Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca

Legatura ta catre Securitate si Sanatate in Munca

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii          ROMANIA          Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca
Noutati pe Site | Harta Site | Sugestii | Ajutor | Traduceri Tipareste aceasta pagina
Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca


Legislatie->Ordonante si Hotarari ...->Hotarari de Guvern->Hotar´┐Żrea nr. 1049 din 9 august 2006

Hotar´┐Żrea nr. 1049 din 09/08/2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractivă de suprafaţă sau subteran

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 727 din 25/08/2006


´┐Żn temeiul art. 108 din Constitutia Rom´┐Żniei, republicata, si al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securitatii si sanatatii ´┐Żn munca nr. 319/2006,
Guvernul Rom´┐Żniei adopta prezenta hotar´┐Żre.

 

   CAPITOLUL I
  Dispoziţii generale

   Art. 1. - (1) Prezenta hotăr´┐Żre stabileşte cerinţele minime de protecţie a lucrătorilor ´┐Żn domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă din ramurile industriei extractive de suprafaţă sau subteran.
   (2) Prevederile Legii securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă nr. 319/2006 se aplică ´┐Żn ´┐Żntregime domeniului menţionat la alin. (1), fără a aduce atingere prevederilor mai restrictive şi/sau specifice conţinute ´┐Żn prezenta hotăr´┐Żre.
   Art. 2. - Pentru aplicarea prezentei hotăr´┐Żri, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:
   a) industria extractivă de suprafaţă sau subteran - toate ramurile industriei extractive ´┐Żn care se desfăşoară activităţi de extracţie la suprafaţă sau subteran a substanţelor minerale utile, ´┐Żn sensul strict al termenului, şi/sau prospecţiuni şi explorări ´┐Żn vederea extracţiei, şi/sau pregătirea materiilor prime extrase ´┐Żn vederea comercializării, exclusiv activităţile de prelucrare ori preparare a materiilor prime extrase, cu excepţia ramurilor industriei extractive prin foraj definite prin prevederile legislaţiei naţionale care transpun Directiva 92/91/CEE;
   b) loc de muncă - ansamblul locurilor destinate amplasării posturilor de lucru, ´┐Żn cadrul activităţilor şi instalaţiilor legate direct sau indirect de ramurile industriei extractive de suprafaţă sau subteran, inclusiv haldele de steril ori alte zone de depozitare, precum şi locurile de cazare ´┐Żn care lucrătorii au acces ´┐Żn cadrul activităţii lor.
   Art. 3. - Prevederile prezentei hotăr´┐Żri nu se aplică industriei extractive prin dragare dacă se asigură protecţia lucrătorilor, ´┐Żn conformitate cu principiile generale de protecţie a sănătăţii şi securităţii lucrătorilor cuprinse ´┐Żn prezenta hotăr´┐Żre, av´┐Żndu-se ´┐Żn vedere riscurile specifice acestei activităţi.

   CAPITOLUL II
  Obligaţiile angajatorilor

   Art. 4. - Pentru a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor, angajatorul trebuie să ia măsurile necesare, astfel ´┐Żnc´┐Żt:
   a) locurile de muncă să fie proiectate, construite, echipate, date ´┐Żn folosinţă, exploatate şi ´┐Żntreţinute ´┐Żn aşa fel ´┐Żnc´┐Żt să permită lucrătorilor efectuarea sarcinilor de muncă fără a pune ´┐Żn pericol securitatea şi/sau sănătatea proprie şi/sau a celorlalţi lucrători;
   b) exploatarea locurilor de muncă ´┐Żn prezenţa lucrătorilor să se facă sub supravegherea unei persoane responsabile;
   c) activităţile care comportă un risc special să fie ´┐Żncredinţate numai personalului competent şi să se execute conform instrucţiunilor date;
   d) toate instrucţiunile de securitate să fie redactate astfel ´┐Żnc´┐Żt să poată fi ´┐Żnţelese de către toţi lucrătorii la care se referă;
   e) să fie prevăzute echipamente de prim ajutor adecvate;
   f) toate exerciţiile de securitate necesare să se efectueze periodic.
   Art. 5. - Angajatorul trebuie să se asigure că este ´┐Żntocmit şi ţinut la zi un document referitor la securitate şi sănătate, denumit ´┐Żn continuare document de securitate şi sănătate, care ´┐Żndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 7, 12, 16 şi 17 din Legea nr. 319/2006.
   Art. 6. - Documentul de securitate şi sănătate face dovada ´┐Żn special că:
   a) sunt determinate şi evaluate riscurile la care sunt expuşi lucrătorii la locul de muncă;
   b) se iau măsurile corespunzătoare pentru a se atinge obiectivele prezentei hotăr´┐Żri;
   c) proiectarea, utilizarea şi ´┐Żntreţinerea locului de muncă şi ale echipamentelor prezintă securitate.
   Art. 7. - Documentul de securitate şi sănătate trebuie ´┐Żntocmit ´┐Żnainte de ´┐Żnceperea lucrării şi trebuie revizuit dacă locul de muncă suferă modificări majore, extinderi sau transformări.
   Art. 8. - ´┐Żn situaţia ´┐Żn care la acelaşi loc de muncă sunt prezenţi lucrători din diferite ´┐Żntreprinderi, fiecare angajator răspunde de toate problemele care ţin de responsabilitatea sa.
   Art. 9. - Angajatorul pe teritoriul căruia se desfăşoară activitatea răspunde pentru acel loc de muncă ´┐Żn care sunt prezenţi lucrători din diferite ´┐Żntreprinderi, coordonează punerea ´┐Żn aplicare a tuturor măsurilor privitoare la securitatea şi sănătatea lucrătorilor şi ´┐Żnscrie ´┐Żn documentul de securitate şi sănătate scopul, măsurile şi modalităţile de punere ´┐Żn aplicare a acestei coordonări.
   Art. 10. - Dispoziţiile art. 9 nu aduc atingere prevederilor referitoare la răspunderea individuală a angajatorilor din Legea nr. 319/2006.
   Art. 11. - Angajatorul trebuie să raporteze c´┐Żt mai repede posibil autorităţilor prevăzute la art. 27 alin. (1) din Legea nr. 319/2006 orice accident de muncă grav şi/sau mortal, precum şi orice pericol grav.
   Art. 12. - Angajatorul trebuie să ia măsurile corespunzătoare ´┐Żn funcţie de tipul şi metoda de exploatare:
   a) pentru a evita, detecta şi combate declanşarea şi propagarea incendiilor şi exploziilor;
   b) pentru a evita formarea atmosferelor explozive şi/sau nocive pentru sănătate.
   Art. 13. - Angajatorul trebuie să prevadă, să procure şi să ´┐Żntreţină mijloace corespunzătoare de evacuare şi salvare pentru a asigura, ´┐Żn caz de pericol, evacuarea lucrătorilor de la locurile de muncă, rapid şi ´┐Żn deplină securitate.
   Art. 14. - Angajatorul trebuie să ia măsurile necesare pentru prevederea sistemelor de alarmă şi a altor mijloace de comunicare necesare care să permită, ´┐Żn caz de nevoie, declanşarea imediată a operaţiunilor de acordare de prim ajutor, evacuare şi salvare.

   CAPITOLUL III
  Informarea, consultarea şi participarea lucrătorilor

   Art. 15. - Lucrătorii şi/sau reprezentanţii lor trebuie să fie informaţi asupra măsurilor luate cu privire la securitatea şi sănătatea la locurile de muncă, ´┐Żn mod deosebit asupra celor privind punerea ´┐Żn aplicare a prevederilor art. 4-14, fără a aduce atingere prevederilor art. 16 şi 17 din Legea nr. 319/2006.
   Art. 16. - Informaţiile trebuie să fie pe ´┐Żnţelesul lucrătorilor cărora le sunt adresate.
   Art. 17. - Consultarea şi participarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor acestora trebuie să se facă ´┐Żn conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 319/2006.

   CAPITOLUL IV
  Supravegherea medicală

   Art. 18. - Pentru a asigura supravegherea medicală corespunzătoare a sănătăţii lucrătorilor, ´┐Żn funcţie de riscurile privind securitatea şi sănătatea lor la locul de muncă, se iau măsuri ´┐Żn conformitate cu reglementările legale ´┐Żn domeniu.
   Art. 19. - Măsurile prevăzute la art. 18 se stabilesc astfel ´┐Żnc´┐Żt să permită fiecărui lucrător să beneficieze sau să facă obiectul unei supravegheri a sănătăţii, ´┐Żnainte de ´┐Żnceperea activităţilor prevăzute la art. 2 şi, ulterior, ´┐Żn mod periodic.
   Art. 20. - Supravegherea medicală a lucrătorilor se asigură ´┐Żn cadrul structurilor medicale de medicina muncii care funcţionează potrivit reglementărilor Ministerului Sănătăţii Publice.

   CAPITOLUL V
  Dispoziţii finale

   Art. 21. - Locurile de muncă ce se vor crea după data intrării ´┐Żn vigoare a prezentei hotăr´┐Żri trebuie să ´┐Żndeplinească cerinţele minime de securitate şi sănătate prevăzute ´┐Żn anexele nr. 1-3.
   Art. 22. - Locurile de muncă existente la data intrării ´┐Żn vigoare a prezentei hotăr´┐Żri trebuie să fie adaptate cerinţelor minime de securitate şi sănătate prevăzute ´┐Żn anexele nr. 1-3.
   Art. 23. - ´┐Żn situaţia ´┐Żn care, după data intrării ´┐Żn vigoare a prezentei hotăr´┐Żri, locurile de muncă sunt supuse unor modificări, extinderi şi/sau transformări, angajatorul ia măsurile necesare pentru ca aceste modificări, extinderi şi/sau transformări să fie ´┐Żn conformitate cu cerinţele minime corespunzătoare prevăzute ´┐Żn anexe.
   Art. 24. - Anexele nr. 1-3 se adaptează ´┐Żn funcţie de evoluţia aquis-ului comunitar şi a standardizării cu privire la industria extractivă de suprafaţă sau subteran şi/sau progresul tehnic, evoluţia reglementărilor sau specificaţiilor internaţionale ori a noilor descoperiri ´┐Żn domeniul industriei extractive de suprafaţă sau ´┐Żn subteran.
   Art. 25. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotăr´┐Żre.
   Art. 26. - Dispoziţiile din anexe se aplică ori de c´┐Żte ori acestea sunt cerute de caracteristicile locului de muncă, ´┐Żn funcţie de activitate, de ´┐Żmprejurări sau de un risc specific.
   Art. 27. - De la data aderării Rom´┐Żniei la Uniunea Europeană, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei va raporta, la fiecare 5 ani, Comisiei Europene despre aplicarea prevederilor prezentei hotăr´┐Żri, prezent´┐Żnd totodată punctele de vedere ale partenerilor sociali.
   Art. 28. - Prezenta hotăr´┐Żre intră ´┐Żn vigoare la data de 1 octombrie 2006.
    *
    Prezenta hotăr´┐Żre transpune Directiva nr. 92/104/CEE privind cerinţele minime pentru ´┐Żmbunătăţirea securităţii şi protecţiei sănătăţii lucrătorilor din industria extractivă de suprafaţă sau subteran, publicată ´┐Żn Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 404/1992.

    PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
   
                       Contrasemnează:
───────────────
Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul economiei şi comerţului,
Codruţ Ioan Şereş
Ministrul sănătăţii publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
p. Ministrul integrării europene,
Adrian Ciocănea,
secretar de stat
    Bucureşti, 9 august 2006.
    Nr. 1.049

   ANEXA Nr. 1

    CERINŢE MINIME COMUNE
care se aplică industriei extractive de suprafaţă sau subteran,
precum şi instalaţiilor auxiliare de la suprafaţă

   1. Supraveghere şi organizare
   1.1. Organizarea locurilor de muncă
   1.1.1. Locurile de muncă trebuie să fie astfel organizate ´┐Żnc´┐Żt să asigure o protecţie adecvată ´┐Żmpotriva riscurilor.
    Ele trebuie menţinute ´┐Żn stare corespunzătoare, iar substanţele ori depunerile periculoase trebuie ´┐Żndepărtate sau ţinute sub supraveghere, pentru a nu pune ´┐Żn pericol securitatea şi sănătatea lucrătorilor.
   1.1.2. Posturile de lucru trebuie proiectate şi realizate după principii ergonomice, ţin´┐Żndu-se seama de necesitatea lucrătorilor de a urmări derularea operaţiunilor de la postul lor de lucru.
   1.1.3. Lucrătorii izolaţi din posturile de lucru trebuie să beneficieze de supraveghere adecvată sau de mijloace de telecomunicaţie.
   1.2. Persoana responsabilă
    La orice loc de muncă ocupat de lucrători trebuie să existe ´┐Żn permanenţă o persoană responsabilă care să aibă calităţile şi competenţa acestei funcţii, desemnată de angajator.
    Angajatorul poate să ´┐Żşi asume ´┐Żnsuşi responsabilitatea pentru locul de muncă la care se face referire ´┐Żn paragraful anterior, dacă are calităţile şi competenţa cerute.
   1.3. Supravegherea
    Pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor pe parcursul desfăşurării tuturor activităţilor, trebuie asigurată supravegherea prin persoane care au calităţile şi competenţa cerute de această funcţie, desemnate de către angajator sau ´┐Żn numele acestuia, acţion´┐Żnd ´┐Żn interesul acestuia.
    Supraveghetorul trebuie să efectueze vizite de control la posturile de muncă ocupate cel puţin o dată pe parcursul unui schimb, dacă documentul de securitate şi sănătate prevede acest lucru.
    Angajatorul poate să ´┐Żşi asume personal responsabilitatea supravegherii la care se face referire ´┐Żn primul şi al doilea paragraf, dacă are calităţile şi competenţa necesare.
   1.4. Lucrători competenţi
    La fiecare lot de muncă ocupat de lucrători trebuie să existe ´┐Żn permenenţă un număr suficient de lucrători care să aibă calităţile, experienţa şi pregătirea necesare pentru a ´┐Żndeplini sarcinile ce le sunt ´┐Żncredinţate.
   1.5. Informare, instruire şi pregătire
    Lucrătorii trebuie să beneficieze de informare, instruire şi pregătire sau de reciclare profesională necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lor.
    Angajatorul trebuie să se asigure că lucrătorii primesc instrucţiuni pe ´┐Żnţelesul lor, astfel ´┐Żnc´┐Żt să nu pună ´┐Żn pericol propria securitate şi sănătate sau pe a celorlalţi lucrători.
   1.6. Instrucţiuni scrise
    Pentru fiecare loc de muncă trebuie elaborate instrucţiuni scrise, care să cuprindă reguli ce trebuie respectate ´┐Żn scopul asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor şi al utilizării ´┐Żn siguranţă a utilajelor.
    Aceste instrucţiuni trebuie să includă informaţii cu privire la utilizarea echipamentelor de intervenţie, precum şi la măsurile ce trebuie luate la locul de muncă sau ´┐Żn apropierea acestuia, ´┐Żn caz de urgenţă.
   1.7. Metode sigure de lucru
    La fiecare loc de muncă sau pentru fiecare activitate trebuie aplicate metode sigure de lucru.
   1.8. Permise de lucru
    Atunci c´┐Żnd documentul de securitate şi sănătate prevede acest lucru, trebuie introdus un sistem de permise de lucru pentru executarea lucrărilor periculoase şi pentru executarea lucrărilor care ´┐Żn mod normal nu sunt periculoase, dar care, ´┐Żn interacţiune cu alte activităţi, pot genera pericole grave.
    Permisele de lucru trebuie emise ´┐Żnainte de ´┐Żnceperea lucrului de către persoana desemnată ´┐Żn acest scop şi trebuie să specifice condiţiile ce trebuie ´┐Żndeplinite şi măsurile ce trebuie luate ´┐Żnainte, ´┐Żn timpul lucrului şi după lucru.
   1.9. Revizuirea periodică a măsurilor de securitate şi de sănătate
    Angajatorul are obligaţia să asigure revizuirea periodică a măsurilor referitoare la securitatea şi sănătatea lucrătorilor, inclusiv a sistemului de gestionare a securităţii şi sănătăţii.
   2. Utilaje şi instalaţii mecanice şi electrice
   2.1. Generalităţi
    ´┐Żn momentul alegerii, instalării, punerii ´┐Żn funcţiune, exploatării şi ´┐Żntreţinerii utilajelor mecanice şi electrice trebuie să se acorde atenţia cuvenită securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, lu´┐Żndu-se ´┐Żn considerare prevederi din prezenta hotăr´┐Żre, din Hotăr´┐Żrea Guvernului nr. 119/2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a maşinilor industriale, precum şi ale legislaţiei naţionale care transpun Directiva 89/655/CEE.
    Dacă instalaţiile sunt amplasate ´┐Żntr-o zonă ´┐Żn care există sau poate exista riscul de incendiu ori de explozie datorat aprinderii unor gaze, vapori sau lichide volatile, atunci ele trebuie să corespundă utilizării ´┐Żntr-o astfel de zonă.
    Utilajele trebuie să fie prevăzute, dacă este necesar, cu dispozitive de protecţie corespunzătoare şi sisteme de securitate ´┐Żn caz de avarie.
   2.2. Dispoziţii specifice
    Instalaţiile şi utilajele mecanice trebuie să prezinte o rezistenţă suficientă, fără defecte evidente şi să corespundă scopului pentru care au fost realizate.
    Utilajele şi instalaţiile electrice trebuie să fie de capacitatea şi puterea corespunzătoare scopului pentru care au fost realizate.
    Utilajele şi instalaţiile mecanice şi electrice trebuie să fie instalate şi protejate astfel ´┐Żnc´┐Żt să prevină pericolele.
   3. ´┐Żntreţinere
   3.1. ´┐Żntreţinere generală
    Verificarea sistematică, ´┐Żntreţinerea, precum şi testarea utilajelor şi instalaţiilor mecanice şi electrice se fac ´┐Żn baza unui program (grafic) de revizii şi reparaţii stabilit conform reglementărilor tehnice.
    ´┐Żntreţinerea, verificarea şi testarea oricărei părţi a instalaţiei sau utilajului trebuie efectuate de către o persoană competentă.
    Procesele-verbale de verificare şi testare trebuie ´┐Żntocmite şi păstrate ´┐Żn mod corespunzător.
   3.2. ´┐Żntreţinerea echipamentului de protecţie
    Echipamentul de protecţie trebuie să fie adecvat, pregătit pentru utilizare şi ´┐Żn stare de funcţionare ´┐Żn orice moment.
    ´┐Żntreţinerea trebuie efectuată ţin´┐Żndu-se seama de activităţile exercitate.
   4. Protecţia ´┐Żmpotriva riscului de explozie, a atmosferelor nocive şi a riscului de incendiu
   4.1. Generalităţi
   4.1.1. Trebuie luate măsuri pentru evaluarea prezenţei substanţelor nocive şi/sau potenţial explozive ´┐Żn atmosferă şi pentru măsurarea concentraţiei acestora.
    Atunci c´┐Żnd documentul de securitate şi sănătate prevede acest lucru, trebuie montate dispozitive de supraveghere care să ´┐Żnregistreze şi să măsoare concentraţiile de gaze, automat şi continuu, ´┐Żn punctele menţionate, dispozitive de alarmă automate, sisteme de decuplare automată a instalaţiilor electrice şi sisteme de oprire automată a motoarelor cu ardere internă.
    Dacă sunt prevăzute măsurători automate, valorile determinate trebuie ´┐Żnregistrate şi păstrate aşa cum este prevăzut ´┐Żn documentul de securitate şi sănătate.
   4.1.2. Se interzice fumatul ´┐Żn zonele care prezintă pericole specifice de incendiu sau explozie.
    Executarea unor lucrări cu flacără deschisă la locurile de muncă care pot prezenta un risc de incendiu sau explozie este interzis, cu excepţia cazurilor c´┐Żnd au fost luate măsurile de securitate corespunzătoare pentru prevenirea declanşării incendiilor sau exploziilor, precum şi a propagării acestora.
   4.2. Protecţia ´┐Żmpotriva riscului exploziilor
   4.2.1. Trebuie luate toate măsurile necesare pentru combaterea formării şi acumulării atmosferelor explozive.
   4.2.2. ´┐Żn interiorul zonelor care prezintă risc de explozie trebuie luate toate măsurile necesare pentru a ´┐Żmpiedica aprinderea atmosferei explozive.
   4.2.3. Pentru prevenirea exploziilor se stabileşte un plan detaliat cu privire la echipamentele de lucru şi măsurile necesare ce trebuie luate.
   4.3. Protecţia ´┐Żmpotriva atmosferelor nocive
   4.3.1. Acolo unde se acumulează sau există riscul să se acumuleze ´┐Żn atmosferă substanţe nocive, trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru a se asigura:
   a) reţinerea lor la sursă; sau
   b) captarea la sursă ori eliminarea; sau
   c) diminuarea acumulărilor acestor substanţe, astfel ´┐Żnc´┐Żt să nu existe riscuri pentru lucrători.
    Sistemul trebuie să fie capabil să disperseze aceste substanţe nocive astfel ´┐Żnc´┐Żt să nu prezinte niciun risc pentru lucrători.
   4.3.2. ´┐Żn zonele ´┐Żn care lucrătorii pot fi expuşi atmosferelor nocive pentru sănătatea lor, pe l´┐Żngă echipamentele individuale de protecţie respiratorie, trebuie să existe un număr suficient de aparate respiratorii şi echipamente de reanimare corespunzătoare.
    ´┐Żn asemenea cazuri, trebuie să fie prezent la locul de muncă un număr suficient de lucrători instruiţi care să folosească asemenea echipamente.
    Aparatele respiratorii şi echipamentele de reanimare trebuie să fie depozitate şi ´┐Żntreţinute corespunzător.
   4.3.3. ´┐Żn cazul ´┐Żn care gazele toxice sunt sau pot apărea ´┐Żn atmosfera locului de muncă, trebuie să existe un plan de apărare care să precizeze echipamentele disponibile şi măsurile preventive adoptate.
   4.4. Protecţia ´┐Żmpotriva incendiilor
   4.4.1. Oriunde se proiectează, se construiesc, se dotează, se dau ´┐Żn folosinţă, se exploatează sau se ´┐Żntreţin locuri de muncă, trebuie luate măsurile adecvate pentru prevenirea declanşării şi propagării incendiilor care provin de la sursele identificate ´┐Żn documentul de securitate şi sănătate.
    Trebuie să fie stabilite prevederi pentru stingerea rapidă şi eficientă a oricărui incendiu.
   4.4.2. Locurile de muncă trebuie să fie dotate cu echipamente adecvate pentru stingerea incendiului şi, dacă este necesar, cu detectoare de incendiu şi sisteme de alarmă.
   4.4.3. Echipamentele neautomate de stingere a incendiului trebuie să fie accesibile şi simplu de manipulat şi, dacă este necesar, protejate contra riscurilor de deteriorare.
   4.4.4. La locul de muncă trebuie păstrat un plan de prevenire şi stingere a incendiilor care să precizeze măsurile ce trebuie luate, ´┐Żn conformitate cu prevederile art. 4-14 din hotăr´┐Żre, pentru prevenirea declanşării şi propagării, detectarea şi stingerea incendiilor.
   4.4.5. Echipamentul pentru stingerea incendiilor trebuie să fie semnalizat ´┐Żn conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale care transpun Directiva 92/58/CEE.
    Aceste panouri de semnalizare trebuie să fie rezistente şi amplasate ´┐Żn puncte corespunzătoare.
   5. Explozivi şi dispozitive de amorsare
    Operaţiunile de depozitare, transport şi utilizare a explozivilor şi dispozitivelor de amorsare trebuie să fie executate de către persoane competente, autorizate corespunzător.
    Aceste operaţiuni trebuie organizate şi efectuate astfel ´┐Żnc´┐Żt să nu constituie niciun pericol pentru lucrători.
   6. Căi de circulaţie
   6.1. La locul de muncă accesul trebuie să se facă fără pericol şi, ´┐Żn caz de urgenţă, evacuarea trebuie să se efectueze rapid şi ´┐Żn condiţii de siguranţă.
   6.2. Căile de circulaţie, inclusiv scările, scările fixe, cheiurile şi rampele de ´┐Żncărcare, trebuie să fie calculate, dimensionate şi amplasate astfel ´┐Żnc´┐Żt pietonii sau vehiculele să le poată utiliza uşor, ´┐Żn deplină securitate şi conform destinaţiei lor, iar lucrătorii aflaţi ´┐Żn vecinătatea acestor căi de circulaţie să nu fie periclitaţi de niciun pericol.
   6.3. Căile utilizate pentru traficul pietonal şi/sau traficul de mărfuri trebuie să fie dimensionate ´┐Żn concordanţă cu numărul de utilizatori potenţiali şi cu tipul de ´┐Żntreprindere.
    Dacă pe căile de circulaţie sunt utilizate mijloace de transport, trebuie prevăzută o distanţă de securitate corespunzătoare pentru pietoni.
   6.4. ´┐Żntre căile de circulaţie destinate vehiculelor şi porţi, portaluri, pasaje pentru pietoni, coridoare şi scări trebuie să existe o distanţă de securitate.
   6.5. Traseul căilor de circulaţie şi acces pentru vehicule şi pentru pietoni trebuie să fie semnalizat vizibil pentru a se asigura protecţia lucrătorilor.
   6.6. Atunci c´┐Żnd vehiculele sau maşinile intră la locurile de muncă, trebuie stabilite regulile de circulaţie necesare.
   7. Locuri de muncă ´┐Żn aer liber
   7.1. Posturile de lucru, căile de circulaţie şi alte amplasamente sau instalaţii ´┐Żn aer liber, care sunt ocupate ori utilizate de către lucrători ´┐Żn decursul activităţii lor, trebuie să fie astfel organizate ´┐Żnc´┐Żt circulaţia pietonilor sau a vehiculelor să se facă ´┐Żn condiţii de securitate.
   7.2. Locurile de muncă ´┐Żn aer liber trebuie să fie iluminate corespunzător prin lumină artificială, atunci c´┐Żnd lumina zilei este insuficientă.
   7.3. Atunci c´┐Żnd lucrătorii ´┐Żşi desfăşoară activitatea la posturi de lucru ´┐Żn aer liber, acestea trebuie să fie amenajate astfel ´┐Żnc´┐Żt lucrătorii:
   a) să fie protejaţi contra condiţiilor atmosferice nefavorabile şi, dacă este necesar, contra căderii de obiecte;
   b) să nu fie expuşi la niveluri sonore nocive şi nici la influenţe exterioare nocive;
   c) să poată părăsi rapid locul de muncă şi să li se poată acorda rapid ajutor ´┐Żn caz de pericol;
   d) să nu alunece sau să cadă.
   8. Zone periculoase
   8.1. Zonele periculoase trebuie semnalizate vizibil.
   8.2. Atunci c´┐Żnd locurile de muncă cuprind zone periculoase ´┐Żn care, datorită naturii muncii, există riscuri, inclusiv de cădere a lucrătorilor sau a obiectelor, locurile de muncă trebuie prevăzute cu dispozitive care să ´┐Żmpiedice intrarea ´┐Żn zonă a lucrătorilor fără atribuţii de serviciu.
   8.3. Trebuie luate măsuri corespunzătoare care să protejeze lucrătorii care sunt autorizaţi să intre ´┐Żn zonele de pericol.
   9. Căi şi ieşiri de urgenţă
   9.1. ´┐Żn caz de pericol, lucrătorii trebuie să poate evacua rapid şi ´┐Żn condiţii de securitate maximă toate locurile de muncă.
   9.2. Căile şi ieşirile de urgenţă trebuie să fie libere şi să conducă ´┐Żn modul cel mai direct spre exterior sau ´┐Żntr-o zonă de securitate, la un punct de adunare ori la un post de evacuare sigur.
   9.3. Numărul, distribuţia şi dimensiunile căilor şi ieşirilor de urgenţă se fac ´┐Żn funcţie de folosirea, dotarea şi dimensiunile locurilor de muncă, precum şi de numărul maxim de persoane prezente.
   9.4. Uşile de la ieşirile de urgenţă trebuie să se deschidă spre exterior.
    Uşile de la ieşirile de urgenţă trebuie să fie ´┐Żnchise astfel ´┐Żnc´┐Żt să poată fi deschise uşor şi repede de către persoanele care ar avea nevoie să le utilizeze ´┐Żn caz de urgenţă.
   9.5. Uşile de la ieşirile de urgenţă nu trebuie ´┐Żncuiate cu lacăt, broască cu cheie sau alt sistem de zăvor´┐Żre.
    Căile şi ieşirile de urgenţă, precum şi căile de circulaţie şi uşile de acces către acestea trebuie să fie libere, astfel ´┐Żnc´┐Żt să poată fi utilizate ´┐Żn orice moment, fără piedici.
   9.6. Căile şi ieşirile de urgenţă care necesită iluminare trebuie prevăzute şi cu iluminare de siguranţă de intensitate corespunzătoare, ´┐Żn eventualitatea unei ´┐Żntreruperi a alimentării cu energie electrică.
   9.7. Căile şi ieşirile de urgenţă specifice trebuie semnalizate ´┐Żn conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale care transpun Directiva 92/58/CEE.
   10. Mijloace de evacuare şi salvare
   10.1. Lucrătorii trebuie să fie instruiţi cu privire la măsurile corespunzătoare ce trebuie luate ´┐Żn caz de urgenţă.
   10.2. Echipamentele de salvare trebuie pregătite ´┐Żn vederea utilizării şi depozitate ´┐Żn spaţii corespunzătoare, uşor accesibile. Aceste spaţii trebuie să fie semnalizate ´┐Żn conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale care transpun Directiva 92/58/CEE.
   11. Exerciţii de securitate
    La toate locurile de muncă ocupate ´┐Żn mod obişnuit de lucrători trebuie să se efectueze periodic exerciţii de securitate.
    Scopul principal al acestor exerciţii este de a forma deprinderile şi de a verifica aptitudinile lucrătorilor desemnaţi să utilizeze, să manipuleze sau să exploateze echipamentul de salvare ´┐Żn caz de pericol.
    De asemenea, lucrătorii trebuie să exerseze asupra modului de folosire, manipulare sau exploatare corectă a acestor echipamente.
   12. Echipamente de prim ajutor
   12.1. Echipamente de prim ajutor trebuie să se găsească ´┐Żn permanenţă acolo unde condiţiile de muncă impun acest lucru şi să fie corespunzătoare, ´┐Żn funcţie de activitatea desfăşurată.
    Aceste echipamente trebuie să fie semnalizate corespunzător şi uşor accesibile.
   12.2. ´┐Żn funcţie de importanţa locurilor de muncă, a tipului de activitate care se desfăşoară şi de frecvenţa accidentelor presupuse a avea loc, trebuie să fie prevăzute una sau mai multe ´┐Żncăperi de prim ajutor.
    ´┐Żn aceste ´┐Żncăperi instrucţiunile de prim ajutor trebuie să fie lizibile şi afişate la loc vizibil.
   12.3. ´┐Żncăperile de prim ajutor trebuie dotate cu instalaţii şi echipamente de prim ajutor indispensabile şi uşor accesibile brancardierilor.
    Acestea trebuie semnalizate ´┐Żn conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale care transpun Directiva 92/58/CEE.
   12.4. Materialele de prim ajutor trebuie să existe la locurile de muncă unde condiţiile de muncă impun acest lucru.
    Acestea trebuie să fie semnalizate corespunzător şi să fie uşor accesibile.
   12.5. Un număr suficient de lucrători trebuie să fie instruiţi cu privire la utilizarea echipamentelor şi materialelor de prim ajutor prevăzute.
   13. Iluminarea naturală şi artificială
   13.1. Fiecare loc de muncă trebuie să dispună de o iluminare suficientă care să asigure securitatea şi sănătatea lucrătorilor.
   13.2. Locurile de muncă trebuie să primească, pe c´┐Żt posibil, lumină naturală suficientă şi, ţin´┐Żndu-se seama de condiţiile climaterice, să fie prevăzute cu dispozitive de iluminare artificială adecvată pentru a se asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor.
   13.3. Instalaţiile de iluminat din ´┐Żncăperile de lucru şi de pe căile de acces trebuie să fie amplasate astfel ´┐Żnc´┐Żt tipul iluminării să nu prezinte un risc de accidentare pentru lucrători.
   13.4. Locurile de muncă ´┐Żn care lucrătorii sunt expuşi ´┐Żn mod deosebit riscurilor ´┐Żn caz de ´┐Żntrerupere a iluminării artificiale trebuie să fie prevăzute cu iluminare de siguranţă cu o intensitate suficientă.
    Dacă nu este posibil, lucrătorii trebuie să fie dotaţi cu lămpi individuale.
   14. Instalaţii sanitare
   14.1. Vestiare şi dulapuri pentru ´┐Żmbrăcăminte
   14.1.1. Lucrătorii trebuie să aibă la dispoziţie vestiare corespunzătoare, dacă aceştia trebuie să poarte ´┐Żmbrăcăminte de lucru specială şi dacă, din motive de sănătate sau de decenţă, nu li se poate cere să se schimbe ´┐Żn alte ´┐Żncăperi.
    Vestiarele trebuie să fie uşor accesibile, să aibă o capacitate suficientă şi să fie prevăzute cu scaune.
   14.1.2. Vestiarele trebuie să fie de dimensiuni suficient de mari şi să aibă dotările care să permită fiecărui lucrător să-şi ţină hainele ´┐Żncuiate ´┐Żn timpul lucrului.
    Dacă ´┐Żmprejurările o justifică (de exemplu, substanţe periculoase, umiditate, murdărie), dulapurile pentru ´┐Żmbrăcămintea de lucru trebuie să fie separate de cele pentru ´┐Żmbrăcămintea personală.
    Trebuie să existe dotările necesare pentru ca fiecare lucrător să poată să ´┐Żşi pună la uscat hainele de lucru.
   14.1.3. Trebuie prevăzute vestiare separate sau o utilizare separată a vestiarelor pentru bărbaţi şi pentru femei.
   14.1.4. Dacă nu sunt necesare vestiare, ´┐Żn conformitate cu prevederile pct. 14.1.1, atunci fiecare lucrător trebuie să dispună de un loc pentru păstrarea ´┐Żmbrăcămintei.
   14.2. Duşuri şi chiuvete
   14.2.1. La dispoziţia lucrătorilor trebuie puse duşuri corespunzătoare ´┐Żn număr suficient, ţin´┐Żndu-se seama de tipul de activitate sau din raţiuni de igienă.
    Trebuie prevăzute săli de duşuri separate pentru bărbaţi şi femei sau utilizarea acestora trebuie să se facă separat de către bărbaţi şi femei.
   14.2.2. Sălile de duşuri trebuie să fie suficient de ´┐Żncăpătoare ´┐Żnc´┐Żt să permită fiecărui lucrător să ´┐Żşi facă toaleta ´┐Żn condiţii de igienă corespunzătoare, fără să fie deranjat.
    Duşurile trebuie să dispună de apă rece şi caldă.
   14.2.3. Dacă, ´┐Żn conformitate cu prevederile pct. 14.2.1 primul paragraf, nu sunt necesare duşuri, trebuie să existe chiuvete corespunzătoare ´┐Żn număr suficient, cu apă rece şi caldă, plasate ´┐Żn apropierea posturilor de lucru şi a vestiarelor.
    Dacă este necesar, din motive de decenţă, vor fi prevăzute chiuvete separate pentru bărbaţi şi femei sau utilizarea acestora trebuie să se facă separat de către bărbaţi şi femei.
   14.3. Toalete şi chiuvete
    ´┐Żn apropierea posturilor de lucru lucrătorii trebuie să dispună de camere de repaus, vestiare şi săli de duşuri sau chiuvete, precum şi de ´┐Żncăperi dotate cu un număr suficient de toalete şi chiuvete.
    Trebuie prevăzute toalete separate pentru femei şi bărbaţi sau utilizarea acestora trebuie să se facă separat de către femei şi bărbaţi.
    ´┐Żn cazul industriei extractive ´┐Żn subteran, instalaţiile sanitare la care se referă prezentul punct pot fi amplasate la suprafaţă.
   15. Haldele de steril şi alte zone de descărcare a sterilului
    Depozitele de steril, haldele şi alte zone de depozitare a sterilului, precum şi bazinele de decantare trebuie să fie proiectate, construite, exploatate şi ´┐Żntreţinute astfel ´┐Żnc´┐Żt să se asigure stabilitatea lor, precum şi securitatea şi sănătatea lucrătorilor.
   16. Instalaţii auxiliare de suprafaţă (dispoziţii suplimentare speciale)
   16.1. Stabilitate şi soliditate
    Locurile de muncă trebuie să fie proiectate, construite, instalate, exploatate, supravegheate şi ´┐Żntreţinute de o asemenea manieră pentru a rezista forţelor exterioare la care ar putea fi supuse.
    Ele trebuie să aibă o structură şi o rezistenţă corespunzătoare destinaţiei lor.
   16.2. Pardoselile, pereţii, plafoanele şi acoperişurile ´┐Żncăperilor
   16.2.1. Pardoselile locurilor de muncă trebuie să fie lipsite de proeminenţe, de găuri sau de planuri ´┐Żnclinate periculoase; ele trebuie să fie fixe, stabile şi nealunecoase.
    Locurile de muncă ´┐Żn care sunt instalate posturi de lucru trebuie să prezinte o izolaţie termică suficientă, ţin´┐Żndu-se seama de tipul ´┐Żntreprinderii şi de efortul fizic al lucrătorilor.
   16.2.2. Suprafeţele pardoselilor, pereţilor şi plafoanelor din ´┐Żncăperi trebuie să fie curăţate şi renovate ori de c´┐Żte ori este nevoie pentru a se obţine condiţii de igienă corespunzătoare.
   16.2.3. Pereţii transparenţi sau translucizi, ´┐Żn special cei complet din sticlă, din ´┐Żncăperile sau din apropierea locurilor de muncă şi a căilor de acces trebuie să fie semnalizaţi vizibil şi confecţionaţi din material securizat sau separaţi de aceste locuri de muncă şi de căile de acces, astfel ´┐Żnc´┐Żt lucrătorii să nu vină ´┐Żn contact cu glasvandurile sau să fie răniţi ´┐Żn cazul spargerii lor.
   16.2.4. Accesul pe acoperişurile din materiale insuficient de rezistente este permis numai dacă se realizează dotarea cu echipamente care să asigure desfăşurarea lucrului ´┐Żn deplină securitate.
   16.3. Dimensiunile şi volumul de aer al ´┐Żncăperilor libertatea de mişcare la posturile de lucru
   16.3.1. ´┐Żncăperile de lucru trebuie să aibă o suprafaţă, ´┐Żnălţime şi un volum de aer corespunzătoare, permiţ´┐Żnd lucrătorilor să ´┐Żşi execute sarcinile fără risc pentru securitatea, sănătatea sau confortul lor.
   16.3.2. Dimensiunile suprafeţei neocupate a postului de lucru trebuie să permită lucrătorilor suficientă libertate de mişcare şi să le dea posibilitatea să ´┐Żşi desfăşoare munca ´┐Żn deplină securitate.
   16.4. Ferestre şi luminatoare
   16.4.1. Ferestrele, luminatoarele şi sistemele de ventilaţie prevăzute cu dispozitive de deschidere, reglare şi blocare trebuie proiectate astfel ´┐Żnc´┐Żt funcţionarea acestora să se facă ´┐Żn deplină siguranţă.
    Amplasarea lor trebuie să nu constituie un risc pentru lucrători atunci c´┐Żnd sunt deschise.
   16.4.2. Ferestrele şi luminatoarele trebuie să fie curăţate fără riscuri pentru personalul care efectuează astfel de lucrări.
   16.5. Uşi şi porţi
   16.5.1. Poziţia, numărul şi dimensiunile uşilor şi porţilor, precum şi materialele din care sunt confecţionate sunt prevăzute ´┐Żn funcţie de natura şi utilizarea ´┐Żncăperilor sau incintelor.
   16.5.2. Uşile transparente trebuie semnalizate corespunzător la nivelul vederii.
   16.5.3. Uşile şi porţile batante trebuie să fie transparente sau să fie prevăzute cu panouri transparente.
   16.5.4. Dacă suprafeţele transparente sau translucide ale uşilor şi porţilor nu sunt din materiale securizate şi dacă există posibilitatea ca lucrătorii să fie răniţi prin spargerea lor, suprafeţele trebuie protejate ´┐Żmpotriva spargerii.
   16.5.5. Uşile glisante trebuie să fie prevăzute cu un sistem de siguranţă care să ´┐Żmpiedice ieşirea acestora de pe şine şi căderea ´┐Żn mod neaşteptat.
   16.5.6. Uşile şi porţile care se deschid ´┐Żn sus trebuie să fie prevăzute cu un sistem de siguranţă care să ´┐Żmpiedice căderea acestora ´┐Żn mod neaşteptat.
   16.5.7. Uşile şi porţile situate de-a lungul căilor de salvare trebuie semnalizate corespunzător.
    Trebuie să existe posibilitatea de a fi deschise ´┐Żn orice moment, cu uşurinţă, din interior şi fără ajutor special.
    Atunci c´┐Żnd locurile de muncă sunt ocupate de lucrători trebuie să existe posibilitatea de a fi deschise.
   16.5.8. ´┐Żn imediata apropiere a porţilor destinate ´┐Żn principal traficului de vehicule, dacă acestea nu sunt sigure pentru pietoni, trebuie să fie prevăzute porţi pentru pietoni semnalizate vizibil şi libere ´┐Żn permanenţă.
   16.5.9. Uşile şi porţile mecanice trebuie să funcţioneze fără risc de accidentare a lucrătorilor. Ele trebuie prevăzute cu dispozitive de oprire de urgenţă uşor de identificat şi accesibile, să se deschidă automat ´┐Żn caz de ´┐Żntrerupere a alimentării cu energie sau să poată fi deschise manual.
   16.6. Aerisirea locurilor de muncă ´┐Żnchise.
   16.6.1. ´┐Żn locurile de muncă ´┐Żnchise trebuie să se asigure o cantitate suficientă de aer proaspăt, av´┐Żndu-se ´┐Żn vedere metodele de lucru folosite şi eforturile fizice ale lucrătorilor.
    Dacă se utilizează o instalaţie de ventilaţie, ea trebuie menţinută ´┐Żn stare de funcţionare.
    Un sistem de control trebuie să semnalizeze orice defecţiune, dacă acest lucru poate afecta sănătatea lucrătorilor.
   16.6.2. Dacă sunt utilizate instalaţiile de aer condiţionat sau de ventilaţie mecanică, ele trebuie să funcţioneze astfel ´┐Żnc´┐Żt lucrătorii să nu fie expuşi la curenţi de aer care să le creeze disconfort.
    Orice depunere sau murdărie care poate antrena un risc imediat pentru sănătatea lucrătorilor prin poluarea atmosferei trebuie eliminată fără ´┐Żnt´┐Żrziere.
   16.7. Temperatura din ´┐Żncăperi
   16.7.1. ´┐Żn timpul lucrului temperatura din ´┐Żncăperile unde există posturi de lucru trebuie să fie adecvată pentru organismul uman, av´┐Żndu-se ´┐Żn vedere metodele de lucru aplicate şi eforturile fizice impuse lucrătorilor.
   16.7.2. Temperatura din camerele de repaus, din ´┐Żncăperile pentru personalul de serviciu permanent, din grupurile sanitare, din cantine şi din camerele de prim ajutor trebuie să corespundă destinaţiilor specifice ale acestor ´┐Żncăperi.
   16.7.3. Ferestrele, luminatoarele şi glasvandurile trebuie să permită evitarea unor efecte excesive ale luminii solare la locurile de muncă, ´┐Żn funcţie de tipul activităţii şi de natura locului de muncă.
   16.8. Camerele de repaus
   16.8.1. Atunci c´┐Żnd securitatea şi sănătatea lucrătorilor o cer, ţin´┐Żndu-se seama de tipul activităţii sau de efectivele care depăşesc un anumit număr de persoane, lucrătorii trebuie să dispună de o cameră de repaus uşor accesibilă.
    Această dispoziţie nu se aplică dacă lucrătorii ´┐Żşi desfăşoară activitatea ´┐Żn birouri sau ´┐Żn camere de lucru similare, care oferă posibilitatea de relaxare ´┐Żn timpul pauzelor.
   16.8.2. Camerele de repaus trebuie să fie suficient de mari şi să fie dotate cu un număr corespunzător de mese şi scaune cu spătar, ´┐Żn funcţie de numărul lucrătorilor.
   16.8.3. ´┐Żn camerele de repaus trebuie luate măsuri pentru protecţia nefumătorilor ´┐Żmpotriva disconfortului creat de fumul de ţigară.
   16.8.4. Atunci c´┐Żnd ´┐Żn timpul programului de lucru se produc ´┐Żntreruperi cu regularitate şi ´┐Żn mod frecvent şi nu există cameră de repaus, trebuie puse la dispoziţie alte alte camere ´┐Żn care lucrătorii să poată sta ´┐Żn timpul ´┐Żntreruperilor, ori de c´┐Żte ori securitatea şi sănătatea lucrătorilor o justifică.
    Trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru protecţia nefumătorilor ´┐Żmpotriva disconfortului provocat de fumul de ţigară.
   17. Femei gravide şi mame care alăptează
    Femeile gravide şi mamele care alăptează trebuie să aibă posibilitatea de a se odihni ´┐Żn poziţie orizontală, ´┐Żn condiţii corespunzătoare.
   18. Lucrători cu handicap
    La organizarea locurilor de muncă trebuie să se ţină seama de lucrătorii cu handicap, dacă este cazul.
    Această dispoziţie se referă, ´┐Żn special, la uşile, căile de comunicaţie, scările, duşurile, chiuvetele, toaletele şi posturile de lucru utilizate sau ocupate direct de lucrătorii cu handicap.

   ANEXA Nr. 2

    CERINŢE MINIME SPECIALE
aplicabile industriei extractive de suprafaţă

   1. Generalităţi
   1.1. Fără a aduce atingere prevederilor art. 5-7 din hotăr´┐Żre, angajatorul care răspunde de locul de muncă trebuie să se asigure că documentul de securitate şi sănătate precizează că s-au luat toate măsurile necesare pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor at´┐Żt ´┐Żn situaţii normale, c´┐Żt şi ´┐Żn situaţii critice.
   1.2. Documentul de securitate şi sănătate trebuie actualizat periodic şi ori de c´┐Żte ori este nevoie şi prezentat la inspecţia locului de muncă.
    Lucrările trebuie executate ´┐Żn conformitate cu documentul de securitate şi sănătate.
   2. Exploatarea
   2.1. Lucrările trebuie planificate ţin´┐Żndu-se seama de prevederile din documentul de securitate şi sănătate referitoare la riscurile de surpare şi alunecare de teren.
    Ca măsură preventivă, trebuie să se definească ´┐Żnălţimea şi panta fronturilor de descopertă şi de extracţie ´┐Żn funcţie de natura şi stabilitatea terenului, precum şi de metodele de exploatare.
   2.2. Treptele şi căile de circulaţie trebuie să prezinte stabilitate adaptată utilajelor utilizate.
    Ele trebuie să fie amenajate şi ´┐Żntreţinute astfel ´┐Żnc´┐Żt deplasarea utilajelor să se facă ´┐Żn condiţii de securitate.
   2.3. ´┐Żnainte de ´┐Żnceperea sau reluarea lucrărilor, fronturile de descopertă şi extracţie de deasupra suprafeţelor de lucru sau căilor de circulaţie trebuie controlate pentru a se asigura că nu există blocuri sau roci dislocate.
    ´┐Żn cazul ´┐Żn care este necesar, trebuie efectuată ´┐Żndepărtarea acestora.
   2.4. Exploatarea fronturilor şi zonelor de descărcare a sterilului trebuie efectuată astfel ´┐Żnc´┐Żt să nu creeze instabilitate.

   ANEXA Nr. 3

    CERINŢE MINIME SPECIALE
aplicabile industriei extractive de subteran

   1. Generalităţi
   1.1. Fără a aduce atingere prevederilor art. 5-7 din hotăr´┐Żre, angajatorul care răspunde de locul de muncă trebuie să se asigure că documentul de securitate şi sănătate precizează că au fost luate toate măsurile necesare pentru protecţia securităţii şi sănătăţii lucrătorilor at´┐Żt ´┐Żn situaţii normale, c´┐Żt şi ´┐Żn situaţii critice.
    Documentul de securitate şi sănătate trebuie actualizat periodic şi ori de c´┐Żte ori este nevoie şi prezentat la inspecţia locului de muncă.
    Lucrările trebuie executate ´┐Żn conformitate cu documentul de securitate şi sănătate.
   2. Planul abatajelor din subteran
   2.1. Planurile lucrărilor miniere subterane trebuie să fie ´┐Żntocmite la o scară care să ofere o reprezentare clară, ´┐Żn conformitate cu Ordinul ministrului economiei şi comerţului şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 65/133/2003 privind aprobarea Regulamentului de topografie minieră.
    ´┐Żn afară de galerii şi zonele de extracţie, trebuie reprezentate toate lucrările miniere cunoscute, care pot influenţa exploatarea şi securitatea.
    Ele trebuie să fie uşor accesibile şi să fie păstrate at´┐Żt timp c´┐Żt este necesar, din motive de securitate.
   2.2. Planurile şi desenele abatajelor, precum şi ale altor lucrări miniere subterane trebuie să fie actualizate periodic şi ori de c´┐Żte ori este nevoie şi să se găsească ´┐Żn permanenţă la locul de muncă.
   3. Ieşiri
    Orice exploatare subterană trebuie să aibă acces la suprafaţă prin cel puţin două ieşiri separate, construite solid şi uşor accesibile lucrătorilor din subteran.
    C´┐Żnd circulaţia prin aceste ieşiri necesită un efort important din partea lucrătorilor, ele trebuie să fie prevăzute cu mijloace mecanice pentru transportul lucrătorilor.
   4. Lucrări miniere
    Lucrările miniere subterane ´┐Żn care se execută diverse activităţi trebuie să fie construite, exploatate, echipate şi ´┐Żntreţinute astfel ´┐Żnc´┐Żt lucrătorii să poată lucra şi circula ´┐Żn ele cu riscuri minime.
    Galeriile trebuie să fie prevăzute cu panouri indicatoare pentru a permite orientarea lucrătorilor.
   5. Transport
   5.1. Instalaţiile sau mijloacele de transport trebuie să fie instalate, amenajate, exploatate şi ´┐Żntreţinute astfel ´┐Żnc´┐Żt să se asigure securitatea şi sănătatea lucrătorilor care le conduc, le utilizează sau se află ´┐Żn vecinătatea lor.
   5.2. Transportul cu ajutorul instalaţiilor mecanice trebuie să facă obiectul unei montări corespunzătoare şi al unor instrucţiuni scrise, afişate la locul de exploatare.
   6. Susţinerea şi stabilitatea lucrărilor miniere
    Susţinerea lucrărilor miniere trebuie efectuată c´┐Żt mai repede posibil după excavare, ´┐Żn afara cazurilor ´┐Żn care stabilitatea lucrării nu condiţionează securitatea lucrătorilor. Această susţinere trebuie să fie realizată ´┐Żn conformitate cu monografiile de armare şi instrucţiunile scrise şi elaborate ´┐Żn acest sens.
    Lucrările miniere ´┐Żn care este permis accesul lucrătorilor trebuie să fie controlate periodic din punctul de vedere al susţinerii şi stabilităţii lucrării şi ´┐Żntreţinute ´┐Żn mod corespunzător.
   7. Aeraj
   7.1. Toate lucrările din subteran la care este permis accesul trebuie să fie aerisite ´┐Żn mod corespunzător.
    Trebuie prevăzut un aeraj permanent pentru a se menţine cu o marjă suficientă de securitate:
   a) o atmosferă sănătoasă;
   b) o atmosferă ´┐Żn care riscurile de explozie şi de prafuri respirabile sunt sub control;
   c) o atmosferă ´┐Żn care condiţiile de muncă sunt corespunzătoare ´┐Żn timpul lucrului, ţin´┐Żndu-se seama de metodele de lucru aplicate şi de eforturile fizice impuse lucrătorilor.
   7.2. C´┐Żnd aerajul natural nu permite ´┐Żndeplinirea prevederilor pct. 7.1, aerajul principal trebuie să fie asigurat cu una sau mai multe staţii de ventilatoare principale.
    Trebuie luate măsuri pentru asigurarea stabilităţii şi continuităţii aerajului.
    Depresiunea ventilatoarelor principale trebuie să fie supravegheată ´┐Żn mod continuu şi pentru semnalizarea opririlor intempestive trebuie prevăzut un dispozitiv automat de alarmă.
   7.3. Parametrii de aeraj trebuie măsuraţi şi ´┐Żnregistraţi periodic.
    Proiectul de aeraj, care să indice parametrii caracteristici utili ai sistemului de aeraj, trebuie elaborat, actualizat periodic şi să fie disponibil la locul de muncă.
   8. Mine grizutoase
   8.1. Se consideră grizutoasă orice exploatare subterană ´┐Żn care există posibilitatea degajării de metan ´┐Żntr-o cantitate care nu exclude riscul formării unei atmosfere explozive.
   8.2. Aerajul principal trebuie să fie asigurat prin una sau mai multe staţii de ventilatoare mecanice.
   8.3. Exploatarea trebuie să se facă ţin´┐Żndu-se seama de degajările de metan.
    Trebuie luate măsuri pentru eliminarea sau diminuarea riscurilor generate de metan.
   8.4. Aerajul parţial trebuie să fie limitat la lucrările de pregătire şi de salvare, precum şi la locurile de muncă legate direct la curentul principal de aeraj.
    Abatajele aflate ´┐Żn exploatare pot fi aerisite cu instalaţii de aeraj parţial numai dacă au fost luate măsuri corespunzătoare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor.
   8.5. Parametrii de aeraj prevăzuţi la pct. 7.3 trebuie să fie completaţi prin determinări ale concentraţiei de metan.
    Dacă documentul de securitate şi sănătate prevede, concentraţia de metan trebuie să fie măsurată continuu ´┐Żn curentul de ieşire al aerului din abatajele la care depilarea substanţei minerale utile se face mecanizat, precum şi la lucrările de pregătire ´┐Żn fund de sac, la care avansarea se face, de asemenea, mecanizat.
   8.6. ´┐Żn minele grizutoase se pot folosi numai explozivi şi mijloace de iniţiere de siguranţă.
   8.7. Prevederile pct. 4.1.2 din anexa nr. 1 se ´┐Żnlocuiesc după cum urmează:
   a) sunt interzise fumatul, deţinerea de tutun pentru fumat şi orice obiect care poate fi folosit la producerea flăcării;
   b) lucrările de tăiere cu flacără, de sudură sau alte activităţi similare la care se impune folosirea flăcării deschise sunt permise numai ´┐Żn ´┐Żmprejurări excepţionale şi ´┐Żn condiţiile unor măsuri specifice care să garanteze securitatea şi sănătatea lucrătorilor.
   9. Mine sau cariere care conţin praf inflamabil
   9.1. Minele de cărbuni sunt considerate mine cu praf inflamabil dacă documentul de securitate şi sănătate precizează că orice strat exploatat poate produce praf astfel ´┐Żnc´┐Żt să propage o explozie.
   9.2. ´┐Żn minele cu praf inflamabil, prevederile prevăzute la pct. 8.6 şi 8.7 se aplică mutatis mutandis.
   9.3. Pentru reducerea depunerilor de praf inflamabil, ´┐Żndepărtarea şi neutralizarea sau fixarea acestora se iau măsuri corespunzătoare.
   9.4. Propagarea exploziilor de praf inflamabil şi/sau metan, care pot declanşa alte explozii de praf inflamabil, trebuie să fie limitată prin instalarea unui sistem de baraje pentru limitarea exploziilor.
    Amplasarea acestor baraje trebuie să fie precizată ´┐Żntr-un document actualizat periodic şi disponibil la locul de muncă.
   10. Degajări instantanee de gaz, lovituri de acoperiş şi erupţii de apă
   10.1. ´┐Żn zonele ´┐Żn care se pot produce degajări instantanee de gaz cu sau fără erupţii de material mărunt, lovituri de acoperiş sau erupţii de apă, trebuie conceput şi pus ´┐Żn aplicare un program de exploatare astfel ´┐Żnc´┐Żt să se asigure, pe c´┐Żt posibil, un sistem de muncă sigur, precum şi protecţia lucrătorilor.
   10.2. Trebuie luate măsuri pentru identificarea zonelor de risc, pentru protejarea lucrătorilor ´┐Żn lucrările miniere care se află ´┐Żn apropiere sau traversează aceste zone, precum şi pentru controlarea acestor riscuri.
   11. Incendii, arderi şi ´┐Żncălzire
   11.1. Trebuie luate măsuri pentru prevenirea şi detectarea la timp a aprinderilor spontane.
   11.2. Introducerea materialelor inflamabile ´┐Żn lucrările miniere subterane trebuie să fie limitată la cantitatea strict necesară.
   11.3. Atunci c´┐Żnd este necesară utilizarea fluidelor hidraulice (fluide pentru transmiterea energiei mecanice hidrostatice şi/sau hidrocinetice) trebuie utilizate numai fluide greu inflamabile, ´┐Żn scopul evitării riscului de incendiu şi propagării sale.
    Fluidele hidraulice trebuie să corespundă specificaţiilor şi condiţiilor de testare referitoare la rezistenţa la foc, precum şi criteriilor de igienă.
    C´┐Żnd se utilizează fluide hidraulice care nu corespund specificaţiilor, condiţiilor şi criteriilor prevăzute la al doilea paragraf, trebuie luate măsuri suplimentare pentru evitarea riscului sporit de incendiu şi propagarea sa.
   12. Măsuri de precauţie privind evacuarea lucrătorilor
    Pentru a se putea retrage ´┐Żn siguranţă atunci c´┐Żnd este necesar, fiecare lucrător trebuie să dispună de o mască de autosalvare pentru protecţia respiratorie pe care trebuie să o aibă permanent la ´┐Żndem´┐Żnă.
    Ei trebuie să fie instruiţi cu privire la utilizarea acestor măşti de autosalvare.
    Aceste măşti de autosalvare trebuie să răm´┐Żnă permanent la locul de muncă, iar starea lor de funcţionare trebuie să fie controlată cu regularitate.
   13. Iluminare
    Prevederile pct. 13 din anexa nr. 1 se ´┐Żnlocuiesc după cum urmează:
   a) lucrătorii trebuie să dispună de o lampă individuală, adaptată utilizării;
   b) pe c´┐Żt posibil, posturile de lucru trebuie să fie prevăzute cu dispozitive care să permită o iluminare artificială corespunzătoare, ´┐Żn scopul protejării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor;
   c) instalaţiile de iluminat trebuie să fie astfel plasate ´┐Żnc´┐Żt tipul de iluminare prevăzut să nu antreneze riscuri de accidentare pentru lucrători.
   14. Controlul prezenţei ´┐Żn subteran
    ´┐Żn orice moment trebuie să fie posibilă cunoaşterea cu exactitate a persoanelor aflate ´┐Żn subteran.
   15. Organizarea salvării
    Pentru a permite desfăşurarea unei acţiuni rapide şi eficiente ´┐Żn eventualitatea unui incident major, trebuie să fie organizată o echipă de salvare corespunzătoare.
    Această echipă de salvare trebuie să dispună de un număr suficient de salvatori antrenaţi şi dotaţi cu echipament de salvare corespunzător, pentru a putea interveni ´┐Żn toate locurile exploatării subterane sau a lucrărilor de exploatare ´┐Żn curs.

[sus]


AGENTIA EUROPEANA PENTRU SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA