Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca

Legatura ta catre Securitate si Sanatate in Munca

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii          ROMANIA          Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca
Noutati pe Site | Harta Site | Sugestii | Ajutor | Traduceri Tipareste aceasta pagina
Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca


Legislatie->Ordonante si Hotarari ...->Hotarari de Guvern->Hotar´┐Żrea nr. 1058 din 9 august 2006

Hotar´┐Żrea nr. 1058 din 09/08/2006 privind cerinţele minime pentru ´┐Żmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 737 din 29/08/2006


´┐Żn temeiul art. 108 din Constitutia Rom´┐Żniei, republicata, si al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securitatii si sanatatii ´┐Żn munca nr. 319/2006,
Guvernul Rom´┐Żniei adopta prezenta hotar´┐Żre.

 

   CAPITOLUL I
  Dispoziţii generale

   Art. 1. - Prezenta hotăr´┐Żre stabileşte cerinţele minime pentru securitatea şi protecţia sănătăţii lucrătorilor aflaţi ´┐Żn potenţial pericol ´┐Żn atmosfere explozive, definite conform art. 3.
   Art. 2. - Prevederile Legii securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă nr. 319/2006 şi ale hotăr´┐Żrilor Guvernului care transpun directivele speciale relevante se aplică ´┐Żn totalitate domeniului menţionat la art. 1, fără a aduce atingere dispoziţiilor mai restrictive şi/sau specifice cuprinse ´┐Żn prezenta hotăr´┐Żre.
   Art. 3. - ´┐Żn sensul prezentei hotăr´┐Żri, atmosfera explozivă este definită conform art. 2 alin. (1) lit. B din Hotăr´┐Żrea Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării ´┐Żn atmosfere potenţial explozive, cu modificările ulterioare.
   Art. 4. - Prevederile prezentei hotăr´┐Żri nu se aplică pentru:
   a) zonele utilizate direct pentru şi ´┐Żn timpul tratamentelor medicale ale pacienţilor;
   b) utilizarea dispozitivelor de ardere a combustibililor gazoşi ´┐Żn conformitate cu prevederile Hotăr´┐Żrii Guvernului nr. 453/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi, republicată;
   c) producerea, manevrarea, utilizarea, depozitarea şi transportul substanţelor explozive sau cu o structură chimică instabilă;
   d) industriile extractive reglementate prin Hotăr´┐Żrea Guvernului nr. 1.050/2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractivă de foraj sau prin Hotăr´┐Żrea Guvernului nr. 1.049/2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractivă de suprafaţă sau subteran;
   e) utilizarea mijloacelor de transport terestre, navale şi aeriene cuprinse ´┐Żn dispoziţiile adecvate ale acordurilor internaţionale şi ´┐Żn legislaţia naţională care transpune directivele care aplică aceste acorduri. Mijloacele de transport destinate utilizării ´┐Żn atmosferă potenţial explozivă nu sunt excluse.

   CAPITOLUL II
  Obligaţiile angajatorului

   Art. 5. - (1) ´┐Żn vederea prevenirii, conform prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 319/2006 şi a asigurării protecţiei ´┐Żmpotriva exploziilor, angajatorul trebuie să ia măsuri tehnice şi/sau organizatorice corespunzătoare naturii operaţiei, ´┐Żn ordinea priorităţilor şi respect´┐Żnd următoarele principii de bază:
   a) prevenirea formării atmosferelor explozive; sau
   b) acolo unde natura activităţii nu o permite, evitarea aprinderii atmosferelor explozive; şi
   c) limitarea efectelor dăunătoare ale unei explozii ´┐Żn vederea asigurării sănătăţii şi securităţii lucrătorilor.
   (2) Acolo unde este cazul, măsurile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie combinate şi/sau suplimentate cu măsuri ´┐Żmpotriva propagării exploziilor şi trebuie revizuite periodic şi, ´┐Żn orice caz, c´┐Żnd se produc schimbări semnificative.
   Art. 6. - (1) ´┐Żn vederea ´┐Żndeplinirii obligaţiilor stabilite prin prevederile art. 7 alin. (4) şi ale art. 12 alin. (1) din Legea nr. 319/2006, angajatorul trebuie să evalueze riscurile specifice din atmosferele explozive, lu´┐Żnd ´┐Żn considerare cel puţin:
   a) probabilitatea producerii şi persistenţei atmosferelor explozive;
   b) probabilitatea prezenţei şi activării surselor de aprindere, inclusiv a descărcărilor electrostatice şi a declanşării incendiului;
   c) utilajele, substanţele folosite, procesele şi posibilele lor interacţiuni;
   d) dimensiunile efectelor anticipate.
   (2) Riscurile de explozii sunt evaluate ´┐Żn mod global.
   (3) La evaluarea riscurilor de explozii trebuie luate ´┐Żn considerare locurile care sunt sau pot fi legate prin deschideri de locurile ´┐Żn care pot apărea atmosfere explozive.
   Art. 7. - Pentru a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor şi ´┐Żn conformitate cu principiile de bază ale evaluării riscurilor şi cele prevăzute la art. 5, angajatorul trebuie să ia măsurile necesare astfel ´┐Żnc´┐Żt:
   a) acolo unde se pot forma atmosfere explozive ´┐Żn concentraţii at´┐Żt de mari ´┐Żnc´┐Żt să pună ´┐Żn pericol sănătatea şi securitatea lucrătorilor sau a celorlalţi, mediul de lucru să fie de aşa natură ´┐Żnc´┐Żt procesul muncii să se poată desfăşura ´┐Żn condiţii de siguranţă;
   b) să se asigure supravegherea corespunzătoare ´┐Żn timpul prezenţei lucrătorilor la locurile de muncă unde se pot forma atmosfere explozive ´┐Żn concentraţii at´┐Żt de mari ´┐Żnc´┐Żt să pună ´┐Żn pericol sănătatea şi securitatea lucrătorilor, conform evaluării riscurilor cu ajutorul mijloacelor tehnice adecvate.
   Art. 8. - (1) Acolo unde sunt prezenţi la acelaşi loc de muncă lucrători din mai multe ´┐Żntreprinderi, fiecare angajator trebuie să fie responsabil pentru toate aspectele care ´┐Żi revin ´┐Żn sarcină.
   (2) Fără a aduce atingere responsabilităţii individuale a fiecărui angajator conform prevederilor Legii nr. 319/2006, angajatorul responsabil pentru locul de muncă conform legislaţiei trebuie să coordoneze aplicarea tuturor măsurilor privind sănătatea şi securitatea lucrătorilor şi să declare ´┐Żn documentul privind protecţia ´┐Żmpotriva exploziilor, prevăzut la art. 10, scopul coordonării, măsurile şi procedurile de implementare adoptate.
   Art. 9. - (1) Angajatorul clasifică locurile unde pot apărea atmosfere explozive pe zone, ´┐Żn conformitate cu anexa nr. 1.
   (2) Angajatorul trebuie să asigure ´┐Żndeplinirea unui minim de cerinţe stabilite ´┐Żn anexa nr. 2 ´┐Żn locurile prevăzute la alin. (1).
   (3) Acolo unde este cazul, locurile unde pot apărea atmosfere explozive ´┐Żn concentraţii ´┐Żn cantităţi susceptibile de a pune ´┐Żn pericol sănătatea şi securitatea lucrătorilor trebuie marcate cu indicatoare la punctele de intrare, ´┐Żn conformitate cu anexa nr. 3.
   Art. 10. - (1) ´┐Żn vederea ´┐Żndeplinirii obligaţiilor stabilite ´┐Żn art. 7, angajatorul asigură elaborarea şi actualizarea unui document, numit ´┐Żn continuare document privind protecţia ´┐Żmpotriva exploziilor.
   (2) Documentul privind protecţia ´┐Żmpotriva exploziilor demonstrează, ´┐Żn special, că:
   a) au fost determinate şi evaluate riscurile de explozie;
   b) se iau măsuri adecvate pentru ´┐Żndeplinirea obiectivelor prezentei hotăr´┐Żri;
   c) care sunt locurile care au fost clasificate pe zone conform anexei nr. 1;
   d) care sunt locurile cărora li se aplică cerinţele minime stabilite ´┐Żn anexa nr. 2;
   e) locul de muncă şi echipamentul de muncă, inclusiv dispozitivele de avertizare, sunt proiectate, realizate şi ´┐Żntreţinute conform normelor de protecţia muncii;
   f) s-au luat măsuri pentru utilizarea ´┐Żn condiţii de securitate a echipamentului de lucru, ´┐Żn conformitate cu prevederile hotăr´┐Żrii Guvernului privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea ´┐Żn muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă, ce transpun Directiva Consiliului 89/655/CEE.
   (3) Documentul privind protecţia ´┐Żmpotriva exploziilor este elaborat anterior ´┐Żnceperii activităţii şi actualizat de angajator c´┐Żnd locul de muncă, echipamentul de lucru sau organizarea muncii suferă schimbări, extinderi ori transformări semnificative.
   (4) Angajatorul poate combina evaluări ale riscurilor de explozii existente, documente sau alte rapoarte echivalente ´┐Żntocmite ´┐Żn conformitate cu alte dispoziţii ale legislaţiei naţionale prin care se transpun documente oficiale ale Uniunii Europene.
   Art. 11. - (1) Echipamentul de muncă necesar ´┐Żn locurile unde pot apărea atmosfere explozive, care a fost dat ´┐Żn folosinţă ´┐Żn ´┐Żntreprindere sau instituţie pentru prima dată ´┐Żnainte de data de 6 decembrie 2002, trebuie să ´┐Żndeplinească p´┐Żnă cel t´┐Żrziu la data de 31 decembrie 2006 cerinţele minime stabilite ´┐Żn partea A din anexa nr. 2, dacă nicio altă dispoziţie a legislaţiei naţionale care transpune o directivă europeană nu poate fi aplicată sau poate fi aplicată doar parţial.
   (2) Echipamentul de muncă necesar ´┐Żn locurile unde pot apărea atmosfere explozive, care a fost sau va fi dat ´┐Żn folosinţă ´┐Żn ´┐Żntreprindere sau instituţie pentru prima dată după data de 6 decembrie 2002, trebuie să ´┐Żndeplinească cerinţele minime stabilite ´┐Żn părţile A şi B din anexa nr. 2.
   (3) Locurile de muncă ce includ şi locuri unde pot apărea atmosfere explozive şi care au fost date ´┐Żn folosinţă ´┐Żn ´┐Żntreprindere sau instituţie pentru prima dată după data de 6 decembrie 2002 ´┐Żndeplinesc cerinţele minime stabilite ´┐Żn prezenta hotăr´┐Żre.
   (4) Locurile de muncă ce includ şi locuri unde pot apărea atmosfere explozive şi care au fost date ´┐Żn folosinţă ´┐Żn ´┐Żntreprindere sau instituţie pentru prima dată ´┐Żnainte de data de 6 decembrie 2002 vor ´┐Żndeplini cerinţele minime stabilite ´┐Żn prezenta hotăr´┐Żre p´┐Żnă cel t´┐Żrziu la data de 31 decembrie 2006.
   (5) Dacă, după data intrării ´┐Żn vigoare a prezentei hotăr´┐Żri, se ´┐Żntreprind modificări, extinderi sau lucrări de restructurare ´┐Żn locurile de muncă ce includ şi locuri unde pot apărea atmosfere explozive, angajatorul ia măsurile necesare astfel ´┐Żnc´┐Żt acestea să ´┐Żndeplinească cerinţele minime stabilite ´┐Żn prezenta hotăr´┐Żre.

   CAPITOLUL III
  Dispoziţii finale

   Art. 12. - ´┐Żn ceea ce priveşte politicile naţionale cu privire la protecţia sănătăţii şi a securităţii lucrătorilor, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei ia ´┐Żn considerare liniile directoare din ghidul de bune practici elaborat de Comisia Europeană, referitoare la dispoziţiile art. 5-10, anexei nr. 1 şi ale părţii A din anexa nr. 2.
   Art. 13. - Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei trebuie să pună la dispoziţia angajatorilor, la cerere, informaţii relevante, ´┐Żn conformitate cu art. 12, cu referiri speciale la ghidul de bune practici.
   Art. 14. - (1) ´┐Żn aplicarea prevederilor prezentei hotăr´┐Żri, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei va adopta, după caz, noi dispoziţii necesare ´┐Żn vederea conformării cu prevederile prezentei hotăr´┐Żri.
   (2) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei comunică Comisiei Europene textele dispoziţiilor de drept intern deja adoptate sau ´┐Żn curs de adoptare ´┐Żn domeniul reglementat de prezenta hotăr´┐Żre.
   Art. 15. - Adaptările de natură strict tehnică a prevederilor anexelor nr. 1-3 se efectuează de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, ´┐Żn funcţie de:
   a) adoptarea directivelor privind armonizarea tehnică şi standardizarea ´┐Żn domeniul protecţiei ´┐Żmpotriva exploziilor; şi/sau
   b) progresul tehnic, schimbările din reglementările sau specificaţiile internaţionale şi noi cunoştinţe privind prevenirea şi protecţia ´┐Żmpotriva exploziilor.
   Art. 16. - Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei raportează Comisiei Europene din 5 ´┐Żn 5 ani despre punerea ´┐Żn practică a dispoziţiilor prezentei hotăr´┐Żri, indic´┐Żnd punctele de vedere ale partenerilor sociali.
   Art. 17. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotăr´┐Żre.
   Art. 18. - Prezenta hotăr´┐Żre intră ´┐Żn vigoare la data de 1 octombrie 2006.
    *
    Prezenta hotăr´┐Żre transpune Directiva 99/92/CE privind cerinţele minime pentru ´┐Żmbunătăţirea securităţii şi protecţiei sănătăţii lucrătorilor aflaţi ´┐Żn potenţial pericol ´┐Żn atmosfere explozive [a 15-a directivă specifică ´┐Żn sensul art. 16 alin. (1) din Directiva 89/391/CEE], publicată ´┐Żn Jurnalul Oficial nr. L 23 din 28 ianuarie 2000.

    PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
   
                       Contrasemnează:
───────────────
Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul economiei şi comerţului,
Codruţ Ioan Şereş
p. Ministrul integrării europene,
Adrian Ciocănea,
secretar de stat
    Bucureşti, 9 august 2006.
    Nr. 1.058.

   ANEXA Nr. 1

    CLASIFICAREA
locurilor unde pot să apară atmosfere explozive

    Notă introductivă
    Următorul sistem de clasificare trebuie aplicat locurilor unde se iau măsuri de precauţie conform art. 5, 6, 9 şi 10 din hotăr´┐Żre.
   1. Locuri unde pot apărea atmosfere explozive
    Un loc ´┐Żn care pot apărea atmosfere explozive ´┐Żn concentraţii at´┐Żt de mari ´┐Żnc´┐Żt să necesite măsuri speciale de precauţie pentru a proteja sănătatea şi securitatea lucrătorilor implicaţi este considerat periculos ´┐Żn sensul hotăr´┐Żrii.
    Un loc ´┐Żn care nu pot apărea atmosfere explozive ´┐Żn concentraţii at´┐Żt de mari ´┐Żnc´┐Żt să necesite măsuri speciale de precauţie pentru a proteja sănătatea şi securitatea lucrătorilor implicaţi este considerat lipsit de pericol ´┐Żn sensul hotăr´┐Żrii.
    Substanţe inflamabile şi/sau combustibile sunt considerate materialele care pot forma atmosfere explozive, except´┐Żndu-se cazul ´┐Żn care o analiză a proprietăţilor lor relevă că ´┐Żn contact cu aerul nu pot propaga independent explozia.
   2. Clasificarea locurilor periculoase
    Locurile periculoase sunt clasificate pe zone ´┐Żn funcţie de frecvenţa şi durata permanenţei unei atmosfere explozive.
    Gradul măsurilor luate ´┐Żn conformitate cu partea A din anexa nr. 2 este stabilit de această clasificare.
    Zona 0
    Un loc ´┐Żn care este prezentă permanent sau pe perioade lungi ori frecvent o atmosferă explozivă formată la contactul substanţelor inflamabile sub formă de gaz, vapori sau ceaţă cu aerul.
    Zona 1
    Un loc ´┐Żn care este probabil să apară ocazional ´┐Żn operaţii normale o atmosferă explozivă formată la contactul substanţelor inflamabile sub formă de gaz, vapori sau ceaţă cu aerul.
    Zona 2
    Un loc ´┐Żn care nu este probabil să apară o atmosferă explozivă formată la contactul substanţelor inflamabile sub formă de gaz, vapori sau ceaţă cu aerul, dar, dacă apare, persistă doar o scurtă perioadă.
    Zona 20
    Un loc ´┐Żn care este prezent permanent sau pe perioade lungi ori frecvent o atmosferă explozivă formată sub formă de nor sau pulbere combustibilă ´┐Żn aer.
    Zona 21
    Un loc ´┐Żn care este posibil să apară ocazional ´┐Żn operaţii normale o atmosferă explozivă sub formă de nor de pulbere combustibilă ´┐Żn aer.
    Zona 22
    Un loc ´┐Żn care nu este probabil să apară o atmosferă explozivă sub formă de nor de pulbere combustibilă ´┐Żn aer, ´┐Żn operaţii normale, dar, dacă apare, persistă doar o scurtă perioadă.

    NOTĂ:
   1. Straturile, depunerile şi grămezile de pulbere combustibilă trebuie considerate ca orice altă sursă ce poate genera o atmosferă explozivă.
   2. Operaţie normală reprezintă situaţia ´┐Żn care instalaţiile sunt folosite ´┐Żn parametrii lor de proiectare.

   ANEXA Nr. 2

   A. CERINŢE MINIME PENTRU ´┐ŻMBUNĂTĂŢIREA
PROTECŢIEI SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII LUCRĂTORILOR
AFLAŢI ´┐ŻN POTENŢIAL PERICOL ´┐ŻN ATMOSFERE EXPLOZIVE

    Notă introductivă
    Obligaţiile stabilite ´┐Żn prezenta anexă se aplică:
   - locurilor clasificate ca periculoase conform anexei nr. 1 la hotăr´┐Żre ori de c´┐Żte ori este impusă de caracteristicile locurilor de muncă, ale punctelor de lucru, de echipamentele sau substanţele folosite ori de pericolul cauzat de activitatea ´┐Żn atmosfere explozive;
   - echipamentului utilizat ´┐Żn locuri lipsite de pericol care ajută la folosirea ´┐Żn siguranţă a echipamentului aflat ´┐Żn locuri periculoase.
   1. Măsuri organizatorice
   1.1. Instruirea lucrătorilor
    Angajatorul trebuie să le asigure celor care lucrează ´┐Żn locuri unde pot apărea atmosfere explozive o instruire corespunzătoare şi suficientă cu privire la protecţia ´┐Żmpotriva exploziilor.
   1.2. Indicaţii scrise şi permise de lucru
    Acolo unde este cerut de documentul privind protecţia ´┐Żmpotriva exploziilor:
   - munca ´┐Żn locuri periculoase trebuie efectuată respect´┐Żndu-se instrucţiunile scrise emise de angajator;
   - trebuie aplicat un sistem de permise de lucru pentru a ´┐Żndeplini şi activităţile periculoase şi pe cele care pot interacţiona cu alt gen de activitate, produc´┐Żnd pericole.
    Permisele de lucru trebuie emise anterior ´┐Żnceperii lucrului de o persoană cu responsabilitate ´┐Żn acest domeniu.
   2. Măsuri de protecţie ´┐Żmpotriva exploziilor
   2.1. Orice scurgere şi/sau pierdere, voită sau nu, de gaze inflamabile, vapori, ceaţă sau pulbere combustibilă care poate produce pericole de explozie trebuie deviată ori ´┐Żndepărtată corespunzător spre un loc sigur sau, dacă nu este posibil, trebuie oprită ´┐Żn condiţii de securitate sau trebuie remediată prin altă metodă adecvată.
   2.2. Dacă o atmosferă explozivă conţine mai multe tipuri de gaze, vapori, ceaţă sau pulberi inflamabile şi/sau combustibile, măsurile de protecţie trebuie să fie adecvate celui mai mare pericol posibil.
   2.3. Prevenirea pericolelor de aprindere conform art. 6 din hotăr´┐Żre trebuie, de asemenea, să ia ´┐Żn considerare descărcările electrostatice, acolo unde lucrătorii sau mediul de lucru acţionează ca purtători ori producători de sarcină electrică. Lucrătorilor trebuie să li se asigure ´┐Żmbrăcăminte de protecţie corespunzătoare, din materiale care nu produc descărcări electrostatice care pot aprinde atmosferele explozive.
   2.4. Instalaţia, echipamentul, sistemele de protecţie şi toate dispozitivele de conectare asociate trebuie puse ´┐Żn funcţiune doar dacă documentul privind protecţia ´┐Żmpotriva exploziilor permite utilizarea lor ´┐Żn siguranţă ´┐Żn atmosferă explozivă. Aceasta se aplică şi echipamentului de muncă şi dispozitivelor de conectare asociate care nu sunt considerate echipament sau sisteme de protecţie ´┐Żn conformitate cu Hotăr´┐Żrea Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării ´┐Żn atmosfere potenţial explozive, cu modificările ulterioare, care transpune Directiva 94/9/CE, dacă ´┐Żncorporarea lor ´┐Żntr-o instalaţie poate produce pericol de aprindere. Trebuie luate măsurile necesare pentru prevenirea confuziei ´┐Żntre dispozitivele de conectare.
   2.5. Trebuie luate toate măsurile necesare ca locul de muncă, echipamentul de muncă şi toate dispozitivele de conectare asociate, puse la dispoziţie lucrătorilor, să fie proiectate, construite, asamblate, instalate, ´┐Żntreţinute şi utilizate astfel ´┐Żnc´┐Żt să reducă la minimum pericolul de explozii şi, dacă se produce o explozie, să controleze sau să reducă la minimum extinderea ei ´┐Żn acel loc de muncă şi/sau la echipamentul de muncă. Pentru astfel de locuri de muncă trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru a reduce la minimum efectele fizice ale exploziei asupra lucrătorilor.
   2.6. Acolo unde este cazul, lucrătorii trebuie avertizaţi prin semnale optice şi/sau acustice şi retraşi ´┐Żnainte să se atingă condiţiile de explozie.
   2.7. Acolo unde este prevăzut ´┐Żn documentul privind protecţia ´┐Żmpotriva exploziilor, trebuie asigurate şi ´┐Żntreţinute ieşiri de siguranţă pentru a face posibilă, ´┐Żn caz de pericol, părăsirea de către lucrători, repede şi ´┐Żn securitate, a locurilor aflate ´┐Żn pericol.
   2.8. ´┐Żnainte ca un loc de muncă unde pot apărea atmosfere explozive să fie folosit pentru prima oară, trebuie verificată siguranţa sa globală faţă de explozii. Trebuie menţinute toate condiţiile necesare pentru asigurarea protecţiei ´┐Żmpotriva exploziilor.
    Aceste verificări trebuie să fie efectuate de persoane competente ´┐Żn domeniul protecţiei ´┐Żmpotriva exploziilor, care au experienţă şi/sau pregătire profesională.
   2.9. Acolo unde evaluarea riscurilor arată că este necesar:
   - trebuie să fie posibilă menţinerea echipamentului şi a sistemelor de protecţie ´┐Żn stare sigură de funcţionare, independent de restul instalaţiei, acolo unde o pană de curent poate produce extinderea unor pericole adiţionale;
   - trebuie să fie posibilă oprirea manuală a instalaţiei, cu condiţia ca aceasta să nu compromită siguranţa echipamentului şi a sistemelor de protecţie implicate ´┐Żn procese automate care deviază de la condiţiile de lucru dorite. Numai lucrătorii competenţi pot efectua intervenţiile de acest tip;
   - la oprirea ´┐Żn caz de urgenţă, energia acumulată trebuie disipată c´┐Żt mai repede şi mai sigur posibil sau izolată astfel ´┐Żnc´┐Żt să nu mai constituie o sursă de pericol.

   B. CRITERII PENTRU ALEGEREA ECHIPAMENTULUI
ŞI A SISTEMELOR DE PROTECŢIE

    Dacă documentul privind protecţia ´┐Żmpotriva exploziilor ´┐Żn baza unei evaluări a riscurilor nu prevede altfel, echipamentul şi sistemele de protecţie pentru toate locurile ´┐Żn care pot apărea atmosfere explozive trebuie alese ´┐Żn funcţie de categoriile stabilite ´┐Żn Hotăr´┐Żrea Guvernului nr. 752/2004, cu modificările ulterioare, care transpune Directiva 94/9/CE. ´┐Żn special, următoarele categorii de echipament trebuie folosite ´┐Żn zonele indicate, cu condiţia ca ele să fie adecvate naturii gazelor, vaporilor sau ceţei şi/sau pulberilor, după cum urmează:
   - ´┐Żn zona 0 sau zona 20, echipament de categoria 1;
   - ´┐Żn zona 1 sau zona 21, echipament de categoria 1 sau 2;
   - ´┐Żn zona 2 sau zona 22, echipament de categoria 1, 2 sau 3.

   ANEXA Nr. 3

    INDICATOARE DE AVERTIZARE
pentru locuri unde pot apărea atmosfere explozive,
conform art. 9 alin. (3) din hotăr´┐Żre

   
IMAGINE


Loc unde pot apărea atmosfere explozive

    Trăsături caracteristice:
   - formă triunghiulară;
   - litere negre pe fond galben, cu margine neagră (partea galbenă acoperă cel puţin 50% din suprafaţa indicatorului).
    Se pot adăuga alte date explicative.

[sus]


AGENTIA EUROPEANA PENTRU SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA