Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca

Legatura ta catre Securitate si Sanatate in Munca

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii          ROMANIA          Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca
Noutati pe Site | Harta Site | Sugestii | Ajutor | Traduceri Tipareste aceasta pagina
Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca


Legislatie->Ordonante si Hotarari ...->Hotarari de Guvern->Hotarare 1875/22.12.2005

Hotarare de Guvern nr. 1875 din 22 decembrie 2005 privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 64 din 24/01/2006


�n temeiul art. 108 din Constitutia Rom�niei, republicata,

Guvernul Rom�niei adopta prezenta hotar�re,

CAPITOLUL I
Dispozitii generale


Art. 1. - (1) Prezenta hotar�re are ca obiectiv stabilirea masurilor pentru protejarea sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile care decurg sau este posibil sa decurga din expunerea la azbest �n timpul desfasurarii muncii, inclusiv prevenirea acestor riscuri.
(2) Prezenta hotar�re stabileste valorile limita si alte dispozitii specifice.
Art. 2. - Prevederile prezentei hotar�ri se aplica fara a prejudicia alte prevederi care asigura lucratorilor o protectie mai mare, �n special cele referitoare la �nlocuirea azbestului cu produse mai putin periculoase.
Art. 3. - �n sensul prezentei hotar�ri, termenul azbest desemneaza urmatorii silicati fibrosi:
a) actinolit de azbest CAS nr. 77536-66-4*);
b) grunerit (amosit) de azbest CAS nr. 12172-73-5*);
c) antofilit de azbest CAS nr. 77536-67-5*);
d) crizotil CAS nr. 12001-29-5*);
e) crocidolit CAS nr. 12001-28-4*);
f) tremolit de azbest CAS nr. 77536-68-6*).
___________
*) Numarul din registrul Chemical Abstract Service (CAS).
Art. 4. - Prezenta hotar�re se aplica activitatilor �n care lucratorii sunt expusi sau sunt susceptibili de a fi expusi, �n timpul desfasurarii activitatii, la pulberea degajata din azbest sau din materiale cu continut de azbest.
Art. 5. - Angajatorii trebuie sa ia masuri pentru ca nici un lucrator sa nu fie expus la o concentratie de azbest �n suspensie �n aer mai mare de 0,1 fibre/cm3, masurata �n raport cu o medie ponderata �n timp pe o perioada de 8 ore (TWA).
Art. 6. - Se interzic aplicarea azbestului prin procedee de pulverizare (sprayere), precum si activitatile care implica utilizarea unor materiale izolante sau fonoizolante de joasa densitate (< 1 g/cm3) cu continut de azbest.
Art. 7. - (1) Fara a aduce prejudicii aplicarii altor dispozitii privind comercializarea si folosirea azbestului, se interzic activitatile care expun lucratorii la fibre de azbest �n timpul:
a) extractiei azbestului;
b) fabricarii si prelucrarii produselor din azbest;
c) fabricarii si prelucrarii produselor cu continut de azbest adaugat �n mod deliberat.
(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) activitatile de tratare si eliminare a produselor provenite din demolarea si �ndepartarea azbestului.

[sus]

CAPITOLUL II
Evaluarea riscurilor


Art. 8. - Pentru orice activitate susceptibila sa prezinte risc de expunere la pulberea provenita din azbest sau din materiale cu continut de azbest, angajatorul trebuie sa dispuna efectuarea evaluarii acestui risc, astfel �nc�t sa se determine natura expunerii, respectiv varietatea mineralogica de azbest si dimensiunile fibrelor, si gradul de expunere a lucratorilor la pulberea de azbest sau de materiale cu continut de azbest.
Art. 9. - (1) Daca expunerea lucratorului este sporadica si de mica intensitate si daca din rezultatele evaluarii riscurilor, prevazuta la art. 8, rezulta �n mod clar ca limita expunerii la azbest nu va fi depasita �n aerul din zona de activitate, prevederile art. 11-15 si ale art. 39-44 nu vor fi aplicate, �n cazul �n care procesul de munca implica:
a) activitati de �ntretinere de scurta durata si discontinue, �n care se manipuleaza numai materiale nefriabile;
b) �ndepartarea fara deteriorare a unor materiale nedegradate �n care fibrele de azbest sunt legate str�ns �ntr-o matrice;
c) �ncapsularea sau acoperirea cu �nvelis protector a unor materiale cu continut de azbest care se afla �n stare buna;
d) monitorizarea si controlul aerului, pecum si prelevarea de esantioane pentru a se determina daca un anumit material contine azbest.
(2) Definirea expunerilor sporadice si a expunerilor de mica intensitate, prevazute la alin. (1), se va face de catre institutele de sanatate publica ale Ministerului Sanatatii, pe baza studiilor epidemiologice.
Art. 10. - Evaluarea prevazuta la art. 8 trebuie sa faca obiectul consultarii cu lucratorii si/sau cu reprezentantii lor din �ntreprindere ori din unitate si trebuie revizuita atunci c�nd exista motive pentru a se crede ca este incorecta sau intervine o modificare materiala �n procesul de munca.

[sus]

CAPITOLUL III
Notificarea


Art. 11. - (1) Activitatile prevazute la art. 4 trebuie sa faca obiectul unui sistem de notificare coordonat de Inspectia Muncii si de directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti.
(2) Situatiile prevazute la art. 9 fac exceptie de la prevederile alin. (1).
Art. 12. - �nainte de �nceperea lucrarilor, angajatorul trebuie sa transmita o notificare inspectoratului teritorial de munca.
Art. 13. - Notificarea prevazuta la art. 12 trebuie sa contina cel putin:
a) o descriere succinta a amplasamentului santierului;
b) o descriere succinta a tipului si a cantitatilor de azbest utilizate sau manipulate;
c) o descriere succinta a activitatilor si a procedeelor aplicate;
d) numarul de lucratori implicati;
e) data de �ncepere a lucrarilor si durata activitatii;
f) o descriere succinta a masurilor luate pentru a se limita expunerea lucratorilor la azbest.
Art. 14. - Lucratorii si/sau reprezentantii acestora �n �ntreprindere/unitate trebuie sa aiba acces la documentul de notificare referitor la �ntreprinderea/unitatea �n care �si desfasoara activitatea.
Art. 15. - Angajatorul trebuie sa transmita o noua notificare ori de c�te ori o modificare a conditiilor de munca este susceptibila sa conduca la o crestere semnificativa a expunerii la pulberea provenita din azbest sau din materiale cu continut de azbest.

[sus]

CAPITOLUL IV
Reducerea expunerii lucratorilor la pulberea provenita din azbest sau din materiale cu continut de azbest


Art. 16. - (1) Pentru toate activitatile prevazute la art. 4, expunerea lucratorilor la pulberea provenita din azbest sau din materiale cu continut de azbest, la locul de munca, trebuie redusa la minim si, �n orice caz, sub valoarea limita prevazuta la art. 5, �n special prin luarea urmatoarelor masuri:
a) numarul lucratorilor expusi sau care pot fi expusi la pulberea provenita din azbest sau din materiale cu continut de azbest trebuie sa fie c�t mai mic posibil;
b) procesele de munca trebuie concepute astfel �nc�t sa nu produca pulbere de azbest sau, daca acest lucru se dovedeste imposibil, sa nu se produca degajare de pulbere de azbest �n aer;
c) toate constructiile si echipamentele implicate �n tratarea azbestului trebuie sa poata fi curatate si �ntretinute cu regularitate si eficacitate;
d) azbestul sau materialele care degaja pulbere de azbest sau contin azbest trebuie depozitate si transportate �n ambalaje etanse adecvate;
e) deseurile trebuie colectate si �ndepartate de la locul de munca �n cel mai scurt timp posibil, �n ambalaje etanse adecvate, prevazute cu etichete care sa indice ca acestea contin azbest.
(2) Masura prevazuta la alin. (1) lit. e) nu se aplica activitatilor miniere.
(3) Deseurile prevazute la alin. (1) lit. e) trebuie tratate ulterior, �n conformitate cu prevederile legale referitoare la deseurile periculoase.

[sus]

CAPITOLUL V
Masurarea concentratiei de fibre de azbest �n aer


Art. 17. - �n functie de rezultatele evaluarii initiale a riscului si pentru a asigura respectarea valorii limita prevazute la art. 5, angajatorul trebuie sa asigure efectuarea cu regularitate a masuratorilor concentratiei de fibre de azbest �n aer la locul de munca.
Art. 18. - Prelevarea probelor trebuie sa fie reprezentativa pentru expunerea personala a lucratorului la pulberea provenita din azbest sau din materiale cu continut de azbest.
Art. 19. - Prelevarea probelor se realizeaza dupa consultarea lucratorilor si/sau a reprezentantilor lor din �ntreprindere.
Art. 20. - Prelevarea probelor trebuie sa se realizeze numai de catre personalul av�nd calificarea necesara. Probele prelevate trebuie sa fie ulterior analizate, �n conformitate cu art. 22, �n laboratoare abilitate de Ministerul Sanatatii, dotate cu echipamente de numarare a fibrelor.
Art. 21. - Durata prelevarii probelor trebuie sa fie astfel �nc�t sa se poata stabili expunerea reprezentativa pentru o perioada de referinta de 8 ore, respectiv un schimb de munca, prin masurari sau prin calculul mediei ponderate cu timpul.
Art. 22. - Numararea fibrelor trebuie sa se realizeze, de preferinta, cu microscop cu contrast de faza PCM, �n conformitate cu metoda recomandata de Organizatia Mondiala a Sanatatii �n 1997, respectiv "Determinarea concentratiei fibrelor �n suspensie �n aer. Metoda recomandata: microscopia optica �n contrast de faza, masurare pe membrana filtranta. ISBN 92-4-154496-1", sau cu orice alta metoda cu rezultate echivalente.
Art. 23. - �n scopul masurarii concentratiei de azbest �n aer, prevazuta la art. 17, se iau �n considerare numai fibrele cu lungimea mai mare de 5 micrometri, latimea mai mica de 3 micrometri si raportul lungime/latime mai mare de 3:1.

[sus]

CAPITOLUL VI
Reducerea sau evitarea riscurilor


Art. 24. - (1) Atunci c�nd se depaseste valoarea limita prevazuta la art. 5, angajatorul trebuie sa ia masuri pentru identificarea cauzelor acestei depasiri si masuri adecvate pentru remedierea situatiei, �n cel mai scurt timp posibil.
(2) Este interzisa continuarea lucrului �n zona afectata potrivit alin. (1) p�na la luarea masurilor adecvate pentru protectia lucratorilor.
Art. 25. - Pentru a se verifica eficienta masurilor prevazute la art. 24, angajatorul va dispune imediat efectuarea unei noi determinari a concentratiei de azbest �n aer.
Art. 26. - (1) Daca expunerea nu poate fi redusa prin alte mijloace si respectarea valorii limita impune utilizarea echipamentului individual de protectie respiratorie pentru fiecare lucrator, purtarea acestuia nu are caracter permanent, iar durata sa de utilizare trebuie sa se limiteze la minimul strict necesar.
(2) �n timpul activitatilor care necesita purtarea unui echipament individual de protectie respiratorie, trebuie sa se prevada pauze de lucru, �n functie de conditiile fizice si climatologice, �n acord cu lucratorii si/sau cu reprezentantii acestora.
Art. 27. - (1) �nainte de �nceperea lucrarilor de demolare sau de �ntretinere, angajatorii trebuie sa ia toate masurile adecvate de securitate si sanatate �n munca.
(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), angajatorii pot solicita informatii de la proprietarii constructiilor, pentru a identifica materialele care pot contine azbest.
(3) Daca exista cea mai mica �ndoiala privind prezenta azbestului �ntr-un material sau �ntr-o constructie, trebuie sa se respecte prevederile prezentei hotar�ri.
Art. 28. - �n cazul anumitor activitati, cum ar fi lucrarile de demolare, �ndepartate a azbestului, de reparare si �ntretinere, pentru care se estimeaza ca, �n pofida utilizarii masurilor tehnice preventive de limitare a continutului de azbest �n aer, valoarea limita prevazuta la art. 5 va fi depasita, angajatorul trebuie sa stabileasca urmatoarele masuri pentru asigurarea protectiei lucratorilor pe durata acestor activitati:
a) dotarea lucratorilor cu echipament individual de protectie respiratorie adecvat si cu alte echipamente individuale de protectie;
b) montarea panourilor de avertizare pentru a indica ca se estimeaza depasirea valorii limita prevazute la art. 5;
c) �mpiedicarea rasp�ndirii pulberii de azbest sau de materiale cu continut de azbest �n afara constructiei sau a zonei de lucru.
Art. 29. - Lucratorii au obligatia sa utilizeze echipamentele prevazute la art. 28 lit. a).
Art. 30. - Lucratorii si/sau reprezentantii lor din �ntreprindere ori din unitate trebuie sa fie consultati asupra masurilor prevazute la art. 28, �nainte ca activitatile respective sa se desfasoare.
Art. 31. - (1) Angajatorul trebuie sa stabileasca un plan de lucru �naintea �nceperii lucrarilor de demolare ori de �ndepartare a azbestului si/sau a materialelor cu continut de azbest din cladiri, structuri, aparate, instalatii si vapoare.
(2) Planul prevazut la alin. (1) trebuie sa prevada urmatoarele masuri pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor la locul de munca:
a) eliminarea azbestului si/sau a materialelor cu continut de azbest �nainte de aplicarea tehnicilor de demolare, cu exceptia cazului �n care aceasta eliminare ar avea un risc mai mare pentru lucratori dec�t daca azbestul si/sau materialele cu continut de azbest ar fi lasate acolo unde se afla;
b) asigurarea, daca este necesar, a echipamentului individual de protectie prevazut la art. 28 lit. a);
c) verificarea absentei riscurilor datorate expunerii la azbest la locul de munca, dupa terminarea lucrarilor de �ndepartare a azbestului sau de demolare.
(3) Planul de lucru trebuie sa cuprinda informatii privind:
a) natura si durata probabila a lucrarilor;
b) locul unde se efectueaza lucrarile;
c) metodele aplicate atunci c�nd lucrarile presupun manipularea azbestului sau a materialelor cu continut de azbest;
d) caracteristicile echipamentelor utilizate pentru protectia si decontaminarea celor care efectueaza lucrarile;
e) metodele aplicate pentru protectia altor persoane prezente la locul unde se efectueaza lucrarile sau �n apropierea acestora.
(4) La solicitarea inspectoratului teritorial de munca si a directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, angajatorul trebuie sa transmita planul prevazut la alin. (1) �nainte de �nceperea lucrarilor, cu exceptia cazurilor de urgenta.
Art. 32. - (1) Angajatorii au obligatia sa asigure o instruire adecvata pentru toti lucratorii care sunt sau pot fi expusi la pulbere care contine azbest.
(2) Instruirea prevazuta la alin. (1) trebuie efectuata periodic.
(3) Toate cheltuielile necesare efectuarii instruirii prevazute la alin. (1) se suporta de catre angajator.
(4) Continutul instruirii trebuie sa fie usor de �nteles pentru lucratori si trebuie sa le permita acestora sa dob�ndeasca pregatirea si sa-si �nsuseasca cunostintele necesare �n materie de prevenire si de securitate, �n special �n ceea ce priveste:
a) proprietatile azbestului si efectele lui asupra sanatatii, inclusiv efectul sinergic al fumatului;
b) tipurile de produse si materiale care pot contine azbest;
c) operatiile care pot conduce la expunerea la azbest si importanta controalelor preventive pentru reducerea la minim a expunerii;
d) practicile profesionale sigure, controalele si echipamentele de protectie;
e) rolul adecvat, alegerea, selectarea, limitarile si utilizarea corespunzatoare a echipamentelor de respiratie;
f) procedurile de urgenta;
g) procedurile de decontaminare;
h) eliminarea deseurilor;
i) cerintele �n materie de supraveghere medicala.
Art. 33. - (1) �nainte de a executa lucrari de demolare sau de �ndepartare a azbestului, �ntreprinderile trebuie sa faca dovada capacitatii lor �n acest domeniu.
(2) Dovada se face potrivit reglementarilor �n vigoare.
Art. 34. - Pentru locurile de munca �n care se desfasoara activitatile prevazute la art. 4 si 9, angajatorul trebuie sa ia masurile adecvate pentru ca acestea:
a) sa fie clar delimitate si marcate cu semne de avertizare;
b) sa fie accesibile numai lucratorilor care au sarcini de munca �n aceste zone;
c) sa constituie zone �n care fumatul este interzis.
Art. 35. - Pentru toate activitatile prevazute la art. 4 si 9, angajatorul trebuie sa ia masuri adecvate pentru a amenaja:
a) zone �n care lucratorii sa man�nce si sa bea, fara a exista riscul contaminarii cu pulbere de azbest;
b) instalatii sanitare adecvate, inclusiv dusuri �n cazul �n care se efectueaza operatii �n care se degaja pulbere de azbest.
Art. 36. - (1) Pentru toate activitatile prevazute la art. 4 si 9, angajatorul trebuie sa asigure lucratorilor �mbracaminte de lucru si/sau echipament individual de protectie adecvat.
(2) Este interzisa scoaterea �mbracamintei de lucru si/sau a echipamentului individual de protectie, prevazute la alin. (1), �n afara �ntreprinderii, pentru a fi purtate, spalate sau pentru alte operatii de �ntretinere.
(3) Este permisa spalarea �mbracamintei de lucru si/sau a echipamentului individual de protectie, prevazute la alin. (1), �n spalatorii dotate pentru acest tip de operatii, situate �n afara �ntreprinderii, numai daca �n �ntreprinderea respectiva nu se poate efectua curatarea.
(4) �n situatia prevazuta la alin. (3), �mbracamintea de lucru si/sau echipamentele individuale de protectie trebuie transportate �n containere �nchise.
(5) Angajatorul trebuie sa asigure vestiare separate pentru echipamentele individuale de protectie si/sau �mbracamintea de lucru, prevazute la alin. (1), si pentru �mbracamintea personala.
(6) Echipamentele individuale de protectie prevazute la alin. (1) trebuie sa fie plasate �ntr-un loc bine definit si trebuie verificate si curatate dupa fiecare utilizare.
(7) Angajatorul trebuie sa ia masurile adecvate pentru repararea sau �nlocuirea, �nainte de reutilizare, a echipamentelor prevazute la alin. (1) care sunt defecte.
Art. 37. - Costul masurilor luate �n aplicarea prevederilor art. 34, 35 si 36 nu se suporta de catre lucratori.

[sus]

CAPITOLUL VII
Informarea lucratorilor


Art. 38. - (1) �n cazul oricarei activitati prevazute la art. 4, angajatorul trebuie sa ia masurile necesare pentru ca lucratorii si/sau reprezentantii lor din �ntreprindere ori din unitate sa primeasca toate informatiile adecvate referitoare la:
a) riscurile potentiale pentru sanatate datorate expunerii la pulberea provenita din azbest si/sau din materiale cu continut de azbest;
b) existenta valorilor limita de expunere reglementate si necesitatea supravegherii atmosferei;
c) masurile de igiena, inclusiv necesitatea de a se abtine de la fumat;
d) masurile preventive care trebuie luate la purtarea echipamentelor individuale de protectie;
e) masurile preventive speciale destinate minimizarii expunerii la azbest.
(2) Angajatorul ia masuri, �n afara celor prevazute la alin. (1) si sub rezerva art. 9, pentru ca:
a) lucratorii si/sau reprezentantii lor din �ntreprindere ori din unitate sa aiba acces la rezultatele determinarilor continutului de azbest �n aer si sa primeasca explicatii referitoare la semnificatia acestor rezultate;
b) lucratorii implicati si reprezentantii lor �n cadrul �ntreprinderii sau al unitatii sa fie informati, c�t mai cur�nd posibil, daca rezultatele depasesc valoarea limita stabilita la art. 5, despre aceste depasiri si cauzele lor si sa fie consultati cu privire la masurile care trebuie sa fie luate sau, �n situatii de urgenta, sa fie informati cu privire la masurile adoptate.

[sus]

CAPITOLUL VIII
Supravegherea sanatatii


Art. 39. - (1) Angajatorul asigura, sub rezerva art. 9, evaluarea starii de sanatate pentru fiecare lucrator �naintea expunerii la pulberi de azbest si/sau de materiale cu continut de azbest.
(2) Evaluarea prevazuta la alin. (1) trebuie sa includa un examen specific al aparatului respirator, potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotar�re.
(3) O noua evaluare a starii de sanatate, pentru fiecare lucrator, trebuie sa se realizeze cel putin o data la fiecare 3 ani, pe toata perioada �n care are loc expunerea.
(4) Medicul de medicina a muncii trebuie sa �ntocmeasca un dosar medical pentru fiecare lucrator, potrivit reglementarilor �n vigoare.
Art. 40. - (1) �n urma supravegherii medicale prevazute la art. 39, medicul de medicina a muncii trebuie sa recomande angajatorului sau sa determine eventualele masuri individuale de protectie ori de prevenire care trebuie luate.
(2) Masurile prevazute la alin. (1) pot include, daca este cazul, retragerea lucratorului afectat de la orice expunere la pulberile provenite din azbest si/sau din materiale cu continut de azbest.
Art. 41. - (1) Medicul de medicina a muncii trebuie sa furnizeze lucratorilor vizati informatii si recomandari cu privire la evaluarea starii lor de sanatate la care pot fi supusi dupa �ncetarea expunerii la azbest si/sau la materiale cu continut de azbest.
(2) Medicul de medicina a muncii care raspunde de supravegherea medicala a lucratorilor poate recomanda continuarea supravegherii medicale dupa �ncetarea expunerii, pe durata pe care o considera necesara pentru a proteja sanatatea persoanei �n cauza.
(3) Continuarea supravegherii sanatatii prevazuta la alin. (2) se face potrivit reglementarilor �n vigoare.
Art. 42. - Lucratorul expus sau angajatorul poate solicita revizuirea evaluarilor starii de sanatate prevazute la art. 41 alin. (2), potrivit reglementarilor �n vigoare.
Art. 43. - (1) Angajatorul tine evidenta lucratorilor desemnati sa efectueze activitatile prevazute la art. 4 �ntr-un registru �n care trebuie sa indice natura si durata activitatii acestora, precum si a expunerii la care acestia sunt supusi, sub rezerva art. 9.
(2) Medicul de medicina a muncii responsabil cu supravegherea starii de sanatate poate avea acces la registrul prevazut la alin. (1).
(3) Fiecare lucrator interesat poate avea acces la propriile lui rezultate continute �n registrul prevazut la alin. (1).
(4) Lucratorii si/sau reprezentantii lor din �ntreprindere ori din unitate pot avea acces la informatiile colective anonime cuprinse �n registrul prevazut la alin. (1).
Art. 44. - (1) Registrul prevazut la art. 43 alin. (1) si dosarele medicale individuale prevazute la art. 39 trebuie pastrate cel putin 40 de ani de la �ncetarea expunerii, potrivit reglementarilor �n vigoare.
(2) �n cazul �n care �ntreprinderea �si �nceteaza activitatea, angajatorul trebuie sa predea directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti documentele prevazute la alin. (1), potrivit reglementarilor �n vigoare.
Art. 45. - Registrul operativ al bolilor profesionale declarate ca urmare a expunerii la azbest este constituit la nivelul Centrului national de coordonare metodologica si informare privind bolile profesionale din cadrul Institutului de Sanatate Publica Bucuresti.

[sus]

CAPITOLUL IX
Sanctiuni


Art. 46. - (1) �ncalcarea prevederilor prezentei hotar�ri atrage raspunderea disciplinara, administrativa, materiala, civila sau penala, dupa caz, potrivit legislatiei nationale care transpune Directiva 89/391/CEE.
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre inspectorii de munca din cadrul Inspectiei Muncii si de catre inspectorii de sanatate publica din cadrul Ministerului Sanatatii.

[sus]

CAPITOLUL X
Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 47. - (1) Prezenta hotar�re intra �n vigoare la data de 1 septembrie 2006, cu exceptia art. 7 care intra �n vigoare la data de 1 ianuarie 2007.
(2) La data intrarii �n vigoare a prezentei hotar�ri se abroga orice alte dispozitii contrare.
Art. 48. - Prezenta hotar�re transpune prevederile Directivei 83/477/CEE privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest, publicata �n Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 263/1983, �mpreuna cu toate modificarile sale, respectiv Directiva 91/382/CEE, publicata �n JOCE nr. L 206/1991, Directiva 98/24/CE, publicata �n JOCE nr. L 131/1998, si Directiva 2003/18/CE, publicata �n JOCE nr. L 97/2003.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:

Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul economiei si comertului,,
Codrut Ioan Seres
Ministrul mediului si gospodaririi apelor,
Sulfina Barbu
Ministrul sanatatii,
Gheorghe Eugen Nicolaescu
Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,
Gheorghe Dobre
p. Ministrul integrarii europene,
Adrian Ciocanea,
secretar de stat

Bucuresti, 22 decembrie 2005.
Nr. 1875.

[sus]

ANEXA


RECOMANDARI PRACTICE
pentru supravegherea clinica a lucratorilor expusi la pulbere
provenind din azbest sau din materiale un continut de azbest


1. Conform stadiului actual al cunostintelor, expunerea la fibre de azbest poate sa provoace urmatoarele afectiuni:
- azbestoza;
- mezoteliom;
- cancer pulmonar;
- cancer gastrointestinal.

2. Medicul de medicina a muncii sau medicul cu competenta �n medicina de �ntreprindere, responsabil cu supravegherea medicala a lucratorilor expusi la azbest, trebuie sa cunoasca conditiile sau circumstantele �n care fiecare lucrator a fost expus.

3. Examinarea sanatatii lucratorilor expusi la azbest trebuie sa cuprinda:
- examenul medical la angajare, care sa cuprinda cel putin urmatoarele:
a) �ntocmirea dosarului medical individual;
b) anamneza profesionala;
c) examenul clinic general si pe aparate (�n special aparatul respirator);
d) teste ale functiei respiratorii (spirometrie si curba debit-volum);
e) radiografie pulmonara standard;
- examenul medical periodic anual, care sa cuprinda cel putin urmatoarele:
a) examen clinic general pe aparate (�n special aparatul respirator);
b) teste ale functiei respiratorii (spirometrie si curba debit-volum);
c) determinarea de corpi azbestozici �n sputa;
- examinari suplimentare (examen citologic al sputei, radiografie pulmonara standard, tomodensitometrie, altele, conform celor mai recente cunostinte �n materie de medicina a muncii) pentru grupurile de angajati cu risc crescut, la recomandarea medicului de medicina a muncii.

4. Medicul de medicina a muncii sau medicul cu competenta �n medicina de �ntreprindere, care raspunde de supravegherea sanatatii, trebuie sa hotarasca cu privire la examinari suplimentare, cum ar fi testele citologice ale sputei, radiografia toracica sau tomodensitometria, pe baza celor mai recente cunostinte �n materie de medicina a muncii.

[sus]


AGENTIA EUROPEANA PENTRU SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA