Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca

Legatura ta catre Securitate si Sanatate in Munca

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii          ROMANIA          Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca
Noutati pe Site | Harta Site | Sugestii | Ajutor | Traduceri Tipareste aceasta pagina
Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca


Legislatie->Legi->Legi in domeniul materialelor...->Lege nr. 126 din 11...

Legea nr. 126
privind regimul materiilor explozive

Parlamentul României adopta prezenta lege.


CAPITOLUL I
Dispozitii generale


Art. 1. — Prevederile prezentei legi se aplica la prepararea, producerea, experimentarea, detinerea, tranzitarea pe teritoriul tarii, transmiterea sub orice forma, transportul, depozitarea, mânuirea si folosirea de catre persoanele juridice sau fizice a materiilor explozive.
Prin materii explozive, în sensul prezentei legi, se întelege explozivii propriu-zisi, amestecurile explozive, pirotehnice si simple, mijloacele de initiere, cele auxiliare de aprindere, precum si orice alte substante sau amestecuri de substante destinate sa dea nastere la reactii chimice instantanee, cu degajare de caldura si gaze la temperatura ridicata.

Art. 2. — Producerea de materii explozive si orice operatiune de import-export cu acestea sunt permise numai persoanelor fizice si juridice care sunt înregistrate si poseda autorizatie în acest sens, eliberata de organele prevazute de lege.

Art. 3. — Materiile explozive fabricate în tara pot fi experimentate sau folosite în baza unui aviz de specialitate, emis de un organ autorizat stabilit prin hotarâre a Guvernului, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
Amestecurile explozive simple pot fi preparate de oricare persoana autorizata, conform instructiunilor elaborate si avizate de organele prevazute la alin. 1.

Art. 4. — Furnizorii au obligatia de a garanta calitatea materiilor explozive prin certificate de calitate, eliberate o data cu livrarea acestora, si de a indica pe ambalaje: denumirea, lotul, data si producatorul, cantitatea, temperaturile maxime si minime în limitele carora se pot transporta, depozita si mânui, perioada de garantie de la data fabricatiei si orice alte date necesare unei detineri si exploatari în deplina siguranta.
Termenul de garantie va putea fi depasit numai cu avizul organului de specialitate autorizat.

Art. 5. — Detinerea, testarea, utilizarea, transportul, depozitarea si mânuirea materiilor explozive provenite din import se fac cu respectarea dispozitiilor prezentei legi si ale instructiunilor producatorului.
Daca organele prevazute în art. 3 alin. 1 completeaza sau aduc amendamente instructiunilor producatorilor de materii explozive din import, beneficiarii au obligatia respectarii si a acestora.

Art. 6. — Prin detinator de materii explozive, în sensul prezentei legi, se întelege orice persoana juridica sau fizica în posesia sau detentia careia se afla, licit, astfel de materii.

Art. 7. — Persoanele fizice nu au dreptul sa detina, sa utilizeze, sa transporte, sa depoziteze, sa experimenteze ori sa mânuiasca materii explozive, daca nu au fost autorizate si înregistrate conform legii, cu exceptia pulberii necesare confectionarii cartuselor pentru arme de vânatoare.

CAPITOLUL II
Autorizarea si înregistrarea detinatorilor de materii explozive


Art. 8. — Pentru a putea produce si prepara materii explozive, persoanele care, prin statutul de înfiintare a societatii comerciale, au ca obiect astfel de operatiuni, sunt obligate sa obtina, în prealabil, autorizatia inspectoratului de stat teritorial pentru protectia muncii si a inspectoratului de politie al judetului sau Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti si sa se înregistreze la aceste autoritati.
Obligatia de a obtine, în prealabil, autorizatia si de înregistrare la autoritatile prevazute la alin. 1 revine si persoanelor care detin, transporta si folosesc materii explozive.
Aceleasi obligatii le au si persoanele care produc, detin, transporta si folosesc obiecte artizanale si de distractie, pe baza de amestecuri pirotehnice.
Autorizarea se obtine numai la solicitarea celui interesat si pe o durata determinata, cu posibilitati de prelungire — prin avizare — în conditiile legii. Îndeplinirea activitatilor înscrise în autorizatie prin interpusi neautorizati este interzisa.

Art. 9. — Materiile explozive pot fi depozitate numai în spatii special construite si amenajate pe baza documentatiilor avizate de inspectoratele de stat teritoriale pentru protectia muncii.
Depozitele de materii explozive, amenajate în conditiile alineatului precedent, pot functiona numai dupa obtinerea prealabila a autorizatiei, emisa în comun de catre inspectoratul de stat teritorial pentru protectia muncii si inspectoratul de politie al judetului sau Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, dupa caz.
Se interzice autorizarea producerii, prepararii, experimentarii, detinerii sau depozitarii materiilor explozive în cladiri cu locuinte.
În autorizatia de functionare se stabileste capacitatea maxima de depozitare în echivalent trotil.
Inspectoratele de stat teritoriale pentru protectia muncii pot aviza depasirea, temporara, a capacitatilor de depozitare autorizate cu maximum 25%, pentru o perioada de cel mult 3 luni.

Art. 10. — Inspectoratul de stat teritorial pentru protectia muncii si inspectoratul de politie al judetului sau Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, dupa caz, pot retrage autorizatiile, pot suspenda sau restrânge activitatile prevazute la art. 8 si 9, daca sunt încalcate prevederile legale care au stat la baza eliberarii acestora.
Retragerea autorizatiei atrage dupa sine încetarea dreptului acordat persoanelor de a prepara, produce, detine, transporta si folosi materii explozive.
La încetarea activitatii este obligatorie predarea, în termen de 15 zile, a autorizatiei organului care a emis-o.

Art. 11. — Autorizatiile eliberate în baza prezentei legi se vizeaza anual de catre autoritatile emitente în raza carora titularul îsi are sediul.
Organele prevazute la art. 8 elibereaza persoanelor juridice si fizice o noua autorizatie, în urmatoarele cazuri:
a) când titularul si-a schimbat denumirea sau sediul;
b) daca autorizatia s-a distrus în împrejurari fortuite, a fost sustrasa ori pierduta;
c) dupa completa epuizare a spatiilor rezervate vizei anuale.

Art. 12. — Persoanele autorizate, potrivit prevederilor art. 8, care executa lucrari cu caracter temporar, de prospectiuni si explorari geologice sau alte activitati la care utilizeaza materii explozive sunt obligate sa anunte inspectoratul de stat teritorial pentru protectia muncii si inspectoratul de politie al judetului sau Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti în raza carora se afla localitatile unde îsi vor desfasura activitatea, cu cel putin 48 de ore înainte de începerea lucrarilor la care folosesc astfel de materii.

CAPITOLUL III
Operatiuni cu materii explozive si evidenta acestora

Art. 13. — Transportul si mânuirea materiilor explozive, cu exceptia obiectelor artizanale si distractive, se efectueaza sub directa supraveghere a artificierilor autorizati si numai cu personal special instruit pentru asemenea operatiuni.

Art. 14. — Fiecare transport de materii explozive se efectueaza cu mijloace special amenajate, pe baza ordinului de transport eliberat si semnat de beneficiarul transportului.
Transportul de la depozitul de consum la firidele artificierilor si la locurile de munca este permis pe baza documentelor de ridicare a materiilor explozive din depozit.

Art. 15. — Încarcarea, transportul, descarcarea, depozitarea si distrugerea materiilor explozive în timpul noptii sunt interzise.
Fac exceptie transportul din fabrica producatoare la depozitele proprii, transportul pe calea ferata sau pe apa, precum si transporturile executate în conditiile prevazute la art. 14 alin. 2.

Art. 16. — Transportul în acelasi vehicul al materiilor explozive împreuna cu alte materiale, precum si accesul în vehicul al persoanelor straine de transport sunt interzise.
Se excepteaza de la prevederile alin. 1 autovehiculele folosite de echipele de prospectiuni geologice, perforari de sonde, constructii hidroenergetice, hidrotehnice, reparatii sau constructii de drumuri, cai ferate si poduri, daca sunt special amenajate.

Art. 17. — Transportul si depozitarea în comun a mai multor tipuri de explozivi se fac numai în conditiile stabilite prin anexa la prezenta lege.

Art. 18. — Paza transporturilor de materii explozive de la producator la depozitele de baza, indiferent de mijlocul de transport, se asigura de catre unitatile Ministerului de Interne, pe cheltuiala beneficiarului.
Pentru transportul de materii explozive de la depozitele de baza la depozitele de consum, precum si de la acestea la locul de utilizare, paza se asigura de catre agentii economici prin personal dotat cu arme de foc. Pentru trans- portul de la depozitele de baza la cele de consum, agentul economic este obligat sa anunte, în prealabil, unitatea Ministerului de Interne pe teritoriul careia se efectueaza transportul.
Paza materiilor explozive, în tranzit pe teritoriul României, se asigura de ca
tre Ministerul de Interne — contra cost — dupa verificarea prealabila a integritatii sigiliilor aplicate de expeditor, la solicitarea organelor care au atributii privind transporturile si expeditiile internationale.

Art. 19. — Asupra amplasamentului si cantitatii maxime de depozitat, pentru firidele artificierilor, precum si pentru încaperile în care se depoziteaza si se mânuiesc materii explozive pentru perforari de sonde, articole de vânatoare, obiecte de distractie, pistoale pentru împlântat bolturi, fuzee antigrindina si capse de alarmare C.F.R. este suficient avizul dat de inspectoratul de stat teritorial pentru protectia muncii.

Art. 20. — Capsele detonante vor fi depozitate în cladiri sau în camere subterane, separate de cele în care se depoziteaza explozivii propriu-zisi.
Fac exceptie depozitele de la suprafata cu capacitati pâna la 500 kg în echivalent trotil, în care mijloacele de initiere pot fi depozitate în aceeasi cladire cu explozivii propriu-zisi, însa în încaperi separate.

Art. 21. — Terenul aferent depozitelor de materii explozive de suprafata sau subterane, nelegate de reteaua minei, trebuie împrejmuit.

Art. 22. — Paza depozitelor de materii explozive trebuie asigurata permanent cu personal dotat cu arme de foc, în conditiile legii, cu exceptia depozitelor subterane legate de reteaua minei.

Art. 23. — Accesul în depozit este permis, în prezenta gestionarului sau a înlocuitorului sau, numai persoanelor cu atributii în gestiune, mânuire si control asupra materiilor explozive.
În timpul noptii este interzis accesul în depozit.
Se excepteaza de la prevederile alin. 2 depozitele de consum ale unitatilor în care se lucreaza si în schimburi de noapte.

Art. 24. — La toate depozitele se tine o evidenta stricta a intrarii, iesirii s
i consumurilor de materii explozive.
Registrele de evidenta de la depozite, precum si formularele privind miscarea materiilor explozive — intrari, iesiri, consum — au caracter de documente cu regim special.
Orice lipsa de materii explozive trebuie anuntata imediat organului local al politiei si inspectoratului de stat teritorial pentru protectia muncii.

Art. 25. — Gestionarul depozitului si înlocuitorul sau sunt desemnati de catre conducatorul unitatii detinatoare de materii explozive din rândul artificierilor autorizati si raspund, dupa caz, disciplinar, administrativ, civil sau penal, pentru gestiunea încredintata.

Art. 26. — Lucrarile de împuscare sunt executate numai de persoane autorizate ca artificieri, cu exceptia celor care îndeplinesc functiile prevazute la art.25.
Verificarea materiilor explozive, la producator si la laboratoarele de specialitate autorizate în acest scop, se efectueaza de personal calificat, nefiind necesara autorizarea acestuia ca artificier.

Art. 27. — Autorizarea calitatii de artificier se face de catre inspectoratul de stat teritorial pentru protectia muncii, dupa care se înregistreaza la organul de politie în raza caruia se afla locul de munca al celui autorizat.

Art. 28. — Angajatul caruia i s-au încredintat materii explozive nu are dreptul, în nici o împrejurare, sa le înstraineze, sa le foloseasca în alte scopuri ori sa efectueze alte operatiuni decât cele stabilite pentru îndeplinirea atributiilor de serviciu.
Orice persoana care gaseste materii explozive este obligata sa le predea celui mai apropiat organ de politie sau sa-i indice locul în care se afla, pentru ca acesta sa procedeze de îndata la ridicarea lor.
Materiile explozive retinute în conditiile alin. 2 constituie corpuri delicte, asupra masurii confiscarii urmând a se pronunta, dupa caz, procurorul sau instanta judecatoreasca.
Materiile explozive nedetonate în urma operatiunilor de împuscare se predau artificierului.

Art. 29. — Persoanele juridice si fizice autorizate sa fabrice, sa confectioneze sau sa comercializeze obiecte artizanale si de distractie, pe baza de amestecuri pirotehnice, sunt obligate ca la depozitarea, pastrarea, mânuirea acestora, ca si a materiilor din care sunt facute, sa respecte normele tehnice privind regimul materiilor explozive.

Art. 30. — Vânzarea de materii explozive, cu exceptia obiectelor artizanale si de distractie, se face numai dupa înscrierea — în registrul prevazut la art. 24 alin. 2 — a numelui cumparatorului, a autorizatiei din care rezulta ca are dreptul sa detina, sa foloseasca sau sa faca operatiuni cu astfel de materii, precum si cantitatea comercializata.
O data cu marfa, vânzatorul elibereaza cumparatorului factura sau alt document de însotire a marfii, retinând copia.


CAPITOLUL IV
Infractiuni si contraventii


Art. 31. — Producerea, experimentarea, prelucrarea, detinerea, transportul, folosirea sau orice alta operatiune cu materii explozive, efectuate fara drept, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.
Când fapta prevazuta în alineatul precedent se refera la o cantitate mai mare de 1 kg echivalent trotil sau când cantitatea de exploziv este însotita de materiale de initiere, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.
Tentativa se pedepseste.

Art. 32. — Constituie contraventii încalcarea prevederilor prezentei legi, daca faptele nu sunt savârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) nerespectarea dispozitiilor art. 10 alin. 2, art. 14 alin. 2, art. 19, 21, 23, art. 24 alin. 1 si 2, art. 25, art. 26 alin. 2, art. 27 si art. 28 alin. 1, 2 si 4 — cu amenda de la 1.000.000 lei la 3.000.000 lei;
b) nerespectarea dispozitiilor art. 8, art. 10 alin. 3, art. 11, 12, 13, art. 14 alin. 1, art. 20, 29 si 30 — cu amenda de la 2.000.000 lei la 6.000.000 lei;
c) nerespectarea dispozitiilor art. 3, 4, 5, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 22, art. 24 alin. 3 si art. 26 alin. 1 — cu amenda de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei.
Sanctiunile pot fi aplicate si persoanelor juridice.

Art. 33. — Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre inspectorii de specialitate din aparatul central si teritorial al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, de catre ofiterii si subofiterii de politie, cu atributii de verificare si control al materiilor explozive, precum si de catre persoanele prevazute în art. 35 lit. c).
Împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii, contravenientul poate face plângere în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 34. — Contraventiilor prevazute în prezenta lege le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia celor din art. 25–27.
CAPITOLUL V
Dispozitii finale

Art. 35. — Controlul asupra detinerii, folosirii sau altor operatiuni cu materii explozive se exercita de catre:
a) organele Ministerului de Interne;
b) inspectorii de specialitate din inspectoratele de stat teritoriale pentru protectia muncii, precum si din cadrul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale;
c) persoanele special desemnate de catre conducerile unitatilor care folosesc materii explozive.

Art. 36. — Ministerul Apararii Nationale poate participa cu specialisti la executarea unor controale privind transportul, depozitarea si mânuirea materiilor explozive, organizate, în situatii deosebite, de catre Ministerul de Interne sau de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, la cererea acestora.

Art. 37. — Reglementarea regimului materiilor explozive în unitatile producatoare se stabileste prin instructiuni emise de acestea si avizate de Ministerul de Interne si, dupa caz, de Ministerul Apararii Nationale si de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

Art. 38. — Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, Ministerul de Interne, Ministerul Apararii Nationale si Ministerul Industriilor vor emite în comun, în termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Norme tehnice privind detinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea si folosirea materiilor explozive utilizate în activitatile detinatorilor.
Ministerul Apararii Nationale, în acelasi termen, va elabora norme tehnice proprii, cu respectarea dispozitiilor prezentei legi.

Art. 39. — Prezenta lege nu se aplica armelor, munitiilor si explozivilor nucleari.

Art. 40. — Prezenta lege intra în vigoare dupa 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.
Pe data intrarii în vigoare a acestei legi, Decretul nr. 297/1977 privind regimul materialelor explozive în economie, precum si reglementarile referitoare la materiile explozive din Decretul nr. 367/1971 privind regimul armelor, munitiilor si materiilor explozive se abroga.


Aceasta lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 11 decembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.


p. PRESEDINTELE SENATULUI
ION SOLCANU


Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 11 decembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.


p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
IOAN GAVRA


Bucuresti, 27 decembrie 1995.
Nr. 126.

ANEXA


Diferitele tipuri de explozivi si mijloace de initiere si aprindere care pot fi
depozitate sau transportate în comun


a) Explozivii cu continut de nitroglicerina sau nitroglicol mai mare de 6%, împreuna cu explozivii de siguranta (antigrizutosi), cu conditia sa fie depozitati pe rafturi separate;
b) hexogenul, împreuna cu pentrita, tetrilul si amestecurile facute cu trotil sau cu acestia;
c) trotilul, împreuna cu explozivii pe baza de azotat de amoniu si continut de nitroglicerina sau nitroglicol mai mic de 6%, precum si cu încarcaturi speciale pe baza de trotil (cu bustere, detoroc etc.);
d) pulberile negre cu fum, de toate felurile, inclusiv amestecurile mecanice care au viteze de ardere lenta si degajari mici de fum, împreuna cu explozivii pe baza de clorati si perclorati;
e) pulberile coloidale fara fum;
f) capsele detonante de orice fel, împreuna cu relee detonante si sistem de initiere „Nonel“;
g) fitilele detonante pe baza de pentrita, împreuna cu explozivii prevazuti la lit. b) si c), iar cei pe baza de hexogen, împreuna cu cei de la lit. b);
h) încarcaturile de hexogen, împreuna cu pulberile de sonda, folosite de echipele de perforare la sonda.
Fitilele cu ardere lenta se pot depozita la un loc cu oricare dintre explozivii prevazuti la lit. a)–h). De asemenea, mijloacele de aprindere a fitilului pot fi pastrate la un loc cu materialele explozive, cu exceptia celor din categoriile prevazute la lit. a), d) si e) de mai sus.
Mijloacele de initiere si de aprindere se pot transporta împreuna cu explozivii propriu-zisi, de la depozit la locul de munca, de catre artificier, precum si cu vehicule special amenajate.
Exceptii de la prevederile de mai sus, privind pastrarea în comun a explozivilor de tipuri diferite, sunt admise numai în:
— depozitele de consum si cele temporare sau de scurta durata cu capacitati pân
a la maximum 200 kg explozivi;
— camerele depozitelor de consum care sunt amenajate pentru pastrarea explozivilor ramasi nefolositi de catre artificieri, la sfârsitul schimbului de lucru.

[sus]


AGENTIA EUROPEANA PENTRU SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA