Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca

Legatura ta catre Securitate si Sanatate in Munca

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii          ROMANIA          Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca
Noutati pe Site | Harta Site | Sugestii | Ajutor | Traduceri Tipareste aceasta pagina
Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca


Legislatie->Ordonante si Hotarari ...->Hotarari de Guvern->Hotarare nr. 92 din 23 ianuarie 2003

Hotarare nr. 92 din 23 ianuarie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 118 din 25/02/2003

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 35 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 451/2001,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

Articol unic. - Se aproba Normele metodologice privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase, prevazute în anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.


PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:
---------------
Ministrul industriei si resurselor,
Dan Ioan Popescu
Ministrul apelor si protectiei mediului,
Petru Lificiu
Ministrul sanatatii si familiei,
Daniela Bartos

Bucuresti, 23 ianuarie 2003.
Nr. 92.

[sus]

ANEXA

NORME METODOLOGICE
privind clasificarea, etichetarea si ambalarea
preparatelor chimice periculoase

Norma Metodologica din 23 ianuarie 2003
privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase

 

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Normele metodologice privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase, denumite în continuare norme metodologice, se aplica preparatelor chimice care contin cel putin o substanta chimica periculoasa în sensul prevederilor art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 451/2001, si sunt considerate periculoase în sensul prevederilor art. 4, 5 sau 6 din prezentele norme metodologice.
(2) Prevederile cuprinse:
a) la art. 7 si 8;
b) la art. 9 si 10 si definite în anexa nr. 3; si
c) la art. 16, 17 si 18
se aplica si preparatelor chimice care nu sunt considerate periculoase în sensul prevederilor art. 4, 5 sau 6, dar care pot prezenta totusi un anumit pericol.

CAPITOLUL II
Clasificarea si etichetarea preparatelor chimice periculoase


Art. 2. - Clasificarea si etichetarea preparatelor chimice periculoase se realizeaza conform criteriilor prevazute în anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, cu exceptia cazului în care se aplica criteriile prevazute la art. 4, 5, 6, 9 sau 10 din prezentele norme metodologice.

[sus]

CAPITOLUL III
Determinarea proprietatilor periculoase ale preparatelor chimice periculoase


Art. 3. - (1) Evaluarea pericolelor preparatelor chimice periculoase se bazeaza pe determinarea urmatoarelor proprietati ale acestora:
a) fizico-chimice;
b) care afecteaza sanatatea;
c) care afecteaza mediul.
(2) Proprietatile prevazute la alin. (1) trebuie sa fie evaluate în conformitate cu prevederile art. 4, 5 si 6.
(3) Încercarile de laborator trebuie efectuate pe preparatele chimice periculoase, în forma în care acestea sunt introduse pe piata.
(4) La determinarea proprietatilor periculoase ale preparatelor chimice periculoase, în conformitate cu prevederile art. 4, 5 si 6, trebuie sa fie luate în considerare toate substantele chimice periculoase în sensul prevederilor art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 200/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 451/2001.
(5) Substantele chimice prevazute la alin. (4), clasificate ca periculoase pe baza efectelor asupra sanatatii si/sau mediului - fie ca sunt prezente sub forma de impuritati, fie de aditivi -, continute în preparatele chimice periculoase, trebuie sa fie luate în considerare atunci cand concentratia lor este egala sau superioara celei din tabelul de mai jos, daca nu sunt prevazute valori inferioare în anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 490/2002, în sectiunea B a anexei nr. 1 sau în sectiunea B a anexei nr. 2 la prezentele norme metodologice.

(6) Prevederile alin. (5) nu se aplica preparatelor chimice periculoase prevazute în anexa nr. 3.
Art. 4. - (1) Pericolele care decurg din proprietatile fizico-chimice ale preparatelor chimice periculoase sunt evaluate prin determinarea, conform metodelor prevazute în sectiunea A a anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 490/2002, a proprietatilor fizico-chimice ale preparatelor chimice periculoase necesare pentru clasificarea si etichetarea în conformitate cu criteriile prevazute în anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 490/2002.
(2) Prin derogare de la alin. (1), nu este necesara determinarea proprietatilor explozive, oxidante, extrem de inflamabile, foarte inflamabile sau inflamabile ale unui preparat chimic periculos, cu conditia ca:
a) nici un component sa nu prezinte astfel de proprietati si ca, pe baza informatiilor de care dispune producatorul, sa existe o probabilitate minima ca preparatul chimic periculos sa prezinte riscuri de aceasta natura;
b) în caz de modificare a compozitiei unui preparat chimic periculos cu compozitie cunoscuta, sa existe argumente stiintifice prin care sa se demonstreze ca o noua evaluare a pericolelor nu ar determina schimbarea clasificarii;
c) sa fie introduse pe piata sub forma de aerosoli, conform prevederilor Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 595/2002 privind aprobarea Reglementarilor tehnice cu privire la recipiente pulverizatoare de aerosoli, RT 75/324.
(3) Pentru cazurile în care metodele prevazute în sectiunea A a anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 490/2002 nu sunt adecvate, se aplica urmatoarele metode alternative de calcul:
a) Preparate chimice periculoase, altele decat cele gazoase:
• metoda de determinare a proprietatilor oxidante ale preparatelor chimice periculoase care contin peroxizi organici, conform prevederilor pct. 2.2.2.1 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 490/2002.
b) Preparate chimice periculoase gazoase:
(i) metoda de determinare a proprietatilor oxidante, conform prevederilor pct. 9.1.1.2 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 490/2002;
(ii) metoda de determinare a proprietatilor inflamabile, conform prevederilor pct. 9.1.1.1 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 490/2002.

[sus]

Art. 5. - (1) Evaluarea pericolelor pentru sanatate ale preparatelor chimice periculoase se realizeaza dupa una sau mai multe dintre urmatoarele proceduri:
a) prin metoda conventionala prevazuta în anexa nr. 1;
b) prin determinarea, conform metodelor prevazute în sectiunea B a anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 490/2002, a proprietatilor toxicologice ale preparatului chimic periculos, care sunt necesare pentru clasificarea în conformitate cu criteriile prevazute în anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 490/2002.
(2) Atunci cand persoana responsabila de introducerea pe piata a preparatului chimic periculos aduce dovezi stiintific fundamentate, potrivit carora proprietatile toxicologice ale preparatului chimic periculos nu pot fi corect determinate prin metoda prevazuta la alin. (1) lit. a) sau pornind de la rezultatele disponibile ale testelor efectuate pe animale, se pot aplica metodele prevazute la alin. (1) lit. b), cu conditia ca acestea sa fie justificate sau autorizate conform prevederilor art. 9 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2002 pentru protectia animalelor utilizate în scopuri stiintifice sau în alte scopuri experimentale, aprobata si modificata prin Legea nr. 471/2002. În cazul în care, pentru obtinerea de noi date, o proprietate toxicologica este stabilita prin metodele prevazute la alin. (1) lit. b), testul va fi efectuat în conformitate cu principiile bunei practici de laborator, prevazute de Hotararea Guvernului nr. 63/2002 privind aprobarea Principiilor de buna practica de laborator, precum si inspectia si verificarea respectarii acestora în cazul testarilor efectuate asupra substantelor chimice.
(3) Preparatul chimic periculos poate fi clasificat avandu-se în vedere si urmatoarele elemente:
a) efectele preparatului chimic periculos asupra omului, în cazul în care se poate demonstra prin studii epidemiologice, prin studii de caz stiintific fundamentate, conform prevederilor anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 490/2002, sau prin experienta practica fundamentata statistic ca efectele toxicologice asupra omului se deosebesc de cele evidentiate la aplicarea metodelor prevazute la alin. (1);
b) efectele de tipul sinergismului ale preparatului chimic periculos, în cazul în care se poate demonstra ca din cauza acestor efecte o evaluare conventionala ar putea subestima pericolul toxicologic al preparatului chimic periculos;
c) efectele de tipul antagonismului ale preparatului chimic periculos, în cazul în care se poate demonstra ca din cauza acestor efecte o evaluare conventionala ar putea subestima pericolul toxicologic al preparatului chimic periculos.
(4) Conform prevederilor alin. (3), în cazul în care o proprietate toxicologica s-a stabilit pe baza ambelor metode prevazute la alin. (1), pentru clasificarea preparatului chimic periculos se folosesc rezultatele obtinute prin metodele prevazute la alin. (1) lit. b), cu exceptia cazurilor în care este vorba despre efecte cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere, pentru care se aplica numai metoda prevazuta la alin. (1) lit. a). Orice proprietate toxicologica a preparatului chimic periculos care nu a fost evaluata prin metodele prevazute la alin. (1) lit. b) trebuie sa fie evaluata prin metoda prevazuta la alin. (1) lit. a).
(5) Pentru preparatele chimice periculoase cu compozitie cunoscuta, clasificate în conformitate cu metodele prevazute la alin. (1) lit. b), se va face o noua evaluare a pericolului pentru sanatate prin metodele prevazute la alin. (1) lit. a) sau b), atunci cand:
a) producatorul modifica compozitia prin modificarea concentratiei initiale, exprimata în procente de greutate sau de volum, a unuia sau mai multor componenti periculosi, în conformitate cu tabelul urmator:

b) producatorul modifica compozitia preparatului chimic periculos, înlocuind sau adaugand unul sau mai multi componenti care pot fi sau nu periculosi în sensul prevederilor art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 200/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 451/2001. Aceasta noua evaluare este aplicabila, cu exceptia cazurilor în care exista argumente stiintific fundamentate care arata ca o reevaluare a pericolului nu determina schimbarea clasificarii.

[sus]

Art. 6. - (1) Evaluarea pericolelor pentru mediu ale preparatelor chimice periculoase se realizeaza prin una sau mai multe dintre urmatoarele proceduri:
a) prin metoda conventionala de calcul prevazuta în anexa nr. 2;
b) prin determinarea proprietatilor periculoase pentru mediu ale preparatului chimic periculos, necesare pentru clasificarea în conformitate cu criteriile prevazute în anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 490/2002. Determinarea acestor proprietati se realizeaza în conformitate cu metodele prevazute în sectiunea C a anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 490/2002. Conditiile de aplicare a metodelor de testare sunt cele prevazute în sectiunea C a anexei nr. 2 la prezentele norme metodologice.
(2) Atunci cand proprietatea ecotoxicologica se stabileste pe baza metodelor prevazute la alin. (1) lit. b), în vederea obtinerii de noi date, testarile se efectueaza în conformitate cu principiile bunei practici de laborator, prevazute de Hotararea Guvernului nr. 63/2002, si cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 37/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 471/2002. Atunci cand pericolele pentru mediu au fost evaluate dupa ambele proceduri prevazute la alin. (1), la clasificarea preparatului chimic periculos se folosesc rezultatele obtinute prin metodele prevazute la alin. (1) lit. b).
(3) Pentru preparatele chimice periculoase cu compozitie cunoscuta, clasificate în conformitate cu metodele prevazute la alin. (1) lit. b), se efectueaza o noua evaluare a pericolului pentru mediu prin metoda prevazuta la alin. (1) lit. a) sau conform celor prevazute la alin. (1) lit. b), atunci cand:
a) producatorul schimba compozitia prin modificarea concentratiei initiale, exprimata în procente de greutate sau de volum, a unuia sau mai multor componenti periculosi, în conformitate cu datele din urmatorul tabel:

b) producatorul modifica compozitia preparatului chimic periculos, înlocuind sau adaugand unul sau mai multi componenti care pot fi sau nu periculosi în sensul prevederilor art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 200/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 451/2001. Aceasta noua evaluare este aplicabila, cu exceptia cazurilor în care exista argumente stiintific fundamentate care arata ca o reevaluare a pericolului nu determina schimbarea clasificarii.

[sus]

CAPITOLUL IV
Ambalarea preparatelor chimice periculoase


Art. 7. - (1) Introducerea pe piata a preparatelor chimice periculoase prevazute la art. 1 si 8 este permisa numai daca sunt respectate cerintele pentru ambalaje, prevazute la art. 14 lit. a), b), c) si d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 200/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 451/2001.
(2) Introducerea pe piata a recipientelor care contin preparate chimice periculoase în sensul art. 1 si 8, comercializate sau puse la dispozitia publicului, este permisa numai daca sunt respectate cerintele pentru ambalaje, prevazute la art. 15 lit. b) si c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 200/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 451/2001.
(3) Se considera ca ambalajele preparatelor chimice periculoase corespund cerintelor prevazute la art. 14 lit. a), b) si c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 200/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 451/2001, daca acestea satisfac cerintele prevazute pentru transportul marfurilor periculoase pe calea ferata, pe cai rutiere, pe cai navigabile interne, pe mare sau pe calea aerului.
Art. 8. - (1) Indiferent de capacitate, recipientele care contin preparate chimice periculoase comercializate sau puse la dispozitia publicului trebuie prevazute cu un sistem de închidere de securitate pentru copii, în cazurile în care:
a) preparatele chimice periculoase sunt etichetate ca foarte toxice, toxice sau corosive, conform prevederilor art. 10 si conditiilor prevazute la art. 5;
b) preparatele chimice periculoase prezinta un pericol în caz de inhalare (X(n), R 65) si sunt clasificate si etichetate conform prevederilor pct. 3.2.3 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 490/2002, cu exceptia preparatelor chimice periculoase introduse pe piata sub forma de aerosoli sau într-un recipient prevazut cu un sistem de pulverizare sigilat;
c) preparatele chimice periculoase contin cel putin una dintre substantele enumerate mai jos, prezente într-o concentratie egala sau superioara concentratiei maxime individuale mentionate în tabelul urmator:

(2) Indiferent de capacitate, recipientele care contin preparate chimice periculoase comercializate sau puse la dispozitia publicului si etichetate ca foarte toxice, toxice, corosive, nocive, extrem de inflamabile sau foarte inflamabile, conform prevederilor art. 10 si conditiilor stipulate în art. 4 si 5, vor fi prevazute cu un însemn tactil de avertizare a pericolului.
(3) Prevederea alin. (2) nu se aplica aerosolilor clasificati si etichetati numai ca extrem de inflamabili sau foarte inflamabili.

[sus]

CAPITOLUL V
Etichetarea preparatelor chimice periculoase


Art. 9. - (1) Preparatele chimice periculoase în sensul art. 1 alin. (1) pot fi introduse pe piata numai daca eticheta ambalajului satisface cerintele prezentului articol si corespunde prevederilor sectiunilor A si B ale anexei nr. 3.
(2) Preparatele chimice în sensul art. 1 alin. (2), definite în sectiunile B si C ale anexei nr. 3, pot fi introduse pe piata numai daca pe eticheta ambalajului sunt înscrise urmatoarele indicatii lizibile, care nu pot fi sterse:
a) denumirea comerciala a preparatului chimic periculos sau denumirea prin care furnizorul identifica preparatul chimic periculos;
b) numele, adresa completa si numarul de telefon ale persoanei cu sediul în Romania, responsabila de introducerea pe piata a preparatului chimic periculos;
c) datele specifice prevazute în sectiunile B si C ale anexei nr. 3.
Art. 10. - (1) Pe toate etichetele ambalajelor trebuie sa fie înscrise urmatoarele indicatii lizibile, care nu pot fi sterse:
a) denumirea comerciala a preparatului chimic periculos sau denumirea prin care furnizorul identifica preparatul chimic periculos;
b) numele, adresa completa si numarul de telefon ale persoanei cu sediul în Romania, responsabila de introducerea pe piata a preparatului chimic periculos;
c) denumirea chimica a substantei sau substantelor chimice periculoase prezente în preparatul chimic periculos;
d) simbolurile de pericol si indicatiile de pericol;
e) fraze de risc - fraze R;
f) fraze de prudenta - fraze S;
g) cantitatea nominala - masa nominala sau volumul nominal - a continutului în cazul preparatelor comercializate sau puse la dispozitia publicului.
(2) Înscrierea pe eticheta preparatului chimic periculos a denumirii chimice a substantei sau substantelor chimice periculoase prezente în acesta se realizeaza în conformitate cu urmatoarele cerinte:
a) pentru preparatele chimice periculoase, clasificate T+, T, X(n) în conformitate cu prevederile art. 5, se iau în considerare numai substantele T+, T, X(n) prezente în concentratii egale sau mai mari decat limita inferioara - limita X(n) -, prevazute pentru fiecare dintre ele în anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 490/2002 sau în sectiunea B a anexei nr. 1;
b) pentru preparatele chimice periculoase, clasificate C conform procedurilor prevazute la art. 5, se iau în considerare numai substantele C prezente în concentratii egale sau mai mari decat limita inferioara - limita X1 -, prevazute în anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 490/2002 sau în sectiunea B a anexei nr. 1;
c) denumirile substantelor chimice periculoase care au determinat clasificarea preparatului chimic periculos în una sau mai multe dintre urmatoarele categorii de pericol:

(i) cancerigen, categoria 1, 2 sau 3;
(ii) mutagen, categoria 1, 2 sau 3;
(iii) toxic pentru reproducere, categoria 1, 2 sau 3;
(iv) foarte toxic, toxic sau nociv, în functie de efectele neletale în urma unei singure expuneri;
(v) toxic sau nociv, în functie de efectele grave în urma expunerii repetate sau prelungite;
(vi) sensibilizant.

Substanta chimica periculoasa trebuie sa figureze sub una dintre denumirile prevazute în anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 490/2002 sau într-un nomenclator chimic recunoscut pe plan international, daca nu figureaza înca în aceasta anexa;
d) ca urmare a prevederilor lit. a), b) si c), nu este necesara mentionarea pe eticheta a denumirii substantelor chimice periculoase care au determinat clasificarea preparatului chimic periculos în una sau mai multe dintre urmatoarele categorii de pericol:

(i) exploziv;
(ii) oxidant;
(iii) extrem de inflamabil;
(iv) foarte inflamabil;
(v) inflamabil;
(vi) iritant;
(vii) periculos pentru mediu,

cu exceptia cazurilor în care substanta sau substantele chimice periculoase trebuie mentionate pe baza prevederilor lit. a), b) sau c);

[sus]

e) ca regula, pentru preparatele chimice periculoase un numar de maximum 4 denumiri de substante chimice este suficient pentru identificarea substantelor chimice periculoase prioritar responsabile de pericole majore pentru sanatate, care au determinat clasificarea si alegerea frazelor de risc adecvate, sau, dupa caz, pot fi necesare mai mult de 4 denumiri chimice ale substantelor chimice periculoase din componenta preparatului chimic periculos.
(3) Etichetarea preparatelor chimice periculoase cu simbolurile de pericol si cu indicatiile de pericol prevazute la alin. (1) lit. d), pe care le prezinta folosirea acestora, se efectueaza în conformitate cu prevederile anexelor nr. 1 si 4 la Hotararea Guvernului nr. 490/2002 si este aplicata în functie de rezultatele evaluarii pericolelor efectuate în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) si ale anexelor nr. 1 si 2. În cazul în care se impune atribuirea a mai mult de un simbol de pericol pentru un preparat chimic periculos, obligatia de a aplica:
a) simbolul T determina ca folosirea simbolurilor C si X sa fie optionala, daca nu exista prevederi contrare în anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 490/2002;
b) simbolul C determina ca folosirea simbolului X sa fie optionala;
c) simbolul E determina ca folosirea simbolurilor F si O sa fie optionala;
d) simbolul X(n) determina ca folosirea simbolului X(i) sa fie optionala.
Simbolul sau simbolurile sunt tiparite cu negru, pe fond portocaliu-galben.
(4) Etichetarea preparatelor chimice periculoase cu frazele de risc - fraze R - prevazute la alin. (1) lit. e) se efectueaza în conformitate cu prevederile anexelor nr. 1 si 5 la Hotararea Guvernului nr. 490/2002. Frazele R se atribuie în functie de rezultatele evaluarii pericolelor efectuate în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) si ale anexelor nr. 1 si 2. Ca regula, pentru preparatele chimice periculoase un numar de maximum 6 fraze R este suficient pentru descrierea riscurilor; în acest scop combinatiile de fraze prevazute în anexa nr. 5 la Hotararea Guvernului nr. 490/2002 sunt considerate fraze unice. În cazul în care preparatul chimic periculos se încadreaza simultan în mai multe categorii de pericol, frazele-tip trebuie sa acopere totalitatea riscurilor principale prezentate de preparat. În anumite cazuri pot fi necesare mai mult de 6 fraze R. Frazele standard "extrem de inflamabil" sau "foarte inflamabil" pot sa nu fie utilizate în cazul în care reiau o indicatie de pericol folosita ca urmare a aplicarii prevederilor alin. (3).
(5) Etichetarea preparatelor chimice periculoase cu frazele de prudenta - fraze S - prevazute la alin. (1) lit. f) se efectueaza în conformitate cu prevederile anexelor nr. 1 si 6 la Hotararea Guvernului nr. 490/2002. Frazele S se atribuie în functie de rezultatele evaluarii pericolelor efectuate în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) si ale anexelor nr. 1 si 2. Ca regula, pentru preparatele chimice periculoase un numar de maximum 6 fraze S este suficient pentru formularea celor mai adecvate recomandari de prudenta; în acest scop combinatiile de fraze prevazute în anexa nr. 6 la Hotararea Guvernului nr. 490/2002 sunt considerate fraze unice. În anumite cazuri pot fi necesare mai mult de 6 fraze S. În cazul în care inscriptionarea pe eticheta sau pe ambalaj este imposibila din punct de vedere practic, ambalajul va fi însotit de un prospect cu recomandari de prudenta privind utilizarea preparatului chimic periculos.
Art. 11. - În cazul în care continutul ambalajului nu depaseste 125 mililitri:
a) pentru preparatele chimice periculoase clasificate ca foarte inflamabile, oxidante, iritante, cu exceptia celor încadrate la fraza de risc R 41 sau periculoase pentru mediu si încadrate la simbolul N, etichetarea cu fraze de risc R sau fraze de prudenta S nu este necesara;
b) pentru preparatele chimice periculoase clasificate ca inflamabile sau periculoase pentru mediu si neîncadrate la simbolul N, pe eticheta acestora sunt înscrise frazele de risc R, nefiind necesara etichetarea cu fraze de prudenta S.
Art. 12. - Indicatiile de tipul "netoxic", "nenociv", "nepoluant", "ecologic" sau orice alte indicatii care urmaresc sa demonstreze caracterul nepericulos al preparatului chimic sau susceptibil de a determina o subestimare a pericolelor acestuia nu pot fi înscrise pe ambalajul sau eticheta preparatelor chimice periculoase reglementate de prezentele norme metodologice.

[sus]

Art. 13. - (1) Aplicarea cerintelor de etichetare pentru preparatele chimice periculoase se realizeaza dupa cum urmeaza:
a) în cazul în care indicatiile prevazute la art. 10 se gasesc pe eticheta, aceasta se fixeaza ferm pe una sau mai multe fete ale ambalajului, astfel încat textul etichetei sa poata fi citit pe directie orizontala cand ambalajul este asezat în pozitie normala. Dimensiunile etichetei sunt cele prevazute la pct. 7.7 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 490/2002, iar eticheta este dimensionata în asa fel încat sa cuprinda numai informatiile prevazute în prezentele norme metodologice si, daca este nevoie, orice alte indicatii suplimentare privind sanatatea sau securitatea;
b) în cazul în care informatiile prevazute la art. 10 sunt înscrise clar pe ambalajul propriu-zis, conform prevederilor lit. a), eticheta nu mai este necesara;
c) culoarea si modul de prezentare ale etichetei sau, în cazul prevazut la lit. b), ale ambalajului trebuie sa fie astfel realizate încat simbolul de pericol si fondul acestuia sa fie distinse clar;
d) informatiile înscrise pe eticheta conform prevederilor art. 10 trebuie sa se distinga clar pe fondul acesteia si sa aiba o dimensiune si o spatiere suficiente pentru a putea fi citite cu usurinta.
Prevederile specifice pentru prezentarea si formatul acestor informatii sunt prevazute în anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 490/2002.
(2) În sensul prezentelor norme metodologice, cerintele de etichetare sunt considerate ca fiind îndeplinite:
a) în cazul unui ambalaj exterior care cuprinde unul sau mai multe ambalaje interioare, daca ambalajul exterior este etichetat în conformitate cu normele internationale pentru transportul marfurilor periculoase si daca ambalajul sau ambalajele interioare sunt etichetate conform prezentelor norme metodologice;
b) în cazul unui ambalaj unic:
(i) daca acesta este etichetat în conformitate cu normele internationale pentru transportul marfurilor periculoase si cu prevederile art. 9 alin. (2) si ale art. 10 alin. (1) lit. a) si b) si alin. (2), (4) si (5); pentru preparatele chimice periculoase clasificate conform prevederilor art. 6 se aplica si prevederile art. 10 alin. (3) pentru proprietatea respectiva, atunci cand aceasta nu a fost mentionata ca atare pe eticheta; sau
(ii) daca este cazul, pentru tipuri speciale de ambalaj, ca de exemplu buteliile mobile de gaz, daca sunt respectate prevederile anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 490/2002.

CAPITOLUL VI
Exceptari de la cerintele de etichetare si ambalare ale preparatelor chimice periculoase

Art. 14. - (1) Prevederile art. 7, 9, 10, 11, 12 si 13 nu se aplica anumitor preparate chimice considerate periculoase în sensul prevederilor art. 4, 5 sau 6, care, în forma în care sunt introduse pe piata, nu prezinta vreun risc din punct de vedere al proprietatilor fizico-chimice si nici risc pentru sanatate sau pentru mediu.
(2) Etichetarea prevazuta la art. 9, 10, 11 si 12 poate fi efectuata într-un alt mod adecvat, în cazul ambalajelor care sunt fie prea mici, fie nepotrivite pentru o etichetare în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. a) si b).
(3) Prin derogare de la prevederile art. 9, 10, 11, 12 si 13, ambalajele preparatelor chimice periculoase care sunt clasificate ca nocive, extrem de inflamabile, foarte inflamabile, inflamabile, iritante sau oxidante pot sa nu fie etichetate sau sa fie etichetate într-un alt mod adecvat, în cazul în care ambalajele contin cantitati atat de mici încat nu prezinta nici un pericol pentru persoanele care manipuleaza aceste preparate chimice periculoase sau pentru alte persoane.
(4) Prin derogare de la prevederile art. 9, 10, 11, 12 si 13, ambalajele preparatelor chimice periculoase clasificate în conformitate cu prevederile art. 6 pot sa nu fie etichetate sau sa fie etichetate într-un alt mod adecvat, în cazul în care cantitatile pe care le contin sunt atat de mici încat nu prezinta nici un pericol pentru mediu.
(5) Prin derogare de la prevederile art. 9, 10, 11, 12 si 13, ambalajele preparatelor chimice periculoase care nu sunt prevazute la alin. (3) sau (4) pot fi etichetate într-un alt mod adecvat, în cazul în care ambalajele sunt prea mici pentru a permite etichetarea prevazuta la art. 9, 10 si 11 si nu prezinta nici un pericol pentru persoanele care manipuleaza aceste preparate chimice periculoase sau pentru alte persoane.
(6) În cazul în care se aplica prevederile alin. (2), (3), (4) si (5), nu este permisa utilizarea de simboluri, indicatii de pericol, fraze R sau fraze S, altele decat cele prevazute în prezentele norme metodologice.

[sus]

CAPITOLUL VII
Vanzarea la distanta

Art. 15. - (1) Orice forma de publicitate pentru un preparat chimic periculos, care permite potentialului cumparator sa încheie un contract de cumparare a unui preparat chimic periculos fara a avea posibilitatea de a cunoaste informatiile incluse pe eticheta acestuia, trebuie sa mentioneze categoria sau categoriile de pericol indicate pe eticheta preparatului chimic periculos.
(2) Pentru respectarea cerintelor prevazute la alin. (1) partile contractante au în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanta.

CAPITOLUL VIII
Fisa tehnica de securitate


Art. 16. - (1) Persoana responsabila de introducerea pe piata a substantei sau preparatului chimic periculos furnizeaza utilizatorului profesional al substantei sau preparatului chimic periculos o fisa tehnica de securitate care contine informatiile prevazute la art. 18 si în anexa nr. 5, daca substanta sau preparatul chimic este clasificat ca periculos conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 451/2001.
(2) Persoana responsabila de introducerea pe piata a unui preparat chimic periculos furnizeaza, la cererea unui utilizator profesional, o fisa tehnica de securitate care contine informatiile corespunzatoare pentru preparatele chimice care nu sunt clasificate ca periculoase în sensul art. 4, 5 si 6, dar care contin într-o concentratie individuala mai mare sau egala cu 1% în greutate, pentru preparatele chimice care nu sunt în stare gazoasa, si mai mare sau egala cu 0,2% în volum, pentru preparatele chimice gazoase, cel putin:
a) o substanta care prezinta pericole pentru sanatate ori pentru mediu; sau
b) o substanta pentru care exista o valoare limita a concentratiei admise pentru expunerea la locurile de munca.
(3) Informatiile din fisa tehnica de securitate sunt destinate în principal folosirii de catre utilizatorii profesionali si trebuie sa permita acestora sa ia masurile necesare pentru protectia sanatatii, a securitatii si a mediului la locul de munca.
(4) Fisa tehnica de securitate poate fi furnizata pe hartie sau pe suport electronic, cu conditia ca destinatarul sa dispuna de aparatura necesara receptionarii.
(5) Informatiile din fisa tehnica de securitate se furnizeaza gratuit, cel mai tarziu cand substanta sau preparatul chimic periculos este livrat prima data si apoi dupa fiecare revizie datorata aparitiei oricarei informatii noi, semnificative, privind securitatea si protectia sanatatii si a mediului. Noua versiune datata, identificata ca "Revizie:... (data)", se furnizeaza gratuit tuturor fostilor utilizatori care au primit substanta sau preparatul în ultimele 12 luni dinaintea reviziei.
(6) Nu este necesara întocmirea fiselor tehnice de securitate în cazul în care preparatele chimice periculoase comercializate sau puse la dispozitia publicului sunt însotite de suficiente informatii care sa permita utilizatorilor sa ia masurile necesare cu privire la protectia sanatatii si la securitate. Cu toate acestea, daca utilizatorii profesionali solicita fisa tehnica de securitate, acest document trebuie furnizat.
Art. 17. - Fisa tehnica de securitate se întocmeste în limba romana.

[sus]

Art. 18. - (1) Fisa tehnica de securitate este structurata pe urmatoarele capitole:
a) Identificarea substantei/preparatului chimic periculos si a firmei/întreprinderii;
b) Compozitia/informatii despre ingrediente;
c) Identificarea pericolelor substantei/preparatului chimic periculos;
d) Masuri de prim ajutor;
e) Masuri de combatere a incendiilor;
f) Masuri împotriva pierderilor accidentale;
g) Manipulare si depozitare;
h) Controlul expunerii/protectie personala;
i) Proprietati fizico-chimice ale substantei/preparatului chimic periculos;
j) Stabilitate si reactivitate;
k) Informatii toxicologice;
l) Informatii ecologice;
m) Masuri privind evacuarea substantei/preparatului chimic periculos;
n) Informatii despre transport;
o) Informatii privind reglementarile specifice aplicabile;
p) Alte informatii.
(2) Sarcina de a furniza informatiile astfel prevazute revine persoanei responsabile de introducerea pe piata a substantei sau preparatului chimic periculos. Fisa tehnica de securitate se dateaza.

CAPITOLUL IX
Confidentialitatea denumirilor chimice

Art. 19. - (1) Mentionarea pe eticheta sau în cadrul fisei tehnice de securitate a substantelor chimice periculoase prezente în preparatele chimice periculoase si clasificate exclusiv ca:
a) iritanta, cu exceptia celor încadrate la fraza de risc R 41, sau iritanta în combinatie cu una sau mai multe dintre celelalte proprietati prevazute la art. 10 alin. (2) lit. d); sau
b) nociva sau nociva în combinatie cu una sau mai multe dintre proprietatile prevazute la art. 10 alin. (2) lit. d), care prezinta ele însele efecte letale acute,
poate fi considerata de persoana responsabila de introducerea pe piata a preparatului chimic periculos confidentiala, în sensul ca divulgarea acestora poate prejudicia dreptul sau de proprietate intelectuala.
(2) Persoana responsabila de introducerea pe piata a preparatului chimic periculos este responsabila de demonstrarea eventualului prejudiciu adus confidentialitatii denumirilor chimice ale substantelor chimice periculoase prevazute la alin. (1).
(3) În cazul în care persoana responsabila de introducerea pe piata pentru prima data a preparatului chimic periculos doreste sa se prevaleze de acest drept la confidentialitate, aceasta prezinta o cerere de confidentialitate catre Agentia Nationala pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase - ANSPCP, în care solicita ca referirile la substanta chimica periculoasa prevazuta la alin. (1), incluse pe eticheta, sa fie redate cu ajutorul unei denumiri care identifica cele mai importante grupe chimice functionale sau al unei denumiri alternative.
(4) Cererea de confidentialitate este întocmita conform prevederilor anexei nr. 4 si contine informatiile incluse în formularul din sectiunea A a aceleiasi anexe.
(5) ANSPCP poate solicita persoanei responsabile de introducerea pe piata a preparatului chimic periculos furnizarea de informatii suplimentare, daca acestea sunt necesare pentru evaluarea valabilitatii cererii de confidentialitate.
(6) În termen de 30 de zile ANSPCP informeaza solicitantul asupra deciziei privind cererea de confidentialitate.
(7) În cazul în care cererea de confidentialitate a fost acceptata de catre ANSPCP, persoana responsabila de introducerea pe piata a preparatului chimic periculos transmite o copie a acesteia autoritatilor competente ale fiecarui stat membru al Uniunii Europene în care doreste sa comercializeze preparatul chimic periculos.

[sus]

CAPITOLUL X
Atributii si raspunderi

Art. 20. - (1) ANSPCP este autoritatea competenta pentru primirea informatiilor, inclusiv compozitia chimica, legate de preparatele chimice introduse pe piata si considerate periculoase pe baza proprietatilor care afecteaza sanatatea sau a proprietatilor fizico-chimice ale acestora.
(2) Pentru a asigura respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice ANSPCP poate solicita persoanei responsabile de introducerea pe piata a preparatului chimic periculos informatii privind compozitia acestuia si orice alte informatii utile în acest sens.
(3) ANSPCP asigura confidentialitatea informatiilor primite si utilizarea acestora numai pentru a raspunde solicitarilor de ordin medical pentru stabilirea de masuri preventive si curative, cu precadere în caz de urgenta.
Art. 21. - Autoritatile publice centrale pot reglementa cerintele specifice de protectie a sanatatii si securitatii la locul de munca a persoanelor, în timpul utilizarii preparatelor chimice periculoase. Respectivele reglementari nu pot aduce modificari care contravin prevederilor prezentelor norme metodologice.
Art. 22. - Introducerea pe piata a preparatelor chimice periculoase care sunt conforme prezentelor norme metodologice nu poate fi interzisa, restrictionata sau împiedicata de catre ANSPCP.

CAPITOLUL XI
Dispozitii finale

Art. 23. - Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezentele norme metodologice si se procura de la Agentia Nationala pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase.

[sus]


AGENTIA EUROPEANA PENTRU SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA