Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca

Legatura ta catre Securitate si Sanatate in Munca

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii          ROMANIA          Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca
Noutati pe Site | Harta Site | Sugestii | Ajutor | Traduceri Tipareste aceasta pagina
Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca


Legislatie->Ordonante si Hotarari ...->Hotarari de Guvern->Hotar´┐Żrea nr. 1135 din 30 august 2006

Hotar´┐Żrea nr. 1135 din 30/08/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate ´┐Żn muncă la bordul navelor de pescuit

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 772 din 12/09/2006


´┐Żn temeiul art. 108 din Constitutia Rom´┐Żniei, republicata, si al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securitatii si sanatatii ´┐Żn munca nr. 319/2006,
Guvernul Rom´┐Żniei adopta prezenta hotar´┐Żre.

 

   CAPITOLUL I
  Dispoziţii generale

   Art. 1. - (1) Prezenta hotăr´┐Żre stabileşte cerinţele minime de securitate şi sănătate ´┐Żn muncă la bordul navelor de pescuit definite la art. 2.
   (2) Prevederile Legii securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă nr. 319/2006 se aplică ´┐Żn ´┐Żntregime domeniului prevăzut la alin. (1), fără a aduce atingere prevederilor mai restrictive şi/sau specifice conţinute ´┐Żn Directiva nr. 93/103/CEE transpusă prin prezenta hotăr´┐Żre.
   Art. 2. - (1) ´┐Żn sensul prezentei hotăr´┐Żri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
   a) navă de pescuit - orice navă care arborează pavilion rom´┐Żn aflată ´┐Żn proprietate publică ori privată şi care este folosită ´┐Żn scopuri comerciale fie pentru prinderea, fie pentru prinderea şi prelucrarea peştelui sau a altor resurse vii ale mării;
   b) navă de pescuit existentă - orice navă de pescuit a cărei lungime ´┐Żntre perpendiculare este mai mare sau egală cu 18 m şi care nu este o navă de pescuit nouă;
   c) navă - orice navă de pescuit nouă sau existentă;
   d) lucrător - orice persoană, membru al echipajului, care desfăşoară o activitate profesională la bordul unei nave, inclusiv stagiarii şi ucenicii, cu excepţia piloţilor portuari şi a personalului de la uscat care exercită o activitate la bordul unei nave acostate la cheu;
   e) armator - proprietarul navei, cu excepţia cazului ´┐Żn care nava a fost ´┐Żnchiriată fără echipaj şi materiale sau al cărei management este asigurat, ´┐Żn totalitate sau parţial, de către o persoană fizică sau juridică, alta dec´┐Żt proprietarul, ´┐Żn baza unui contract de management; ´┐Żn aceste cazuri, persoana care a ´┐Żnchiriat nava fără echipaj şi materiale sau cea care asigură managementul navei este considerată armator;
   f) comandantul navei - lucrătorul care deţine comanda navei sau are responsabilitatea acesteia.
   (2) Navă de pescuit nouă este orice navă de pescuit a cărei lungime ´┐Żntre perpendiculare este de 15 m sau mai mare şi:
   a) pentru care contractul de construcţie sau de transformare majoră s-a ´┐Żncheiat la data intrării ´┐Żn vigoare a prezentei hotăr´┐Żri sau după această dată;
   b) pentru care contractul de construcţie sau de transformare majoră s-a ´┐Żncheiat ´┐Żnainte de data intrării ´┐Żn vigoare a prezentei hotăr´┐Żri şi aceasta este livrată la 3 sau mai mulţi ani după această dată; ori
   c) la care, ´┐Żn lipsa unui contract de construcţie ´┐Żncheiat la data intrării ´┐Żn vigoare a prezentei hotăr´┐Żri sau după această dată, a fost pusă chila sau construcţia ´┐Żncepe să fie identificată cu o navă specifică ori asamblarea navei respective a ´┐Żnceput, cuprinz´┐Żnd cel puţin 50 de tone sau 1% din masa totală estimată a ´┐Żntregului material structural, lu´┐Żndu-se ´┐Żn considerare valoarea cea mai mică dintre acestea.
   Art. 3. - Armatorii trebuie să se asigure că navele pot fi utilizate fără a pune ´┐Żn pericol securitatea şi sănătatea lucrătorilor, ´┐Żn special ´┐Żn condiţii meteorologice previzibile, fără a aduce atingere responsabilităţii comandantului navei.
   Art. 4. - Armatorii trebuie să ţină seama de eventualele riscuri la care pot fi supuşi lucrătorii de la bordul navelor de pescuit ´┐Żn situaţiile prevăzute la art. 11 alin. (2) din Legea nr. 319/2006.
   Art. 5. - (1) Orice eveniment care are loc pe mare şi care are efect sau ar putea să aibă un efect asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor de la bord va fi menţionat ´┐Żn detaliu ´┐Żntr-un raport care este transmis Autorităţii Navale Rom´┐Żne şi va fi, de asemenea, menţionat ´┐Żn detaliu ´┐Żn jurnalul de bord sau, ´┐Żn lipsa acestuia, ´┐Żntr-un document similar.
   (2) Verificarea respectării de către navele de pescuit a prevederilor prezentei hotăr´┐Żri se face de către Autoritatea Navală Rom´┐Żnă şi Inspecţia Muncii.
   (3) Unele controale privind respectarea prezentei hotăr´┐Żri pot fi efectuate pe mare.

   CAPITOLUL II
  Nave de pescuit noi şi existente

   Art. 6. - Navele de pescuit noi trebuie să ´┐Żndeplinească cerinţele minime de securitate şi sănătate prevăzute ´┐Żn anexa nr. 1.
   Art. 7. - Navele de pescuit existente trebuie să ´┐Żndeplinească cerinţele minime de securitate şi sănătate prevăzute ´┐Żn anexa nr. 2.
   Art. 8. - C´┐Żnd navele sunt supuse transformărilor, modificărilor sau reparaţiilor capitale, aceste transformări, modificări sau reparaţii capitale trebuie să fie conforme cu cerinţele minime prevăzute ´┐Żn anexa nr. 1.

   CAPITOLUL III
  Echipamente de ´┐Żntreţinere

   Art. 9. - ´┐Żn vederea asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, fără a aduce atingere responsabilităţii comandantului navei, armatorul este obligat să ia măsurile necesare pentru ca:
   a) să asigure ´┐Żntreţinerea tehnică a navelor, instalaţiilor şi dispozitivelor şi ´┐Żn special a celor prevăzute ´┐Żn anexele nr. 1 şi 2, iar defecţiunile constatate, dacă acestea ar putea să afecteze securitatea şi sănătatea lucrătorilor, să fie remediate c´┐Żt mai cur´┐Żnd posibil;
   b) să ia măsuri pentru a asigura curăţarea periodică a navelor şi a ansamblului instalaţiilor şi dispozitivelor pentru a menţine condiţii adecvate de igienă;
   c) să aibă la bordul navei o cantitate suficientă de echipament de salvare şi supravieţuire, ´┐Żn stare corespunzătoare de funcţionare;
   d) să ţină seama de cerinţele minime de securitate şi sănătate privind echipamentul de salvare şi supravieţuire prevăzute ´┐Żn anexa nr. 3.
   Art. 10. - Fără a aduce atingere prevederilor Hotăr´┐Żrii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă, armatorul trebuie să ţină seama de cerinţele minime de securitate şi sănătate privind echipamentele individuale de protecţie, prevăzute ´┐Żn anexa nr. 4 la prezenta hotăr´┐Żre.
   Art. 11. - ´┐Żn vederea asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, armatorul trebuie să pună la dispoziţia comandantului navei mijloacele de care acesta are nevoie pentru a ´┐Żndeplini obligaţiile stabilite prin prezenta hotăr´┐Żre.

   CAPITOLUL IV
  Informarea, pregătirea, consultarea şi participarea lucrătorilor

   Art. 12. - (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 16 şi 17 din Legea nr. 319/2006, lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora trebuie să fie informaţi asupra măsurilor care urmează a fi luate cu privire la securitatea şi sănătatea la bordul navelor.
   (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie pe ´┐Żnţelesul lucrătorilor de la bordul navelor.
   Art. 13. - (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 20 şi 21 din Legea nr. 319/2006, lucrătorii trebuie să primească o pregătire corespunzătoare, ´┐Żn special instrucţiuni precise şi uşor de ´┐Żnţeles ´┐Żn ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea la bordul navelor, ´┐Żn mod deosebit pentru prevenirea accidentelor.
   (2) Pregătirea prevăzută la alin. (1) se referă, ´┐Żn particular, la stingerea incendiilor, utilizarea echipamentelor de salvare şi supravieţuire şi, pentru lucrătorii respectivi, la utilizarea instalaţiilor de pescuit şi a echipamentelor de tracţiune, precum şi a diferitelor metode de semnalizare, ´┐Żn special prin gestică.
   (3) Pregătirea prevăzută la alin. (1) şi (2) se actualizează ´┐Żn raport cu schimbările intervenite ´┐Żn activitatea de la bordul navei.
   Art. 14. - Fără a aduce atingere prevederilor Hotăr´┐Żrii Guvernului nr. 1.007/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la asistenţa medicală la bordul navelor, persoanele care pot comanda o navă trebuie să primească o pregătire detaliată privind:
   a) prevenirea bolilor şi a accidentelor de muncă la bord şi măsurile ce trebuie luate ´┐Żn caz de accidente;
   b) stabilitatea şi mentenanţa navei ´┐Żn condiţiile previzibile de ´┐Żncărcare şi ´┐Żn timpul operaţiunilor de pescuit;
   c) navigaţia şi comunicaţiile prin radio, inclusiv procedurile.
   Art. 15. - Consultarea şi participarea lucrătorilor şi/sau reprezentanţilor acestora la activităţile care au ca obiect prevederile prezentei hotăr´┐Żri se fac conform prevederilor art. 18 din Legea nr. 319/2006.

   CAPITOLUL V
  Dispoziţii finale

   Art. 16. - Anexele se adaptează numai din punct de vedere tehnic, ´┐Żn funcţie de:
   a) elaborarea de reglementări ´┐Żn materie de armonizare tehnică şi standardizare privind anumite aspecte din domeniul securităţii şi sănătăţii de la bordul navelor; şi/sau
   b) progresul tehnic, evoluţia reglementărilor sau a specificaţiilor internaţionale şi cunoştinţele ´┐Żn domeniul securităţii şi sănătăţii la bordul navelor de pescuit.
   Art. 17. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotăr´┐Żre.
   Art. 18. - Prezenta hotăr´┐Żre intră ´┐Żn vigoare la data de 1 octombrie 2006.
   Art. 19. - Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, la fiecare 4 ani, raportează Comisiei Europene despre aplicarea prevederilor prezentei hotăr´┐Żri, indic´┐Żnd punctele de vedere ale partenerilor sociali.
    *
    Prezenta hotăr´┐Żre transpune Directiva nr. 93/103/CEE privind cerinţele minime de securitate şi sănătate ´┐Żn muncă la bordul navelor de pescuit, publicată ´┐Żn Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 307/1993.

    PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
   
                      Contrasemnează:
───────────────
Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu
p. Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,
Nicolae Flaviu Lazin,
secretar de stat
Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,
Radu Mircea Berceanu
p. Ministrul integrării europene,
Adrian Ciocănea,
secretar de stat
    Bucureşti, 30 august 2006.
    Nr. 1.135.

   ANEXA Nr. 1

    CERINŢE MINIME
de securitate şi sănătate pentru navele de pescuit noi

    Observaţie preliminară
    Obligaţiile stabilite ´┐Żn prezenta anexă se aplică de fiecare dată c´┐Żnd caracteristicile locului de muncă sau de activitate, circumstanţele sau existenţa unui risc la bordul unei nave de pescuit noi necesită acest lucru.
   1. Navigabilitate şi stabilitate
   1.1. Nava trebuie să fie păstrată ´┐Żntr-o bună stare de navigabilitate şi dotată cu echipamente corespunzătoare destinaţiei şi utilizării sale.
   1.2. Informaţiile asupra caracteristicilor de stabilitate ale navei trebuie să fie disponibile la bord şi să fie accesibile personalului de cart.
   1.3. Toate navele ´┐Żn stare intactă trebuie să-şi păstreze stabilitatea ´┐Żn condiţiile de exploatare prevăzute.
   1.4. Comandantul este obligat să ia măsurile necesare pentru a menţine nava ´┐Żn stare de stabilitate intactă.
   1.5. Instrucţiunile cu privire la stabilitatea navei trebuie respectate cu rigurozitate.
   2. Instalaţii mecanice şi electrice
   2.1. Instalaţia electrică trebuie să fie proiectată şi realizată astfel ´┐Żnc´┐Żt să nu reprezinte un pericol şi să asigure:
   a) protecţia echipajului şi a navei ´┐Żmpotriva riscurilor electrice;
   b) buna funcţionare, fără a se recurge la o sursă de energie de avarie, a tuturor echipamentelor necesare pentru a menţine nava ´┐Żn condiţii normale de exploatare şi de locuire;
   c) funcţionarea, ´┐Żn situaţii de urgenţă, a aparatelor electrice esenţiale pentru securitate.
   2.2. Trebuie prevăzută o sursă de energie electrică de avarie. Cu excepţia navelor deschise, această sursă trebuie situată ´┐Żn afara sălii maşinilor şi, ´┐Żn toate cazurile, trebuie să fie concepută astfel ´┐Żnc´┐Żt să asigure, ´┐Żn caz de incendiu sau de defecţiune a instalaţiei electrice principale, funcţionarea simultană pe o perioadă de cel puţin 3 ore a:
   a) sistemului de comunicaţii intern, a detectoarelor de incendiu şi a semnalelor necesare ´┐Żn caz de urgenţă;
   b) luminilor de navigaţie şi a iluminatului de avarie;
   c) sistemului de radiocomunicaţie;
   d) pompei de incendiu de avarie, dacă nava este echipată cu aceasta.
   2.3. C´┐Żnd sursa de energie electrică de avarie este un acumulator şi c´┐Żnd sursa de energie electrică principală este defectă, acumulatorul trebuie să fie conectat ´┐Żn mod automat la tabloul de distribuţie a energiei electrice de avarie şi trebuie să asigure alimentarea ne´┐Żntreruptă pe o perioadă de 3 ore a sistemelor prevăzute la prima, a doua şi a treia liniuţă din paragraful al doilea.
   2.4. Tabloul principal de distribuţie a electricităţii şi tabloul de avarie trebuie, ´┐Żn măsura ´┐Żn care este posibil, să fie instalate astfel ´┐Żnc´┐Żt să nu poată fi expuse simultan la apă sau la foc.
   2.5. Tablourile trebuie prevăzute cu indicaţii clare; tablourile cu siguranţe şi portsiguranţele trebuie controlate periodic pentru a se asigura că sunt corect calibrate.
   2.6. ´┐Żncăperile ´┐Żn care sunt situate acumulatoarele electrice trebuie să fie ventilate corespunzător.
   2.7. Instalaţiile electronice de navigaţie trebuie să fie menţinute ´┐Żn stare de funcţionare şi testate frecvent.
   2.8. Toate echipamentele de ridicat trebuie să fie testate şi examinate periodic.
   2.9. Toate piesele echipamentelor de tracţiune, de ridicat şi ale altor echipamente de acest tip trebuie să fie bine ´┐Żntreţinute şi verificate periodic.
   2.10. C´┐Żnd există la bord instalaţii de răcire şi sisteme cu aer comprimat, acestea trebuie să fie bine ´┐Żntreţinute şi verificate periodic.
   2.11. Cuptoarele şi aparatele casnice care utilizează gaze grele nu trebuie să fie utilizate dec´┐Żt ´┐Żn ´┐Żncăperi bine ventilate, iar orice acumulare periculoasă de gaze trebuie să fie evitată cu grijă.
   2.12. Buteliile metalice care conţin gaze inflamabile şi alte gaze periculoase trebuie să fie marcate clar, preciz´┐Żndu-li-se conţinutul, şi să fie aşezate pe punţi deschise.
   2.13. Toate supapele, regulatoarele de presiune şi conductele acestor butelii trebuie să fie protejate ´┐Żmpotriva deteriorării.
   3. Instalaţii de radiocomunicaţii
    Instalaţia de radiocomunicaţii trebuie să permită ´┐Żn orice moment stabilirea legăturii cu cel puţin o staţie de la uscat, ţin´┐Żndu-se seama de condiţiile normale de propagare a undelor radioelectrice.
   4. Căi şi ieşiri de evacuare
   4.1. Pentru a permite evacuarea de către lucrători a locurilor de muncă şi a ´┐Żncăperilor de locuit rapid şi ´┐Żn condiţii de securitate maximă, căile şi ieşirile care pot fi utilizate ca ieşiri şi căi de evacuare trebuie să fie totdeauna degajate şi uşor accesibile şi să conducă pe c´┐Żt posibil direct la puntea deschisă sau la o zonă de securitate şi, de aici, ambarcaţiunile de salvare.
   4.2. Numărul, distribuţia şi dimensiunile căilor şi ieşirilor care pot fi utilizate ca ieşiri şi căi de evacuare trebuie adaptate la utilizarea, echipamentul şi dimensiunile locurilor de muncă şi a ´┐Żncăperilor de locuit şi la numărul maxim posibil de persoane prezente. Ieşirile care pot fi utilizate ca ieşiri de evacuare şi care sunt ´┐Żnchise trebuie să poată fi deschise uşor şi imediat de orice lucrător sau de echipele de salvare ´┐Żn caz de urgenţă.
   4.3. Etanşeitatea la intemperii sau la apă a uşilor de siguranţă şi a celorlalte ieşiri de evacuare trebuie să fie adaptată la amplasamentul şi la funcţia lor specifică.
   4.4. Uşile de evacuare şi celelalte ieşiri de evacuare trebuie să aibă o capacitate de a rezista la foc egală cu cea a pereţilor despărţitori.
   4.5. Căile şi ieşirile de evacuare trebuie să fie semnalizate ´┐Żn conformitate cu Hotăr´┐Żrea Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă. Aceste semnalizări trebuie să fie plasate ´┐Żn locuri corespunzătoare şi să fie durabile.
   4.6. Căile, mijloacele de evacuare şi ieşirile de siguranţă care necesită iluminat trebuie să fie prevăzute cu un iluminat de avarie de intensitate suficientă, ´┐Żn cazul unei ´┐Żntreruperi a alimentării cu energie electrică.
   5. Detectarea şi stingerea incendiilor
   5.1. ´┐Żn funcţie de dimensiunile şi de utilizarea navei, de echipamentele existente, de caracteristicile fizice şi chimice ale substanţelor prezente, precum şi de numărul maxim posibil de persoane prezente, ´┐Żncăperile de locuit, locurile de muncă ´┐Żnchise, inclusiv ´┐Żncăperile de maşini, precum şi cala de peşte, dacă este necesar, trebuie să fie echipate cu dispozitive corespunzătoare pentru stingerea incendiilor şi, ´┐Żn măsura ´┐Żn care este nevoie, cu detectoare de incendiu şi cu sisteme de alarmă.
   5.2. Materialul pentru stingerea incendiului trebuie să se găsească ´┐Żntotdeauna la locul special amenajat pentru aceasta, să fie menţinut ´┐Żn stare bună şi să poată fi utilizat imediat.
   5.3. Lucrătorii trebuie să cunoască bine locul materialului de stingere a incendiului, modul de funcţionare şi de utilizare a acestuia.
   5.4. Prezenţa extinctoarelor şi a celorlalte echipamente portabile de stingere a incendiului trebuie verificate ´┐Żnainte de plecarea navei.
   5.5. Echipamentele manuale de stingere a incendiilor trebuie să fie uşor accesibile şi uşor de manipulat şi să fie marcate ´┐Żn conformitate cu Hotăr´┐Żrea Guvernului nr. 971/2006. Aceste marcaje trebuie să fie durabile şi aplicate ´┐Żn locuri corespunzătoare.
   5.6. Sistemele de detectare şi de alarmare a incendiului trebuie să fie testate periodic şi menţinute ´┐Żn stare bună de funcţionare.
   5.7. Exerciţiile de stingere a incendiului trebuie să fie efectuate ´┐Żn mod regulat.
   6. Ventilaţia locurilor de muncă ´┐Żnchise
   6.1. ´┐Żn locurile de muncă ´┐Żnchise trebuie să se urmărească, ţin´┐Żndu-se seama de metodele de muncă şi de condiţiile fizice speciale de lucru impuse lucrătorilor, ca aceştia să beneficieze de aer curat ´┐Żn cantitate suficientă.
   6.2. Dacă se foloseşte o instalaţie de ventilaţie mecanică, aceasta trebuie menţinută ´┐Żn stare corespunzătoare de funcţionare.
   7. Temperatura ´┐Żncăperilor
   7.1. Temperatura la locul de muncă trebuie să fie adecvată pentru organismul uman ´┐Żn timpul lucrului, ţin´┐Żndu-se seama de metodele de lucru folosite, de condiţiile fizice impuse lucrătorilor, precum şi de condiţiile meteorologice existente sau potenţiale ´┐Żn regiunea unde operează nava.
   7.2. Temperatura ´┐Żn ´┐Żncăperile de locuit, grupuri sanitare, cantine şi ´┐Żncăperile de prim ajutor trebuie, dacă aceste ´┐Żncăperi există, să răspundă destinaţiei specifice a acestor ´┐Żncăperi.
   8. Iluminat natural şi artificial al locurilor de muncă
   8.1. Locurile de muncă trebuie, ´┐Żn măsura ´┐Żn care este posibil, să dispună de lumină naturală suficientă şi să fie prevăzute cu dispozitive care să permită un iluminat artificial corespunzător operaţiilor specifice pescuitului, fără a pune ´┐Żn pericol securitatea şi sănătatea lucrătorilor sau alte nave.
   8.2. Instalaţiile de iluminat ale ´┐Żncăperilor de lucru, scărilor şi căilor de trecere trebuie să fie astfel amplasate ´┐Żnc´┐Żt tipul de iluminat prevăzut să nu prezinte risc de accidentare pentru lucrători, iar pentru navigaţia navei să nu constituie un pericol.
   8.3. Locurile de muncă ´┐Żn care lucrătorii sunt ´┐Żn special expuşi la riscuri de accidentare, ´┐Żn caz de ´┐Żntrerupere a alimentării cu energie electrică a iluminatului artificial, trebuie să fie prevăzute cu un iluminat de avarie de o intensitate corespunzătoare.
   8.4. Luminile de avarie trebuie menţinute ´┐Żn stare bună de funcţionare şi testate periodic.
   9. Pardoseli, pereţi şi tavane
   9.1. Locurile accesibile lucrătorilor trebuie să nu fie alunecoase, ci antiderapante sau să fie prevăzute cu dispozitive ´┐Żmpotriva căderii şi, ´┐Żn măsura ´┐Żn care este posibil, să nu aibă obstacole.
   9.2. Locurile de muncă ´┐Żn care se găsesc posturi de lucru trebuie să fie suficient izolate din punct de vedere fonic şi termic, ţin´┐Żndu-se seama de sarcinile şi activitatea fizică a lucrătorilor.
   9.3. Suprafeţele pardoselilor, pereţilor şi tavanelor trebuie să poată fi curăţate şi renovate pentru a crea condiţii de igienă corespunzătoare.
   10. Uşi
   10.1. Uşile trebuie ´┐Żntotdeauna să poată fi deschise din interior, fără echipament special. C´┐Żnd locurile de muncă sunt ocupate, uşile trebuie să poată fi deschise de ambele părţi.
   10.2. Uşile, ´┐Żn special uşile culisante, dacă acestea sunt necesare, trebuie să funcţioneze c´┐Żt mai sigur pentru lucrători, ´┐Żn special pe vreme rea sau pe furtună pe mare.
   11. Căi de circulaţie - zone de pericol
   11.1. Căile de trecere, tambuchiurile, părţile exterioare ale punţilor şi, ´┐Żn general, toate căile de circulaţie trebuie prevăzute cu balustrade, cu saulă "ţin-te bine" şi at´┐Żrnător de gruie sau cu alte mijloace care să asigure securitatea lucrătorilor ´┐Żn timpul activităţilor care se execută la bord.
   11.2. Dacă există riscul căderii unui lucrător ´┐Żn deschiderea punţii sau de pe o punte pe alta, trebuie asigurată o protecţie adecvată acolo unde este posibil. C´┐Żnd această protecţie este asigurată cu balustrade, ´┐Żnălţimea acestora va fi de cel puţin un metru.
   11.3. Accesul la instalaţiile de pe punte ´┐Żn vederea utilizării sau ´┐Żntreţinerii instalaţiilor trebuie să garanteze securitatea lucrătorilor. Se vor amplasa balustrade sau dispozitive de protecţie similare, cu o ´┐Żnălţime corespunzătoare pentru a ´┐Żmpiedica căderea.
   11.4. Parapeţii şi alte mijloace de protecţie ´┐Żmpotriva căderii peste bord trebuie să fie menţinute ´┐Żn stare bună. ´┐Żn parapeţi trebuie prevăzute saborduri de furtună sau alte dispozitive similare pentru scurgerea rapidă a apei.
   11.5. La navele de pescuit prevăzute cu rampă ´┐Żn pupă, partea superioară trebuie să aibă o uşă sau un alt mijloc care să ´┐Żmpiedice accesul şi care să fie de aceeaşi ´┐Żnălţime cu parapetul sau cu alte mijloace adiacente pentru a proteja lucrătorii ´┐Żmpotriva riscurilor de a cădea pe rampă. Această uşă sau orice alt dispozitiv trebuie să fie uşor de deschis şi de ´┐Żnchis, de preferinţă prin comandă la distanţă, şi nu trebuie deschisă dec´┐Żt pentru ´┐Żntinderea şi str´┐Żngerea plasei.
   12. Amenajarea posturilor de lucru
   12.1. Zonele de lucru trebuie degajate şi, ´┐Żn măsura ´┐Żn care este posibil, ferite de apele mării şi trebuie să ofere o protecţie adecvată ´┐Żmpotriva căderii lucrătorilor pe vas sau peste bord. Zonele de prelucrare a peştelui trebuie să fie suficient de spaţioase, at´┐Żt ca ´┐Żnălţime, c´┐Żt şi ca suprafaţă.
   12.2. C´┐Żnd motoarele sunt controlate din compartimentul motoarelor, controlul trebuie făcut dintr-o zonă separată, izolată fonic şi termic de compartimentul motoarelor şi accesibilă fără a-l traversa. Puntea de comandă este considerată zona care satisface cerinţele prevăzute la primul paragraf.
   12.3. Comenzile echipamentelor de tracţiune trebuie instalate ´┐Żntr-o zonă suficient de mare pentru a permite operatorilor să lucreze comod. ´┐Żn plus, echipamentele de tracţiune trebuie prevăzute cu dispozitive de securitate pentru cazuri de urgenţă, inclusiv dispozitive de oprire de urgenţă.
   12.4. Operatorul comenzilor echipamentelor de tracţiune trebuie să aibă ´┐Żn c´┐Żmpul vizual at´┐Żt echipamentele, c´┐Żt şi oamenii la lucru. C´┐Żnd echipamentele de tracţiune sunt comandate de pe punte, operatorul trebuie să aibă, de asemenea, o vedere clară a oamenilor la lucru fie direct, fie prin intermediul unor mijloace corespunzătoare.
   12.5. Un sistem de comunicaţii fiabil trebuie utilizat ´┐Żntre puntea de comandă şi puntea de lucru.
   12.6. Trebuie ´┐Żntotdeauna dat dovadă de vigilenţă, iar echipajul trebuie avertizat de pericolul iminent al mării agitate ´┐Żn timpul pescuitului sau al altor lucrări efectuate pe punte.
   12.7. Contactul cu fr´┐Żnghiile, odgoanele şi piesele mobile ale echipamentelor trebuie să fie redus la minimum prin prevederea unor dispozitive de protecţie.
   12.8. Trebuie să fie instalate sisteme de control al maselor ´┐Żn deplasare şi ´┐Żn special al plaselor de pescuit:
   a) dispozitive de blocaj al panourilor divergente;
   b) dispozitive de control al balansului fundului plasei de pescuit.
   13. ´┐Żncăperi de locuit
   13.1. Localizarea, structura, izolarea fonică şi termică şi amplasamentul spaţiilor şi ´┐Żncăperilor de locuit ale lucrătorilor, dacă există, precum şi mijloacele de acces la acestea trebuie să fie de aşa natură ´┐Żnc´┐Żt să asigure o protecţie adecvată ´┐Żmpotriva intemperiilor şi a mării, vibraţiilor, zgomotului şi mirosurilor neplăcute care pot emana din alte ´┐Żncăperi şi pot deranja lucrătorii ´┐Żn timpul odihnei.
   13.2. C´┐Żnd concepţia, dimensiunile şi/sau specificul navei permit acest lucru, ´┐Żncăperile de locuit ale lucrătorilor trebuie amplasate astfel ´┐Żnc´┐Żt să minimalizeze efectele mişcărilor şi acceleraţiilor.
   13.3. Trebuie să se ia pe c´┐Żt posibil măsuri de protecţie a nefumătorilor ´┐Żmpotriva disconfortului creat de fumul de ţigară.
   13.4. ´┐Żncăperile de locuit ale lucrătorilor trebuie să fie corect aerisite pentru a garanta un aport permanent de aer proaspăt şi a ´┐Żmpiedica condensul. ´┐Żn ´┐Żncăperile de locuit trebuie prevăzut un iluminat corespunzător care să implice:
   a) un iluminat general normal adecvat;
   b) un iluminat general atenuat, pentru a nu deranja lucrătorii care se odihnesc;
   c) un iluminat individual ´┐Żn fiecare cabină sau ´┐Żncăpere de locuit.
   13.5. Bucătăria şi sala de mese, acolo unde există, trebuie să aibă dimensiuni adecvate, să fie bine iluminate, aerisite şi uşor de curăţat. Trebuie prevăzute frigidere şi alte mijloace de conservare a alimentelor la temperatură joasă.
   14. Echipamente sanitare
   14.1. Pe navele cu ´┐Żncăperi de locuit, duşurile alimentate cu apă curentă caldă şi rece, lavabourile şi grupurile sanitare trebuie să fie convenabil echipate şi instalate, iar ´┐Żncăperile respective, bine aerisite.
   14.2. Fiecare lucrător trebuie să aibă la dispoziţie un spaţiu ´┐Żn care să ´┐Żşi aşeze ´┐Żmbrăcămintea.
   15. Prim ajutor
    Toate navele trebuie să dispună de materiale de prim ajutor ´┐Żn conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale care transpun anexa II a Directivei 92/29/CEE privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru ´┐Żmbunătăţirea asistenţei medicale la bordul navelor.
   16. Scări şi pasarele de ´┐Żmbarcare
    Trebuie să existe o scară, o pasarelă de ´┐Żmbarcare sau un alt dispozitiv similar care să asigure accesul corespunzător la bord.
   17. Zgomot
    Trebuie luate toate măsurile tehnice adecvate pentru ca nivelul sonor de la locurile de muncă şi ´┐Żn ´┐Żncăperile de locuit să fie redus pe c´┐Żt posibil, ţin´┐Żndu-se seama de dimensiunea navei.

   ANEXA Nr. 2

    CERINŢE MINIME
de securitate şi sănătate pentru navele de pescuit existente

    Observaţie preliminară
    Obligaţiile stabilite ´┐Żn prezenta anexă se aplică ´┐Żn măsura ´┐Żn care caracteristicile structurale ale navei existente permit, de fiecare dată c´┐Żnd caracteristicile locului de muncă, activitatea, circumstanţele sau existenţa unui risc la bordul unei nave de pescuit existente necesită acest lucru.
   1. Navigabilitate şi stabilitate
   1.1. Nava trebuie menţinută ´┐Żn stare bună de navigabilitate şi dotată cu echipament care să fie corespunzător destinaţiei şi utilizării sale.
   1.2. Informaţiile privind caracteristicile de stabilitate a navei, atunci c´┐Żnd acestea există, trebuie să fie disponibile la bord şi accesibile oamenilor/personalului de cart.
   1.3. Toate navele trebuie să-şi păstreze stabilitatea intactă ´┐Żn condiţiile de exploatare prevăzute.
   1.4. Comandantul trebuie să ia măsurile necesare pentru a menţine nava ´┐Żn stare de stabilitate intactă.
   1.5. Instrucţiunile referitoare la stabilitatea navei trebuie să fie respectate cu rigurozitate.
   2. Instalaţia mecanică şi electrică
   2.1. Instalaţia electrică trebuie să fie proiectată şi realizată astfel ´┐Żnc´┐Żt să nu reprezinte un pericol şi să asigure:
   a) protecţia echipajului şi a navei ´┐Żmpotriva riscurilor electrice;
   b) buna funcţionare, fără să se recurgă la o sursă de energie de avarie, a tuturor echipamentelor necesare pentru a menţine nava ´┐Żn condiţii normale de exploatare şi de locuire corespunzătoare;
   c) funcţionarea, ´┐Żn situaţii de urgenţă, a aparatelor electrice esenţiale pentru securitate.
   2.2. Trebuie prevăzută o sursă de energie electrică de avarie. Cu excepţia navelor deschise, această sursă trebuie să fie situată ´┐Żn afara sălii maşinilor şi, ´┐Żn toate cazurile, trebuie să fie realizată astfel ´┐Żnc´┐Żt să asigure, ´┐Żn caz de incendiu sau de defecţiune a instalaţiei electrice principale, funcţionarea simultană, pe o perioadă de cel puţin trei ore, a:
   a) sistemului de comunicaţii intern, a detectoarelor de incendiu şi a semnalelor necesare ´┐Żn caz de urgenţă;
   b) luminilor de navigaţie şi a iluminatului de avarie;
   c) sistemului de radiocomunicaţii;
   d) pompei de incendiu de avarie, dacă nava este echipată cu aceasta.
   2.3. C´┐Żnd sursa de energie electrică de avarie este un acumulator şi c´┐Żnd sursa de energie electrică principală este defectă, acumulatorul trebuie să fie conectat ´┐Żn mod automat la tabloul de distribuţie a energiei electrice de avarie şi trebuie să asigure alimentarea ne´┐Żntreruptă timp de trei ore a sistemelor menţionate la pct. 2.2 lit. a), b) şi c).
   2.4. Tabloul principal de distribuţie a electricităţii şi tabloul de avarie trebuie, ´┐Żn măsura ´┐Żn care este posibil, să fie instalate astfel ´┐Żnc´┐Żt să nu fie expuse simultan la apă şi la foc.
   2.5. Tablourile trebuie prevăzute cu indicaţii clare; tablourile de siguranţe şi portsiguranţele trebuie controlate periodic pentru a se asigura că se folosesc siguranţe calibrate corect.
   2.6. Compartimentele ´┐Żn care sunt amplasate acumulatoarele electrice trebuie să fie ventilate corespunzător.
   2.7. Instalaţiile electronice de navigaţie trebuie să fie bine ´┐Żntreţinute şi testate frecvent.
   2.8. Toate echipamentele de ridicat trebuie să fie testate şi verificate periodic.
   2.9. Toate piesele echipamentelor de tracţiune, de ridicat, precum şi alte echipamente de acest tip trebuie menţinute ´┐Żn stare corespunzătoare de funcţionare.
   2.10. C´┐Żnd există la bord instalaţii de răcire şi sisteme cu aer comprimat, acestea trebuie să fie bine ´┐Żntreţinute şi verificate periodic.
   2.11. Cuptoarele şi aparatele casnice care utilizează gaze grele trebuie folosite numai ´┐Żn ´┐Żncăperi bine ventilate, iar acumulările periculoase de gaze trebuie evitate cu grijă.
   2.12. Buteliile metalice care conţin gaze inflamabile şi alte gaze periculoase trebuie să fie marcate clar, preciz´┐Żndu-li-se conţinutul, şi să fie aranjate pe punţi deschise.
   2.13. Toate supapele, regulatoarele de presiune şi conductele care pleacă de la butelii trebuie să fie protejate ´┐Żmpotriva deteriorării.
   3. Instalaţie de radiocomunicaţii
    Instalaţia de radiocomunicaţii trebuie să permită ´┐Żn orice moment stabilirea legăturii cu cel puţin o staţie de pe uscat, ţin´┐Żndu-se seama de condiţiile normale de propagare a undelor radioelectrice.
   4. Căi şi ieşiri de evacuare
   4.1. Pentru a permite evacuarea de către lucrători a locurilor de muncă şi a ´┐Żncăperilor de locuit rapid şi ´┐Żn condiţii de securitate maximă, căile şi ieşirile care pot fi utilizate ca ieşiri şi căi de evacuare trebuie să fie totdeauna degajate şi uşor accesibile şi să conducă pe c´┐Żt posibil direct la puntea deschisă sau cu o zonă de securitate şi, de aici, către ambarcaţiunile de salvare.
   4.2. Numărul, distribuţia şi dimensiunile căilor şi ieşirilor care pot fi utilizate ca ieşiri şi căi de evacuare trebuie adaptate la utilizarea, la echipamentul şi la dimensiunile locurilor de muncă şi a ´┐Żncăperilor de locuit şi la numărul maxim posibil de persoane prezente.
   4.3. Ieşirile care pot fi utilizate ca ieşiri şi căi de evacuare şi care sunt ´┐Żnchise trebuie să poată fi uşor şi imediat deschise de către lucrători sau de către echipele de salvare, ´┐Żn caz de urgenţă.
   4.4. Căile şi ieşirile de evacuare trebuie să fie semnalizate ´┐Żn conformitate cu Hotăr´┐Żrea Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă. Aceste semnalizări trebuie să fie plasate ´┐Żn locuri corespunzătoare şi să fie durabile.
   4.5. Căile, mijloacele de evacuare şi ieşirile de evacuare care necesită iluminat artificial trebuie să fie prevăzute cu iluminat de avarie de intensitate suficientă, ´┐Żn cazul unei ´┐Żntreruperi a alimentării cu energie electrică.
   5. Detectarea şi stingerea incendiilor
   5.1. ´┐Żn funcţie de dimensiunile şi de folosirea navei, de echipamentele existente, de caracteristicile fizice şi chimice ale substanţelor existente, precum şi de numărul maxim posibil de persoane prezente, ´┐Żncăperile de locuit, locurile de muncă ´┐Żnchise, inclusiv ´┐Żncăperile de maşini, precum şi cala de peşte, dacă e necesar, trebuie să fie echipate cu dispozitive corespunzătoare pentru stingerea incendiilor şi, ´┐Żn măsura ´┐Żn care este nevoie, cu detectoare de incendiu şi cu sisteme de alarmă.
   5.2. Materialul de stingere a incendiului trebuie să se găsească ´┐Żntotdeauna la locul special amenajat pentru aceasta, să fie menţinut ´┐Żn stare bună şi să poată fi utilizat imediat.
   5.3. Lucrătorii trebuie să cunoască bine amplasamentul echipamentului de stingere a incendiului, funcţionarea şi utilizarea sa.
   5.4. Prezenţa extinctoarelor şi a celorlalte echipamente portabile de stingere a incendiului trebuie verificată ´┐Żnainte de plecarea navei.
   5.5. Echipamentele manuale de stingere a incendiilor trebuie să fie uşor accesibile şi uşor de manipulat şi să fie marcate ´┐Żn conformitate cu Hotăr´┐Żrea Guvernului nr. 971/2006. Aceste marcaje trebuie să fie durabile şi aplicate ´┐Żn locuri corespunzătoare.
   5.6. Sistemele de detectare şi de alarmare a incendiului trebuie să fie testate periodic şi menţinute ´┐Żn stare bună de funcţionare.
   5.7. Exerciţiile de stingere a incendiilor trebuie să fie efectuate ´┐Żn mod periodic.
   6. Ventilarea locurilor de muncă ´┐Żnchise
   6.1. Trebuie luate măsuri pentru ca ´┐Żn locurile de muncă ´┐Żnchise să existe suficient aer proaspăt, ´┐Żn funcţie de metodele de muncă şi de cerinţele fizice impuse lucrătorilor.
   6.2. Dacă se foloseşte o instalaţie de ventilaţie mecanică, aceasta trebuie să fie păstrată ´┐Żn stare bună.
   7. Temperatura ´┐Żn ´┐Żncăperi
   7.1. Temperatura ´┐Żn ´┐Żncăperile de lucru trebuie să fie adecvată organismului uman ´┐Żn timpul lucrului, ´┐Żn funcţie de metodele de lucru aplicate, de cerinţele fizice impuse lucrătorilor şi de condiţiile meteorologice specifice zonei sau care pot apărea ´┐Żn regiunea unde operează nava.
   7.2. Temperatura ´┐Żn ´┐Żncăperile de locuit, grupuri sanitare, cantine şi ´┐Żn ´┐Żncăperile de prim ajutor, dacă aceste ´┐Żncăperi există, trebuie să fie conformă destinaţiei specifice acestor ´┐Żncăperi.
   8. Iluminat natural şi artificial al locurilor de muncă
   8.1. ´┐Żn măsura ´┐Żn care este posibil, locurile de muncă trebuie să dispună de lumină naturală suficientă şi să fie echipate cu dispozitive care să permită un iluminat artificial corespunzător condiţiilor de pescuit, fără să pună ´┐Żn pericol securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi navigaţia altor nave.
   8.2. Instalaţiile de iluminat ale ´┐Żncăperilor de lucru, scărilor şi culoarelor trebuie să fie plasate astfel ´┐Żnc´┐Żt tipul de iluminat prevăzut să nu prezinte risc de accidentare pentru lucrători sau să ´┐Żmpiedice navigaţia navei.
   8.3. Locurile de muncă ´┐Żn care lucrătorii sunt expuşi riscurilor, ´┐Żn caz de ´┐Żntrerupere a alimentării cu energie electrică, trebuie să fie prevăzute cu un iluminat de siguranţă de intensitate suficientă.
   8.4. Luminile de avarie trebuie menţinute ´┐Żn stare corespunzătoare de funcţionare şi testate periodic.
   9. Pardoseli, pereţi şi tavane
   9.1. Locurile accesibile lucrătorilor trebuie să fie nealunecoase şi antiderapante sau să fie prevăzute cu dispozitive ´┐Żmpotriva căderii şi, ´┐Żn măsura ´┐Żn care este posibil, să fie degajate.
   9.2. ´┐Żn măsura ´┐Żn care este posibil, locurile unde sunt instalate posturi de lucru trebuie să fie suficient izolate din punct de vedere fonic şi termic, ´┐Żn funcţie de sarcinile şi activitatea fizică a lucrătorilor.
   9.3. Suprafeţele pardoselilor, pereţilor şi tavanelor din ´┐Żncăperi trebuie să poată fi curăţate şi renovate pentru a se obţine condiţii de igienă corespunzătoare.
   10. Uşi
   10.1. Uşile trebuie ´┐Żntotdeauna să poată fi deschise din interior, fără echipament special.
    C´┐Żnd locurile de muncă sunt ocupate, uşile trebuie să poată fi deschise de ambele părţi.
   10.2. Uşile, ´┐Żn special uşile culisante, c´┐Żnd acestea sunt necesare, trebuie să funcţioneze ´┐Żn condiţii de siguranţă pentru lucrători, ´┐Żn special pe timp nefavorabil sau pe furtună pe mare.
   11. Căi de circulaţie - zone de pericol
   11.1. Căile de trecere, tambuchiurile, părţile exterioare ale punţilor şi, ´┐Żn general, toate căile de circulaţie trebuie să fie prevăzute cu balustrade, saulă "ţin-te bine" şi at´┐Żrnător de gruie sau cu alte mijloace care să asigure securitatea lucrătorilor ´┐Żn timpul activităţilor care se execută la bord.
   11.2. Dacă există riscul căderii unui lucrător ´┐Żn deschiderea punţii sau de pe o punte pe alta, se va asigura o protecţie adecvată acolo unde este posibil.
   11.3. Accesul la instalaţiile de pe punte ´┐Żn vederea utilizării şi ´┐Żntreţinerii instalaţiilor trebuie să garanteze securitatea lucrătorilor. Se vor amplasa balustrade sau dispozitive de protecţie similare, cu o ´┐Żnălţime corespunzătoare, pentru a ´┐Żmpiedica căderea.
   11.4. Parapeţii şi alte mijloace de protecţie ´┐Żmpotriva căderii peste bord trebuie să fie menţinute ´┐Żn stare bună. ´┐Żn parapeţi trebuie prevăzute saborduri de furtună sau alte dispozitive similare pentru scurgerea rapidă a apei.
   11.5. La navele de pescuit prevăzute cu rampă ´┐Żn pupă, partea superioară trebuie să aibă o uşă sau un alt mijloc care să oprească accesul şi care să fie de aceeaşi ´┐Żnălţime cu parapetul sau cu alte mijloace adiacente pentru a proteja lucrătorii ´┐Żmpotriva riscurilor de a cădea ´┐Żn rampă. Această uşă sau orice alt dispozitiv trebuie să fie uşor de deschis şi de ´┐Żnchis şi nu trebuie deschise dec´┐Żt pentru ´┐Żntinderea şi str´┐Żngerea plasei.
   12. Amenajarea posturilor de lucru
   12.1. Zonele de lucru trebuie să fie degajate şi, ´┐Żn măsura ´┐Żn care este posibil, ferite de apele mării şi să ofere o protecţie adecvată ´┐Żmpotriva căderii lucrătorilor pe vas sau peste bord. Zonele de prelucrare a peştelui trebuie să fie suficient de spaţioase at´┐Żt ca ´┐Żnălţime, c´┐Żt şi ca suprafaţă.
   12.2. C´┐Żnd controlul motoarelor este efectuat din compartimentul motoarelor, acesta trebuie făcut dintr-o zonă separată, izolată fonic şi termic de acest compartiment şi accesibilă fără a-l traversa. Puntea de comandă este considerată ca o ´┐Żncăpere care satisface exigenţele prevăzute la primul paragraf.
   12.3. Comenzile echipamentelor de tracţiune trebuie instalate ´┐Żntr-o zonă suficient de mare pentru a permite operatorilor să lucreze comod. ´┐Żn plus, echipamentele de tracţiune trebuie prevăzute cu dispozitive de securitate pentru cazuri de urgenţă, inclusiv dispozitive de oprire de urgenţă.
   12.4. Operatorul comenzilor echipamentelor de tracţiune trebuie să aibă ´┐Żn c´┐Żmpul vizual at´┐Żt echipamentele, c´┐Żt şi oamenii la lucru. C´┐Żnd echipamentele de tracţiune sunt comandate de la pasarelă, operatorul trebuie să aibă, de asemenea, o vedere clară a oamenilor la lucru fie direct, fie prin intermediul unor mijloace corespunzătoare.
   12.5. ´┐Żntre puntea de comandă şi puntea de lucru trebuie utilizat un sistem de comunicaţii fiabil.
   12.6. Trebuie păstrat un grad ridicat de vigilenţă, iar echipajul trebuie avertizat de pericolul iminent al mării agitate ´┐Żn timpul pescuitului sau al altor lucrări efectuate pe punte.
   12.7. Contactul cu fr´┐Żnghiile, odgoanele şi piesele mobile ale echipamentelor trebuie să fie redus la minimum prin prevederea unor dispozitive de protecţie.
   12.8. Trebuie să fie instalate sisteme de control al maselor ´┐Żn deplasare, ´┐Żn special pe vasele de pescuit:
   a) dispozitive de blocaj al panourilor divergente;
   b) dispozitive de control al balansului fundului plasei de pescuit.
   13. ´┐Żncăperi de locuit
   13.1. ´┐Żn ´┐Żncăperile de locuit ale lucrătorilor, dacă acestea există, trebuie minimizate zgomotul, vibraţiile, efectele mişcărilor şi ale acceleraţiilor, precum şi mirosurile neplăcute care emană din alte ´┐Żncăperi. ´┐Żn ´┐Żncăperile de locuit trebuie să fie instalat un iluminat corespunzător.
   13.2. Bucătăria şi sala de mese, dacă există, trebuie să aibă dimensiuni corespunzătoare, să fie bine iluminate şi ventilate şi uşor de curăţat. Trebuie să fie prevăzute frigidere şi alte mijloace de conservare a alimentelor la temperatură scăzută.
   14. Echipamente sanitare
    Pe navele care au ´┐Żncăperi de locuit trebuie să fie instalate toalete, chiuvete şi, dacă este posibil, un duş, iar ´┐Żncăperile respective trebuie să fie ventilate.
   15. Prim ajutor
    Toate navele trebuie să dispună de materiale de prim ajutor, ´┐Żn conformitate cu prevederile anexei nr. 2 la Hotăr´┐Żrea Guvernului nr. 1.007/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la asistenţa medicală la bordul navelor.
   16. Scări şi pasarele de ´┐Żmbarcare
    Trebuie să existe o scară, o pasarelă de ´┐Żmbarcare sau un alt dispozitiv similar care să asigure accesul corespunzător la bord.

   ANEXA Nr. 3

    CERINŢE MINIME
de securitate şi sănătate privind echipamentul
de salvare şi supravieţuire

    Observaţie preliminară
    Obligaţiile stabilite ´┐Żn prezenta anexă se aplică de fiecare dată c´┐Żnd caracteristicile locului de muncă, activitatea, circumstanţele sau un risc la bordul unei nave necesită/impun acest lucru.
   1. Navele trebuie să dispună de echipament adecvat de salvare şi supravieţuire şi de echipament adecvat care să permită scoaterea lucrătorilor din apă, precum şi de echipament radio, ´┐Żn special o radiobaliză de localizare a catastrofelor, echipată cu un dispozitiv de declanşare hidrostatică, ´┐Żn funcţie de numărul de persoane ´┐Żmbarcate şi de zona ´┐Żn care operează nava.
   2. Tot echipamentul de salvare şi supravieţuire trebuie păstrat la locul indicat pentru acesta, ´┐Żn bună stare de funcţionare şi pregătit pentru utilizare imediată. Acest echipament trebuie controlat de către lucrători ´┐Żnainte de plecarea navei şi ´┐Żn timpul navigaţiei.
   3. Echipamentul de salvare şi supravieţuire trebuie verificat la intervale regulate.
   4. Toţi lucrătorii trebuie să fie instruiţi corespunzător, anticip´┐Żndu-se toate situaţiile de urgenţă.
   5. Dacă lungimea navei este mai mare de 45 m ori dacă echipajul este format din 5 sau mai mulţi lucrători, trebuie să existe o listă cu instrucţiuni de supravieţuire care să precizeze rolul fiecărui lucrător ´┐Żn caz de urgenţă.
   6. ´┐Żn fiecare lună trebuie să aibă loc o adunare a lucrătorilor ´┐Żn vederea efectuării unui exerciţiu de salvare ´┐Żn port şi/sau pe mare. Aceste exerciţii trebuie să asigure lucrătorilor o stăp´┐Żnire perfectă a operaţiunilor pe care le au de efectuat şi pe care le-au exersat ´┐Żn vederea manevrării şi funcţionării echipamentului de salvare şi supravieţuire.
   7. Lucrătorii trebuie să fie instruiţi cu privire la instalarea şi funcţionarea echipamentului radio portabil, dacă acesta există.

   ANEXA Nr. 4

    CERINŢE MINIME
de securitate şi sănătate privind echipamentele individuale de protecţie

    Observaţie preliminară
    Obligaţiile stabilite ´┐Żn prezenta anexă se aplică de fiecare dată c´┐Żnd caracteristicile locului de muncă, activitatea, circumstanţele sau un risc la bordul navei necesită acest lucru.
   1. ´┐Żn cazul ´┐Żn care nu este posibil să se excludă sau să se limiteze suficient riscurile pentru securitatea sau sănătatea lucrătorilor prin mijloace colective sau tehnice de protecţie, trebuie prevăzut un echipament individual de protecţie.
   2. Echipamentul individual de protecţie purtat ca ´┐Żmbrăcăminte sau peste aceasta trebuie să fie viu colorat, ´┐Żn contrast puternic cu mediul marin, şi să fie vizibil.

[sus]


AGENTIA EUROPEANA PENTRU SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA