Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca

Legatura ta catre Securitate si Sanatate in Munca

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii          ROMANIA          Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca
Noutati pe Site | Harta Site | Sugestii | Ajutor | Traduceri Tipareste aceasta pagina
Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca


Legislatie->Ordonante si Hotarari ...->Hotarari de Guvern->Hotar´┐Żrea nr. 1091 din 16 august 2006

Hotar´┐Żrea nr. 1091 din 16/08/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 739 din 30/08/2006


´┐Żn temeiul art. 108 din Constitutia Rom´┐Żniei, republicata,
Guvernul Rom´┐Żniei adopta prezenta hotar´┐Żre.

 

   CAPITOLUL I
  Dispoziţii generale

   Art. 1. - Prezenta hotăr´┐Żre stabileşte cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă, aşa cum este definit la art. 4.
   Art. 2. - Prevederile prezentei hotăr´┐Żri nu se aplică:
   a) mijloacelor de transport utilizate ´┐Żn afara ´┐Żntreprinderii şi/sau unităţii sau locurilor de muncă din interiorul mijloacelor de transport;
   b) şantierelor temporare sau mobile;
   c) industriilor extractive;
   d) vaselor de pescuit;
   e) c´┐Żmpurilor, pădurilor şi altor terenuri care aparţin unei ´┐Żntreprinderi agricole sau forestiere, dar sunt situate ´┐Żn afara ariei clădirilor ´┐Żntreprinderii.
   Art. 3. - Prevederile Legii securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă nr. 319/2006 se aplică ´┐Żn totalitate domeniului prevăzut la art. 1, fără a aduce atingere prevederilor mai restrictive şi/sau specifice din prezenta hotăr´┐Żre.
   Art. 4. - ´┐Żn sensul prezentei hotăr´┐Żri, prin loc de muncă se ´┐Żnţelege locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat ´┐Żn clădirile ´┐Żntreprinderii şi/sau unităţii, inclusiv orice alt loc din aria ´┐Żntreprinderii şi/sau a unităţii la care lucrătorul are acces ´┐Żn cadrul desfăşurării activităţii.
   Art. 5. - Se consideră că un lucrător lucrează ´┐Żn condiţii de izolare atunci c´┐Żnd nu are contact vizual şi comunicare verbală directă cu alţi lucrători, ´┐Żn cele mai multe cazuri pentru o perioadă de timp mai mare de o oră, şi c´┐Żnd nu este posibil să i se acorde ajutor imediat ´┐Żn caz de accident sau c´┐Żnd se află ´┐Żntr-o situaţie critică.
   Art. 6. - Locurile de muncă utilizate pentru prima dată după data intrării ´┐Żn vigoare a prezentei hotăr´┐Żri trebuie să ´┐Żndeplinească cerinţele minime de securitate şi sănătate prevăzute ´┐Żn anexa nr. 1.
   Art. 7. - Locurile de muncă aflate deja ´┐Żn folosinţă ´┐Żnainte de data intrării ´┐Żn vigoare a prezentei hotăr´┐Żri trebuie să ´┐Żndeplinească cerinţele minime de securitate şi sănătate prevăzute ´┐Żn anexa nr. 2.

   CAPITOLUL II
  Obligaţii generale

   Art. 8. - ´┐Żn scopul asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, angajatorul trebuie să ia toate măsurile ca:
   a) să fie păstrate ´┐Żn permanenţă libere căile de acces ce conduc spre ieşirile de urgenţă şi ieşirile propriu-zise;
   b) să fie realizată ´┐Żntreţinerea tehnică a locului de muncă şi a echipamentelor şi dispozitivelor, ´┐Żn special a celor menţionate ´┐Żn anexele nr. 1 şi 2, iar orice neconformităţi constatate şi susceptibile de a afecta securitatea şi sănătatea lucrătorilor să fie corectate c´┐Żt mai cur´┐Żnd posibil;
   c) să fie curăţate cu regularitate, pentru a se asigura un nivel de igienă corespunzător locului de muncă, echipamentele şi dispozitivele, ´┐Żn special cele menţionate la pct. 6 din anexa nr. 1 şi la pct. 6 din anexa nr. 2;
   d) să fie cu regularitate ´┐Żntreţinute şi verificate echipamentele şi dispozitivele de securitate destinate prevenirii sau eliminării pericolelor, ´┐Żn special cele prevăzute ´┐Żn anexele nr. 1 şi 2.
   Art. 9. - Atunci c´┐Żnd locurile de muncă suferă modificări, extinderi şi/sau transformări după data intrării ´┐Żn vigoare a prezentei hotăr´┐Żri, angajatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că aceste modificări, extinderi şi/sau transformări sunt ´┐Żn concordanţă cu cerinţele minime corespunzătoare prevăzute ´┐Żn anexa nr. 1.

   CAPITOLUL III
  Informarea, consultarea şi participarea lucrătorilor

   Art. 10. - Fără a aduce atingere prevederilor art. 16 şi 17 din Legea nr. 319/2006, referitoare la informarea lucrătorilor, lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora trebuie să fie informaţi cu privire la toate măsurile ce trebuie luate ´┐Żn domeniul securităţii şi sănătăţii la locul de muncă.
   Art. 11. - Personalul care lucrează ´┐Żn condiţii de izolare trebuie să fie informat cu privire la:
   a) manevrarea echipamentului de muncă, starea acestuia (fiabilitate şi accesibilitate);
   b) riscurile de accidentare şi modul de acţiune ´┐Żn caz de apariţie a acestora;
   c) comportamentul adecvat ´┐Żn cazul producerii unei avarii sau al apariţiei unei situaţii critice;
   d) utilizarea echipamentului individual de protecţie;
   e) primul ajutor;
   f) utilizarea sistemului de supraveghere şi de legătură cu exteriorul.
   Art. 12. - Consultarea şi participarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor acestora cu privire la problemele la care se face referire ´┐Żn prezenta hotăr´┐Żre trebuie să se desfăşoare ´┐Żn conformitate cu prevederile art. 18 şi 19 din Legea nr. 319/2006.

   CAPITOLUL IV
  Sancţiuni

   Art. 13. - ´┐Żncălcarea prevederilor prezentei hotăr´┐Żri atrage răspunderea contravenţională, civilă sau penală, potrivit Legii nr. 319/2006.
   Art. 14. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii de muncă din cadrul Inspecţiei Muncii şi de către inspectorii de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice.

   CAPITOLUL V
  Dispoziţii finale

   Art. 15. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotăr´┐Żre.
   Art. 16. - Prezenta hotăr´┐Żre intră ´┐Żn vigoare la data de 1 octombrie 2006.
    *
    Prezenta hotăr´┐Żre transpune Directiva 1989/654/CEE privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locuri de muncă, publicată ´┐Żn Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 393/1989.

    PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
   
                       Contrasemnează:
───────────────
Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul economiei şi comerţului,
Codruţ Ioan Şereş
Ministrul sănătăţii publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,
Sulfina Barbu
p. Ministrul integrării europene,
Adrian Ciocănea,
secretar de stat
    Bucureşti, 16 august 2006.
    Nr. 1.091.

   ANEXA Nr. 1

    CERINŢE MINIME
de securitate şi sănătate pentru locurile de muncă utilizate
pentru prima dată conform art. 6 din hotăr´┐Żre

   1. Observaţie preliminară
    Obligaţiile menţionate ´┐Żn prezenta anexă se aplică ori de c´┐Żte ori caracteristicile locului de muncă, activitatea, ´┐Żmprejurările sau un risc impun acest lucru.
   2. Stabilitate şi rezistenţă
    Clădirile care adăpostesc locuri de muncă trebuie să aibă o structură şi o rezistenţă corespunzătoare naturii utilizării lor.
   3. Instalaţii electrice
    Instalaţiile electrice trebuie să fie proiectate şi construite astfel ´┐Żnc´┐Żt să nu prezinte un pericol de incendiu sau explozie.
    Lucrătorii trebuie să fie protejaţi ´┐Żmpotriva riscului de accidentare prin atingere directă şi/sau atingere indirectă.
    Proiectarea, construcţia şi alegerea materialului şi dispozitivelor de protecţie trebuie să ţină seama de tensiunea nominală, influenţa condiţiilor externe şi de competenţa lucrătorilor care au acces la părţile componente ale instalaţiei.
   4. Căi şi ieşiri de urgenţă
   4.1. Căile şi ieşirile de urgenţă trebuie să răm´┐Żnă ´┐Żn permanenţă libere şi să conducă ´┐Żn mod c´┐Żt mai direct posibil ´┐Żn aer liber sau ´┐Żn spaţii sigure.
   4.2. ´┐Żn caz de pericol, trebuie să fie posibilă evacuarea rapidă şi ´┐Żn condiţii c´┐Żt mai sigure a lucrătorilor de la toate posturile de lucru.
   4.3. Numărul, amplasarea şi dimensiunile căilor şi ieşirilor de urgenţă depind de utilizare, de echipament şi de dimensiunile locurilor de muncă, precum şi de numărul maxim de persoane care pot fi prezente.
   4.4. Uşile de ieşire ´┐Żn caz de urgenţă trebuie să se deschidă spre exterior.
    Uşile de ieşire de urgenţă nu trebuie să fie ´┐Żncuiate sau fixate astfel ´┐Żnc´┐Żt să nu poată fi deschise imediat şi cu uşurinţă de către orice persoană care ar avea nevoie să le utilizeze ´┐Żn caz de urgenţă. Uşile glisante sau turnante nu sunt permise ´┐Żn cazul ´┐Żn care acestea au destinaţia de ieşiri de urgenţă.
   4.5. Căile şi ieşirile de urgenţă speciale trebuie semnalizate ´┐Żn conformitate cu prevederile Hotăr´┐Żrii Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă.
    Această semnalizare trebuie să fie suficient de rezistentă şi să fie plasată ´┐Żn locurile corespunzătoare.
   4.6. Uşile de ieşire de urgenţă nu trebuie să fie ´┐Żncuiate.
    Căile şi ieşirile de urgenţă, precum şi căile de circulaţie şi uşile de acces spre acestea trebuie să fie eliberate de orice obstacole, astfel ´┐Żnc´┐Żt să poată fi utilizate ´┐Żn orice moment fără dificultate.
   4.7. Căile şi ieşirile de urgenţă care necesită iluminare trebuie prevăzute cu iluminat de siguranţă/urgenţă de intensitate suficientă, ´┐Żn cazul ´┐Żn care se ´┐Żntrerupe alimentarea cu energie electrică.
   5. Detectarea şi prevenirea incendiilor
   5.1. ´┐Żn funcţie de dimensiunile şi destinaţia clădirilor, de echipamentele pe care acestea le conţin, de proprietăţile fizice şi chimice ale substanţelor prezente şi de numărul maxim potenţial de persoane prezente, locurile de muncă trebuie prevăzute cu dispozitive corespunzătoare pentru stingerea incendiilor şi, dacă este cazul, cu detectoare de incendii şi sisteme de alarmă.
   5.2. Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiilor trebuie să fie uşor accesibile şi simplu de manevrat.
    Acestea trebuie să fie semnalizate ´┐Żn conformitate cu prevederile Hotăr´┐Żrii Guvernului nr. 971/2006.
    Aceste semnalizări trebuie să fie suficient de rezistente şi amplasate ´┐Żn locuri corespunzătoare.
   6. Ventilaţia locurilor de muncă ´┐Żn spaţii ´┐Żnchise
   6.1. La locurile de muncă ´┐Żn spaţii ´┐Żnchise trebuie luate măsuri pentru a asigura suficient aer proaspăt, av´┐Żndu-se ´┐Żn vedere metodele de lucru utilizate şi cerinţele fizice impuse lucrătorilor.
    ´┐Żn cazul utilizării unui sistem de ventilare forţată, acesta trebuie să fie menţinut ´┐Żn stare de funcţionare.
    Orice avarie trebuie semnalizată de un sistem de control, dacă acest lucru este necesar pentru sănătatea lucrătorilor.
   6.2. Dacă se utilizează instalaţii de ventilare mecanică sau de aer condiţionat, acestea trebuie să funcţioneze astfel ´┐Żnc´┐Żt să nu creeze disconfort prin expunerea lucrătorilor la curenţi de aer.
    Orice depunere sau impuritate ce poate crea un risc imediat pentru sănătatea lucrătorilor prin poluarea atmosferei trebuie eliminată fără ´┐Żnt´┐Żrziere.
   7. Temperatura ´┐Żn ´┐Żncăperi
   7.1. ´┐Żn timpul programului de lucru, temperatura din ´┐Żncăperile ce cuprind posturi de lucru trebuie să fie adecvată organismului uman, ţin´┐Żndu-se seama de metodele de lucru utilizate şi de cerinţele fizice impuse lucrătorilor.
   7.2. Temperatura ´┐Żn camerele de odihnă, ´┐Żn ´┐Żncăperile pentru personalul de serviciu permanent, ´┐Żn grupurile sanitare, ´┐Żn cantine şi ´┐Żn ´┐Żncăperile pentru acordarea primului ajutor trebuie să corespundă destinaţiei specifice a acestor ´┐Żncăperi.
   7.3. Ferestrele, luminatoarele şi glasvandurile trebuie să permită evitarea luminii solare excesive la locurile de muncă, ´┐Żn funcţie de natura muncii şi de locul de muncă.
   8. Iluminatul natural şi artificial
   8.1. ´┐Żn măsura ´┐Żn care este posibil, locurile de muncă trebuie să aibă iluminat natural suficient şi să fie prevăzut un iluminat artificial adecvat pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor.
   8.2. Instalaţiile de iluminat din ´┐Żncăperile cu posturi de lucru şi de pe căile de acces şi de circulaţie trebuie amplasate ´┐Żn aşa fel ´┐Żnc´┐Żt să nu existe riscul de accidentare a lucrătorilor ca rezultat al tipului de iluminat montat.
   8.3. Locurile de muncă ´┐Żn care lucrătorii sunt ´┐Żn mod deosebit expuşi riscurilor ´┐Żn caz de ´┐Żntrerupere a iluminatului artificial trebuie să fie prevăzute cu iluminat de siguranţă/urgenţă de o intensitate suficientă.
   9. Pardoseli, pereţi, plafoane şi acoperişuri ale ´┐Żncăperilor
   9.1. Pardoselile locurilor de muncă trebuie să fie lipsite de proeminenţe, de găuri sau de planuri ´┐Żnclinate periculoase şi trebuie să fie fixe, stabile şi nealunecoase.
    ´┐Żncăperile care cuprind posturi de lucru trebuie să fie izolate termic ´┐Żn mod corespunzător, ţin´┐Żndu-se seama de tipul de ´┐Żntreprindere şi de activitatea fizică a lucrătorilor.
   9.2. Suprafeţele pardoselilor, pereţilor şi plafoanelor din ´┐Żncăperi trebuie să fie curăţate şi renovate pentru a se obţine condiţii de igienă corespunzătoare.
   9.3. Pereţii transparenţi sau translucizi, ´┐Żn special pereţii despărţitori realizaţi integral din sticlă, din ´┐Żncăperi sau din vecinătatea posturilor de lucru şi a căilor de circulaţie trebuie să fie semnalizaţi clar şi construiţi din materiale securizate sau să fie separaţi de aceste posturi de lucru şi căi de circulaţie, pentru a preveni intrarea ´┐Żn contact a lucrătorilor cu pereţii şi rănirea cauzată de spargerea lor ´┐Żn bucăţi.
   9.4. Accesul pe acoperişurile construite din materiale cu rezistenţă insuficientă trebuie permis numai dacă există echipamente care să asigure executarea lucrării ´┐Żn condiţii de securitate.
   10. Ferestre şi luminatoare
   10.1. Lucrătorii trebuie să aibă posibilitatea să deschidă, să ´┐Żnchidă, să regleze sau să fixeze ferestrele, luminatoarele şi ventilatoarele ´┐Żn condiţii de securitate. C´┐Żnd sunt deschise, acestea trebuie poziţionate şi fixate astfel ´┐Żnc´┐Żt să nu constituie un pericol pentru lucrători.
   10.2. Ferestrele şi luminatoarele trebuie să fie concepute ´┐Żn raport cu echipamentul sau trebuie prevăzute cu dispozitive care să permită curăţarea lor fără riscuri pentru lucrătorii care execută această muncă sau pentru lucrătorii prezenţi ´┐Żn clădire sau ´┐Żn jurul acesteia.
   11. Uşi şi porţi
   11.1. Poziţia, numărul şi dimensiunile uşilor şi porţilor, precum şi materialele care se folosesc la construcţia acestora sunt determinate de natura şi ulilizarea ´┐Żncăperilor sau incintelor.
   11.2. Uşile transparente trebuie să fie marcate corespunzător, la ´┐Żnălţimea vederii.
   11.3. Uşile şi porţile batante trebuie să fie transparente sau să aibă un panou transparent.
   11.4. Dacă suprafeţele transparente sau translucide ale uşilor şi porţilor nu sunt construite dintr-un material securizat şi dacă există pericolul ca lucrătorii să fie răniţi ´┐Żn cazul spargerii unei uşi sau porţi, suprafeţele trebuie să fie protejate ´┐Żmpotriva spargerii.
   11.5. Uşile glisante trebuie să fie prevăzute cu un sistem de siguranţă care să ´┐Żmpiedice ieşirea de pe şine şi căderea lor.
   11.6. Uşile şi porţile care se deschid ´┐Żn sus trebuie să fie prevăzute cu un sistem de siguranţă care să ´┐Żmpiedice căderea lor.
   11.7. Uşile şi porţile situate de-a lungul căilor de salvare trebuie să fie marcate corespunzător.
    Trebuie să fie posibilă deschiderea lor din interior ´┐Żn orice moment, fără ajutor special.
    Trebuie să fie posibilă deschiderea uşilor atunci c´┐Żnd locurile de muncă sunt ocupate.
   11.8. ´┐Żn vecinătatea imediată a oricăror porţi destinate ´┐Żn principal circulaţiei vehiculelor trebuie să existe uşi pentru pietoni, cu excepţia cazului ´┐Żn care ulilizarea de către pietoni a acestor porţi nu prezintă un pericol; astfel de uşi trebuie să fie marcate clar şi degajate ´┐Żn permanenţă.
   11.9. Uşile şi porţile mecanice trebuie să funcţioneze fără să prezinte un risc de accidentare pentru lucrători.
    Acestea trebuie să fie prevăzute cu dispozitive de oprire de urgenţă accesibile şi uşor de identificat şi, dacă nu se deschid automat ´┐Żn cazul ´┐Żntreruperii alimentării cu energie electrică, să poată fi deschise manual.
   12. Căile de circulaţie - zone periculoase
   12.1. Căile de circulaţie, inclusiv treptele, scările fixe, cheiurile şi rampele de ´┐Żncărcare trebuie să fie amplasate şi dimensionate astfel ´┐Żnc´┐Żt să asigure un acces uşor, sigur şi adecvat pentru pietoni şi vehicule fără a pune ´┐Żn pericol lucrătorii aflaţi ´┐Żn vecinătatea acestor căi de circulaţie.
   12.2. Căile utilizate pentru circulaţia pietonală şi/sau pentru transportul intern trebuie să fie dimensionate ´┐Żn concordanţă cu numărul potenţial de utilizatori şi tipul de activitate.
    Dacă pe căile de circulaţie sunt utilizate mijloace de transport, trebuie să fie asigurate distanţele minime de securitate pentru pietoni.
   12.3. Căile de circulaţie destinate vehiculelor trebuie amplasate astfel ´┐Żnc´┐Żt să existe o distanţă suficientă faţă de uşi, porţi, treceri pentru pietoni, culoare şi scări.
   12.4. Atunci c´┐Żnd echipamentele din ´┐Żncăperi şi ulilizarea acestora impun protecţia lucrătorilor, căile de circulaţie trebuie să fie marcate clar.
   12.5. Dacă locurile de muncă includ zone periculoase ´┐Żn care, dată fiind natura activităţii, există riscul căderii lucrătorului sau a unor obiecte, aceste locuri trebuie să fie prevăzute cu dispozitive care să evite pătrunderea lucrătorilor neautorizaţi ´┐Żn aceste zone.
    Trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru a proteja lucrătorii care sunt autorizaţi să pătrundă ´┐Żn zonele periculoase.
    Zonele periculoase trebuie marcate clar.
   13. Măsuri specifice pentru scări rulante şi transportoare
    Scările rulante şi transportoarele trebuie să funcţioneze ´┐Żn condiţii de securitate.
    Acestea trebuie prevăzute cu dispozitive de securitate necesare şi dotate cu dispozitive de oprire de urgenţă accesibile şi uşor de identificat.
   14. Cheiuri şi rampe de ´┐Żncărcare
   14.1. Cheiurile şi rampele de ´┐Żncărcare trebuie să corespundă dimensiunilor ´┐Żncărcăturilor care se transportă.
   14.2. Cheiurile de ´┐Żncărcare trebuie să aibă cel puţin un punct de ieşire.
    Dacă este posibil din punct de vedere tehnic, docurile care depăşesc o anumită lungime trebuie să aibă c´┐Żte un punct de ieşire la fiecare capăt.
   14.3. Rampele de ´┐Żncărcare trebuie să fie sigure pentru a preveni căderile lucrătorilor.
   15. Dimensiunile ´┐Żncăperilor şi volumul de aer ´┐Żn ´┐Żncăperi - libertatea de mişcare la postul de lucru
   15.1. ´┐Żncăperile de lucru trebuie să aibă o suprafaţă, o ´┐Żnălţime şi un volum de aer suficiente, care să permită lucrătorilor să ´┐Żşi ´┐Żndeplinească sarcinile de muncă fără riscuri pentru securitatea, sănătatea sau confortul acestora.
   15.2. Dimensiunile zonei neocupate a postului de lucru trebuie să fie calculate astfel ´┐Żnc´┐Żt să permită lucrătorilor să aibă suficientă libertate de mişcare pentru a-şi ´┐Żndeplini sarcinile de muncă.
    Dacă acest lucru nu este posibil din motive specifice postului de lucru, lucrătorul trebuie să aibă suficientă libertate de mişcare ´┐Żn apropierea postului său de lucru.
   16. ´┐Żncăperi pentru odihnă
   16.1. Dacă securitatea sau sănătatea lucrătorilor, ´┐Żn special datorită tipului activităţii sau prezenţei unui număr mare de angajaţi, impun acest lucru, lucrătorilor trebuie să li se pună la dispoziţie ´┐Żncăperi pentru odihnă uşor accesibile.
    Această prevedere nu se aplică dacă lucrătorii sunt angajaţi ´┐Żn birouri sau ´┐Żn ´┐Żncăperi de lucru similare care oferă posibilităţi echivalente de relaxare ´┐Żn timpul pauzelor.
   16.2. ´┐Żncăperile pentru odihnă trebuie să fie suficient de mari şi prevăzute cu un număr de mese şi scaune cu spătar corespunzător numărului de lucrători.
   16.3. ´┐Żn ´┐Żncăperile pentru odihnă trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru protecţia nefumătorilor ´┐Żmpotriva disconfortului cauzat de fumul de tutun.
   16.4. Dacă orele de lucru sunt cu regularitate şi frecvent ´┐Żntrerupte şi nu există o ´┐Żncăpere pentru odihnă, trebuie să fie asigurate alte ´┐Żncăperi ´┐Żn care lucrătorii să poată sta ´┐Żn timpul unor astfel de ´┐Żntreruperi, ori de c´┐Żte ori este necesar pentru securitatea sau sănătatea lor.
    Trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru protecţia nefumătorilor ´┐Żmpotriva disconfortului cauzat de fumul de tutun.
   17. Femei gravide şi mame care alăptează
    Femeile gravide şi mamele care alăptează trebuie să aibă posibilitatea de a se odihni ´┐Żn poziţie culcat ´┐Żn condiţii corespunzătoare.
   18. Instalaţii sanitare
   18.1. Vestiare şi dulapuri pentru ´┐Żmbrăcăminte
   18.1.1. Lucrătorilor trebuie să li se pună la dispoziţie vestiare corespunzătoare dacă aceştia trebuie să poarte ´┐Żmbrăcăminte de lucru specială şi dacă, din motive de sănătate sau de decenţă, nu li se poate cere să se schimbe ´┐Żntr-un alt spaţiu.
    Vestiarele trebuie să fie uşor accesibile, să aibă o capacitate suficientă şi să fie prevăzute cu scaune.
   18.1.2. Vestiarele trebuie să aibă dimensiuni suficiente şi să aibă dotări care să permită fiecărui lucrător să ´┐Żşi ´┐Żncuie ´┐Żmbrăcămintea ´┐Żn timpul programului de lucru.
    Dacă este cazul (de exemplu, existenţa substanţelor periculoase, umiditate, murdărie), dulapurile pentru ´┐Żmbrăcămintea de lucru trebuie să fie separate de cele pentru vestimentaţia şi efectele personale.
   18.1.3. Trebuie să existe vestiare separate sau o utilizare separată a vestiarelor pentru bărbaţi şi femei.
   18.1.4. Dacă vestiarele nu sunt necesare ´┐Żn sensul primului paragraf al pct. 18.1.1, trebuie prevăzut pentru fiecare lucrător un loc ´┐Żn care să ´┐Żşi ţină ´┐Żmbrăcămintea personală sub cheie.
   18.2. Duşuri şi chiuvete
   18.2.1. Trebuie prevăzute pentru lucrători duşuri corespunzătoare şi ´┐Żn număr suficient, dacă acest lucru este impus de natura activităţii sau din motive de sănătate.
    Trebuie prevăzute săli de duşuri separate sau o utilizare separată a sălilor de duşuri pentru bărbaţi şi pentru femei.
   18.2.2. Sălile de duşuri trebuie să fie suficient de ´┐Żncăpătoare ´┐Żnc´┐Żt să permită fiecărui lucrător să ´┐Żşi facă toaleta fără să fie deranjat şi ´┐Żn condiţii de igienă corespunzătoare.
    Duşurile trebuie prevăzute cu apă curentă rece şi caldă.
   18.2.3. Atunci c´┐Żnd duşurile nu sunt necesare ´┐Żn sensul primului paragraf al pct. 18.2.1, trebuie să fie prevăzute chiuvete cu apă curentă (şi cu apă caldă, dacă este necesar) adecvate şi ´┐Żn număr suficient şi care să fie amplasate ´┐Żn apropierea posturilor de lucru şi a vestiarelor.
    Din motive de decenţă, trebuie să existe chiuvete separate sau să fie asigurată utilizarea separată a acestora pentru bărbaţi şi pentru femei.
   18.2.4. Dacă ´┐Żncăperile cu duşuri sau chiuvete sunt separate de vestiare, trebuie să existe o cale uşoară de comunicare ´┐Żntre ele.
   18.3. Cabine de WC-uri şi chiuvete
    ´┐Żn apropierea posturilor de lucru, a ´┐Żncăperilor de odihnă, a vestiarelor şi a sălilor de duşuri sau chiuvete, lucrătorii trebuie să dispună de locuri speciale, dotate cu un număr suficient de WC-uri şi de chiuvete.
    Trebuie prevăzute cabine de WC-uri separate pentru bărbaţi şi pentru femei sau utilizarea separată a acestora.
   19. ´┐Żncăperi pentru acordarea primului ajutor
   19.1. ´┐Żn funcţie de dimensiunile spaţiilor de lucru, de tipul de activitate desfăşurată şi de frecvenţa accidentelor, trebuie să fie asigurate una sau mai multe ´┐Żncăperi pentru acordarea primului ajutor.
   19.2. ´┐Żncăperile pentru acordarea primului ajutor trebuie echipate cu instalaţii şi dispozitive indispensabile pentru primul ajutor şi trebuie să permită accesul cu brancarde.
    Acestea trebuie să fie semnalizate ´┐Żn conformitate cu prevederile Hotăr´┐Żrii Guvernului nr. 971/2006.
   19.3. De asemenea, echipamentul de prim ajutor trebuie să fie disponibil ´┐Żn toate locurile unde condiţiile de lucru o cer.
    Acest echipament trebuie să fie marcat corespunzător şi să fie uşor accesibil.
   20. Lucrători cu dizabilităţi
    La organizarea locurilor de muncă trebuie să se ţină seama de lucrătorii cu dizabilităţi, dacă este necesar.
    Această prevedere se aplică ´┐Żn special ´┐Żn ceea ce priveşte uşile, căile de comunicaţie, scările, duşurile, chiuvetele, WC-urile şi posturile de lucru utilizate sau ocupate direct de persoanele cu dizabilităţi.
   21. Locuri de muncă ´┐Żn aer liber (dispoziţii speciale)
   21.1. Posturile de lucru, căile de circulaţie şi alte zone sau instalaţii ´┐Żn aer liber, utilizate sau ocupate de lucrători ´┐Żn cursul activităţii lor, trebuie să fie organizate astfel ´┐Żnc´┐Żt pietonii sau vehiculele să circule ´┐Żn condiţii de securitate.
    Prevederile pct. 12, 13 şi 14 se aplică, de asemenea, căilor de circulaţie principale aflate ´┐Żn perimetrul ´┐Żntreprinderii (căi de circulaţie care conduc la posturi de lucru fixe), căilor de circulaţie utilizate pentru ´┐Żntreţinerea curentă şi supravegherea instalaţiilor ´┐Żntreprinderii şi spaţiilor de ´┐Żncărcare. Prevederile pct. 12 se aplică, de asemenea, locurilor de muncă ´┐Żn aer liber.
   21.2. Locurile de muncă ´┐Żn aer liber trebuie să fie iluminate corespunzător cu un sistem de iluminat artificial, dacă lumina naturală nu este suficientă.
   21.3. C´┐Żnd lucrătorii sunt angajaţi la posturi de lucru ´┐Żn aer liber, astfel de posturi de lucru trebuie să fie amenajate pe c´┐Żt posibil astfel ´┐Żnc´┐Żt aceştia:
   a) să fie protejaţi ´┐Żmpotriva condiţiilor meteorologice nefavorabile şi, dacă este necesar, ´┐Żmpotriva căderii obiectelor;
   b) să nu fie expuşi unui nivel de zgomot dăunător, nici unor influenţe exterioare vătămătoare, cum ar fi gaze, vapori sau praf;
   c) să ´┐Żşi poată părăsi posturile de lucru rapid ´┐Żn eventualitatea vreunui pericol sau să poată primi rapid asistenţă;
   d) să nu poată aluneca sau cădea.
   22. Locuri de muncă ´┐Żn condiţii de izolare (dispoziţii speciale)
   22.1. Angajatorul va numi prin decizie o persoană cu atribuţii concrete care să supravegheze lucrătorii care lucrează ´┐Żn condiţii de izolare.
   22.2. Pentru a se putea interveni ´┐Żn timp util ´┐Żn caz de accident sau avarie la locurile de muncă ´┐Żn condiţii de izolare, acestea vor fi dotate cu mijloace tehnice care permit legătura cu persoana care asigură supravegherea:
   a) constant automat (centrale de supraveghere, dispozitive de alarmare prin unde radio);
   b) periodic automat (radio-telefon, telefon);
   c) periodic prin intermediul unei persoane (apeluri telefonice, radio-telefon, cameră de luat vederi şi monitor).
   23. Principii ergonomice
   23.1. Dimensiunea locului de muncă se realizează ´┐Żn funcţie de particularităţile anatomice, fiziologice, psihologice ale organismului uman, precum şi de dimensiunile şi caracteristicile echipamentului de muncă, ale mobilierului de lucru, de mişcările şi deplasările lucrătorului ´┐Żn timpul activităţii, de distanţele de securitate, de dispozitivele ajutătoare pentru manipularea maselor, ca şi de necesitatea asigurării confortului psihofizic.
   23.2. Eliminarea poziţiilor forţate, nenaturale, ale corpului lucrătorului şi asigurarea posibilităţilor de modificare a poziţiei ´┐Żn timpul lucrului se realizează prin amenajarea locului de muncă, prin optimizarea fluxului tehnologic şi prin utilizarea echipamentelor de muncă care respectă prevederile reglementărilor ´┐Żn vigoare.
   23.3. Locurile de muncă la care se lucrează ´┐Żn poziţie aşezat se dotează cu scaune concepute corespunzător caracteristicilor antropometrice şi funcţionale ale organismului uman, precum şi activităţii care se desfăşoară, corel´┐Żndu-se ´┐Żnălţimea scaunului cu cea a planului de lucru.
   23.4. La locurile de muncă unde se lucrează ´┐Żn poziţie ortostatică trebuie asigurate, de regulă, mijloace pentru aşezarea lucrătorului cel puţin pentru perioade scurte de timp (de exemplu, scaune, bănci).
   23.5. Echipamentele de muncă, mesele şi bancurile de lucru trebuie să asigure spaţiu suficient pentru sprijinirea comodă şi stabilă a membrelor inferioare ´┐Żn timpul activităţii, cu posibilitatea mişcării acestora.
   23.6. ´┐Żnălţimea planului de lucru pentru poziţia aşezat sau ortostatică se stabileşte ´┐Żn funcţie de distanţa optimă de vedere, de precizia lucrării, de caracteristicile antropometrice ale lucrătorului şi de mărimea efortului membrelor superioare.
   23.7. Pentru evitarea mişcărilor de răsucire şi aplecare ale corpului, precum şi a mişcărilor foarte ample ale braţelor, trebuie luate măsuri de organizare corespunzătoare a fluxului tehnologic, de manipulare corectă a materiilor prime şi a produselor la echipamentele de muncă la care lucrătorul intervine direct.

   ANEXA Nr. 2

    CERINŢE MINIME
de securitate şi sănătate pentru locurile de muncă aflate deja
´┐Żn folosinţă, după cum se menţionează ´┐Żn art. 7 din hotăr´┐Żre

   1. Observaţie preliminară
    Obligaţiile menţionate ´┐Żn prezenta anexă se aplică ori de c´┐Żte ori caracteristicile locului de muncă, activitatea, ´┐Żmprejurările sau un risc impun acest lucru.
   2. Stabilitate şi rezistenţă
    Clădirile care adăpostesc locuri de muncă trebuie să aibă o structură şi o rezistenţă corespunzătoare naturii utilizării lor.
   3. Instalaţii electrice
    Instalaţiile electrice trebuie să fie proiectate şi construite astfel ´┐Żnc´┐Żt să nu prezinte pericol de incendiu sau explozie; lucrătorii trebuie să fie protejaţi ´┐Żn mod adecvat ´┐Żmpotriva riscului de accidentare prin atingere directă şi/sau atingere indirectă.
    Instalaţiile electrice şi dispozitivele de proiecţie trebuie să corespundă tensiunii nominale, condiţiilor exterioare şi competenţei persoanelor care au acces la părţi ale instalaţiei.
   4. Căi şi ieşiri de urgenţă
   4.1. Căile şi ieşirile de urgenţă trebuie să răm´┐Żnă ´┐Żn permanenţă libere şi să conducă ´┐Żn mod c´┐Żt mai direct posibil ´┐Żn aer liber sau ´┐Żn spaţii sigure.
   4.2. ´┐Żn caz de pericol, trebuie să fie posibilă evacuarea rapidă şi ´┐Żn condiţii c´┐Żt mai sigure a lucrătorilor de la toate posturile de lucru.
   4.3. Trebuie să existe un număr corespunzător de căi de salvare şi ieşiri de urgenţă.
   4.4. Uşile de ieşire ´┐Żn caz de urgenţă trebuie să se deschidă spre exterior.
    Uşile glisante sau turnante nu sunt permise ´┐Żn cazul ´┐Żn care acestea au destinaţia de ieşiri de urgenţă.
    Uşile de ieşire de urgenţă nu trebuie să fie ´┐Żncuiate sau fixate astfel ´┐Żnc´┐Żt să nu poată fi deschise imediat şi cu uşurinţă de către orice lucrător care ar avea nevoie să le utilizeze ´┐Żn caz de urgenţă.
   4.5. Căile şi ieşirile de urgenţă speciale trebuie semnalizate ´┐Żn conformitate cu prevederile Hotăr´┐Żrii Guvernului nr. 971/2006.
    Această semnalizare trebuie să fie suficient de rezistentă şi să fie amplasată ´┐Żn locurile corespunzătoare.
   4.6. Uşile de ieşire de urgenţă nu trebuie să fie ´┐Żncuiate.
    Căile şi ieşirile de urgenţă, precum şi căile de circulaţie şi uşile de acces spre acestea trebuie să fie eliberate de orice obstacole, astfel ´┐Żnc´┐Żt să poată fi utilizate ´┐Żn orice moment fără dificultate.
   4.7. Căile şi ieşirile de urgenţă care necesită iluminare trebuie prevăzute cu iluminat de siguranţă/urgenţă de intensitate suficientă ´┐Żn cazul ´┐Żn care se ´┐Żntrerupe alimentarea cu energie electrică.
   5. Detectarea şi prevenirea incendiilor
   5.1. ´┐Żn funcţie de dimensiunile şi destinaţia clădirilor, de echipamentele pe care acestea le conţin, de proprietăţile fizice şi chimice ale substanţelor prezente şi de numărul maxim potenţial de persoane prezente, locurile de muncă trebuie prevăzute cu dispozitive corespunzătoare pentru stingerea incendiilor şi, dacă este necesar, cu detectoare de incendii şi sisteme de alarmă.
   5.2. Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiilor trebuie să fie uşor accesibile şi uşor de manevrat.
    Acestea trebuie să fie semnalizate ´┐Żn conformitate cu prevederile Hotăr´┐Żrii Guvernului nr. 971/2006.
    Aceste semnalizări trebuie să fie suficient de rezistente şi amplasate ´┐Żn locuri corespunzătoare.
   6. Ventilaţia locurilor de muncă ´┐Żn spaţii ´┐Żnchise
    Trebuie luate măsuri pentru a asigura suficient aer proaspăt la locurile de muncă ´┐Żn spaţii ´┐Żnchise, av´┐Żndu-se ´┐Żn vedere metodele de lucru utilizate şi cerinţele fizice impuse lucrătorilor.
    ´┐Żn cazul utilizării unui sistem de ventilare forţată, acesta trebuie să fie menţinut ´┐Żn stare de funcţionare.
    Orice avarie trebuie semnalizată de un sistem de control, dacă acest lucru este necesar pentru sănătatea lucrătorilor.
   7. Temperatura ´┐Żn ´┐Żncăperi
   7.1. ´┐Żn timpul programului de lucru, temperatura din ´┐Żncăperile ce conţin posturi de lucru trebuie să fie adecvată organismului uman, ţin´┐Żndu-se seama de metodele de lucru utilizate şi de cerinţele fizice impuse lucrătorilor.
   7.2. Temperatura ´┐Żn camerele de odihnă, ´┐Żncăperile pentru personalul de serviciu permanent, ´┐Żn ´┐Żncăperile sanitare, ´┐Żn cantine şi ´┐Żn ´┐Żncăperile pentru acordarea primului ajutor trebuie să corespundă destinaţiei specifice a acestor ´┐Żncăperi.
   8. Iluminatul natural şi artificial
   8.1. ´┐Żn măsura ´┐Żn care este posibil, locurile de muncă trebuie să aibă iluminat natural suficient şi să fie prevăzut un iluminat artificial adecvat pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor.
   8.2. Locurile de muncă ´┐Żn care lucrătorii sunt ´┐Żn mod deosebit expuşi riscurilor ´┐Żn caz de defecţiune la iluminatul artificial trebuie să fie prevăzute cu iluminat de siguranţă/urgenţă de intensitate suficientă.
   9. Uşi şi porţi
   9.1. Uşile transparente trebuie să fie marcate corespunzător, la ´┐Żnălţimea vederii.
   9.2. Uşile şi porţile batante trebuie să fie transparente sau să aibă un panou transparent.
   10. Zone periculoase
    Dacă locurile de muncă includ zone periculoase ´┐Żn care, dată fiind natura activităţii, există riscul căderii lucrătorului sau a unor obiecte, aceste zone trebuie să fie prevăzute, ´┐Żn măsura ´┐Żn care este posibil, cu dispozitive care să evite pătrunderea lucrătorilor neautorizaţi ´┐Żn aceste zone.
    Trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru a proteja lucrătorii care sunt autorizaţi să pătrundă ´┐Żn zonele periculoase.
    Zonele periculoase trebuie marcate clar.
   11. ´┐Żncăperi şi zone pentru odihnă
   11.1. Dacă securitatea sau sănătatea lucrătorilor, ´┐Żn special datorită tipului activităţii sau prezenţei unui număr mai mare de angajaţi dec´┐Żt cel prevăzut, impun acest lucru, lucrătorilor trebuie să li se pună la dispoziţie ´┐Żncăperi pentru odihnă uşor accesibile sau zone pentru odihnă corespunzătoare.
    Această prevedere nu se aplică dacă lucrătorii sunt angajaţi ´┐Żn birouri sau ´┐Żn ´┐Żncăperi de lucru similare care oferă posibilităţi echivalente de relaxare ´┐Żn timpul pauzelor.
   11.2. ´┐Żncăperile şi zonele pentru odihnă trebuie prevăzute cu mese şi scaune cu spătar.
   11.3. ´┐Żn ´┐Żncăperile şi zonele pentru odihnă trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru proiecţia nefumătorilor ´┐Żmpotriva disconfortului cauzal de fumul de tutun.
   12. Femei gravide şi mame care alăptează
    Femeile gravide şi mamele care alăptează trebuie să aibă posibilitatea de a se odihni ´┐Żn poziţie culcat ´┐Żn condiţii corespunzătoare.
   13. Instalaţii sanitare
   13.1. Vestiare şi dulapuri pentru ´┐Żmbrăcăminte
   13.1.1. Lucrătorilor trebuie să li se pună la dispoziţie vestiare corespunzătoare dacă aceştia trebuie să poarte ´┐Żmbrăcăminte de lucru specială şi dacă, din motive de sănătate sau de decenţă, nu li se poate cere să se schimbe ´┐Żntr-un alt spaţiu.
    Vestiarele trebuie să fie uşor accesibile şi să aibă capacitate suficientă.
   13.1.2. Vestiarele trebuie să aibă dotări care să permită fiecărui lucrător să ´┐Żşi ´┐Żncuie ´┐Żmbrăcămintea personală ´┐Żn timpul programului de lucru.
    Dacă este cazul (de exemplu, existenţa substanţelor periculoase, umiditate, murdărie), vestiarele pentru ´┐Żmbrăcămintea de lucru trebuie să fie separate de vestiarele pentru vestimentaţia şi efectele personale.
   13.1.3. Trebuie să existe vestiare separate sau o utilizare separată a vestiarelor pentru bărbaţi şi pentru femei.
   13.2. Duşuri, cabine de WC-uri şi chiuvete
   13.2.1. Locurile de muncă trebuie dotate astfel ´┐Żnc´┐Żt lucrătorii să aibă ´┐Żn apropierea lor:
   - duşuri, dacă natura activităţii lor impune acest lucru;
   - locuri speciale prevăzute cu un număr corespunzător de cabine de WC-uri şi chiuvete.
   13.2.2. Duşurile şi chiuvetele trebuie prevăzute cu apă curentă rece (şi apă caldă, dacă este necesar).
   13.2.3. Trebuie prevăzute duşuri separate sau trebuie asigurată utilizarea separată a duşurilor pentru bărbaţi şi pentru femei.
    Trebuie prevăzute cabine de WC-uri separate sau trebuie asigurată utilizarea separată a cabinelor de WC-uri pentru bărbaţi şi pentru femei.
   14. Echipamente de prim ajutor
    Locurile de muncă trebuie dotate cu echipamente de prim ajutor.
    Echipamentele trebuie să fie marcate corespunzător şi să fie uşor accesibile.
   15. Lucrători cu dizabilităţi
    La organizarea locurilor de muncă trebuie să se ţină seama de lucrătorii cu dizabilităţi, dacă este necesar.
    Această prevedere se aplică ´┐Żn special ´┐Żn ceea ce priveşte uşile, căile de comunicaţie, scările, duşurile, chiuvetele, WC-urile şi posturile de lucru utilizate sau ocupate direct de lucrătorii cu dizabilităţi.
   16. Circulaţia pietonilor şi vehiculelor
    Locurile de muncă ´┐Żn spaţii ´┐Żnchise sau ´┐Żn aer liber trebuie organizate astfel ´┐Żnc´┐Żt pietonii şi vehiculele să poată circula ´┐Żn condiţii de securitate.
   17. Locuri de muncă ´┐Żn aer liber (dispoziţii speciale)
    C´┐Żnd lucrătorii sunt angajaţi la posturi de lucru ´┐Żn aer liber, astfel de posturi de lucru trebuie să fie amenajate pe c´┐Żt posibil astfel ´┐Żnc´┐Żt aceştia:
   a) să fie protejaţi ´┐Żmpotriva condiţiilor meteorologice nefavorabile şi, dacă este necesar, ´┐Żmpotriva căderii obiectelor;
   b) să nu fie expuşi unui nivel de zgomot dăunător, nici unor influenţe exterioare vătămătoare, cum ar fi gaze, vapori sau praf;
   c) să ´┐Żşi poată părăsi posturile de lucru rapid ´┐Żn eventualitatea unui pericol sau să poată primi rapid asistenţă;
   d) să nu poată aluneca sau cădea.
   18. Locuri de muncă ´┐Żn condiţii de izolare (dispoziţii speciale)
   18.1. Angajatorul va numi prin decizie o persoană cu atribuţii concrete care să supravegheze lucrătorii care lucrează ´┐Żn condiţii de izolare.
   18.2. Pentru a se putea interveni ´┐Żn timp util ´┐Żn caz de accident sau avarie la locurile de muncă ´┐Żn condiţii de izolare, acestea vor fi dotate cu mijloace tehnice care permit legătura cu persoana care asigură supravegherea:
   a) constant automat (centrale de supraveghere, dispozitive de alarmare prin unde radio);
   b) periodic automat (radio-telefon, telefon);
   c) periodic prin intermediul unei persoane (apeluri telefonice, radio-telefon, cameră de luat vederi şi monitor).
   19. Principii ergonomice
   19.1. Dimensionarea locului de muncă se realizează ´┐Żn funcţie de particularităţile anatomice, fiziologice, psihologice ale organismului uman, precum şi de dimensiunile şi caracteristicile echipamentului de muncă, ale mobilierului de lucru, de mişcările şi deplasările lucrătorului ´┐Żn timpul activităţii, de distanţele de securitate, de dispozitivele ajutătoare pentru manipularea maselor, ca şi de necesitatea asigurării confortului psihofizic.
   19.2. Eliminarea poziţiilor forţate, nenaturale, ale corpului lucrătorului şi asigurarea posibilităţilor de modificare a poziţiei ´┐Żn timpul lucrului se realizează prin amenajarea locului de muncă, prin optimizarea fluxului tehnologic şi prin utilizarea echipamentelor de muncă care respectă prevederile reglementărilor ´┐Żn vigoare.
   19.3. Locurile de muncă la care se lucrează ´┐Żn poziţie aşezat se dotează cu scaune concepute corespunzător caracteristicilor antropometrice şi funcţionale ale organismului uman, precum şi activităţii care se desfăşoară, corel´┐Żndu-se ´┐Żnălţimea scaunului cu cea a planului de lucru.
   19.4. La locurile de muncă unde se lucrează ´┐Żn poziţie ortostatică trebuie asigurate, de regulă, mijloace pentru aşezarea lucrătorului cel puţin pentru perioade scurte de timp (de exemplu, scaune, bănci).
   19.5. Echipamentele de muncă, mesele şi bancurile de lucru trebuie să asigure spaţiu suficient pentru sprijinirea comodă şi stabilă a membrelor inferioare ´┐Żn timpul activităţii, cu posibilitatea mişcării acestora.
   19.6. ´┐Żnălţimea planului de lucru pentru poziţia aşezat sau ortostatică se stabileşte ´┐Żn funcţie de distanţa optimă de vedere, de precizia lucrării, de caracteristicile antropometrice ale lucrătorului şi de mărimea efortului membrelor superioare.
   19.7. Pentru evitarea mişcărilor de răsucire şi aplecare ale corpului, precum şi a mişcărilor foarte ample ale braţelor, trebuie luate măsuri de organizare corespunzătoare a fluxului tehnologic, de manipulare corectă a materiilor prime şi a produselor la echipamentele de muncă la care lucrătorul intervine direct.

[sus]


AGENTIA EUROPEANA PENTRU SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA