Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca

Legatura ta catre Securitate si Sanatate in Munca

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii          ROMANIA          Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca
Noutati pe Site | Harta Site | Sugestii | Ajutor | Traduceri Tipareste aceasta pagina
Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca


Legislatie->Ordonante si Hotarari ...->Hotarari de Guvern->Hotトビテ「re de Guvern nr. 971 din 26 iulie 2006

Hotトビテ「rea de Guvern nr. 971/26.07.2006 privind cerinナ」ele minime pentru semnalizarea de securitate ナ殃/sau de sトハトフate la locul de muncト

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 683 din 09/08/2006

テ始 temeiul art. 108 din Constitutia Romテ「niei, republicata,
Guvernul Romテ「niei adopta prezenta hotarテ「re.

 

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

    Art. 1. - Prezenta hotトビテ「re stabileナ殳e cerinナ」ele minime pentru semnalizarea de securitate ナ殃/sau de sトハトフate la locul de muncト.

    Art. 2. - Prezenta hotトビテ「re nu se aplicト semnalizトビii prevトホute de reglementトビile referitoare la introducerea pe piaナ」ト a substanナ」elor ナ殃 preparatelor periculoase, a produselor ナ殃/sau a echipamentelor, cu excepナ」ia cazului テョn care aceste reglementトビi fac referire テョn mod expres la acest lucru.

    Art. 3. - Prezenta hotトビテ「re nu se aplicト semnalizトビii utilizate テョn reglementarea traficului rutier, feroviar, fluvial, maritim ナ殃 aerian.

    Art. 4. - Prevederile Legii securitトη」ii ナ殃 sトハトフトη」ii テョn muncト nr. 319/2006 se aplicト テョn totalitate テョntregului domeniu la care se face referire la art. 1, fトビト a aduce atingere prevederilor mai restrictive ナ殃/sau specifice ale prezentei hotトビテ「ri.

    Art. 5. - Pentru aplicarea prezentei hotトビテ「ri expresiile de mai jos semnificト dupト cum urmeazト:
    a) semnalizare de securitate ナ殃/sau de sトハトフate - semnalizarea care se referト la un obiect, o activitate sau o situaナ」ie determinatト ナ殃 furnizeazト informaナ」ii ori cerinナ」e referitoare la securitatea ナ殃/sau sトハトフatea la locul de muncト, printr-un panou, o culoare, un semnal luminos ori acustic, o comunicare verbalト sau un gest-semnal, dupト caz;
    b) semnal de interzicere - semnalul prin care se interzice un comportament care ar putea atrage sau cauza un pericol;
    c) semnal de avertizare - semnalul prin care se avertizeazト asupra unui risc sau unui pericol;
    d) semnal de obligativitate - semnalul prin care se indicト adoptarea unui comportament specific;
    e) semnal de salvare sau de prim ajutor - semnalul prin care se dau indicaナ」ii privind ieナ殃rile de urgenナ」ト ori mijloacele de prim ajutor sau de salvare;
    f) semnal de indicare - semnalul prin care se furnizeazト alte indicaナ」ii decテ「t cele prevトホute la lit. b)-e);
    g) panou - semnalul care, prin combinarea unei forme geometrice, a unor culori ナ殃 a unui simbol sau a unei pictograme, furnizeazト o indicaナ」ie specificト, a cトビui vizibilitate este asiguratト prin iluminare de intensitate suficientト;
    h) panou suplimentar - panoul utilizat テョmpreunト cu un panou descris la lit. g), care furnizeazト informaナ」ii suplimentare;
    i) culoare de securitate - culoarea cトビeia テョi este atribuitト o semnificaナ」ie specificト;
    j) simbol sau pictogramト - imaginea care descrie o situaナ」ie sau indicト un comportament specific ナ殃 care este utilizatト pe un panou ori pe o suprafaナ」ト luminoasト;
    k) semnal luminos - semnalul emis de un dispozitiv realizat din materiale transparente sau translucide, iluminate din interior ori din spate, astfel テョncテ「t sト se creeze o suprafaナ」ト luminoasト;
    l) semnal acustic - semnalul sonor codificat, emis ナ殃 difuzat de un dispozitiv realizat テョn acest scop, fトビト folosirea vocii umane sau artificiale;
    m) comunicare verbalト - mesajul verbal predeterminat, comunicat prin voce umanト sau artificialト;
    n) gest-semnal - miナ歡area ナ殃/sau poziナ」ia braナ」elor ナ殃/sau a mテ「inilor テョntr-o formト codificatト, avテ「nd ca scop ghidarea persoanelor care efectueazト manevre ce constituie un risc sau un pericol pentru lucrトフori.

 

CAPITOLUL II
Obligaナ」iile angajatorilor

SECナ「IUNEA 1
Obligaナ」ii generale

    Art. 6. -
    (1) Atunci cテ「nd riscurile nu pot fi evitate sau reduse suficient prin mijloace tehnice de protecナ」ie colectivト ori prin mトピuri, metode sau procedee de organizare a muncii, angajatorul trebuie sト prevadト semnalizarea de securitate ナ殃/sau de sトハトフate la locul de muncト, テョn conformitate cu prevederile prezentei hotトビテ「ri, ナ殃 sト verifice existenナ」a acesteia.
    (2) Pentru alegerea semnalizトビii adecvate, angajatorul trebuie sト ia テョn considerare orice evaluare a riscurilor realizatト テョn conformitate cu art. 7 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 319/2006.

    Art. 7. - Semnalizarea de securitate ナ殃/sau de sトハトフate la locul de muncト trebuie sト satisfacト cerinナ」ele minime prevトホute テョn anexele nr. 1-9 care fac parte integrantト din prezenta hotトビテ「re.

    Art. 8. - テ始 interiorul テョntreprinderilor ナ殃/sau unitトη」ilor trebuie prevトホutト, dacト este cazul, semnalizarea corespunzトフoare traficului rutier, feroviar, fluvial, maritim ナ殃 aerian, fトビト a aduce atingere cerinナ」elor minime prevトホute テョn anexa nr. 5.

SECナ「IUNEA a 2-a
Informarea ナ殃 instruirea lucrトフorilor

    Art. 9. - Lucrトフorii ナ殃/sau reprezentanナ」ii acestora trebuie sト fie informaナ」i referitor la toate mトピurile care trebuie luate privind semnalizarea de securitate ナ殃/sau de sトハトフate utilizatト la locul de muncト, fトビト a aduce atingere art. 16 ナ殃 17 din Legea nr. 319/2006.

    Art. 10. -
    (1) Lucrトフorilor trebuie sト li se asigure o instruire corespunzトフoare テョn ceea ce priveナ殳e semnalizarea de securitate ナ殃/sau de sトハトフate la locul de muncト, テョn special sub forma unor instrucナ」iuni precise, fトビト a aduce atingere art. 20 ナ殃 21 din Legea nr. 319/2006.
    (2) Instruirea prevトホutト la alin. (1) trebuie sト cuprindト semnificaナ」ia semnalizトビii, mai ales a celei care conナ」ine cuvinte, precum ナ殃 comportamentul general ナ殃 specific ce trebuie adoptat.

SECナ「IUNEA a 3-a
Consultarea ナ殃 participarea lucrトフorilor

    Art. 11. - Consultarea ナ殃 participarea lucrトフorilor ナ殃/sau a reprezentanナ」ilor acestora テョn ceea ce priveナ殳e aspectele reglementate de prezenta hotトビテ「re trebuie sト se realizeze テョn conformitate cu art. 18 din Legea nr. 319/2006.

 

CAPITOLUL III
Dispoziナ」ii tranzitorii ナ殃 finale

    Art. 12. -
    (1) Prezenta hotトビテ「re intrト テョn vigoare la data de 1 octombrie 2006.
    (2) La data intrトビii テョn vigoare a prezentei hotトビテ「ri, Ordinul ministrului muncii ナ殃 protecナ」iei sociale nr. 599/1998 privind aprobarea Prescripナ」iilor minime pentru semnalizarea de securitate ナ殃/sau de sトハトフate la locul de muncト, publicat テョn Monitorul Oficial al Romテ「niei, Partea I, nr. 482 din 15 decembrie 1998, se abrogト.

*

ツツツ Prezenta hotトビテ「re transpune Directiva 92/58/CEE privind cerinナ」ele minime pentru semnalizarea de securitate ナ殃/sau de sトハトフate la locul de muncト, publicatト テョn Jurnalul Oficial al Comunitトη」ilor Europene (JOCE) nr. L 245/1992.

ツツPRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

ツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツ Contrasemnează:
─────────────────────────
Ministrul muncii, solidaritトη」ii sociale ナ殃 familiei,
Gheorghe Barbu

Ministrul economiei ナ殃 comerナ」ului,
Codruナ」 Ioan ナ枡reナ

p. Ministrul sトハトフトη」ii publice,
Ervin-Zoltan Szekely,
secretar de stat

Ministrul mediului ナ殃 gospodトビirii apelor,
Sulfina Barbu

Ministrul transporturilor, construcナ」iilor ナ殃 turismului,
Radu Mircea Berceanu

p. Ministrul integrトビii europene,
Adrian Ciocトハea,
secretar de stat

Bucureナ殳i, 26 iulie 2006.
Nr. 971

[sus]

ANEXA Nr. 1

CERINナ「E MINIME GENERALE
privind semnalizarea de securitate ナ殃/sau de sトハトフate la locul de muncト

    1. Observaナ」ii preliminare
    1.1. テ始 cazul テョn care este necesarト semnalizarea de securitate ナ殃/sau de sトハトフate, テョn conformitate cu obligaナ」iile generale prevトホute la art. 6 din hotトビテ「re, aceasta trebuie sト fie テョn conformitate cu cerinナ」ele specifice prevトホute テョn anexele nr. 2-9 la hotトビテ「re.
    1.2. Prezenta anexト introduce cerinナ」e specifice privind semnalizトビile de securitate ナ殃/sau de sトハトフate, descrie diferitele utilizトビi ナ殃 stabileナ殳e regulile generale privind interナ歛njabilitatea ナ殃 complementaritatea acestora.
    1.3. Semnalizトビile de securitate ナ殃/sau de sトハトフate trebuie sト fie utilizate numai pentru a transmite mesajul sau informaナ」iile prevトホute テョn prezenta hotトビテ「re.
    2. Modalitトη」i de semnalizare
    2.1. Semnalizare permanentト
    2.1.1. Semnalizarea referitoare la o interdicナ」ie, un avertisment sau o obligaナ」ie, precum ナ殃 semnalizarea privind localizarea ナ殃 identificarea mijloacelor de salvare ori prim ajutor trebuie sト se realizeze prin utilizarea panourilor permanente.
Trebuie sト se foloseascト panouri ナ殃/sau o culoare de securitate pentru semnalizarea permanentト destinatト localizトビii ナ殃 identificトビii materialelor ナ殃 echipamentelor de prevenire ナ殃 stingere a incendiilor.
    2.1.2. Semnalizarea de pe recipiente ナ殃 de pe conducte trebuie sト se facト conform prevederilor anexei nr. 3.
    2.1.3. Locurile テョn care existト risc de coliziune cu obstacole ナ殃 de cトヅere a persoanelor trebuie sト fie semnalizate permanent cu o culoare de securitate ナ殃/sau cu panouri.
    2.1.4. Cトナle de circulaナ」ie trebuie sト fie marcate permanent cu o culoare de securitate.
    2.2. Semnalizarea ocazionalト
    2.2.1. Cテ「nd テョmprejurトビile o impun, trebuie sト se foloseascト semnale luminoase, semnale acustice ナ殃/sau comunicare verbalト, ナ」inテ「ndu-se seama de interナ歛njabilitatea ナ殃 combinaナ」iile prevトホute la pct. 3, pentru semnalizarea pericolelor, mobilizarea persoanelor pentru o acナ」iune specificト, precum ナ殃 pentru evacuarea de urgenナ」ト a persoanelor.
    2.2.2. Orientarea persoanelor care efectueazト manevre ce presupun un risc sau un pericol trebuie sト se realizeze, テョn funcナ」ie de テョmprejurトビi, printr-un gest-semnal ナ殃/sau prin comunicare verbalト.
    3. Interナ歛njabilitatea ナ殃 combinarea semnalizトビilor
    3.1. Dacト eficienナ」a este aceeaナ殃, se poate alege テョntre urmトフoarele:
    a) o culoare de securitate sau un panou, pentru a marca locurile cu obstacole ori denivelトビi;
    b) semnale luminoase, semnale acustice sau comunicare verbalト;
    c) gesturi-semnal sau comunicare verbalト.
    3.2. Pot fi utilizate テョmpreunト urmトフoarele modalitトη」i de semnalizare:
    a) semnal luminos ナ殃 semnal acustic;
    b) semnal luminos ナ殃 comunicare verbalト;
    c) gest-semnal ナ殃 comunicare verbalト.
    4. Instrucナ」iunile din tabelul de mai jos se aplicト tuturor mijloacelor de semnalizare care conナ」in o culoare de securitate:

Culoare

Semnificaナ」ie sau scop

Indicaナ」ii ナ殃 precizトビi

Roナ殷

Semnal de interdicナ」ie

Atitudini periculoase

Pericol-alarmト

Stop, oprire, dispozitiv de oprire de urgenナ」ト
Evacuare

Materiale ナ殃 echipamente de prevenire ナ殃 stingere a incendiilor

Identificare ナ殃 localizare

Galben sau galben-oranj

Semnal de avertizare

Atenナ」ie, precauナ」ie
Verificare

Albastru

Semnal de obligaナ」ie

Comportament sau acナ」iune specificト
Obligaナ」ia purtトビii echipamentului individual de protecナ」ie

Verde

Semnal de salvare sau de prim ajutor

Uナ殃, ieナ殃ri, cトナ de acces, echipamente, posturi, テョncトパeri

Situaナ」ie de securitate

Revenire la normal

    5. Eficienナ」a semnalizトビii nu trebuie sト fie afectatト de:
    5.1. prezenナ」a unei alte semnalizトビi sau a unei alte surse de emisie de acelaナ殃 tip care afecteazト vizibilitatea ori audibilitatea, ceea ce implicト, mai ales, urmトフoarele:
    a) evitarea amplasトビii unui numトビ excesiv de panouri la o distanナ」ト prea micト unul faナ」ト de celトネalt;
    b) a nu se utiliza concomitent douト semnale luminoase care pot fi confundate;
    c) a nu se utiliza un semnal luminos テョn apropierea altei surse luminoase asemトハトフoare;
    d) a nu se folosi douト semnale sonore concomitent;
    e) a nu se utiliza un semnal sonor dacト zgomotul din mediu este prea puternic;
    5.2. designul deficitar, numトビul insuficient, amplasamentul greナ殃t, starea necorespunzトフoare ori funcナ」ionarea necorespunzトフoare a mijloacelor sau dispozitivelor de semnalizare.
    6. Mijloacele ナ殃 dispozitivele de semnalizare trebuie, dupト caz, sト fie curトη」ate, テョntreナ」inute, verificate, reparate periodic ナ殃, dacト este necesar, テョnlocuite astfel テョncテ「t sト se asigure menナ」inerea calitトη」ilor lor intrinseci ナ殃/sau funcナ」ionale.
    7. Numトビul ナ殃 amplasarea mijloacelor sau dispozitivelor de semnalizare care trebuie instalate se stabilesc テョn funcナ」ie de importanナ」a riscurilor, a pericolelor ori de zona care trebuie acoperitト.
    8. Semnalizトビile care necesitト o sursト de energie pentru funcナ」ionare trebuie sト fie prevトホute cu alimentare de rezervト, pentru cazul テョntreruperii alimentトビii cu energie, cu excepナ」ia situaナ」iei テョn care riscul dispare odatト cu テョntreruperea acesteia.
    9. Un semnal luminos ナ殃/sau sonor trebuie sト indice, prin declanナ歛rea sa, テョnceputul acナ」iunii respective; durata semnalului trebuie sト fie atテ「t cテ「t o impune acナ」iunea.
Semnalul luminos sau acustic trebuie sト fie reconectat imediat dupト fiecare utilizare.
    10. Semnalele luminoase ナ殃 acustice trebuie sト facト obiectul unei verificトビi a bunei lor funcナ」ionトビi ナ殃 a eficienナ」ei lor reale, テョnainte de punerea テョn funcナ」iune ナ殃, ulterior, prin verificトビi periodice.
    11. Trebuie sト fie luate mトピuri adecvate suplimentare sau de テョnlocuire テョn cazul テョn care auzul sau vederea lucrトフorilor テョn cauzト este limitatト, inclusiv datoritト purtトビii echipamentelor individuale de protecナ」ie.
    12. Zonele, sトネile sau incintele utilizate pentru depozitarea substanナ」elor ori a preparatelor periculoase テョn cantitトη」i mari trebuie sト fie semnalizate printr-un panou de avertizare corespunzトフor, ales dintre cele enumerate la pct. 3.2 din anexa nr. 2 sau trebuie identificate テョn conformitate cu pct. 1 din anexa nr. 3, exceptテ「nd cazul テョn care etichetele diferitelor ambalaje sau recipiente sunt suficiente テョn acest scop.

[sus]

ANEXA Nr. 2

CERINナ「E MINIME GENERALE
privind panourile de semnalizare

    1. Caracteristici intrinseci
    1.1. Forma ナ殃 culorile panourilor sunt definite la pct. 3, テョn funcナ」ie de obiectul lor specific, respectiv panouri de interzicere, avertizare, obligativitate, salvare sau de prim ajutor, precum ナ殃 panouri privind materiale ナ殃 echipamente de stingere a incendiilor.
    1.2. Pictogramele trebuie sト fie cテ「t mai simple posibil ナ殃 trebuie evitate detaliile inutile.
    1.3. Pictogramele utilizate pot fi uナ殪r diferite sau mai detaliate decテ「t cele prezentate la pct. 3, cu condiナ」ia ca semnificaナ」ia lor sト rトノテ「nト neschimbatト ナ殃 nicio diferenナ」ト sau adaptare sト nu provoace confuzie asupra semnificaナ」iei.
    1.4. Panourile trebuie confecナ」ionate dintr-un material cテ「t mai rezistent la ナ殪curi, intemperii ナ殃 agresiuni cauzate de mediul ambiant.
    1.5. Dimensiunile ナ殃 caracteristicile colorimetrice ナ殃 fotometrice ale panourilor trebuie sト asigure o bunト vizibilitate ナ殃 テョnナ」elegere a mesajului acestora.
    2. Condiナ」ii de utilizare
    2.1. Panourile trebuie instalate, テョn principiu, la o テョnトネナ」ime corespunzトフoare, orientate テョn funcナ」ie de unghiul de vedere, ナ」inテ「ndu-se seama de eventualele obstacole, fie la intrarea テョntr-o zonト テョn cazul unui risc general, fie テョn imediata apropiere a unui risc determinat sau a obiectului ce trebuie semnalat, ナ殃 テョntr-un loc bine iluminat, uナ殪r accesibil ナ殃 vizibil.
    テ始 cazul テョn care condiナ」iile de iluminare naturalト sunt precare, trebuie utilizate culori fosforescente, materiale reflectorizante sau iluminare artificialト, fトビト a aduce atingere prevederilor legislaナ」iei naナ」ionale care transpun Directiva 89/654/CEE.
    2.2. Panoul trebuie テョnlトフurat cテ「nd situaナ」ia care テョl justificト nu mai existト.
    3. Panouri utilizate*)
    ___________
    *)Panourile sunt reproduse テョn facsimil.

    3.1. Panouri de interdicナ」ie
    Caracteristici intrinseci:
    a) formト rotundト;
    b) pictogramト neagrト pe fond alb, margine ナ殃 bandト diagonalト roナ殃i (partea roナ殃e trebuie sト ocupe cel puナ」in 35% din suprafaナ」a panoului).


IMAGINE

Fumatul interzis


IMAGINE

Fumatul ナ殃 focul deschis interzise


IMAGINE

Interzis accesul pietonilor


IMAGINE

Interzisト stingerea cu apト


IMAGINE

Accesul interzis persoanelor neautorizate


IMAGINE

Apト nepotabilト


IMAGINE

Interzis vehiculelor de manipulare a mトビfurilor


IMAGINE

A nu se atinge

    3. 2 Panouri de avertizare
    Caracteristici intrinseci:
    a) formト triunghiularト
    b) pictogramト neagrト pe fond galben, margine neagrト (partea galbenト trebuie sト acopere cel puナ」in 50% din suprafaナ」a panoului).


IMAGINE

Materiale inflamabile


IMAGINE

Materiale explozive


IMAGINE

Materiale toxice


IMAGINE

Materiale corozive


IMAGINE

Materiale radioactive


IMAGINE

Greutトη」i suspendate


IMAGINE

Vehicule de manipulare


IMAGINE

Pericol electric


IMAGINE

Pericol general


IMAGINE

Radiaナ」ii laser


IMAGINE

Materiale combustibile


IMAGINE

Radiaナ」ii neionizante


IMAGINE

Cテ「mp magnetic puternic


IMAGINE

Pericol de テョmpiedicare


IMAGINE

Cトヅere cu denivelare


IMAGINE

Risc biologic


IMAGINE

Temperaturi scトホute


IMAGINE

Materiale nocive sau iritante

    3.2.1. Panoul "Materiale inflamabile" se utilizeazト ナ殃 テョn lipsa unui panou specific pentru temperaturi テョnalte.
    3.2.2. Fondul panoului "Materiale nocive sau iritante" poate fi テョn mod excepナ」ional de culoare portocalie, dacト aceastト culoare se justificト テョn raport cu un panou similar existent privind circulaナ」ia rutierト.
    3. 3 Panouri de obligativitate
    Caracteristici intrinseci:
    a) formト rotundト;
    b) pictogramト albト pe fond albastru (partea albastrト trebuie sト ocupe cel puナ」in 50% din suprafaナ」a panoului).


IMAGINE

Protecナ」ie obligatorie a ochilor


IMAGINE

Protecナ」ie obligatorie a capului


IMAGINE

Protecナ」ie obligatorie a urechilor


IMAGINE

Protecナ」ie obligatorie a cトナlor respiratorii


IMAGINE

Protecナ」ie obligatorie a picioarelor


IMAGINE

Protecナ」ie obligatorie a mテ「inilor


IMAGINE

Protecナ」ie obligatorie a corpului


IMAGINE

Protecナ」ie obligatorie a feナ」ei


IMAGINE

Protecナ」ie individualト obligatorie テョmpotriva cトヅerii de la テョnトネナ」ime


IMAGINE

Trecere obligatorie pentru pietoni


IMAGINE

Obligaナ」ii generale
(テョnsoナ」it, dacト este cazul, de un panou suplimentar)

    3.4. Panouri de salvare ナ殃 acordarea primului ajutor
    Caracteristici intrinseci:
    a) formト dreptunghiularト sau pトフratト
    b) pictogramト albト pe fond verde (partea verde trebuie sト acopere cel puナ」in 50% din suprafaナ」a panoului).


IMAGINE

Direcナ」ii de urmat
(indicaナ」ii suplimentare)


IMAGINE

Telefon pentru primul-ajutor sau salvare


IMAGINE

Brancardト


IMAGINE

Duナ de securitate


IMAGINE

Curトη」irea ochilor


IMAGINE

Centru de prim-ajutor


IMAGINE

Cトナ/Ieナ殃ri de salvare

    3.5. Panouri privind materialele sau echipamentele necesare pentru prevenirea ナ殃 stingerea incendiilor
    Caracteristici intrinseci:
    a) formト dreptunghiularト sau pトフratト;
    b) pictogramト albト pe fond roナ殷 (partea roナ殃e trebuie sト acopere cel puナ」in 50% din suprafaナ」a panoului).


IMAGINE

Furtun de incendiu


IMAGINE

Scarト


IMAGINE

Extinctor


IMAGINE

Telefon pentru cazurile de incendiu


IMAGINE

Direcナ」ii de urmat
(indicaナ」ii suplimentare)

[sus]

ANEXA Nr. 3

CERINナ「E MINIME
privind semnalizarea pe recipiente ナ殃 conducte

    1. Recipientele pentru substanナ」e sau preparate periculoase utilizate la locul de muncト, definite conform Ordonanナ」ei de urgenナ」ト a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea ナ殃 ambalarea substanナ」elor ナ殃 preparatelor chimice periculoase, aprobatト cu modificトビi prin Legea nr. 451/2001, cu modificトビile ナ殃 completトビile ulterioare, recipientele utilizate pentru depozitarea acestora, precum ナ殃 conductele care sunt la vedere ナ殃 conナ」in ori transportト astfel de substanナ」e sau preparate periculoase trebuie sト fie prevトホute cu etichete (pictograme sau simboluri pe fond colorat), prevトホute de respectiva ordonanナ」a de urgenナ」ト.
    1.1. Prevederile pct. 1 nu se aplicト recipientelor folosite la locul de muncト pentru o perioadト scurtト de timp ナ殃 recipientelor al cトビor conナ」inut se schimbト frecvent, cu condiナ」ia sト se ia mトピuri alternative adecvate care garanteazト acelaナ殃 nivel de protecナ」ie, テョn special pentru informarea ナ殃/sau instruirea lucrトフorilor.
    1.2. Etichetele prevトホute la pct. 1 pot fi:
    a) テョnlocuite cu panourile de avertizare prevトホute テョn anexa nr. 2, preluテ「ndu-se aceeaナ殃 pictogramト sau acelaナ殃 simbol;
    b) completate cu informaナ」ii suplimentare, ca de exemplu numele ナ殃/sau formula substanナ」ei sau ale preparatului periculos ナ殃 detalii privind riscul;
    c) completate sau テョnlocuite cu panouri pentru transportul substanナ」elor sau preparatelor periculoase, テョn cazul transportului recipientelor la locul de muncト.
    2. Semnalizarea trebuie sト fie amplasatト テョn urmトフoarele condiナ」ii:
    a) pe partea/pトビナ」ile vizibilト/vizibile;
    b) sub formト rigidト, autocolantト sau pictatト.
    3. Caracteristicile intrinseci prevトホute la pct. 1.4 din anexa nr. 2 ナ殃 condiナ」iile de utilizare prevトホute la pct. 2 din anexa nr. 2 privind panourile de semnalizare de aplicト, dacト este cazul, etichetトビii prevトホute la pct. 1 din prezenta anexト.
    4. Fトビト a aduce atingere prevederilor pct. 1, 2 ナ殃 3, etichetele utilizate pe conducte trebuie amplasate vizibil, テョn vecinトフatea locurilor care prezintト cele mai mari pericole, cum ar fi vanele ナ殃 punctele de racordare, ナ殃 la distanナ」e aproximativ egale.
    5. Suprafeナ」ele, sトネile sau incintele utilizate pentru depozitarea substanナ」elor sau a preparatelor periculoase テョn cantitトη」i mari trebuie sト fie semnalizate printr-un panou de avertizare corespunzトフor. Aceste panouri trebuie sト fie dintre cele enumerate la pct. 3.2 din anexa nr. 2 sau marcate テョn conformitate cu pct. 1 din prezenta anexト.
    Face excepナ」ie cazul テョn care ambalajele sau recipientele sunt etichetate corespunzトフor, ナ」inテ「ndu-se seama de prevederile pct. 1.5 din anexa nr. 2 referitoare la dimensiuni.
    Depozitarea mai multor substanナ」e sau preparate periculoase poate fi indicatト prin panoul de avertizare "pericol general".
    Panourile sau etichetele menナ」ionate anterior trebuie sト fie plasate, dupト caz, テョn apropierea suprafeナ」ei de depozitare sau pe uナ歛 de acces la depozitul respectiv.

[sus]

ANEXA Nr. 4

CERINナ「E MINIME
privind identificarea ナ殃 localizarea echipamentelor destinate
prevenirii ナ殃 stingerii incendiilor

    1. Observaナ」ie preliminarト
    Prezenta anexト se aplicト echipamentului destinat exclusiv prevenirii ナ殃 stingerii incendiilor.
    2. Echipamentele folosite la prevenirea ナ殃 stingerea incendiilor trebuie identificate prin utilizarea unei anumite culori pentru echipament ナ殃 prin amplasarea unui panou de localizare ナ殃/sau prin utilizarea unei culori specifice pentru locul unde se aflト echipamentele respective ori punctele de acces la acestea.
    3. Aceste echipamente se identificト prin culoarea roナ殃e.
    Suprafaナ」a roナ殃e trebuie sト fie suficient de mare pentru a permite identificarea rapidト a echipamentului.
    4. Panourile prevトホute la pct. 3.5 din anexa nr. 2 trebuie utilizate pentru a marca localizarea acestor echipamente.

[sus]

ANEXA Nr. 5

CERINナ「E MINIME
privind semnalizarea obstacolelor ナ殃 a locurilor periculoase
ナ殃 pentru marcarea cトナlor de circulaナ」ie

    1. Semnalizarea obstacolelor ナ殃 a locurilor periculoase
    1.1. Marcarea locurilor cu risc de lovire de un obstacol ナ殃 de cトヅere a obiectelor ナ殃 persoanelor se face テョn interiorul zonelor construite ale テョntreprinderii, テョn care lucrトフorii au acces テョn cursul activitトη」ii lor, prin culoarea galbenト alternativ cu culoarea neagrト sau culoarea roナ殃e alternativ cu culoarea albト.
    1.2. Dimensiunile marcajului trebuie sト ナ」inト seama de dimensiunile obstacolului sau ale locului periculos semnalat.
    1.3. Benzile galben-negre sau roナ殷-albe trebuie sト fie テョnclinate la circa 45笆ォ ナ殃 sト aibト dimensiunile aproximativ egale.
    1.4. Exemplu:


IMAGINE

    2. Marcarea cトナlor de circulaナ」ie
    2.1. Cトナle de circulaナ」ie a vehiculelor trebuie marcate clar prin benzi continue, avテ「nd o culoare perfect vizibilト, de preferinナ」ト albト sau galbenト, ナ」inテ「ndu-se seama de culoarea solului, テョn cazul テョn care destinaナ」ia ナ殃 echipamentul テョncトパerilor impun acest lucru pentru protecナ」ia lucrトフorilor.
    2.2. Benzile trebuie amplasate astfel テョncテ「t sト se ナ」inト seama de distanナ」ele de securitate necesare テョntre vehiculele care pot circula テョn zonト ナ殃 orice obiect aflat テョn apropiere, precum ナ殃 テョntre pietoni ナ殃 vehicule.
    2.3. Cトナle permanente de circulaナ」ie situate テョn exterior, テョn zonele construite, trebuie marcate la fel. Fac excepナ」ie cele care sunt prevトホute cu trotuare sau bariere corespunzトフoare.

[sus]

ANEXA Nr. 6

CERINナ「E MINIME
privind semnalele luminoase

    1. Caracteristici intrinseci
    1.1. Lumina emisト de un semnal trebuie sト producト un contrast luminos adecvat mediului, テョn funcナ」ie de condiナ」iile de utilizare prevトホute, fトビト sト antreneze fenomenul de orbire, prin intensitate prea puternicト, sau vizibilitate redusト, ca urmare a iluminトビii insuficiente.
    1.2. Suprafaナ」a luminoasト care emite un semnal poate avea o culoare uniformト sau poate conナ」ine o pictogramト pe un fond determinat.
    1.3. Culoarea uniformト trebuie sト corespundト tabelului de culori ナ殃 semnificaナ」iei acestora care figureazト la pct. 4 din anexa nr. 1.
    1.4. Atunci cテ「nd semnalul conナ」ine o pictogramト, aceasta trebuie sト fie テョn conformitate cu cerinナ」ele corespunzトフoare prevトホute テョn anexa nr. 2.
    2. Reguli specifice de utilizare
    2.1. Dacト un dispozitiv poate emite atテ「t un semnal continuu, cテ「t ナ殃 unul intermitent, semnalul intermitent va fi utilizat pentru a indica, テョn raport cu semnalul continuu, un nivel mai ridicat de pericol sau o urgenナ」ト mai mare de intervenナ」ie ori de acナ」iune solicitatト sau impusト.
    Durata fiecトビui impuls luminos ナ殃 frecvenナ」a impulsurilor unui semnal luminos intermitent trebuie stabilite astfel テョncテ「t:
    a) sト asigure o bunト percepナ」ie a mesajului;
    b) sト evite orice confuzie, atテ「t テョntre diferitele semnale luminoase, cテ「t ナ殃 cu un semnal luminos continuu.
    2.2. Dacト un semnal luminos intermitent este utilizat テョn locul unui semnal acustic sau テョn completarea acestuia, codul semnalului luminos trebuie sト fie identic.
    2.3. Un dispozitiv care emite un semnal luminos utilizabil テョn caz de pericol grav trebuie sト fie supravegheat テョn mod special sau sト fie prevトホut cu un bec de rezervト.

[sus]

ANEXA Nr. 7

CERINナ「E MINIME
privind semnalele acustice

    1. Caracteristici intrinseci
    1.1. Un semnal acustic trebuie:
    a) sト aibト un nivel sonor considerabil mai テョnalt faナ」ト de zgomotul ambiant, astfel テョncテ「t sト poatト fi auzit, fトビト sト fie excesiv sau supトビトフor;
    b) sト poatト fi recunoscut uナ殪r, テョn special dupト durata impulsurilor, distanナ」a dintre impulsuri sau grupuri de impulsuri, ナ殃 sト poatト fi diferenナ」iat uナ殪r de orice alt semnal acustic ナ殃 de zgomotele ambientale.
    1.2. Dacト un dispozitiv poate emite un semnal acustic atテ「t cu frecvenナ」ト variabilト, cテ「t ナ殃 cu frecvenナ」ト constantト, frecvenナ」a variabilト va fi utilizatト pentru a indica, テョn raport cu frecvenナ」a constantト, un nivel mai ridicat de pericol, o urgenナ」ト crescutト de intervenナ」ie sau o acナ」iune impusト/solicitatト.
    2. Codul care trebuie utilizat
    Sunetul semnalului de evacuare trebuie sト fie continuu.

[sus]

ANEXA Nr. 8

CERINナ「E MINIME
privind comunicarea verbalト

    1. Caracteristici intrinseci
    1.1. Comunicarea verbalト se stabileナ殳e テョntre un vorbitor sau un emiナ」トフor ナ殃 unul ori mai mulナ」i auditori, sub forma unui limbaj format din texte scurte, grupuri de cuvinte ナ殃/sau cuvinte izolate, eventual codificate.
    1.2. Mesajele verbale trebuie sト fie cテ「t mai scurte, simple ナ殃 clare.
    1.3. Calitトη」ile de comunicare ale vorbitorului ナ殃 facultトη」ile auditive ale auditorilor trebuie sト asigure o comunicare verbalト sigurト.
    1.4. Comunicarea verbalト poate fi directト, utilizテ「nd vocea umanト, sau indirectト, prin voce umanト ori artificialト, difuzatト prin oricare mijloc corespunzトフor.
    2. Reguli specifice de utilizare
    2.1. Persoanele implicate trebuie sト cunoascト bine limbajul utilizat, pentru a putea pronunナ」a ナ殃 テョnナ」elege corect mesajul verbal ナ殃 pentru a adopta, テョn consecinナ」ト, comportamentul corespunzトフor テョn domeniul securitトη」ii ナ殃/sau al sトハトフトη」ii.
    2.2. Dacト comunicarea verbalト este utilizatト テョn locul sau complementar unui gest-semnal, trebuie folosite cuvinte-cod, ca de exemplu:
    a) start - pentru a indica テョnceperea comenzii;
    b) stop - pentru a テョntrerupe sau a termina o miナ歡are;
    c) opreナ殳e - pentru a opri operaナ」iunea;
    d) ridicト - pentru a ridica o greutate;
    e) coboarト - pentru a coborテョ o greutate;
    f) テョnainte - sensul miナ歡トビilor respective trebuie coordonate, cテ「nd este cazul, cu gesturile de semnalizare corespunzトフoare;
    g) テョnapoi - sensul miナ歡トビilor respective trebuie coordonate, cテ「nd este cazul, cu gesturile de semnalizare corespunzトフoare;
    h) dreapta - sensul miナ歡トビilor respective trebuie coordonate, cテ「nd este cazul, cu gesturile de semnalizare corespunzトフoare;
    i) stテ「nga - sensul miナ歡トビilor respective trebuie coordonate, cテ「nd este cazul, cu gesturile de semnalizare corespunzトフoare;
    j) pericol - pentru a solicita oprirea de urgenナ」ト;
    k) repede - pentru a accelera o miナ歡are, din motive de securitate.

[sus]

ANEXA Nr. 9

CERINナ「E MINIME
privind gesturile-semnal

    1. Caracteristici
    1.1. Gesturile-semnal trebuie sト fie precise, simple, ample, uナ殪r de executat ナ殃 de テョnナ」eles ナ殃 bine diferenナ」iate de alte gesturi-semnal.
    1.2. Utilizarea テョn acelaナ殃 timp a ambelor braナ」e trebuie sト se facト テョn mod simetric ナ殃 pentru executarea unui singur gest-semnal.
    1.3. Gesturile utilizate pot varia uナ殪r sau pot fi mai detaliate テョn raport cu reprezentトビile prevトホute la pct. 3, cu condiナ」ia sト respecte caracteristicile prezentate la pct. 1.1 ナ殃 1.2, cu condiナ」ia ca semnificaナ」ia ナ殃 テョnナ」elegerea lor sト fie cel puナ」in echivalente.
    2. Reguli de utilizare specifice
    2.1. Persoana care emite semnale, denumitト agent de semnalizare, transmite instrucナ」iunile de manevrト, utilizテ「nd gesturi-semnal, cトフre persoana care recepナ」ioneazト semnale, denumitト operator.
    2.2. Agentul de semnalizare trebuie sト poatト urmトビi vizual desfトη殷rarea manevrelor, fトビト a se afla テョn pericol din cauza acestora.
    2.3. Responsabilitトη」ile agentului de semnalizare sunt exclusiv direcナ」ionarea manevrelor ナ殃 asigurarea securitトη」ii lucrトフorilor aflaナ」i テョn apropiere.
    2.4. テ始 situaナ」ia テョn care nu sunt テョndeplinite condiナ」iile prevトホute la pct. 2.2, trebuie sト se prevadト テョncト unul sau mai mulナ」i agenナ」i de semnalizare.
    2.5. Atunci cテ「nd nu poate executa ordinele primite cu garanナ」iile de securitate necesare, operatorul trebuie sト テョntrerupト manevrele テョn curs pentru a cere noi instrucナ」iuni.
    2.6. Accesorii pentru semnalizarea prin gesturi
    2.6.1. Agentul de semnalizare trebuie sト poatト fi uナ殪r recunoscut de cトフre operator.
    2.6.2. Agentul de semnalizare trebuie sト poarte unul sau mai multe elemente de recunoaナ殳ere adecvate, de exemplu: vestト, cascト, manナ殪ane, banderole, palete.
    2.6.3. Elementele de recunoaナ殳ere trebuie sト fie viu colorate, de preferinナ」ト toate de aceeaナ殃 culoare, utilizatト exclusiv de agentul de semnalizare.
    3. Gesturi codificate utilizabile
    Observaナ」ii preliminare:
    Ansamblul gesturilor codificate, indicate mai jos, nu aduce atingere folosirii altor coduri care vizeazト aceleaナ殃 manevre, aplicabile la nivel naナ」ional テョn anumite sectoare de activitate.

    A) Gesturi*) generale:
    ___________
    *)Tabelul cu gesturile este reprodus テョn facsimil.

Semnificaナ」ie

Descriere

Ilustrare

START
Atenナ」ie
テ始ceperea executトビii
comenzii

Braナ」ele テョntinse orizontal, cu palmele テョndreptate テョn faナ」ト

IMAGINE

STOP
テ始trerupere
テ始cheierea miナ歡トビii

Braナ」ul drept orientat テョn sus, cu palma テョndreptatト テョn faナ」ト

IMAGINE

SFテ3ナ曵TUL
operaナ」iunii

Mテ「inile テョmpreunate la nivelul pieptului

IMAGINE

    B) Miナ歡トビi verticale:

Semnificaナ」ie

Descriere

Ilustrare

RIDICARE

Braナ」ul drept テョndreptat テョn sus, cu palma orientatト テョn faナ」ト ナ殃 descriind lent un cerc

IMAGINE

COBORテ3E

Braナ」ul drept テョndreptat テョn jos, cu palma spre interior ナ殃 descriind lent un cerc

IMAGINE

DISTANナ「ト
VERTICALト

Se indicト distanナ」a necesarト cu ajutorul mテ「inilor

IMAGINE

    C) Miナ歡トビi orizontale:

Semnificaナ」ie

Descriere

Ilustrare

テ晒AINTE

Braナ」ele テョndoite, cu palmele テョn sus; antebraナ」ele se テョndreaptト lent spre partea superioarト a corpului

IMAGINE

テ晒APOI

Braナ」ele テョndoite, cu palmele テョn jos; antebraナ」ele se テョndreaptト lent spre partea inferioarト a corpului

IMAGINE

La DREAPTA
テョn raport cu agentul
de semnalizare

Braナ」ul drept テョntins, aproximativ orizontal, cu palma テョndreptatト テョn jos se executト lent miナ歡トビi ale braナ」ului cトフre dreapta

IMAGINE

La STテNGA
テョn raport cu agentul
de semnalizare

Braナ」ul stテ「ng テョntins, aproximativ orizontal, cu palma テョndreptatト テョn jos se executト lent miナ歡トビi ale braナ」ului cトフre stテ「nga

IMAGINE

DISTANナ「ト ORIZONTALト

Se indicト cu mテ「inile distanナ」a necesarト

IMAGINE

    D) Pericol:

Semnificaナ」ie

Descriere

Ilustrare

PERICOL:
Oprire sau oprire de
urgenナ」ト

Ambele braナ」e orientate テョn sus, cu palmele テョndreptate テョn faナ」ト

IMAGINE

MIナ曚ト3I RAPIDE

Gesturile codificate care comandト miナ歡トビile trebuie executate cu rapiditate

 

MIナ曚ト3I LENTE

Gesturile codificate care comandト miナ歡トビile trebuie executate foarte lent

 

[sus]
AGENTIA EUROPEANA PENTRU SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA