Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca

Legatura ta catre Securitate si Sanatate in Munca

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii          ROMANIA          Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca
Noutati pe Site | Harta Site | Sugestii | Ajutor | Traduceri Tipareste aceasta pagina
Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca


Legislatie->Ordonante si Hotarari ...->Hotarari de Guvern->Hotar´┐Żrea nr. 1048 din 9 august 2006

Hotar´┐Żrea nr. 1048 din 09/08/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 722 din 23/08/2006


´┐Żn temeiul art. 108 din Constitutia Rom´┐Żniei, republicata, si al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securitatii si sanatatii ´┐Żn munca nr. 319/2006,
Guvernul Rom´┐Żniei adopta prezenta hotar´┐Żre.

 

   CAPITOLUL I
  Dispoziţii generale

   Art. 1. - Prezenta hotăr´┐Żre stabileşte cerinţele minime referitoare la echipamentul individual de protecţie utilizat de lucrători la locul de muncă.
   Art. 2. - Prevederile Legii securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă nr. 319/2006 se aplică ´┐Żn totalitate domeniului menţionat la art. 1, fără a aduce atingere dispoziţiilor mai restrictive şi/sau specifice cuprinse ´┐Żn prezenta hotăr´┐Żre.
   Art. 3. - (1) ´┐Żn sensul prezentei hotăr´┐Żri, prin echipament individual de protecţie se ´┐Żnţelege orice echipament destinat să fie purtat sau ţinut de lucrător pentru a-l proteja ´┐Żmpotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea să ´┐Żi pună ´┐Żn pericol securitatea şi sănătatea la locul de muncă, precum şi orice element suplimentar sau accesoriu proiectat ´┐Żn acest scop.
   (2) Sunt excluse din definiţia cuprinsă la alin. (1):
   a) ´┐Żmbrăcămintea de lucru şi uniformele obişnuite care nu sunt proiectate ´┐Żn mod special pentru a proteja securitatea şi sănătatea lucrătorului;
   b) echipamentul folosit de serviciile de urgenţă şi salvare;
   c) echipamentul individual de protecţie purtat sau folosit de armată, poliţie ori de alte instituţii de ordine publică;
   d) echipamentul individual de protecţie pentru mijloace de transport rutier;
   e) echipamentul sportiv;
   f) echipamentul de autoapărare sau de descurajare;
   g) dispozitivele portabile pentru detectarea şi semnalizarea riscurilor şi factorilor nocivi.
   Art. 4. - Echipamentul individual de protecţie trebuie utilizat atunci c´┐Żnd riscurile nu pot fi evitate sau limitate suficient prin mijloacele tehnice de protecţie colectivă ori prin măsurile, metodele sau procedurile de organizare a muncii.

   CAPITOLUL II
  Obligaţiile angajatorilor

   SECŢIUNEA 1
  Prevederi generale

   Art. 5. - (1) Echipamentul individual de protecţie trebuie să respecte prevederile Hotăr´┐Żrii Guvernului nr. 115/2004 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecţie şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă, cu modificările ulterioare.
   (2) Orice echipament individual de protecţie trebuie să ´┐Żndeplinească următoarele condiţii:
   a) să fie corespunzător pentru riscurile implicate, fără să conducă el ´┐Żnsuşi la un risc mărit;
   b) să corespundă condiţiilor existente la locul de muncă;
   c) să ia ´┐Żn considerare cerinţele ergonomice şi starea sănătăţii lucrătorului;
   d) să se potrivească ´┐Żn mod corect persoanei care ´┐Żl poartă, după toate ajustările necesare.
   Art. 6. - ´┐Żn cazul ´┐Żn care prezenţa unor riscuri multiple impune purtarea simultană a mai multor echipamente individuale de protecţie, aceste echipamente trebuie să fie compatibile şi să ´┐Żşi păstreze eficacitatea ´┐Żn raport cu riscul/riscurile respectiv/respective.
   Art. 7. - Condiţiile de utilizare a echipamentului individual de protecţie, ´┐Żn special durata purtării, sunt determinate ´┐Żn funcţie de gravitatea riscului, frecvenţa expunerii la risc, caracteristicile postului de lucru al fiecărui lucrător şi de performanţa echipamentului individual de protecţie.
   Art. 8. - (1) Echipamentul individual de protecţie este, ´┐Żn principiu, destinat purtării de către o singură persoană.
   (2) Dacă ´┐Żmprejurările impun purtarea echipamentului individual de protecţie de către mai multe persoane, se iau măsuri corespunzătoare pentru a se asigura că această utilizare nu creează diferiţilor utilizatori nicio problemă de sănătate sau de igienă.
   Art. 9. - ´┐Żn cadrul ´┐Żntreprinderii şi/sau unităţii trebuie să se furnizeze şi să fie disponibile informaţii adecvate privind fiecare echipament individual de protecţie impus ´┐Żn conformitate cu art. 5 şi 6.
   Art. 10. - (1) Echipamentul individual de protecţie se distribuie gratuit de angajator, care asigură buna sa funcţionare şi o stare de igienă satisfăcătoare prin intermediul ´┐Żntreţinerii, reparării şi ´┐Żnlocuirilor necesare.
   (2) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei poate stabili dispoziţii pe baza cărora să se impună ca lucrătorul să contribuie la costul unui anumit echipament individual de protecţie, ´┐Żn situaţiile ´┐Żn care utilizarea echipamentului nu este exclusiv pentru locul de muncă.
   Art. 11. - Angajatorul informează mai ´┐Żnt´┐Żi lucrătorul despre riscurile ´┐Żmpotriva cărora ´┐Żl protejează purtarea echipamentului individual de protecţie.
   Art. 12. - Angajatorul asigură instruirea lucrătorului şi, dacă este cazul, organizează antrenamente pentru modul de purtare a echipamentului individual de protecţie.
   Art. 13. - (1) Echipamentul individual de protecţie poate fi utilizat numai ´┐Żn scopurile specificate şi ´┐Żn conformitate cu fişa de instrucţiuni, cu excepţia ´┐Żmprejurărilor specifice şi excepţionale.
   (2) Instrucţiunile trebuie să fie pe ´┐Żnţelesul lucrătorilor.

   SECŢIUNEA a 2-a
  Evaluarea echipamentului individual de protecţie

   Art. 14. - (1) ´┐Żnainte de a alege echipamentul individual de protecţie, angajatorul trebuie să evalueze dacă echipamentul individual de protecţie pe care intenţionează să ´┐Żl folosească ´┐Żndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 5 şi 6.
   (2) Această evaluare cuprinde:
   a) analiza şi evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate prin alte mijloace;
   b) definirea caracteristicilor pe care trebuie să le posede echipamentul individual de protecţie pentru a fi eficace ´┐Żmpotriva riscurilor prevăzute la lit. a), lu´┐Żndu-se ´┐Żn considerare orice riscuri pe care le poate crea echipamentul ´┐Żn sine;
   c) compararea caracteristicilor echipamentului individual de protecţie disponibil cu caracteristicile prevăzute la lit. b).
   Art. 15. - Evaluarea prevăzută la art. 14 este revizuită ´┐Żn funcţie de modificările aduse oricărui element al echipamentului individual de protecţie.

   SECŢIUNEA a 3-a
  Reguli de utilizare

   Art. 16. - (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 4-15, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei stabileşte reguli generale pentru utilizarea echipamentului individual de protecţie şi/sau reguli care reglementează cazurile şi situaţiile ´┐Żn care angajatorul trebuie să furnizeze echipamentul individual de protecţie, lu´┐Żnd ´┐Żn considerare reglementările tehnice rom´┐Żne care transpun legislaţia comunitară privind libera circulaţie a acestui echipament.
   (2) Aceste reguli indică, ´┐Żn special, ´┐Żmprejurările sau situaţiile de risc ´┐Żn care este necesară utilizarea echipamentului individual de protecţie, fără a aduce atingere priorităţii care trebuie să se acorde mijloacelor de protecţie colectivă.
   (3) Anexele nr. 1-3 au un caracter orientativ, conţin informaţii utile pentru stabilirea acestor reguli şi fac parte integrantă din prezenta hotăr´┐Żre.
   Art. 17. - Atunci c´┐Żnd Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei adaptează regulile prevăzute la art. 16, acesta ia ´┐Żn considerare orice modificări semnificative ale riscului, mijloacelor de protecţie colectivă şi echipamentelor individuale de protecţie, determinate de evoluţiile tehnologice.
   Art. 18. - Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei consultă organizaţiile angajatorilor şi lucrătorilor cu privire la regulile prevăzute la art. 16 şi 17.

   SECŢIUNEA a 4-a
  Informarea, consultarea şi participarea lucrătorilor

   Art. 19. - Fără a aduce atingere prevederilor art. 16 din Legea securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă nr. 319/2006, lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora sunt informaţi cu privire la toate măsurile ce trebuie luate ´┐Żn domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, atunci c´┐Żnd aceştia utilizează echipamente individuale de protecţie la locul de muncă.
   Art. 20. - Consultarea şi participarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor acestora cu privire la problemele la care se face referire ´┐Żn prezenta hotăr´┐Żre, inclusiv ´┐Żn anexele la aceasta, se desfăşoară ´┐Żn conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 319/2006.

   CAPITOLUL III
  Dispoziţii finale

   Art. 21. - Adaptările de natură strict tehnică ale anexelor nr. 1-3 se efectuează de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, ´┐Żn funcţie de:
   a) adoptarea reglementărilor de armonizare tehnică şi de standardizare cu privire la echipamentele individuale de protecţie; şi/sau
   b) progresele tehnice, evoluţia reglementărilor sau specificaţiilor internaţionale ori a cunoştinţelor din domeniul echipamentelor individuale de protecţie.
   Art. 22. - Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei raportează Comisiei Europene la fiecare 5 ani cu privire la aplicarea prevederilor prezentei hotăr´┐Żri, indic´┐Żnd punctele de vedere ale partenerilor sociali.
   Art. 23. - Prezenta hotăr´┐Żre intră ´┐Żn vigoare la data de 1 octombrie 2006.
    *
    Prezenta hotăr´┐Żre transpune Directiva 89/656/CEE privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentului individual de protecţie la locul de muncă [a 3-a directivă specifică ´┐Żn sensul art. 16 alin. (1) din Directiva 89/391/CEE], publicată ´┐Żn Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L393/1989.

    PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
   
                       Contrasemnează:
───────────────
Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul economiei şi comerţului,
Codruţ Ioan Şereş
p. Ministrul integrării europene,
Adrian Ciocănea,
secretar de stat
    Bucureşti, 9 august 2006.
    Nr. 1.048.

   ANEXA Nr. 1*)

    TABEL
pentru evaluarea riscurilor ´┐Żn vederea selecţionării echipamentelor
individuale de protecţie
    ___________
   *) Anexa nr. 1 este reprodusă ´┐Żn facsimil.
   
         ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ RISCURI │
├──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────┤
│ FIZICE │ CHIMICE │ BIOLOGICE │
├──────────────────────────────────┬──────────┬─┬────────┬─┼───────────────┬─────────────┬───┼─────┬────┬─────┬─────┤
│ MECANICE │ TERMICE │E│RADIAŢII│ │ AEROSOLI │ LICHIDE │ │ │ │Ciu- │Anti-│
├──────┬───────┬───────┬────┬──────┼─────┬────┤L├───┬────┤Z├─────┬───┬─────┼───────┬─────┤ V│ │ │perci│geni │
│ │ Lovi- │ ´┐Żnţe- │ │Alune-│ │ │E│Ne-│ │G│ │ │ │ │ │G A│Bac- │Vi- │gene-│bio- │
│Căderi│ turi, │pături,│ │care, │ │ │C│io-│Io- │O│Pul- │ │ │ │ ´┐Żm- │A P│terii│ruşi│ ra- │ lo- │
│de la │ tăie- │ tăie- │Vi- │cădere│Căl- │Frig│T│ni-│ni- │M│beri,│Fum│Ceaţă│Imersii│proş-│Z O│pato-│pa- │toare│gici │
│´┐Żnăl- │ turi, │ turi, │bra-│ la │dură,│ │R│za-│za- │O│fibre│ │ │ │care,│E R│gene │to- │ de │nemi-│
│ţime │impact,│zg´┐Żrie-│ţii │ ace- │ foc │ │I│te │te │T│ │ │ │ │stro-│ I│ │geni│ mi- │cro- │
│ │ stri- │ turi │ │ laşi │ │ │C│ │ │ │ │ │ │ │pire │ │ │ │coze │bieni│
│ │ vire │ │ │nivel │ │ │E│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
┌─┬──────┬────────┼──────┼───────┼───────┼────┼──────┼─────┼────┼─┼───┼────┼─┼─────┼───┼─────┼───────┼─────┼───┼─────┼────┼─────┼─────┤
│ │ │ Craniu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────┼──────┼───────┼───────┼────┼──────┼─────┼────┼─┼───┼────┼─┼─────┼───┼─────┼───────┼─────┼───┼─────┼────┼─────┼─────┤
│ │ │ Urechi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────┼──────┼───────┼───────┼────┼──────┼─────┼────┼─┼───┼────┼─┼─────┼───┼─────┼───────┼─────┼───┼─────┼────┼─────┼─────┤
│ │ │ Ochi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────┼──────┼───────┼───────┼────┼──────┼─────┼────┼─┼───┼────┼─┼─────┼───┼─────┼───────┼─────┼───┼─────┼────┼─────┼─────┤
│ │ CAP │ Căi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ respi- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│P│ │ratorii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Ă│ ├────────┼──────┼───────┼───────┼────┼──────┼─────┼────┼─┼───┼────┼─┼─────┼───┼─────┼───────┼─────┼───┼─────┼────┼─────┼─────┤
│R│ │ Faţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Ţ│ ├────────┼──────┼───────┼───────┼────┼──────┼─────┼────┼─┼───┼────┼─┼─────┼───┼─────┼───────┼─────┼───┼─────┼────┼─────┼─────┤
│I│ │´┐Żntregul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│L│ │ cap │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│E├──────┼────────┼──────┼───────┼───────┼────┼──────┼─────┼────┼─┼───┼────┼─┼─────┼───┼─────┼───────┼─────┼───┼─────┼────┼─────┼─────┤
│ │MEMBRE│ M´┐Żini │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │SUPE- ├────────┼──────┼───────┼───────┼────┼──────┼─────┼────┼─┼───┼────┼─┼─────┼───┼─────┼───────┼─────┼───┼─────┼────┼─────┼─────┤
│C│RIOARE│ Brate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│O│ │(părţi) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│R├──────┼────────┼──────┼───────┼───────┼────┼──────┼─────┼────┼─┼───┼────┼─┼─────┼───┼─────┼───────┼─────┼───┼─────┼────┼─────┼─────┤
│P│MEMBRE│ Picior │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│U│INFE- ├────────┼──────┼───────┼───────┼────┼──────┼─────┼────┼─┼───┼────┼─┼─────┼───┼─────┼───────┼─────┼───┼─────┼────┼─────┼─────┤
│L│RIOARE│ Gambe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│U│ │(părţi) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│I├──────┼────────┼──────┼───────┼───────┼────┼──────┼─────┼────┼─┼───┼────┼─┼─────┼───┼─────┼───────┼─────┼───┼─────┼────┼─────┼─────┤
│ │ │ Piele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────┼──────┼───────┼───────┼────┼──────┼─────┼────┼─┼───┼────┼─┼─────┼───┼─────┼───────┼─────┼───┼─────┼────┼─────┼─────┤
│ │ │Trunchi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │abdomen │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ALTELE├────────┼──────┼───────┼───────┼────┼──────┼─────┼────┼─┼───┼────┼─┼─────┼───┼─────┼───────┼─────┼───┼─────┼────┼─────┼─────┤
│ │ │ Căi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ paren- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ terale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────┼──────┼───────┼───────┼────┼──────┼─────┼────┼─┼───┼────┼─┼─────┼───┼─────┼───────┼─────┼───┼─────┼────┼─────┼─────┤
│ │ │´┐Żntregul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ corp │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴──────┴────────┴──────┴───────┴───────┴────┴──────┴─────┴────┴─┴───┴────┴─┴─────┴───┴─────┴───────┴─────┴───┴─────┴────┴─────┴─────┘
   ANEXA Nr. 2

    LISTA
orientativă şi neexhaustivă a echipamentelor individuale de protecţie

    Protecţia capului:
   - căşti de protecţie pentru utilizare ´┐Żn industrie (mine, şantiere de lucrări publice, alte ramuri industriale);
   - acoperăm´┐Żnt uşor pentru protecţia scalpului (caschete, bonete, plase de păr, cu sau fără cozoroc);
   - acoperăm´┐Żnt pentru cap (bonete, caschete, pălării etc. din material textil, material textil tratat etc.).
    Protecţia ´┐Żmpotriva zgomotului:
   - antifoane interne şi alte dispozitive similare;
   - căşti antifonice (care acoperă tot capul);
   - antifoane externe care pot fi montate pe căşti de protecţie industriale;
   - antifoane externe cu receptor de joasă frecvenţă ´┐Żncorporat;
   - antifoane cu comunicare audio.
    Protecţia ochilor şi a feţei:
   - ochelari cu braţe;
   - ochelari-mască;
   - ochelari-mască ´┐Żmpotriva radiaţiilor X, ochelari-mască ´┐Żmpotriva radiaţiilor laser, ochelari-mască ´┐Żmpotriva radiaţiilor ultraviolete, infraroşii, vizibile;
   - ecrane faciale (viziere);
   - măşti şi căşti pentru sudura cu arc (măşti de m´┐Żnă, măşti cu fixare pe cap sau măşti care pot fi montate pe căşti de protecţie).
    Protecţia respiratorie:
   - aparate filtrante ´┐Żmpotriva pulberilor, gazelor şi pulberilor radioactive;
   - aparate de protecţie respiratorie izolante cu aducţie de aer;
   - aparate de protecţie respiratorie cu mască de sudură detaşabilă;
   - aparate şi dispozitive pentru scufundare;
   - costume pentru scufundare.
    Protecţia m´┐Żinii şi braţului:
   - mănuşi care asigură protecţie:
    ▪ ´┐Żmpotriva agresiunilor mecanice (´┐Żnţepături, tăieturi, vibraţii etc.);
    ▪ ´┐Żmpotriva substanţelor chimice;
    ▪ pentru electricieni şi ´┐Żmpotriva căldurii;
   - mănuşi cu un deget;
   - degetare;
   - m´┐Żnecuţe;
   - manşetă de protecţie a ´┐Żncheieturii m´┐Żinii pentru munci grele;
   - mitene (mănuşi fără degete);
   - mănuşi de protecţie.
    Protecţia picioarelor şi a gambelor:
   - pantofi, bocanci, cizme semi´┐Żnalte şi cizme de securitate;
   - ´┐Żncălţăminte la care se pot scoate rapid şireturile sau c´┐Żrligele;
   - ´┐Żncălţăminte cu bombeu suplimentar de protecţie;
   - ´┐Żncălţăminte şi supra´┐Żncălţări cu tălpi rezistente de căldură;
   - ´┐Żncălţăminte, cizme şi supra´┐Żncălţări rezistente la căldură;
   - ´┐Żncălţăminte, cizme şi supra´┐Żncălţări termoizolante;
   - ´┐Żncălţăminte, cizme şi supra´┐Żncălţări ´┐Żmpotriva vibraţiilor;
   - ´┐Żncălţăminte, cizme şi supra´┐Żncălţări antistatice;
   - ´┐Żncălţăminte, cizme şi supra´┐Żncălţări electroizolante;
   - cizme pentru lucrătorii cu ferăstraie cu lanţ;
   - saboţi;
   - genunchiere;
   - glezniere detaşabile;
   - ghetre;
   - tălpi detaşabile (rezistente la căldură, perforare sau transpiraţie);
   - crampoane detaşabile pentru gheaţă, zăpadă sau podele alunecoase.
    Protecţia pielii:
   - creme de protecţie/unguente.
    Protecţia trunchiului şi a abdomenului:
   - veste, jachete şi şorţuri de protecţie ´┐Żmpotriva agresiunilor mecanice (´┐Żnţepare, tăiere, stropi de metal topit etc.);
   - veste, jachete şi şorţuri de protecţie ´┐Żmpotriva substanţelor chimice;
   - veste cu sistem de ´┐Żncălzire;
   - veste de salvare;
   - şorţuri de protecţie ´┐Żmpotriva radiaţiilor X;
   - centuri lomboabdominale.
    Protecţia ´┐Żntregului corp
    Echipament proiectat pentru a preveni căderile:
   - echipament de prevenire a căderilor (echipament complet cu toate accesoriile necesare);
   - echipament de fr´┐Żnare cu absorbire a energiei cinetice (echipament complet cu toate accesoriile necesare);
   - dispozitive de susţinere a corpului (centuri de securitate).
    ´┐Żmbrăcăminte de protecţie:
   - ´┐Żmbrăcăminte pentru lucru "de securitate" (două piese şi combinezoane);
   - ´┐Żmbrăcăminte de protecţie ´┐Żmpotriva agresiunilor mecanice (´┐Żnţepare, tăiere etc.);
   - ´┐Żmbrăcăminte de protecţie ´┐Żmpotriva substanţelor chimice;
   - ´┐Żmbrăcăminte de protecţie ´┐Żmpotriva proiecţiilor de metal topit şi a radiaţiilor infraroşii;
   - ´┐Żmbrăcăminte de protecţie rezistentă la căldură;
   - ´┐Żmbrăcăminte termoizolantă;
   - ´┐Żmbrăcăminte de protecţie ´┐Żmpotriva contaminării radioactive;
   - ´┐Żmbrăcăminte de protecţie ´┐Żmpotriva pulberilor;
   - ´┐Żmbrăcăminte de protecţie ´┐Żmpotriva gazelor;
   - ´┐Żmbrăcăminte şi accesorii (banderole, mănuşi etc.) de semnalizare fluorescente, reflectorizante;
   - pături de protecţie.

   ANEXA Nr. 3

    LISTA
orientativă şi neexhaustivă a activităţilor şi sectoarelor de activitate
care pot necesita utilizarea de echipament individual de protecţie

   1. Protecţia capului (protecţia craniului)
    Căşti de protecţie:
   - lucrări de construcţii, ´┐Żn special activitate pe, sub sau ´┐Żn apropierea schelelor şi locurilor de muncă la ´┐Żnălţime, la operaţii de montare şi demontare a cofrajelor, de asamblare şi instalare, activitate desfăşurată pe schele şi de demolări;
   - lucrări de poduri metalice, construcţii metalice ´┐Żnalte, st´┐Żlpi, turnuri, structuri hidraulice de metal, furnale, oţelării şi laminoare, containere mari, conducte mari, cazane şi centrale electrice;
   - lucrări ´┐Żn fose, şanţuri, puţuri şi galerii;
   - terasamente şi lucrări ´┐Żn piatră;
   - lucrări ´┐Żn subteran, cariere, excavări la suprafaţă, halde;
   - lucrări cu unelte de ´┐Żmpuşcat bolţuri;
   - lucrări cu explozivi;
   - lucrări ´┐Żn vecinătatea lifturilor, dispozitivelor de ridicare, macaralelor şi a transportoarelor;
   - lucrări la furnale, instalaţii de concasare fină, oţelării, laminoare, ateliere metalurgice, forjare, matriţare la cald şi turnare;
   - lucrări la cuptoare industriale, containere, maşini, silozuri, buncăre şi conducte;
   - lucrări de construcţii navale;
   - lucrări de manevră feroviare;
   - lucrări ´┐Żn abatoare.
   2. Protecţia picioarelor
    ´┐Żncălţăminte de securitate cu talpă antiperforaţie:
   - lucrări de construcţii, civile şi rutiere;
   - lucrări pe schele;
   - lucrări de demolare;
   - lucrări de construcţii ´┐Żn beton şi plăci prefabricate, care presupun montarea şi demontarea cofrajelor;
   - lucrări pe şantiere şi ´┐Żn spaţii de depozitare;
   - lucrări pe acoperişuri.
    ´┐Żncălţăminte de securitate fără talpă antiperforaţie:
   - lucrări pe poduri metalice, construcţii metalice ´┐Żnalte, st´┐Żlpi, turnuri, structuri hidraulice de metal, furnale, oţelării şi laminoare, containere mari, conducte mari, cazane şi centrale electrice;
   - construcţia de cuptoare, instalaţii de ´┐Żncălzire şi ventilare şi lucrări de asamblare de metale;
   - lucrări de transformare şi ´┐Żntreţinere;
   - lucrări cu furnale, instalaţii de concasare fină, oţelării, laminoare, ateliere metalurgice, forjare, matriţare la cald, presări la cald şi trefilare;
   - lucrări ´┐Żn cariere şi ´┐Żn exploatări de suprafaţă şi halde;
   - extracţia şi prelucrarea pietrei;
   - producţia, tratarea şi prelucrarea produselor din sticlă plată şi a recipientelor din sticlă;
   - lucrări de manipulare a formelor ´┐Żn industria ceramicii;
   - căptuşirea cuptoarelor din industria ceramicii;
   - lucrări de turnare ´┐Żn industria produselor ceramice şi a materialelor de construcţii;
   - transport şi depozitare;
   - lucrări cu blocuri de carne congelată şi ambalaje metalice de conserve alimentare;
   - lucrări de construcţii navale;
   - lucrări de manevră feroviare.
    ´┐Żncălţăminte de securitate cu toc sau talpă ortopedică şi inserţie antiperforaţie:
   - lucrări pe acoperişuri.
    ´┐Żncălţăminte de securitate cu tălpi termoizolante:
   - lucrări cu şi pe materiale foarte fierbinţi sau foarte reci.
    ´┐Żncălţăminte de securitate care se poate dezechipa uşor:
   - acolo unde există riscul penetrării de substanţe incandescente.
   3. Protecţia ochilor sau a feţei
    Ochelari de protecţie, viziere şi ecrane faciale:
   - lucrări de sudură, polizare şi debitare;
   - lucrări de găurire şi gravare;
   - lucrări de tăiere şi prelucrare a pietrei;
   - lucrări cu unelte de ´┐Żmpuşcat bolţuri;
   - utilizarea de maşini a căror funcţionare se bazează pe ´┐Żndepărtarea şpanului ´┐Żn cazul prelucrării de materiale care produc şpan;
   - matriţarea la cald;
   - ´┐Żndepărtarea şi mărunţirea cioburilor;
   - pulverizarea de substanţe abrazive;
   - lucrări cu soluţii acide şi alcaline, dezinfectanţi şi produse de curăţare corozive;
   - utilizarea de dispozitive cu jet lichid;
   - lucrări cu şi ´┐Żn apropierea materialelor incandescente;
   - lucrări cu căldură radiantă;
   - lucrări cu laser.
   4. Protecţia respiratorie
    Semimăşti/Aparate de protecţie respiratorie:
   - lucrări ´┐Żn containere, spaţii ´┐Żnguste şi cuptoare industriale alimentate cu gaz, ´┐Żn cazul ´┐Żn care poate exista riscul intoxicării cu gaz sau cantitatea de oxigen este insuficientă;
   - lucrări la gura de ´┐Żncărcare a furnalelor;
   - lucrări ´┐Żn apropierea convertizoarelor şi a conductelor de gaz ale furnalelor;
   - lucrări ´┐Żn apropierea oalelor de turnare, ´┐Żn cazul ´┐Żn care se pot degaja vapori de metale grele;
   - lucrări pe căptuşeala furnalelor şi a oalelor de turnare, ´┐Żn cazul ´┐Żn care se pot degaja pulberi;
   - vopsirea prin pulverizare fără ventilaţie corespunzătoare;
   - lucrări ´┐Żn puţuri, canale şi alte spaţii subterane ale sistemului de canalizare;
   - lucrări ´┐Żn instalaţii de răcire ´┐Żn care există riscul scurgerii agentului de refrigerare.
   5. Protecţia auzului
    Antifoane:
   - lucrări la prese de metale;
   - lucrări cu dispozitive pneumatice;
   - lucrări ale personalului de la sol ´┐Żn aeroporturi;
   - lucrări de treierat;
   - lucrări ´┐Żn industria lemnului şi textilă.
   6. Protecţia corpului, braţelor şi m´┐Żinilor
    ´┐Żmbrăcăminte de protecţie:
   - lucrări cu acizi şi soluţii caustice, dezinfectanţi şi substanţe de curăţare corozive;
   - lucrări cu sau ´┐Żn apropierea materialelor fierbinţi şi acolo unde se simt efectele căldurii;
   - lucrări cu produse din sticlă plată;
   - lucrări de sablare;
   - lucrări ´┐Żn camere frigorifice.
    ´┐Żmbrăcămite de protecţie greu inflamabilă:
   - lucrări de sudură ´┐Żn spaţii ´┐Żnguste.
    Şorţuri rezistente la perforaţie:
   - lucrări de dezosare şi tranşare;
   - lucrări cu cuţite de m´┐Żnă care implică ´┐Żndreptarea cuţitului spre corp.
    Şorţuri din piele:
   - lucrări de sudură;
   - lucrări de forjare;
   - lucrări de turnare.
    Protecţia antebraţului:
   - lucrări de dezosare şi tranşare.
    Mănuşi:
   - lucrări de sudură;
   - manipularea de obiecte cu muchii ascuţite, dar nu la utilizarea maşinilor care prezintă riscul ca mănuşa să fie prinsă;
   - lucrări neprotejate cu acizi şi soluţii caustice.
    Mănuşi din ´┐Żmpletitură metalică:
   - lucrări de dezosare şi tranşare;
   - utilizarea obişnuită a cuţitelor de m´┐Żnă ´┐Żn producţie şi abatoare;
   - schimbarea cuţitelor la maşinile de tăiat.
   7. ´┐Żmbrăcăminte de protecţie ´┐Żmpotriva intemperiilor:
   - lucrări ´┐Żn aer liber pe ploaie şi vreme rece.
   8. ´┐Żmbrăcăminte reflectorizantă:
   - lucrări ´┐Żn locuri ´┐Żn care lucrătorii trebuie să poată fi observaţi la timp.
   9. Centuri de securitate:
   - lucrări pe schele;
   - asamblarea de piese prefabricate;
   - lucrări pe st´┐Żlpi.
   10. Fr´┐Żnghii de securitate:
   - lucrări ´┐Żn cabine de macarale amplasate la mare ´┐Żnălţime;
   - lucrări ´┐Żn cabine de stivuitoare şi elevatoare amplasate la mare ´┐Żnălţime ´┐Żn depozite;
   - lucrări ´┐Żn partea superioară a turnurilor de sondă;
   - lucrări ´┐Żn puţuri şi canalizări.
   11. Protecţia pielii:
   - prelucrarea materialelor de acoperire;
   - lucrări de tăbăcărie.

[sus]


AGENTIA EUROPEANA PENTRU SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA