Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca

Legatura ta catre Securitate si Sanatate in Munca

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii          ROMANIA          Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca
Noutati pe Site | Harta Site | Sugestii | Ajutor | Traduceri Tipareste aceasta pagina
Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca


Legislatie->Ordonante si Hotarari ...->Hotarari de Guvern->Hotar´┐Żrea nr. 1092 din 16 august 2006

Hotar´┐Żrea nr. 1092 din 16/08/2006 privind protecţia lucrătorilor ´┐Żmpotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici ´┐Żn muncă

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 762 din 07/09/2006


´┐Żn temeiul art. 108 din Constitutia Rom´┐Żniei, republicata, si al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securitatii si sanatatii ´┐Żn munca nr. 319/2006,
Guvernul Rom´┐Żniei adopta prezenta hotar´┐Żre.

 

   CAPITOLUL I
  Dispoziţii generale

   Art. 1. - (1) Prezenta hotăr´┐Żre are ca obiect protecţia lucrătorilor ´┐Żmpotriva riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lor, rezultate sau care pot să rezulte din expunerea la agenţi biologici ´┐Żn cursul activităţii, precum şi prevenirea acestor riscuri.
   (2) Prevederile prezentei hotăr´┐Żri reprezintă cerinţe minime ´┐Żn acest domeniu.
   Art. 2. - Legea securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă nr. 319/2006 se aplică ´┐Żn totalitate ´┐Żntregului domeniu prevăzut la art. 1 alin. (1), fiind completată cu dispoziţiile prezentei hotăr´┐Żri.
   Art. 3. - Prezenta hotăr´┐Żre se aplică fără a aduce atingere prevederilor actelor normative subsecvente domeniului reglementat de Ordonanţa Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obţinere, testare, utilizare şi comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum şi a produselor rezultate din acestea, publicată ´┐Żn Monitorul Oficial al Rom´┐Żniei, Partea I, nr. 48 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2002, armonizate cu Directiva Consiliului 90/219/CEE din 23 aprilie 1990 privind utilizarea limitată a microorganismelor modificate genetic, publicată ´┐Żn Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 117 din 8 mai 1990.

   CAPITOLUL II
  Definiţii şi clasificare

   Art. 4. - ´┐Żn sensul prezentei hotăr´┐Żri, următorii termeni se definesc după cum urmează:
   a) agenţi biologici - microorganisme, inclusiv microorganismele modificate genetic, culturile celulare şi endoparaziţii umani, care sunt susceptibile să provoace infecţie, alergie sau intoxicaţie;
   b) cultură celulară - creşterea in vitro a celulelor izolate din organisme multicelulare;
   c) microorganism - o entitate microbiologică, celulară sau nu, capabilă să se reproducă sau să transfere material genetic.
   Art. 5. - Agenţii biologici sunt clasificaţi ´┐Żn 4 grupe de risc, ´┐Żn funcţie de importanţa riscului de infecţie pe care ´┐Żl prezintă, astfel cum se prevede ´┐Żn anexa nr. 3:
   a) grupa 1 - agenţi biologici care nu sunt susceptibili să provoace o boală la om;
   b) grupa 2 - agenţi biologici care pot provoca o boală omului şi constituie un pericol pentru lucrători; propagarea lor ´┐Żn colectivitate este improbabilă; există, ´┐Żn general, o profilaxie sau un tratament eficace;
   c) grupa 3 - agenţi biologici care pot provoca ´┐Żmbolnăviri grave la om şi constituie un pericol serios pentru lucrători; ei pot prezenta un risc de propagare ´┐Żn colectivitate, dar există ´┐Żn general o profilaxie sau un tratament eficace;
   d) grupa 4 - agenţi biologici care pot provoca boli grave omului şi constituie un pericol serios pentru lucrători; ei pot să prezinte un risc ridicat de propagare ´┐Żn colectivitate şi nu există ´┐Żn general o profilaxie sau un tratament eficace.
   Art. 6. - Dacă agentul biologic care trebuie evaluat conform prevederilor prezentei hotăr´┐Żri nu poate fi clasificat clar ´┐Żn una dintre grupele definite la art. 5, el trebuie clasificat ´┐Żn grupa cu riscul cel mai ridicat dintre grupele posibile.

   CAPITOLUL III
  Domeniul de aplicare. Identificarea şi evaluarea riscurilor

   SECŢIUNEA 1
  Domeniul de aplicare

   Art. 7. - Prevederile prezentei hotăr´┐Żri se aplică pentru toate activităţile ´┐Żn care lucrătorii, datorită activităţii profesionale, sunt expuşi sau riscă să fie expuşi la agenţi biologici.
   Art. 8. - (1) Pentru orice activitate susceptibilă să prezinte un risc de expunere la agenţi biologici, angajatorul trebuie să determine natura, nivelul şi durata de expunere, pentru a se putea evalua orice risc pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor şi pentru a se putea stabili măsurile ce trebuie luate.
   (2) Pentru toate activităţile susceptibile de a prezenta un risc de expunere la agenţi biologici aparţin´┐Żnd mai multor grupe, riscurile sunt evaluate pe baza pericolelor reprezentate de către toţi agenţii biologici periculoşi prezenţi.
   (3) Angajatorul trebuie să re´┐Żnnoiască periodic evaluarea riscurilor şi, ´┐Żn orice caz, la orice modificare a condiţiilor de lucru care pot să determine expunerea lucrătorilor la agenţi biologici, precum şi atunci c´┐Żnd creşte numărul bolilor profesionale pe care le-a ´┐Żnregistrat.
   (4) Angajatorul trebuie să furnizeze autorităţii de sănătate publică sau Inspecţiei Muncii, la cererea acestora, elementele care au stat la baza evaluării riscurilor profesionale.

   SECŢIUNEA a 2-a
  Identificarea şi evaluarea riscurilor

   Art. 9. - Evaluarea riscurilor profesionale prevăzută la art. 7 se efectuează pe baza tuturor informaţiilor existente şi, mai ales, pe baza:
   a) clasificării agenţilor biologici, prevăzută la art. 5 şi 6, care constituie sau pot constitui un pericol pentru sănătate;
   b) recomandărilor emise de inspectorii de muncă şi/sau de inspectorii autorităţilor de sănătate publică, ce indică necesitatea ca agentul biologic să fie controlat ´┐Żn scopul de a proteja sănătatea lucrătorilor care sunt sau pot fi expuşi acestui agent biologic, ´┐Żn cursul activităţii lor;
   c) informaţiilor asupra bolilor ce pot fi contractate datorită unei activităţi profesionale a lucrătorilor;
   d) efectelor alergice şi toxicogene ce pot să rezulte ca urmare a activităţii lucrătorilor;
   e) faptului că un lucrător suferă de o boală legată direct de munca sa.
   Art. 10. - (1) Dacă rezultatele evaluării riscurilor profesionale, prevăzută la art. 8 şi 9, pentru activităţile care implică o expunere la agenţi biologici arată că expunerea şi/sau potenţiala expunere se raportează la un agent biologic din grupa 1 fără risc identificabil pentru sănătatea lucrătorilor, atunci prevederile art. 11-34 nu se aplică, iar angajatorul trebuie să respecte doar prevederile generale de securitate, sănătate şi de igienă la locul de muncă.
   (2) ´┐Żn cazul prevăzut la alin. (1) trebuie aplicat pct. 1 din anexa nr. 6.
   (3) Dacă rezultatele evaluării riscurilor arată că activitatea nu implică o intenţie deliberată de a lucra cu un agent biologic sau de a-l utiliza, dar poate să conducă la expunerea lucrătorilor la un agent biologic ´┐Żn cursul unor activităţi a căror listă figurează ´┐Żn anexa nr. 1, atunci se aplică prevederile art. 11, 13-18 şi 21-31.

   CAPITOLUL IV
  Obligaţiile angajatorilor

   SECŢIUNEA 1
  ´┐Żnlocuirea şi reducerea riscurilor

   Art. 11. - Dacă natura activităţii o permite, angajatorul trebuie să evite utilizarea unui agent biologic periculos, ´┐Żnlocuindu-l printr-un agent biologic care, ´┐Żn funcţie de condiţiile de utilizare şi de stadiul actual al cunoştinţelor, nu este periculos sau este mai puţin periculos pentru sănătatea lucrătorilor.
   Art. 12. - (1) Dacă rezultatele evaluării relevă existenţa unui risc pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, angajatorul trebuie să ia măsurile necesare pentru ca expunerea acestora să fie evitată.
   (2) C´┐Żnd acest lucru nu este tehnic posibil, ţin´┐Żnd seama de activitate şi de evaluarea riscurilor, angajatorul trebuie să reducă riscul de expunere profesională la un nivel suficient de scăzut pentru a proteja adecvat sănătatea şi securitatea lucrătorilor respectivi, prin aplicarea următoarelor măsuri:
   a) limitarea, la un nivel c´┐Żt mai scăzut posibil, a numărului de lucrători expuşi sau care pot fi expuşi;
   b) conceperea proceselor de muncă şi a măsurilor de control tehnic, astfel ´┐Żnc´┐Żt să se evite sau să se reducă la minimum diseminarea agenţilor biologici la locul de muncă;
   c) măsuri de protecţie colectivă şi/sau măsuri de protecţie individuală, atunci c´┐Żnd expunerea nu poate fi evitată prin alte mijloace;
   d) măsuri de igienă adecvate obiectivului de prevenire sau reducere a transferului ori diseminării accidentale a unui agent biologic ´┐Żn afara locului de muncă;
   e) utilizarea panourilor care semnalizează pericolul biologic, conform anexei nr. 2, şi a altor semne de avertizare relevante;
   f) elaborarea unor planuri care să fie puse ´┐Żn aplicare ´┐Żn caz de accidente ce implică prezenţa agenţilor biologici;
   g) dacă este necesar şi tehnic posibil, detectarea ´┐Żn afara izolării fizice primare a prezenţei agenţilor biologici utilizaţi ´┐Żn procesul de muncă;
   h) utilizarea de mijloace ce permit colectarea, depozitarea şi eliminarea deşeurilor ´┐Żn deplină securitate de către lucrători, dacă este cazul, după tratarea acestora, inclusiv utilizarea unor recipiente sigure, uşor identificabile;
   i) măsuri care să permită manipularea şi transportul fără risc ale agenţilor biologici la locul de muncă.

   SECŢIUNEA a 2-a
  Informaţiile care trebuie furnizate autorităţilor competente

   Art. 13. - Dacă rezultatele evaluării riscurilor profesionale relevă existenţa unui risc pentru securitatea sau sănătatea lucrătorilor, angajatorul trebuie să pună la dispoziţia inspectorului de muncă şi a medicului de medicina muncii, la cererea acestora, informaţii privind:
   a) rezultatele evaluării riscurilor profesionale;
   b) activităţile ´┐Żn cursul cărora lucrătorii au fost sau pot fi expuşi la agenţi biologici;
   c) numărul de lucrători expuşi;
   d) numele şi competenţa persoanei responsabile cu sănătatea şi securitatea la locul de muncă;
   e) măsurile de protecţie şi de prevenire luate, inclusiv procedeele şi metodele de lucru;
   f) un plan de urgenţă pentru protecţia lucrătorilor ´┐Żmpotriva expunerii la un agent biologic din grupa 3 sau 4, ´┐Żn cazul unei defectări a izolării fizice.
   Art. 14. - (1) Angajatorul trebuie să informeze imediat autoritatea de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti şi medicul de medicina muncii cu care are relaţie contractuală despre orice accident sau incident care ar putea să provoace diseminarea unui agent biologic care ar putea provoca lucrătorilor o infecţie şi/sau o boală gravă.
   (2) Lista lucrătorilor expuşi la agenţi biologici, menţionată ´┐Żn art. 22 alin. (1), precum şi dosarul medical al fiecărui lucrător sunt puse la dispoziţia autorităţii de sănătate publică judeţene şi/sau a municipiului Bucureşti, atunci c´┐Żnd ´┐Żntreprinderea ´┐Żşi ´┐Żncetează activitatea, ´┐Żn conformitate cu prevederile legislaţiei ´┐Żn vigoare.

   SECŢIUNEA a 3-a
  Măsuri de igienă şi protecţie individuală

   Art. 15. - Pentru toate activităţile ´┐Żn care se utilizează agenţi biologici ce constituie un risc pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor, angajatorul este obligat să ia următoarele măsuri:
   a) să asigure condiţiile corespunzătoare ca lucrătorii să nu servească masa şi să nu bea ´┐Żn zonele de lucru unde există riscul de contaminare cu agenţi biologici;
   b) să furnizeze lucrătorilor ´┐Żmbrăcăminte de protecţie adecvată sau alte tipuri de ´┐Żmbrăcăminte specială adecvată;
   c) să asigure lucrătorilor spaţii dotate cu instalaţii igienico-sanitare adecvate, care pot include soluţii/picături pentru ochi şi/sau substanţe antiseptice pentru piele;
   d) să aibă ´┐Żn vedere ca echipamentul individual de protecţie să fie:
   1. aşezat corect ´┐Żntr-un loc stabilit separat de celelalte haine;
   2. verificat şi curăţat, dacă este posibil, ´┐Żnainte şi, ´┐Żn orice caz, după fiecare utilizare;
   3. reparat sau schimbat ´┐Żnaintea unei noi utilizări, ´┐Żn cazul ´┐Żn care prezintă defecţiuni;
   e) să stabilească proceduri privind prelevarea, manipularea şi tratarea eşantioanelor de origine umană sau animală.
   Art. 16. - (1) ´┐Żmbrăcămintea de lucru şi echipamentele de protecţie, inclusiv ´┐Żmbrăcămintea de protecţie prevăzută la art. 15 lit. b), care pot fi contaminate de agenţi biologici, trebuie să fie scoase atunci c´┐Żnd lucrătorul părăseşte zona de lucru şi trebuie păstrate separat de altă ´┐Żmbrăcăminte.
   (2) Angajatorul trebuie să aibă grijă ca ´┐Żmbrăcămintea prevăzută la alin. (1) şi echipamentul de protecţie să fie dezinfectate şi curăţate sau, la nevoie, distruse.
   Art. 17. - Costurile pentru măsurile ce trebuie aplicate conform art. 16 se suportă de angajator.

   SECŢIUNEA a 4-a
  Informarea, pregătirea şi consultarea lucrătorilor

   Art. 18. - Angajatorul trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru ca lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora să primească, sub formă de informări şi instructaj, o instruire suficientă şi adecvată, bazată pe toate informaţiile disponibile privind:
   a) eventualele riscuri pentru sănătate;
   b) măsurile care trebuie luate pentru a evita expunerea;
   c) prescripţii aplicabile din domeniul igienei;
   d) purtarea şi utilizarea echipamentelor şi ´┐Żmbrăcămintei de protecţie;
   e) măsurile pe care lucrătorii trebuie să le ia ´┐Żn caz de evenimente şi/sau incidente periculoase, precum şi măsurile de prevenire a acestora.
   Art. 19. - Instruirea lucrătorului trebuie efectuată ´┐Żnainte de ´┐Żnceperea unei activităţi care implică contactul cu agenţi biologici, adaptată la apariţia unor noi riscuri sau ´┐Żn cazul evoluţiei riscurilor şi repetată periodic dacă este necesar.
   Art. 20. - (1) Angajatorul trebuie să asigure la locul de muncă instrucţiuni de securitate scrise şi, după caz, afişe privind procedura de urmat ´┐Żn caz de:
   a) accident sau incident grav datorat manipulării unui agent biologic;
   b) manipularea unui agent biologic din grupa 4.
   (2) Lucrătorii trebuie să semnaleze imediat superiorului lor sau persoanei responsabile cu securitatea şi sănătatea la locul de muncă orice accident sau incident ce implică manipularea unui agent biologic.
   (3) Angajatorul trebuie să informeze imediat lucrătorii şi/sau reprezentanţii lor cu răspunderi specifice ´┐Żn domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă despre orice accident sau incident care ar fi putut conduce la diseminarea unui agent biologic şi care este susceptibil să producă la om infecţii şi/sau boli grave. De asemenea, trebuie să ´┐Żi informeze, c´┐Żt mai repede posibil, despre cauzele accidentelor sau incidentelor grave, precum şi despre măsurile care au fost luate ori care trebuie luate pentru a remedia situaţia.
   (4) Fiecare lucrător trebuie să aibă acces la informaţiile conţinute ´┐Żn lista lucrătorilor expuşi la agenţi biologici prevăzută la art. 22 şi care ´┐Żl privesc personal.
   (5) Lucrătorii şi/sau reprezentanţii lor trebuie să aibă acces la informaţiile colective anonime.
   (6) Angajatorul trebuie să pună la dispoziţia lucrătorilor şi/sau reprezentanţilor lor, la cererea acestora, informaţiile prevăzute la art. 13.
   Art. 21. - Angajatorul trebuie să asigure consultarea şi participarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor lor la rezolvarea tuturor problemelor legate de sănătate şi securitate ´┐Żn muncă ´┐Żn cazul expunerii la agenţi biologici ´┐Żn timpul activităţii, ´┐Żn conformitate cu prevederile secţiunii a 6-a a cap. III din Legea nr. 319/2006.

   SECŢIUNEA a 5-a
  Lista lucrătorilor expuşi şi notificarea activităţilor
care implică agenţi biologici

   Art. 22. - (1) Angajatorul trebuie să aibă lista lucrătorilor expuşi la agenţi biologici din grupele 3 şi/sau 4 care indică activitatea efectuată şi, atunci c´┐Żnd este posibil, agentul biologic la care lucrătorii au fost expuşi şi, după caz, datele referitoare la expuneri, la accidente şi incidente.
   (2) Lista lucrătorilor expuşi la agenţi biologici din grupele 3 şi/sau 4 este păstrată timp de cel puţin 10 ani de la terminarea expunerii, conform prevederilor legislaţiei ´┐Żn vigoare.
   (3) Lista este păstrată pe o perioadă mai ´┐Żndelungată, care poate atinge 40 de ani de la ultima expunere cunoscută, ´┐Żn cazul expunerilor susceptibile să antreneze infecţii:
   a) produse de agenţi biologici despre care se ştie că pot provoca infecţii persistente sau latente;
   b) care, ţin´┐Żnd seama de stadiul actual al cunoştinţelor, nu pot fi diagnosticate ´┐Żnainte ca boala să se declanşeze, mulţi ani mai t´┐Żrziu;
   c) a căror perioadă de incubaţie prealabilă declanşării bolii este deosebit de lungă;
   d) care produc boli ce pot prezenta recrudescenţă după un timp ´┐Żndelungat, ´┐Żn ciuda tratamentului aplicat;
   e) care pot lăsa sechele grave pe termen lung.
   (4) Medicul de medicina muncii, inspectorul de muncă pe domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă, precum şi orice altă persoană responsabilă cu sănătatea şi securitatea la locul de muncă trebuie să aibă acces la lista prevăzută la alin. (1).
   Art. 23. - (1) Angajatorul trebuie să notifice ´┐Żn prealabil autorităţii de sănătate publică judeţene şi inspectoratului teritorial de muncă utilizarea pentru prima dată a agenţilor biologici din grupele 2, 3 şi 4, cu cel puţin 30 de zile ´┐Żnainte de ´┐Żnceperea activităţii. Sub rezerva alin. (2), se notifică, de asemenea, ´┐Żn prealabil utilizarea pentru prima dată a oricărui alt agent biologic din grupa 4, precum şi utilizarea oricărui alt agent biologic nou din grupa 3, care este clasificat provizoriu astfel chiar de către angajator.
   (2) Laboratoarele care furnizează servicii de diagnostic pentru agenţii biologici din grupa 4 trebuie doar să notifice intenţia lor.
   (3) De fiecare dată c´┐Żnd procedeele şi/sau procedurile suferă modificări importante din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii la locul de muncă, trebuie efectuată o nouă notificare.
   (4) Notificarea prevăzută la alin. (1)-(3) va conţine:
   a) denumirea şi adresa ´┐Żntreprinderii şi/sau unităţii;
   b) numele şi competenţele lucrătorului desemnat cu securitatea şi sănătatea la locul de muncă;
   c) rezultatele evaluării riscurilor profesionale;
   d) specia agentului biologic;
   e) măsurile de protecţie şi de prevenire avute ´┐Żn vedere.

   SECŢIUNEA a 6-a
  Supravegherea medicală a lucrătorilor

   Art. 24. - (1) Ministerul Sănătăţii Publice elaborează măsurile necesare pentru desfăşurarea supravegherii medicale a lucrătorilor pentru care evaluarea prevăzută la art. 8 şi 9 relevă un risc pentru sănătatea sau securitatea lor.
   (2) Aceste măsuri trebuie să asigure ca fiecare lucrător să fie supravegheat medical corespunzător ´┐Żnainte de expunere profesională şi, ´┐Żn continuare, periodic, făc´┐Żnd astfel posibilă aplicarea directă a măsurilor de medicină generală şi de medicina muncii.
   (3) Evaluarea riscurilor profesionale prevăzută la art. 8 şi 9 trebuie să identifice lucrătorii pentru care sunt necesare măsurile de protecţie speciale.
   (4) Dacă este cazul, angajatorii trebuie să pună la dispoziţia lucrătorilor vaccinuri eficace, dacă aceştia nu sunt ´┐Żncă imunizaţi ´┐Żmpotriva agentului biologic la care ei sunt sau pot fi expuşi. Atunci c´┐Żnd angajatorii pun la dispoziţia lucrătorilor vaccinuri, ei trebuie să ţină seama de Codul de conduită recomandat pentru vaccinare, prevăzut ´┐Żn anexa nr. 7.
   Art. 25. - ´┐Żn cazul ´┐Żn care se confirmă că un lucrător prezintă o infecţie şi/sau o boală care ar fi putut rezulta din expunerea la agenţi biologici, medicul de medicina muncii sau serviciul de medicina muncii aflat ´┐Żntr-o relaţie contractuală cu angajatorul trebuie să propună şi celorlalţi lucrători care au fost expuşi ´┐Żn mod similar să se supună supravegherii medicale; ´┐Żn acest caz angajatorul efectuează o reevaluare a riscului de expunere.
   Art. 26. - Toate datele obţinute ´┐Żn cursul supravegherii medicale a fiecărui lucrător trebuie ţinute şi/sau consemnate ´┐Żntr-un dosar medical individual, care va fi păstrat de către serviciul de medicina muncii cel puţin 10 ani după ´┐Żncetarea expunerii.
   Art. 27. - ´┐Żn cazurile prevăzute la art. 22 alin. (3), dosarul medical individual trebuie păstrat o perioadă mai mare de 10 ani, care poate ajunge p´┐Żnă la 40 de ani de la ultima expunere cunoscută. ´┐Żn cazul ´┐Żn care unitatea se desfiinţează sau lucrătorul ´┐Żşi schimbă locul de muncă, dosarul medical individual va fi preluat de autoritatea teritorială de sănătate publică pe raza căreia se află ´┐Żntreprinderea şi/sau unitatea respectivă sau de serviciul de medicina muncii de la noul loc de muncă.
   Art. 28. - Serviciul sau medicul de medicina muncii aflat ´┐Żntr-o relaţie contractuală cu angajatorul trebuie:
   a) să propună măsuri de protecţie sau de prevenire utile individual, pentru fiecare lucrător;
   b) să dea informaţii şi sfaturi medicale lucrătorilor privind supravegherea medicală la care ei vor fi supuşi după ce a ´┐Żncetat expunerea la agenţi biologici.
   Art. 29. - (1) Lucrătorii ´┐Żn cauză trebuie să aibă acces la rezultatele supravegherii medicale care ´┐Żi privesc personal şi pot solicita o reexaminare a rezultatelor acesteia.
   (2) Angajatorul poate solicita o reexaminare a rezultatelor supravegherii medicale.
   (3) Costul reexaminărilor rezultatelor prevăzute la alin. (1) şi (2) se suportă de către solicitant.
   Art. 30. - (1) Recomandările practice pentru supravegherea medicală a lucrătorilor sunt prevăzute ´┐Żn anexa nr. 4.
   (2) Toate cazurile de boală sau de deces care au fost confirmate ca fiind cauzate de o expunere profesională la agenţi biologici se declară, se ´┐Żnregistrează şi/sau se notifică conform normelor metodologice referitoare la bolile profesionale, elaborate ´┐Żn aplicarea Legii nr. 319/2006.

   CAPITOLUL V
  Dispoziţii pentru locuri de muncă ´┐Żn care există
un risc crescut de contaminare

   SECŢIUNEA 1
  Servicii medicale şi veterinare, altele dec´┐Żt laboratoarele de diagnostic

    Art. 31 - (1) Serviciile medicale şi veterinare, altele dec´┐Żt laboratoarele de diagnostic, ´┐Żn vederea evaluării riscurilor profesionale, trebuie să aibă ´┐Żn vedere ´┐Żn mod deosebit:
   a) incertitudinile legate de prezenţa agenţilor biologici ´┐Żn organismul pacienţilor sau al animalelor, precum şi ´┐Żn probele sau produsele biologice care rezultă de la aceştia;
   b) pericolul pe care ´┐Żl constituie agenţii biologici care sunt sau ar putea fi prezenţi ´┐Żn organismul pacienţilor ori la animale, precum şi ´┐Żn probele prelevate de la aceştia;
   c) riscurile inerente datorate naturii activităţii.
   (2) ´┐Żn serviciile medicale şi veterinare angajatorii trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru a asigura protecţia sanitară şi securitatea lucrătorilor respectivi.
   (3) Măsurile care trebuie luate ´┐Żn serviciile medicale şi veterinare cuprind:
   a) specificarea procedeelor corespunzătoare de decontaminare şi de dezinfecţie;
   b) punerea ´┐Żn practică a procedeelor care permit manipularea şi eliminarea fără riscuri a deşeurilor contaminate.
   Art. 32. - ´┐Żn serviciile de izolare sau ´┐Żn secţiile de carantină unde se găsesc pacienţi umani ori animale care sunt sau ar putea fi contaminaţi cu agenţi biologici din grupele 3 şi 4 angajatorul trebuie să aleagă măsuri de izolare dintre cele prezentate ´┐Żn coloana A din anexa nr. 5, ´┐Żn scopul reducerii la minimum a riscului de infecţie.

   SECŢIUNEA a 2-a
  Măsuri speciale aplicabile procedeelor industriale,
laboratoarelor şi ´┐Żncăperilor pentru animale

   Art. 33. - (1) ´┐Żn laboratoare, inclusiv ´┐Żn laboratoarele de diagnostic şi ´┐Żn ´┐Żncăperile destinate animalelor de laborator contaminate deliberat cu agenţi biologici din grupele 2, 3 şi 4, care sunt sau ar putea fi purtători ai acestor agenţi, angajatorul trebuie să ia următoarele măsuri speciale:
   a) ´┐Żn laboratoarele care efectuează activităţi ce implică manipularea agenţilor biologici din grupele 2, 3 şi 4 ´┐Żn scopuri de cercetare, de dezvoltare, ´┐Żnvăţăm´┐Żnt, diagnostic, trebuie să stabilească măsuri de izolare conform anexei nr. 5, ´┐Żn scopul reducerii la minimum a riscurilor de infecţie;
   b) ´┐Żn urma evaluării riscurilor profesionale, după fixarea nivelului de izolare fizică necesară pentru agenţii biologici, ´┐Żn funcţie de gradul de risc pe care aceştia ´┐Żl prezintă, stabileşte măsurile necesare conform anexei nr. 5, iar activităţile care implică manipularea unui agent biologic trebuie efectuate:
   1. numai ´┐Żn zonele de lucru corespunzătoare cel puţin nivelului de izolare nr. 2, pentru un agent biologic din grupa 2;
   2. numai ´┐Żn zonele de lucru corespunzătoare cel puţin nivelului de izolare nr. 3, pentru un agent biologic din grupa 3;
   3. numai ´┐Żn zonele de lucru corespunzătoare cel puţin nivelului de izolare nr. 4, pentru un agent biologic din grupa 4;
   c) ´┐Żn laboratoarele ´┐Żn care se manipulează materiale despre care există incertitudini legate de absenţa agenţilor biologici patogeni pentru om, dar care nu au ca obiect de activitate lucrul cu agenţii biologici ca atare, şi anume cultivarea sau concentrarea acestora, trebuie să se adopte cel puţin nivelul de izolare nr. 2. Nivelurile de izolare nr. 3 sau 4 trebuie utilizate, dacă este cazul, c´┐Żnd se ştie sau se presupune că ele sunt necesare, ´┐Żn afara situaţiilor ´┐Żn care recomandările formulate de autoritatea de sănătate publică şi/sau inspectoratul teritorial de muncă indică, pentru anumite cazuri, un nivel de izolare mai scăzut.
   (2) Angajatorii trebuie să ia următoarele măsuri speciale privind procedeele industriale care utilizează agenţi biologici din grupele 2, 3 şi 4:
   a) principiile de izolare expuse ´┐Żn alin. (1) lit. b) trebuie să se aplice, de asemenea, procedeelor industriale pe baza măsurilor practice prevăzute ´┐Żn anexa nr. 6;
   b) ´┐Żn funcţie de evaluarea riscului legat de utilizarea agenţilor biologici din grupele 2, 3 şi 4, autoritatea de sănătate publică judeţeană şi/sau inspectoratul teritorial de muncă pot să decidă măsuri corespunzătoare care trebuie să fie luate la folosirea industrială a agenţilor biologici.
   Art. 34. - Toate activităţile menţionate la art. 33, la care nu a fost posibil să se facă o evaluare concludentă a unui agent biologic, dar se presupune că utilizarea acestuia ar putea să reprezinte un risc grav pentru sănătatea lucrătorilor, trebuie să se desfăşoare doar ´┐Żn spaţii de lucru ´┐Żn care nivelul de izolare corespunde cel puţin nivelului nr. 3.

   CAPITOLUL VI
  Dispoziţii finale

   Art. 35. - Studiile efectuate de instituţiile cu atribuţii ´┐Żn domeniu, pe baza informaţiilor prevăzute ´┐Żn art. 30 alin. (2), vor fi transmise Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei pentru a fi puse la dispoziţia Comisiei Europene.
   Art. 36. - (1) Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotăr´┐Żre.
   (2) Adaptările de natură strict tehnică ale anexelor la prezenta hotăr´┐Żre se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii publice.
   Art. 37. - Prezenta hotăr´┐Żre intră ´┐Żn vigoare la data de 1 octombrie 2006.
    *
    Prezenta hotăr´┐Żre transpune prevederile Directivei 2000/54/CE privind protecţia lucrătorilor ´┐Żmpotriva riscurilor legate de expunerea lor la agenţi biologici ´┐Żn muncă (a şaptea directivă specifică ´┐Żn sensul art. 16 paragraful 1 din Directiva 89/391/CEE), publicată ´┐Żn Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 262 din 17 octombrie 2000.

    PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
   
                      Contrasemnează:
───────────────
Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul sănătăţii publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,
Gheorghe Flutur
Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,
Sulfina Barbu
Ministrul integrării europene,
Anca Daniela Boagiu
    Bucureşti, 16 august 2006.
    Nr. 1.092.

   ANEXA Nr. 1

    LISTA INDICATIVĂ
a tipurilor de activităţi profesionale

   1. Activităţi ´┐Żn instalaţiile de producţie alimentară
   2. Activităţi ´┐Żn agricultură
   3. Activităţi profesionale ´┐Żn care există contact cu animale şi/sau produse de origine animală
   4. Activităţi ´┐Żn serviciile de sănătate, inclusiv ´┐Żn unităţile de izolare şi examinare post-mortem
   5. Activităţi ´┐Żn laboratoare clinice, veterinare şi de diagnostic, excluz´┐Żnd laboratoarele microbiologice de diagnostic
   6. Activităţi ´┐Żn instalaţiile de eliminare a deşeurilor
   7. Activităţi ´┐Żn instalaţiile de epurare a apelor uzate.

   ANEXA Nr. 2*)

   
SEMNUL DE PERICOL BIOLOGIC

    ___________
   *) Anexa nr. 2 este reprodusă ´┐Żn facsimil.

   ANEXA Nr. 3

    CLASIFICAREA AGENŢILOR BIOLOGICI

    Notă introductivă
   1. Conform domeniului de aplicare a prezentei hotăr´┐Żri, sunt incluşi ´┐Żn clasificare numai agenţii despre care este cunoscut că pot infesta fiinţele umane.
    Dacă este cazul, se adaugă indicaţii asupra riscului toxic şi alergic potenţial al agenţilor.
    Nu au fost luaţi ´┐Żn considerare agenţii patogeni pentru animale şi plante cunoscuţi ca neav´┐Żnd efect asupra omului.
    La stabilirea prezentei liste de agenţi biologici clasificaţi nu au fost luate ´┐Żn considerare microorganismele modificate genetic.
   2. Clasificarea agenţilor biologici se bazează pe efectele acestor agenţi asupra lucrătorilor sănătoşi.
    Efectele particulare asupra lucrătorilor a căror sensibilitate ar putea fi modificată pentru unul sau mai multe motive, cum ar fi patologia preexistentă, administrarea de medicamente, imunitate deficitară, sarcină sau alăptare, nu sunt luate ´┐Żn considerare ´┐Żn mod specific.
    Riscul suplimentar la care sunt expuşi aceşti lucrători trebuie să fie considerat ca parte a evaluării riscului prevăzută de prezenta hotăr´┐Żre.
    Orice măsură de precauţie tehnică, luată ´┐Żn cadrul anumitor procese industriale, anumitor lucrări de laborator sau al anumitor activităţi cu animale care implică sau ar putea să implice o expunere a lucrătorilor la agenţi biologici din grupa 3 sau 4, trebuie să fie conformă cu art. 33 din hotăr´┐Żre.
   3. Agenţii biologici care n-au fost clasificaţi ´┐Żn grupele 2-4 din listă nu se clasifică ´┐Żn mod implicit ´┐Żn grupa 1.
    ´┐Żn cazul agenţilor care cuprind mai multe specii al căror efect patogen asupra omului este cunoscut, lista include speciile cel mai frecvent implicate ´┐Żn boli şi o referire de ordin mai general arată că alte specii aparţin´┐Żnd aceluiaşi gen pot afecta sănătatea.
    Atunci c´┐Żnd ´┐Żn clasificarea agenţilor biologici se menţionează un gen ´┐Żn totalitate, este implicit că speciile şi tulpinile (suşele) definite ca nepatogene sunt excluse din clasificare.
   4. Atunci c´┐Żnd o tulpină (suşă) este atenuată sau c´┐Żnd şi-a pierdut genele de virulenţă, izolarea cerută prin clasificarea suşii sale parentale nu trebuie să fie aplicată ´┐Żn mod necesar, sub rezerva unei evaluări corespunzătoare a riscului potenţial al acesteia la locul de muncă; de exemplu, c´┐Żnd o astfel de suşă trebuie utilizată ca produs sau component al unui produs de destinaţie profilactică ori terapeutică.
   5. Nomenclatorul agenţilor care serveşte la stabilirea prezentei clasificări reflectă şi respectă ultimele consensuri internaţionale privind taxonomia şi nomenclatura agenţilor ´┐Żn vigoare ´┐Żn momentul elaborării sale.
   6. Lista*) agenţilor biologici clasificaţi reflectă stadiul cunoştinţelor ´┐Żn momentul conceperii sale. Ea va fi reactualizată imediat ce nu mai reflectă ultimul stadiu al cunoştinţelor.
   7. Toate virusurile care au fost deja izolate la om şi care nu au fost evaluate şi clasificate ´┐Żn această anexă trebuie să fie clasificate cel puţin ´┐Żn grupa 2, cu excepţia situaţiilor ´┐Żn care există dovada că aceste virusuri nu sunt susceptibile să provoace o boală la om.
   8. Anumiţi agenţi biologici clasificaţi ´┐Żn grupa 3 şi marcaţi ´┐Żn lista alăturată prin (**) pot prezenta un risc de infecţie limitat pentru lucrători, deoarece aceşti agenţi nu sunt ´┐Żn mod normal infecţioşi pe cale aerogenă.
    Se vor evalua măsurile de izolare care urmează să fie aplicate faţă de aceşti agenţi biologici, lu´┐Żndu-se ´┐Żn considerare natura activităţilor specifice ´┐Żn discuţie şi cantitatea agentului biologic respectiv, ´┐Żn scopul de a determina dacă ´┐Żn anumite circumstanţe se poate renunţa la unele dintre aceste măsuri.
    ___________
   *) Lista este reprodusă ´┐Żn facsimil.

   9. Cerinţele privind izolarea, care decurg din clasificarea paraziţilor, se aplică numai la diferite stadii ale ciclului de viaţă al parazitului care sunt susceptibile de a fi infecţioase pentru om la locul de muncă.
   10. Lista conţine indicaţii separate pentru agenţii biologici care sunt susceptibili să provoace reacţii alergice sau toxice, atunci c´┐Żnd este disponibil un vaccin eficace sau c´┐Żnd este oportun să se păstreze mai mult de 10 ani lista lucrătorilor care sunt expuşi.
    Aceste indicaţii sunt arătate prin următoarele litere:
   - A: Posibile reacţii alergice
   - D: Lista lucrătorilor expuşi acestui agent biologic trebuie să fie păstrată mai mult de 10 ani după ´┐Żncetarea ultimei lor expuneri cunoscute
   - T: Producere de toxine
   - V: Vaccin eficace disponibil.
    Vaccinările preventive trebuie să fie efectuate ţin´┐Żndu-se seama de Codul de conduită recomandat pentru vaccinare, prevăzut ´┐Żn anexa nr. 7 la hotăr´┐Żre.

    BACTERII
şi organisme ´┐Żnrudite

    NB: pentru agenţii biologici din prezenta listă, menţiunea "spp." se referă la celelalte specii cunoscute ca fiind patogene la om.
   
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────┐
│ Agentul biologic │Clasificarea│ Note │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│Actinobacillus actinomycetemcomitans │ 2 │ │
│Actinomadura madurae │ 2 │ │
│Actinomadura pelletieri │ 2 │ │
│Actinomyces gereneseriae │ 2 │ │
│Actinomyces israelii │ 2 │ │
│Actinomyces pyogenes │ 2 │ │
│Actinomyces spp. │ 2 │ │
│Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haemolyticum) │ 2 │ │
│Bacillus anthracis │ 3 │ │
│Bactero ides fragilis │ 2 │ │
│Bartonella baciliformis │ 2 │ │
│Bartonella quintana (Rochalimaea quintana) │ 2 │ │
│Bartonella (Rhochalimaea) spp. │ 2 │ │
│Bordetella bronchiseptica │ 2 │ │
│Bordetella parapertussis │ 2 │ │
│Bordetella pertussis │ 2 │ V │
│Borrelia burgdorferi │ 2 │ │
│Borrelia duttonii │ 2 │ │
│Borrelia recurrentis │ 2 │ │
│Borrelia spp. │ 2 │ │
│Brucella abortus │ 3 │ │
│Brucella canis │ 3 │ │
│Brucella melitensis │ 3 │ │
│Brucella suis │ 3 │ │
│Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei) │ 3 │ │
│Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei) │ 3 │ │
│Campylobacter fetus │ 2 │ │
│Campylobacter jejuni │ 2 │ │
│Campylobacter spp. │ 2 │ │
│Cardiobacterium hominis │ 2 │ │
│Chlamydia pneumoniae │ 2 │ │
│Chlamydia trachomatis │ 2 │ │
│Chlamydia psittaci (tulpini aviare) │ 2 │ │
│Chlamydia psittaci (tulpini neaviare) │ 3 │ │
│Clostridium botulinum │ 2 │ T │
│Clostridium perfringens │ 2 │ │
│Clostridium tetani │ 2 │ T, V │
│Clostridium spp. │ 2 │ │
│Corynebacterium diphtheriae │ 2 │ T, V │
│Corynebacterium minutissimum │ 2 │ │
│Corynebacterium pseudotuberculosis │ 2 │ │
│Corynebacterium spp. │ 2 │ │
│Coxiella burnetii │ 3 │ │
│Edwardsiella tarda │ 2 │ │
│Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu) │ 2 │ │
│Ehrlichia spp. │ 2 │ │
│Eikenella corrodens │ 2 │ │
│Enterobacter aerogenes/cloacae │ 2 │ │
│Enterobacter spp. │ 2 │ │
│Enterococcus spp. │ 2 │ │
│Erysipelothrix rhusiopathiae │ 2 │ │
│Escherichia coli (cu excepţia tulpinilor nepatogene) │ 2 │ │
│Escherichia coli, tulpini citotoxice (de exemplu, 0157:H7 sau 013) │ 3(**) │ T │
│Flavobacterium meningosepticum │ 2 │ │
│Fluoribacter boiemanac (Legionella) │ 2 │ │
│Francisella tularensis (tip A) │ 3 │ │
│Francisella tularensis (tip B) │ 2 │ │
│Fusobacterium necrophorun │ 2 │ │
│Gardnerella vaginalis │ 2 │ │
│Haemophilus ducreyi │ 2 │ │
│Haemophilus influenzae │ 2 │ │
│Haemophilus spp. │ 2 │ │
│Helicobacter pylori │ 2 │ │
│Klebsiella axytoca │ 2 │ │
│Klebsiella pneumoniae │ 2 │ │
│Klebsiella spp. │ 2 │ │
│Legionella pneumophila │ 2 │ │
│Legionella spp. │ 2 │ │
│Leptospira interrogans (toate serotipurile) │ 2 │ │
│Listeria monocytogenes │ 2 │ │
│Listeria ivanovii │ 2 │ │
│Morganella morganii │ 2 │ │
│Mycobacterium africanum │ 3 │ V │
│Mycobacterium avium/intracellulare │ 2 │ │
│Mycobacterium bovis (cu excepţia tulpinii BCG) │ 3 │ V │
│Mycobacterium chelonae │ 2 │ │
│Mycobacterium fortuitum │ 2 │ │
│Mycobacterium kansasii │ 2 │ │
│Mycobacterium leprae │ 3 │ │
│Mycobacterium malmoense │ 2 │ │
│Mycobacterium marinum │ 2 │ │
│Mycobacterium microti │ 3(**) │ │
│Mycobacterium paratuberculosis │ 2 │ │
│Mycobacterium scrofulaceum │ 2 │ │
│Mycobacterium simiae │ 2 │ │
│Mycobacterium szulgai │ 2 │ │
│Mycobacterium tuberculosis │ 3 │ V │
│Mycobacterium ulcerans │ 3(**) │ │
│Mycobacterium xenopi │ 2 │ │
│Mycoplasma caviae │ 2 │ │
│Mycoplasma hominis │ 2 │ │
│Mycoplasma pneumoniae │ 2 │ │
│Neisseria gonorrhocae │ 2 │ │
│Neisseria meningitidis │ 2 │ V │
│Nocardia asteroides │ 2 │ │
│Nocardia brasiliensis │ 2 │ │
│Nocardia farcinica │ 2 │ │
│Nocardia nova │ 2 │ │
│Nocardia otitidiscavianum │ 2 │ │
│Pasteurella multocida │ 2 │ │
│Pasteurella spp. │ 2 │ │
│Peptostreptococcus anaerobius │ 2 │ │
│Plesiomonas shigelloides │ 2 │ │
│Porphyromonas spp. │ 2 │ │
│Prevotella spp. │ 2 │ │
│Proteus mirabilis │ 2 │ │
│Proteus penneri │ 2 │ │
│Proteus vulgaris │ 2 │ │
│Providencia alcalifaciens │ 2 │ │
│Providencia retigeri │ 2 │ │
│Providencia spp. │ 2 │ │
│Pseudomonas aeruginosa │ 2 │ │
│Rhodococcus equi │ 2 │ │
│Rickettsia akari │ 3(**) │ │
│Rickettsia canada │ 3(**) │ │
│Rickettsia conorii │ 3 │ │
│Rickettsia montana │ 3(**) │ │
│Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri) │ 3 │ │
│Rickettsia prowazekii │ 3 │ │
│Rickettsia rickettsii │ 3 │ │
│Rickettsia tsutsugamushi │ 3 │ │
│Rickettsia spp. │ 2 │ │
│Salmonella arizonae │ 2 │ │
│Salmonella enteritidis │ 2 │ │
│Salmonella typhimurium │ 2 │ │
│Salmonella paratyphi A, B, C │ 2 │ V │
│Salmonella typhi │ 3(**) │ V │
│Salmonella (alte varietăţi serologice) │ 2 │ │
│Serpulina spp. │ 2 │ │
│Shigella boydii │ 2 │ │
│Shigella dysenteriae (tip 1) │ 3(**) │ T │
│Shigella dysenteriae (alt tip dec´┐Żt tipul 1) │ 2 │ │
│Shigella flexneri │ 2 │ │
│Shigella sonnei │ 2 │ │
│Staphylococcus aureus │ 2 │ │
│Streptobacillus moniliformis │ 2 │ │
│Streptococcus pneumoniae │ 2 │ │
│Streptococcus pyogenes │ 2 │ │
│Streptococcus suis │ 2 │ │
│Streptococcus spp. │ 2 │ │
│Treponema carateum │ 2 │ │
│Treponema pallidum │ 2 │ │
│Treponema pertenue │ 2 │ │
│Treponema spp. │ 2 │ │
│Vibrio cholerae (inclusiv El Tor) │ 2 │ │
│Vibrio parahaemolyticus │ 2 │ │
│Vibrio spp. │ 2 │ │
│Yersinia enterocolitica │ 2 │ │
│Yersinia pestis │ 3 │ V │
│Yersinia pseudotuberculosis │ 2 │ │
│Yersinia spp. │ 2 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│(**) Vezi nota introductivă 8 │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────┘
    VIRUSURI(*)
   
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────┐
│ Agentul biologic │Clasificarea│Observaţii│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ 2 │ │
│Adenoviridae │ │ │
│Arenaviridae │ │ │
│ Complexul coriomeningitei limfocitare-Lassa │ │ │
│ (arenavirusul lumii vechi): │ │ │
│ Virusul Lassa │ 4 │ │
│ Virusul coriomeningitei limfocitare (tulpini neurotrope) │ 3 │ │
│ Virusul coriomeningitei limfocitare (alte tulpini) │ 2 │ │
│ Virusul Mpoeia │ 2 │ │
│ Alte complexe ale coriomeningitei limfocitare-Lassa │ 2 │ │
│ Complexul Tacaribe (arenavirusul lumii noi): │ │ │
│ Virusul Guanarito │ 4 │ │
│ Virusul Junin │ 4 │ │
│ Virusul Sabia │ 4 │ │
│ Virusul Machupo │ 4 │ │
│ Virusul Flexal │ 3 │ │
│ Alte complexe Tacaribe │ 2 │ │
│Astroviridae │ 2 │ │
│Bunyaviridae │ │ │
│ Belgrade (numit de asemenea Dobrava) │ 3 │ │
│ Bhanja │ 2 │ │
│ Virusul Buniamwera │ 2 │ │
│ Germiston │ 2 │ │
│ Virusul Oropouche │ 3 │ │
│ Sin Nombre (numit ´┐Żn trecut Muerto Canion) │ 3 │ │
│ Virusul encefalitei de California │ 2 │ │
│ Hantavirusuri: │ │ │
│ Hantaan (febra hemoragică de Coreea) │ 3 │ │
│ Seul (Virus) │ 3 │ │
│ Puumala-Virus │ 2 │ │
│ Prospect Hill-Virus │ 2 │ │
│ Alte hantavirusuri │ 2 │ │
│ Nairo virusuri: │ │ │
│ Virusul febrei hemoragice de Crimeea (Congo) │ 4 │ │
│ Virusul Hazara │ 2 │ │
│ Flebovirusuri: │ │ │
│ Febra din valea Rift │ 3 │ V │
│ Febra transmisă prin flebotomi │ 2 │ │
│ Virusul Toscana │ 2 │ │
│ Alte bunyavirusuri patogene │ 2 │ │
│Caliciviridae │ │ │
│ Virusul hepatitei E │ 3(**) │ │
│ Virusul Nonvalk │ 2 │ │
│ Alte caliciviridae │ 2 │ │
│ │ 2 │ │
│Coronaviridae │ │ │
│Filoviridae │ │ │
│ Virusul Ebola │ 4 │ │
│ Virusul Marbourg │ 4 │ │
│Flaviviridae │ │ │
│ Encefalita din Australia (encefalita din valea Murray) │ 3 │ │
│ Virusul encefalitei transmise de căpuşe din Europa Centrală │ 3(**) │ V │
│ Absettarov │ 3 │ │
│ Hanyalova │ 3 │ │
│ Hypr │ 3 │ │
│ Kumlinge │ 3 │ │
│ Virusul denga, de tip 1, 2, 3, 4 │ 3 │ │
│ Virusul hepatitei C │ 3(**) │ D │
│ Virusul hepatitei G │ 3(**) │ D │
│ Encefalita japoneză de tip B │ 3 │ V │
│ Pădurea Kyasanur │ 3 │ V │
│ Louping ill │ 3(**) │ │
│ Omsk(a) │ 3 │ V │
│ Powassan │ 3 │ │
│ Rocio │ 3 │ │
│ Encefalita rusă de primăvară-vară (TBE) (a) │ 3 │ V │
│ Encefalita din Saint-Louis │ 3 │ │
│ Virusul Wesselsbron │ 3(**) │ │
│ Virusul văii Nilului │ 3 │ │
│ Febra galbenă │ 3 │ V │
│ Alte flavivirusuri cunoscute ca patogene │ 2 │ V │
│Hepatdnaviridae │ │ │
│ Virusul hepatitei B │ 3(**) │ V, D │
│ Virusul hepatitei D (delta) (b) │ 3(**) │ V, D │
│Herpesviridae │ │ │
│ Citomegalovirus │ 2 │ │
│ Virusul Epstein-Barr │ 2 │ │
│ Virusul herpetic simian │ 3 │ │
│ Herpes simplex virus, tipurile 1 şi 2 │ 2 │ │
│ Virusul varicela - zoster │ 2 │ │
│ Virusul limfotrop B uman (HBLV-HHV6) │ 2 │ │
│ Virusul herpetic uman 7 │ 2 │ │
│ Virusul herpetic uman 8 │ 2 │ D │
│Orthomyxoviridae │ │ │
│ Virusuri gripale, tipurile A, B şi C │ 2 │ V (c) │
│ Orthomyxoviridae transmise de căpuşe: virusul Dhori şi Thogoto │ 2 │ │
│Papovaridae │ │ │
│ Virusul BK şi JC │ 2 │ D (d) │
│ Virusul Papilloma uman │ 2 │ D (d) │
│Paramyxoviridae │ │ │
│ Virusul rujeolic │ 2 │ V │
│ Virusul urlian │ 2 │ V │
│ Virusul bolii Newcastle │ 2 │ │
│ Virusuri para-gripale, tipurile 1, 2, 3 şi 4 │ 2 │ │
│ Virusul respirator sinciţial │ 2 │ │
│Parvoviridae │ │ │
│ Parvovirusul uman (B 19) │ 2 │ │
│Picornaviridae │ │ │
│ Virusul conjunctivitei hemoragice (AHC) │ 2 │ │
│ Virusul Coxsackie │ 2 │ │
│ Virusul ECHO │ 2 │ │
│ Virusul hepatitei A (enterovirus uman, tip 72) │ 2 │ V │
│ Virusul poliomielitei │ 2 │ V │
│ Rhinovirus │ 2 │ │
│Poxviridae │ │ │
│ Poxvirusul bivolilor (e) │ 2 │ │
│ Virusul nodulilor mulgătorilor │ 2 │ │
│ Poxvirusul elefanţilor (f) │ 2 │ │
│ Virusul modulului căpuşei │ 2 │ │
│ Virusul Molluscum contagiosum │ 2 │ │
│ Poxvirusul maimuţelor │ 3 │ V │
│ Virusul Orf │ 2 │ │
│ Poxvirusul iepurilor (g) │ 2 │ │
│ Virusul Vaccinia │ 2 │ │
│ Virusul variolei (major şi minor) │ 4 │ V │
│ Virusul Whitepox (virusul variolei) │ 4 │ V │
│ Yatapox virus (Tana şi Yaba) │ 2 │ │
│Reoviridae │ │ │
│ Coltivirus │ 2 │ │
│ Rotavirus uman │ 2 │ │
│ Orbivirus │ 2 │ │
│ Reovirus │ 2 │ │
│Retroviridae │ │ │
│ Virusul imunodeficienţei umane │ 3(**) │ D │
│ Virusul uman cu tropism pentru limfocitele T (HTLV), tip 1 şi 2 │ 3(**) │ D │
│ Virusul SIV (h) │ 3(**) │ │
│Rhabdoviridae │ │ │
│ Virusul turbării │ 3(**) │ V │
│ Virusul stomatitei veziculoase │ 2 │ │
│Togaviridae │ │ │
│ Alfavirus │ │ │
│ Encefalomielita ecvină est-americană │ 3 │ V │
│ Virusul Bebaru │ 2 │ │
│ Virusul Chikungunya │ 3(**) │ │
│ Virusul Everglades │ 3(**) │ │
│ Virusul Mayaro │ 3 │ │
│ Virusul Mucambu │ 3(**) │ │
│ Virusul Ndumu │ 3 │ │
│ Virusul O'nyong-nyong │ 2 │ │
│ Virusul r´┐Żului Ross │ 2 │ │
│ Virusul pădurii Semliki │ 2 │ │
│ Virusul Sindbis │ 2 │ │
│ Virusul Tonate │ 3(**) │ │
│ Encefalomielita ecvină venezueleană │ 3 │ V │
│ Encefalomielita ecvină vest-americană │ 3 │ V │
│ Alte alfavirusuri cunoscute │ 2 │ │
│ Rubivirus (rubeolă) │ 2 │ V │
│Toroviridae │ 2 │ │
│Virusuri neclasificate │ │ │
│ Morbilivirus ecvin │ 4 │ │
│ Virusuri ale hepatitei neidentificate ´┐Żncă │3(**) │ D │
│Agenţi neclasificaţi asociaţi cu encefalopatiile spongiforme │ │ │
│transmisibile (EST) │ │ │
│ Maladia Creutzfeldt-Jakob │3(**) │D (d) │
│ Variantă a maladiei Creutzfeldt-Jakob │3(**) │D (d) │
│ Encefalopatia spongiformă bovină (ESB) şi alte EST animale (i) │3(**) │D (d) │
│ Sindromul Gerstmann-Straussler-Scheinker │3(**) │D (d) │
│ Kuru │3(**) │D (d) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────┤
│(*) Vezi nota introductivă 7. │
│(**) Vezi nota introductivă 8. │
│(a) Encefalita căpuşei. │
│(b) Virusul hepatitei D necesită o infecţie simultană sau secundară celei declanşate de │
│ virusul hepatitei B pentru a-şi exercita puterea patogenă asupra lucrătorului. Vaccinarea│
│ ´┐Żmpotriva virusului hepatitei B va proteja lucrătorii care nu sunt infectaţi cu virusul │
│ hepatitei B ´┐Żmpotriva virusului hepatitei D (delta). │
│(c) Numai ´┐Żn ceea ce priveşte tipurile A şi B. │
│(d) Recomandat pentru muncile care implică un contact cu agenţii. │
│(e) Două virusuri pot fi identificate la această rubrică unul gen "Buffalopox" şi o variantă │
│ a virusului "Vaccinia". │
│(f) Variantă a "Cowpox". │
│(g) Variantă a "Vaccinia". │
│(h) Nu există momentan nici o dovadă a bolii la om datorată altor retro virusuri de origine │
│ simiană. Ca măsură de precauţie, un nivel de izolare 3 este recomandat pentru muncile cu │
│ expunere la aceste retrovirusuri. │
│(i) Nu există dovezi ´┐Żn ceea ce priveşte existenţa la om a infecţiilor datorate agenţilor │
│ responsabili de alte EST-uri animale. Totuşi, se recomandă măsurile de izolare pentru │
│ agenţii clasificaţi ´┐Żn grupa de risc 3(**) ca precauţie pentru lucrările de laborator, │
│ cu excepţia lucrărilor de laborator asupra unui agent identificat al tremuriciului │
│ oilor, pentru care este suficient nivelul 2 de izolare. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    PARAZIŢI
   
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────┐
│ Agent biologic │Clasificare │ Note │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│Acanthamoeba castellani │ 2 │ │
│Ancylostoma duodenale │ 2 │ │
│Angiostrongylus cantonensis │ 2 │ │
│Angiostrongylus costaricensis │ 2 │ │
│Ascaris lumbricoides │ 2 │ A │
│Ascaris suum │ 2 │ A │
│Babesia divergens │ 2 │ │
│Babesia microti │ 2 │ │
│Balantidium coli │ 2 │ │
│Brugia malayi │ 2 │ │
│Brugia pahangi │ 2 │ │
│Capillaria philippinensis │ 2 │ │
│Capillaria spp. │ 2 │ │
│Clonorchis sinensis │ 2 │ │
│Clonorchis viverrini │ 2 │ │
│Cryptosporidium parvum │ 2 │ │
│Cryptosporidium spp. │ 2 │ │
│Cyclospora cayetanensis │ 2 │ │
│Dipetalonema streptocerca │ 2 │ │
│Diphyllobothrium latum │ 2 │ │
│Dracunculus medinensis │ 2 │ │
│Echinococcus granulosus │ 3(**) │ │
│Echinococcus multilocularis │ 3(**) │ │
│Echinococcus vogeli │ 3(**) │ │
│Entamoeba histolytica │ 2 │ │
│Fasciola gigantica │ 2 │ │
│Fasciola hepatica │ 2 │ │
│Fasciolopsis buski │ 2 │ │
│Giardia lamblia (Giardia intestinalis) │ 2 │ │
│Hymenolepis diminuta │ 2 │ │
│Hymenolepis nana │ 2 │ │
│Leishmania brasiliensis │ 3(**) │ │
│Leishmania donovani │ 3(**) │ │
│Leishmania ethiopica │ 2 │ │
│Leishmania mexicana │ 2 │ │
│Leishmania peruviana │ 2 │ │
│Leishmania tropica │ 2 │ │
│Leishmania major │ 2 │ │
│Leishmania spp. │ 2 │ │
│Lea lea │ 2 │ │
│Mansonella ozzardi │ 2 │ │
│Mansonella persians │ 2 │ │
│Naegleria fowleri │ 3 │ │
│Necator americanus │ 2 │ │
│Onchocerca volvulus │ 2 │ │
│Opistorchis felineus │ 2 │ │
│Opistorchis spp. │ 2 │ │
│Paragonimus westermani │ 2 │ │
│Plasmodium falciparum │ 3(**) │ │
│Plasmodium spp. (uman şi simian) │ 2 │ │
│Sarcocystis suihominis │ 2 │ │
│Schistosoma haematobium │ 2 │ │
│Schistosoma intercalatum │ 2 │ │
│Schistosoma japonicum │ 2 │ │
│Schistosoma mansoni │ 2 │ │
│Schistosoma mekongi │ 2 │ │
│Strongyloides stercoralis │ 2 │ │
│Strongyloides spp. │ 2 │ │
│Taenia saginata │ 2 │ │
│Taenia solium │ 3(**) │ │
│Toxocara canis │ 2 │ │
│Toxoplasma gondii │ 2 │ │
│Trichinella spiralis │ 2 │ │
│Trichuris trichiura │ 2 │ │
│Trypanosoma brucei brucei │ 2 │ │
│Trypanosoma brucei gambiense │ 2 │ │
│Tryponosoma brucei rhodesiense │ 3(**) │ │
│Trypanosoma cruzi │ 3 │ │
│Wuchereria bancrofti │ 2 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────┤
│(**) Vezi nota introductiva 8 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    CIUPERCI
   
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────┐
│ Agent biologic │Clasificare │ Note │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│Aspergillus fumigatus │ 2 │ A │
│Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis) │ 3 │ │
│Candida albicans │ 2 │ A │
│Candida tropicalis │ 2 │ │
│Cladophialophora bantiana (denumirea veche: Xylohypha │ 3 │ │
│bantiana, Cladosporium bantianum sau trichoides) │ │ │
│Coccidioides immitis │ 3 │ A │
│Cryptococcus neoformans var. neofonnans (Filobasidiella │ 2 │ A │
│neofonnans var. neoformans) │ │ │
│Cryptococcus neoformans var. gattii (Filobasidiella │ 2 │ A │
│bacillispora) │ │ │
│Emmonsia parva var. parva │ 2 │ │
│Emmonsia parva var. crescens │ 2 │ │
│Epidennophyton floccosum │ 2 │ A │
│Fonsecaea compacta │ 2 │ │
│Fonsecaea pedrosoi │ 2 │ │
│Histoplasma capsulatum var. capsulatum (Ajellomyces │ 3 │ │
│capsulatus) │ │ │
│Histoplasma capsulatum duboisii │ 3 │ │
│Madurella grisea │ 2 │ │
│Microsporum spp. │ 2 │ A │
│Neotestudina rosatii │ 2 │ │
│Paracoccidioides brasiliensis │ 3 │ │
│Penicillum marneffei │ 2 │ A │
│Scedosporium apiospennum (Pseudallescheria boydii) │ 2 │ │
│Scedosporium prolificans (inflatum) │ 2 │ │
│Sporothrix schenckii │ 2 │ │
│Trychophyton rubrum │ 2 │ │
│Trychophyton spp. │ 2 │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────┘
   ANEXA Nr. 4

    RECOMANDĂRI PRACTICE
pentru supravegherea medicală a lucrătorilor

   1. Medicul şi/sau serviciul de medicina muncii responsabil cu supravegherea medicală a lucrătorilor expuşi la agenţi biologici trebuie să cunoască bine condiţiile sau circumstanţele de expunere a fiecărui lucrător.
   2. Supravegherea medicală a lucrătorilor trebuie să fie asigurată conform practicilor şi principiilor medicinei muncii; ea trebuie să includă cel puţin următoarele măsuri:
   a) ´┐Żnregistrarea antecedentelor medicale şi profesionale ale fiecărui lucrător;
   b) o evaluare personalizată a stării de sănătate a lucrătorilor;
   c) dacă este cazul, o supraveghere biologică pentru depistarea efectelor precoce şi reversibile.
    Se pot dispune şi alte teste pentru fiecare lucrător supus unei supravegheri medicale, ´┐Żn lumina celor mai recente cunoştinţe ale medicinei muncii.

   ANEXA Nr. 5*)

    INDICAŢII
privind măsurile şi nivelurile de izolare
    ___________
   *) Anexa nr. 5 este reprodusă ´┐Żn facsimil.

    Notă preliminară
    Măsurile conţinute ´┐Żn prezenta anexă trebuie să fie aplicate ´┐Żn funcţie de natura activităţilor, evaluarea riscurilor pentru lucrător şi natura agentului biologic implicat.
   
┌───────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ │ B. Niveluri de izolare │
│ A. Măsuri de izolare ├─────────────┬─────────────┬─────────────┤
│ │ 2 │ 3 │ 4 │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 1. Locul de muncă trebuie să fie separat de orice │ nu │ recomandat │ da │
│ altă activitate din aceeaşi clădire │ │ │ │
│ 2. Filtrarea admisiei şi evacuării aerului la │ nu │ da, la │ da, la │
│ locul de muncă prin filtre absolute (HEPA) │ │ evacuare │ admisie şi │
│ sau dispozitive analoge │ │ │ evacuare │
│ 3. Limitarea accesului doar pentru lucrătorii │ recomandat │ da │da, printr-un│
│ desemnaţi │ │ │ sas │
│ 4. Posibilitatea ´┐Żnchiderii ermetice a locului de │ nu │ recomandat │ da │
│ muncă pentru a permite dezinfecţia │ │ │ │
│ 5. Specificarea procedeelor de dezinfecţie │ da │ da │ da │
│ 6. Presiunea la locul de muncă trebuie să răm´┐Żnă │ nu │ recomandat │ da │
│ inferioară celei atmosferice │ │ │ │
│ 7. Luptă eficace ´┐Żmpotriva vectorilor, de exemplu │ recomandat │ da │ da │
│ rozătoare şi insecte │ │ │ │
│ 8. Impermeabilitatea suprafeţelor la apă: │ da, pentru │ da, pentru │ da, pentru │
│ curăţare uşoară │ banc │banc şi podea│banc, podea, │
│ │ │ │ pereţi şi │
│ │ │ │ plafon │
│ 9. Rezistenţa suprafeţelor la acizi, alcali, │ recomandat │ da │ da │
│ solvenţi şi dezinfectanţi │ │ │ │
│10. Depozitarea agenţilor biologici ´┐Żn loc sigur │ da │ da │ da, │
│ │ │ │ depozitare │
│ │ │ │ cu acces │
│ │ │ │ protejat │
│11. Existenţa unei ferestre de observare sau a unui│ recomandat │ recomandat │ da │
│ sistem echivalent care să permită vizualizarea │ │ │ │
│ ocupanţilor │ │ │ │
│12. Echipament complet ´┐Żn fiecare laborator │ nu │ recomandat │ da │
│13. Manipularea materiilor infectate şi a tuturor │ eventual │da, ´┐Żn caz de│ da │
│ animalelor ´┐Żntr-o incintă de securitate, │ │infecţie prin│ │
│ izolantă sau alt mijloc corespunzător de │ │ aer │ │
│ izolare │ │ │ │
│14. Prezenţa unui incinerator pentru │ recomandat │ da │ da, ´┐Żn │
│ eliminarea carcaselor de animale │ │(disponibil) │ incintă │
└───────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘
   ANEXA Nr. 6*)

    IZOLAREA PROCEDEELOR INDUSTRIALE
    ___________
   *) Anexa nr. 6 este reprodusă ´┐Żn facsimil.

   1. Agenţi biologici din grupa 1
    Pentru activităţile care implică utilizarea de agenţi biologici din grupa 1, inclusiv vaccinurile vii atenuate, trebuie respectate principiile unei bune securităţi şi ale unei bune igiene a muncii.
   2. Agenţi biologici din grupele 2, 3 şi 4
    Poate fi util să se selecţioneze şi să se combine exigenţele de izolare din diferitele categorii prevăzute mai jos, pe baza unei evaluări a riscurilor implicate de un procedeu special sau o parte a acestuia.
   
┌───────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ │ B. Niveluri de izolare │
│ A. Măsuri de izolare ├─────────────┬─────────────┬─────────────┤
│ │ 2 │ 3 │ 4 │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│1. Microorganismele viabile trebuie izolate ´┐Żntr-un│ da │ da │ da │
│ sistem care separă fizic procesul de mediul │ │ │ │
│ ´┐Żnconjurător. │ │ │ │
│2. Gazele care scapă din sistemul ´┐Żnchis trebuie │să se reducă │ să se evite │ să se evite │
│ tratate astfel ´┐Żnc´┐Żt: │ la minimum │ răsp´┐Żndirea │ răsp´┐Żndirea │
│ │ răsp´┐Żndirea │ │ │
│3. Prelevarea eşantioanelor, aportul de substanţe │să se reducă │ să se evite │ să se evite │
│ ´┐Żntr-un sistem ´┐Żnchis şi transferul │ la minimum │ răsp´┐Żndirea │ răsp´┐Żndirea │
│ microorganismelor viabile ´┐Żntr-un alt sistem │ răsp´┐Żndirea │ │ │
│ ´┐Żnchis se efectuează astfel ´┐Żnc´┐Żt: │ │ │ │
│4. Fluidele de cultură nu trebuie scoase din │ inactivate │ inactivate │ inactivate │
│ sistemul ´┐Żnchis, cu excepţia cazurilor ´┐Żn care │prin mijloace│prin mijloace│prin mijloace│
│ microorganismele viabile nu au fost: │ probate │ chimice sau │ chimice sau │
│ │ │ fizice │ fizice │
│ │ │ probate │ probate │
│5. ´┐Żnchiderile ermetice trebuie concepute astfel │să reducă la │ să evite │ să evite │
│ ´┐Żnc´┐Żt: │ minimum │ răsp´┐Żndirea │ răsp´┐Żndirea │
│ │ răsp´┐Żndirea │ │ │
│6. Sistemele ´┐Żnchise trebuie situate ´┐Żntr-o zonă │ facultativ │ facultativ │ da, şi │
│ controlată: │ │ │construită ´┐Żn│
│ │ │ │ acest scop │
│a) trebuie amplasate avertismente privind riscurile│ facultativ │ da │ da │
│ biologice │ │ │ │
│b) accesul trebuie permis doar persoanelor │ facultativ │ da │da, printr-un│
│ desemnate │ │ │ sas │
│c) personalul trebuie să poarte haine de protecţie │da, lenjerie │ da │ se schimbă │
│ │ de lucru │ │ complet │
│d) personalul trebuie să aibă acces la instalaţii │ da │ da │ da │
│ de decontaminare şi instalaţii sanitare │ │ │ │
│e) personalul trebuie să facă duş ´┐Żnainte de a │ nu │ facultativ │ da │
│ părăsi zona controlată │ │ │ │
│f) efluenţii de la chiuvete sau duşuri trebuie │ nu │ facultativ │ da │
│ colectaţi şi inactivaţi ´┐Żnainte de evacuare │ │ │ │
│g) zona controlată trebuie ventilată corespunzător │ facultativ │ facultativ │ da │
│ pentru a reduce la minim contaminarea aerului │ │ │ │
│h) zona controlată trebuie menţinută la o presiune │ nu │ facultativ │ da │
│ inferioară celei atmosferice │ │ │ │
│i) aerul de admisie şi evacuare din zona controlată│ nu │ facultativ │ da │
│ trebuie filtrat cu un filtru HEPA │ │ │ │
│j) zona controlată trebuie concepută astfel ´┐Żnc´┐Żt │ nu │ facultativ │ da │
│ ´┐Żntreg conţinutul sistemului ´┐Żnchis să poată fi │ │ │ │
│ reţinut ´┐Żn caz de deversare │ │ │ │
│k) zona controlată trebuie să poată fi ´┐Żnchisă │ nu │ facultativ │ da │
│ ermetic pentru a permite fumigaţiile │ │ │ │
│l) tratamentul efluenţilor ´┐Żnainte de evacuarea │ inactivare │ inactivare │ inactivare │
│ finală │prin mijloace│prin mijloace│prin mijloace│
│ │ probate │ chimice sau │ chimice sau │
│ │ │ fizice │ fizice │
│ │ │ probate │ probate │
└───────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘


   ANEXA Nr. 7

    COD DE CONDUITĂ
recomandat pentru vaccinare

   1. Dacă evaluarea relevă existenţa unui risc pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, cauzat de expunerea la agenţi biologici contra cărora există vaccinuri eficace, angajatorul trebuie să le asigure vaccinarea.
   2. Vaccinarea trebuie să fie efectuată ´┐Żn conformitate cu reglementările Ministerului Sănătăţii Publice. Lucrătorii trebuie să fie informaţi despre avantajele şi inconvenientele at´┐Żt ale vaccinării, c´┐Żt şi ale absenţei acesteia.
   3. Vaccinarea nu trebuie să implice costuri financiare pentru lucrători.
   4. Poate fi ´┐Żntocmit un certificat de vaccinare care trebuie să fie eliberat lucrătorului respectiv şi, la cerere, autorităţii de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti.

[sus]


AGENTIA EUROPEANA PENTRU SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA