Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca

Legatura ta catre Securitate si Sanatate in Munca

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii          ROMANIA          Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca
Noutati pe Site | Harta Site | Sugestii | Ajutor | Traduceri Tipareste aceasta pagina
Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca


Legislatie->Ordonante si Hotarari ...->Hotarari de Guvern->Hotar´┐Żrea nr. 1093 din 16 august 2006

Hotar´┐Żrea nr. 1093 din 16/08/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor ´┐Żmpotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 757 din 06/09/2006


´┐Żn temeiul art. 108 din Constitutia Rom´┐Żniei, republicata, si al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securitatii si sanatatii ´┐Żn munca nr. 319/2006,
Guvernul Rom´┐Żniei adopta prezenta hotar´┐Żre.

 

   CAPITOLUL I
  Dispoziţii generale

   SECŢIUNEA 1
  Obiectul de reglementare

   Art. 1. - (1) Prevederile prezentei hotăr´┐Żri au ca obiect de reglementare protecţia lucrătorilor ´┐Żmpotriva riscurilor pentru sănătatea şi securitatea lor, inclusiv prevenirea unor astfel de riscuri, care apar sau este posibil să apară prin expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.
   (2) Prevederile prezentei hotăr´┐Żri constituie cerinţe minime ´┐Żn acest domeniu.
   (3) Valorile limită stabilite de prezenta hotăr´┐Żre reprezintă valorile maxime admise p´┐Żnă la care lucrătorii pot fi expuşi ´┐Żn muncă.
   Art. 2. - Prezenta hotăr´┐Żre nu se aplică lucrătorilor expuşi numai la radiaţii ionizante reglementate de Comisia Naţională de Control al Activităţilor Nucleare.
   Art. 3. - Legea securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă nr. 319/2006 se aplică ´┐Żn totalitate ´┐Żntregului domeniu prevăzut la art. 1 alin. (1), fiind completată cu dispoziţiile prezentei hotăr´┐Żri.
   Art. 4. - ´┐Żn situaţia ´┐Żn care se foloseşte ´┐Żn muncă azbestul, situaţie care face obiectul Hotăr´┐Żrii Guvernului nr. 1.875/2005 privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor faţă de riscurile datorate expunerii la azbest, publicată ´┐Żn Monitorul Oficial al Rom´┐Żniei, Partea I, nr. 64 din 24 ianuarie 2006, dispoziţiile prezentei hotăr´┐Żri se aplică ´┐Żntotdeauna atunci c´┐Żnd sunt mai favorabile sănătăţii şi securităţii ´┐Żn muncă.

   SECŢIUNEA a 2-a
  Definiţii. Domeniul de aplicare-determinarea şi evaluarea riscurilor

   Art. 5. - Pentru aplicarea prezentei hotăr´┐Żri termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
   1. agent cancerigen:
   a) o substanţă care corespunde criteriilor de clasificare ´┐Żn categoria 1 sau 2 de agenţi cancerigeni, astfel cum sunt prevăzute la anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotăr´┐Żrea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
   b) un preparat compus din una sau mai multe substanţe prevăzute la lit. a), atunci c´┐Żnd concentraţia uneia sau a mai multor astfel de substanţe corespunde cerinţelor impuse ´┐Żn materie de limite de concentraţie pentru clasificarea unui preparat ´┐Żn categoria 1 sau 2 de agenţi cancerigeni, astfel cum sunt prevăzute fie ´┐Żn anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotăr´┐Żrea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, fie ´┐Żn anexa nr. 1 la Normele metodologice privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotăr´┐Żrea Guvernului nr. 92/2003, atunci c´┐Żnd substanţa sau substanţele nu figurează ´┐Żn anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotăr´┐Żrea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau nu au prevăzute ´┐Żn aceasta limite de concentraţie;
   c) o substanţă, un preparat sau un procedeu, prevăzute ´┐Żn anexa nr. 1, precum şi o substanţă sau un preparat care este degajat printr-un procedeu prevăzut ´┐Żn această anexă;
   2. agent mutagen:
   a) o substanţă care corespunde criteriior de clasificare ´┐Żn categoria 1 sau 2 de agenţi mutageni, astfel cum sunt prevăzute la anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotăr´┐Żrea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
   b) un preparat compus din una sau mai multe substanţe prevăzute la lit. a), atunci c´┐Żnd concentraţia uneia sau a mai multor astfel de substanţe corespunde cerinţelor impuse ´┐Żn materie de limite de concentraţie pentru clasificarea unui preparat ´┐Żn categoria 1 sau 2 de agenţi mutageni, astfel cum sunt prevăzute fie ´┐Żn anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotăr´┐Żrea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, fie ´┐Żn anexa nr. 1 la Normele metodologice privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotăr´┐Żrea Guvernului nr. 92/2003, atunci c´┐Żnd substanţa sau substanţele nu figurează ´┐Żn anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotăr´┐Żrea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau nu au prevăzute ´┐Żn aceasta limite de concentraţie;
   3. valoare limită - cu excepţia cazului ´┐Żn care se prevede altfel, limita mediei ponderate ´┐Żn timp a concentraţiei agentului cancerigen sau mutagen ´┐Żn aer ´┐Żn zona de respiraţie a lucrătorului, pe o perioadă de referinţă specificată ´┐Żn prezenta hotăr´┐Żre.
   4. substanţă - termenul definit potrivit prevederilor art. 6 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
   5. preparat - termenul definit potrivit prevederilor art. 6 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
   6. zonă de respiraţie a lucrătorului - zona de formă emisferică, situată la nivelul feţei lucrătorului, av´┐Żnd raza de 0,3 m, măsuraţi de la mijlocul unei linii imaginare ce uneşte urechile.
   Art. 6. - (1) Prevederile prezentei hotăr´┐Żri se aplică oricărei activităţi ´┐Żn care lucrătorii sunt sau pot fi expuşi, ca urmare a muncii lor, la agenţi cancerigeni sau mutageni.
   (2) ´┐Żn cazul oricărei activităţi susceptibile să prezinte pentru lucrători un risc de expunere la agenţi cancerigeni sau mutageni, angajatorul este obligat să determine natura, gradul şi durata de expunere a lucrătorilor, pentru a face posibilă evaluarea oricărui risc pentru sănătatea şi securitatea lor, precum şi stabilirea măsurilor care trebuie luate.
   (3) Angajatorul este obligat să re´┐Żnnoiască periodic evaluarea riscurilor şi ´┐Żn mod obligatoriu la orice modificare a condiţiilor de muncă prin care poate fi influenţată expunerea lucrătorilor la agenţi cancerigeni sau mutageni.
   (4) Angajatorul este obligat să furnizeze inspectoratului teritorial de muncă şi/sau autorităţii de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, la cererea acestora, elementele care au servit la evaluarea prevăzută la alin. (2).
   Art. 7. - La evaluarea riscului trebuie luate ´┐Żn considerare toate căile de pătrundere ´┐Żn organism a agentului cancerigen sau mutagen, cum ar fi absorbţia transcutanată şi/sau percutanată.
   Art. 8. - ´┐Żn situaţia ´┐Żn care se efectuează evaluarea prevăzută la art. 6 alin. (2), angajatorii trebuie să acorde o atenţie deosebită tuturor eventualelor efecte asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor cu sensibilitate specială şi trebuie să ia ´┐Żn considerare, printre altele, faptul că este preferabil să nu angajeze/repartizeze astfel de lucrători ´┐Żn zonele ´┐Żn care pot intra ´┐Żn contact cu agenţi cancerigeni sau mutageni.

   CAPITOLUL II
  Obligaţiile angajatorilor

   SECŢIUNEA 1
  Reducerea utilizării şi ´┐Żnlocuirea agenţilor cancerigeni
sau mutageni la locul de muncă

   Art. 9. - Angajatorul trebuie să reducă utilizarea unui agent cancerigen sau mutagen la locul de muncă, dacă este posibil din punct de vedere tehnic, ´┐Żn special prin ´┐Żnlocuirea sa cu o substanţă, preparat sau procedeu, care, ´┐Żn condiţii de utilizare, nu este periculos ori este mai puţin periculos pentru sănătatea sau securitatea lucrătorilor, după caz.
   Art. 10. - La cererea inspectoratului teritorial de muncă şi/sau a autorităţii de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, angajatorul comunică acestora rezultatul acţiunilor sale.

   SECŢIUNEA a 2-a
  Prevenirea şi reducerea expunerii la agenţi cancerigeni
sau mutageni la locul de muncă

   Art. 11. - Expunerea nu trebuie să se realizeze ´┐Żn situaţia ´┐Żn care s-a depăşit valoarea limită a agentului cancerigen sau mutagen prevăzută de prezenta hotăr´┐Żre ori de actele normative prevăzute la art. 5 pct. 1 sau 2, după caz.
   Art. 12. - (1) Expunerea lucrătorilor trebuie evitată dacă rezultatele evaluării prevăzute la art. 6 evidenţiază un risc pentru sănătatea sau securitatea lucrătorilor.
   (2) Dacă din punct de vedere tehnic nu este posibilă ´┐Żnlocuirea agentului cancerigen sau mutagen printr-o substanţă, preparat sau procedeu, care, ´┐Żn condiţii de utilizare, nu este periculos sau este mai puţin periculos pentru sănătate şi securitate, angajatorul trebuie să ia măsuri ca agentul cancerigen sau mutagen să fie, at´┐Żt c´┐Żt este posibil din punct de vedere tehnic, produs ori utilizat ´┐Żntr-un sistem ´┐Żnchis.
   (3) Dacă aplicarea unui sistem ´┐Żnchis nu este posibilă, angajatorul trebuie să asigure condiţii pentru ca expunerea lucrătorilor să fie redusă la nivelul cel mai scăzut posibil din punct de vedere tehnic.
   (4) ´┐Żn toate cazurile ´┐Żn care se utilizează un agent cancerigen sau mutagen, angajatorul este obligat să ia următoarele măsuri:
   a) limitarea cantităţilor agentului cancerigen sau mutagen la locul de muncă;
   b) limitarea numărului de lucrători expuşi sau susceptibil a fi expuşi, la nivelul cel mai scăzut posibil;
   c) proiectarea unui proces de muncă şi a unor măsuri tehnice de control prin care să se evite sau să se reducă la minimum degajarea de agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă;
   d) evacuarea agenţilor cancerigeni sau mutageni la sursă, prin ventilaţie adecvată, locală (exhaustare) sau generală, şi compatibilă cu necesitatea de a proteja sănătatea umană şi mediul ´┐Żnconjurător;
   e) utilizarea metodelor de măsurare adecvate existente pentru agenţii cancerigeni sau mutageni, ´┐Żn special pentru detectarea din timp a expunerilor anormale rezultate dintr-un eveniment neprevăzut sau dintr-un accident;
   f) aplicarea unor proceduri şi metode de muncă adecvate;
   g) asigurarea măsurilor de protecţie colectivă şi/sau, ´┐Żn cazul ´┐Żn care expunerea nu poate fi evitată prin alte mijloace, a măsurilor de protecţie individuală;
   h) aplicarea unor măsuri de igienă, ´┐Żn special curăţarea cu regularitate a pardoselilor, pereţilor şi a altor suprafeţe;
   i) informarea lucrătorilor;
   j) delimitarea zonelor de risc şi utilizarea unor indicatoare de securitate adecvate, inclusiv a indicatorului "Fumatul interzis", ´┐Żn zonele ´┐Żn care lucrătorii sunt sau pot fi expuşi la agenţi cancerigeni sau mutageni;
   k) elaborarea unor planuri de măsuri pentru situaţiile de urgenţă ´┐Żn care ar putea să se producă expuneri anormal de ridicate;
   l) asigurarea unor mijloace care să permită depozitarea, manipularea şi transportul fără risc al agenţilor cancerigeni sau mutageni, ´┐Żn special prin utilizarea de recipiente ermetice şi etichetate clar şi vizibil;
   m) asigurarea unor mijloace care să permită colectarea, depozitarea şi evacuarea ´┐Żn siguranţă a deşeurilor de către lucrători, inclusiv utilizarea recipientelor ermetice şi etichetate clar şi vizibil.

   SECŢIUNEA a 3-a
  Informarea autorităţilor competente

   Art. 13. - Dacă rezultatele evaluării prevăzute la art. 6 evidenţiază existenţa unui risc pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor, angajatorul trebuie să pună la dispoziţie inspectoratului teritorial de muncă şi/sau autorităţii de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, la cererea acestora, informaţii corespunzătoare.
   Art. 14. - Informaţiile prevăzute la art. 13 se referă la:
   a) activităţile desfăşurate şi/sau procedeele industriale folosite, inclusiv motivele pentru care se utilizează agenţi cancerigeni sau mutageni;
   b) cantităţile fabricate sau utilizate de substanţe ori preparate care conţin agenţi cancerigeni sau mutageni;
   c) numărul lucrătorilor expuşi;
   d) măsurile de prevenire luate;
   e) tipul echipamentului de protecţie utilizat;
   f) natura şi gradul expunerii;
   g) cazurile de ´┐Żnlocuire a agenţilor cancerigeni sau mutageni.

   SECŢIUNEA a 4-a
  Expunerea imprevizibilă şi expunerea previzibilă.
Accesul ´┐Żn zonele de risc

   Art. 15. - (1) ´┐Żn cazul producerii unor evenimente imprevizibile sau a accidentelor care ar putea antrena o expunere anormală a lucrătorilor, angajatorul trebuie să ´┐Żi informeze pe aceştia.
   (2) P´┐Żnă la normalizarea situaţiei şi eliminarea cauzelor expunerii anormale, angajatorul trebuie să ia următoarele măsuri:
   a) să dispună ca ´┐Żn zona afectată să lucreze numai lucrătorii care sunt indispensabili pentru executarea reparaţiilor sau a altor lucrări necesare;
   b) să doteze lucrătorii implicaţi cu echipament individual de protecţie, inclusiv cu echipament pentru protecţia respiratorie; expunerea nu trebuie să fie permanentă şi trebuie limitată la strictul necesar pentru fiecare lucrător;
   c) să nu permită ca lucrători neprotejaţi să lucreze ´┐Żn zona afectată.
   (3) Lucrătorii implicaţi trebuie să poarte echipamentul individual de protecţie şi de lucru cu care au fost dotaţi.
   Art. 16. - (1) Pentru anumite activităţi, cum este ´┐Żntreţinerea, pentru care este previzibilă posibilitatea unei creşteri semnificative a expunerii şi ´┐Żn privinţa cărora au fost deja epuizate toate posibilităţile de a lua alte măsuri tehnice de prevenire ´┐Żn scopul limitării acestei expuneri a lucrătorilor, angajatorul trebuie să stabilească, după consultarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor lor din ´┐Żntreprindere ori unitate, fără a afecta reponsabilitatea angajatorului, măsurile necesare pentru a reduce durata expunerii lucrătorilor la minimum posibil şi pentru a asigura protecţia lor ´┐Żn timpul acestor activităţi.
   (2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) angajatorul trebuie să pună la dispoziţie lucrătorilor implicaţi echipament individual de protecţie, inclusiv echipament pentru protecţia respiratorie. Lucrătorii implicaţi trebuie să poarte echipamentul individual de protecţie pe toată durata ´┐Żn care persistă expunerea anormală.
   (3) Pentru activităţile prevăzute la alin. (1) expunerea lucrătorilor nu trebuie să fie permanentă şi trebuie limitată strict la minimum necesar pentru fiecare lucrător.
   Art. 17. - Angajatorul trebuie să ia măsurile necesare adecvate pentru delimitarea clară şi semnalizarea zonelor ´┐Żn care se desfăşoară activităţile prevăzute la art. 16 alin. (1) sau pentru a pre´┐Żnt´┐Żmpina prin alte mijloace accesul persoanelor neautorizate ´┐Żn astfel de zone.
   Art. 18. - Angajatorul trebuie să ia măsurile necesare pentru ca accesul ´┐Żn zone ´┐Żn care se desfăşoară activităţi pentru care rezultatele evaluării prevăzute la art. 6 evidenţiază un risc pentru securitatea sau sănătatea lucrătorilor să fie permis numai lucrătorilor care, prin natura muncii sau a funcţiei lor, e necesar să fie prezenţi ´┐Żn interiorul zonei.

   SECŢIUNEA a 5-a
  Măsuri de igienă şi de protecţie individuală

   Art. 19. - Angajatorul este obligat ca, pentru orice activitate ´┐Żn care există risc de contaminare cu agenţi cancerigeni sau mutageni, să ia măsuri adecvate pentru a se asigura că:
   a) lucrătorii nu măn´┐Żncă, nu beau şi nu fumează ´┐Żn zonele de lucru ´┐Żn care există riscul contaminării cu agenţi cancerigeni sau mutageni;
   b) lucrătorii sunt dotaţi cu echipament individual de protecţie adecvat sau alt echipament special adecvat;
   c) sunt prevăzute locuri special amenajate pentru depozitarea separată a echipamentului individual de protecţie sau a echipamentului special, pe de o parte, de ´┐Żmbrăcămintea de stradă, pe de altă parte;
   d) lucrătorii au la dispoziţie grupuri sanitare şi duşuri, suficiente şi adecvate;
   e) echipamentul individual de protecţie este depozitat corect ´┐Żn locuri bine stabilite şi este verificat şi curăţat dacă este posibil ´┐Żnainte şi obligatoriu după fiecare utilizare;
   f) echipamentul individual de protecţie cu deficienţe este reparat sau ´┐Żnlocuit ´┐Żnainte de următoarea utilizare.
   Art. 20. - Lucrătorii nu trebuie să suporte costul măsurilor prevăzute la art. 19.

   SECŢIUNEA a 6-a
  Informarea, instruirea, consultarea şi participarea lucrătorilor

   Art. 21. - (1) Angajatorul trebuie să ia măsuri corespunzătoare pentru ca lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor din ´┐Żntreprindere sau unitate să primească o instruire suficientă şi adecvată, bazată pe toate cunoştinţele disponibile, ´┐Żn special sub formă de informaţii şi instrucţiuni, referitoare la:
   a) riscurile potenţiale pentru sănătate, inclusiv riscurile suplimentare cauzate de consumul de tutun;
   b) măsurile care trebuie luate pentru prevenirea expunerii;
   c) cerinţele de igienă;
   d) purtarea şi utilizarea echipamentului individual de protecţie;
   e) măsurile pe care trebuie să le ia lucrătorii, ´┐Żn special personalul de intervenţie, ´┐Żn cazul producerii unor incidente şi pentru prevenirea incidentelor.
   (2) Instruirea prevăzută la alin. (1) trebuie să fie:
   a) adaptată la evoluţia riscurilor şi la apariţia unor riscuri noi;
   b) repetată periodic, dacă este necesar.
   Art. 22. - Angajatorul trebuie să informeze lucrătorii cu privire la instalaţiile şi recipientele lor auxiliare care conţin agenţi cancerigeni sau mutageni, să vegheze ca toate aceste recipiente, ambalaje şi instalaţii să fie etichetate clar şi lizibil şi să expună semnele de avertizare ´┐Żn mod c´┐Żt mai vizibil.
   Art. 23. - (1) Pentru informarea lucrătorilor, angajatorul trebuie să ia măsuri corespunzătoare pentru ca:
   a) lucrătorii şi/sau reprezentanţii lor din ´┐Żntreprindere sau unitate să poată controla dacă prevederile prezentei hotăr´┐Żri se aplică ori să se poată implica ´┐Żn aplicarea lor;
   b) lucrătorii şi/sau reprezentanţii lor din ´┐Żntreprindere ori unitate să fie informaţi c´┐Żt mai repede posibil asupra unei expuneri anormale, inclusiv expunerile prevăzute la art. 16, asupra cauzelor acestora şi asupra măsurilor luate sau care trebuie luate pentru remedierea situaţiei;
   c) să păstreze o listă nominală actualizată a lucrătorilor implicaţi ´┐Żn activităţile pentru care rezultatele evaluării prevăzute la art. 6 evidenţiază un risc pentru sănătatea sau securitatea lor, cu precizarea expunerii la care ei au fost supuşi, dacă această informaţie este disponibilă;
   d) medicul de medicina muncii şi/sau medicul de medicină generală/medicină de familie, cu competenţă ´┐Żn medicina de ´┐Żntreprindere, conform legii, inspectoratul teritorial de muncă şi/sau autoritatea de sănătate publică judeţeană ori a municipiului Bucureşti, precum şi orice altă persoană responsabilă cu securitatea şi sănătatea ´┐Żn muncă să aibă acces la lista prevăzută la lit. c);
   e) fiecare lucrător să aibă acces la informaţiile conţinute ´┐Żn listă care ´┐Żl privesc personal;
   f) lucrătorii şi/sau reprezentanţii lor din ´┐Żntreprindere ori unitate să aibă acces la informaţii colective care nu conţin nominalizări de persoane.
   (2) ´┐Żn situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a) lucrătorii şi/sau reprezentanţii lor din unitate trebuie să poată controla ori să se poată implica ´┐Żn aplicarea prevederilor prezentei hotăr´┐Żri, ´┐Żn special cu privire la:
   a) consecinţele pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor legate de alegerea, purtarea şi utilizarea ´┐Żmbrăcămintei sau a echipamentului individual de protecţie, fără a afecta responsabilitatea angajatorului pentru stabilirea eficacităţii ´┐Żmbrăcămintei ori a echipamentului de protecţie;
   b) măsurile stabilite de angajator şi la care se face referire ´┐Żn art. 16 alin. (1), fără a afecta responsabilitatea angajatorului de a stabili astfel de măsuri.
   Art. 24. - Angajatorul trebuie să asigure consultarea şi participarea lucrătorilor şi/sau reprezentanţilor acestora la procesul de stabilire a măsurilor privind protecţia lucrătorilor ´┐Żmpotriva riscurilor legate de expunerea acestora la acţiunea agenţilor cancerigeni ori mutageni ´┐Żn timpul activităţii desfăşurate la locul de muncă, ´┐Żn conformitate cu prevederile secţiunii a 6-a a cap. III din Legea nr. 319/2006.

   CAPITOLUL III
  Dispoziţii referitoare la supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor

   SECŢIUNEA 1
  Supravegherea medicală

   Art. 25. - (1) Măsurile pentru supravegherea medicală a lucrătorilor pentru care rezultatul evaluării prevăzute la art. 6 evidenţiază riscuri pentru sănătatea sau securitatea lor se stabilesc ´┐Żn concordanţă cu reglementările Ministerului Sănătăţii Publice.
   (2) Măsurile pentru supravegherea medicală a lucrătorilor, stabilite ´┐Żn conformitate cu prevederile alin. (1), se asigură de către angajator astfel ´┐Żnc´┐Żt fiecare lucrător care desfăşoară activităţi cu risc pentru securitatea şi/sau sănătatea sa la locul de muncă să fie supus unei supravegheri medicale, at´┐Żt:
   a) ´┐Żnainte de expunerea sa la acţiunea agenţilor cancerigeni şi/sau mutageni, c´┐Żt şi:
   b) la intervale de timp regulate, după expunerea sa la acţiunea agenţilor cancerigeni şi/sau mutageni.
   (3) Toate aceste măsuri de supraveghere medicală a lucrătorilor sunt concepute astfel ´┐Żnc´┐Żt să fie posibilă aplicarea directă a măsurilor specifice de igienă individuală şi de medicina muncii.
   (4) Dacă se constată că un lucrător prezintă manifestări clinice susceptibile a fi rezultatul expunerii la agenţi cancerigeni sau mutageni, medicul de medicina muncii şi/sau medicul cu competenţă ´┐Żn medicina de ´┐Żntreprindere poate solicita ca şi alţi lucrători care au suferit o expunere similară să facă obiectul unei supravegheri medicale.
   (5) ´┐Żn situaţia prevăzută la alin. (4) angajatorul trebuie să realizeze o nouă evaluare a riscului de expunere, ´┐Żn conformitate cu prevederile art. 6.
   Art. 26. - (1) Pentru fiecare lucrător pentru care se asigură supraveghere medicală, medicul de medicina muncii şi/sau cu competenţă ´┐Żn medicina de ´┐Żntreprindere trebuie să ´┐Żntocmească un dosar medical individual.
   (2) Medicul de medicina muncii şi/sau medicul cu competenţă ´┐Żn medicina de ´┐Żntreprindere, responsabil cu supravegherea medicală, va propune măsurile de protecţie individuală sau măsurile de prevenire care trebuie luate pentru fiecare lucrător.
   Art. 27. - Lucrătorii trebuie să primească informaţii şi recomandări privind supravegherea medicală de care pot beneficia după ´┐Żncetarea expunerii.
   Art. 28. - Lucrătorii trebuie să aibă acces la rezultatele supravegherii medicale care ´┐Żi privesc personal.
   Art. 29. - (1) Lucrătorii vizaţi sau angajatorul pot/poate să solicite reexaminarea rezultatelor supravegherii medicale.
   (2) Costul reexaminărilor rezultatelor prevăzute la alin. (1) se suportă de către solicitant.
   Art. 30. - Recomandările pentru supravegherea medicală a lucrătorilor sunt prevăzute ´┐Żn anexa nr. 2 la prezenta hotăr´┐Żre, precum şi ´┐Żn reglementările Ministerului Sănătăţii Publice.

   SECŢIUNEA a 2-a
  Păstrarea dosarelor medicale

   Art. 31. - Toate cazurile de cancer identificate ca rezultat al expunerii ´┐Żn muncă la un agent cancerigen sau mutagen trebuie raportate autorităţii teritoriale de sănătate publică.
   Art. 32. - (1) Lista prevăzută la art. 23 alin. (1) lit. c) şi dosarul medical prevăzut la art. 26 alin. (1) trebuie păstrate cel puţin 40 de ani de la ´┐Żncetarea expunerii.
   (2) ´┐Żn cazul ´┐Żn care ´┐Żntreprinderea ´┐Żşi ´┐Żncetează activitatea, angajatorul trebuie să predea autorităţilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti documentele prevăzute la alin. (1).

   CAPITOLUL IV
  Dispoziţii finale

   Art. 33. - (1) Pe baza informaţiilor disponibile privind agenţii cancerigeni sau mutageni, inclusiv a datelor ştiinţifice şi tehnice care există, precum şi a deciziilor Consiliului Uniunii Europene, valorile limită, ghidurile necesare ´┐Żn utilizare sau adaptările prevăzute la art. 35 alin. (2) se stabilesc/elaborează de o comisie formată din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii Publice şi ai Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, precum şi din alţi specialişti desemnaţi de acestea, după caz.
   (2) Comisia prevăzută la alin. (1) ´┐Żşi elaborează propriul regulament de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii publice.
   (3) Comisia prevăzută la alin. (1), c´┐Żnd consideră necesar şi ´┐Żn mod fundamentat, poate propune instituţiilor implicate şi adoptarea altor dispoziţii direct conexe.
   Art. 34. - Valorile limită prevăzute la art. 1 alin. (3) şi la art. 11, celelalte dispoziţii direct conexe, precum şi perioada specificată la art. 5 pct. 3 sunt prevăzute ´┐Żn anexa nr. 3.
   Art. 35. - (1) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotăr´┐Żre.
   (2) Adaptările de natură strict tehnică ale anexelor nr. 1-3 se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii publice.
   Art. 36. - Utilizările pe care diferitele instituţii implicate le dau informaţiilor prevăzute la art. 31 se ţin la dispoziţia Comisiei Europene.
   Art. 37. - Studiile efectuate ´┐Żn domeniu, cu implicarea informaţiilor prevăzute la art. 31, precum şi utilizările prevăzute la art. 36 vor fi transmise Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, pentru a fi puse la dispoziţia Comisiei Europene, la solicitarea acesteia.
   Art. 38. - Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei aduce la cunoştinţa Comisiei Europene textul dispoziţiilor de drept intern adoptate ´┐Żn domeniul reglementat de prezenta hotăr´┐Żre.
   Art. 39. - Prezenta hotăr´┐Żre intră ´┐Żn vigoare la data de 1 octombrie 2006.
    *
    Prezenta hotăr´┐Żre transpune prevederile Directivei 2004/37/CE privind protecţia lucrătorilor ´┐Żmpotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă (a şasea directivă specifică ´┐Żn sensul art. 16 paragraful 1 din Directiva 89/391/CEE), publicată ´┐Żn Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 158 din 30 aprilie 2004.

    PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
   
                       Contrasemnează:
───────────────
Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul economiei şi comerţului,
Codruţ Ioan Şereş
Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,
Sulfina Barbu
Ministrul sănătăţii publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
Ministrul integrării europene,
Anca Daniela Boagiu
    Bucureşti, 16 august 2006.
    Nr. 1.093.

   ANEXA Nr. 1

    TIPURI DE AGENŢI
cu acţiune cancerigenă sau mutagenă

   A. Lista substanţelor, preparatelor şi procedeelor care pot duce la apariţia cancerului
    [prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) din hotăr´┐Żre]
   1. Fabricarea auraminei
   2. Lucrări care implică expunerea la hidrocarburi policiclice aromate prezente ´┐Żn funingine, gudron de cărbune sau smoală de huilă
   3. Lucrări care implică expunerea la pulberi, fumuri sau aerosoli rezultaţi la prăjirea şi electrorafinarea matelor de nichel
   4. Procedeul de fabricare cu acid concentrat a alcoolului izopropilic
   5. Lucrări care implică expunerea la pulberi de lemn de esenţă tare. O listă a tipurilor de lemn de esenţă tare există ´┐Żn volumul 62 al monografiilor referitoare la evaluarea riscurilor de carcinogenitate la om, intitulate "Wood Dust and Formaldehyde" - "Pulbere de lemn şi formaldehidă", publicate de Centrul Internaţional de Cercetări asupra Cancerului, Lyon, 1995.
   B. Alte tipuri de acţiune cancerigenă
    Agenţi fizici:
   a) radiaţia solară ´┐Żn exces;
   b) radiaţii ionizante.

   ANEXA Nr. 2

    RECOMANDĂRI PRACTICE
cu privire la supravegherea medicală a lucrătorilor

   1. Medicul de medicina muncii şi/sau medicul cu competenţă ´┐Żn medicina de ´┐Żntreprindere, responsabil cu supravegherea medicală a lucrătorilor expuşi la agenţi cancerigeni sau mutageni, trebuie să cunoască bine condiţiile sau ´┐Żmprejurările expunerii fiecărui lucrător.
   2. Supravegherea medicală a lucrătorilor trebuie asigurată ´┐Żn conformitate cu principiile şi practicile medicinei muncii; aceasta trebuie să cuprindă cel puţin următoarele măsuri:
   a) ´┐Żnregistrarea antecedentelor medicale şi profesionale ale fiecărui lucrător;
   b) anamneza;
   c) dacă este cazul, supravegherea biologică, precum şi depistarea efectelor precoce şi reversibile.
    Se pot decide şi alte examene pentru fiecare lucrător care face obiectul unei supravegheri medicale, av´┐Żndu-se ´┐Żn vedere cele mai recente progrese ´┐Żn medicina muncii.

   ANEXA Nr. 3*)

    VALORI LIMITĂ NAŢIONALE
de expunere profesională pentru agenţi cancerigeni
(prevăzute la art. 34 din hotăr´┐Żre)
    ___________
   *) Anexa nr. 3 este reprodusă ´┐Żn facsimil.

   A. VALORI LIMITĂ ADMISIBILE DE EXPUNERE PROFESIONALĂ
   
┌──────────────────────────────┬─────────┬───────┬─────────────────┬──────────┬───────────┐
│ │ │ │ Valori limită │ │ │
│ Denumire │EINECS1) │ CAS2) ├─────────┬───────┤Observaţii│ Măsuri │
│ │ │ │ Valori │(ppm)4)│ │tranzitorii│
│ │ │ │(mg/m3)3)│ │ │ │
├──────────────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┼───────────┤
│Benzen │200-753-7│71-43-2│ 3,255) │ 15) │ piele6) │ - │
├──────────────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┼───────────┤
│Clorură de vinil monomer │ 200-831 │75-01-4│ 7,775) │ 35) │ - │ - │
├──────────────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┼───────────┤
│Pulberi de lemn de esenţă tare│ - │ - │5,005)7) │ - │ - │ - │
└──────────────────────────────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴──────────┴───────────┘
   B. ALTE VALORI LIMITĂ ADMISIBILE DE EXPUNERE PROFESIONALĂ PENTRU PULBERI
   
┌────┬───────────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────────────┐
│Nr. │ Denumirea substanţei │Valoare limită│ Observaţii │
│crt.│ │ 8 ore │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│ 1. │Cuarţ (pulbere) │ 0,1 mg/m3) │Fracţie respirabilă7)│
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│ 2. │Cristobalit (pulbere) │ 0,05 mg/m3) │Fracţie respirabilă7)│
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│ 3. │Tridimit (pulbere) │ 0,05 mg/m3) │Fracţie respirabilă7)│
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│ 4. │Azbest (amestec de fibre, inclusiv │0,1 fibre/cm3 )│Fracţie respirabilă7)│
│ │cel care conţine crisotil) (pulbere) │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│ 5. │L´┐Żnă de sticlă (pulbere) │ 1 fibră/cm3) │Fracţie respirabilă7)│
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│ 6. │L´┐Żnă de rocă (pulbere) │ 1 fibră/cm3) │Fracţie respirabilă7)│
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│ 7. │L´┐Żnă de furnal (pulbere) │ 1 fibră/cm3) │Fracţie respirabilă7)│
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│ 8. │Fibre de sticlă pentru scopuri speciale│ 1 fibră/cm3) │Fracţie respirabilă7)│
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│ 9. │Lemn (esenţă moale) │ 5 mg/m3) │Fracţie totală │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│10. │Lemn de cedru (pulberi) │ 0,5 mg/m3) │Fracţie totală │
└────┴───────────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────────────┘
   1) EINECS: Inventarul european al produselor chimice existente (European Inventory of Existing Chemical Substances).
   2) CAS: numărul din Chemical Abstract Service.
   3) mg/m3 = miligrame pe metru cub de aer la 20▫C şi 101,3 kPa (760 mm coloană de mercur).
   4) ppm = părţi volumetrice pe milion, ´┐Żn aer (ml/m3).
   5) Măsurate sau calculate prin raportare la o perioadă de referinţă de opt ore.
   6) Prin expunere este posibil ca la absorbţia ´┐Żn organism prin inhalare să se adauge şi o absorbţie cutanată.
   7) Fracţie respirabilă (inhalabilă); dacă pulberile de lemn de esenţă tare sunt amestecate cu alte pulberi de lemn, valoarea limită se aplică tuturor pulberilor de lemn prezente ´┐Żn amestec.

[sus]


AGENTIA EUROPEANA PENTRU SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA