinfecţioase;
   - uz extern.
   2. Echipament medical:
   - necesar pentru oxigenoterapie (inclusiv necesarul pentru ´┐Żntreţinerea acestuia).

    NOTĂ:
    Pentru aplicarea detaliată a punctului III din anexa nr. 2, se poate utiliza Ghidul de prim ajutor medical ´┐Żn cazul accidentelor datorate mărfurilor periculoase (MFAG), inclus ´┐Żn Codul internaţional privind transportul mărfurilor periculoase, adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională (IMO), ediţia consolidată din 1990.

   ANEXA Nr. 3

    SUBSTANŢE PERICULOASE

    Substanţele prevăzute ´┐Żn prezenta anexă trebuie să fie luate ´┐Żn considerare, oricare ar fi forma ´┐Żn care acestea sunt transportate la bord, inclusiv c´┐Żnd sunt sub formă de deşeuri sau reziduuri de marfă:
   - substanţe şi obiecte explozibile;
   - gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune;
   - lichide inflamabile;
   - produse solide inflamabile;
   - substanţe supuse arderii spontane;
   - substanţe care, ´┐Żn contact cu apa, degajă gaze inflamabile;
   - substanţe combustibile;
   - peroxizi organici;
   - substanţe toxice;
   - substanţe infecţioase;
   - substanţe radioactive;
   - substanţe corozive;
   - diverse substanţe periculoase, cum ar fi orice alte substanţe care, din experienţă, s-au dovedit ori se pot dovedi periculoase, pentru care trebuie aplicate prevederile art. 9-11 din hotăr´┐Żre.

    NOTĂ:
    Pentru aplicarea ´┐Żn detaliu a prezentei anexe se poate utiliza Codul internaţional privind transportul mărfurilor periculoase, adoptat de IMO, ediţia consolidată din 1990.

   ANEXA Nr. 4*)
    ___________
   *) Anexa nr. 4 este reprodusă ´┐Żn facsimil.

    CADRUL GENERAL PENTRU CONTROLUL DOTĂRII MEDICALE A NAVELOR

   SECŢIUNEA I
  NAVE DIN CATEGORIA A

   I. Date privind nava
    Nume: .......................................................................
    Pavilion: ...................................................................
    Portul de ´┐Żnmatriculare: ....................................................
   II. Dotare medicală
   
                              ┌──────────┬──────────┬───────────┐
│ │Cantitatea│Observaţii │
│Cantitatea│existentă │(´┐Żn special│
│ necesară │ la bord │ data │
│ │ │expirării) │
┌───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│1. MEDICAMENTE │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│1.1. Cardiovasculare │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│a) Analeptice cardio-circulatorii - Simpatomimetice │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│b) Antianginoase │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│c) Diuretice │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│d) Antihemoragice, inclusiv agenţi care stimulează │ 0 │ 0 │ 0 │
│contracţiile uterine dacă există femei la bord │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│e) Antihipertensive │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│1.2. Medicamente care acţionează asupra sistemului │ │ │ │
│gastro-intestinal │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│a) Medicamente pentru patologii gastrice şi duodenale │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│- Antiulceroase antagoniste ale receptorilor H2 de │ 0 │ 0 │ 0 │
│histamină │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│- Pansamente antiacide pentru mucoasă │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│b) Antivomitive │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│c) Laxative lubrifiante │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│d) Antidiareice │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│e) Antiseptice intestinale │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│f) Antihemoroidale │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│1.3. Analgezice şi antispasmodice │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│a) Analgezice, antipiretice şi antiinflamatorii │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│b) Analgezice puternice │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│c) Spasmolitice │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│1.4. Medicamente pentru sistemul nervos │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│a) Anxiolitice │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│b) Neuroleptice │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│c) Antinaupatice │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│d) Antiepileptice │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│1.5. Antialergice şi antianafilactice │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│a) Antihistaminice H1 │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│b) Glucocorticoizi injectabili │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│1.6. Medicamente pentru sistemul respirator │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│a) Medicamente utilizate ´┐Żn bronhospasme │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│b) Antitusive │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│c) Medicamente utilizate ´┐Żn rinite şi sinuzite │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│1.7. Medicamente antiinfecţioase │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│a) Antibiotice (cel puţin două familii) │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│b) Sulfamide antibacteriene │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│c) Antiseptice urinare │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│d) Antiparazitare │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│e) Antiinfecţioase intestinale │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│f) Vaccinuri şi imunoglobuline antitetanice │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│1.8. Compuşi pentru rehidratare, aport caloric şi │ 0 │ 0 │ 0 │
│compensare vasculară │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│1.9. Medicamente pentru uz extern │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│a) Medicaţie dermatologică │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│- Soluţii antiseptice │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│- Unguente antibiotice │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│- Unguente antiinflamatoare şi analgezice │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│- Creme antimicotice │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│- Preparate contra arsurilor │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│b) Medicaţie oftalmologică │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│- Colir antibiotic │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│- Colir antibiotic şi antiinflamator │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│- Colir anestezic │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│- Colir miotic hipotonic │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│c) Medicaţie otică │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│- Soluţii antibiotice │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│- Soluţii anestezice şi antiinflamatorii │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│d) Medicaţie bucofaringiană │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│- Colutoriu antibiotic sau antiseptic │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│e) Anestezice locale │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│- Anestezice locale prin refrigerare │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│- Anestezice locale injectabile subcutanat │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│- Amestecuri anestezice şi antiseptice dentare │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│2. ECHIPAMENT MEDICAL │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│2.1. Echipament pentru reanimare │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│- Aparat pentru reanimare manuală │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│- Aparat pentru oxigenoterapie cu valvă care permite │ 0 │ 0 │ 0 │
│folosirea oxigenului industrial de la bord sau rezervor de │ │ │ │
│oxigen │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│- Aspirator mecanic pentru eliberarea căilor respiratorii │ 0 │ 0 │ 0 │
│superioare │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│- Canulă pentru resuscitare gură la gură │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│2.2. Pansamente şi echipament de sutură │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│- Agrafe de unică folosinţă sau trusă de suturare cu ace │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│- Bandaje elastice adezive │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│- Feşi de tifon pentru pansat │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│- Feşi de tifon tubulare pentru pansatul degetelor │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│- Comprese sterile din tifon │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│- Vată hidrofilă │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│- Cearşafuri sterile pentru victime ale arsurilor │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│- Eşarfe triunghiulare │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│- Mănuşi de polietilenă de unică folosinţă │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│- Pansamente adezive │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│- Pansamente compresive sterile │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│- Suturatoare adezive sau bandaje din oxid de zinc │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│- Suturatoare neabsorbabile cu ace │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│- Bandaje cu vaselină │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│2.3. Instrumente │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│- Bisturie de unică folosinţă │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│- Cutie din inox pentru instrumente │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│- Foarfece │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│- Pense de disecţie │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│- Pense hemostatice │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│- Port-ace │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│- Aparate de ras de unică folosinţă │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│2.4. Echipament de examinare şi supraveghere medicală │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│- Apăsătoare de limbă, de unică folosinţă │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│- Benzi reactive pentru analiza urinei │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│- Fişe pentru ´┐Żnregistrarea temperaturii │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│- Fişe medicale de evacuare │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│- Stetoscop │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│- Tensiometru aneroid │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│- Termometru medical standard │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│- Termometru hipotermic │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│2.5. Echipament pentru injectare, perfuzie, puncţie şi │ │ │ │
│cateterism │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│- Instrumente pentru drenarea vezicii urinare │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│- Set de picurare rectal │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│- Filtre de unică folosinţă pentru perfuzii │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│- Pungi pentru drenarea urinei │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│- Seringi şi ace de unică folosinţă │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│- Sondă urinară │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│2.6. Echipament medical general │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│- Ploscă │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│- Buiotă │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│- Urinară │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│- Pungă cu gheaţă │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│2.7. Echipament de imobilizare şi contenţie │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│- Atelă maleabilă pentru deget │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│- Atelă maleabilă pentru braţ şi m´┐Żnă │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│- Atelă gonflabilă │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│- Atelă pentru coapsă │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│- Colier cervical pentru imobilizarea g´┐Żtului │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│- Atelă Thomas sau saltea cu găuri │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│2.8. Dezinfecţie - dezinsecţie - profilaxie │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│- Compuşi pentru dezinfectarea apei │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│- Insecticid lichid │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│- Insecticid pudră │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│3. ANTIDOTURI │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│3.1. Generale │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│3.2. Cardiovasculare │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│3.3. Sistem gastrointestinal │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│3.4. Sistem nervos │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│3.5. Sistem respirator │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│3.6. Antiinfecţioase │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│3.7. Uz extern │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│3.8. Altele │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│3.9. Necesar pentru oxigenoterapie │ 0 │ 0 │ 0 │
└───────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────────┘
    Locul şi data: ..............................................................
    Semnătura comandantului: ....................................................
    Aprobarea persoanei sau autorităţii competente: .............................

   SECŢIUNEA a 2-a
  NAVE DIN CATEGORIA B
   
  I. Date privind nava
Nume: .........................................
Pavilion: .....................................
Portul de ´┐Żnmatriculare: ......................
II. Dotare medicală
┌──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬────────────┐
│ │Cantitatea│Cantitatea│ Observaţii │
│ │ necesară │existentă │(´┐Żn special │
│ │ │ la bord │ data │
│ │ │ │ expirării) │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1. MEDICAMENTE │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.1. Cardiovasculare │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│a) Analeptice cardio-circulatorii - Simpatomimetice │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│b) Antianginoase │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│c) Diuretice │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│d) Antihemoragice, inclusiv agenţi care stimulează │ 0 │ 0 │ 0 │
│contracţiile uterine dacă există femei la bord │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.2. Medicamente care acţionează asupra sistemului │ │ │ │
│gastro-intestinal │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│a) Medicamente pentru patologii gastrice şi duodenale │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│- Pansamente antiacide pentru mucoasă │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│b) Antivomitive │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│c) Antidiareice │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│d) Antiseptice intestinale │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│e) Antihemoroidale │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.3. Analgezice şi antispasmodice │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│a) Analgezice, antipiretice şi antiinflamatorii │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│b) Analgezice puternice │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│c) Spasmolitice │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.4. Medicamente pentru sistemul nervos │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│a) Anxiolitice │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│b) Neuroleptice │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│c) Antinaupatice │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.5. Antialergice şi antianafilactice │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│a) Antihistaminice HI │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│b) Glucocorticoizi injectabili │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.6. Medicamente pentru sistemul respirator │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│a) Medicamente utilizate ´┐Żn bronhospasme │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│b) Antitusive │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│c) Medicamente utilizate ´┐Żn rinite şi sinuzite │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.7. Medicamente antiinfecţioase │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│a) Antibiotice (cel puţin două familii) │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│b) Sulfamide antibacteriene │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│c) Antiparazitare │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│d) Antiinfecţioase intestinale │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│e) Vaccinuri şi imunoglobuline antitetanice │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.8. Compuşi pentru rehidratare, aport caloric şi │ 0 │ 0 │ 0 │
│compensare vasculară │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.9. Medicamente pentru uz extern │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│a) Medicaţie dermatologică │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│- Soluţii antiseptice │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│- Unguente antibiotice │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│- Unguente antiinflamatoare şi analgezice │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│- Preparate contra arsurilor │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│b) Medicaţie oftalmologică │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│- Colir antibiotic │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│- Colir antibiotic şi antiinflamator │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│- Colir anestezic │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│- Colir miotic hipotonic │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│c) Medicaţie otică │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│- Soluţii antibiotice │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│- Soluţii anestezice şi antiinflamatorii │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│d) Medicaţie bucofaringiană │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│- Colutoriu antibiotic sau antiseptic │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│e) Anestezice locale │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│- Anestezice locale injectabile subcutanat │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│- Amestecuri anestezice şi antiseptice dentare │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│2. ECHIPAMENT MEDICAL │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│2.1. Echipament pentru reanimare │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│- Aparat pentru reanimare manuală │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│- Aparat pentru oxigenoterapie cu valvă care permite │ 0 │ 0 │ 0 │
│folosirea oxigenului industrial de la bord sau rezervor de│ │ │ │
│oxigen │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│- Aspirator mecanic pentru eliberarea căilor respiratorii │ 0 │ 0 │ 0 │
│superioare │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│- Canulă pentru resuscitare gură la gură │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│2.2. Pansamente şi echipament de sutură │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│- Agrafe de unică folosinţă sau trusă de suturare cu ace │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│- Bandaje elastice adezive │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│- Comprese sterile din tifon │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│- Vată hidrofilă │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│- Cearşafuri sterile pentru victime ale arsurilor │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│- Eşarfe triunghiulare │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│- Mănuşi de polietilenă de unică folosinţă │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│- Pansamente adezive │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│- Pansamente compresive sterile │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│- Suturatoare adezive sau bandaje din oxid de zinc │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│- Bandaje cu vaselină │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│2.3. Instrumente │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│- Cutie din inox pentru instrumente │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│- Foarfece │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│- Pense de disecţie │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│- Pense hemostatice │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│2.4. Echipament de examinare şi supraveghere medicală │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│- Apăsătoare de limbă, de unică folosinţă │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│- Fişe medicale de evacuare │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│- Stetoscop │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│- Tensiometru aneroid │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│- Termometru medical standard │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│- Termometru hipotermic │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│2.5. Echipament pentru injectare, perfuzie, puncţie şi │ │ │ │
│cateterism │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│- Seringi şi ace de unică folosinţă │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│2.6. Echipament de imobilizare şi contenţie │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│- Atelă maleabilă pentru deget │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│- Atelă maleabilă pentru braţ şi m´┐Żnă │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│- Atelă gonflabilă │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│- Atelă pentru coapsă │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│- Colier cervical pentru imobilizarea g´┐Żtului │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│3. ANTIDOTURI │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│3.1. Generale │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│3.2. Cardio-vasculare │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│3.3. Sistem gastrointestinal │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│3.4. Sistem nervos │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│3.5. Sistem respirator │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│3.6. Antiinfecţioase │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│3.7. Uz extern │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│3.8. Altele │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│3.9. Necesar pentru oxigenoterapie │ 0 │ 0 │ 0 │
└──────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴────────────┘
    Locul şi data: .................................................
    Semnătura comandantului: .......................................
    Aprobarea persoanei sau autorităţii competente: ................

   SECŢIUNEA a 3-a
  NAVE DIN CATEGORIA C
   
  I. Date privind nava
Nume: ..........................................
Pavilion: ......................................
Portul de ´┐Żnmatriculare: .......................
II. Dotare medicală
┌──────────┬──────────┬────────────┐
│ │Cantitatea│ Observaţii │
│Cantitatea│existentă │(´┐Żn special │
│ necesară │ la bord │ data │
│ │ │ expirării) │
┌──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1. MEDICAMENTE │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.1. Cardiovasculare │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│a) Antianginoase │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│b) Antihemoragice, inclusiv agenţi care stimulează │ 0 │ 0 │ 0 │
│contracţiile uterine dacă există femei la bord │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.2. Medicamente care acţionează asupra sistemului │ │ │ │
│gastro-intestinal │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│a) Antivomitive │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│b) Antidiareice │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.3. Analgezice şi antispasmodice │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│- Analgezice, antipiretice şi antiinflamatorii │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.4. Medicamente pentru sistemul nervos │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│- Antinaupatice │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1.5. Medicamente pentru uz extern │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│Medicaţie dermatologică │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│- Soluţii antiseptice │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│- Preparate contra arsurilor │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│2. ECHIPAMENT MEDICAL │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│2.1. Echipament pentru reanimare │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│- Canulă pentru resuscitare gură la gură │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│2.2. Pansamente şi echipament de sutură │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│- Bandaje elastice adezive │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│- Comprese sterile din tifon │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│- Mănuşi de polietilenă de unică folosinţă │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│- Pansamente adezive │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│- Pansamente compresive sterile │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│- Suturatoare adezive sau bandaje din oxid de zinc │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│3. ANTIDOTURI │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│3.1. Generale │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│3.2. Cardio-vasculare │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│3.3. Sistem gastrointestinal │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│3.4. Sistem nervos │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│3.5. Sistem respirator │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│3.6. Antiinfecţioase │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│3.7. Uz extern │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│3.8. Altele │ 0 │ 0 │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│3.9. Necesar pentru oxigenoterapie │ 0 │ 0 │ 0 │
└──────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴────────────┘
   ANEXA Nr. 5

    INSTRUIREA MEDICALĂ
a comandantului şi a lucrătorilor desemnaţi

   I. Instruirea medicală a comandantului şi a lucrătorilor desemnaţi are ca scop:
   1. ´┐Żnsuşirea cunoştinţelor de bază de fiziologie, simptomatologie şi terapeutică;
   2. ´┐Żnsuşirea elementelor de medicină preventivă, ´┐Żn special din domeniul igienei individuale şi colective, şi a elementelor privind măsurile profilactice;
   3. ´┐Żnsuşirea cunoştinţelor practice privind procedurile terapeutice de bază şi a modalităţilor de evacuare sanitară.
    Pentru persoanele cu atribuţii medicale la bordul navelor de categoria A, instruirea practică trebuie să se efectueze ´┐Żn spitale;
   4. ´┐Żnsuşirea cunoştinţelor referitoare la modalităţile de utilizare a mijloacelor de consultare medicală la distanţă.
   II. Instruirea medicală trebuie să ţină seama de programele detaliate din documentele internaţionale recente şi relevante.

[sus]


AGENTIA EUROPEANA PENTRU SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA