Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca

Legatura ta catre Securitate si Sanatate in Munca

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii          ROMANIA          Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca
Noutati pe Site | Harta Site | Sugestii | Ajutor | Traduceri Tipareste aceasta pagina
Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca


Legislatie->Ordonante si Hotarari ...->Hotarari de Guvern->Hotar´┐Żrea nr. 1136 din 30 august 2006

Hotar´┐Żrea nr. 1136 din 30/08/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de c´┐Żmpuri electromagnetice

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 769 din 11/09/2006


´┐Żn temeiul art. 108 din Constitutia Rom´┐Żniei, republicata,
Guvernul Rom´┐Żniei adopta prezenta hotar´┐Żre.

 

   CAPITOLUL I
  Dispoziţii generale

   SECŢIUNEA 1
  Obiectivul şi domeniul de aplicare

   Art. 1. - Prezenta hotăr´┐Żre stabileşte cerinţele minime pentru protecţia lucrătorilor ´┐Żmpotriva riscurilor pentru sănătatea şi securitatea lor, generate sau care pot fi generate de expunerea la c´┐Żmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz, ´┐Żn timpul lucrului.
   Art. 2. - (1) Prezenta hotăr´┐Żre se referă la riscurile pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor datorate efectelor recunoscute ca nocive pe termen scurt asupra corpului uman, provocate de circulaţia curenţilor induşi şi de absorbţia de energie, precum şi de curenţii de contact.
   (2) Prezenta hotăr´┐Żre nu vizează posibilele efecte pe termen lung.
   (3) Prezenta hotăr´┐Żre nu vizează riscurile care decurg din contactul cu conductori sub tensiune.
   Art. 3. - Prevederile Legii securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă nr. 319/2006 se aplică ´┐Żn totalitate ´┐Żntregului domeniu prevăzut la art. 1, fără a aduce atingere prevederilor mai restrictive şi/sau mai specifice din prezenta hotăr´┐Żre.
   Art. 4. - ´┐Żn ´┐Żnţelesul prezentei hotăr´┐Żri, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:
   a) c´┐Żmpuri electromagnetice - c´┐Żmpuri magnetice statice şi c´┐Żmpuri electrice, magnetice şi electromagnetice care variază ´┐Żn timp cu frecvenţe p´┐Żnă la 300 GHz;
   b) valori limită de expunere - limitele de expunere la c´┐Żmpuri electromagnetice care se bazează direct pe efectele cunoscute asupra sănătăţii şi pe consideraţii biologice; respectarea acestor limite asigură protecţia lucrătorilor expuşi la c´┐Żmpuri electromagnetice ´┐Żmpotriva oricărui efect nociv cunoscut asupra sănătăţii;
   c) valori de declanşare a acţiunii - nivelul parametrilor direct măsurabili, exprimaţi ´┐Żn termeni de intensitate a c´┐Żmpului electric (E), de intensitate a c´┐Żmpului magnetic (H), de inducţie magnetică (B) şi de densitate a puterii (S), ´┐Żncep´┐Żnd de la care trebuie să fie luate una sau mai multe măsuri prevăzute ´┐Żn prezenta hotăr´┐Żre; respectarea valorilor de declanşare a acţiunii asigură respectarea valorilor limită de expunere relevante.

   SECŢIUNEA a 2-a
  Valorile limită de expunere şi valorile de declanşare a acţiunii

   Art. 5. - Valorile limită de expunere şi valorile de declanşare a acţiunii pentru c´┐Żmpurile electromagnetice sunt prevăzute ´┐Żn tabelele nr. 1 şi 2 din anexa care face parte integrantă din prezenta hotăr´┐Żre.
   Art. 6. - (1) Pentru evaluarea, măsurarea şi/sau calculul expunerii lucrătorilor la c´┐Żmpuri electromagnetice se poate recurge la standardele naţionale ´┐Żn domeniu.
   (2) Se poate recurge la standardele prevăzute la alin. (1) p´┐Żnă la data publicării standardelor naţionale adaptate standardelor europene armonizate care acoperă ´┐Żntreaga serie de evaluări, măsurări şi calcule, stabilite de Comitetul European pentru Standardizare ´┐Żn Electrotehnică (CENELEC).

   CAPITOLUL II
  Obligaţiile angajatorului

   SECŢIUNEA 1
  Determinarea expunerii şi evaluarea riscurilor

   Art. 7. - (1) ´┐Żn ´┐Żndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 7 alin. (4) şi la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 319/2006, angajatorul trebuie să evalueze şi, dacă este necesar, să măsoare şi/sau să calculeze nivelurile c´┐Żmpurilor electromagnetice la care sunt expuşi lucrătorii.
   (2) Evaluarea, măsurarea şi calcularea nivelurilor c´┐Żmpurilor electromagnetice la care sunt expuşi lucrătorii se pot efectua ´┐Żn conformitate cu standardele prevăzute la art. 6 alin. (1) şi, după caz, lu´┐Żndu-se ´┐Żn considerare nivelurile de emisie indicate de producătorii echipamentelor, atunci c´┐Żnd acestea sunt reglementate de legislaţia naţională, p´┐Żnă la data publicării standardelor naţionale adaptate standardelor europene armonizate ale CENELEC care acoperă ´┐Żntreaga serie de evaluări, măsurări şi calcule.
   Art. 8. - Pe baza evaluării nivelurilor c´┐Żmpurilor electromagnetice, efectuată ´┐Żn conformitate cu art. 7, atunci c´┐Żnd sunt depăşite valorile de declanşare a acţiunii prevăzute la art. 5, angajatorul evaluează şi, dacă este necesar, calculează dacă sunt depăşite valorile limită de expunere.
   Art. 9. - Evaluarea, măsurarea şi/sau calculele prevăzute la art. 7 şi 8 nu este absolut necesar să fie efectuate ´┐Żn locuri de muncă cu acces public, cu condiţia ca o evaluare să fi fost deja efectuată ´┐Żn conformitate cu prevederile Normelor de reglementare a nivelurilor de referinţă admisibile de expunere a populaţiei generale la c´┐Żmpuri electromagnetice cu frecvenţele de la 0 Hz la 300 GHz, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 1.007/2002, publicat ´┐Żn Monitorul Oficial al Rom´┐Żniei, Partea I, nr. 929 din 18 decembrie 2002, şi ca restricţiile menţionate ´┐Żn aceste norme să fie respectate ´┐Żn cazul lucrătorilor şi riscurile pentru securitate să fie excluse.
   Art. 10. - Evaluarea, măsurarea şi/sau calculele prevăzute la art. 7 şi 8 trebuie să fie programate şi efectuate de către servicii sau persoane competente, la intervale adecvate, lu´┐Żndu-se ´┐Żn considerare, ´┐Żn special, prevederile art. 8, 9 şi 18 din Legea nr. 319/2006.
   Art. 11. - Datele rezultate din evaluarea, măsurarea şi/sau calculul nivelului de expunere trebuie să se păstreze ´┐Żntr-o formă care să permită consultarea lor ulterioară.
   Art. 12. - ´┐Żn conformitate cu art. 7 alin. (4) din Legea nr. 319/2006, la evaluarea riscurilor angajatorul trebuie să acorde o atenţie deosebită următoarelor elemente:
   a) nivelului, spectrului de frecvenţă, duratei şi tipului expunerii;
   b) valorilor limită de expunere şi valorilor de declanşare a acţiunii, prevăzute la art. 5;
   c) efectelor asupra stării de sănătate şi securităţii lucrătorilor care aparţin unor grupuri sensibile la riscuri specifice;
   d) efectelor indirecte, cum ar fi: interferenţele cu echipamente şi dispozitive medicale electronice, inclusiv stimulatoare cardiace şi alte dispozitive implantate, riscul de proiectare a obiectelor feromagnetice ´┐Żn c´┐Żmpuri magnetice statice av´┐Żnd o inducţie magnetică mai mare de 3 mT, amorsarea dispozitivelor electroexplozive detonatoare, incendiile şi exploziile rezultate ´┐Żn urma aprinderii materialelor inflamabile datorită sc´┐Żnteilor provocate de c´┐Żmpuri induse, curenţi de contact sau descărcări de sc´┐Żntei;
   e) existenţei unor echipamente de muncă alternative proiectate pentru a reduce nivelurile de expunere la c´┐Żmpuri electromagnetice;
   f) informaţiilor adecvate obţinute ´┐Żn urma supravegherii stării de sănătate, inclusiv informaţiilor publicate, atunci c´┐Żnd este posibil;
   g) surselor de expunere multiple;
   h) expunerii simultane la c´┐Żmpuri de frecvenţe multiple.
   Art. 13. - (1) Angajatorul trebuie să deţină o evaluare a riscurilor, ´┐Żn conformitate cu art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 319/2006, şi trebuie să stabilească măsurile care trebuie luate pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, ´┐Żn conformitate cu art. 14-20.
   (2) Evaluarea riscurilor trebuie să fie ´┐Żnregistrată pe un suport adecvat care să asigure păstrarea datelor.
   (3) Atunci c´┐Żnd natura şi amploarea riscurilor legate de c´┐Żmpurile electromagnetice nu justifică o evaluare mai detaliată a riscurilor, evaluarea riscurilor trebuie să conţină argumente prezentate de angajator pentru a justifica acest fapt.
   (4) Evaluarea riscurilor trebuie să fie actualizată periodic şi ori de c´┐Żte ori s-au produs modificări semnificative ´┐Żn urma cărora aceasta poate deveni caducă sau atunci c´┐Żnd rezultatele supravegherii medicale demonstrează că este necesar.

   SECŢIUNEA a 2-a
  Evitarea sau reducerea riscurilor generate
de c´┐Żmpurile electromagnetice

   Art. 14. - Riscurile generate de expunerea la c´┐Żmpuri electromagnetice trebuie să fie eliminate sau reduse la minimum, ţin´┐Żndu-se seama de progresul tehnic şi de existenţa măsurilor de control al riscului la sursă.
   Art. 15. - Reducerea riscurilor rezultate din expunerea la c´┐Żmpuri electromagnetice se bazează pe principiile generale de prevenire prevăzute de Legea nr. 319/2006.
   Art. 16. - Pe baza evaluării riscurilor, efectuată ´┐Żn conformitate cu art. 7-13, atunci c´┐Żnd sunt depăşite valorile de declanşare a acţiunii prevăzute la art. 5, cu excepţia cazului ´┐Żn care evaluarea efectuată ´┐Żn conformitate cu art. 8 demonstrează că expunerea nu depăşeşte valorile limită şi că este exclus orice risc legat de securitate, angajatorul trebuie să stabilească şi să pună ´┐Żn aplicare un program de măsuri tehnice şi/sau organizatorice care urmăresc ca expunerea să nu depăşească valorile limită de expunere, ţin´┐Żndu-se seama, ´┐Żn special, de următoarele elemente:
   a) alte metode de lucru care să conducă la o expunere mai redusă la c´┐Żmpuri electromagnetice;
   b) alegerea unor echipamente care emit mai puţine c´┐Żmpuri electromagnetice, lu´┐Żnd ´┐Żn considerare activitatea care se efectuează;
   c) măsuri tehnice prin care se urmăreşte reducerea emisiei c´┐Żmpurilor electromagnetice, inclusiv, dacă este necesar, recurgerea la mecanisme de blocare, ecranare sau mecanisme similare de protecţie a stării de sănătate;
   d) programe adecvate de ´┐Żntreţinere a echipamentelor de muncă, a locului de muncă şi a posturilor de lucru;
   e) proiectarea şi amenajarea locurilor de muncă şi a posturilor de lucru;
   f) limitarea duratei şi a intensităţii expunerii;
   g) disponibilitatea unui echipament adecvat de protecţie individuală.
   Art. 17. - (1) Pe baza evaluării riscurilor, prevăzută la art. 7-13, locurile de muncă la care lucrătorii pot fi expuşi la c´┐Żmpuri electromagnetice care depăşesc valorile de declanşare a acţiunii trebuie să fie semnalizate corespunzător, ´┐Żn conformitate cu prevederile Hotăr´┐Żrii Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă, cu excepţia cazului ´┐Żn care evaluarea efectuată ´┐Żn conformitate cu art. 8 demonstrează că expunerea nu depăşeşte valorile limită şi că este exclus orice risc legat de securitate.
   (2) Locurile de muncă prevăzute la alin. (1) trebuie să fie identificate şi accesul la acestea să fie limitat, unde este posibil tehnic şi există riscul depăşirii valorilor limită de expunere.
   Art. 18. - (1) ´┐Żn nicio situaţie lucrătorii nu trebuie să fie expuşi la valori ale c´┐Żmpului electromagnetic care depăşesc valorile limită de expunere.
   (2) Dacă expunerea depăşeşte valorile limită, ´┐Żn pofida măsurilor luate de angajator pentru aplicarea prezentei hotăr´┐Żri, acesta trebuie să ia imediat măsuri de reducere a expunerii la un nivel inferior valorilor limită, să determine cauzele depăşirii valorilor limită de expunere şi să modifice ´┐Żn consecinţă măsurile de protecţie şi prevenire, pentru a evita orice altă depăşire.
   Art. 19. - Angajatorul trebuie să adapteze măsurile prevăzute ´┐Żn prezenta secţiune la nevoile lucrătorilor care aparţin grupurilor sensibile la riscuri specifice, ´┐Żn conformitate cu art. 35 din Legea nr. 319/2006.

   SECŢIUNEA a 3-a
  Informarea şi formarea lucrătorilor

   Art. 20. - Fără a aduce atingere art. 16, 17, 20 şi 21 din Legea nr. 319/2006, angajatorul trebuie să asigure informarea şi formarea lucrătorilor expuşi la locul de muncă la riscuri generate de c´┐Żmpuri electromagnetice şi/sau a reprezentanţilor acestor lucrători ´┐Żn raport cu rezultatele evaluării riscurilor, prevăzută la art. 7, ´┐Żn special ´┐Żn ceea ce priveşte următoarele:
   a) măsurile luate ´┐Żn aplicarea prezentei hotăr´┐Żri;
   b) valorile şi conceptele referitoare la valorile limită de expunere şi la valorile de declanşare a acţiunii, precum şi potenţialele riscuri asociate;
   c) rezultatele evaluării, măsurării şi/sau calculelor privind nivelurile de expunere la c´┐Żmpuri electromagnetice, efectuate ´┐Żn aplicarea art 7-13;
   d) modul de detectare a efectelor nocive ale expunerii asupra stării de sănătate şi modul de semnalare a acestora;
   e) condiţiile ´┐Żn care lucrătorii au dreptul la supravegherea stării de sănătate;
   f) practicile profesionale sigure, ´┐Żn scopul reducerii la minimum a riscurilor datorate expunerii.

   SECŢIUNEA a 4-a
  Consultarea şi participarea lucrătorilor

   Art. 21. - Consultarea şi participarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor acestora la aplicarea prevederilor prezentei hotăr´┐Żri trebuie să se desfăşoare ´┐Żn conformitate cu art. 18 din Legea nr. 319/2006.

   CAPITOLUL III
  Supravegherea sănătăţii

   Art. 22. - ´┐Żn scopul prevenirii şi detectării c´┐Żt mai rapid posibil a oricărui efect nociv asupra stării de sănătate care rezultă din expunerea la c´┐Żmpuri electromagnetice, trebuie să se asigure o supraveghere adecvată a stării de sănătate a lucrătorilor, ´┐Żn conformitate cu prevederile art. 24 şi 25 din Legea nr. 319/2006.
   Art. 23. - (1) ´┐Żn orice situaţie, atunci c´┐Żnd se depistează o expunere la c´┐Żmpuri electromagnetice care depăşeşte valorile limită, lucrătorul ´┐Żn cauză trebuie să fie supus unui examen medical.
   (2) Dacă se depistează o deteriorare a stării de sănătate a lucrătorului rezultată din expunerea la c´┐Żmpuri electromagnetice care depăşeşte valorile limită, angajatorul trebuie să efectueze o reevaluare a riscurilor, potrivit prevederilor art. 7-13.
   Art. 24. - Angajatorul trebuie să ia măsurile necesare pentru a asigura accesul medicului de medicina muncii la rezultatele evaluării riscurilor prevăzute la art. 7-13.
   Art. 25. - Dosarele medicale cuprinz´┐Żnd rezultatele supravegherii medicale trebuie să fie păstrate ´┐Żntr-o formă adecvată, astfel ´┐Żnc´┐Żt să poată fi consultate ulterior, cu respectarea secretului medical.
   Art. 26. - La cerere, lucrătorii au drept de acces la dosarele medicale personale.

   CAPITOLUL IV
  Sancţiuni

   Art. 27. - (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă următoarele fapte:
   a) ´┐Żncălcarea dispoziţiilor art. 13 alin. (1), art. 16 şi 17, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;
   b) nerespectarea prevederilor art. 20, cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei.
   (2) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
   Art. 28. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor prevăzute la art. 27 alin. (1) se fac de către inspectorii de muncă.

   CAPITOLUL V
  Dispoziţii finale

   Art. 29. - Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei raportează Comisiei Europene, la fiecare 5 ani, cu privire la aplicarea dispoziţiilor prezentei hotăr´┐Żri, indic´┐Żnd punctele de vedere ale partenerilor sociali.
   Art. 30. - Prezenta hotăr´┐Żre intră ´┐Żn vigoare la data de 1 octombrie 2006.
    *
    Prezenta hotăr´┐Żre transpune Directiva 2004/40/CE privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenţi fizici (c´┐Żmpuri electromagnetice), publicată ´┐Żn Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 159/2004.

    PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
   
                       Contrasemnează:
───────────────
Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu
p. Ministrul economiei şi comerţului,
Darius Meşca,
secretar de stat
Ministrul sănătăţii publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
p. Ministrul integrării europene,
Adrian Ciocănea,
secretar de stat
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
    Bucureşti, 30 august 2006.
    Nr. 1.136.

   ANEXĂ
 
    VALORI LIMITĂ
de expunere şi valori de declanşare a acţiunii
pentru c´┐Żmpurile electromagnetice

    Se folosesc următoarele mărimi fizice pentru a caracteriza expunerea la c´┐Żmpuri electromagnetice:
   1. Curentul de contact [I(C)] ´┐Żntre o persoană şi un obiect este exprimat ´┐Żn amperi (A). Un obiect conductor ´┐Żn c´┐Żmp electric poate fi ´┐Żncărcat de acest c´┐Żmp.
   2. Densitatea de curent (J) se defineşte ca fiind curentul care traversează o unitate de suprafaţă, perpendiculară pe fluxul de curent, ´┐Żntr-un volum conductor cum ar fi corpul uman sau o parte a corpului. Aceasta se exprimă ´┐Żn amperi pe m2(A/m2).
   3. Intensitatea c´┐Żmpului electric este o mărime vectorială (E) care corespunde forţei exercitate asupra unei particule ´┐Żncărcate, independent de deplasarea ei ´┐Żn spaţiu. Aceasta se exprimă ´┐Żn volţi pe metru (V/m).
   4. Intensitatea c´┐Żmpului magnetic este o mărime vectorială (H) care, ´┐Żmpreună cu inducţia magnetică, defineşte un c´┐Żmp magnetic ´┐Żn orice punct din spaţiu. Aceasta se exprimă ´┐Żn amperi pe metru (A/m).
   5. Inducţia magnetică sau densitatea de flux magnetic este o mărime vectorială (B) definită ca forţa exercitată asupra sarcinilor mobile, exprimată ´┐Żn tesla (T). ´┐Żn spaţiul liber şi ´┐Żn materiile biologice pot fi utilizate at´┐Żt inducţia magnetică, c´┐Żt şi intensitatea c´┐Żmpului magnetic, aplic´┐Żnd echivalenţa 1A/m = 4pi 10-7T.
   6. Densitatea de putere (S) este mărimea adecvată pentru utilizarea ´┐Żn cazul frecvenţelor foarte ´┐Żnalte, atunci c´┐Żnd profunzimea penetrării corpului este redusă. Reprezintă cantitatea de putere radiantă, incidentă perpendicular pe o suprafaţă, ´┐Żmpărţită la aria acestei suprafeţe. Aceasta se exprimă ´┐Żn waţi pe m2 (W/m2).
   7. Absorbţia specifică a energiei (SA) se defineşte ca energia absorbită pe unitate de masă de ţesut biologic. Aceasta se exprimă ´┐Żn jouli pe kilogram (J/kg). ´┐Żn prezenta hotăr´┐Żre se foloseşte pentru a limita efectele nontermice ale radiaţiilor de microunde ´┐Żn impulsuri.
   8. Rata de absorbţie specifică (SAR) a energiei medii pe ´┐Żntregul corp sau pe o anumită parte a corpului se defineşte ca debitul cu care este absorbită energia pe unitatea de masă de ţesut corporal. Aceasta se exprimă ´┐Żn waţi pe kilogram (W/kg).
    SAR pe ´┐Żntregul corp este o mărime larg acceptată pentru a stabili raportul ´┐Żntre efectele termice nocive şi expunerea la c´┐Żmpuri de radiofrecvenţă (RF).
    SAR medie pe ´┐Żntregul corp şi valorile de SAR locală sunt necesare pentru a evalua şi a limita depozitarea excesivă de energie pe părţi mici ale corpului, datorată condiţiilor speciale de expunere, cum ar fi: expunerea unei persoane legate la păm´┐Żnt la o frecvenţă radio inferioară din domeniul de frecvenţe ´┐Żn MHz sau expunerea unei persoane ´┐Żn c´┐Żmpul apropiat unei antene.
    Dintre aceste mărimi, cele care pot fi măsurate direct sunt: inducţia magnetică, curentul de contact, intensitatea c´┐Żmpului electric, intensitatea c´┐Żmpului magnetic şi densitatea de putere.
   A. Valori limită de expunere
    ´┐Żn funcţie de frecvenţă, pentru a defini valorile limită de expunere pentru c´┐Żmpurile electromagnetice se folosesc următoarele mărimi fizice:
   a) se prevăd valori limită de expunere pentru densitatea de curent pentru c´┐Żmpurile variabile ´┐Żn timp de p´┐Żnă la 1 Hz, pentru a preveni efectele asupra sistemului cardiovascular şi a sistemului nervos central;
   b) ´┐Żntre 1 Hz şi 10 MHz, se prevăd valori limită de expunere pentru densitatea de curent, cu scopul de a preveni efectele asupra funcţiilor sistemului nervos central;
   c) ´┐Żntre 100 kHz şi 10 GHz, se prevăd valori limită de expunere cu privire la SAR, pentru a preveni stresul termic al ´┐Żntregului corp şi o ´┐Żncălzire excesivă localizată a ţesuturilor. ´┐Żn domeniul de frecvenţe cuprinse ´┐Żntre 100 kHz şi 10 MHz, se prevăd valori limită de expunere referitoare at´┐Żt la densitatea de curent, c´┐Żt şi la SAR;
   d) ´┐Żntre 10 GHz şi 300 GHz, se prevăd valori limită de expunere pentru densitatea de putere, ´┐Żn scopul de a preveni o ´┐Żncălzire excesivă a ţesuturilor la suprafaţa corpului sau ´┐Żn apropierea acestei suprafeţe.

    Tabelul nr. 1

    Valori limită de expunere - condiţii care trebuie ´┐Żndeplinite
   
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Domeniul Densitatea de curent SAR medie SAR localizată SAR localizată Densitatea
de indus ´┐Żn cap şi trunchi pentru ´┐Żntregul (cap şi trunchi) (membre) de putere
frecvenţe J (mA/m2) (rms) corp (W/kg) (W/kg) (W/kg) S (W/m2)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
p´┐Żnă la 1 Hz 40 - - - -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1-4 Hz 40/f - - - -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4-1000 Hz 10 - - - -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1000 Hz-100 kHz f/100 - - - -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
100 kHz-10 MHz f/100 0,4 10 20 -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10 MHz-10 GHz - 0,4 10 20 -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10-300 GHz - - - - 50
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Note:
   1. f este frecvenţa exprimată ´┐Żn hertzi.
   2. Valorile limită de expunere pentru densitatea de curent trebuie să protejeze ´┐Żmpotriva efectelor acute ale expunerii asupra ţesuturilor sistemului nervos central la nivelul capului şi al trunchiului.
    Valorile limită de expunere ´┐Żn domeniul de frecvenţe de la 1 Hz la 10 MHz se bazează pe efectele nocive constatate asupra sistemului nervos central.
    Astfel de efecte acute sunt prin definiţie instantanee şi, din punct de vedere ştiinţific, nu există nici un motiv pentru modificarea valorilor limită pentru expunerile de scurtă durată. Totuşi, deoarece valorile limită de expunere se bazează pe efectele nocive asupra sistemului nervos central, aceste valori limită pot permite densităţi de curent mai mari ´┐Żn alte ţesuturi corporale dec´┐Żt sistemul nervos central, ´┐Żn aceleaşi condiţii de expunere.
   3. Datorită eterogenităţii electrice a corpului uman, trebuie calculată media densităţilor de curent pe o secţiune de 1 cm2, perpendiculară pe direcţia curentului.
   4. Pentru frecvenţele de p´┐Żnă la 100 kHz, valorile de v´┐Żrf ale densităţii de curent pot fi obţinute prin ´┐Żnmulţirea valorii rms cu (2)1/2.
   5. Pentru frecvenţe de p´┐Żnă la 100 kHz şi pentru c´┐Żmpurile magnetice ´┐Żn impulsuri, densitatea maximă de curent asociată impulsurilor poate fi calculată pornind de la timpul de creştere/descreştere şi de la viteza maximă a fluctuaţiei inducţiei magnetice. Densitatea de curent indus poate fi comparată cu valoarea limită de expunere adecvată. Pentru impulsuri de durată t(p), frecvenţa echivalentă care se aplică valorilor limită de expunere se calculează după formula f = 1/[2t(p)].
   6. Toate valorile medii SAR trebuie să fie măsurate ´┐Żntr-un interval de timp de 6 minute.
   7. Masa luată ´┐Żn calcul pentru evaluarea SAR medie localizată este de 10 g de ţesut adiacent.
    SAR maximă astfel obţinută reprezintă valoarea folosită la estimarea expunerii.
    Aceste 10 g de ţesut trebuie să fie o masă de ţesut adiacent cu proprietăţi electrice aproape omogene. Prin precizarea că trebuie luată ´┐Żn considerare o masă de ţesut adiacent se recunoaşte faptul că acest concept poate fi folosit ´┐Żn dozimetria informatică, dar poate prezenta dificultăţi ´┐Żn cazul măsurărilor fizice directe. Se poate folosi o masă simplă de ţesut de formă cubică, cu condiţia ca mărimile dozimetrice calculate să aibă valori mai scăzute dec´┐Żt cele prezentate ´┐Żn recomandări.
   8. Pentru expunerile la c´┐Żmp ´┐Żn impulsuri, ´┐Żn domeniul de frecvenţe cuprinse ´┐Żntre 0,3 şi 10 GHz, şi pentru expunerea localizată a capului se recomandă o valoare limită de expunere suplimentară, cu scopul de a limita şi de a evita efectele auditive provocate de expansiunea termoelastică.
    ´┐Żn acest caz, SA nu trebuie să depăşească 10 mJ/kg ´┐Żn medie pentru 10 grame de ţesut.
   9. Densităţile de putere medii trebuie calculate pentru o suprafaţă expusă de 20 cm2 şi un interval de timp de 68/f1,05 minute (f exprimată ´┐Żn GHz), ´┐Żn scopul de a compensa scăderea progresivă a ad´┐Żncimii de penetrare pe măsură ce creşte frecvenţa.
    Valoarea medie a densităţii spaţiale maxime de putere, calculată pentru 1 cm2, nu trebuie să depăşească valoarea de 50 W/m2.
   10. Pentru c´┐Żmpurile electromagnetice ´┐Żn impulsuri ori tranzitorii sau, ´┐Żn general, pentru expunerea simultană la c´┐Żmpuri de frecvenţe multiple, trebuie să se aplice metode de evaluare, de măsurare şi/sau de calcul adecvate, care permit analizarea caracteristicilor formei de undă şi a naturii interacţiunilor biologice, ţin´┐Żnd seama de standardele naţionale ´┐Żn domeniu ce adoptă standarde europene armonizate, stabilite de CENELEC.
   B. Valori de declanşare a acţiunii
    Valorile de declanşare a acţiunii, prevăzute ´┐Żn tabelul nr. 2, sunt obţinute plec´┐Żnd de la valori limită de expunere ´┐Żn conformitate cu principiile stabilite de Comisia internaţională pentru protecţia ´┐Żmpotriva radiaţiilor neionizante (ICNIRP), ´┐Żn recomandările sale viz´┐Żnd limitarea expunerii la radiaţii neionizante (ICNIRP 7/99).

    Tabelul nr. 2

    Valori de declanşare a acţiunii (valori rms ´┐Żn c´┐Żmp neperturbat)
   
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Intensitatea Intensitatea Densitatea de
Domeniul c´┐Żmpului c´┐Żmpului Inducţia putere pentru undă Curent Curent indus
de electric magnetic magnetică plană echivalentă de contact ´┐Żn extremităţi
frecvenţă E H B S(eq) I(C) I(L)
(V/m) (A/m) (´┐ŻT) (W/m2) (mA) (mA)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0-1 Hz - 1,63 x 105 2 x 105 - 1,0 -
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1-8 Hz 20.000 1,63 x 105/f2 2 x 105/f2 - 1,0 -
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8-25 Hz 20.000 2 x 104/f 2,5 x 104/f - 1,0 -
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0,025-0,82 kHz 500/f 20/f 25/f - 1,0 -
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0,82-2,5 kHz 610 24,4 30,7 - 1,0 -
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2,5-65 kHz 610 24,4 30,7 - 0,4f -
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
65-100 kHz 610 1.600/f 2.000/f - 0,4f -
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0,1-1 MHz 610 1,6/f 2/f - 40 -
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1-10 MHz 610/f 1,6/f 2/f - 40 -
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10-110 MHz 61 0,16 0,2 10 40 100
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
110-400 MHz 61 0,16 0,2 10 - -
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
400-2.000 MHz 3f1/2 0,008f1/2 0,011/2 f/40 - -
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2-300 GHz 137 0,36 0,45 50 - -
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Note:
   1. f este frecvenţa ´┐Żn unităţile de măsură indicate ´┐Żn coloana domeniului de frecvenţă.
   2. Pentru frecvenţele cuprinse ´┐Żntre 100 kHz şi 10 GHz, mediile valorilor S(eq), E, H, B şi I(L) se măsoară pe un interval de timp de 6 minute.
   3. Pentru frecvenţele mai mari de 10 GHz, mediile valorilor S(eq), E, H şi B se măsoară pe un interval de 68/f1,05 minute (f este exprimată ´┐Żn GHz).
   4. Pentru frecvenţe de p´┐Żnă la 100 kHz, valorile de v´┐Żrf de declanşare a acţiunii pentru intensităţile de c´┐Żmp se calculează ´┐Żnmulţind valoarea rms cu (2)1/2. Pentru impulsuri de durată t(p), frecvenţa echivalentă care trebuie aplicată pentru valorile de declanşare a acţiunii trebuie calculată formula f = 1/[2t(p)].
    Pentru frecvenţele cuprinse ´┐Żntre 100 kHz şi 10 MHz, valorile de v´┐Żrf de declanşare a acţiunii pentru intensităţile de c´┐Żmp se calculează ´┐Żnmulţind valorile rms relevante cu 10^a, unde a = [0,665 log(f/105) + 0,176], f fiind exprimată ´┐Żn Hz.
    Pentru frecvenţele cuprinse ´┐Żntre 10 MHz şi 300 GHz, valorile de v´┐Żrf de declanşare a acţiunii se calculează ´┐Żnmulţind valorile rms corespunzătoare cu 32 pentru intensitatea c´┐Żmpului şi cu 1.000 pentru densitatea de putere a undei plane echivalentă.
   5. ´┐Żn ceea ce priveşte c´┐Żmpurile electromagnetice ´┐Żn impulsuri sau tranzitorii sau, ´┐Żn general, ´┐Żn ceea ce priveşte expunerea simultană la c´┐Żmpuri de frecvenţe multiple, trebuie să se aplice metode de evaluare, de măsură şi/sau de calcul adecvate, care să permită analizarea caracteristicilor formelor de undă şi a naturii interacţiunilor biologice, ţin´┐Żndu-se seama de standardele naţionale ´┐Żn domeniu ce adoptă standarde europene armonizate, stabilite de CENELEC.
   6. Pentru valorile de v´┐Żrf ale c´┐Żmpurilor electromagnetice ´┐Żn impulsuri modulate, cu frecvenţe purtătoare de peste 10 MHz, se recomandă ca valoarea medie S(eq) pe durata impulsului să nu depăşească de 1.000 de ori valoarea S(eq) de declanşare a acţiunii sau ca intensitatea c´┐Żmpului să nu depăşească de 32 de ori valoarea de declanşare a acţiunii pentru intensităţile de c´┐Żmp corespunzătoare frecvenţei purtătoare.

[sus]


AGENTIA EUROPEANA PENTRU SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA