Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca

Legatura ta catre Securitate si Sanatate in Munca

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii          ROMANIA          Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca
Noutati pe Site | Harta Site | Sugestii | Ajutor | Traduceri Tipareste aceasta pagina
Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca


Legislatie->Ordonante si Hotarari ...->Hotarari de Guvern->Hotărâre de Guvern nr. 971 din 26 iulie 2006

Hotărârea de Guvern nr. 971/26.07.2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 683 din 09/08/2006

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,
Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

    Art. 1. - Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă.

    Art. 2. - Prezenta hotărâre nu se aplică semnalizării prevăzute de reglementările referitoare la introducerea pe piaţă a substanţelor şi preparatelor periculoase, a produselor şi/sau a echipamentelor, cu excepţia cazului în care aceste reglementări fac referire în mod expres la acest lucru.

    Art. 3. - Prezenta hotărâre nu se aplică semnalizării utilizate în reglementarea traficului rutier, feroviar, fluvial, maritim şi aerian.

    Art. 4. - Prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 se aplică în totalitate întregului domeniu la care se face referire la art. 1, fără a aduce atingere prevederilor mai restrictive şi/sau specifice ale prezentei hotărâri.

    Art. 5. - Pentru aplicarea prezentei hotărâri expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:
    a) semnalizare de securitate şi/sau de sănătate - semnalizarea care se referă la un obiect, o activitate sau o situaţie determinată şi furnizează informaţii ori cerinţe referitoare la securitatea şi/sau sănătatea la locul de muncă, printr-un panou, o culoare, un semnal luminos ori acustic, o comunicare verbală sau un gest-semnal, după caz;
    b) semnal de interzicere - semnalul prin care se interzice un comportament care ar putea atrage sau cauza un pericol;
    c) semnal de avertizare - semnalul prin care se avertizează asupra unui risc sau unui pericol;
    d) semnal de obligativitate - semnalul prin care se indică adoptarea unui comportament specific;
    e) semnal de salvare sau de prim ajutor - semnalul prin care se dau indicaţii privind ieşirile de urgenţă ori mijloacele de prim ajutor sau de salvare;
    f) semnal de indicare - semnalul prin care se furnizează alte indicaţii decât cele prevăzute la lit. b)-e);
    g) panou - semnalul care, prin combinarea unei forme geometrice, a unor culori şi a unui simbol sau a unei pictograme, furnizează o indicaţie specifică, a cărui vizibilitate este asigurată prin iluminare de intensitate suficientă;
    h) panou suplimentar - panoul utilizat împreună cu un panou descris la lit. g), care furnizează informaţii suplimentare;
    i) culoare de securitate - culoarea căreia îi este atribuită o semnificaţie specifică;
    j) simbol sau pictogramă - imaginea care descrie o situaţie sau indică un comportament specific şi care este utilizată pe un panou ori pe o suprafaţă luminoasă;
    k) semnal luminos - semnalul emis de un dispozitiv realizat din materiale transparente sau translucide, iluminate din interior ori din spate, astfel încât să se creeze o suprafaţă luminoasă;
    l) semnal acustic - semnalul sonor codificat, emis şi difuzat de un dispozitiv realizat în acest scop, fără folosirea vocii umane sau artificiale;
    m) comunicare verbală - mesajul verbal predeterminat, comunicat prin voce umană sau artificială;
    n) gest-semnal - mişcarea şi/sau poziţia braţelor şi/sau a mâinilor într-o formă codificată, având ca scop ghidarea persoanelor care efectuează manevre ce constituie un risc sau un pericol pentru lucrători.

 

CAPITOLUL II
Obligaţiile angajatorilor

SECŢIUNEA 1
Obligaţii generale

    Art. 6. -
    (1) Atunci când riscurile nu pot fi evitate sau reduse suficient prin mijloace tehnice de protecţie colectivă ori prin măsuri, metode sau procedee de organizare a muncii, angajatorul trebuie să prevadă semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, şi să verifice existenţa acesteia.
    (2) Pentru alegerea semnalizării adecvate, angajatorul trebuie să ia în considerare orice evaluare a riscurilor realizată în conformitate cu art. 7 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 319/2006.

    Art. 7. - Semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă trebuie să satisfacă cerinţele minime prevăzute în anexele nr. 1-9 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

    Art. 8. - În interiorul întreprinderilor şi/sau unităţilor trebuie prevăzută, dacă este cazul, semnalizarea corespunzătoare traficului rutier, feroviar, fluvial, maritim şi aerian, fără a aduce atingere cerinţelor minime prevăzute în anexa nr. 5.

SECŢIUNEA a 2-a
Informarea şi instruirea lucrătorilor

    Art. 9. - Lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora trebuie să fie informaţi referitor la toate măsurile care trebuie luate privind semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate utilizată la locul de muncă, fără a aduce atingere art. 16 şi 17 din Legea nr. 319/2006.

    Art. 10. -
    (1) Lucrătorilor trebuie să li se asigure o instruire corespunzătoare în ceea ce priveşte semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă, în special sub forma unor instrucţiuni precise, fără a aduce atingere art. 20 şi 21 din Legea nr. 319/2006.
    (2) Instruirea prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă semnificaţia semnalizării, mai ales a celei care conţine cuvinte, precum şi comportamentul general şi specific ce trebuie adoptat.

SECŢIUNEA a 3-a
Consultarea şi participarea lucrătorilor

    Art. 11. - Consultarea şi participarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor acestora în ceea ce priveşte aspectele reglementate de prezenta hotărâre trebuie să se realizeze în conformitate cu art. 18 din Legea nr. 319/2006.

 

CAPITOLUL III
Dispoziţii tranzitorii şi finale

    Art. 12. -
    (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 octombrie 2006.
    (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 599/1998 privind aprobarea Prescripţiilor minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 15 decembrie 1998, se abrogă.

*

    Prezenta hotărâre transpune Directiva 92/58/CEE privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 245/1992.

  PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

                                            Contrasemnează:
─────────────────────────
Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu

Ministrul economiei şi comerţului,
Codruţ Ioan Şereş

p. Ministrul sănătăţii publice,
Ervin-Zoltan Szekely,
secretar de stat

Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,
Sulfina Barbu

Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,
Radu Mircea Berceanu

p. Ministrul integrării europene,
Adrian Ciocănea,
secretar de stat

Bucureşti, 26 iulie 2006.
Nr. 971

[sus]

ANEXA Nr. 1

CERINŢE MINIME GENERALE
privind semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă

    1. Observaţii preliminare
    1.1. În cazul în care este necesară semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate, în conformitate cu obligaţiile generale prevăzute la art. 6 din hotărâre, aceasta trebuie să fie în conformitate cu cerinţele specifice prevăzute în anexele nr. 2-9 la hotărâre.
    1.2. Prezenta anexă introduce cerinţe specifice privind semnalizările de securitate şi/sau de sănătate, descrie diferitele utilizări şi stabileşte regulile generale privind interşanjabilitatea şi complementaritatea acestora.
    1.3. Semnalizările de securitate şi/sau de sănătate trebuie să fie utilizate numai pentru a transmite mesajul sau informaţiile prevăzute în prezenta hotărâre.
    2. Modalităţi de semnalizare
    2.1. Semnalizare permanentă
    2.1.1. Semnalizarea referitoare la o interdicţie, un avertisment sau o obligaţie, precum şi semnalizarea privind localizarea şi identificarea mijloacelor de salvare ori prim ajutor trebuie să se realizeze prin utilizarea panourilor permanente.
Trebuie să se folosească panouri şi/sau o culoare de securitate pentru semnalizarea permanentă destinată localizării şi identificării materialelor şi echipamentelor de prevenire şi stingere a incendiilor.
    2.1.2. Semnalizarea de pe recipiente şi de pe conducte trebuie să se facă conform prevederilor anexei nr. 3.
    2.1.3. Locurile în care există risc de coliziune cu obstacole şi de cădere a persoanelor trebuie să fie semnalizate permanent cu o culoare de securitate şi/sau cu panouri.
    2.1.4. Căile de circulaţie trebuie să fie marcate permanent cu o culoare de securitate.
    2.2. Semnalizarea ocazională
    2.2.1. Când împrejurările o impun, trebuie să se folosească semnale luminoase, semnale acustice şi/sau comunicare verbală, ţinându-se seama de interşanjabilitatea şi combinaţiile prevăzute la pct. 3, pentru semnalizarea pericolelor, mobilizarea persoanelor pentru o acţiune specifică, precum şi pentru evacuarea de urgenţă a persoanelor.
    2.2.2. Orientarea persoanelor care efectuează manevre ce presupun un risc sau un pericol trebuie să se realizeze, în funcţie de împrejurări, printr-un gest-semnal şi/sau prin comunicare verbală.
    3. Interşanjabilitatea şi combinarea semnalizărilor
    3.1. Dacă eficienţa este aceeaşi, se poate alege între următoarele:
    a) o culoare de securitate sau un panou, pentru a marca locurile cu obstacole ori denivelări;
    b) semnale luminoase, semnale acustice sau comunicare verbală;
    c) gesturi-semnal sau comunicare verbală.
    3.2. Pot fi utilizate împreună următoarele modalităţi de semnalizare:
    a) semnal luminos şi semnal acustic;
    b) semnal luminos şi comunicare verbală;
    c) gest-semnal şi comunicare verbală.
    4. Instrucţiunile din tabelul de mai jos se aplică tuturor mijloacelor de semnalizare care conţin o culoare de securitate:

Culoare

Semnificaţie sau scop

Indicaţii şi precizări

Roşu

Semnal de interdicţie

Atitudini periculoase

Pericol-alarmă

Stop, oprire, dispozitiv de oprire de urgenţă
Evacuare

Materiale şi echipamente de prevenire şi stingere a incendiilor

Identificare şi localizare

Galben sau galben-oranj

Semnal de avertizare

Atenţie, precauţie
Verificare

Albastru

Semnal de obligaţie

Comportament sau acţiune specifică
Obligaţia purtării echipamentului individual de protecţie

Verde

Semnal de salvare sau de prim ajutor

Uşi, ieşiri, căi de acces, echipamente, posturi, încăperi

Situaţie de securitate

Revenire la normal

    5. Eficienţa semnalizării nu trebuie să fie afectată de:
    5.1. prezenţa unei alte semnalizări sau a unei alte surse de emisie de acelaşi tip care afectează vizibilitatea ori audibilitatea, ceea ce implică, mai ales, următoarele:
    a) evitarea amplasării unui număr excesiv de panouri la o distanţă prea mică unul faţă de celălalt;
    b) a nu se utiliza concomitent două semnale luminoase care pot fi confundate;
    c) a nu se utiliza un semnal luminos în apropierea altei surse luminoase asemănătoare;
    d) a nu se folosi două semnale sonore concomitent;
    e) a nu se utiliza un semnal sonor dacă zgomotul din mediu este prea puternic;
    5.2. designul deficitar, numărul insuficient, amplasamentul greşit, starea necorespunzătoare ori funcţionarea necorespunzătoare a mijloacelor sau dispozitivelor de semnalizare.
    6. Mijloacele şi dispozitivele de semnalizare trebuie, după caz, să fie curăţate, întreţinute, verificate, reparate periodic şi, dacă este necesar, înlocuite astfel încât să se asigure menţinerea calităţilor lor intrinseci şi/sau funcţionale.
    7. Numărul şi amplasarea mijloacelor sau dispozitivelor de semnalizare care trebuie instalate se stabilesc în funcţie de importanţa riscurilor, a pericolelor ori de zona care trebuie acoperită.
    8. Semnalizările care necesită o sursă de energie pentru funcţionare trebuie să fie prevăzute cu alimentare de rezervă, pentru cazul întreruperii alimentării cu energie, cu excepţia situaţiei în care riscul dispare odată cu întreruperea acesteia.
    9. Un semnal luminos şi/sau sonor trebuie să indice, prin declanşarea sa, începutul acţiunii respective; durata semnalului trebuie să fie atât cât o impune acţiunea.
Semnalul luminos sau acustic trebuie să fie reconectat imediat după fiecare utilizare.
    10. Semnalele luminoase şi acustice trebuie să facă obiectul unei verificări a bunei lor funcţionări şi a eficienţei lor reale, înainte de punerea în funcţiune şi, ulterior, prin verificări periodice.
    11. Trebuie să fie luate măsuri adecvate suplimentare sau de înlocuire în cazul în care auzul sau vederea lucrătorilor în cauză este limitată, inclusiv datorită purtării echipamentelor individuale de protecţie.
    12. Zonele, sălile sau incintele utilizate pentru depozitarea substanţelor ori a preparatelor periculoase în cantităţi mari trebuie să fie semnalizate printr-un panou de avertizare corespunzător, ales dintre cele enumerate la pct. 3.2 din anexa nr. 2 sau trebuie identificate în conformitate cu pct. 1 din anexa nr. 3, exceptând cazul în care etichetele diferitelor ambalaje sau recipiente sunt suficiente în acest scop.

[sus]

ANEXA Nr. 2

CERINŢE MINIME GENERALE
privind panourile de semnalizare

    1. Caracteristici intrinseci
    1.1. Forma şi culorile panourilor sunt definite la pct. 3, în funcţie de obiectul lor specific, respectiv panouri de interzicere, avertizare, obligativitate, salvare sau de prim ajutor, precum şi panouri privind materiale şi echipamente de stingere a incendiilor.
    1.2. Pictogramele trebuie să fie cât mai simple posibil şi trebuie evitate detaliile inutile.
    1.3. Pictogramele utilizate pot fi uşor diferite sau mai detaliate decât cele prezentate la pct. 3, cu condiţia ca semnificaţia lor să rămână neschimbată şi nicio diferenţă sau adaptare să nu provoace confuzie asupra semnificaţiei.
    1.4. Panourile trebuie confecţionate dintr-un material cât mai rezistent la şocuri, intemperii şi agresiuni cauzate de mediul ambiant.
    1.5. Dimensiunile şi caracteristicile colorimetrice şi fotometrice ale panourilor trebuie să asigure o bună vizibilitate şi înţelegere a mesajului acestora.
    2. Condiţii de utilizare
    2.1. Panourile trebuie instalate, în principiu, la o înălţime corespunzătoare, orientate în funcţie de unghiul de vedere, ţinându-se seama de eventualele obstacole, fie la intrarea într-o zonă în cazul unui risc general, fie în imediata apropiere a unui risc determinat sau a obiectului ce trebuie semnalat, şi într-un loc bine iluminat, uşor accesibil şi vizibil.
    În cazul în care condiţiile de iluminare naturală sunt precare, trebuie utilizate culori fosforescente, materiale reflectorizante sau iluminare artificială, fără a aduce atingere prevederilor legislaţiei naţionale care transpun Directiva 89/654/CEE.
    2.2. Panoul trebuie înlăturat când situaţia care îl justifică nu mai există.
    3. Panouri utilizate*)
    ___________
    *)Panourile sunt reproduse în facsimil.

    3.1. Panouri de interdicţie
    Caracteristici intrinseci:
    a) formă rotundă;
    b) pictogramă neagră pe fond alb, margine şi bandă diagonală roşii (partea roşie trebuie să ocupe cel puţin 35% din suprafaţa panoului).


IMAGINE

Fumatul interzis


IMAGINE

Fumatul şi focul deschis interzise


IMAGINE

Interzis accesul pietonilor


IMAGINE

Interzisă stingerea cu apă


IMAGINE

Accesul interzis persoanelor neautorizate


IMAGINE

Apă nepotabilă


IMAGINE

Interzis vehiculelor de manipulare a mărfurilor


IMAGINE

A nu se atinge

    3. 2 Panouri de avertizare
    Caracteristici intrinseci:
    a) formă triunghiulară
    b) pictogramă neagră pe fond galben, margine neagră (partea galbenă trebuie să acopere cel puţin 50% din suprafaţa panoului).


IMAGINE

Materiale inflamabile


IMAGINE

Materiale explozive


IMAGINE

Materiale toxice


IMAGINE

Materiale corozive


IMAGINE

Materiale radioactive


IMAGINE

Greutăţi suspendate


IMAGINE

Vehicule de manipulare


IMAGINE

Pericol electric


IMAGINE

Pericol general


IMAGINE

Radiaţii laser


IMAGINE

Materiale combustibile


IMAGINE

Radiaţii neionizante


IMAGINE

Câmp magnetic puternic


IMAGINE

Pericol de împiedicare


IMAGINE

Cădere cu denivelare


IMAGINE

Risc biologic


IMAGINE

Temperaturi scăzute


IMAGINE

Materiale nocive sau iritante

    3.2.1. Panoul "Materiale inflamabile" se utilizează şi în lipsa unui panou specific pentru temperaturi înalte.
    3.2.2. Fondul panoului "Materiale nocive sau iritante" poate fi în mod excepţional de culoare portocalie, dacă această culoare se justifică în raport cu un panou similar existent privind circulaţia rutieră.
    3. 3 Panouri de obligativitate
    Caracteristici intrinseci:
    a) formă rotundă;
    b) pictogramă albă pe fond albastru (partea albastră trebuie să ocupe cel puţin 50% din suprafaţa panoului).


IMAGINE

Protecţie obligatorie a ochilor


IMAGINE

Protecţie obligatorie a capului


IMAGINE

Protecţie obligatorie a urechilor


IMAGINE

Protecţie obligatorie a căilor respiratorii


IMAGINE

Protecţie obligatorie a picioarelor


IMAGINE

Protecţie obligatorie a mâinilor


IMAGINE

Protecţie obligatorie a corpului


IMAGINE

Protecţie obligatorie a feţei


IMAGINE

Protecţie individuală obligatorie împotriva căderii de la înălţime


IMAGINE

Trecere obligatorie pentru pietoni


IMAGINE

Obligaţii generale
(însoţit, dacă este cazul, de un panou suplimentar)

    3.4. Panouri de salvare şi acordarea primului ajutor
    Caracteristici intrinseci:
    a) formă dreptunghiulară sau pătrată
    b) pictogramă albă pe fond verde (partea verde trebuie să acopere cel puţin 50% din suprafaţa panoului).


IMAGINE

Direcţii de urmat
(indicaţii suplimentare)


IMAGINE

Telefon pentru primul-ajutor sau salvare


IMAGINE

Brancardă


IMAGINE

Duş de securitate


IMAGINE

Curăţirea ochilor


IMAGINE

Centru de prim-ajutor


IMAGINE

Căi/Ieşiri de salvare

    3.5. Panouri privind materialele sau echipamentele necesare pentru prevenirea şi stingerea incendiilor
    Caracteristici intrinseci:
    a) formă dreptunghiulară sau pătrată;
    b) pictogramă albă pe fond roşu (partea roşie trebuie să acopere cel puţin 50% din suprafaţa panoului).


IMAGINE

Furtun de incendiu


IMAGINE

Scară


IMAGINE

Extinctor


IMAGINE

Telefon pentru cazurile de incendiu


IMAGINE

Direcţii de urmat
(indicaţii suplimentare)

[sus]

ANEXA Nr. 3

CERINŢE MINIME
privind semnalizarea pe recipiente şi conducte

    1. Recipientele pentru substanţe sau preparate periculoase utilizate la locul de muncă, definite conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001, cu modificările şi completările ulterioare, recipientele utilizate pentru depozitarea acestora, precum şi conductele care sunt la vedere şi conţin ori transportă astfel de substanţe sau preparate periculoase trebuie să fie prevăzute cu etichete (pictograme sau simboluri pe fond colorat), prevăzute de respectiva ordonanţa de urgenţă.
    1.1. Prevederile pct. 1 nu se aplică recipientelor folosite la locul de muncă pentru o perioadă scurtă de timp şi recipientelor al căror conţinut se schimbă frecvent, cu condiţia să se ia măsuri alternative adecvate care garantează acelaşi nivel de protecţie, în special pentru informarea şi/sau instruirea lucrătorilor.
    1.2. Etichetele prevăzute la pct. 1 pot fi:
    a) înlocuite cu panourile de avertizare prevăzute în anexa nr. 2, preluându-se aceeaşi pictogramă sau acelaşi simbol;
    b) completate cu informaţii suplimentare, ca de exemplu numele şi/sau formula substanţei sau ale preparatului periculos şi detalii privind riscul;
    c) completate sau înlocuite cu panouri pentru transportul substanţelor sau preparatelor periculoase, în cazul transportului recipientelor la locul de muncă.
    2. Semnalizarea trebuie să fie amplasată în următoarele condiţii:
    a) pe partea/părţile vizibilă/vizibile;
    b) sub formă rigidă, autocolantă sau pictată.
    3. Caracteristicile intrinseci prevăzute la pct. 1.4 din anexa nr. 2 şi condiţiile de utilizare prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 2 privind panourile de semnalizare de aplică, dacă este cazul, etichetării prevăzute la pct. 1 din prezenta anexă.
    4. Fără a aduce atingere prevederilor pct. 1, 2 şi 3, etichetele utilizate pe conducte trebuie amplasate vizibil, în vecinătatea locurilor care prezintă cele mai mari pericole, cum ar fi vanele şi punctele de racordare, şi la distanţe aproximativ egale.
    5. Suprafeţele, sălile sau incintele utilizate pentru depozitarea substanţelor sau a preparatelor periculoase în cantităţi mari trebuie să fie semnalizate printr-un panou de avertizare corespunzător. Aceste panouri trebuie să fie dintre cele enumerate la pct. 3.2 din anexa nr. 2 sau marcate în conformitate cu pct. 1 din prezenta anexă.
    Face excepţie cazul în care ambalajele sau recipientele sunt etichetate corespunzător, ţinându-se seama de prevederile pct. 1.5 din anexa nr. 2 referitoare la dimensiuni.
    Depozitarea mai multor substanţe sau preparate periculoase poate fi indicată prin panoul de avertizare "pericol general".
    Panourile sau etichetele menţionate anterior trebuie să fie plasate, după caz, în apropierea suprafeţei de depozitare sau pe uşa de acces la depozitul respectiv.

[sus]

ANEXA Nr. 4

CERINŢE MINIME
privind identificarea şi localizarea echipamentelor destinate
prevenirii şi stingerii incendiilor

    1. Observaţie preliminară
    Prezenta anexă se aplică echipamentului destinat exclusiv prevenirii şi stingerii incendiilor.
    2. Echipamentele folosite la prevenirea şi stingerea incendiilor trebuie identificate prin utilizarea unei anumite culori pentru echipament şi prin amplasarea unui panou de localizare şi/sau prin utilizarea unei culori specifice pentru locul unde se află echipamentele respective ori punctele de acces la acestea.
    3. Aceste echipamente se identifică prin culoarea roşie.
    Suprafaţa roşie trebuie să fie suficient de mare pentru a permite identificarea rapidă a echipamentului.
    4. Panourile prevăzute la pct. 3.5 din anexa nr. 2 trebuie utilizate pentru a marca localizarea acestor echipamente.

[sus]

ANEXA Nr. 5

CERINŢE MINIME
privind semnalizarea obstacolelor şi a locurilor periculoase
şi pentru marcarea căilor de circulaţie

    1. Semnalizarea obstacolelor şi a locurilor periculoase
    1.1. Marcarea locurilor cu risc de lovire de un obstacol şi de cădere a obiectelor şi persoanelor se face în interiorul zonelor construite ale întreprinderii, în care lucrătorii au acces în cursul activităţii lor, prin culoarea galbenă alternativ cu culoarea neagră sau culoarea roşie alternativ cu culoarea albă.
    1.2. Dimensiunile marcajului trebuie să ţină seama de dimensiunile obstacolului sau ale locului periculos semnalat.
    1.3. Benzile galben-negre sau roşu-albe trebuie să fie înclinate la circa 45▫ şi să aibă dimensiunile aproximativ egale.
    1.4. Exemplu:


IMAGINE

    2. Marcarea căilor de circulaţie
    2.1. Căile de circulaţie a vehiculelor trebuie marcate clar prin benzi continue, având o culoare perfect vizibilă, de preferinţă albă sau galbenă, ţinându-se seama de culoarea solului, în cazul în care destinaţia şi echipamentul încăperilor impun acest lucru pentru protecţia lucrătorilor.
    2.2. Benzile trebuie amplasate astfel încât să se ţină seama de distanţele de securitate necesare între vehiculele care pot circula în zonă şi orice obiect aflat în apropiere, precum şi între pietoni şi vehicule.
    2.3. Căile permanente de circulaţie situate în exterior, în zonele construite, trebuie marcate la fel. Fac excepţie cele care sunt prevăzute cu trotuare sau bariere corespunzătoare.

[sus]

ANEXA Nr. 6

CERINŢE MINIME
privind semnalele luminoase

    1. Caracteristici intrinseci
    1.1. Lumina emisă de un semnal trebuie să producă un contrast luminos adecvat mediului, în funcţie de condiţiile de utilizare prevăzute, fără să antreneze fenomenul de orbire, prin intensitate prea puternică, sau vizibilitate redusă, ca urmare a iluminării insuficiente.
    1.2. Suprafaţa luminoasă care emite un semnal poate avea o culoare uniformă sau poate conţine o pictogramă pe un fond determinat.
    1.3. Culoarea uniformă trebuie să corespundă tabelului de culori şi semnificaţiei acestora care figurează la pct. 4 din anexa nr. 1.
    1.4. Atunci când semnalul conţine o pictogramă, aceasta trebuie să fie în conformitate cu cerinţele corespunzătoare prevăzute în anexa nr. 2.
    2. Reguli specifice de utilizare
    2.1. Dacă un dispozitiv poate emite atât un semnal continuu, cât şi unul intermitent, semnalul intermitent va fi utilizat pentru a indica, în raport cu semnalul continuu, un nivel mai ridicat de pericol sau o urgenţă mai mare de intervenţie ori de acţiune solicitată sau impusă.
    Durata fiecărui impuls luminos şi frecvenţa impulsurilor unui semnal luminos intermitent trebuie stabilite astfel încât:
    a) să asigure o bună percepţie a mesajului;
    b) să evite orice confuzie, atât între diferitele semnale luminoase, cât şi cu un semnal luminos continuu.
    2.2. Dacă un semnal luminos intermitent este utilizat în locul unui semnal acustic sau în completarea acestuia, codul semnalului luminos trebuie să fie identic.
    2.3. Un dispozitiv care emite un semnal luminos utilizabil în caz de pericol grav trebuie să fie supravegheat în mod special sau să fie prevăzut cu un bec de rezervă.

[sus]

ANEXA Nr. 7

CERINŢE MINIME
privind semnalele acustice

    1. Caracteristici intrinseci
    1.1. Un semnal acustic trebuie:
    a) să aibă un nivel sonor considerabil mai înalt faţă de zgomotul ambiant, astfel încât să poată fi auzit, fără să fie excesiv sau supărător;
    b) să poată fi recunoscut uşor, în special după durata impulsurilor, distanţa dintre impulsuri sau grupuri de impulsuri, şi să poată fi diferenţiat uşor de orice alt semnal acustic şi de zgomotele ambientale.
    1.2. Dacă un dispozitiv poate emite un semnal acustic atât cu frecvenţă variabilă, cât şi cu frecvenţă constantă, frecvenţa variabilă va fi utilizată pentru a indica, în raport cu frecvenţa constantă, un nivel mai ridicat de pericol, o urgenţă crescută de intervenţie sau o acţiune impusă/solicitată.
    2. Codul care trebuie utilizat
    Sunetul semnalului de evacuare trebuie să fie continuu.

[sus]

ANEXA Nr. 8

CERINŢE MINIME
privind comunicarea verbală

    1. Caracteristici intrinseci
    1.1. Comunicarea verbală se stabileşte între un vorbitor sau un emiţător şi unul ori mai mulţi auditori, sub forma unui limbaj format din texte scurte, grupuri de cuvinte şi/sau cuvinte izolate, eventual codificate.
    1.2. Mesajele verbale trebuie să fie cât mai scurte, simple şi clare.
    1.3. Calităţile de comunicare ale vorbitorului şi facultăţile auditive ale auditorilor trebuie să asigure o comunicare verbală sigură.
    1.4. Comunicarea verbală poate fi directă, utilizând vocea umană, sau indirectă, prin voce umană ori artificială, difuzată prin oricare mijloc corespunzător.
    2. Reguli specifice de utilizare
    2.1. Persoanele implicate trebuie să cunoască bine limbajul utilizat, pentru a putea pronunţa şi înţelege corect mesajul verbal şi pentru a adopta, în consecinţă, comportamentul corespunzător în domeniul securităţii şi/sau al sănătăţii.
    2.2. Dacă comunicarea verbală este utilizată în locul sau complementar unui gest-semnal, trebuie folosite cuvinte-cod, ca de exemplu:
    a) start - pentru a indica începerea comenzii;
    b) stop - pentru a întrerupe sau a termina o mişcare;
    c) opreşte - pentru a opri operaţiunea;
    d) ridică - pentru a ridica o greutate;
    e) coboară - pentru a coborî o greutate;
    f) înainte - sensul mişcărilor respective trebuie coordonate, când este cazul, cu gesturile de semnalizare corespunzătoare;
    g) înapoi - sensul mişcărilor respective trebuie coordonate, când este cazul, cu gesturile de semnalizare corespunzătoare;
    h) dreapta - sensul mişcărilor respective trebuie coordonate, când este cazul, cu gesturile de semnalizare corespunzătoare;
    i) stânga - sensul mişcărilor respective trebuie coordonate, când este cazul, cu gesturile de semnalizare corespunzătoare;
    j) pericol - pentru a solicita oprirea de urgenţă;
    k) repede - pentru a accelera o mişcare, din motive de securitate.

[sus]

ANEXA Nr. 9

CERINŢE MINIME
privind gesturile-semnal

    1. Caracteristici
    1.1. Gesturile-semnal trebuie să fie precise, simple, ample, uşor de executat şi de înţeles şi bine diferenţiate de alte gesturi-semnal.
    1.2. Utilizarea în acelaşi timp a ambelor braţe trebuie să se facă în mod simetric şi pentru executarea unui singur gest-semnal.
    1.3. Gesturile utilizate pot varia uşor sau pot fi mai detaliate în raport cu reprezentările prevăzute la pct. 3, cu condiţia să respecte caracteristicile prezentate la pct. 1.1 şi 1.2, cu condiţia ca semnificaţia şi înţelegerea lor să fie cel puţin echivalente.
    2. Reguli de utilizare specifice
    2.1. Persoana care emite semnale, denumită agent de semnalizare, transmite instrucţiunile de manevră, utilizând gesturi-semnal, către persoana care recepţionează semnale, denumită operator.
    2.2. Agentul de semnalizare trebuie să poată urmări vizual desfăşurarea manevrelor, fără a se afla în pericol din cauza acestora.
    2.3. Responsabilităţile agentului de semnalizare sunt exclusiv direcţionarea manevrelor şi asigurarea securităţii lucrătorilor aflaţi în apropiere.
    2.4. În situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la pct. 2.2, trebuie să se prevadă încă unul sau mai mulţi agenţi de semnalizare.
    2.5. Atunci când nu poate executa ordinele primite cu garanţiile de securitate necesare, operatorul trebuie să întrerupă manevrele în curs pentru a cere noi instrucţiuni.
    2.6. Accesorii pentru semnalizarea prin gesturi
    2.6.1. Agentul de semnalizare trebuie să poată fi uşor recunoscut de către operator.
    2.6.2. Agentul de semnalizare trebuie să poarte unul sau mai multe elemente de recunoaştere adecvate, de exemplu: vestă, cască, manşoane, banderole, palete.
    2.6.3. Elementele de recunoaştere trebuie să fie viu colorate, de preferinţă toate de aceeaşi culoare, utilizată exclusiv de agentul de semnalizare.
    3. Gesturi codificate utilizabile
    Observaţii preliminare:
    Ansamblul gesturilor codificate, indicate mai jos, nu aduce atingere folosirii altor coduri care vizează aceleaşi manevre, aplicabile la nivel naţional în anumite sectoare de activitate.

    A) Gesturi*) generale:
    ___________
    *)Tabelul cu gesturile este reprodus în facsimil.

Semnificaţie

Descriere

Ilustrare

START
Atenţie
Începerea executării
comenzii

Braţele întinse orizontal, cu palmele îndreptate în faţă

IMAGINE

STOP
Întrerupere
Încheierea mişcării

Braţul drept orientat în sus, cu palma îndreptată în faţă

IMAGINE

SFÂRŞITUL
operaţiunii

Mâinile împreunate la nivelul pieptului

IMAGINE

    B) Mişcări verticale:

Semnificaţie

Descriere

Ilustrare

RIDICARE

Braţul drept îndreptat în sus, cu palma orientată în faţă şi descriind lent un cerc

IMAGINE

COBORÂRE

Braţul drept îndreptat în jos, cu palma spre interior şi descriind lent un cerc

IMAGINE

DISTANŢĂ
VERTICALĂ

Se indică distanţa necesară cu ajutorul mâinilor

IMAGINE

    C) Mişcări orizontale:

Semnificaţie

Descriere

Ilustrare

ÎNAINTE

Braţele îndoite, cu palmele în sus; antebraţele se îndreaptă lent spre partea superioară a corpului

IMAGINE

ÎNAPOI

Braţele îndoite, cu palmele în jos; antebraţele se îndreaptă lent spre partea inferioară a corpului

IMAGINE

La DREAPTA
în raport cu agentul
de semnalizare

Braţul drept întins, aproximativ orizontal, cu palma îndreptată în jos se execută lent mişcări ale braţului către dreapta

IMAGINE

La STÂNGA
în raport cu agentul
de semnalizare

Braţul stâng întins, aproximativ orizontal, cu palma îndreptată în jos se execută lent mişcări ale braţului către stânga

IMAGINE

DISTANŢĂ ORIZONTALĂ

Se indică cu mâinile distanţa necesară

IMAGINE

    D) Pericol:

Semnificaţie

Descriere

Ilustrare

PERICOL:
Oprire sau oprire de
urgenţă

Ambele braţe orientate în sus, cu palmele îndreptate în faţă

IMAGINE

MIŞCĂRI RAPIDE

Gesturile codificate care comandă mişcările trebuie executate cu rapiditate

 

MIŞCĂRI LENTE

Gesturile codificate care comandă mişcările trebuie executate foarte lent

 

[sus]
AGENTIA EUROPEANA PENTRU SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA