Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca

Legatura ta catre Securitate si Sanatate in Munca

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii          ROMANIA          Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca
Noutati pe Site | Harta Site | Sugestii | Ajutor | Traduceri Tipareste aceasta pagina
Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca


Legislatie->Ordonante si Hotarari ...->Hotarari de Guvern->Hotar´┐Żre nr. 461 din 05.04.2006 pentru modificarea Hotar´┐Żrii Guvernului nr. 752/2004

Hotar´┐Żre nr. 752 din 14/05/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizarii ´┐Żn atmosfere potential explozive

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 499 din 03/06/2006

´┐Żn temeiul art. 108 din Constitutia Rom´┐Żniei, republicata,
Guvernul Rom´┐Żniei adopta prezenta hotar´┐Żre.

 

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

   Art. 1. - (1) Prevederile prezentei hotarâri se aplica echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizarii în atmosfere potential explozive, fabricate în tara sau importate.

   (2) Sunt incluse în domeniul de aplicare al prezentei hotarâri dispozitivele de securitate, dispozitivele de control si dispozitivele de reglare destinate utilizarii în afara atmosferelor potential explozive, dar care sunt necesare sau care contribuie la functionarea în conditii de securitate a echipamentelor si sistemelor protectoare în ceea ce priveste riscurile de explozie.

Modificat de Hotarâre nr. 461 din 05/04/2006 Articolul 1 la 04/05/2006

   Art. 2. - (1) În sensul prezentei hotarâri, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:

   A. echipamente si sisteme protectoare destinate utilizarii în atmosfere potential explozive:

   a) echipamente - masini, aparatura, dispozitive fixe sau mobile, componente de control si instrumentatia din acestea si sisteme de detectare sau prevenire care, separat sau împreuna, sunt destinate generarii, transferului, stocarii, masurarii, controlului si transformarii energiei si/sau prelucrarii materialelor si care pot cauza o explozie prin propriile lor surse potentiale de aprindere;

   b) sisteme protectoare - dispozitive, altele decât componentele echipamentului definit mai sus, care sunt destinate opririi imediate a exploziilor incipiente si/sau limitarii domeniului efectiv al unei explozii si care sunt introduse pe piata separat pentru utilizare ca sisteme autonome;

   c) componente - orice piesa esentiala pentru functionarea în conditii de securitate a echipamentelor si sistemelor protectoare, dar care nu are o functie autonoma;

   B. atmosfere explozive - amestecul cu aer, în conditii atmosferice, al substantelor inflamabile sub forma de gaze, vapori, ceata sau pulberi în care, dupa ce s-a produs aprinderea, combustia se propaga în întregul amestec nears;

   C. atmosfera potential exploziva - o atmosfera care poate deveni exploziva datorita conditiilor locale si operationale;

   D. grupe si categorii de echipamente:

   a) echipamente grupa I - echipamente destinate utilizarii în partile subterane ale minelor si la acele partiale instalatiilor de la suprafata ale acestor mine care pot fi expuse la grizu si/sau la pulberi combustibile;

   b) echipamente grupa a II-a - echipamente destinate utilizarii în alte locuri care pot fi expuse la atmosfere explozive.

Categoriile de echipamente care definesc nivelurile de protectie necesare sunt prevazute în anexa nr. 1.

Echipamentele si sistemele protectoare pot fi destinate numai unei anumite atmosfere explozive; în acest caz, acestea trebuie sa fie marcate corespunzator;

   E. utilizare destinata - folosirea echipamentelor, sistemelor protectoare si dispozitivelor prevazute la art. 1 alin. (2) în conformitate cu grupa si categoria echipamentelor si cu toate informatiile furnizate de producator, care sunt necesare pentru functionarea în conditii de siguranta a echipamentelor, sistemelor protectoare si dispozitivelor.

   (2) Termenii si expresiile definite la alin. (1) se completeaza cu termenii definiti la art. 4 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Modificat de Hotarâre nr. 461 din 05/04/2006 Articolul 1 la 04/05/2006

   Art. 3. - Prevederile prezentei hotarâri nu se aplica:

   a) dispozitivelor medicale destinate utilizarii într-un mediu medical;

   b) echipamentelor si sistemelor protectoare la care pericolul de explozie rezulta exclusiv din prezenta substantelor explozive sau a substantelor chimice instabile;

   c) echipamentelor destinate utilizarii în medii casnice si necomerciale în care atmosferele potential explozive pot fi create doar rareori, numai ca rezultat al scurgerii accidentale de gaz combustibil;

   d) echipamentelor individuale de protectie reglementate prin Hotarârea Guvernului nr. 115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata;

   e) navelor maritime si unitatilor de platforme maritime mobile împreuna cu echipamentele de la bordul acestora;

   f) mijloacelor de transport, adica vehiculelor si remorcilor acestora, destinate exclusiv transportului de pasageri aerian, rutier, feroviar sau pe apa, precum si mijloacelor de transport, destinate transportului de bunuri pe cale aeriana, rutiera, feroviara sau pe apa. Nu trebuie excluse vehiculele destinate utilizarii într-o atmosfera potential exploziva;

   g) armelor, munitiilor sau materialelor de razboi.

Modificat de Hotarâre nr. 461 din 05/04/2006 Articolul 1 la 04/05/2006

CAPITOLUL II
Conditii de introducere pe piata

   Art. 4. - (1) Se admit introducerea pe piata si/sau punerea în functiune a echipamentelor, sistemelor protectoare si dispozitivelor prevazute la art. 1 alin. (2) numai daca nu pericliteaza securitatea si sanatatea persoanelor sau, dupa caz, a animalelor domestice ori a bunurilor, atunci când sunt corespunzator instalate, întretinute si utilizate conform destinatiei lor.

   (2) Autoritatile competente pot emite, daca este necesar, reglementari care cuprind cerinte specifice pentru protectia persoanelor, în special a angajatilor care utilizeaza echipamentele, sistemele protectoare si dispozitivele prevazute la art. 1 alin. (2). Respectivele reglementari nu pot aduce modificari echipamentelor, sistemelor protectoare si dispozitivelor prevazute la art. 1 alin. (2) care sa contravina prevederilor prezentei hotarâri.

   (3) Cu ocazia târgurilor, expozitiilor, demonstratiilor si altora asemenea, echipamentele, sistemele protectoare sau dispozitivele prevazute la art. 1 alin. (2), care nu sunt conforme prevederilor prezentei hotarâri, pot fi prezentate cu conditia ca un indicator vizibil sa specifice clar faptul ca astfel de echipamente, sisteme protectoare si dispozitive prevazute la art. 1 alin. (2) nu sunt conforme prevederilor prezentei hotarâri si nu pot fi puse în vânzare pâna când nu sunt aduse în stare de conformitate de producator sau de reprezentantul sau autorizat. În timpul demonstratiilor se vor lua masuri de securitate corespunzatoare pentru a se asigura protectia persoanelor.

Modificat de Hotarâre nr. 461 din 05/04/2006 Articolul 1 la 04/05/2006

   Art. 5. - (1) Echipamentele, sistemele protectoare si dispozitivele prevazute la art. 1 alin. (2) trebuie sa satisfaca cerintele esentiale pentru sanatate si securitate, prevazute în anexa nr. 2, care le sunt aplicabile tinându-se seama de utilizarea destinata.

   (2) Se considera ca sunt respectate toate prevederile prezentei hotarâri, inclusiv procedurile relevante pentru evaluarea conformitatii cuprinse în cap. III, daca:

   a) echipamentele, sistemele protectoare si dispozitivele prevazute la art. 1 alin. (2) poarta marcajul european de conformitate CE, denumit în continuare marcaj CE, prevazut la art. 12, si sunt însotite de declaratia de conformitate EC, prevazuta în anexa nr. 10;

   b) componentele prevazute la art. 6 alin. (2) sunt însotite de atestatul scris de conformitate prevazut la art. 9 alin. (3).

   Art. 6. - (1) Introducerea pe piata si/sau punerea în functiune a echipamentelor si sistemelor protectoare sau a dispozitivelor prevazute la art. 1 alin. (2), care sunt conforme prevederilor prezentei hotarâri, nu pot fi interzise, restrictionate sau împiedicate.

   (2) Introducerea pe piata si/sau punerea în functiune a componentelor care sunt însotite de un atestat scris de conformitate prevazut la art. 9 alin. (3) si care sunt destinate sa fie încorporate în echipamente sau în sisteme protectoare, asa cum sunt ele definite în prezenta hotarâre, nu pot fi interzise, restrictionate sau împiedicate.

Modificat de Hotarâre nr. 461 din 05/04/2006 Articolul 1 la 04/05/2006

   Art. 7. - (1) În cazul în care standardele române si/sau standardele nationale ale statelor membre ale Uniunii Europene care adopta standarde europene armonizate ale caror numere de referinta au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cuprind una sau mai multe dintre cerintele esentiale pentru sanatate si securitate, se presupune ca echipamentele, sistemele protectoare si dispozitivele prevazute la art. 1 alin. (2) sau componentele prevazute la art. 6 alin. (2), construite în conformitate cu standardele respective, sunt în conformitate cu cerintele pentru sanatate si securitate aplicabile.

   (2) Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei va actualiza periodic lista standardelor române care adopta standardele prevazute la alin. (1), lista care se aproba prin ordin al ministrului si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   (3) În absenta standardelor prevazute la alin. (1), lista standardelor si specificatiile tehnice nationale existente, considerate importante sau relevante pentru implementarea corespunzatoare a cerintelor esentiale pentru sanatate si securitate, prevazute în anexa nr. 2, se aproba prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   (4) În situatia în care se constata ca un standard prevazut la alin. (1) nu satisface în totalitate cerintele esentiale pentru sanatate si securitate, prevazute la art. 5 alin. (1), Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei înstiinteaza Comitetul de pe lânga Comisia Europeana. Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei va duce la îndeplinire decizia adoptata de Comitetul de pe lânga Comisia Europeana, conform prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 1.587 /2002 privind masurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii în domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societatii informationale între România si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeana.

   (5) Autoritatea competenta va desemna un reprezentant în vederea participarii la Comitetul de pe lânga Comisia Europeana pentru dezbaterea problemelor care pot aparea la implementarea Directivei 94/9/EC.

Modificat de Hotarâre nr. 461 din 05/04/2006 Articolul 1 la 04/05/2006

   Art. 8. - (1) În cazul în care organul de control prevazut la art. 14 constata ca echipamentele, sistemele protectoare sau dispozitivele prevazute la art. 1 alin. (2), care poarta marcajul CE si sunt folosite în conformitate cu utilizarea destinata, pot periclita securitatea persoanelor sau, dupa caz, a animalelor domestice ori a bunurilor, dispune masuri pentru a le retrage de pe piata, pentru a le interzice introducerea pe piata, punerea în functiune sau utilizarea ori pentru a le restrictiona libera circulatie.

   (2) Organul de control informeaza în scris Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei asupra masurilor luate, indicând motivele care au stat la baza deciziei si în special daca neconformitatea se datoreaza:

   a) nerespectarii cerintelor esentiale pentru sanatate si securitate, prevazute la art. 5 alin. (1);

   b) aplicarii necorespunzatoare a standardelor prevazute la art. 7 alin. (1);

   c) unei deficiente din cuprinsul standardelor prevazute la art. 7 alin. (1).

   (3) În cazul în care un echipament, un sistem protector sau un dispozitiv prevazut la art. 1 alin. (2), care nu este conform, poarta marcajul CE, organul de control trebuie sa ia masurile corespunzatoare împotriva persoanei si/sau persoanelor care au aplicat marcajul si trebuie sa informeze Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei asupra deciziei luate.

   (4) Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei va informa Comisia Europeana si statele membre ale Uniunii Europene cu privire la masurile luate în baza prevederilor alin. (2) si (3).

Modificat de Hotarâre nr. 461 din 05/04/2006 Articolul 1 la 04/05/2006

CAPITOLUL III
Proceduri pentru evaluarea conformitatii

   Art. 9. - (1) Procedurile pentru evaluarea conformitatii echipamentelor, inclusiv, daca este necesar, a dispozitivelor prevazute la art. 1 alin. (2), trebuie sa tina seama de urmatoarele:

   A. Echipamente grupele I si II, categoriile M1 si 1

Pentru a aplica marcajul CE, producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa respecte procedura de examinare EC de tip, prevazuta în anexa nr. 3, împreuna cu:

   a) procedura referitoare la asigurarea calitatii productiei, prevazuta în anexa nr. 4; sau

   b) procedura referitoare la verificarea produsului, prevazuta în anexa nr. 5.

   B. Echipamente grupele I si II, categoriile M2 si 2

   a) Pentru a aplica marcajul CE, în cazul motoarelor cu combustie interna si al echipamentelor electrice din aceste grupe si categorii, producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa urmeze procedura de examinare EC de tip, prevazuta în anexa nr. 3, împreuna cu procedura referitoare la conformitatea cu tipul, prevazuta în anexa nr. 6, sau cu procedura referitoare la asigurarea calitatii produsului, prevazuta în anexa nr. 7.

   b) Pentru a aplica marcajul CE, în cazul altor echipamente din aceste grupe si categorii, producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa respecte procedura referitoare la controlul intern al productiei, prevazuta în anexa nr. 8, si sa înainteze documentatia tehnica prevazuta la pct. 3 din anexa nr. 8 organismului notificat, care trebuie sa confirme primirea ei îndata ce este posibil si sa o retina.

   C. Echipamente grupa II, categoria 3

Producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie, pentru a aplica marcajul CE, sa urmeze procedura referitoare la controlul intern al productiei, prevazuta în anexa nr. 8.

   D. Echipamente grupele I si II

Pe lânga procedurile prevazute la lit. A, B si C, producatorul sau reprezentantul sau autorizat poate, de asemenea, pentru a aplica marcajul CE, sa urmeze procedura referitoare la verificarea EC a unitatii de produs, prevazuta în anexa nr. 9.

   (2) Prevederile alin. (1) lit. A sau D se aplica pentru evaluarea conformitatii sistemelor protectoare autonome.

   (3) Procedurile prevazute la alin. (1) trebuie aplicate referitor la componentele prevazute la art. 6 alin. (2), cu exceptia aplicarii marcajului CE. Trebuie emis un atestat scris de conformitate de catre producator sau reprezentantul sau autorizat, declarând conformitatea componentelor cu prevederile prezentei hotarâri care se refera la ele si enuntând caracteristicile lor si cum trebuie sa fie ele încorporate în echipamente sau în sisteme protectoare pentru a ajuta conformarea cu cerintele esentiale pentru sanatate si securitate aplicabile echipamentelor sau sistemelor protectoare complete.

   (4) În plus, pentru a aplica marcajul CE, producatorul sau reprezentantul sau autorizat poate urma procedura referitoare la controlul intern al productiei, prevazuta în anexa nr. 8, cu referire la aspectele de securitate prevazute la pct. 1.2.7 din anexa nr. 2.

   (5) Prin exceptie de la prevederile alin. (1)-(4), Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, pe baza unei solicitari justificate, poate autoriza introducerea pe piata si/sau punerea în functiune pe teritoriul României a echipamentelor, sistemelor protectoare si dispozitivelor individuale prevazute la art. 1 alin. (2), în legatura cu care nu s-au aplicat procedurile prevazute la alineatele anterioare si a caror utilizare este în interesul protectiei.

   (6) Documentele si corespondenta privind procedurile prevazute la alin. (1)-(5) trebuie redactate, dupa caz, în limba româna sau în una dintre limbile oficiale ale statelor membre ale Uniunii Europene în care se aplica procedurile respective ori într-o limba acceptata de organismul notificat.

Modificat de Hotarâre nr. 461 din 05/04/2006 Articolul 1 la 04/05/2006

   Art. 10. - (1) În cazul în care echipamentelor, sistemelor protectoare si dispozitivelor prevazute la art. 1 alin. (2) le sunt aplicabile si alte reglementari care se refera la alte aspecte si care prevad, de asemenea, aplicarea marcajului CE, prevazut la art. 12, acesta trebuie sa indice si conformitatea echipamentelor, sistemelor protectoare si dispozitivelor prevazute la art. 1 alin. (2) cu dispozitiile acelor reglementari.

   (2) Atunci când una sau mai multe dintre aceste reglementari permit producatorului, într-o perioada tranzitorie, alegerea regimului de aplicare, marcajul CE trebuie sa indice conformitatea numai cu dispozitiile reglementarilor aplicate de producator. În acest caz, în documentele, în notele sau instructiunile cerute de aceste reglementari si care însotesc echipamentele, sistemele protectoare si dispozitivele prevazute la art. 1 alin. (2) trebuie incluse referiri la reglementarile aplicate.

CAPITOLUL IV
Organisme notificate

   Art. 11. - (1) Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei aplica la evaluarea organismelor care urmeaza a fi notificate criteriile minime prevazute în anexa nr. 11. Se considera ca organismele respective îndeplinesc criteriile de evaluare stabilite în anexa nr. 11, daca satisfac conditiile prevazute în standardele armonizate relevante.

   (2) Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei notifica la Comisia Europeana si statelor membre ale Uniunii Europene organismele desemnate pentru realizarea procedurilor de evaluare a conformitatii prevazute la art. 9 si 10, împreuna cu sarcinile specifice pentru care aceste organisme au fost desemnate sa le îndeplineasca si numarul de identificare alocat acestora anterior de catre Comisia Europeana.

   (3) Lista organismelor notificate si numarul de identificare alocat acestora, precum si sarcinile specifice pentru care au fost notificate se publica în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si se actualizeaza permanent.

   (4) În conditiile în care se constata ca un organism notificat nu mai întruneste criteriile minime prevazute în anexa nr. 11, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei retrage notificarea organismului si informeaza Comisia Europeana si statele membre ale Uniunii Europene.

CAPITOLUL V
Marcajul de conformitate CE

   Art. 12. - (1) Marcajul de conformitate CE este format din initialele "CE", conform graficii modelului prevazut în anexa nr. 10. Marcajul CE trebuie sa fie urmat de numarul de identificare al organismului notificat, în situatia în care un asemenea organism este implicat în etapa de control a productiei.

   (2) Marcajul CE se aplica în mod distinct, vizibil, lizibil si durabil, pe echipamentele, sistemele protectoare si dispozitivele prevazute la art. 1 alin. (2), în plus fata de prevederile pct. 1.0.5 din anexa nr. 2.

   (3) Aplicarea pe echipamentele, sistemele protectoare sau dispozitivele prevazute la art. 1 alin. (2) a marcajelor care pot induce în eroare tertii în ceea ce priveste semnificatia si forma marcajului CE este interzisa. Orice alt marcaj poate fi aplicat pe echipamentele, sistemele protectoare sau dispozitivele prevazute la art. 1 alin. (2), cu conditia ca vizibilitatea si lizibilitatea marcajului CE sa nu fie reduse.

   Art. 13. - (1) În cazul în care organul de control stabileste ca marcajul CE a fost aplicat în mod incorect, producatorul sau reprezentantul sau autorizat, fara a prejudicia prevederile art. 8, este obligat sa aduca produsul în conformitate cu prevederile privind aplicarea marcajului si sa înceteze încalcarea prevederilor prezentei hotarâri.

   (2) În cazul în care organul de control constata ca neconformitatea prevazuta la alin. (1) persista, acesta trebuie sa ia toate masurile necesare de restrictionare sau de interzicere a introducerii pe piata a produsului respectiv ori sa asigure retragerea acestuia de pe piata, în conformitate cu prevederile art. 8.

Modificat de Hotarâre nr. 461 din 05/04/2006 Articolul 1 la 04/05/2006

CAPITOLUL VI
Supravegherea pietei, raspunderi si sanctiuni

   Art. 14. - Organul de control care verifica respectarea prevederilor prezentei hotarâri si este responsabil pentru supravegherea pietei este Inspectia Muncii, organ de specialitate al administratiei publice centrale în subordinea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

Modificat de Hotarâre nr. 461 din 05/04/2006 Articolul 1 la 04/05/2006

   Art. 15. - (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

   a) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1), cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, retragerea de pe piata si/sau interzicerea utilizarii si a introducerii pe piata si/sau a punerii în functiune a echipamentelor, sistemelor protectoare sau dispozitivelor prevazute la art. 1 alin. (2), neconforme;

   b) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1)-(4), cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei si interzicerea comercializarii pâna la o data stabilita de organul de control de comun acord cu producatorul sau cu reprezentantul sau autorizat pentru eliminarea neconformitatilor;

   c) nerespectarea prevederilor art. 12, cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, retragerea de pe piata, interzicerea introducerii pe piata a echipamentelor, sistemelor protectoare sau dispozitivelor prevazute la art. 1 alin. (2), nemarcate sau marcate incorect;

   d) nerespectarea prevederilor art. 21, cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei si retragerea de pe piata a echipamentelor, sistemelor protectoare sau dispozitivelor prevazute la art. 1 alin. (2), cu marcaj CS.

   (2) Dispozitiile referitoare la contraventiile prevazute la alin. (1) se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002 , cu modificarile ulterioare.

   (3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se fac de catre personalul împuternicit din cadrul Inspectiei Muncii.

   Art. 16. - (1) Orice masura a Inspectiei Muncii luata în baza prezentei hotarâri, din care rezulta sanctiuni, restrictionarea, interzicerea introducerii pe piata si/sau a punerii în functiune ori necesitatea retragerii de pe piata a echipamentelor, sistemelor protectoare si dispozitivelor prevazute la art. 1 alin. (2), trebuie sa mentioneze motivarea în fapt si în drept a deciziei în conditiile prezentei hotarâri si va fi adusa la cunostinta Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

   (2) Masura se aduce la cunostinta celui sanctionat, într-un interval de 72 de ore, precizându-se calea de contestatie legala, termenul si organul competent sa solutioneze contestatia.

CAPITOLUL VII
Dispozitii finale si tranzitorii

   Art. 17. - Partile implicate în aplicarea acestei hotarâri sunt obligate sa respecte confidentialitatea în ceea ce priveste toate informatiile obtinute în procesul de desfasurare a sarcinilor lor. Aceasta prevedere nu afecteaza obligatiile Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si ale organismelor notificate în ceea ce priveste informarea reciproca si difuzarea avertizarilor.

   Art. 18. - (1) Prevederile art. 11 alin. (1), (2) si (4) se aplica la data intrarii în vigoare a Protocolului la Acordul european privind evaluarea conformitatii si acceptarea produselor industriale între România si Uniunea Europeana, care include domeniul atmosfere potential explozive, denumit în continuare PECA, sau la data aderarii României la Uniunea Europeana, în situatia în care un astfel de protocol nu este încheiat.

   (2) Prevederile art. 7 alin. (4) si ale art. 8 alin. (4) intra în vigoare la data aderarii României la Uniunea Europeana.

Modificat de Hotarâre nr. 461 din 05/04/2006 Articolul 1 la 04/05/2006

   Art. 19. - (1) Pâna la data intrarii în vigoare a PECA sau pâna la data aderarii României la Uniunea Europeana, în situatia în care un astfel de protocol nu este încheiat, se admit introducerea pe piata si/sau punerea în functiune în România si a echipamentelor, sistemelor protectoare si dispozitivelor prevazute la art. 1 alin. (2), cu marcaj national de conformitate CS, denumit în continuare marcaj CS, aplicat conform prevederilor alin. (2), precum si a componentelor prevazute la art. 6 alin. (2), însotite de atestatul scris de conformitate. Elementele de identificare ale marcajului CS sunt prevazute în anexa nr. 2 la Legea nr. 608/2001 .

   (2) În situatia în care evaluarea conformitatii echipamentelor, sistemelor protectoare si dispozitivelor prevazute la art. 1 alin. (2), destinate pietei nationale, se realizeaza prin utilizarea procedurilor prevazute de prezenta hotarâre de catre organisme recunoscute si aprobate conform prevederilor alin. (6), producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa aplice marcajul CS si sa emita declaratia CS de conformitate.

   (3) În situatia în care evaluarea conformitatii componentelor prevazute la art. 6 alin. (2), destinate pietei nationale, se realizeaza prin utilizarea procedurilor prevazute de prezenta hotarâre, producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa emita atestatul scris de conformitate.

   (4) Prevederile prezentei hotarâri referitoare la marcajul CE se aplica identic si pentru marcajul CS.

   (5) Pe echipamentele, sistemele protectoare sau dispozitivele prevazute la art. 1 alin. (2) nu se poate aplica decât unul dintre marcajele prevazute de prezenta hotarâre.

   (6) Pâna la termenele prevazute la alin. (1), pentru realizarea procedurilor de evaluare a conformitatii prevazute de prezenta hotarâre, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei recunoaste si aproba organisme de certificare la nivel national.

   (7) Recunoasterea si aprobarea prevazute la alin. (6) se realizeaza avându-se în vedere criteriile minime prevazute în anexa nr. 11, conform normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   (8) Lista cuprinzând organismele prevazute la alin. (6) si sarcinile specifice pe care acestea trebuie sa le îndeplineasca se aproba si se actualizeaza ori de câte ori este necesar prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I. În acest ordin se va mentiona pentru fiecare organism numarul de identificare alocat anterior de Ministerul Economiei si Comertului la solicitarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

Modificat de Hotarâre nr. 461 din 05/04/2006 Articolul 1 la 04/05/2006

   Art. 20. - (1) Responsabilitatile producatorului sau reprezentantului sau autorizat în legatura cu echipamentele, sistemele protectoare si dispozitivele prevazute la art. 1 alin. (2), introduse pe piata cu marcaj CS, sunt aceleasi cu cele prevazute de prezenta hotarâre pentru echipamentele, sistemele protectoare si dispozitivele prevazute la art. 1 alin. (2), cu marcaj CE.

   (2) Masurile prevazute la art. 16 se aplica si în cazul echipamentelor, sistemelor protectoare, dispozitivelor prevazute la art. 1 alin. (2) si componentelor prevazute la art. 6 alin. (2), introduse pe piata cu marcaj CS sau, dupa caz, cu atestat scris de conformitate.

Modificat de Hotarâre nr. 461 din 05/04/2006 Articolul 1 la 04/05/2006

   Art. 21. - (1) Certificatele emise pentru echipamentele, sistemele protectoare si dispozitivele prevazute la art. 1 alin. (2), în baza legislatiei în vigoare la data publicarii prezentei hotarâri, îsi mentin valabilitatea pâna la data expirarii acestora, dar nu mai târziu de data intrarii în vigoare a PECA, ori pâna la data aderarii României la Uniunea Europeana, în situatia în care acest protocol nu este încheiat.

   (2) Pentru echipamentele, sistemele protectoare sau dispozitivele prevazute la art. 1 alin. (2), pentru care au fost emise certificate valabile în conditiile prevazute la alin. (1), producatorii aplica marcajul CS.

Modificat de Hotarâre nr. 461 din 05/04/2006 Articolul 1 la 04/05/2006

   Art. 22. - De la data aderarii României la Uniunea Europeana se admit introducerea pe piata si/sau punerea în functiune numai a echipamentelor, sistemelor protectoare si dispozitivelor prevazute la art. 1 alin. (2), care poarta marcajul CE si sunt însotite de declaratia EC de conformitate, precum si a componentelor prevazute la art. 6 alin. (2), însotite de atestatul scris de conformitate.

   Art. 23. - Anexele nr. 1-11 *) fac parte integranta din prezenta hotarâre.

   Art. 24. - Prezenta hotarâre intra în vigoare la 120 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pe aceeasi data se abroga Normele metodologice referitoare la certificarea calitatii din punct de vedere al securitatii muncii a echipamentelor tehnice, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 388/1996 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 15 octombrie 1996, cu modificarile ulterioare.

   Art. 25. - Prezenta hotarâre transpune prevederile Directivei 94/9/EC cu privire la echipamentele si sistemele protectoare destinate a fi utilizate în atmosfere potential explozive.

__________

*) Anexele nr. 1-11 sunt reproduse în facsimil.

Modificat de Hotarâre nr. 461 din 05/04/2006 Articolul 1 la 04/05/2006

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:
---------------
Ministrul muncii,solidaritatii sociale si familiei,
Elena Dumitru
Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,
Dan Ioan Popescu

Bucuresti, 14 mai 2004.

Nr. 752.

   ANEXA Nr. 1

CRITERII PENTRU DETERMINAREA CLASIFICARII
GRUPELOR DE ECHIPAMENTE ÎN CATEGORII

   1. Echipamente grupa I

   (a) Categoria M1 cuprinde echipamente proiectate si, daca e necesar, echipate cu mijloace de protectie speciale suplimentare pentru a fi capabile sa functioneze în conformitate cu parametri de functionare stabiliti de producator si care sa asigure un nivel foarte înalt de protectie.

Echipamentele din aceasta categorie sunt destinate sa fie utilizate în partile subterane ale minelor ca si în acele parti ale instalatiilor de suprafata ale acestor mine periclitate de grizu si/sau pulberi combustibile.

Echipamentele din aceasta categorie trebuie sa ramâna functionale, chiar si în eventualitatea unor rare incidente care se refera la echipamente, cu o atmosfera exploziva prezenta si sunt caracterizate prin mijloace de protectie astfel încât:

   - în cazul defectarii unui mijloc de protectie cel putin un al doilea mijloc independent asigura nivelul de protectie cerut, sau

   - nivelul de protectie cerut este asigurat în cazul a doua defecte care apar independent unul de altul.

Echipamentele din aceasta categorie trebuie sa se conformeze cerintelor suplimentare prevazute la anexa nr. 2, pct. 2.0.1.

   (b) Categoria M2 cuprinde echipamente proiectate sa fie capabile sa functioneze în conformitate cu parametri functionali stabiliti de producator si sa asigure un nivel înalt de protectie.

Echipamentele din aceasta categorie sunt destinate sa fie utilizate în partile subterane ale minelor ca si în acele parti ale instalatiilor de suprafata ale acestor mine la care este probabila periclitarea prin grizu si/sau pulberi combustibile.

Aceste echipamente sunt destinate sa fie întrerupte de la alimentarea cu energie în eventualitatea unei atmosfere explozive.

Mijloacele de protectie referitoare la echipamente din aceasta categorie asigura nivelul necesar de protectie pe durata functionarii normale si de asemenea în cazul conditiilor mai severe de functionare, în special acele rezultate de la manipularea brutala si conditii schimbatoare de mediu ambiant

Echipamentele din aceasta categorie trebuie sa fie conform cu cerintele suplimentare prevazute la anexa nr. 2, pct. 2.0.2.

   2. Echipamente grupa II

   (a) Categoria 1 cuprinde echipamente proiectate sa fie capabile sa functioneze în conformitate cu parametri functionali stabiliti de producator si sa asigure un nivel foarte înalt de protectie.

Echipamentele din aceasta categorie sunt destinate pentru utilizare în mediile în care atmosferele explozive cauzate de amestecuri de aer si gaze, vapori sau ceata sau amestecuri aer/pulberi sunt prezente continuu, pentru perioade lungi sau în mod frecvent.

Echipamentele din aceasta categorie trebuie sa asigure nivelul de protectie cerut, chiar si în cazul unor incidente rare referitoare la echipamente si sunt caracterizate prin asemenea mijloace de protectie încât:

   - în cazul defectarii unui mijloc de protectie, cel putin un al doilea mijloc independent asigura nivelul de protectie cerut, sau

   - nivelul de protectie cerut este asigurat în cazul producerii a doua defecte independente unul de altul.

Echipamentele din aceasta categorie trebuie sa fie conform cu cerintele suplimentare prevazute la anexa nr. 2, pct. 2.1.

   (b) Categoria 2 cuprinde echipamente proiectate pentru a fi capabile sa functioneze în conformitate cu parametri functionali stabiliti de producator si sa asigure un nivel de protectie înalt.

Echipamentele din aceasta categorie sunt destinate sa fie utilizate în medii în care sunt probabile sa apara ocazional atmosfere explozive cauzate de gaze, vapori, ceata sau amestecuri de aer/pulberi.

Mijloacele de protectie referitoare la echipamente din aceasta categorie asigura nivelul cerut de protectie, chiar si în cazul deranjamentelor care apar frecvent sau defecte la echipamente care trebuie luate în considerare în mod normal.

Echipamentele din aceasta categorie trebuie sa fie conform cu cerintele suplimentare prevazute la anexa nr. 2, pct. 2.2.

   (c) Categoria 3 cuprinde echipamente proiectate astfel încât sa fie capabile sa functioneze în conformitate cu parametri de functionare stabiliti de producator si sa asigure un nivel normal de protectie.

Echipamentele din aceasta categorie sunt destinate sa fie utilizate în medii în care este improbabil sa apara atmosfere explozive, cauzate de gaze, vapori, ceata sau amestecuri de aer/pulberi sau, daca acestea apar, sunt probabile sa apara rar si numai pe o perioada scurta.

Echipamentele din aceasta categorie asigura nivelul cerut de protectie pe durata functionarii normale.

Echipamentele din aceasta categorie trebuie sa fie conform cu cerintele suplimentare prevazute la anexa nr. 2, pct. 2.3.

   ANEXA Nr. 2

CERINTE ESENTIALE PENTRU SANATATE SI SECURITATE REFERITOARE
LA PROIECTAREA SI CONSTRUCTIA ECHIPAMENTELOR SI SISTEMELOR PROTECTOARE
DESTINATE UTILIZARII ÎN ATMOSFERE POTENTIAL EXPLOZIVE

Observatii preliminare

   A. Cunostintele tehnologice, care se pot schimba rapid, trebuie luate în considerare pe cât posibil si trebuie utilizate imediat.

   B. Pentru dispozitivele prevazute la art. 1 alin. (2) cerintele esentiale trebuie sa se aplice numai în masura în care ele sunt necesare pentru securitate si pentru functionare si operare sigura si fiabila a acestor dispozitive în raport cu riscurile de explozie.

   1. CERINTE COMUNE PENTRU ECHIPAMENTE SI SISTEME PROTECTOARE

   1.0. CERINTE GENERALE

   1.0.1. Principiile securitatii integrate la explozie

Echipamentele si sistemele protectoare destinate utilizarii în atmosfere potential explozive trebuie sa fie proiectate din punctul de vedere al securitatii integrate la explozie.

În acest sens, producatorul trebuie sa ia masuri:

   - în primul rând, daca e posibil, sa previna formarea atmosferelor explozive care pot fi produse sau eliberate de însasi echipamentele si sistemele protectoare,

   - sa previna aprinderea atmosferelor explozive, luând în considerare natura fiecarei surse electrice si neelectrice de aprindere,

   - în cazul în care totusi ar putea apare o explozie, care ar fi posibil sa puna în pericol direct sau indirect persoane si, dupa caz, animale domestice sau bunurile, sa o opreasca imediat si/sau sa limiteze dezvoltarea flacarilor de explozie si a presiunilor de explozie pâna la un nivel suficient de securitate.

   1.0.2. Echipamentele si sistemele protectoare trebuie sa fie proiectate si fabricate dupa o riguroasa analiza a defectelor posibile de functionare pentru a se împiedica, pe cât posibil, situatiile periculoase.

Trebuie luata în considerare orice utilizare gresita care poate fi anticipata în mod rezonabil.

   1.0.3. Conditii speciale de verificare si întretinere

Echipamentele si sistemele protectoare supuse unor conditii speciale de verificare si întretinere trebuie proiectate si construite având în vedere asemenea conditii.

   1.0.4. Conditii de mediu înconjurator

Echipamentele si sistemele protectoare trebuie astfel proiectate si construite încât sa fie capabile sa faca fata la conditiile prezente sau previzibile de mediu înconjurator.

   1.0.5. Marcare

Toate echipamentele si sistemele protectoare trebuie sa fie marcate lizibil si rezistent cu urmatoarele caracteristici minime:

   - numele si adresa producatorului,

   - marcajul CE (a se vedea anexa nr. 10, pct. A),

   - identificarea seriilor sau tipului,

   - numarul de serie, daca e cazul,

   - anul de fabricatie,

   - marcajul specific, al protectiei la explozie [Ex] urmat de simbolul grupei si categoriei echipamentului,

   - pentru echipamente-grupa II, litera "G", (privind atmosferele explozive cauzate de gaze, vapori sau ceata) si/sau litera "D" (privind atmosferele explozive cauzate de pulberi).

În plus, când este necesar, ele trebuie de asemenea marcate cu toate informatiile esentiale pentru utilizarea lor în conditii de securitate.

   1.0.6. Instructiuni

   (a) Toate echipamentele si sistemele protectoare trebuie sa fie însotite de instructiuni, care sa includa cel putin urmatoarele detalii:

? recapitulare a informatiilor cu care este marcat echipamentul sau sistemul protector, cu exceptia numarului de serie (a se vedea pct. 1.0.5), împreuna cu orice informatie suplimentara corespunzatoare pentru a se facilita întretinerea (de exemplu adresa importatorului, reparatorului, etc);

? instructiuni pentru securitate:

   - punere în functiune,

   - utilizare,

   - asamblare si dezasamblare,

   - întretinere (reparatii de întretinere si de urgenta),

   - instalare,

   - reglare,

   - atunci când e necesar, indicarea ariilor de pericol în fata dispozitivelor de descarcare a presiunii,

   - atunci când e necesar, instructiuni de instruire;

? detalii care permit luarea unor decizii fara nici un dubiu pentru ca sa se stabileasca daca un echipament anume dintr-o categorie specifica sau un sistem protector poate fi utilizat în siguranta în aria destinata în conditiile de functionare anticipate;

? parametri electrici si de presiune, temperaturi maxime de suprafata si alte valori limita;

? atunci când e necesar, conditii speciale de utilizare, inclusiv detalii pentru greseli posibile care pot sa apara dupa cum arata experienta;

? atunci când e necesar, caracteristicile esentiale ale uneltelor care pot fi montate la echipamente sau sisteme protectoare.

   (b) Instructiunile trebuie redactate în una din limbile Uniunii Europene sau, dupa caz, în limba româna de catre producator sau reprezentantul sau autorizat.

La punerea în functiune, toate echipamentele si sistemele protectoare trebuie sa fie însotite de o traducere a instructiunilor în limba sau limbile oficiale a (ale) tarii în care urmeaza sa fie folosit echipamentul si sistemul protector si de instructiunile în limba originala.

Aceasta traducere trebuie sa fie facuta de catre producator sau reprezentantul sau autorizat sau de persoana care introduce pe piata echipamentul sau sistemul protector.

Prin derogare de la aceasta cerinta, instructiunile de întretinere pentru utilizare de catre personalul de specialitate angajat de producator sau reprezentantul sau autorizat pot fi redactate si în limba înteleasa de catre acest personal.

   (c) Instructiunile trebuie sa contina desenele si schemele necesare pentru punere în functiune, întretinere, inspectie, verificarea functionarii corecte si, unde e cazul, repararea echipamentului sau sistemului protector, împreuna cu toate instructiunile utile, în special cu privire la securitate.

   (d) Toata documentatia care descrie echipamentul sau sistemul protector nu trebuie sa contrazica instructiunile cu privire la aspectele de securitate.

   1.1. Alegerea materialelor

   1.1.1. Materialele utilizate pentru constructia echipamentelor si sistemelor protectoare nu trebuie sa declanseze o explozie, luând în considerare solicitarile functionale previzibile.

   1.1.2. În limitele conditiilor de functionare stabilite de producator, nu trebuie sa fie posibil sa aiba loc nici o reactie, între materialele utilizate si constituentii atmosferei potential explozive care ar putea deprecia protectia la explozie.

   1.1.3. Materialele trebuie sa fie astfel selectate încât schimbarile prognozabile ale caracteristicilor lor si compatibilitatii lor în combinatie cu alte materiale sa nu conduca la o reducere a protectiei conferite; în special, trebuie avute în vedere pentru materiale: coroziunea si rezistenta la uzura, conductivitatea electrica, rezistenta mecanica, rezistenta la îmbatrânire si efectele variatiilor de temperatura.

   1.2. Proiectare si constructie

   1.2.1. Echipamentele si sistemele protectoare trebuie sa fie proiectate si construite luându-se în considerare cunoasterea tehnologica a protectiei la explozie astfel încât ele sa poata fi folosite în conditii de securitate pe toata durata previzibila de viata.

   1.2.2. Componentele care trebuie încorporate în/sau utilizate ca înlocuitoare în echipamente si sisteme protectoare trebuie astfel proiectate si construite încât sa functioneze în conditii de securitate pentru scopul lor destinat al protectiei la explozie atunci când sunt instalate în conformitate cu instructiunile producatorului.

   1.2.3. Structuri închise si prevenirea scurgerilor

Echipamentele care pot degaja gaze sau pulberi inflamabile trebuie sa foloseasca, oricând este posibil, numai structuri închise.

Daca echipamentul contine deschizaturi sau îmbinari neetanse, acestea trebuie, pe cât posibil, astfel proiectate încât gazele sau pulberile degajate sa nu poata genera atmosfere explozive în afara echipamentului.

Punctele în care sunt introduse sau extrase materiale, trebuie pe cât posibil, sa fie astfel proiectate si echipate încât sa se limiteze scaparile materialelor inflamabile pe durata umplerii sau drenarii.

   1.2.4. Depunerile de pulberi

Echipamentele si sistemele protectoare destinate sa fie utilizate în arii expuse la pulberi trebuie sa fie astfel proiectate încât pulberile depuse pe suprafata lor sa nu fie aprinse.

În general, depunerile de pulberi trebuie limitate pe cât posibil. Echipamentele si sistemele protectoare trebuie sa poata fi curatate usor.

Temperaturile de suprafata ale pieselor echipamentelor trebuie mentinute mult sub temperatura de incandescenta a pulberilor depozitate.

Trebuie luata în considerare grosimea pulberilor depozitate si, daca e cazul, trebuie luate masuri de limitare a temperaturii pentru a se preveni o acumulare de caldura.

   1.2.5. Mijloace suplimentare de protectie

Echipamentele si sistemele protectoare care pot fi expuse la anumite tipuri de solicitari exterioare trebuie sa fie echipate, când e necesar, cu mijloace suplimentare de protectie.

Echipamentele trebuie sa reziste la solicitarile relevante, fara vreun efect daunator asupra protectiei la explozie.

   1.2.6. Deschidere în conditii de securitate

Daca echipamentele si sistemele protectoare sunt într-o incinta sau într-un container închis care face parte din însasi protectia la explozie, trebuie sa fie posibila deschiderea incintei sau containerului numai cu o unealta speciala sau prin masuri de protectie adecvate.

   1.2.7. Protectia împotriva altor pericole

Echipamentele si sistemele protectoare trebuie astfel proiectate si fabricate încât:

   (a) sa se evite ranirea fizica sau alta vatamare care ar putea fi cauzata prin contact direct sau indirect;

   (b) sa se asigure ca nu se produc temperaturi ale suprafetelor partilor accesibile sau radiatii care sa poata sa cauzeze un pericol;

   (c) sa se elimine pericolele neelectrice care au fost revelate de experienta;

   (d) sa se asigure ca starile previzibile de suprasarcina sa nu creeze situatii periculoase.

Daca, pentru echipamente si sisteme protectoare riscurile la care se face referire în acest paragraf sunt în întregime sau partial acoperite de alte reglementari în vigoare, prezenta hotarâre nu trebuie sa se aplice sau trebuie sa înceteze sa fie aplicata în cazul unor asemenea echipamente si sisteme protectoare si a unor asemenea riscuri din domeniul de aplicare a acelor reglementari specifice în vigoare.

   1.2.8. Suprasarcina echipamentelor

Suprasarcina periculoasa a echipamentelor trebuie prevenita din faza de proiectare prin masurare integrata, dispozitive de reglare si control, cum ar fi dispozitivele de decuplare a supracurentului, limitatoare de temperatura, întrerupatoare de presiune diferentiala, debitmetre, relee de timp, monitoare de supraviteza si/sau tipuri similare de dispozitive de monitorizare.

   1.2.9. Sisteme de capsulare antideflagranta

Daca partile care pot aprinde o atmosfera exploziva sunt plasate într-o incinta, trebuie luate masuri sa se asigure ca respectiva capsulare rezista la presiunea dezvoltata pe durata unei explozii interioare a unui amestec exploziv si previne transmiterea exploziei la atmosfera exploziva care înconjoara capsularea.

   1.3. Surse potentiale de aprindere

   1.3.1. Pericole generate de diferite surse de aprindere

Nu trebuie sa apara surse potentiale de aprindere cum ar fi scântei, flacari, arcuri electrice, temperaturi înalte de suprafata, energie acustica, radiatii optice, unde electromagnetice si alte surse de aprindere.

   1.3.2. Pericole generate de electricitatea statica.

Trebuie prevenite prin masuri corespunzatoare sarcinile electrostatice capabile sa conduca la descarcari periculoase.

   1.3.3. Pericole generate de curenti electrici de dispersie si de scurgere.

Trebuie preveniti curentii electrici de dispersie si de scurgere în partile conductive ale echipamentelor care pot conduce, de exemplu, la aparitia unei coroziuni periculoase, supraîncalzirea suprafetelor sau scântei capabile sa provoace o aprindere.

   1.3.4. Pericole generate de supraîncalzire.

Trebuie prevenita, cât mai mult posibil, în faza de proiectare, supraîncalzirea cauzata de frecare sau impact care se produce, de exemplu, între materiale si parti în contact unele cu altele în timp ce se rotesc sau prin intruzia unor corpuri straine.

   1.3.5. Pericole generate de operatii de compensare a presiunii.

Echipamentele si sistemele protectoare trebuie astfel proiectate sau montate cu dispozitive integrate de masurare, control si reglare, astfel încât compensarile de presiune provenite din ele sa nu genereze unde de soc sau comprimari care sa poata cauza aprindere.

   1.4. Pericole generate de efecte exterioare.

   1.4.1. Echipamentele si sistemele protectoare trebuie astfel proiectate si construite încât sa-si poata îndeplini functia lor destinata în deplina securitate, chiar si în conditii ale mediului ambiant schimbatoare si în prezenta unor tensiuni exterioare, umiditatii, vibratiilor, contaminarii si altor efecte exterioare, luând în considerare limitele conditiilor de functionare stabilite de producator.

   1.4.2. Partile echipamentelor utilizate trebuie sa fie corespunzatoare solicitarilor mecanice si termice destinate si trebuie sa fie capabile sa reziste la actiunea substantelor agresive existente sau previzibile.

   1.5. Cerinte referitoare la dispozitivele legate de securitate.

   1.5.1. Dispozitivele de securitate trebuie sa functioneze independent de orice dispozitive de masurare si/sau de control cerute pentru functionare.

Pe cât posibil, defectiunea unui dispozitiv de securitate trebuie detectata suficient de rapid, prin mijloace tehnice corespunzatoare pentru a se asigura ca probabilitatea producerii unor situatii periculoase sa fie foarte mica.

Trebuie aplicat în general principiul "sigur contra defectarii".

Comutarea legata de securitate trebuie în general sa actioneze direct dispozitivele de control relevante fara o comanda de software intermediara.

   1.5.2. În cazul defectarii unui dispozitiv de securitate, echipamentele si/sau sistemele protectoare trebuie, pe cât posibil, sa fie securizate.

   1.5.3. Comenzile de oprire în caz de urgenta ale dispozitivelor de securitate trebuie, pe cât posibil, sa fie montate cu deconectare cu rearmare. O noua comanda de pornire poate avea efecte asupra functionarii normale numai dupa ce deconectarile cu rearmare au fost restabilite intentionat.

   1.5.4. Dispozitive de control si afisaj

Atunci când se utilizeaza dispozitive de control si afisaj, ele trebuie sa fie proiectate în conformitate cu principiile ergonomice pentru a se obtine cel mai înalt nivel posibil de securitate în functionare în ceea ce priveste riscul de explozie.

   1.5.5. Cerinte privind dispozitivele cu o functie de masurare pentru protectia la explozie.

În masura în care ele se refera la echipamentele utilizate în atmosfere explozive, dispozitivele cu o functie de masurare trebuie astfel proiectate si construite încât sa faca fata cerintelor de functionare previzibile si conditiilor speciale de utilizare.

   1.5.6. Atunci când este necesar, trebuie sa fie posibil sa se verifice precizia citirii si functionarea dispozitivelor cu o functie de masurare.

   1.5.7. Proiectarea dispozitivelor cu o functie de masurare trebuie sa încorporeze un factor de securitate care sa asigure ca pragul de alarma se afla suficient de departe în afara limitelor de explozie si/sau aprindere a atmosferelor care trebuie înregistrate, tinând cont, în special, de conditiile de functionare ale instalatiilor si de aberatiile posibile în sistemul de masurare.

   1.5.8. Riscurile generate de software

La proiectarea echipamentelor, sistemelor protectoare si dispozitivelor de securitate, controlate de software trebuie sa aiba în vedere în special riscurile provenite de la defectele din program.

   1.6. Integrarea cerintelor de securitate referitoare la sistem.

   1.6.1. Trebuie sa fie posibila interventia manuala pentru a se decupla echipamentele si sistemele protectoare încorporate în procesele automate care deviaza de la conditiile de functionare prevazute, cu conditia ca aceasta sa nu compromita securitatea.

   1.6.2. Atunci când se actioneaza sistemul de închidere în caz de urgenta, energia acumulata trebuie dispersata cât se poate de rapid si de sigur posibil sau izolata, astfel încât sa nu mai constituie un pericol. Acest lucru nu se refera la energia stocata electrochimic.

   1.6.3. Riscuri generate de caderi de energie

În cazul în care echipamentele si sistemele protectoare pot sa dea nastere la o raspândire a riscurilor suplimentare în cazul unei caderi de energie, trebuie sa fie posibila, mentinerea lor într-o stare sigura de functionare independent de restul instalatiei.

   1.6.4. Pericole generate de conexiuni

Echipamentele si sistemele protectoare trebuie sa fie montate cu intrari adecvate de cabluri si tuburi.

În cazul în care echipamentele si sistemele protectoare sunt destinate sa fie utilizate în combinatie cu alte echipamente si sisteme protectoare, interfata trebuie sa fie sigura.

   1.6.5. Plasarea dispozitivelor de avertizare ca parti ale echipamentelor.

În cazul în care echipamentele sau sistemele protectoare sunt montate cu dispozitive de detectare sau alarma pentru monitorizarea aparitiei atmosferelor explozive, trebuie furnizate instructiunile necesare pentru a se permite amplasarea lor în locurile cele mai adecvate.

   2. CERINTE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA ECHIPAMENTE

   2.0. Cerinte aplicabile la echipamente din categoria M a grupei I de echipamente

   2.0.1. Cerinte aplicabile la echipamente din categoria M1 a grupei I de echipamente

   2.0.1.1. Echipamentele trebuie astfel proiectate si construite încât sursele de aprindere sa nu devina active, nici chiar în cazul rarelor incidente legate de echipamente.

Echipamentele trebuie sa fie echipate cu mijloace de protectie astfel încât:

   - ori în cazul cedarii unui mijloc de protectie, cel putin un al doilea mijloc independent sa asigure nivelul necesar de protectie,

sau

   - se asigura nivelul necesar de protectie, în cazul aparitiei a doua defecte independent unul de celalalt.

Daca este necesar, aceste echipamente trebuie sa fie echipate cu mijloace speciale suplimentare de protectie.

Ele trebuie sa ramâna functionale într-o atmosfera exploziva prezenta.

   2.0.1.2. Daca este necesar, echipamentele trebuie astfel construite încât pulberile sa nu poata patrunde în ele.

   2.0.1.3. Temperaturile de suprafata ale partilor de echipamente trebuie sa fie tinute mult sub temperatura de aprindere a amestecurilor aer/pulberi previzibile pentru a se preveni aprinderea pulberilor în suspensie.

   2.0.1.4. Echipamentele trebuie sa fie astfel proiectate încât deschiderea partilor de echipamente care pot fi surse de aprindere sa fie posibila numai în conditii inactive sau cu securitate intrinseca. Unde nu e posibil ca echipamentele sa devina inactive, producatorul trebuie sa ataseze o eticheta de avertizare pe partea care se deschide a echipamentului.

Daca este necesar, echipamentul trebuie sa fie dotat cu sisteme de interblocare suplimentare adecvate.

   2.0.2. Cerinte aplicabile la echipamentele din categoria M2 din grupa I de echipamente.

   2.0.2.1. Echipamentele trebuie sa fie echipate cu mijloace de protectie care sa asigure ca sursele de aprindere sa nu devina active pe durata functionarii normale, chiar si în conditii de functionare mai severe, în special cele generate de manipularea brutala si conditii schimbatoare de mediu ambiant.

Echipamentele sunt destinate sa fie dezenergizate în eventualitatea unei atmosfere explozive.

   2.0.2.2. Echipamentele trebuie astfel proiectate încât deschiderea partilor de echipamente care pot fi surse de aprindere sa fie posibila numai în conditii neactive sau prin sisteme de interblocare adecvate.

Atunci când nu e posibil ca echipamentele sa devina neactive, producatorul trebuie sa ataseze o eticheta de avertizare pe partile care se deschid ale echipamentelor.

   2.0.2.3. Cerintele referitoare la pericolele de explozie generate de pulberi trebuie aplicate la categoria M1.

   2.1. Cerinte aplicabile la echipamentele din categoria 1 a grupei II de echipamente.

   2.1.1. Atmosfere explozive cauzate de gaze, vapori sau ceata.

   2.1.1.1. Echipamentele trebuie astfel proiectate si construite încât sursele de aprindere sa nu devina active, nici chiar în cazul rarelor incidente legate de echipamente.

Ele trebuie sa fie echipate cu mijloace de protectie astfel încât:

   - ori în cazul cedarii unui mijloc de protectie, cel putin un al doilea mijloc independent sa asigure nivelul necesar de protectie, sau

   - se asigura nivelul necesar de protectie, în cazul aparitiei a doua defecte independent unul de celalalt.

   2.1.1.2. Pentru echipamente cu suprafete care se pot încalzi, trebuie sa se ia masuri care sa asigure ca temperaturile de suprafata maxime enuntate sa nu fie depasite, nici chiar în cele mai nefavorabile împrejurari.

Trebuie de asemenea luate în considerare cresterile de temperatura cauzate de acumulari de caldura si reactii chimice.

   2.1.1.3. Echipamentele trebuie astfel proiectate încât deschiderea partilor de echipamente care ar putea fi surse de aprindere sa fie posibila numai în conditii neactive sau cu securitate intrinseca. Atunci când nu este posibil ca echipamentele sa devina neactive, producatorul trebuie sa fixeze o eticheta de avertizare pe partea care se deschide a echipamentului.

Daca este necesar, echipamentele trebuie sa fie dotate cu sisteme de interblocare suplimentare adecvate.

   2.1.2. Atmosfere explozive cauzate de amestecuri de aer/pulberi.

   2.1.2.1. Echipamentele trebuie sa fie astfel proiectate si construite încât sa nu se produca aprinderea amestecului de aer/pulberi, nici în cazul unor incidente rare legate de echipamente.

Ele trebuie sa fie echipate cu mijloace de protectie astfel încât:

   - ori în cazul defectarii unui mijloc de protectie, cel putin un al doilea mijloc independent sa asigure nivelul de protectie prevazut, sau

   - se asigura nivelul de protectie prevazut în cazul în care se produc doua defecte independent unul de celalalt

   2.1.2.2. Daca este necesar, echipamentele trebuie sa fie astfel proiectate încât pulberile sa poata intra sau iesi din echipamente numai la punctele destinate special.

Aceasta cerinta trebuie sa fie de asemenea întrunita de intrarile de cablu si de piesele de conectare.

   2.1.2.3. Temperaturile de suprafata ale partilor de echipamente trebuie sa fie tinute mult sub temperatura de aprindere a amestecurilor aer/pulberi, previzibile pentru a se preveni aprinderea pulberii în suspensie.

   2.1.2.4. În cea ce priveste deschiderea partilor de echipamente în conditii de securitate, se aplica cerintele pct. 2.1.1.3.

   2.2. Cerinte pentru categoria 2 a grupei II de echipamente.

   2.2.1. Atmosfere explozive cauzate de gaze, vapori sau ceata.

   2.2.1.1. Echipamentele trebuie sa fie astfel proiectate si construite încât sa previna producerea surselor de aprindere chiar si în cazul unor deranjamente produse frecvent sau unor defecte de functionare, care trebuie luate în considerare în mod normal.

   2.2.1.2. Partile de echipamente trebuie astfel proiectate si construite încât temperaturile lor de suprafata enuntate sa nu fie depasite, nici chiar în cazul riscurilor care apar din situatii anormale anticipate de producator.

   2.2.1.3. Echipamentele trebuie sa fie astfel proiectate încât deschiderea acelor parti de echipamente care ar putea fi surse de aprindere sa fie posibila numai în conditii neactive sau prin sisteme de interblocare adecvate. Când nu e posibil ca echipamentele sa poata deveni neactive, producatorul trebuie sa fixeze o eticheta de avertizare pe partea care se deschide a echipamentului.

   2.2.2. Atmosfere explozive cauzate de amestecuri aer/pulberi.

   2.2.2.1. Echipamentele trebuie proiectate si construite astfel încât sa se previna aprinderea amestecurilor aer/pulberi, chiar si în cazul deranjamentelor care se produc frecvent sau defectiunilor de functionare a echipamentelor care trebuie luate în mod normal în considerare.

   2.2.2.2. În ceea ce priveste temperaturile de suprafata, se aplica cerintele pct. 2.1.2.3.

   2.2.2.3. În ceea ce priveste protectia la pulberi, se aplica cerintele pct. 2.1.2.2.

   2.2.2.4. În ceea ce priveste deschiderea partilor de echipamente în conditii de securitate, se aplica cerintele pct. 2.2.1.3.

   2.3. Cerinte care trebuie aplicate la categoria 3 a grupei II de echipamente

   2.3.1. Atmosfere explozive cauzate de gaze, vapori sau ceata.

   2.3.1.1. Echipamentele trebuie astfel proiectate si construite încât sa previna sursele de aprindere previzibile care pot apare la functionare normala.

   2.3.1.2. Temperaturile de suprafata nu trebuie sa depaseasca temperaturile maxime de suprafata stabilite în conditiile de functionare prevazute. Se pot permite temperaturi mai mari în circumstante exceptionale, numai daca producatorul adopta masuri protectoare suplimentare.

   2.3.2. Atmosfere explozive cauzate de amestecuri aer/pulberi.

   2.3.2.1. Echipamentele trebuie astfel proiectate si construite încât amestecurile aer/pulberi sa nu poata fi aprinse de sursele de aprindere previzibile care pot exista în conditii normale de functionare.

   2.3.2.2. În ceea ce priveste temperaturile de suprafata se aplica cerintele pct. 2.1.2.3.

   2.3.2.3. Echipamentele, inclusiv intrarile de cablu si piesele de conectare, trebuie sa fie astfel construite încât, luând în considerare dimensiunea particulelor sale, pulberile sa nu poata dezvolta amestecuri explozive cu aer si nici sa formeze acumulari periculoase în interiorul echipamentelor.

   3. CERINTE SUPLIMENTARE PRIVIND SISTEMELE PROTECTOARE

   3.0. Cerinte generale

   3.0.1. Sistemele protectoare trebuie astfel dimensionate încât sa se reduca efectele unei explozii la un nivel suficient de securitate.

   3.0.2. Sistemele protectoare trebuie astfel proiectate încât sa fie capabile sa fie astfel amplasate încât sa împiedice ca exploziile sa se raspândeasca prin reactii în lant sau conturnari periculoase si exploziile incipiente sa nu devina detonatii.

   3.0.3. În cazul întreruperii unei caderi de energie, sistemele protectoare trebuie sa-si mentina capacitatea de a functiona pe o perioada suficienta pentru a se evita o situatie periculoasa.

   3.0.4. Sistemele de protectie nu trebuie sa se defecteze în urma unei interferente din exterior.

   3.1. Concepere si proiectare

   3.1.1. Caracteristicile materialelor

În ceea ce priveste caracteristicile materialelor, presiunea si temperatura maxime care trebuie luate în considerare în faza de concepere sunt presiunea anticipata pe durata unei explozii care apare în conditii de functionare extreme si efectul de încalzire anticipat al flacarii.

   3.1.2. Sistemele protectoare proiectate astfel încât sa reziste la explozii sau sa contina explozii trebuie sa fie capabile sa reziste la unda de soc produsa fara pierderea integritatii sistemului.

   3.1.3. Accesoriile conectate la sistemele protectoare trebuie sa fie capabile sa reziste la presiunea maxima anticipata a exploziei fara a-si pierde capacitatea de a functiona.

   3.1.4. La conceperea si proiectarea sistemelor protectoare trebuie luate în considerare reactiile cauzate de presiune în echipamentele periferice si în conductele de lucru conectate.

   3.1.5. Sisteme de descarcare a presiunii

Daca exista probabilitatea ca solicitarile exercitate asupra sistemelor protectoare sa depaseasca rezistenta lor structurala, trebuie prevazute în proiect dispozitive adecvate de descarcare a presiunii care sa nu puna în pericol persoanele din vecinatate.

   3.1.6. Sisteme de suprimare a exploziei

Sistemele de suprimare trebuie astfel concepute si proiectate încât sa reactioneze la o explozie incipienta în cea mai timpurie etapa posibila a unui incident si contraactiunea lor trebuie sa fie cu cel mai bun efect, tinând cont de rata maxima a cresterii presiunii si de presiunea maxima a exploziei.

   3.1.7. Sisteme de decuplare la explozie

Sistemele de decuplare destinate deconectarii echipamentelor specifice cât se poate de repede în cazul exploziilor incipiente prin intermediul unor dispozitive adecvate, trebuie astfel concepute si proiectate încât sa ramâna protejate împotriva transmiterii aprinderii interne si sa-si pastreze rezistenta mecanica în conditii de functionare.

   3.1.8. Sistemele protectoare trebuie sa poata sa fie integrate într-un circuit cu un prag de alarma adecvat astfel încât, daca e necesar, sa se înceteze alimentarea si iesirea produsului si sa se deconecteze acele parti de echipamente care nu mai pot functiona în conditii de securitate.

   ANEXA Nr. 3

MODULUL: EXAMINARE EC DE TIP

   1. Acest modul descrie acea parte a procedurii prin care un organism notificat constata si atesta faptul ca un exemplar reprezentativ din productia avuta în vedere respecta cerintele aplicabile relevante prevazute în prezenta hotarâre.

   2. Cererea pentru efectuarea examinarii EC de tip trebuie înaintata de catre producator sau de catre reprezentantul sau autorizat la un organism notificat ales de acesta.

Cererea trebuie sa includa:

   - denumirea si sediul producatorului, precum si denumirea si sediul reprezentantului sau autorizat, daca cererea este înaintata de catre acesta din urma;

   - o declaratie scrisa care sa specifice ca aceeasi cerere nu a mai fost înaintata nici unui alt organism notificat;

   - documentatia tehnica, prevazuta la pct. 3.

Solicitantul trebuie sa puna la dispozitie organismului notificat un exemplar reprezentativ din productia avuta în vedere, denumit în continuare "tip". Organismul notificat poate solicita si alte exemplare, daca acestea sunt necesare pentru realizarea programului de încercari.

   3. Documentatia tehnica trebuie sa permita evaluarea conformitatii produsului cu cerintele prezentei hotarâri. Ea trebuie sa acopere, în masura necesara pentru o asemenea evaluare, proiectarea, fabricarea si functionarea produsului si în aceasta masura trebuie sa contina:

   - descrierea generala a tipului;

   - desene de executie, planuri de fabricatie si scheme ale componentelor, subansamblelor, circuitelor, etc.;

   - descrieri si explicatii necesare pentru întelegerea desenelor si schemelor respective si a modului de functionare a produsului;

   - lista standardelor prevazute la art. 7, aplicate în întregime sau partial, precum si descrierea solutiilor adoptate pentru îndeplinirea cerintelor esentiale din prezenta hotarâre, atunci când nu s-au aplicat standardele prevazute la art. 7;

   - rezultatele calculelor de proiectare, ale examinarilor efectuate, etc.;

   - rapoarte de încercare.

   4. Organismul notificat trebuie:

   4.1. sa examineze documentatia tehnica, sa verifice daca tipul a fost fabricat în conformitate cu documentatia tehnica si sa identifice elementele care au fost proiectate în conformitate cu prevederile relevante ale standardelor prevazute la art. 7, precum si componentele care au fost proiectate fara sa se aplice prevederile relevante ale standardelor respective;

   4.2. sa efectueze sau sa fi efectuat examinarile corespunzatoare si încercarile necesare pentru a verifica daca solutiile adoptate de producator respecta cerintele esentiale ale prezentei hotarâri, atunci când nu s-au aplicat standardele prevazute la art. 7;

   4.3. sa efectueze sau sa fi efectuat examinarile corespunzatoare si încercarile necesare pentru a se verifica daca acestea s-au aplicat efectiv, în cazul în care producatorul a optat pentru aplicarea standardelor relevante;

   4.4. sa convina cu solicitantul asupra locului unde vor fi efectuate examinarile si încercarile necesare.

   5. Daca tipul respecta prevederile prezentei hotarâri, organismul notificat trebuie sa emita pentru solicitant un certificat de examinare EC de tip. Certificatul trebuie sa contina denumirea si sediul producatorului, concluziile examinarii si datele necesare pentru identificarea tipului aprobat.

O lista a partilor semnificative ale documentatiei tehnice trebuie sa fie anexata certificatului si trebuie pastrata o copie de catre organismul notificat.

Daca producatorului sau reprezentantului acestuia îi este respinsa o certificare de tip, organismul notificat trebuie sa furnizeze motive detaliate pentru acest refuz.

Trebuie redactata o clauza pentru o procedura de recurs.

   6. Solicitantul trebuie sa informeze organismul notificat care detine documentatia tehnica referitoare la certificatul de examinare EC de tip asupra tuturor modificarilor aduse echipamentului sau sistemul protector aprobat care trebuie sa primeasca o aprobare ulterioara în cazul în care asemenea modificari pot afecta conformitatea cu cerintele esentiale sau cu conditiile prescrise pentru folosirea produsului. Aceasta aprobare suplimentara este data sub forma unei completari la certificatul original de examinare EC de tip.

   7. Fiecare organism notificat trebuie sa comunice celorlalte organisme notificate informatiile relevante privind certificatele de examinare EC de tip si completarile emise si retrase.

   8. Celelalte organisme notificate pot primi copii de pe certificatele de examinare EC de tip si/sau de pe completarile la acestea. Anexele la certificate trebuie sa fie tinute la dispozitia altor organisme notificate.

   9. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa pastreze împreuna cu documentatia tehnica copiile de pe certificatele de examinare EC de tip si de pe completarile la acestea o perioada de cel putin 10 ani de la data fabricarii ultimului echipament sau sistem protector.

În situatia în care nici producatorul si nici reprezentantul sau autorizat, obligatia de a pune la dispozitie documentatia tehnica trebuie sa fie în responsabilitatea persoanei care introduce produsul pe piata.

   ANEXA Nr. 4

MODULUL: ASIGURAREA CALITATII PRODUCTIEI

   1. Acest modul descrie procedura prin care producatorul care îndeplineste obligatiile prevazute la pct. 2 asigura si declara ca produsele respective sunt în conformitate cu tipul, asa cum este descris în certificatul de examinare EC de tip si ca îndeplinesc cerintele reglementarii tehnice aplicabile în cazul lor. Producatorul, sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa aplice marcajul CE pe fiecare exemplar de echipament si sa întocmeasca o declaratie scrisa de conformitate. Marcajul CE trebuie sa fie însotit de numarul de identificare al organismului notificat responsabil cu supravegherea EC, asa cum este prevazut la pct. 4.

   2. Producatorul trebuie sa aplice un sistem al calitatii aprobat pentru productie, inspectie finala si încercare a echipamentelor asa cum este prevazut la pct. 3 si trebuie sa fie supus supravegherii asa cum este prevazut la pct. 4.

   3. Sistemul calitatii

   3.1. Producatorul trebuie sa înainteze unui organism notificat ales de el o cerere de evaluare a sistemului calitatii pentru echipamentele avute în vedere.

Cererea trebuie sa cuprinda:

   - toate informatiile necesare pentru categoria de produs considerata;

   - documentatia referitoare la sistemul calitatii;

   - documentatia tehnica privind tipul aprobat si o copie dupa certificatul de examinare EC de tip.

   3.2. Sistemul calitatii trebuie sa asigure conformitatea echipamentelor cu tipul, asa cum este descris în certificatul de examinare EC de tip si cu cerintele din reglementarea tehnica aplicabila.

Toate elementele, cerintele si prevederile adoptate de producator trebuie sa fie documentate într-un mod sistematic si ordonat sub forma unor strategii, proceduri si instructiuni scrise. Documentatia sistemului calitatii trebuie sa permita o interpretare de fond a programelor, planurilor, manualelor si înregistrarilor privind calitatea.

Aceasta trebuie sa contina, în special, o descriere a:

   - obiectivelor legate de calitate si structurii organizatorice, responsabilitatilor si atributiilor conducerii privind calitatea echipamentelor;

   - procesului de fabricatie, tehnicilor de control si de asigurare a calitatii, proceselor si masurilor sistematice care vor fi utilizate;

   - examinarilor si încercarilor care vor fi efectuate înainte, în timpul si dupa procesul de fabricatie, precum si frecventa cu care acestea vor fi efectuate;

   - înregistrarilor privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspectie si rezultatele încercarilor, rezultatele etalonarilor, rapoartele privind calificarea personalului implicat, etc.;

   - mijloacelor de urmarire a realizarii calitatii cerute a echipamentelor si functionarii efective a sistemului calitatii.

   3.3. Organismul notificat trebuie sa evalueze sistemul calitatii pentru a stabili daca acesta îndeplineste cerintele prevazute la pct. 3.2. Trebuie sa se presupuna conformitatea cu aceste cerinte în ceea ce priveste sistemele calitatii care implementeaza standardul armonizat relevant. Echipa de audit trebuie sa aiba cel putin un membru cu experienta în evaluarea tehnologiei echipamentelor avute în vedere.

Procedura de evaluare trebuie sa includa o vizita de inspectie la sediile producatorului. Decizia trebuie comunicata producatorului. Comunicarea trebuie sa contina concluziile examinarii si decizia de evaluare motivata.

   3.4. Producatorul se angajeaza sa îndeplineasca obligatiile care decurg din sistemul calitatii asa cum a fost aprobat si sa îl mentina la un nivel corespunzator si eficient.

Producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa informeze organismul notificat care a aprobat sistemul calitatii asupra oricarei intentii de actualizare a sistemului calitatii. Organismul notificat trebuie sa evalueze modificarile propuse si sa decida daca sistemul calitatii modificat satisface în continuare cerintele prevazute la pct. 3.2 sau daca este necesara o reevaluare.

Acesta va face cunoscuta producatorului decizia sa. Comunicarea trebuie sa contina concluziile examinarii si decizia de evaluare motivata.

   4. Supraveghere sub raspunderea organismului notificat.

   4.1. Scopul supravegherii este sa se asigure ca producatorul îsi îndeplineste corect obligatiile care decurg din sistemul calitatii aprobat.

   4.2. În scopul inspectiei, producatorul trebuie sa permita accesul organismului notificat în incintele de productie, inspectie, încercare si depozitare si trebuie sa-i puna la dispozitie toate informatiile necesare, în special:

   - documentatia privind sistemului calitatii;

   - înregistrarile privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspectie si rezultatele încercarilor, rezultatele etalonarilor, rapoartele privind nivelul de calificare a personalului implicat, etc.

   4.3. Organismul notificat trebuie sa efectueze audituri periodice pentru a avea garantia ca producatorul mentine si aplica sistemul calitatii si trebuie sa furnizeze producatorului un raport de audit.

   4.4. În plus, organismul notificat poate face vizite inopinate la sediul producatorului. În timpul acestor vizite, organismul notificat poate efectua încercari, sau poate solicite sa se efectueze încercari pentru a verifica, daca e necesar, ca sistemul calitatii functioneaza corect. Organismul notificat trebuie sa furnizeze producatorului un raport al vizitei si, daca s-a efectuat o încercare, un raport de încercare.

   5. Producatorul, pe o perioada de cel putin 10 ani dupa ce a fost fabricat ultimul exemplar de echipament, trebuie sa tina la dispozitia organului de control:

   - documentatia prevazuta la cel de-al doilea alineat al pct. 3.1;

   - documentele de actualizare prevazute la cel de-al doilea paragraf al pct. 3.4;

   - deciziile si rapoartele organismului notificat prevazute la pct. 3.4, ultimul paragraf, pct. 4.3 si pct. 4.4.

   6. Fiecare organism notificat trebuie sa comunice celorlalte organisme notificate informatii relevante privind aprobarile sistemului de calitate emise si retrase.

   ANEXA Nr. 5

MODULUL: VERIFICAREA PRODUSULUI

   1. Acest modul descrie procedura prin care un producator sau reprezentantul sau autorizat verifica si atesta ca echipamentul supus prevederilor de la pct. 3 este conform cu tipul descris în certificatul de examinare EC de tip si respecta cerintele relevante ale prezentei hotarâri.

   2. Producatorul trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a se asigura ca procesul de fabricatie garanteaza conformitatea echipamentelor cu tipul descris în certificatul de examinare EC de tip si cu cerintele prezentei hotarâri care se refera la ele. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa aplice marcajul CE pe fiecare exemplar de echipament si trebuie sa întocmeasca o declaratie de conformitate.

   3. Organismul notificat trebuie sa efectueze examinarile si încercarile necesare pentru a verifica conformitatea echipamentului, sistemului protector sau dispozitivului prevazut la art. 1 alin. (2) cu cerintele relevante ale prezentei hotarâri, prin examinarea si încercarea fiecarui produs asa cum se specifica la pct. 4.

Producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa pastreze o copie dupa declaratia de conformitate pe o perioada de cel putin 10 ani dupa ce a fost fabricat ultimul exemplar de echipament.

   4. Verificarea prin examinare si încercarea fiecarui exemplar de echipament

   4.1. Toate echipamentele trebuie sa fie examinate individual si trebuie efectuate încercari adecvate conform prevederilor din standardul(ele) relevant(e) prevazut(e) la art. 7 sau trebuie efectuate încercari echivalente pentru a se verifica conformitatea lor cu tipul descris în certificatul de examinare EC de tip si cerintele relevante ale prezentei hotarâri.

   4.2. Organismul notificat trebuie sa aplice sau sa se îngrijeasca sa se aplice numarul sau de identificare pe fiecare exemplar de echipament aprobat si trebuie sa emita un certificat de conformitate referitor la încercarile efectuate.

   4.3. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa asigure ca este capabil sa furnizeze, la cerere, certificatele de conformitate ale organismului notificat.

   ANEXA Nr. 6

MODULUL: CONFORMITATEA CU TIPUL

   1. Acest modul descrie acea parte a procedurii prin care producatorul sau reprezentantul sau autorizat asigura si declara ca echipamentul în cauza este în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare EC de tip si ca respecta cerintele prezentei hotarâri care trebuie aplicate acestuia. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa aplice marcajul CE pe fiecare exemplar de echipament si trebuie sa întocmeasca o declaratie de conformitate.

   2. Producatorul trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a se asigura ca procesul de fabricatie asigura conformitatea echipamentelor fabricate cu tipul asa cum este descris în certificatul de examinare EC de tip si cu cerintele relevante din prezenta hotarâre.

   3. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa pastreze o copie dupa declaratia de conformitate pentru o perioada de cel putin 10 ani de la data fabricarii ultimului exemplar de echipament. În cazul în care nici producatorul, nici reprezentantul sau autorizat nu au domiciliul sau sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, obligatia de a tine disponibila documentatia tehnica trebuie sa fie în responsabilitatea persoanei care introduce echipamentul sau sistemul protector pe piata.

Pentru fiecare exemplar de echipament fabricat, trebuie sa se efectueze încercari legate de aspectele protectiei la explozie ale produsului de catre producator sau în numele lui. Încercarile trebuie sa fie efectuate sub responsabilitatea unui organism notificat ales de producator.

În cursul procesului de fabricatie producatorul trebuie sa aplice numarul de identificare al organismului notificat, sub responsabilitatea acestui organism.

   ANEXA Nr. 7

MODULUL: ASIGURAREA CALITATII PRODUSULUI

   1. Acest modul descrie procedura prin care producatorul care îndeplineste obligatiile de la pct. 2 asigura si declara ca echipamentele sunt în conformitate cu tipul asa cum este descris în certificatul de examinare EC de tip. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa aplice marcajul CE pe fiecare produs si sa întocmeasca o declaratie de conformitate. Marcajul CE trebuie sa fie însotit de numarul de identificare al organismului notificat care raspunde de supraveghere, asa cum este specificat la pct. 4.

   2. Producatorul trebuie sa aplice un sistem al calitatii aprobat pentru inspectia si încercarea finala a echipamentelor, asa cum este specificat la pct. 3 mai jos si trebuie sa îl supuna supravegherii, asa cum este specificat la pct. 4 mai jos.

   3. Sistemul calitatii

   3.1. Producatorul trebuie înainteze o cerere unui organism notificat ales de el privind evaluarea sistemului calitatii pentru echipamente.

Cererea trebuie sa cuprinda:

   - toate informatiile relevante pentru categoria de produs considerat;

   - documentatia privind sistemul calitatii;

   - documentatia tehnica privind tipul aprobat si o copie dupa certificatul de examinare EC de tip.

   3.2. În cadrul sistemului calitatii, fiecare exemplar de echipament trebuie sa fie examinat si trebuie sa fie efectuate încercarile adecvate conform prevederilor din standardul(ele) prevazut(e) la art. 7 sau încercari echivalente pentru a garanta conformitatea cu cerintele relevante ale prezentei hotarâri. Toate elementele, cerintele si prevederile adoptate de producator trebuie sa fie documentate într-un mod sistematic si ordonat sub forma unor strategii, proceduri si instructiuni scrise. Aceasta documentatie a sistemului calitatii trebuie sa permita o interpretare de fond a programelor, planurilor, manualelor si înregistrarilor privind calitatea.

Ea trebuie sa contina, în special, o descriere adecvata a:

   - obiectivelor legate de calitate si structura organizatorica, responsabilitatilor si atributiile conducerii cu privire la calitatea produsului;

   - examinarilor si încercarilor care trebuie efectuate dupa fabricare;

   - mijloacelor de urmarire a functionarii efective a sistemului calitatii;

   - înregistrarilor privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspectie si rezultatele încercarilor, rezultatele etalonarilor, rapoartele privind calificarile personalului implicat, etc.

   3.3. Organismul notificat trebuie sa evalueze sistemul calitatii pentru a se stabili daca acesta satisface cerintele prevazute la pct. 3.2. Trebuie sa se presupuna conformitatea cu aceste cerinte în ceea ce priveste sistemele calitatii care implementeaza standardul armonizat relevant.

Echipa de audit trebuie sa aiba cel putin un membru cu experienta în evaluarea tehnologiei produsului considerat. Procedura de evaluare trebuie sa cuprinda o vizita de evaluare la sediile producatorului.

Decizia trebuie comunicata producatorului. Comunicarea trebuie sa contina concluziile examinarii si decizia motivata privind evaluarea,

   3.4. Producatorul trebuie sa-si îndeplineasca obligatiile care decurg din sistemul calitatii, asa cum a fost aprobat si sa întretina acest sistem la un nivel corespunzator si eficient.

Producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa informeze organismul notificat care a aprobat sistemul calitatii asupra oricarei intentii de actualizare a sistemului calitatii.

Organismul notificat trebuie sa evalueze modificarile propuse si sa decida daca sistemul calitatii modificat va mai satisface cerintele prevazute la pct. 3.2. sau daca este necesara o reevaluare a acestuia.

Organismul notificat face cunoscuta producatorului decizia sa. Comunicarea trebuie sa contina concluziile examinarii si decizia de evaluare motivata.

   4. Supraveghere sub responsabilitatea organismului notificat

   4.1. Scopul supravegherii este de a asigura ca producatorul îsi îndeplineste corect obligatiile care decurg din sistemul calitatii aprobat.

   4.2. Producatorul trebuie sa permita accesul organismului notificat, în scop de inspectie, în incintele de inspectie, încercare si depozitare si trebuie sa-i furnizeze toate informatiile necesare, si în special:

   - documentatia privind sistemul calitatii;

   - documentatia tehnica;

   - înregistrarile privind calitatea cum ar fi: rapoartele de inspectie si rezultatele încercarilor, rezultatele etalonarilor, rapoartele privind nivelul de calificare a personalului implicat, etc.

   4.3. Organismul notificat trebuie sa efectueze audituri periodice pentru a se asigura ca producatorul mentine si aplica sistemul calitatii si trebuie sa furnizeze producatorului un raport de audit.

   4.4. În plus, organismul notificat poate sa faca vizite inopinate la sediul producatorului. În timpul acestor vizite, organismul notificat poate efectua încercari sau poate dispune sa se efectueze încercari în scopul verificarii functionarii corecte a sistemului calitatii, daca se considera necesar; acesta trebuie sa furnizeze producatorului un raport asupra vizitei si, în cazul în care s-a efectuat o încercare, un raport de încercare.

   5. Producatorul trebuie sa tina la dispozitia organului de control, pe o perioada de cel putin 10 ani dupa ce s-a fabricat ultimul exemplar de echipament:

   - documentatia prevazuta la cel de-al treilea alineat al pct. 3.1;

   - documentele de actualizare prevazute la cel de-al doilea alineat al pct. 3.4;

   - deciziile si rapoartele organismului notificat prevazute la pct. 3.4, ultimul paragraf, pct. 4.3 si pct. 4.4.

   6. Fiecare organism notificat comunica celorlalte organisme notificate informatii relevante referitoare la aprobarile privind sistemul calitatii, emise si retrase.

   ANEXA Nr. 8

MODULUL: CONTROLUL INTERN AL PRODUCTIEI

   1. Modulul descrie procedura prin care producatorul sau reprezentantul sau autorizat, care îndeplineste obligatiile stabilite la pct. 2, asigura si declara faptul ca echipamentele satisfac cerintele prezentei hotarâri care trebuie sa li se aplice. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa aplice marcajul CE pe fiecare exemplar de echipament si sa întocmeasca o declaratie de conformitate.

   2. Producatorul trebuie sa elaboreze documentatia tehnica descrisa la pct. 3 si, el sau reprezentantul sau autorizat, trebuie sa o pastreze la dispozitia organului de control pe o perioada de cel putin 10 ani de la data fabricarii ultimului exemplar de echipament.

În cazul în care nici producatorul si nici reprezentantul sau autorizat nu au domiciliul sau sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, obligatia pastrarii documentatiei existente îi va reveni persoanei care introduce echipamentele pe piata.

   3. Documentatia tehnica trebuie sa permita evaluarea conformitatii echipamentului cu cerintele relevante din prezenta hotarâre. Ea trebuie sa se refere, în masura necesara acestei evaluari, la proiectarea, fabricarea si functionarea produsului. Ea trebuie sa contina:

   - o descriere generala a echipamentului,

   - proiecte de executie, planuri de fabricatie si scheme ale componentelor, subansamblelor, circuitelor, etc.

   - descrieri si explicatii necesare pentru întelegerea desenelor si schemelor mentionate si a modului de functionare a echipamentelor;

   - o lista a standardelor aplicate integral sau partial, precum si descrieri ale solutiilor adoptate pentru a îndeplini cerintele de securitate ale prezentei hotarâri, atunci când nu au fost aplicate standardele;

   - rezultate ale calculelor de proiectare efectuate, ale examinarilor efectuate, etc;

   - rapoarte de încercare.

   4. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa pastreze o copie dupa declaratia de conformitate împreuna cu documentatia tehnica.

   5. Producatorul trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a se asigura ca procesul de fabricatie garanteaza conformitatea echipamentului fabricat cu documentatia tehnica prevazuta la pct. 2 si cu cerintele prezentei hotarâri care trebuie sa se aplice acestor echipamente.

   ANEXA Nr. 9

MODULUL: VERIFICAREA EC A UNITATII DE PRODUS

   1. Acest modul descrie procedura prin care producatorul asigura si declara ca echipamentul sau sistemul protector însotit de certificatul prevazut la pct. 2 este în conformitate cu cerintele prezentei hotarâri care se aplica. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa aplice marcajul CE pe echipamentul sau sistemul protector si sa întocmeasca o declaratie de conformitate.

   2. Organismul notificat trebuie sa examineze individual echipamentul si sistemul protector si sa efectueze încercarile necesare asa cum sunt prevazute în standardul (standardele) relevant (relevante) prevazute la în art. 7, sau încercari echivalente, pentru a se asigura conformitatea cu cerintele relevante ale prezentei hotarâri.

Organismul notificat trebuie sa aplice sau sa solicite sa se aplice numarul sau de identificare pe echipamentul sau sistemul protector aprobat si trebuie sa emita un certificat de conformitate privind încercarile efectuate.

   3. Scopul documentatiei tehnice este de a permite evaluarea conformitatii cu cerintele prezentei hotarâri si întelegerea proiectarii, fabricatiei si functionarii echipamentului sau sistemului protector.

Documentatia trebuie sa contina:

   - o descriere generala a produsului;

   - proiecte de executie, planuri de fabricatie si scheme ale componentelor, subansamblurilor, circuitelor, etc.;

   - descrieri si explicatii necesare pentru întelegerea desenelor si schemelor mentionate si a modului de functionare a echipamentului sau sistemului protector;

   - o lista a standardelor prevazute la art. 7, aplicate integral sau partial si descrierile solutiilor adoptate pentru îndeplinirea cerintelor esentiale din prezenta hotarâre, daca nu s-au aplicat standardele prevazute la art. 7;

   - rezultate ale calculelor de proiectare facute, ale examinarilor efectuate, etc.;

   - rapoarte de încercare.

   ANEXA Nr. 10

DECLARATIE DE CONFORMITATE EC

   A. Marcajul CE

Marcajul de conformitate CE este constituit din initialele CE în urmatoarea forma:


IMAGINE

În cazul reducerii sau maririi marcajului CE, proportiile trebuie respectate.

Diversele componente ale marcajului CE trebuie sa aiba material aceeasi dimensiune pe verticala, care sa nu fie mai mica de 5 mm.

Aceasta dimensiune poate fi eludata la echipamente, sisteme protectoare sau dispozitive prevazute la art. 1 alin. (2) de proportie mica.

   B. Continutul declaratiei de conformitate EC

Declaratia de conformitate EC trebuie sa contina urmatoarele elemente:

   - denumirea sau marca de identificare si sediul producatorului sau reprezentantului sau autorizat;

   - o descriere a echipamentului, sistemului protector sau dispozitivului prevazut la art. 1 alin. (2);

   - toate prevederile relevante îndeplinite de echipament, sistemul protector, sau dispozitivul prevazut la art. 1 alin. (2);

   - daca este cazul, denumirea, numarul de identificare si sediul organismului notificat si numarul certificatului de examinare EC de tip;

   - daca este cazul, referire la standarde armonizate;

   - daca este cazul, standarde si specificatii tehnice care au fost utilizate;

   - daca este cazul, referiri la alte reglementari în vigoare care au fost aplicate;

   - identificarea semnatarului care a fost împuternicit sa-si asume angajamente în numele producatorului sau reprezentantului sau autorizat.

   ANEXA Nr. 11

CRITERII MINIME CARE TREBUIE LUATE ÎN CONSIDERARE PENTRU EVALUAREA
ORGANISMELOR CARE URMEAZA A FI NOTIFICATE

   1. Organismul, directorul sau si personalul care raspunde pentru efectuarea încercarilor de verificare nu trebuie sa fie proiectantul, producatorul, furnizorul sau instalatorul echipamentelor, sistemelor protectoare sau dispozitivelor prevazute la art. 1 alin. (2) pe care ei le inspecteaza, si nici reprezentantii autorizati ai vreuneia dintre aceste parti. Ei nu trebuie sa devina implicati nici direct, nici ca reprezentanti autorizati în proiectarea, constructia, introducerea pe piata sau întretinerea echipamentelor, sistemelor protectoare sau dispozitivelor prevazute la art. 1 alin. (2) în discutie. Aceasta nu împiedica posibilitatea schimburilor de informatii tehnice între producator si organism.

   2. Organismul si personalul sau de inspectie trebuie sa efectueze încercarile de verificare cu cel mai înalt grad de integritate profesionala si competenta tehnica si trebuie sa fie eliberati de toate presiunile si tentatiile, în special financiare, care pot influenta judecata lor sau rezultatele inspectiei, în special din partea persoanelor sau grupurilor de persoane care au un interes în rezultatul verificarilor.

   3. Organismul trebuie sa aiba la dispozitia sa personalul necesar si sa posede facilitatile necesare pentru a-i permite sa-si îndeplineasca adecvat sarcinile administrative si tehnice legate de verificare; el trebuie de asemenea, sa aiba acces la echipamentele necesare pentru verificari speciale.

   4. Personalul responsabil pentru inspectie trebuie sa aiba:

   - formare temeinica tehnica si profesionala;

   - cunoastere satisfacatoare a cerintelor încercarilor pe care le efectueaza si o experienta adecvata pentru aceste încercari;

   - capacitatea de a redacta certificatele, înregistrarile si rapoartele necesare pentru autentificarea îndeplinirii încercarilor.

   5. Trebuie sa fie garantata impartialitatea personalului de inspectie. Remunerarea lor nu trebuie sa depinda de numarul de încercari efectuate sau de rezultatele unor asemenea încercari.

   6. Organismul trebuie sa subscrie o asigurare de raspundere civila, cu exceptia cazului în care aceasta este asumata de stat, în conformitate cu legislatia nationala, sau în care statul este direct raspunzator de controalele efectuate.

   7. Personalul organismului este obligat sa pastreze secretul profesional referitor la toate informatiile obtinute în efectuarea acestor sarcini, în cadrul prevederilor prezentei hotarâri, mai putin fata de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

[sus]

Hotar´┐Żre nr. 461 din 05.04.2006 pentru modificarea Hotar´┐Żrii Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizarii ´┐Żn atmosfere potential explozive

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 383 din 04/05/2006

´┐Żn temeiul art. 108 din Constitutia Rom´┐Żniei, republicata,
Guvernul Rom´┐Żniei adopta prezenta hotar´┐Żre.

   Art. I. - Hotarârea Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizarii în atmosfere potential explozive, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 499 din 3 iunie 2004, se modifica dupa cum urmeaza:

   1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 1. - (1) Prevederile prezentei hotarâri se aplica echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizarii în atmosfere potential explozive."

   2. La articolul 2 alineatul (1) litera D, literele a) si b) vor avea urmatorul cuprins:

"a) echipamente grupa I - echipamente destinate utilizarii în partile subterane ale minelor si la acele parti ale instalatiilor de la suprafata ale acestor mine care pot fi periclitate de grizu si/sau pulberi combustibile;

b) echipamente grupa a II-a - echipamente destinate utilizarii în alte locuri care pot fi periclitate de atmosfere explozive."

   3. La articolul 3, literele d) si f) vor avea urmatorul cuprins:

"d) echipamentelor individuale de protectie reglementate prin Hotarârea Guvernului nr. 115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata, cu modificarile ulterioare;

............................................................................................

f) mijloacelor de transport, adica vehiculelor si remorcilor acestora, destinate exclusiv transportului de pasageri aerian, rutier, feroviar sau pe apa, precum si mijloacelor de transport, atunci când acestea sunt destinate transportului de bunuri pe cale aeriana, pe drumuri publice, pe cale feroviara sau pe apa. Nu sunt excluse vehiculele destinate utilizarii într-o atmosfera potential exploziva;".

   4. Alineatele (1) si (3) ale articolului 4 vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 4. - (1) Se admit introducerea pe piata si/sau punerea în functiune a echipamentelor, sistemelor protectoare si dispozitivelor prevazute la art. 1 alin. (2) numai daca nu pericliteaza securitatea si sanatatea persoanelor si, daca este cazul, a animalelor domestice ori a bunurilor, atunci când sunt corespunzator instalate si întretinute si când sunt utilizate potrivit destinatiei lor.

............................................................................................

(3) La târguri, expozitii, demonstratii si altele asemenea nu este interzisa prezentarea echipamentelor, sistemelor protectoare sau dispozitivelor prevazute la art. 1 alin. (2), care nu sunt conforme prevederilor prezentei hotarâri, cu conditia ca un indicator vizibil sa specifice clar faptul ca astfel de echipamente, sisteme protectoare si dispozitive prevazute la art. 1 alin. (2) nu sunt conforme prevederilor prezentei hotarâri si nu pot fi puse în vânzare pâna când nu sunt aduse în stare de conformitate de producator sau de reprezentantul sau autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene. În timpul demonstratiilor se vor lua masuri de securitate corespunzatoare pentru a se asigura protectia persoanelor."

   5. Alineatul (2) al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:

"(2) Introducerea pe piata a componentelor care sunt însotite de un atestat scris de conformitate prevazut la art. 9 alin. (3) si care sunt destinate sa fie încorporate în echipamente sau în sisteme protectoare, asa cum sunt ele definite în prezenta hotarâre, nu poate fi interzisa, restrictionata sau împiedicata."

   6. Alineatele (1) si (4) ale articolului 7 vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 7. - (1) În cazul în care standardele române si/sau standardele nationale ale statelor membre ale Uniunii Europene care adopta standarde europene armonizate ale caror numere de referinta au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene acopera una sau mai multe dintre cerintele esentiale pentru sanatate si securitate, echipamentele, sistemele protectoare si dispozitivele prevazute la art. 1 alin. (2) sau componentele prevazute la art. 6 alin. (2), construite în conformitate cu standardele respective, se considera ca sunt în conformitate cu cerintele esentiale pentru sanatate si securitate relevante.

............................................................................................

(4) În situatia în care se constata ca un standard prevazut la alin. (1) nu satisface în totalitate cerintele esentiale pentru sanatate si securitate, prevazute la art. 5 alin. (1), Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei înstiinteaza Comitetul Permanent de pe lânga Comisia Europeana, înfiintat în scopul aplicarii procedurii de furnizare a informatiilor în domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societatii informationale, expunând si motivele care stau la baza sesizarii sale. Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei va duce la îndeplinire decizia adoptata de Comitetul Permanent de pe lânga Comisia Europeana."

   7. Alineatele (1) si (2) ale articolului 8 vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 8. - (1) în cazul în care organul de control prevazut la art. 14 constata ca echipamentele, sistemele protectoare sau dispozitivele prevazute la art. 1 alin. (2), care poarta marcajul CE si sunt folosite potrivit destinatiei lor, pot periclita securitatea persoanelor si, dupa caz, a animalelor domestice ori a bunurilor, dispune masuri pentru a le retrage de pe piata, pentru a le interzice introducerea pe piata, punerea în functiune sau utilizarea ori pentru a le restrictiona libera circulatie.

(2) Organul de control informeaza imediat în scris Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, care asigura de îndata informarea Comisiei asupra masurilor luate, indicând motivele care au stat la baza deciziei si, în principal, daca neconformitatea se datoreaza:

a) nerespectarii cerintelor esentiale de sanatate si securitate prevazute la art. 5 alin. (1);

b) aplicarii incorecte a standardelor prevazute la art. 7 alin. (1);

c) unei deficiente din cuprinsul standardelor prevazute la art. 7 alin. (1)."

   8. La alineatul (1) al articolului 9, partea introductiva a literei A va avea urmatorul cuprins:

"Pentru a aplica marcajul CE, producatorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene trebuie sa respecte procedura de examinare EC de tip, prevazuta în anexa nr. 3, împreuna cu:".

   9. La alineatul (1) al articolului 9, literele B, C si D vor avea urmatorul cuprins:

"B. Echipamente grupele I si II, categoriile M2 si II

a) Pentru a aplica marcajul CE, în cazul motoarelor cu combustie interna si al echipamentelor electrice din aceste grupe si categorii, producatorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene trebuie sa urmeze procedura de examinare EC de tip, prevazuta în anexa nr. 3, împreuna cu procedura referitoare la conformitatea cu tipul, prevazuta în anexa nr. 6, sau cu procedura referitoare la asigurarea calitatii produsului, prevazuta în anexa nr. 7.

b) Pentru a aplica marcajul CE, în cazul altor echipamente din aceste grupe si categorii, producatorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene trebuie sa respecte procedura referitoare la controlul intern al productiei, prevazuta în anexa nr. 8, si sa înainteze documentatia tehnica prevazuta la pct. 3 din anexa nr. 8 organismului notificat, care confirma primirea ei îndata ce este posibil si o pastreaza.

C. Echipamente grupa II, categoria 3

Pentru a aplica marcajul CE, producatorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene trebuie sa urmeze procedura referitoare la controlul intern al productiei, prevazuta în anexa nr. 8.

D. Echipamente grupele I si II

Pentru a aplica marcajul CE, pe lânga procedurile prevazute la lit. A, B si C, producatorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene poate, de asemenea, sa urmeze procedura referitoare la verificarea EC a unitatii de produs, prevazuta în anexa nr. 9."

   10. Alineatele (3) si (4) ale articolului 9 vor avea urmatorul cuprins:

"(3) Procedurile prevazute la alin. (1) se aplica componentelor prevazute la art. 6 alin. (2), cu exceptia aplicarii marcajului CE. Se emite un atestat scris de catre producator sau reprezentantul sau autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, prin care se declara conformitatea componentelor cu prevederile prezentei hotarâri si se enunta caracteristicile acestora, precum si modul în care trebuie încorporate în echipamente sau în sisteme protectoare pentru a contribui la respectarea cerintelor esentiale aplicabile echipamentelor ori sistemelor protectoare complete.

(4) În plus, pentru a aplica marcajul CE, producatorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene poate urma procedura referitoare la controlul intern al productiei, prevazuta în anexa nr. 8, cu referire la aspectele de securitate prevazute la pct. 1.2.7 din anexa nr. 2."

   11. Alineatul (1) al articolului 13 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 13. - (1) În cazul în care organul de control stabileste ca marcajul CE a fost aplicat în mod incorect, fara a aduce atingere prevederilor art. 8, producatorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene este obligat sa aduca produsul în conformitate cu prevederile privind aplicarea marcajului si sa înceteze încalcarea prevederilor prezentei hotarâri în conditiile stabilite de organul de control."

   12. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 14. - Organul de control responsabil pentru supravegherea pietei este Inspectia Muncii, organ de specialitate al administratiei publice centrale în subordinea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei."

   13. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 18. - Prevederile art. 7 alin. (4), art. 8 alin. (4) si ale art. 11 alin. (1), (2) si (4) intra în vigoare la data aderarii României la Uniunea Europeana."

   14. Alineatele (1), (2), (3), (5) si (8) ale articolului 19 vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 19. - (1) Pâna la data aderarii României la Uniunea Europeana se admit introducerea pe piata si/sau punerea în functiune în România si a echipamentelor, sistemelor protectoare si dispozitivelor prevazute la art. 1 alin. (2), cu marcaj national de conformitate CS, denumit în continuare marcaj CS, aplicat potrivit prevederilor alin. (2), precum si a componentelor prevazute la art. 6 alin. (2), însotite de atestatul scris de conformitate. Elementele de identificare a marcajului CS sunt prevazute în anexa nr. 2 la Legea nr. 608/2001 , republicata.

(2) În situatia în care evaluarea conformitatii echipamentelor, sistemelor protectoare si dispozitivelor prevazute la art. 1 alin. (2), destinate pietei nationale, se realizeaza prin utilizarea procedurilor prevazute de prezenta hotarâre de catre organisme recunoscute si aprobate potrivit prevederilor alin. (6), producatorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit în România aplica marcajul CS si emite declaratia CS de conformitate.

(3) În situatia în care evaluarea conformitatii componentelor prevazute la art. 6 alin. (2), destinate pietei nationale, se realizeaza prin utilizarea procedurilor prevazute de prezenta hotarâre, producatorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit în România emite atestatul scris de conformitate.

............................................................................................

(5) Se interzice aplicarea simultana a marcajului CS si a marcajului CE pe echipamentele, sistemele protectoare sau dispozitivele prevazute la art. 1 alin. (2).

   ............................................................................................

(8) Lista cuprinzând organismele prevazute la alin. (6) si sarcinile specifice pe care acestea le îndeplinesc se aproba si se actualizeaza ori de câte ori este necesar, prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I."

   15. Alineatul (1) al articolului 20 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 20. - (1) Responsabilitatile producatorului sau reprezentantului sau autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene în legatura cu echipamentele, sistemele protectoare si dispozitivele prevazute la art. 1 alin. (2), introduse pe piata cu marcaj CS, sunt aceleasi cu cele prevazute de prezenta hotarâre pentru echipamentele, sistemele protectoare si dispozitivele prevazute la art. 1 alin. (2), cu marcaj CE."

   16. Alineatul (1) al articolului 21 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 21. - (1) Certificatele emise pentru echipamentele, sistemele protectoare si dispozitivele prevazute la art. 1 alin. (2), în baza legislatiei în vigoare la data publicarii prezentei hotarâri, îsi mentin valabilitatea pâna la data expirarii acestora, dar nu mai târziu de data aderarii României la Uniunea Europeana."

   17. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 25. - Prezenta hotarâre transpune Directiva 94/9/EC privind alinierea legislatiilor statelor membre privind echipamentele si sistemele protectoare destinate utilizarii în atmosfere potential explozive, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 100 din 19 aprilie 1994."

   18. Punctele 1.0.4, 1.2.9, 1.6.3, 2.2.1.3 si 3.0.3 din anexa nr. 2 vor avea urmatorul cuprins:

"1.0.4. Conditii de mediu

Echipamentele si sistemele protectoare trebuie astfel proiectate si construite încât sa fie capabile sa faca fata conditiilor prezente sau previzibile de mediu.

............................................................................................

1.2.9. Sisteme de capsulare antideflagranta

Daca partile care pot aprinde o atmosfera exploziva sunt plasate într-o capsulare, trebuie luate masuri sa se asigure ca respectiva capsulare rezista la presiunea dezvoltata pe durata unei explozii interioare a unui amestec exploziv si previne transmiterea exploziei la atmosfera exploziva care înconjoara capsularea.

............................................................................................

1.6.3. Pericole generate de întreruperea alimentarii cu energie

În cazul în care echipamentele si sistemele protectoare pot sa dea nastere la o raspândire a riscurilor suplimentare în cazul unei întreruperi a alimentarii cu energie, trebuie sa fie posibila mentinerea lor într-o stare sigura de functionare independent de restul instalatiei.

............................................................................................

2.2.1.3. Echipamentele trebuie sa fie astfel proiectate încât deschiderea acelor parti de echipamente care ar putea fi surse de aprindere sa fie posibila numai în absenta alimentarii cu energie prin sisteme de interblocare adecvate. Când nu este posibil ca echipamentele sa poata deveni nefunctionale, producatorul fixeaza o eticheta de avertizare pe partea care se deschide a echipamentului.

............................................................................................

3.0.3. În cazul unei întreruperi a alimentarii cu energie, sistemele protectoare trebuie sa-si mentina capacitatea de a functiona pe o perioada suficienta pentru a se evita o situatie periculoasa."

   19. La punctul 1.0.6 din anexa nr. 2, litera b) va avea urmatorul cuprins:

"b) Instructiunile sunt redactate de catre producator sau de reprezentantul sau autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene în una dintre limbile Uniunii Europene sau, dupa caz, în limba româna.

La punerea în functiune toate echipamentele si sistemele protectoare trebuie sa fie însotite de o traducere în limba sau limbile oficiala/oficiale a/ale tarii în care urmeaza sa fie folosit echipamentul si sistemul protector si de instructiunile în limba originala.

Aceasta traducere se face de catre producator sau de reprezentantul sau autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene sau de persoana care introduce pe piata echipamentul ori sistemul protector.

Prin exceptie de la aceasta cerinta, instructiunile de întretinere destinate a fi utilizate de catre personalul de specialitate angajat de producator sau reprezentantul sau autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene pot fi redactate si într-o singura limba comunitara înteleasa de catre acest personal."

   20. La anexa nr. 3, punctul 2 va avea urmatorul cuprins:

"2. Cererea pentru efectuarea examinarii EC de tip este înaintata de catre producator sau de catre reprezentantul sau autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene la un organism notificat ales de acesta.

Cererea include:

a) denumirea/numele si sediul/adresa producatorului, precum si denumirea/numele si sediul/adresa reprezentantului sau autorizat stabilit în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, daca cererea este înaintata de catre acesta din urma;

b) o declaratie scrisa care sa specifice ca aceeasi cerere nu a mai fost înaintata nici unui alt organism notificat;

c) documentatia tehnica, prevazuta la pct. 3.

Solicitantul pune la dispozitia organismului notificat un exemplar reprezentativ din productia avuta în vedere, denumit în continuare tip. Organismul notificat poate solicita si alte exemplare, daca acestea sunt necesare pentru realizarea programului de încercari."

   21. La anexa nr. 3, punctul 5, al treilea paragraf va avea urmatorul cuprins:

"Daca producatorului sau reprezentantului sau autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene îi este respinsa o certificare de tip, organismul notificat furnizeaza motive detaliate pentru acest refuz."

   22. La anexa nr. 3, punctul 9 va avea urmatorul cuprins:

"9. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene pastreaza împreuna cu documentatia tehnica copiile de pe certificatele de examinare EC de tip si de pe completarile la acestea o perioada de cel putin 10 ani de la data fabricarii ultimului echipament sau sistem protector.

În situatia în care nici producatorul si nici reprezentantul sau autorizat nu sunt stabiliti în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, obligatia de a pune la dispozitie documentatia tehnica revine persoanei care introduce produsul pe piata."

   23. La anexa nr. 4, punctul 1, a doua fraza va avea urmatorul cuprins:

"Producatorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene aplica marcajul CE pe fiecare exemplar de echipament si întocmeste o declaratie scrisa de conformitate."

   24. La anexa nr. 5, punctul 1 va avea urmatorul cuprins:

"1. Acest modul descrie procedura prin care un producator sau reprezentantul sau autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene verifica si atesta ca echipamentul supus prevederilor pct. 3 este conform cu tipul descris în certificatul de examinare EC de tip si respecta cerintele relevante ale prezentei hotarâri."

   25. La anexa nr. 5, punctul 2, a doua fraza va avea urmatorul cuprins:

"Producatorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene aplica marcajul CE pe fiecare exemplar de echipament si întocmeste o declaratie de conformitate."

   26. La anexa nr. 6, punctul 1 va avea urmatorul cuprins:

"1. Acest modul descrie acea parte a procedurii prin care producatorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene asigura si declara ca echipamentul în cauza este în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare EC de tip si ca respecta cerintele prezentei hotarâri care se aplica acestuia. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene aplica marcajul CE pe fiecare exemplar de echipament si întocmeste o declaratie scrisa de conformitate."

   27. La anexa nr. 6, punctul 3, primul paragraf va avea urmatorul cuprins:

"Producatorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene pastreaza o copie de pe declaratia de conformitate pentru o perioada de cel putin 10 ani de la data fabricarii ultimului exemplar de echipament. În cazul în care nici producatorul si nici reprezentantul sau autorizat nu sunt stabiliti în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, obligatia de a tine disponibila documentatia tehnica revine persoanei care introduce echipamentul ori sistemul protector pe piata."

   28. La anexa nr. 7, punctul 1, a doua fraza va avea urmatorul cuprins:

"Producatorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene aplica marcajul CE pe fiecare produs si întocmeste o declaratie scrisa de conformitate."

   29. Punctele 1 si 2 din anexa nr. 8 vor avea urmatorul cuprins:

"1. Modulul descrie procedura prin care producatorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, care îndeplineste obligatiile stabilite la pct. 2, asigura si declara faptul ca echipamentele satisfac cerintele prezentei hotarâri care le sunt aplicabile. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene aplica marcajul CE pe fiecare exemplar de echipament si întocmeste în scris o declaratie de conformitate.

2. Producatorul elaboreaza documentatia tehnica descrisa la pct. 3 si, el sau reprezentantul sau autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, o pastreaza la dispozitia organului de control pe o perioada de cel putin 10 ani de la data fabricarii ultimului exemplar de echipament.

În cazul în care nici producatorul si nici reprezentantul sau autorizat nu sunt stabiliti în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, obligatia pastrarii documentatiei existente îi va reveni persoanei care introduce echipamentele pe piata."

   30. La anexa nr. 9, punctul 1, a doua fraza va avea urmatorul cuprins:

"Producatorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene aplica marcajul CE pe echipamentul sau sistemul protector si întocmeste o declaratie de conformitate."

   31. La litera B din anexa nr. 10, prima si ultima liniuta vor avea urmatorul cuprins:

"- denumirea/numele sau marca de identificare si sediul/adresa producatorului ori reprezentantului sau autorizat stabilit în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene;

............................................................................................

- identificarea semnatarului care a fost împuternicit sa-si asume angajamente în numele producatorului sau reprezentantului sau autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene."

   Art. II. - Hotarârea Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizarii în atmosfere potential explozive, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 499 din 3 iunie 2004, cu modificarile aduse prin prezenta hotarâre, va fi republicata dându-se textelor o noua numerotare.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

                                              Contrasemneaza:
                                              ---------------
                            Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
                                               Gheorghe Barbu
                                     Ministrul economiei si comertului,
                                              Codrut Ioan Seres
                                     p. Ministrul integrarii europene,
                                              Adrian Ciocanea,
                                              secretar de stat

Bucuresti, 5 aprilie 2006.
Nr. 461.

[sus]


AGENTIA EUROPEANA PENTRU SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA