Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca

Legatura ta catre Securitate si Sanatate in Munca

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii          ROMANIA          Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca
Noutati pe Site | Harta Site | Sugestii | Ajutor | Traduceri Tipareste aceasta pagina
Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca


Legislatie->Legi->Legi in domeniul asigurarilor...->Legea nr. 19 din 27 ...

Legea nr. 19 din 27 martie 2000
privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

Publicat în Monitorul Oficial al României nr. 140 din 1 aprilie 2000


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - Dreptul la asigurari sociale este garantat de stat si se exercita, în conditiile prezentei legi, prin sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, denumit în continuare sistemul public.

Art. 2
. - Sistemul public se organizeaza si functioneaza având ca principii de baza:
a) principiul unicitatii, potrivit caruia statul organizeaza si garanteaza sistemul public bazat pe aceleasi norme de drept;
b) principiul egalitatii, care asigura tuturor participantilor la sistemul public, contribuabili si beneficiari, un tratament nediscriminatoriu în ceea ce priveste drepturile si obligatiile prevazute de lege;
c) principiul solidaritatii sociale, conform caruia participantii la sistemul public îsi asuma reciproc obligatii si beneficiaza de drepturi pentru prevenirea, limitarea sau înlaturarea riscurilor sociale prevazute de lege;
d) principiul obligativitatii, potrivit caruia persoanele fizice si juridice au, conform legii, obligatia de a participa la sistemul public, drepturile de asigurari sociale exercitându-se corelativ cu îndeplinirea obligatiilor;
e) principiul contributivitatii, conform caruia fondurile de asigurari sociale se constituie pe baza contributiilor datorate de persoanele fizice si juridice, participante la sistemul public, drepturile de asigurari sociale cuvenindu-se pe temeiul contributiilor de asigurari sociale platite;
f) principiul repartitiei, pe baza caruia fondurile realizate se redistribuie pentru plata obligatiilor ce revin sistemului public, conform legii;
g) principiul autonomiei, bazat pe administrarea de sine statatoare a sistemului public, conform legii.

Art. 3. - (1) În baza prezentei legi, în termen de 30 de zile de la data publicarii acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, se înfiinteaza Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, denumita în continuare, prescurtat, CNPAS.
(2) În subordinea CNPAS se înfiinteaza case judetene de pensii în fiecare municipiu-resedinta de judet, precum si Casa de pensii a municipiului Bucuresti, denumite în continuare case teritoriale de pensii.
(3) CNPAS poate înfiinta case locale de pensii, în functie de numarul, complexitatea si structura asiguratilor, care functioneaza sub conducerea si controlul casei judetene de pensii si, respectiv, Casei de pensii a municipiului Bucuresti.

Art. 4. - (1) În sistemul public sunt asigurate, în conditiile prezentei legi, persoanele fizice, denumite în continuare asigurati.
(2) Asiguratii pot fi cetateni români, cetateni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul sau resedinta în România.
(3) Asiguratii au obligatia sa plateasca contributii de asigurari sociale si au dreptul sa beneficieze de prestatii de asigurari sociale, conform prezentei legi.

Art. 5. - (1) În sistemul public sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:
I. persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca;
II. persoanele care îsi desfasoara activitatea în functii elective sau care sunt numite în cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, în conditiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevazute la pct. I;
III. persoanele care beneficiaza de ajutor de somaj, ajutor de integrare profesionala sau alocatie de sprijin, ce se suporta din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, în conditiile legii, denumite în continuare someri;
IV. persoanele care realizeaza un venit brut pe an calendaristic, echivalent cu cel putin 3 salarii medii brute pe economie, si care se afla în una dintre situatiile urmatoare:
a) asociat unic, asociati, comanditari sau actionari;
b) administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare sau de management;
c) membri ai asociatiei familiale;
d) persoane autorizate sa desfasoare activitati independente;
e) persoane angajate în institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora;
f) proprietari de bunuri si/sau arendasi de suprafete agricole si forestiere;
g) persoane care desfasoara activitati agricole în cadrul gospodariilor individuale sau activitati private în domeniul forestier;
h) membri ai societatilor agricole sau ai altor forme de asociere din agricultura;
i) persoane care desfasoara activitati în unitatile de cult recunoscute potrivit legii si care nu au încheiat contract individual de munca;
V. persoanele care realizeaza prin cumul venituri brute pe an calendaristic, echivalente cu cel putin 3 salarii medii brute pe economie, si care se regasesc în doua sau mai multe situatii prevazute la pct. IV;
VI. persoanele care desfasoara activitati exclusiv pe baza de conventii civile de prestari de servicii si care realizeaza un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel putin 3 salarii medii brute pe economie.
(2) Se pot asigura în sistemul public, pe baza de contract de asigurare, în conditiile prezentei legi, si alte persoane care nu se regasesc în situatiile prevazute la alin. (1).
(3) Salariul mediu brut pe economie pentru anul urmator se prognozeaza si se face public de catre CNPAS pâna la data de 31 decembrie a anului curent.

Art. 6. - (1) Persoanele juridice sau fizice la care îsi desfasoara activitatea asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I, II si VI, denumite în continuare angajatori, precum si institutiile care efectueaza plata drepturilor de somaj pentru somerii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. III sunt obligate sa depuna în fiecare luna, la termenul stabilit de CNPAS, declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat. Declaratia se depune la casa teritoriala de pensii, în raza careia se afla sediul angajatorului.
(2) Persoanele prevazute la art. 5 alin. (1) pct. IV si V, care au împlinit vârsta de 18 ani, sunt obligate sa depuna declaratia de asigurare la casa teritoriala de pensii în raza careia se afla domiciliul asiguratului, în termen de 30 de zile de la încadrarea în situatiile mentionate
(3) Se excepteaza de la obligativitatea depunerii declaratiei de asigurare persoanele prevazute la art. 5 alin. (1) pct. IV si V, daca se regasesc si în una dintre situatiile prevazute la art. 5 alin. (1) pct. I, II si III.
(4) Persoanele care desfasoara activitati pe baza de conventii civile de prestari de servicii au obligatia sa declare angajatorului, pe propria raspundere, daca sunt încadrate cu contract individual de munca la alt angajator.

Art. 7. - (1) În sistemul public prestatiile de asigurari sociale reprezinta venit de înlocuire pentru pierderea totala sau partiala a veniturilor profesionale, ca urmare a batrânetii, invaliditatii, accidentelor, bolii, maternitatii sau decesului, denumite în continuare riscuri asigurate.
(2) Prestatiile de asigurari sociale se acorda sub forma de: pensii, indemnizatii, ajutoare, alte tipuri de prestatii prevazute de lege, corelative cu obligatiile privind plata contributiei de asigurari sociale.
(3) În sistemul public asiguratii nu pot beneficia concomitent de doua sau mai multe prestatii de asigurari sociale pentru acelasi risc asigurat, cu exceptia celor pentru prevenirea îmbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca.

Art. 8. - (1) Constituie stagiu de cotizare perioadele în care persoanele au platit contributii de asigurari sociale în sistemul public din România, precum si în alte tari, în conditiile stabilite prin acordurile sau conventiile internationale la care România este parte.
(2) Drepturile de asigurari sociale cuvenite în sistemul public din România se pot transfera în tarile în care asiguratii îsi stabilesc domiciliul sau resedinta, în conditiile reglementate prin acorduri si conventii internationale la care România este parte.
(3) Prestatiile de asigurari sociale aferente drepturilor prevazute la alin. (2) pot fi transferate în alte tari, în conditiile reglementate prin acorduri si conventii internationale la care România este parte, în moneda tarilor respective sau într-o alta moneda asupra careia s-a convenit.

Art. 9. - (1) Evidenta drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale în sistemul public se realizeaza pe baza codului personal de asigurari sociale.
(2) Codul personal de asigurari sociale si modalitatile de atribuire a acestuia se stabilesc de CNPAS.
(3) Fiecarui asigurat în sistemul public i se atribuie un singur cod personal de asigurari sociale.

Art. 10. - În România se pot organiza si pot functiona societati private de asigurari sociale, reglementate prin lege speciala.

CAPITOLUL II
Bugetul asigurarilor sociale de stat

Art. 11. - (1) Bugetul asigurarilor sociale de stat cuprinde veniturile si cheltuielile sistemului public.
(2) Guvernul elaboreaza anual, pe baza propunerilor CNPAS, proiectul bugetului asigurarilor sociale de stat, pe care îl supune spre aprobare Parlamentului.
(3) Daca legea bugetului asigurarilor sociale de stat nu a fost adoptata cu cel putin 3 zile înainte de expirarea exercitiului bugetar, se aplica în continuare bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul precedent pâna la adoptarea noului buget.

Art. 12. - Veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat provin din contributii de asigurari sociale, dobânzi, majorari pentru plata cu întârziere a contributiilor, precum si din alte venituri, potrivit legii.

Art. 13. - (1) Cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat acopera contravaloarea prestatiilor de asigurari sociale din sistemul public, cheltuielile privind organizarea si functionarea sistemului public, finantarea unor investitii proprii, alte cheltuieli prevazute de lege.
(2) Din veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat se preleva anual pâna la 3% pentru constituirea unui fond de rezerva.
(3) Fondul de rezerva cumulat nu poate depasi nivelul cheltuielilor prevazute pentru anul bugetar respectiv.
(4) Fondul de rezerva se utilizeaza pentru acoperirea prestatiilor de asigurari sociale în situatii temeinic motivate sau a altor cheltuieli ale sistemului public, aprobate prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Art. 14. - (1) Excedentele anuale ale bugetului asigurarilor sociale de stat pot fi utilizate în anul urmator, potrivit destinatiilor aprobate prin lege, dupa restituirea transferurilor primite de la bugetul de stat.
(2) Fondul de rezerva se reporteaza în anul urmator si se completeaza potrivit prevederilor art. 13 alin. (2) si (3).
(3) Eventualul deficit curent al bugetului asigurarilor sociale de stat se acopera din disponibilitatile bugetului de asigurari sociale de stat din anii precedenti si, în continuare, din fondul de rezerva.

Art. 15. - Disponibilitatile banesti ale asigurarilor sociale de stat sunt purtatoare de dobânzi; nivelul dobânzilor se stabileste prin conventii încheiate de CNPAS cu trezoreria statului sau cu bancile.

Art. 16. - În mod exceptional, în situatii motivate, pentru acoperirea deficitului bugetului asigurarilor sociale de stat, dupa epuizarea fondului de rezerva, veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat se completeaza cu sume care se aloca de la bugetul de stat.

Art. 17. - (1) În sistemul public, pe teritoriul României, contributiile si prestatiile de asigurari sociale se platesc în lei.
(2) Contributiile si prestatiile de asigurari sociale, stabilite în moneda altor tari, se platesc pe teritoriul României în lei, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a României din ziua platii.

CAPITOLUL III
Contributia de asigurari sociale

Art. 18. - (1) În sistemul public sunt contribuabili, dupa caz:
a) asiguratii care datoreaza contributii individuale de asigurari sociale;
b) angajatorii;
c) persoanele juridice la care îsi desfasoara activitatea asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. II si VI, asimilate în conditiile prezentei legi angajatorului;
d) Agentia Nationala de Ocupare si Formare Profesionala care administreaza bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj;
e) persoanele prevazute la art. 5 alin. (2), care încheie contract de asigurare.
(2) Cotele de contributii de asigurari sociale sunt diferentiate în functie de conditiile de munca normale, deosebite sau speciale.
(3) Cotele de contributii de asigurari sociale se aproba anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Art. 19. - (1) În sensul prezentei legi, locurile de munca în conditii deosebite reprezinta acele locuri care, în mod permanent sau în anumite perioade, pot afecta esential capacitatea de munca a asiguratilor datorita gradului mare de expunere la risc.
(2) Criteriile si metodologia de încadrare a locurilor de munca în conditii deosebite se stabilesc prin hotarâre a Guvernului, pe baza propunerii comune a Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si a Ministerului Sanatatii.
(3) Hotarârea Guvernului prevazuta la alin. (2) se va adopta în termen de 3 luni de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(4) Locurile de munca în conditii deosebite se stabilesc prin contractul colectiv de munca sau, în cazul în care nu se încheie contracte colective de munca, prin decizia organului de conducere legal constituit, cu respectarea criteriilor si metodologiei de încadrare prevazute la alin. (2).
(5) Avizul inspectoratului teritorial de munca este obligatoriu pentru încadrarea locurilor de munca în conditii deosebite.

Art. 20. - În sensul prezentei legi, locurile de munca în conditii speciale sunt cele din:
a) unitatile miniere, pentru personalul care îsi desfasoara activitatea în subteran cel putin 50% din timpul normal de munca în luna respectiva;
b) activitatile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I si II de expunere la radiatii;
c) aviatia civila, pentru personalul navigant prevazut în anexa nr. 1;
d) activitatea artistica desfasurata în profesiile prevazute în anexa nr. 2.

Art. 21. - (1) Contributia de asigurari sociale se datoreaza din momentul încadrarii în una dintre situatiile prevazute la art. 5 alin. (1) sau de la data încheierii contractului de asigurare.
(2) Contributia individuala de asigurari sociale, datorata de asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I, II si VI, reprezinta o treime din cota de contributie de asigurari sociale, stabilita anual pentru conditii normale de munca.
(3) Contributia de asigurari sociale, datorata de angajatori, reprezinta diferenta fata de contributia individuala de asigurari sociale, prevazuta la alin. (2), pâna la nivelul cotelor de contributie de asigurari sociale stabilite prin legea anuala a bugetului de stat, în functie de conditiile de munca.
(4) Asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. IV si V si alin. (2) datoreaza integral cota de contributie de asigurari sociale corespunzatoare conditiilor de munca în care îsi desfasoara activitatea.
(5) Contributia de asigurari sociale pentru someri se suporta integral din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, la nivelul cotei stabilite pentru conditii normale de munca.
(6) Contributia de asigurari sociale datorata de contribuabilii prevazuti la art. 18 alin. (1) nu se impoziteaza.

Art. 22. - (1) Calculul si plata contributiei de asigurari sociale, datorata de asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I, II si VI si de angajatorii acestora, se fac lunar de catre angajatori.
(2) Calculul si plata contributiei de asigurari sociale pentru someri se fac lunar de catre institutia care administreaza bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj.
(3) Plata contributiei de asigurari sociale, datorata de asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. IV si V si alin. (2), se face lunar de catre acestia, pe baza calculului efectuat si comunicat de casele teritoriale de pensii la care sunt asigurati.
(4) Plata contributiei de asigurari sociale, în cazul asiguratilor aflati în situatiile prevazute la art. 5 alin. (1) pct. IV lit. f), g), h) si alin. (2), se poate face si la intervale mai mari de o luna, fara a depasi 6 luni, cu respectarea termenelor prevazute în declaratia sau în contractul de asigurare.

Art. 23. - (1) Baza lunara de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale în cazul asiguratilor o constituie:
a) salariile individuale brute, realizate lunar, inclusiv sporurile si adaosurile, reglementate prin lege sau prin contractul colectiv de munca, si/sau veniturile asiguratilor prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I, II si VI;
b) venitul lunar asigurat, prevazut în declaratia sau contractul de asigurare, care nu poate fi mai mic de o patrime din salariul mediu brut lunar pe economie.
(2) Baza lunara de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale pentru personalul român trimis în misiune permanenta în strainatate de catre persoanele juridice din România este salariul brut lunar în lei, corespunzator functiei în care persoana respectiva este încadrata în tara, inclusiv sporurile si celelalte adaosuri care se acorda potrivit legii.
(3) Baza de calcul prevazuta la alin. (1) si (2) nu poate depasi plafonul a de 3 ori salariul mediu brut lunar pe economie.
(4) Salariul mediu brut lunar pe economie este cel prevazut la art. 5 alin. (3).

Art. 24. - (1) Baza lunara de calcul, la care angajatorul datoreaza contributia de asigurari sociale, o constituie fondul total de salarii brute lunare realizate de asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I si II, precum si veniturile brute lunare realizate de asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. VI.
(2) Baza lunara de calcul, la care persoana juridica din România datoreaza contributia de asigurari sociale pentru personalul român trimis în misiune permanenta în strainatate, o constituie fondul total de salarii rezultat din însumarea salariilor brute individuale la care s-a calculat contributia de asigurari sociale, conform prevederilor art. 23 alin. (2).
(3) Baza de calcul prevazuta la alin. (1) si (2) nu poate fi mai mare decât produsul dintre numarul mediu al asiguratilor din luna pentru care se calculeaza contributia si valoarea corespunzatoare a 3 salarii medii brute lunare pe economie.
(4) Prevederile alin. (3) se aplica si în cazul bugetului Fondului pentru plata ajutorului de somaj.

Art. 25. - Baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale pentru someri o constituie cuantumul ajutorului de somaj, ajutorului de integrare profesionala sau al alocatiei de sprijin, dupa caz.

Art. 26. - (1) Contributia de asigurari sociale nu se datoreaza asupra sumelor reprezentând:
a) prestatii de asigurari sociale care se suporta din fondurile asigurarilor sociale sau din fondurile angajatorului si care se platesc direct de acesta, potrivit prezentei legi;
b) drepturile platite potrivit dispozitiilor legale, în cazul desfacerii contractelor individuale de munca sau al încetarii calitatii de membru cooperator;
c) diurnele de deplasare, detasare si indemnizatiile de transfer, drepturile de autor;
d) sumele obtinute în baza unei conventii civile de prestari de servicii sau executari de lucrari de catre persoane care au încheiate contracte individuale de munca;
e) sumele reprezentând participarea salariatilor la profit;
f) premii si alte drepturi exceptate prin legi speciale.
(2) Sumele exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale nu se iau în considerare la stabilirea cuantumului prestatiilor de asigurari sociale.

Art. 27. - (1) Sumele reprezentând prestatii de asigurari sociale, care se platesc de angajator asiguratilor, potrivit prevederilor prezentei legi, în contul asigurarilor sociale, se retin de acesta din contributiile de asigurari sociale datorate pentru luna respectiva.
(2) Sumele reprezentând prestatii de asigurari sociale platite de angajator asiguratilor, potrivit prevederilor prezentei legi, care depasesc suma contributiilor datorate de acesta în luna respectiva, se recupereaza din contul asigurarilor sociale de la casa teritoriala de pensii în raza careia se afla sediul acestuia.

Art. 28. - (1) Contributia individuala de asigurari sociale, datorata de asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I, II si VI, se retine integral din salariul sau, dupa caz, din venitul brut lunar al asiguratului si se vireaza lunar de angajator la casa teritoriala de pensii în raza careia se afla sediul acestuia.
(2) Angajatorul calculeaza si vireaza lunar contributia de asigurari sociale pe care o datoreaza bugetului asigurarilor sociale de stat, împreuna cu contributiile individuale retinute de la asigurati.
(3) În cazul în care contributia lunara de asigurari sociale achitata de contribuabili este mai mare decât contributia datorata, suma platita în plus se regularizeaza ulterior, conform procedurilor stabilite de CNPAS.

Art. 29. - Termenele de plata a contributiei de asigurari sociale sunt:
a) data stabilita pentru plata drepturilor salariale pe luna în curs, în cazul angajatorilor care efectueaza plata drepturilor salariale lunar, dar nu mai târziu de data de 20 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata;
b) data stabilita pentru plata chenzinei a 2-a, în cazul angajatorilor ce efectueaza plata drepturilor salariale chenzinal, dar nu mai târziu de data de 20 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata;
c) pâna la sfârsitul lunii, pentru luna în curs, în cazul asiguratilor prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. IV lit. a), b), c), d) si e);
d) cel mai târziu pâna la datele fixate prin declaratia sau prin contractul de asigurare, în cazul asiguratilor prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. IV lit. f), g), h), i) si alin. (2);
e) pâna la data de 20 a lunii urmatoare celei pentru care se efectueaza plata drepturilor ce se suporta din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, în cazul asiguratilor prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. III;
f) data prevazuta în conventia civila de prestari de servicii pentru plata sumelor celor angajati exclusiv pe baza de conventie civila de prestari de servicii, dar nu mai târziu de data de 20 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata.

Art. 30. - (1) Angajatorii, indiferent de forma de proprietate, vor depune în banca, o data cu documentatia pentru plata salariilor si a altor venituri ale asiguratilor, si documentele pentru plata contributiilor datorate bugetului asigurarilor sociale de stat, platile efectuându-se simultan, sub control bancar.
(2) În cazul neachitarii la termen, potrivit legii, a contributiilor datorate bugetului asigurarilor sociale de stat, casele teritoriale de pensii vor proceda la aplicarea masurilor de executare silita pentru încasarea sumelor cuvenite, conform dispozitiilor legale privind executarea creantelor bugetare.

Art. 31. - (1) Neplata contributiei de asigurari sociale la termenele prevazute la art. 29 genereaza plata unor majorari calculate pentru fiecare zi de întârziere, pâna la data achitarii sumei datorate inclusiv.
(2) Cota majorarilor de întârziere, prevazuta la alin. (1), se stabileste potrivit reglementarilor privind executarea creantelor bugetare.
(3) Sumele reprezentând majorarile de întârziere se fac venit la bugetul asigurarilor sociale de stat.
(4) Calculul majorarilor de întârziere, evidentierea în contabilitate si urmarirea platii acestora se fac de catre angajator sau, dupa caz, de institutia care efectueaza plata ajutorului de somaj.
(5) Calculul majorarilor de întârziere pentru asiguratii cu declaratie sau contract de asigurare se efectueaza, dupa caz, de acestia sau de casele teritoriale de pensii.

Art. 32. - În cazul lichidarii administrative sau al falimentului angajatorului, sumele datorate de acesta bugetului asigurarilor sociale de stat vor fi recuperate conform procedurii prevazute de lege.

Art. 33. - Neplata contributiei de asigurari sociale de catre asiguratii cu declaratie sau contract de asigurare la termenele stabilite atrage neacordarea drepturilor la prestatii pâna la achitarea contributiilor datorate si a majorarilor de întârziere aferente.

Art. 34. - Asiguratii care fac dovada ca nu se mai regasesc în situatiile pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit art. 5 alin. (1) pct. IV si V, trebuie sa depuna la casele teritoriale de pensii, în termen de 30 de zile de la modificarea situatiei, formularul-tip de retragere a declaratiei de asigurare.
Art. 35. - (1) Contractul de asigurare poate fi reziliat la initiativa oricareia dintre parti, conform clauzelor prevazute în contract.
(2) În cazul rezilierii contractului de asigurare, contributiile de asigurari sociale achitate nu se restituie, iar stagiul de cotizare realizat se valorifica la stabilirea dreptului de pensie.
(3) Calitatea de asigurat se redobândeste dupa încheierea unui nou contract de asigurare.
(4) Dupa redobândirea calitatii de asigurat dreptul la prestatii de asigurari sociale, altele decât pensiile, se reia dupa realizarea unui nou stagiu de cotizare, prevazut de lege, pentru aceste prestatii.
Art. 36. - (1) Colectarea si evidenta contributiilor de asigurari sociale se asigura prin casele teritoriale de pensii, pe baza codului personal de asigurari sociale.
(2) Pastrarea si evidenta datelor privind contributiile de asigurari sociale, pe fiecare asigurat, se realizeaza de casele teritoriale de pensii si de CNPAS.
(3) De la data intrarii în vigoare a prezentei legi contributiile de asigurari sociale, colectate prin casele teritoriale de pensii, vor fi alocate lunii pentru care s-a efectuat plata.
(4) Debitele catre bugetul asigurarilor sociale de stat, corespunzatoare perioadelor anterioare intrarii în vigoare a prezentei legi, vor fi urmarite distinct, potrivit reglementarilor privind executarea creantelor bugetare.

Art. 37.
- (1) În sistemul public stagiul de cotizare se constituie din însumarea lunilor în care s-a platit contributia la bugetul asigurarilor sociale de stat, atât de asigurat, cât si de angajator sau, dupa caz, numai de asigurat, în situatiile prevazute la art. 5 alin. (1) pct. IV, V, VI si alin. (2).
(2) În luna în care asiguratului i s-a retinut contributia de asigurari sociale, iar angajatorul nu si-a achitat contributia datorata în calitatea sa de contribuabil, stagiul de cotizare ce se ia în calcul reprezinta o treime din luna respectiva.

Art. 38.
- (1) În sistemul public se asimileaza stagiului de cotizare si perioadele necontributive, denumite în continuare perioade asimilate, în care asiguratul:
a) a beneficiat sau beneficiaza de drepturi de asigurari sociale, cu exceptia celor prevazute la art. 40 lit. a), b), c) si e);
b) a urmat cursurile de zi ale învatamântului superior, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora;
c) a satisfacut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat.
(2) Asiguratii care au absolvit mai multe institutii de învatamânt superior, conform prevederilor alin. (1) lit. b), beneficiaza de asimilarea, ca stagiu de cotizare, a unei singure perioade de studii, la alegere.
(3) Persoanele prevazute la alin. (1) lit. b) beneficiaza de perioade asimilate, daca în aceste perioade nu se regasesc în situatiile prevazute la art. 5.
(4) Perioadele asimilate, prevazute la alin. (1), se valorifica numai pentru obtinerea pensiei pentru limita de vârsta, de invaliditate si de urmas.

Art. 39.
- (1) Stagiul de cotizare se certifica asiguratilor anual, din oficiu, de catre CNPAS, prin casele teritoriale de pensii.
(2) Stagiul de cotizare se certifica si la cererea asiguratilor, contra cost, oricând în timpul anului. Tariful serviciului respectiv se stabileste anual de CNPAS.

CAPITOLUL IV
Pensii

Art. 40. - În sistemul public se acorda urmatoarele categorii de pensii:
a) pensia pentru limita de vârsta;
b) pensia anticipata;
c) pensia anticipata partiala;
d) pensia de invaliditate;
e) pensia de urmas.


SECTIUNEA 1
Pensia pentru limita de vârsta

Art. 41. - (1) Pensia pentru limita de vârsta se acorda asiguratilor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionarii, conditiile privind vârsta standard de pensionare si stagiul minim de cotizare realizat în sistemul public.
(2) Vârsta standard de pensionare este de 60 de ani pentru femei si 65 de ani pentru barbati. Atingerea vârstei standard de pensionare se va realiza în termen de 13 ani de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, prin cresterea vârstelor de pensionare, pornindu-se de la 57 de ani pentru femei si de la 62 de ani pentru barbati, conform esalonarii prevazute în anexa nr. 3.
(3) Stagiul minim de cotizare atât pentru femei, cât si pentru barbati este de 15 ani. Cresterea stagiului minim de cotizare de la 10 ani la 15 ani se va realiza în termen de 13 ani de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, conform esalonarii prevazute în anexa nr. 3.
(4) Stagiul complet de cotizare este de 30 de ani pentru femei si de 35 de ani pentru barbati. Atingerea stagiului complet de cotizare se va realiza în termen de 13 ani de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, prin cresterea acestuia, pornindu-se de la 25 de ani pentru femei si de la 30 de ani pentru barbati, conform esalonarii prevazute în anexa nr. 3.
(5) Asiguratii care îndeplinesc conditiile prevazute la alin. (1)-(4) pot continua activitatea numai cu acordul angajatorului.

Art. 42. - (1) Asiguratii care si-au desfasurat activitatea, total sau partial, în conditii deosebite de munca au dreptul la pensie pentru limita de vârsta, cu reducerea vârstelor standard de pensionare conform tabelului nr. 1.


TABELUL Nr. 1

----------------------------------------------------------------------------------------
Stagiul de cotizare Reducerea vârstelor
în conditii deosebite standard de pensionare
de munca (ani împliniti) (ani împliniti)
----------------------------------------------------------------------------------------
6 1,0
8 1,5
10 2,0
12 2,5
14 3,0
16 3,5
18 4,0
20 4,5
22 5,0
24 5,5
26 6,0
28 6,5
30 7,0
32 7,5
35 8,0
------------------------------------------------------------------------------------

(2) Vârstele de pensionare reduse, conform prevederilor alin. (1), nu pot fi mai mici de 50 de ani pentru femei si de 55 de ani pentru barbati.

Art. 43. - (1) Asiguratii care si-au desfasurat activitatea în locurile de munca prevazute la art. 20 lit. a) si care au realizat un stagiu de cotizare de cel putin 20 de ani în aceste conditii beneficiaza de pensie pentru limita de vârsta începând cu vârsta de 45 de ani.
(2) Asiguratii care au realizat în conditii speciale de munca un stagiu de cotizare de cel putin 25 de ani, cu exceptia celor prevazuti la alin. (1), beneficiaza de pensie pentru limita de vârsta, cu reducerea vârstelor standard de pensionare cu 15 ani.
(3) Asiguratii care si-au desfasurat activitatea în locurile de munca prevazute la art. 20 lit. b) si care au realizat un stagiu de cotizare de cel putin 15 ani în zona I de expunere la radiatii sau de 17 ani în zona II de expunere la radiatii beneficiaza de pensie pentru limita de vârsta, indiferent de vârsta.

Art. 44. - Asiguratii care au realizat în conditii speciale de munca un stagiu de cotizare mai mic de 25 de ani beneficiaza de pensie pentru limita de vârsta, cu reducerea proportionala a vârstelor standard de pensionare, în conditiile realizarii stagiilor totale de cotizare necesare, conform prevederilor anexelor nr. 4 si 5.

Art. 45. - Personalul navigant din aviatia civila beneficiaza de prevederile art. 43 alin. (2) si ale art. 44, în conditiile realizarii unui numar minim de ore de zbor, salturi, respectiv starturi, aprobat prin hotarâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, a Ministerului Sanatatii si a Ministerului Transporturilor, în urma consultarii cu CNPAS. Hotarârea Guvernului va fi adoptata pâna la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 46. - Asiguratii care au realizat stagii de cotizare atât în conditii deosebite, cât si în conditii speciale de munca beneficiaza, cumulativ, de reducerea vârstelor standard de pensionare, corespunzatoare fiecarei situatii, fara ca aceasta reducere sa depaseasca 12 ani.

Art. 47
. - (1) Persoanele asigurate care au realizat un stagiu de cotizare în conditii de handicap preexistent calitatii de asigurat, în functie de gradul handicapului, beneficiaza de reducerea stagiilor de cotizare si a vârstelor standard de pensionare prevazute în anexa nr. 3, astfel:
a) cu 15 ani, reducerea vârstei standard de pensionare, daca au realizat cel putin o treime din stagiul complet de cotizare, pentru cei cu handicap grav;
b) cu 10 ani, reducerea vârstei standard de pensionare, daca au realizat cel putin doua treimi din stagiul complet de cotizare, pentru cei cu handicap accentuat;
c) cu 10 ani, reducerea vârstei standard de pensionare, daca au realizat stagiul complet de cotizare, pentru cei cu handicap mediu.
(2) Asiguratii nevazatori beneficiaza de pensie pentru limita de vârsta, indiferent de vârsta, daca au realizat ca nevazator cel putin o treime din stagiul complet de cotizare prevazut de lege.

Art. 48. - Beneficiaza de reducerea vârstei standard de pensionare cu 6 luni pentru fiecare an de privare de libertate, de deportare în strainatate dupa data de 23 august 1944 si/sau de prizonierat asiguratii cu stagiul complet de cotizare, carora li s-au stabilit drepturi privind vechimea în munca în conditiile prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a), b) si c) si alin. (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în strainatate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificarile ulterioare.


SECTIUNEA a 2-a
Pensia anticipata

Art. 49. - (1) Asiguratii care au depasit stagiul complet de cotizare cu cel putin 10 ani pot solicita pensia anticipata cu cel mult 5 ani înaintea vârstelor standard de pensionare.
(2) Cuantumul pensiei anticipate se stabileste în aceleasi conditii cu cel al pensiei pentru limita de vârsta.
(3) La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate nu se au în vedere perioadele asimilate, prevazute de prezenta lege.


SECTIUNEA a 3-a
Pensia anticipata partiala


Art. 50. - (1) Asiguratii care au realizat stagiile complete de cotizare, precum si cei care au depasit stagiul complet de cotizare cu pâna la 10 ani pot solicita pensie anticipata partiala cu reducerea vârstelor standard de pensionare cu cel mult 5 ani.
(2) Cuantumul pensiei anticipate partiale se stabileste din cuantumul pensiei pentru limita de vârsta, prin diminuarea acestuia în raport cu stagiul de cotizare realizat si cu numarul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare, conform tabelului nr. 2.

TABELUL Nr. 2

-------------------------------------------------------------------------
Stagiul de cotizare Procentul de
realizat peste stagiul diminuare pentru
standard complet de fiecare luna
cotizare prevazut în de anticipare
anexa nr. 3 (%)
(coloanele 3 si 6)
--------------------------------------------------------------------------
pâna la 1 an 0,50
peste 1 an 0,45
peste 2 ani 0,40
peste 3 ani 0,35
peste 4 ani 0,30
peste 5 ani 0,25
peste 6 ani 0,20
peste 7 ani 0,15
peste 8 ani 0,10
între 9 si 10 ani 0,05
----------------------------------------------------------------

Art. 51. - Asiguratii care au desfasurat activitati în conditii deosebite sau în conditii speciale de munca, dar care nu se pot pensiona cu reducerea vârstei de pensionare pe aceasta baza, pot beneficia de prevederile art. 50. În aceste cazuri reducerea vârstei standard de pensionare nu poate fi mai mare de 5 ani.

Art. 52
. - La împlinirea vârstelor standard de pensionare, prevazute de prezenta lege, pensia anticipata partiala devine pensie pentru limita de vârsta, prin eliminarea diminuarii prevazute la art. 50 alin. (2) si adaugarea eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare.

SECTIUNEA a 4-a
Pensia de invaliditate

Art. 53. - (1) Au dreptul la pensie de invaliditate asiguratii care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca, din cauza:
a) accidentelor de munca, conform legii;
b) bolilor profesionale si tuberculozei;
c) bolilor obisnuite si accidentelor care nu au legatura cu munca.
(2) Beneficiaza de pensie de invaliditate, în conditiile prevazute la alin. (1), si asiguratii care satisfac obligatii militare prevazute la art. 38 alin. (1) lit. c).
(3) Au dreptul la pensie de invaliditate, în conditiile prevazute la alin. (1) lit. a), si elevii, ucenicii si studentii care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca datorita accidentelor sau bolilor profesionale survenite în timpul si din cauza practicii profesionale.
(4) Persoanele care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca si marii mutilati, ca urmare a participarii la lupta pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 ori în legatura cu evenimentele revolutionare din decembrie 1989, care erau cuprinsi într-un sistem de asigurari sociale anterior datei ivirii invaliditatii din aceasta cauza, au dreptul si la pensie de invaliditate, indiferent de vechimea în munca, pe timpul cât dureaza invaliditatea, stabilita în aceleasi conditii în care se acorda pensia de invaliditate persoanelor care au suferit accidente de munca.

Art. 54. - În raport cu cerintele locului de munca si cu gradul de reducere a capacitatii de munca, invaliditatea este:
a) de gradul I, caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca, a capacitatii de autoservire, de autoconductie sau de orientare spatiala, invalidul necesitând îngrijire sau supraveghere permanenta din partea altei persoane;
b) de gradul II, caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca, cu posibilitatea invalidului de a se autoservi, de a se autoconduce si de a se orienta spatial, fara ajutorul altei persoane;
c) de gradul III, caracterizata prin pierderea a cel putin jumatate din capacitatea de munca, invalidul putând sa presteze o activitate profesionala.

Art. 55. - Criteriile si normele pe baza carora se face încadrarea în gradele I, II si III de invaliditate se stabilesc prin hotarâre a Guvernului, initiata de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale împreuna cu Ministerul Sanatatii, la propunerea CNPAS, care va fi adoptata pâna la data intrarii în vigoare a prezentei legi.

Art. 56. - (1) Încadrarea sau neîncadrarea într-un grad de invaliditate se face prin decizie, emisa de medicul specializat în expertiza medicala si recuperarea capacitatii de munca, denumit în continuare medic expert al asigurarilor sociale.
(2) Împotriva deciziei emise în conditiile alin. (1) se poate face contestatie la casa teritoriala de pensii, în termen de 30 de zile de la comunicare.
(3) La solutionarea contestatiei casa teritoriala de pensii poate consulta Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperarea Capacitatii de Munca.
(4) Termenul de rezolvare a contestatiei este de 30 de zile de la data înregistrarii acesteia.
(5) Decizia casei teritoriale de pensii, data în solutionarea contestatiei prevazute la alin. (2), poate fi contestata la instanta judecatoreasca competenta, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia.
(6) Decizia de încadrare sau de neîncadrare într-un grad de invaliditate, necontestata în termen, este definitiva.

Art. 57. - (1) Asiguratii care si-au pierdut capacitatea de munca datorita unei boli obisnuite sau unor accidente care nu au legatura cu munca beneficiaza de pensie de invaliditate, daca îndeplinesc stagiul de cotizare necesar în raport cu vârsta, conform tabelului nr. 3.


TABELUL Nr. 3

--------------------------------------------------------------
Vârsta asiguratului Stagiul de cotizare
în momentul ivirii necesar
invaliditatii (ani)
---------------------------------------------------------------
sub 25 ani 5
25-31 ani 8
31-37 ani 11
37-43 ani 14
43-49 ani 18
49-55 ani 22
peste 55 ani 25
------------------------------------------------------------------

(2) Beneficiaza de pensie de invaliditate si asiguratii care, pâna la data ivirii invaliditatii, au realizat cel putin jumatate din stagiul de cotizare necesar, prevazut în tabelul nr. 3.
(3) Asiguratii prevazuti la art. 47 beneficiaza de pensie de invaliditate, daca au realizat cel putin jumatate din stagiul de cotizare necesar, prevazut în tabelul nr. 3, în raport cu vârsta avuta la data expertizarii.
(4) Au dreptul la pensie de invaliditate si persoanele care la data ivirii invaliditatii nu mai au calitatea de asigurat, dar îndeplinesc conditiile prevazute la alin. (1), (2) sau (3).

Art. 58. - În cazul în care invaliditatea s-a ivit ca urmare a unui accident de munca, a unei boli profesionale, a tuberculozei, precum si în situatia în care invaliditatea s-a ivit în timpul si din cauza îndeplinirii obligatiilor militare prevazute la art. 38 alin. (1) lit. c), asiguratul poate beneficia de pensie de invaliditate, indiferent de stagiul de cotizare.

Art. 59. - (1) La stabilirea pensiei de invaliditate asiguratilor li se acorda un stagiu potential, determinat ca diferenta între stagiul complet de cotizare si stagiul de cotizare realizat efectiv pâna în momentul încadrarii într-un grad de invaliditate.
(2) În cazul asiguratilor care au realizat cel putin jumatate din stagiul de cotizare necesar, prevazut în tabelul nr. 3, stagiul potential se determina ca diferenta între stagiul complet de cotizare si stagiul de cotizare necesar.
(3) Stagiul potential rezultat conform alin. (1) si (2) nu poate fi mai mare decât stagiul de cotizare pe care asiguratul ar fi putut sa îl realizeze de la vârsta ivirii invaliditatii pâna la împlinirea vârstei la care, în conditiile prezentei legi, poate solicita o pensie pentru limita de vârsta.

Art. 60. - (1) Asiguratilor care au realizat un stagiu de cotizare în conditii de handicap preexistent calitatii de asigurat li se acorda un stagiu potential, determinat ca diferenta între stagiile de cotizare cerute la art. 47 si stagiile de cotizare realizate efectiv.
(2) În cazul persoanelor prevazute la art. 53 alin. (3), stagiul potential luat în calcul la stabilirea pensiei de invaliditate îl constituie stagiul complet de cotizare, conform prezentei legi.

Art. 61. - (1) Pensionarii încadrati în gradul I de invaliditate au dreptul, în afara pensiei, la o indemnizatie pentru însotitor, în cuantum fix.
(2) Cuantumul indemnizatiei pentru însotitor se stabileste anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat si nu poate fi mai mic decât salariul de baza minim brut pe tara.
(3) În timpul executiei bugetare cuantumul indemnizatiei pentru însotitor se reactualizeaza prin hotarâre a Guvernului.

Art. 62. - (1) Pensionarii de invaliditate sunt supusi revizuirii medicale, în functie de afectiune, la intervale de 6-12 luni, pâna la împlinirea vârstelor standard de pensionare, la termenele stabilite de casele teritoriale de pensii.
(2) Dupa fiecare revizuire medicul expert al asigurarilor sociale din cadrul casei teritoriale de pensii emite o noua decizie prin care se stabileste, dupa caz:
a) mentinerea în acelasi grad de invaliditate;
b) încadrarea în alt grad de invaliditate;
c) încetarea calitatii de pensionar de invaliditate, ca urmare a redobândirii capacitatii de munca.
(3) Dreptul la pensie de invaliditate se modifica sau înceteaza începând cu luna urmatoare celei în care s-a emis decizia de revizuire medicala.
(4) Neprezentarea, din motive imputabile pensionarului, la revizuirea medicala atrage suspendarea platii pensiei începând cu luna urmatoare celei în care era prevazuta revizuirea medicala.
(5) Revizuirea medicala se poate efectua si la cererea pensionarilor, daca starea sanatatii lor s-a îmbunatatit sau, dupa caz, s-a agravat.
(6) Decizia emisa dupa revizuirea medicala se supune aceleiasi proceduri de contestare si solutionare, conform art. 56 alin. (2)-(6).
(7) Nu sunt supusi revizuirii medicale periodice pensionarii de invaliditate care:
a) prezinta invaliditati care afecteaza ireversibil capacitatea de munca;
b) au împlinit vârstele prevazute de prezenta lege pentru obtinerea pensiei pentru limita de vârsta;
c) au vârsta mai mica cu pâna la 5 ani fata de vârsta standard de pensionare si au realizat stagiile complete de cotizare, conform prezentei legi.

Art. 63. - (1) Pensionarii de invaliditate, cu exceptia celor prevazuti la art. 62 alin. (7), sunt obligati sa urmeze programele recuperatorii întocmite de medicul expert al asigurarilor sociale care a emis decizia de încadrare în grad de invaliditate, în vederea reintegrarii socioprofesionale în aceeasi munca sau în alta.
(2) Neîndeplinirea, din motive imputabile pensionarului, a obligatiei prevazute la alin. (1) atrage suspendarea platii pensiei începând cu luna urmatoare constatarii.
(3) Suspendarea platii pensiei înceteaza cu luna urmatoare reluarii sau, dupa caz, începerii programelor recuperatorii.

Art. 64. - (1) La împlinirea vârstei standard prevazute de prezenta lege pentru obtinerea pensiei pentru limita de vârsta beneficiarul pensiei de invaliditate poate opta pentru cea mai avantajoasa dintre pensii.
(2) Indemnizatia pentru însotitor prevazuta la art. 61 se mentine indiferent de pensia pentru care se opteaza.


SECTIUNEA a 5-a
Pensia de urmas

Art. 65. - Au dreptul la pensie de urmas copiii si sotul supravietuitor, daca persoana decedata era pensionar sau îndeplinea conditiile pentru obtinerea unei pensii.

Art. 66. - Copiii au dreptul la pensie de urmas:
a) pâna la vârsta de 16 ani;
b) daca îsi continua studiile într-o forma de învatamânt organizata potrivit legii, pâna la terminarea acestora, fara a depasi vârsta de 26 de ani;
c) pe toata durata invaliditatii de orice grad, daca aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situatiile prevazute la lit. a) sau b).

Art. 67. - (1) Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas pe tot timpul vietii, la împlinirea vârstei standard de pensionare, daca durata casatoriei a fost de cel putin 15 ani.
(2) În cazul în care durata casatoriei este mai mica de 15 ani, dar de cel putin 10 ani, cuantumul pensiei de urmas cuvenit sotului supravietuitor se diminueaza cu 0,5% pentru fiecare luna, respectiv 6,0% pentru fiecare an de casatorie în minus.

Art. 68. - (1) Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas, indiferent de vârsta, pe perioada în care este invalid de gradul I sau II, daca durata casatoriei a fost de cel putin 1 an.
(2) Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas, indiferent de vârsta si de durata casatoriei, daca decesul sotului sustinator s-a produs ca urmare a unui accident de munca, a unei boli profesionale sau tuberculozei si daca nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o patrime din salariul mediu brut pe economie.

Art. 69. - Sotul supravietuitor care nu îndeplineste conditiile prevazute la art. 67 si art. 68 alin. (1) beneficiaza de pensie de urmas pe o perioada de 6 luni de la data decesului, daca în aceasta perioada nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o patrime din salariul mediu brut pe economie.

Art. 70. - Sotul supravietuitor care are în îngrijire la data decesului sustinatorului unul sau mai multi copii în vârsta de pâna la 7 ani beneficiaza de pensie de urmas pâna la data împlinirii de catre ultimul copil a vârstei de 7 ani, în perioadele în care nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o patrime din salariul mediu brut pe economie.

Art. 71. - (1) Pensia de urmas se calculeaza, dupa caz, din:
a) pensia pentru limita de vârsta aflata în plata sau la care ar fi avut dreptul, în conditiile legii, sustinatorul decedat;
b) pensia de invaliditate gradul I, în cazul în care decesul sustinatorului a survenit înaintea îndeplinirii conditiilor pentru obtinerea pensiei pentru limita de vârsta si era în plata cu pensie de invaliditate de orice grad, pensie anticipata, pensie anticipata partiala sau ar fi avut dreptul, în conditiile legii, la una dintre aceste categorii de pensie.
(2) Cuantumul pensiei de urmas se stabileste procentual din pensia sustinatorului, prevazuta la alin. (1), în functie de numarul urmasilor îndreptatiti, astfel:
a) pentru un singur urmas - 50%;
b) pentru 2 urmasi - 75%;
c) pentru 3 sau mai multi urmasi - 100%.

Art. 72. - Cuantumul pensiei de urmas, în cazul orfanilor de ambii parinti, reprezinta însumarea drepturilor de urmas, calculate dupa fiecare parinte.

Art. 73. - În cazul modificarii numarului de urmasi, pensia se recalculeaza în conformitate cu dispozitiile art. 71 alin. (2).

Art. 74. - Sotul supravietuitor care are dreptul la o pensie proprie si îndeplineste conditiile prevazute de lege pentru obtinerea pensiei de urmas dupa sotul decedat poate opta pentru cea mai avantajoasa pensie.

Art. 75. - Beneficiarii pensiei de urmas prevazuti la art. 66 lit. c) si la art. 68 alin. (1) sunt expertizati, supusi revizuirii medicale si au obligatia de a urma programele recuperatorii conform acelorasi reglementari prevazute pentru pensia de invaliditate.


SECTIUNEA a 6-a
Calculul pensiilor

Art. 76. - În sistemul public cuantumul pensiei la data înscrierii la pensie se determina prin înmultirea punctajului mediu anual realizat de asigurat în perioada de cotizare cu valoarea unui punct de pensie din luna iesirii la pensie.

Art. 77. - Punctajul mediu anual, realizat de asigurat în perioada de cotizare, se determina prin împartirea numarului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale realizate de asigurat în perioada de cotizare la numarul de ani corespunzatori stagiului complet de cotizare.

Art. 78. - (1) Punctajul anual al asiguratului se determina prin împartirea la 12 a punctajului rezultat în anul respectiv din însumarea numarului de puncte realizat în fiecare luna. Numarul de puncte realizat în fiecare luna se calculeaza prin raportarea salariului brut lunar individual, inclusiv sporurile si adaosurile, sau, dupa caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale, la salariul mediu brut lunar din luna respectiva, comunicat de Comisia Nationala pentru Statistica.
(2) Pentru perioadele în care Comisia Nationala pentru Statistica a comunicat numai salariul mediu brut lunar pe economie la nivel anual punctajul anual al asiguratului se determina ca raport între media lunara din anul respectiv a salariilor brute individuale, inclusiv sporurile si adaosurile, sau, dupa caz, a venitului asigurat, care a constituit baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale, si salariul mediu brut lunar pe economie din anul respectiv, comunicat de Comisia Nationala pentru Statistica.
(3) Pentru lunile pentru care Comisia Nationala pentru Statistica nu a comunicat înca salariul mediu brut lunar pe economie se utilizeaza (pentru întreaga luna) ultimul salariu mediu brut lunar pe economie comunicat.
(4) Punctajul asiguratului, stabilit conform alin. (1) si (2), nu poate fi mai mare de 3 puncte într-un an calendaristic.
(5) Pentru perioadele asimilate, la determinarea punctajului anual al asiguratului se utilizeaza:
a) cuantumul pensiei de invaliditate sau al altor drepturi de asigurari sociale obtinute în perioadele respective, în cazurile prevazute la art. 38 alin. (1) lit. a);
b) 25% din salariul mediu brut lunar pe economie din perioadele respective, pentru cazurile prevazute la art. 38 alin. (1) lit. b) si c) si la art. 53 alin. (3).
(6) Pentru stagiul potential, acordat asiguratilor în drept sa obtina o pensie de invaliditate, punctajul anual al asiguratului este de:
a) 0,75 puncte pentru gradul I de invaliditate, respectiv pentru cei cu handicap grav;
b) 0,60 puncte pentru gradul II de invaliditate, respectiv pentru cei cu handicap accentuat;
c) 0,40 puncte pentru gradul III de invaliditate, respectiv pentru cei cu handicap mediu.
(7) Stagiul de cotizare realizat si stagiul potential acordat pentru perioadele în care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate gradul III se iau în considerare, prin cumulare, la stabilirea altor categorii de pensie.
(8) Asiguratii care, dupa îndeplinirea conditiilor de pensionare pentru limita de vârsta reglementate de prezenta lege, contribuie o anumita perioada la sistemul public, regasindu-se în una dintre situatiile prevazute la art. 5, beneficiaza de majorarea punctajului realizat cu 0,3% pentru fiecare luna, respectiv cu 3,6% pentru fiecare an suplimentar.

Art. 79. - CNPAS comunica asiguratului, prin casele teritoriale de pensii, punctajul anual si punctajul cumulat pentru perioada de cotizare, în conditiile art. 39.

Art. 80. - (1) Valoarea unui punct de pensie reprezinta cel putin 45% din salariul mediu brut lunar pe economie, prognozat pentru anul respectiv, si se aproba prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
(2) În situatia în care într-o anumita perioada se constata abateri mai mari de 10% între salariul mediu brut lunar pe economie realizat fata de cel prognozat, CNPAS, de comun acord cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si cu Ministerul Finantelor, va recalcula valoarea punctului de pensie pe baza unei noi prognoze a salariului mediu brut lunar pe economie.


SECTIUNEA a 7-a
Reactualizarea pensiilor

Art. 81. - Dupa aprobarea legii bugetului asigurarilor sociale de stat pensiile aflate în plata se reactualizeaza în functie de valoarea stabilita a punctului de pensie.


SECTIUNEA a 8-a
Stabilirea si plata pensiilor

Art. 82. - (1) Pensia se acorda la cererea persoanei îndreptatite, a mandatarului desemnat de aceasta cu procura speciala, a tutorelui sau a curatorului acesteia.
(2) Cererea de pensionare, împreuna cu actele care dovedesc îndeplinirea conditiilor prevazute de prezenta lege se depun la casa teritoriala de pensii în raza careia se afla domiciliul asiguratului.

Art. 83. - Drepturile de pensie pentru limita de vârsta si de pensie anticipata se cuvin de la data îndeplinirii conditiilor de pensionare prevazute de prezenta lege si se acorda:
a) de la data încetarii calitatii de asigurat, daca cererea a fost depusa în termen de 30 de zile de la aceasta data;
b) de la data depunerii cererii, în cazul persoanelor care nu mai sunt asigurate în momentul solicitarii, precum si în situatia nerespectarii termenului prevazut la lit. a).

Art. 84. - (1) Persoanele care au împlinit vârsta standard de pensionare nu mai pot solicita înscrierea la pensia de invaliditate.
(2) Drepturile de pensie de invaliditate se acorda:
a) de la data încetarii platii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, daca cererea a fost depusa în termen de 60 de zile de la data emiterii deciziei medicale de încadrare în grad de invaliditate;
b) de la data emiterii deciziei medicale de încadrare în grad de invaliditate, în cazul persoanelor care nu mai sunt asigurate la data expertizarii, daca cererea a fost depusa în termenul prevazut la lit. a);
c) de la data depunerii cererii, în situatiile în care s-a depasit termenul prevazut la lit. a).

Art. 85. - (1) Drepturile de pensie de urmas, în cazul persoanelor care îndeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege la data decesului sustinatorului asigurat, se acorda la cerere:
a) începând cu luna urmatoare decesului, în cazul în care sustinatorul decedat era pensionar, daca cererea a fost depusa în termen de 90 de zile de la data decesului;
b) de la data decesului sustinatorului, în cazul în care sustinatorul decedat nu era pensionar la data decesului, daca cererea a fost depusa în termen de 90 de zile de la aceasta data;
c) de la data depunerii cererii, în situatiile în care s-au depasit termenele prevazute la lit. a) si b).
(2) În cazul în care urmasul îndeplineste conditiile prevazute de prezenta lege ulterior datei decesului sustinatorului asigurat, drepturile de pensie de urmas se acorda de la data îndeplinirii conditiilor, daca cererea a fost depusa în termen de 90 de zile de la data îndeplinirii conditiilor.
(3) În situatia în care s-a depasit termenul prevazut la alin. (2), drepturile de pensie de urmas se acorda de la data depunerii cererii.

Art. 86. - (1) Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisa de casa teritoriala de pensii în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii.
(2) Decizia casei teritoriale de pensii va cuprinde temeiurile de fapt si de drept pe baza carora se admite sau se respinge cererea de pensionare.
(3) Decizia de pensionare se comunica în scris persoanei care a solicitat pensionarea, în termen de 5 zile de la data emiterii.

Art. 87. - Decizia de pensionare poate fi contestata la instanta judecatoreasca competenta, în a carei raza teritoriala se afla domiciliul asiguratului, în termen de 30 de zile de la comunicare.

Art. 88. - Decizia de pensionare necontestata în termen este definitiva.

Art. 89. - În situatia în care se constata erori în stabilirea si în plata drepturilor de pensie, se vor opera revizuirile si modificarile legale, atragând, dupa caz, raspunderea celor vinovati.

Art. 90. - (1) Plata pensiei se face lunar.
(2) Pensia se plateste personal titularului, mandatarului desemnat de acesta prin procura speciala sau reprezentantului legal al acestuia.
(3) Modalitatile de plata a pensiilor se stabilesc prin regulament al CNPAS, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 91. - (1) Plata pensiei înceteaza începând cu luna urmatoare celei în care:
a) beneficiarul a decedat;
b) beneficiarul nu mai îndeplineste conditiile legale în temeiul carora i-a fost acordata pensia;
c) urmasul a fost condamnat printr-o hotarâre ramasa definitiva pentru infractiunea de omor sau tentativa de omor comisa asupra sustinatorului.
(2) Instantele judecatoresti au obligatia ca, în termen de 10 zile de la data ramânerii definitive a hotarârii pronuntate în cazurile prevazute la alin. (1) lit. c), sa comunice aceasta situatie, în scris, CNPAS.

Art. 92. - (1) Plata pensiei se suspenda începând cu luna urmatoare celei în care:
a) pensionarul îsi stabileste domiciliul pe teritoriul unui stat cu care România a încheiat conventie de asigurari sociale, daca în cadrul acesteia se prevede ca pensia se plateste de catre celalalt stat;
b) beneficiarul unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate partiale se regaseste în una dintre situatiile prevazute la art. 5;
c) beneficiarul unei pensii de invaliditate nu se prezinta la revizuirea medicala periodica;
d) beneficiarul unei pensii de urmas realizeaza dintr-o activitate profesionala venituri brute lunare mai mari decât jumatate din salariul mediu brut pe economie;
e) copilul urmas nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. 66 lit. b) si c);
f) sotul supravietuitor, beneficiarul unei pensii de urmas, se recasatoreste.
(2) Plata indemnizatiei de însotitor se suspenda pe perioada în care pensionarul de invaliditate gradul I, cu exceptia nevazatorilor, este internat în institutii de asistenta sociala sau în unitati medicale specializate, în care se asigura supraveghere si îngrijire permanenta.

Art. 93. - (1) Reluarea în plata a pensiilor suspendate se face la cerere, începând cu luna urmatoare celei în care a încetat cauza suspendarii, daca cererea a fost depusa în termen de 30 de zile de la data încetarii cauzei suspendarii.
(2) În situatia în care cererea de reluare în plata a fost depusa dupa expirarea termenului de 30 de zile, plata se face începând cu luna urmatoare celei în care a fost depusa cererea.
(3) Reluarea în plata a pensiei de urmas suspendate ca urmare a neîndeplinirii conditiilor prevazute la art. 66 lit. b) si c) se face de la data începerii anului scolar sau de la data emiterii deciziei medicale de încadrare într-un grad de invaliditate.

Art. 94. - (1) Pot cumula pensia cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala, indiferent de nivelul veniturilor respective:
a) copiii urmasi orfani de ambii parinti, pe perioada scolarizarii, pâna la vârstele prevazute la art. 66 lit. a) si b);
b) nevazatorii;
c) pensionarii pentru limita de vârsta.
(2) Beneficiarii pensiei de urmas pot cumula pensia cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala, daca veniturile brute lunare realizate nu depasesc jumatate din salariul mediu brut lunar pe economie.

Art. 95. - (1) Beneficiarii pensiei pentru limita de vârsta pot solicita recalcularea pensiei dupa fiecare stagiu de cotizare de minimum 12 luni, realizat în conditiile prezentei legi.
(2) Cererea de recalculare a pensiei urmeaza aceleasi reguli procedurale privind solutionarea si contestarea, prevazute pentru cererea de pensionare.
(3) Pensia recalculata se acorda începând cu luna urmatoare celei în care s-a depus cererea de recalculare.

Art. 96. - Beneficiarul dreptului de pensie este obligat sa comunice casei teritoriale de pensii orice modificare privind conditiile de acordare si de plata a pensiei, în termen de 15 zile de la aparitia acesteia.

Art. 97. - (1) Sumele ramase neîncasate de catre pensionarul decedat, reprezentând pensia pe luna în care a avut loc decesul, si, dupa caz, drepturile de pensie cuvenite si neachitate pâna la deces se platesc sotului supravietuitor, copiilor, parintilor sau, în lipsa acestora, celorlalti mostenitori, în conditiile dreptului comun.
(2) Sumele prevazute la alin. (1) pot fi solicitate în cadrul termenului general de prescriptie.


CAPITOLUL V
Alte drepturi de asigurari sociale

Art. 98. - (1) Asiguratii sistemului public au dreptul, în afara de pensie, la:
a) indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente în afara muncii, boli profesionale si accidente de munca;
b) prestatii pentru prevenirea îmbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca;
c) indemnizatie pentru maternitate;
d) indemnizatie pentru cresterea copilului sau îngrijirea copilului bolnav;
e) ajutor de deces.
(2) Beneficiaza de drepturile prevazute la alin. (1) asiguratii care au un stagiu de cotizare de cel putin 6 luni, realizat în ultimele 12 luni anterioare producerii riscului.
(3) Asiguratii cu contract individual de munca pe durata determinata, precum si cei prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. IV si VI beneficiaza de drepturile prevazute la alin. (1), daca îndeplinesc conditia de stagiu de cotizare prevazuta la alin. (2) sau de cel putin 12 luni cotizate în ultimele 24 de luni anterioare producerii riscului.
(4) Asiguratii beneficiaza de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, fara conditii de stagiu de cotizare, în cazul accidentelor de munca, bolilor profesionale, urgentelor medico-chirurgicale, tuberculozei si bolilor infectocontagioase din grupa A. Lista cuprinzând urgentele medico-chirurgicale, precum si bolile infectocontagioase din grupa A va fi stabilita prin hotarâre a Guvernului, adoptata în termen de 3 luni de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 99.
- (1) Baza de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni, pe baza carora s-a stabilit contributia individuala de asigurari sociale în lunile respective, conform prevederilor art. 23.
(2) În situatia în care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, pentru asiguratii prevazuti la art. 98 alin. (4) baza de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale o constituie media veniturilor lunare la care s-a calculat contributia de asigurari sociale din lunile respective sau, dupa caz, venitul lunar din prima luna de activitate pentru care s-a stabilit sa se plateasca contributia de asigurari sociale.
(3) Pentru calculul indemnizatiilor de asigurari sociale se utilizeaza numarul de zile lucratoare din luna în care se acorda concediul medical sau, dupa caz, se solicita alte drepturi de asigurari sociale.
(4) La stabilirea numarului de zile lucratoare din luna în care se acorda dreptul de asigurari sociale se au în vedere prevederile legale cu privire la zilele de sarbatori legale în care nu se lucreaza.


SECTIUNEA 1
Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca

Art. 100. - (1) În sistemul public asiguratii beneficiaza de concediu medical si de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, daca dovedesc incapacitatea temporara de munca printr-un certificat medical, eliberat conform reglementarilor în vigoare.
(2) În cazul bolilor profesionale sau accidentelor de munca certificatul medical se vizeaza în mod obligatoriu, prin grija angajatorului, de catre Inspectoratul de Sanatate Publica, respectiv de inspectoratul teritorial de munca în raza caruia se afla sediul angajatorului sau domiciliul asiguratului.
(3) Somerii aflati la cursuri de calificare, recalificare, perfectionare sau, dupa caz, la alte forme de pregatire profesionala, organizate potrivit legii, care, datorita accidentelor survenite în timpul si din cauza practicii profesionale, suporta o incapacitate temporara de munca mai mare de 3 zile, beneficiaza de aceleasi prevederi ca si ceilalti asigurati privind accidentul de munca.

Art. 101. - (1) Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta astfel:
A. de catre angajator, în functie de numarul de angajati avut la data ivirii incapacitatii temporare de munca, astfel:
a) pâna la 20 de angajati, din a 4-a pâna în a 10-a zi de incapacitate temporara de munca;
b) între 21-100 de angajati, din a 4-a pâna în a 15-a zi de incapacitate temporara de munca;
c) peste 100 de angajati, din a 4-a pâna în a 20-a zi de incapacitate temporara de munca;
B. de bugetul asigurarilor sociale de stat, începând cu:
a) a 4-a zi de incapacitate temporara de munca, în cazul persoanelor prevazute la art. 5 alin. (1) pct. III, IV si alin. (2);
b) ziua urmatoare celor suportate de angajator, conform lit. A, si pâna la data încetarii incapacitatii temporare de munca sau pensionarii.
(2) Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca nu se acorda asiguratilor prevazuti la art. 5 pentru primele 3 zile de incapacitate temporara de munca.

Art. 102. - Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli profesionale sau accidente de munca, se suporta din prima zi de incapacitate temporara de munca si pâna la data încetarii acesteia sau pensionarii, astfel:
a) de catre angajator, pentru asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I, II si VI;
b) de catre angajatorul prestator al cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare sau al altor forme de pregatire profesionala pentru someri, organizate potrivit legii, pentru situatiile prevazute la art. 100 alin. (3);
c) de bugetul asigurarilor sociale de stat, pentru asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. IV, V si alin. (2);
d) de bugetul asigurarilor sociale de stat, în cazul asiguratilor prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I si II, precum si al celor prevazuti la alin. (1) pct. III, aflati la cursuri de calificare, recalificare, perfectionare sau la alte forme de pregatire profesionala, organizate potrivit legii, daca bolile profesionale sau accidentele de munca s-au produs din vina acestora.

Art. 103
. - (1) Durata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este de cel mult 180 de zile în interval de un an, socotit din prima zi de îmbolnavire.
(2) Începând cu a 90-a zi concediul medical se poate prelungi pâna la 180 de zile, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale.
(3) Durata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este mai mare în cazul unor boli speciale si se diferentiaza astfel:
a) un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara si unele boli cardiovasculare, stabilite de CNPAS cu acordul Ministerului Sanatatii si al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale;
b) un an, cu drept de prelungire pâna la un an si jumatate de catre medicul expert al asigurarilor sociale, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza meningeala, peritoneala si urogenitala, inclusiv a glandelor suprarenale, precum si pentru SIDA si cancer de orice tip, în functie de stadiul bolii;
c) un an si jumatate, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara operata si osteoarticulara;
d) 6 luni, cu posibilitatea de prelungire pâna la maximum un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculoza extrapulmonara, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale.

Art. 104. - (1) Durata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, în cazul asiguratilor cu contract individual de munca pe durata determinata, precum si al celor prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. IV si VI, este de cel mult 90 de zile în cursul unui an calendaristic.
(2) În cazul în care incapacitatea temporara de munca a asiguratilor mentionati la alin. (1) este cauzata de un accident de munca, boala profesionala, urgente medicochirurgicale, tuberculoza sau boala infectocontagioasa din grupa A, stabilite în conditiile prevazute la art. 98 alin. (4), indemnizatia corespunzatoare se acorda pe toata durata incapacitatii temporare de munca.

Art. 105. - (1) Medicul curant propune pensionarea de invaliditate, daca bolnavul nu a fost recuperat la expirarea duratelor de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, prevazute de prezenta lege.
(2) În situatii temeinic motivate de posibilitatea recuperarii medicul curant propune prelungirea concediului medical peste 180 de zile, în scopul evitarii pensionarii de invaliditate si mentinerii asiguratului în activitate.
(3) Medicul expert al asigurarilor sociale decide, dupa caz, prelungirea concediului medical pentru continuarea programului recuperator, trecerea temporara în alta munca, reducerea programului de lucru, reluarea activitatii în aceeasi profesie sau într-o alta profesie ori pensionarea de invaliditate.
(4) Prelungirea concediului medical peste 180 de zile se face pentru cel mult 90 de zile, conform procedurilor stabilite de CNPAS, în raport cu evolutia cazului si cu rezultatele actiunilor de recuperare.

Art. 106. - În cazul în care s-a emis avizul de pensionare de catre medicul expert al asigurarilor sociale, plata indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca se acorda pâna la sfârsitul lunii urmatoare celei în care s-a dat avizul, fara a se depasi durata maxima de acordare a concediului medical, prevazuta de lege.

Art. 107. - (1) Asiguratii a caror incapacitate temporara de munca a survenit în timpul concediului de odihna sau al concediului fara plata beneficiaza de indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, conform prevederilor art. 101, concediile fiind întrerupte, urmând ca zilele neefectuate sa fie reprogramate.
(2) Beneficiaza de indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, în aceleasi conditii ca si ceilalti asigurati, pensionarii care, potrivit prezentei legi, realizeaza venituri dintr-o activitate profesionala pentru care se calculeaza si se plateste contributia de asigurari sociale.

Art. 108. - (1) Cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca se determina prin aplicarea unui procent de 75% la baza de calcul stabilita conform art. 99.
(2) Cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca cauzata de boala profesionala, accident de munca sau asimilat acestuia, tuberculoza, SIDA, cancer de orice tip si boala infectocontagioasa din grupa A, stabilita în conditiile prevazute la art. 98 alin. (4), este de 100% din baza de calcul stabilita conform art. 99.


SECTIUNEA a 2-a
Prestatii pentru prevenirea îmbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca

Art. 109. - (1) În scopul prevenirii îmbolnavirilor si recuperarii capacitatii de munca, în sistemul public asiguratii pot beneficia de:
a) indemnizatie pentru trecerea temporara în alta munca;
b) indemnizatie pentru reducerea timpului de munca;
c) indemnizatie pentru carantina;
d) ajutoare pentru procurarea de proteze, orteze si de alte produse ortopedice, care nu sunt suportate, potrivit legii, de la asigurarile sociale de sanatate;
e) tratament balnear care nu este suportat, potrivit legii, de la asigurarile sociale de sanatate;
f) reabilitare profesionala.
(2) Asiguratii aflati în incapacitate temporara de munca pe o perioada mai mare de 90 de zile, precum si pensionarii de invaliditate pot beneficia de tratament balnear si reabilitare profesionala, în conformitate cu prevederile programului individual de recuperare.

Art. 110.
- (1) Asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I si II, care, datorita unei boli profesionale sau unui accident de munca, nu mai pot lucra în conditiile de la locul de munca anterior producerii riscului, pot trece temporar în alta munca.
(2) Indemnizatia pentru trecerea temporara în alta munca se acorda, daca la noul loc de munca asiguratul realizeaza un venit salarial brut lunar inferior mediei veniturilor lunare din ultimele 6 luni anterioare riscului, care au constituit baza de calcul al contributiei de asigurari sociale în lunile respective.

Art. 111. - Indemnizatia pentru reducerea timpului de munca cu o patrime din durata normala se acorda asiguratilor cu contract individual de munca care, din motive de sanatate, nu mai pot realiza durata normala de munca.

Art. 112. - (1) Indemnizatiile prevazute la art. 110 si 111 se acorda, la propunerea medicului curant, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale pentru cel mult 90 de zile într-un an calendaristic, în una sau mai multe etape.
(2) Cuantumul lunar al indemnizatiilor prevazute la art. 110 si 111 este egal cu diferenta dintre baza de calcul stabilita conform art. 99 si venitul salarial brut realizat de asigurat la noul loc de munca sau prin reducerea timpului normal de munca, fara a depasi 25% din baza de calcul.

Art. 113. - (1) Indemnizatia pentru carantina se acorda asiguratilor carora li se interzice continuarea activitatii din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilita prin certificatul eliberat de inspectoratul de sanatate publica.
(2) Cuantumul lunar al indemnizatiei pentru carantina reprezinta 75% din baza de calcul stabilita conform art. 99.

Art. 114. - Indemnizatiile prevazute la art. 109 alin. (1) lit. a), b) si c) se suporta integral din bugetul asigurarilor sociale de stat.

Art. 115. - (1) Asiguratii si pensionarii sistemului public pot beneficia de ajutoare si indemnizatii de la bugetul asigurarilor sociale de stat pentru procurare de proteze, orteze si de alte produse ortopedice, care nu sunt suportate, potrivit legii, de la asigurarile sociale de sanatate.
(2) Modalitatile de stabilire si de acordare a ajutoarelor si indemnizatiilor pentru procurarea de proteze, orteze si de alte produse ortopedice se stabilesc prin lege.

Art. 116. - (1) Pentru asiguratii prevazuti la art. 109 alin. (2) medicul expert al asigurarilor sociale întocmeste programul individual de recuperare, în functie de natura, stadiul si prognosticul bolii, structurat pe etape.
(2) Programul individual de recuperare este obligatoriu si se realizeaza de catre organele competente.
(3) Dreptul la prestatii de asigurari sociale se suspenda în cazul în care asiguratii nu urmeaza sau nu respecta programul individual de recuperare.
(4) Dupa fiecare etapa prevazuta în programul individual de recuperare asiguratii sunt supusi reexaminarii medicale. În functie de rezultatele acesteia medicul expert al asigurarilor sociale, dupa caz, actualizeaza programul individual de recuperare, recomanda reluarea activitatii profesionale sau propune pensionarea de invaliditate.
(5) Asiguratii care si-au redobândit capacitatea de munca total sau partial se pot reîncadra în munca potrivit recomandarilor medicului expert al asigurarilor sociale, cu sprijinul caselor teritoriale de pensii si al agentiilor pentru ocupare si formare profesionala judetene si a municipiului Bucuresti.

Art. 117. - (1) Programul individual de recuperare poate include tratament balnear care nu este suportat, potrivit legii, de la asigurarile sociale de sanatate, în functie de tipul bolii.
(2) Durata tratamentului balnear este de 15-21 de zile si se stabileste de medicul expert al asigurarilor sociale în functie de tipul afectiunii si de natura tratamentului.
(3) Pentru asiguratii prevazuti la art. 109 alin. (2) contravaloarea biletelor pentru tratament balnear se suporta integral din bugetul asigurarilor sociale de stat.
(4) Pot beneficia de tratament balnear si alte categorii de asigurati, în limitele fondului alocat pentru tratament balnear, cu suportarea de catre beneficiar a unei parti din costul biletului de tratament balnear.
(5) Criteriile pe baza carora se acorda bilete pentru tratament balnear, precum si nivelul cotei de participare individuala a asiguratilor se aproba anual de CNPAS.


SECTIUNEA a 3-a
Indemnizatia de maternitate

Art. 118. - (1) Asiguratele au dreptul, pe o perioada de 126 de zile calendaristice, la concediu pentru sarcina si lauzie, perioada în care beneficiaza de indemnizatie de maternitate.
(2) De aceleasi drepturi beneficiaza si femeile care au încetat plata contributiei de asigurari sociale, în conditiile prezentei legi, dar care nasc în termen de 9 luni de la data pierderii calitatii de asigurat.

Art. 119.
- (1) Concediul pentru sarcina se acorda pe o perioada de 63 de zile înainte de nastere, iar concediul pentru lauzie pe o perioada de 63 de zile dupa nastere.
(2) Concediile pentru sarcina si lauzie se compenseaza între ele, în functie de recomandarea medicului si de optiunea persoanei beneficiare.
(3) Persoanele cu handicap asigurate beneficiaza, la cerere, de concediu pentru sarcina, începând cu luna a 6-a de sarcina.
(4) În cazul în care copilul se naste mort sau moare în perioada concediului de lauzie, indemnizatia de maternitate se acorda pe toata durata acestuia.

Art. 120. - (1) Cuantumul lunar al indemnizatiei de maternitate este de 85% din baza de calcul stabilita conform art. 99.
(2) Indemnizatia de maternitate se suporta integral din bugetul asigurarilor sociale de stat.


SECTIUNEA a 4-a
Indemnizatia pentru cresterea copilului sau îngrijirea copilului bolnav

Art. 121. - (1) Asiguratii au dreptul la:
a) indemnizatie pentru cresterea copilului pâna la împlinirea vârstei de 2 ani si, în cazul copilului cu handicap, pâna la împlinirea vârstei de 3 ani;
b) indemnizatie pentru îngrijirea copilului bolnav în vârsta de pâna la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, pâna la împlinirea vârstei de 18 ani.
(2) Indemnizatiile prevazute la alin. (1) se suporta integral din bugetul asigurarilor sociale de stat.

Art. 122. - (1) Beneficiaza, la cerere, de indemnizatia pentru cresterea copilului sau pentru îngrijirea copilului bolnav, optional, unul dintre parinti, daca solicitantul îndeplineste conditiile de stagiu de cotizare prevazute la art. 98 alin. (2) sau (3).
(2) De aceleasi drepturi beneficiaza si asiguratul care, în conditiile legii, a adoptat, a fost numit tutore, caruia i s-au încredintat copii spre crestere si educare sau în plasament familial.

Art. 123. - (1) Indemnizatia pentru cresterea copilului pâna la împlinirea vârstei de 2 ani se acorda, la cerere, pe baza livretului de familie.
(2) Indemnizatia pentru cresterea copilului cu handicap pâna la împlinirea vârstei de 3 ani se acorda, la cerere, pe baza livretului de familie si a certificatului de persoana cu handicap, emise în conditiile legii.
(3) Indemnizatia pentru îngrijirea copilului bolnav în vârsta de pâna la 7 ani sau a copilului cu handicap cu afectiuni intercurente pâna la împlinirea vârstei de 18 ani se acorda pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul de familie si a certificatului pentru persoanele cu handicap emis, în conditiile legii, dupa caz.

Art. 124. - Durata de acordare a indemnizatiei prevazute la art. 121 alin. (1) lit. b) este de 14 zile calendaristice pe an pentru un copil, cu exceptia situatiilor în care copilul contracteaza boli contagioase, este imobilizat în aparat gipsat sau este supus unor interventii chirurgicale; durata concediului medical în aceste cazuri va fi stabilita de medicul de familie.

Art. 125. - Cuantumul lunar al indemnizatiei prevazute la art. 121 alin. (1) lit. a) si b) este de 85% din baza de calcul stabilita conform art. 99.


SECTIUNEA a 5-a
Ajutorul de deces

Art. 126. - (1) În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului beneficiaza de ajutor de deces o singura persoana care poate fi, dupa caz, sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul, mostenitorul, în conditiile dreptului comun, sau, în lipsa acesteia, persoana care dovedeste ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces.
(2) Cuantumul ajutorului de deces se stabileste anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat si nu poate fi mai mic decât valoarea salariului mediu brut pe economie prognozat si facut public de catre CNPAS, conform prevederilor art. 5 alin. (3).

Art. 127. - (1) Asiguratul sau pensionarul beneficiaza de ajutor de deces în cazul decesului unui membru de familie aflat în întretinerea sa si care nu are un drept propriu de asigurari sociale.
(2) Se considera membru de familie, în sensul prezentei legi:
a) sotul;
b) copiii proprii, copiii adoptati, copiii aflati în plasament familial sau cei încredintati spre crestere si educare familiei, în vârsta de pâna la 18 ani sau, daca îsi continua studiile, pâna la terminarea acestora, fara a depasi vârsta de 26 de ani;
c) parintii si bunicii oricaruia dintre soti.
(3) Ajutorul de deces cuvenit pentru un membru de familie reprezinta jumatate din cuantumul prevazut la art. 126 alin. (2).

Art. 128. - Ajutorul de deces se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat si se acorda, la cerere, pe baza certificatului de deces.


SECTIUNEA a 6-a
Alte dispozitii privind drepturile de asigurari sociale

Art. 129. - În cazul falimentului angajatorului indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, care a început sa curga anterior acestei situatii si care, potrivit prezentei legi, se suporta de catre angajator, se achita asiguratilor din bugetul asigurarilor sociale de stat, sumele urmând sa fie recuperate conform procedurii prevazute de prezenta lege.

Art. 130. - Pentru persoana asigurata care se regaseste în doua sau mai multe situatii prevazute la art. 5 si care desfasoara activitate în mai multe unitati, în fiecare fiind asigurata conform prezentei legi, indemnizatiile de asigurari sociale se calculeaza si se platesc, dupa caz, de fiecare angajator sau de casele teritoriale de pensii, în conditiile legii.

Art. 131. - Durata concediilor medicale pentru tuberculoza, sarcina, lauzie si îngrijirea copilului bolnav nu diminueaza numarul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afectiuni.

Art. 132. - (1) Concediile medicale acordate cu întrerupere între ele se iau în considerare separat, durata lor necumulându-se, iar plata se suporta conform art. 101 si 102.
(2) În situatia în care, în aceeasi luna, un asigurat are doua sau mai multe concedii medicale pentru afectiuni diferite, fara întrerupere între ele, indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se calculeaza si se suporta separat, iar plata se face conform art. 101 si 102.

Art. 133. - (1) Calculul si plata indemnizatiilor de asigurari sociale se fac pe baza certificatului medical emis în conditiile legii, care constituie ordin de plata.
(2) Calculul si plata indemnizatiei de asigurari sociale se fac lunar de catre:
a) angajator, cel mai târziu o data cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectiva, pentru asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I, II si VI;
b) institutia care administreaza bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, în termen de 3 zile de la data depunerii certificatului medical, pentru someri;
c) casa teritoriala de pensii, în termen de 3 zile de la data depunerii certificatului medical, pentru asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. IV si alin. (2).

Art. 134. - CNPAS, pe baza normelor metodologice emise, efectueaza, prin intermediul caselor teritoriale de pensii, controlul asupra corectitudinii acordarii concediilor medicale, respectarii programelor recuperatorii si oportunitatii stabilirii acestora.

Art. 135. - Ajutorul de deces se achita în termen de 24 de ore de la solicitare de catre:
a) angajator, în cazul decesului asiguratului prevazut la art. 5 alin. (1) pct. I, II sau VI, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
b) institutia care gestioneaza bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, în cazul decesului somerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
c) casa teritoriala de pensii, în cazul decesului pensionarului sau asiguratului prevazut la art. 5 alin. (1) pct. IV sau alin. (2), respectiv al unui membru de familie al acestuia.

Art. 136. - (1) Indemnizatiile de asigurari sociale se achita beneficiarului, reprezentantului legal sau mandatarului desemnat prin procura speciala de catre acesta.
(2) Indemnizatiile de asigurari sociale cuvenite pentru luna în curs si neachitate asiguratului decedat se platesc sotului supravietuitor, copiilor, parintilor sau, în lipsa acestora, persoanei care dovedeste ca l-a îngrijit pâna la data decesului.

Art. 137. - (1) Indemnizatiile si ajutoarele de asigurari sociale pot fi solicitate, pe baza actelor justificative, în termenul de prescriptie de 3 ani, calculat de la data la care beneficiarul era în drept sa le solicite.
(2) Cuantumul indemnizatiilor si ajutoarelor de asigurari sociale solicitate potrivit alin. (1) se achita la nivelul cuvenit pentru perioada prevazuta în certificatul medical neonorat sau, dupa caz, la data decesului, înscrisa în certificatul de deces.

Art. 138. - (1) Plata indemnizatiilor de asigurari sociale înceteaza începând cu ziua urmatoare celei în care:
a) beneficiarul a decedat;
b) beneficiarul nu mai îndeplineste conditiile legale pentru acordarea indemnizatiilor;
c) beneficiarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat cu care România nu are încheiata conventie de asigurari sociale;
d) beneficiarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul unui stat cu care România a încheiat conventie de asigurari sociale, daca în cadrul acesteia se prevede ca indemnizatiile se platesc de catre celalalt stat.
(2) Plata indemnizatiilor de asigurari sociale se suspenda pe perioada în care beneficiarul indemnizatiei prevazute la art. 121 este decazut din drepturile parintesti, respectiv din dreptul de a fi tutore, sau copilul este abandonat ori internat într-o institutie de ocrotire.
(3) Reluarea în plata a indemnizatiei de asigurari sociale suspendate potrivit alin. (2) se face la cerere, începând cu ziua urmatoare celei în care a încetat cauza suspendarii.


CAPITOLUL VI
Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale

Art. 139. - (1) CNPAS este institutie publica autonoma de interes national, cu personalitate juridica, care administreaza si gestioneaza sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.
(2) Sediul CNPAS este în municipiul Bucuresti.
(3) Casa de pensii a municipiului Bucuresti si casele judetene de pensii sunt servicii publice, învestite cu personalitate juridica.


SECTIUNEA 1
Organizarea CNPAS

Art. 140. - (1) Conducerea CNPAS este formata din presedinte si consiliul de administratie, compus din 19 persoane, dintre care un presedinte si 18 membri.
(2) Presedintele CNPAS este numit de primul-ministru pe o perioada de 5 ani si îndeplineste si functia de presedinte al consiliului de administratie.
(3) Presedintele CNPAS este ordonator principal de credite pentru bugetul asigurarilor sociale de stat si poate delega aceasta atributie în conditiile legii.
(4) Membrii consiliului de administratie sunt reprezentanti ai Guvernului, patronatului si asiguratilor, dupa cum urmeaza:
a) 6 reprezentanti ai Guvernului;
b) 6 reprezentanti ai patronatului;
c) 6 reprezentanti ai asiguratilor, dintre care:
- 3 reprezentanti ai confederatiilor sindicale reprezentative;
- 3 reprezentanti ai organizatiilor nationale ale pensionarilor.
(5) Membrii consiliului de administratie sunt numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea Guvernului, a organizatiilor patronale, confederatiilor sindicale reprezentative si a organizatiilor nationale ale pensionarilor, dupa caz.
(6) Membrii consiliului de administratie sunt numiti pe o perioada de 4 ani.
(7) Consiliul de administratie functioneaza în mod legal în prezenta a cel putin 13 dintre membrii sai.
(8) Membrii consiliului de administratie pot fi revocati de primul-ministru, la propunerea celor care i-au desemnat.

Art. 141. - (1) CNPAS îsi elaboreaza statutul propriu care se aproba prin hotarâre a Guvernului si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Statutul va cuprinde în mod obligatoriu atributiile consiliului de administratie, ale presedintelui CNPAS, precum si modul de organizare si functionare a CNPAS si a caselor teritoriale de pensii.

Art. 142. - Cheltuielile privind organizarea si functionarea sistemului public se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat, în limita unui procent de 3% aplicat cheltuielilor anuale totale prevazute prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Art. 143.
- Salarizarea presedintelui si a personalului angajat al CNPAS, al caselor teritoriale de pensii, precum si indemnizatiile membrilor consiliului de administratie se stabilesc prin lege, care va fi elaborata în termen de 90 de zile de la data înfiintarii CNPAS.


SECTIUNEA a 2-a
Atributiile CNPAS

Art. 144. - În aplicarea prevederilor prezentei legi CNPAS îndeplineste urmatoarele atributii:
a) îndruma si controleaza modul de aplicare a dispozitiilor legale de catre casele teritoriale de pensii, precum si de catre persoanele juridice si fizice carora le revin drepturi si obligatii care decurg din prezenta lege;
b) furnizeaza datele necesare pentru fundamentarea si elaborarea bugetului asigurarilor sociale de stat;
c) prezinta Guvernului si partenerilor sociali rapoarte cu privire la modul de administrare a bugetului asigurarilor sociale de stat;
d) publica bianual raportul sau de activitate;
e) colecteaza si vireaza contributiile de asigurari sociale si alte tipuri de contributii, potrivit dispozitiilor legale în vigoare;
f) urmareste încasarea veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat;
g) ia masuri, în conditiile legii, pentru dezvoltarea si administrarea eficienta a patrimoniului sistemului public, precum si pentru asigurarea integritatii acestuia;
h) ia masuri, în conditiile legii, pentru protectia fondurilor de asigurari sociale;
i) asigura evidenta la nivel national a tuturor contribuabililor la sistemul public;
j) asigura evidenta drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale la nivel national, pe baza codului personal de asigurari sociale;
k) certifica anual stagiul de cotizare si punctajul pentru fiecare asigurat;
l) îndruma si controleaza activitatea de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca;
m) aplica prevederile conventiilor internationale de asigurari sociale la care România este parte;
n) dezvolta relatii cu organisme similare în domeniul asigurarilor sociale din alte tari, în baza conventiilor încheiate de statul român;
o) organizeaza selectia, pregatirea si perfectionarea profesionala a personalului din domeniul asigurarilor sociale;
p) asigura introducerea, extinderea, întretinerea si protectia sistemelor automate de calcul si de evidenta;
r) asigura reprezentarea în fata instantelor judecatoresti în litigiile în care este implicata ca urmare a aplicarii dispozitiilor prezentei legi;
s) îndeplineste orice alte atributii stabilite prin dispozitii legale.


CAPITOLUL VII
Raspunderea juridica

Art. 145. - Încalcarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea materiala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz.


SECTIUNEA 1
Infractiuni

Art. 146. - Fapta persoanei care dispune utilizarea în alte scopuri si nevirarea la bugetul asigurarilor sociale de stat a contributiei de asigurari sociale, retinuta de la asigurat, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.

Art. 147. - Completarea formularelor tip privind contributia de asigurari sociale de catre functionar cu date nereale, având ca efect denaturarea evidentelor privind asiguratii, stagiul de cotizare sau contributia de asigurari sociale ori efectuarea de cheltuieli nejustificate din bugetul asigurarilor sociale de stat constituie infractiune de fals intelectual si se pedepseste potrivit prevederilor Codului penal.


SECTIUNEA a 2-a
Contraventii

Art. 148. - Constituie contraventie urmatoarele fapte, daca nu sunt savârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni:
a) nedepunerea la termen a declaratiei prevazute la art. 6 alin. (1);
b) nedepunerea la termen a declaratiei de asigurare prevazute la art. 6 alin. (2);
c) nerespectarea cotelor de contributie de asigurari sociale stabilite conform art. 18 alin. (3) si art. 21;
d) nerespectarea metodologiei de încadrare în conditii deosebite de munca, conform art. 19 alin. (2)-(5);
e) nerespectarea prevederilor art. 23, 24 si 25 privind baza de calcul a contributiei de asigurari sociale;
f) nerespectarea prevederilor art. 31 privind majorarile de întârziere la plata contributiei de asigurari sociale;
g) nerespectarea prevederilor art. 96 privind obligatia anuntarii modificarilor survenite pentru acordarea pensiei;
h) neachitarea de catre angajator a indemnizatiilor de asigurari sociale care se suporta din fonduri proprii, conform prevederilor art. 101 si 102;
i) calculul si plata eronata ale indemnizatiilor si ajutoarelor de asigurari sociale de catre institutia care efectueaza plata conform prevederilor art. 133 si 135;
j) nerespectarea prevederilor art. 189;
k) nevirarea, în conditiile legii, la bugetul asigurarilor sociale de stat a contributiei de asigurari sociale;
l) refuzul de a pune la dispozitie organelor de control ale CNPAS si ale caselor teritoriale de pensii documentele justificative si actele de evidenta necesare în vederea stabilirii obligatiilor de asigurari sociale.

Art. 149. - Contraventiile prevazute la art. 148 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cele prevazute la lit. b), c), f), g) si i), cu amenda de la 3.000.000 lei la 6.000.000 lei;
b) cele prevazute la lit. a), d), e), h), j), k) si l), cu amenda de la 6.000.000 lei la 9.000.000 lei.

Art. 150. - Nivelul amenzilor, prevazut la art. 149, va fi actualizat prin hotarâre a Guvernului.

Art. 151. - Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de organele de control ale CNPAS si ale caselor teritoriale de pensii.

Art. 152. - Amenzile contraventionale, aplicate conform prezentei legi, constituie venituri la bugetul asigurarilor sociale de stat.

Art. 153. - (1) Dispozitiile prezentei legi, referitoare la stabilirea si sanctionarea contraventiilor, se completeaza cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile ulterioare.
(2) Dispozitiile prezentei legi, referitoare la obligatiile fata de bugetul asigurarilor sociale de stat, se completeaza cu prevederile Legii nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale.


CAPITOLUL VIII
Jurisdictia asigurarilor sociale

Art. 154. - (1) Jurisdictia asigurarilor sociale se realizeaza prin tribunale si curti de apel.
(2) La data intrarii în vigoare a prezentei legi se organizeaza sectii de asigurari sociale sau, dupa caz, complete specializate pentru asigurari sociale la nivelul tribunalelor si curtilor de apel, cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata, cu modificarile ulterioare.
(3) Pentru aplicarea dispozitiilor alin. (1) si (2) numarul maxim de posturi de judecatori si personal de specialitate auxiliar se suplimenteaza prin hotarâre a Guvernului.

Art. 155. - Tribunalele solutioneaza în prima instanta litigiile privind:
a) modul de calcul si de depunere a contributiei de asigurari sociale;
b) modul de stabilire a majorarilor de întârziere;
c) înregistrarea, evidenta si certificarea contributiei de asigurari sociale;
d) deciziile de pensionare;
e) refuzul nejustificat de rezolvare a unei cereri privind drepturile de asigurari sociale;
f) modul de stabilire si de plata a pensiilor, a indemnizatiilor si a altor drepturi de asigurari sociale;
g) plângerile împotriva proceselor-verbale de contraventii încheiate conform prezentei legi;
h) contestatiile împotriva masurilor de executare silita, dispuse în baza prezentei legi;
i) alte drepturi si obligatii de asigurari sociale nascute în temeiul prezentei legi.

Art. 156. - Cererile îndreptate împotriva CNPAS sau împotriva caselor teritoriale de pensii se adreseaza instantei în a carei raza teritoriala îsi are domiciliul sau sediul reclamantul. Celelalte cereri se adreseaza instantei în a carei raza teritoriala îsi are domiciliul sau sediul pârâtul.

Art. 157. - (1) Împotriva hotarârilor tribunalelor se poate face recurs la curtea de apel competenta.
(2) Hotarârile curtilor de apel, precum si hotarârile tribunalelor, neatacate cu recurs în termen, sunt definitive si irevocabile.

Art. 158. - Prevederile prezentei legi, referitoare la jurisdictia asigurarilor sociale, se completeaza cu dispozitiile Codului de procedura civila si ale Legii nr. 92/1992, republicata, cu modificarile ulterioare.

Art. 159. - Cererile în fata oricaror organe sau instante, precum si toate actele procedurale în legatura cu litigiile, având ca obiect drepturi sau obligatii de asigurari sociale, sunt scutite de orice fel de taxa de timbru.


CAPITOLUL IX
Dispozitii tranzitorii

Art. 160. - (1) Vechimea în munca recunoscuta pentru stabilirea pensiilor pâna la intrarea în vigoare a prezentei legi constituie stagiu de cotizare.
(2) Constituie stagiu de cotizare si perioadele în care, anterior intrarii în vigoare a prezentei legi, o persoana:
a) s-a aflat în una dintre situatiile prevazute la art. 38;
b) a beneficiat de prevederile Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile ulterioare.
(3) Constituie stagiu de cotizare si timpul util la pensie realizat de agricultori, în conditiile reglementate de Legea nr. 80/1992 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si cel realizat anterior aparitiei Legii nr. 80/1992.
(4) Persoanele carora pâna la data intrarii în vigoare a prezentei legi nu li s-a calculat timpul util în baza Legii nr. 80/1992, republicata, cu modificarile ulterioare, vor putea solicita caselor teritoriale de pensii, în termen de un an de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, stabilirea timpului util.
(5) Dovada vechimii în munca, a timpului util la pensie pentru agricultori si a duratei de asigurare, realizata pâna la intrarea în vigoare a prezentei legi, se face cu carnetul de munca, carnetul de asigurari sociale sau cu alte acte prevazute de lege, pe baza carora se poate stabili ca s-a achitat contributia de asigurari sociale.
(6) Certificarea stagiului de cotizare, realizat anterior intrarii în vigoare a prezentei legi, se realizeaza de catre CNPAS prin casele teritoriale de pensii, pe masura preluarii datelor din actele doveditoare prevazute la alin. (5).

Art. 161. - (1) În cazul în care în carnetul de munca, în carnetul de asigurari sociale sau în oricare alt act prevazut de lege au fost înregistrate salarii pe ora sau salarii pe zi, salariile lunare se vor calcula prin înmultirea salariilor orare sau, dupa caz, zilnice cu numarul mediu de ore pe luna, respectiv cu numarul mediu de zile lucratoare pe luna din perioadele respective, astfel:
a) 25,5 zile (204 ore) pe luna, pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 1978;
b) 24,5 zile (196 de ore) pe luna, pentru perioada 1 ianuarie 1978 - 1 martie 1990;
c) 23,6 zile (189 de ore) pe luna, pentru perioada 1 martie 1990 - 30 septembrie 1990;
d) 21,25 zile (170 de ore) pe luna, pentru perioada 1 octombrie 1990 - 1 ianuarie 1997;
e) 21,16 zile (169,33 de ore) pe luna, pentru anul 1997;
f) 21,25 zile (170 de ore) pe luna, pentru anul 1998;
g) 21,50 zile (172 de ore) pe luna, pentru anul 1999;
h) pentru anul 2000 si în continuare numarul mediu de zile si, respectiv, de ore lucratoare pe luni se vor calcula conform prevederilor Legii nr. 75/1996 pentru stabilirea zilelor de sarbatoare legala în care nu se lucreaza.
(2) În conditiile în care, pentru o anumita perioada, în carnetul de munca nu sunt înregistrate drepturile salariale, asiguratul poate prezenta acte doveditoare de certificare. În caz contrar drepturile salariale luate în calcul se considera egale cu salariul minim brut pe economie, în vigoare în perioada respectiva.

Art. 162. - (1) Pentru persoanele asigurate în alte sisteme de asigurari sociale, integrate în sistemul asigurarilor sociale de stat pâna la data intrarii în vigoare a prezentei legi, la determinarea punctajului se ia în calcul, dupa caz, salariul minim pe economie, venitul asigurat stipulat în contractul de asigurare la care s-a achitat contributia de asigurari sociale sau salariul, inclusiv celelalte drepturi, înregistrate în carnetul de munca.
(2) La determinarea punctajului anual pentru fiecare an util realizat în cadrul fostelor unitati agricole cooperatiste, precum si pentru fiecare an de contributie, realizat de taranii cu gospodarie individuala din zonele necooperativizate, pâna la data intrarii în vigoare a Legii nr. 80/1992, republicata, cu modificarile ulterioare, se utilizeaza salariul minim pe economie brut sau net, dupa caz, din perioadele respective.
(3) Pentru perioadele de contributie realizate conform Legii nr. 80/1992, republicata, cu modificarile ulterioare, si pâna la intrarea în vigoare a prezentei legi, la determinarea punctajului anual se ia în calcul venitul asigurat la care s-a platit contributia de asigurari sociale.

Art. 163. - (1) Pentru perioadele asimilate, care au constituit vechime în munca utila la pensie considerata în conditiile legii pâna la intrarea în vigoare a prezentei legi, la determinarea punctajului anual al asiguratului se utilizeaza, dupa caz, salariul minim pe economie brut sau net, respectiv salariul de baza minim brut pe tara din perioadele respective.
(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) perioadele recunoscute în conditiile Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile ulterioare, pentru care la determinarea punctajului anual al asiguratului se utilizeaza echivalentul a 1,5 salarii minime pe economie brute sau nete, dupa caz, din perioadele respective.

Art. 164. - (1) La determinarea punctajelor anuale pâna la intrarea în vigoare a prezentei legi se utilizeaza salariile brute sau nete, dupa caz, în conformitate cu modul de înregistrare a acestora în carnetul de munca, astfel:
a) salariile brute, pâna la data de 1 iulie 1977;
b) salariile nete, de la data de 1 iulie 1977 pâna la data de 1 ianuarie 1991;
c) salariile brute, de la data de 1 ianuarie 1991.
(2) Salariile anuale medii si minime pe economie, brute sau nete, dupa caz, pâna la intrarea în vigoare a prezentei legi, sunt prezentate în anexele nr. 6 si 7.

Art. 165. - (1) Asiguratii care au contribuit la Fondul pentru pensia suplimentara cu 2%, 3%, respectiv 5%, beneficiaza de o crestere a punctajului, determinat prin aplicarea urmatoarelor procente la punctajele anuale realizate în aceste perioade, astfel:
a) 16% pentru perioada 1 ianuarie 1967-1 ianuarie 1973;
b) 13% pentru perioada 1 ianuarie 1973-1 ianuarie 1978;
c) 14% pentru perioada 1 ianuarie1978-1 iulie 1986;
d) 21% pentru perioada 1 iulie 1986-1 noiembrie 1990;
e) 15% pentru perioada 1 noiembrie 1990-1 aprilie 1991;
f) 14% pentru perioada 1 aprilie 1991-1 aprilie 1992;
g) 13% pentru perioada 1 aprilie 1992-1 ianuarie 1999;
h) 22% pentru perioada 1 ianuarie 1999-1 februarie 1999;
i) 17% pentru perioada de dupa 1 februarie 1999.
(2) Asiguratii care au contribuit cu 4% la Fondul pentru pensia suplimentara beneficiaza de o crestere a punctajului, determinat prin aplicarea urmatoarelor procente la punctajele anuale realizate în aceste perioade, astfel:
a) 26% pentru perioada 1 iulie 1977-1 ianuarie 1978;
b) 28% pentru perioada 1 ianuarie 1978-1 iulie 1986.

Art. 166. - Punctajul anual realizat pâna la intrarea în vigoare a prezentei legi nu este supus plafonarii prevazute la art. 78.

Art. 167.
- De la data intrarii în vigoare a prezentei legi si pâna la data în care stagiile complete de cotizare cerute sunt de 30 de ani pentru femei si 35 de ani pentru barbati:
a) persoanele care au desfasurat activitati încadrate prin prezenta lege în conditii deosebite de munca beneficiaza de reducerea vârstelor standard de pensionare, cu respectarea conditiilor prevazute la art. 42, în raport cu vârstele standard de pensionare prevazute în anexa nr. 3;
b) persoanele care au desfasurat activitati încadrate prin prezenta lege în conditii speciale de munca beneficiaza de reducerea vârstelor standard de pensionare în conditiile prevazute în anexele nr. 4 si 5.

Art. 168. - (1) Guvernul va lua masuri de recorelare a tuturor categoriilor de pensii, având în vedere schimbarile produse în baza de calcul a acestora începând cu anul 1991, ca urmare a trecerii la salarii individuale brute, a luarii în considerare a sporurilor cu caracter permanent, precum si a majorarii salariilor în sectorul bugetar sau negocierii acestora la societati comerciale si regii autonome.
(2) Metodologia de recorelare a pensiilor în conditiile prevazute la alin. (1) va fi stabilita prin hotarâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 169. - (1) Pensia poate fi recalculata prin adaugarea stagiilor de cotizare nevalorificate la stabilirea acesteia.
(2) Cererea de recalculare a pensiei urmeaza aceleasi reguli procedurale privind solutionarea si contestarea, prevazute pentru cererea de pensionare.
(3) Pensia recalculata se acorda începând cu luna urmatoare celei în care s-a depus cererea de recalculare.

Art. 170. - (1) Pentru perioadele anterioare intrarii în vigoare a prezentei legi, în care o persoana a fost asigurata simultan la doua sau mai multe sisteme de asigurari sociale care au fost integrate în sistemul asigurarilor sociale de stat, la stabilirea punctajului perioadele respective se iau în calcul o singura data.
(2) Pentru perioadele anterioare intrarii în vigoare a prezentei legi, în care o persoana a fost asigurata simultan la sistemul de asigurari sociale si pensii pentru agricultori si la sistemul de asigurari sociale de stat, la stabilirea punctajului se cumuleaza veniturile asigurate din perioadele respective.

Art. 171. - În cazul modificarii numarului de urmasi dupa intrarea în vigoare a prezentei legi, pentru o pensie stabilita pe baza legislatiei anterioare, pensia pentru sotul supravietuitor se recalculeaza potrivit prezentei legi, cu îndeplinirea conditiilor existente la data deciziei initiale.

Art. 172. - (1) Litigiile care se refera la drepturile ce fac obiectul prezentei legi, aflate pe rolul instantelor la data intrarii în vigoare a acesteia, se vor judeca potrivit legii în baza careia a fost stabilit dreptul.
(2) Pâna la înfiintarea sectiilor de asigurari sociale si a completelor specializate pentru asigurari sociale la nivelul tribunalelor si al curtilor de apel, cererile privind raporturile de asigurari sociale, nascute în temeiul prezentei legi, se depun la instantele competente sa le solutioneze conform legislatiei anterioare.

Art. 173. - (1) În termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al României primul-ministru va numi presedintele CNPAS.
(2) În termen de 30 de zile de la numirea presedintelui CNPAS se constituie consiliul de administratie si se aproba statutul CNPAS.

Art. 174. - (1) În termen de 30 de zile de la data adoptarii statutului CNPAS preia activitatile corespunzatoare functionarii si organizarii sistemului public de la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, directiile generale de munca si protectie sociala judetene si a municipiului Bucuresti, precum si de la Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperarea Capacitatii de Munca si Oficiul Central de Plata Pensiilor.
(2) În termenul prevazut la alin. (1) CNPAS preia:
a) în administrare - dotarile, cladirile, spatiile si terenurile proprietate publica a statului, utilizate sau aflate în administrarea structurilor prevazute la alin. (1), conform listei aprobate prin hotarâre a Guvernului;
b) în proprietate - casele de odihna si tratament balnear ale taranimii, patrimoniul fostei Uniuni Nationale a Cooperativelor Agricole de Productie si al uniunilor sale judetene, patrimoniul fostei Case de Asigurari Sociale si Pensii din Cooperatia Mestesugareasca si al unitatilor sale teritoriale, precum si elementele de patrimoniu care se afla sau care se va dovedi ulterior ca s-au aflat în proprietatea sistemelor de asigurari sociale integrate în sistemul asigurarilor sociale de stat.
(3) Organizarea caselor de odihna si tratament balnear ale taranimii, prevazute la alin. (2) lit. b), se face prin hotarâre a Guvernului.
(4) CNPAS are obligatia sa revendice bunurile imobile care au apartinut asigurarilor sociale si care au fost trecute în proprietatea statului sau a altor persoane juridice.
(5) Sumele provenite din exploatarea bunurilor prevazute la alin. (2) lit. b), care depasesc cheltuielile, constituie venituri la bugetul asigurarilor sociale de stat.

Art. 175. - (1) De la data constituirii consiliului de administratie si pâna la intrarea în vigoare a prezentei legi CNPAS organizeaza casele teritoriale de pensii.
(2) În termen de 30 de zile de la data adoptarii statutului CNPAS preia de la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, pe baza de protocol si bilant contabil, bugetul asigurarilor sociale de stat, precum si indicatorii aferenti cheltuielilor de personal, în raport cu numarul personalului preluat.
(3) Personalul care va fi preluat de CNPAS si de casele sale teritoriale de pensii va fi transferat în interesul serviciului de la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si unitatile sale subordonate.

Art. 176. - Pâna la data intrarii în vigoare a prezentei legi Guvernul, autoritatile publice locale, cu sprijinul prefecturilor, vor pune la dispozitie CNPAS localurile necesare în vederea functionarii caselor teritoriale de pensii organizate potrivit prezentei legi.

Art. 177. - (1) Pâna la data intrarii în vigoare a legii salarizarii prevazute la art. 143 salarizarea presedintelui, a membrilor consiliului de administratie, precum si a personalului angajat al CNPAS si al caselor teritoriale de pensii se stabileste dupa cum urmeaza:
a) salariul presedintelui - la nivelul indemnizatiei prevazute de lege pentru functia de ministru;
b) indemnizatia de sedinta pentru membrii consiliului de administratie, cu exceptia presedintelui - la nivelul a 10% din salariul presedintelui; totalul sumelor cuvenite unui membru al consiliului de administratie, ca urmare a participarii la sedinte, nu poate depasi într-o luna 20% din salariul presedintelui;
c) salariile personalului angajat al CNPAS si al caselor teritoriale de pensii se asigura între limitele prevazute în anexele la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, cu modificarile ulterioare.
(2) Personalul prevazut la art. 175 alin. (3) îsi va pastra salariul de baza si celelalte drepturi salariale avute anterior, daca va ocupa aceleasi functii, grade sau trepte profesionale.
(3) Cheltuielile privind salarizarea presedintelui, membrilor consiliului de administratie, precum si a personalului angajat al CNPAS si al caselor teritoriale de pensii se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat.

Art. 178. - Pâna la intrarea în vigoare a prezentei legi CNPAS stabileste codul personal de asigurari sociale si modalitatile de atribuire a acestuia, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 179. - Modelul declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, al declaratiei de asigurare, al contractului de asigurare, precum si modelele celorlalte documente necesare în vederea evidentei drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale se stabilesc de CNPAS si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, pâna la data intrarii în vigoare a prezentei legi.

Art. 180. - (1) La data intrarii în vigoare a prezentei legi pensiile de asigurari sociale de stat si pensiile suplimentare, stabilite pe baza legislatiei anterioare, devin pensii în întelesul prezentei legi.
(2) CNPAS va lua masurile necesare astfel încât pâna la intrarea în vigoare a prezentei legi sa fie determinat punctajul mediu anual realizat de fiecare pensionar, conform prevederilor art. 77, 78 si 165, pentru perioada de cotizare definita la art. 160.
(3) Pentru pensiile de asigurari sociale ale agricultorilor, stabilite dupa intrarea în vigoare a Legii nr. 80/1992, republicata, cu modificarile ulterioare, punctajul stabilit va fi determinat conform metodologiei prevazute la art. 162 alin. (2) si (3).
(4) Pentru pensiile de asigurari sociale ale agricultorilor, stabilite anterior intrarii în vigoare a Legii nr. 80/1992, republicata, cu modificarile ulterioare, punctajul stabilit în baza prevederilor art. 162 alin. (2) si (3) se va calcula dupa determinarea timpului util, conform metodologiei prevazute de Legea nr. 80/1992, republicata, cu modificarile ulterioare.
(5) Pe baza punctajului determinat conform alin. (2)-(4) si a valorii punctului de pensie din anul aplicarii prezentei legi se stabileste cuantumul pensiilor pentru primul an de aplicare a legii.
(6) În cazul în care prin aplicarea prevederilor alin. (5) rezulta un cuantum al pensiei mai mic decât pensia cuvenita potrivit legislatiei anterioare, se pastreaza cuantumul avantajos.
(7) Prevederile alin. (6) se aplica pe toata perioada în care pensia calculata pe baza punctajului determinat conform alin. (2)-(4) si a valorii punctului de pensie este mai mica decât pensia cuvenita potrivit legislatiei anterioare.

Art. 181. - Pentru persoanele asigurate atât în sistemul asigurarilor sociale de stat, cât si în alte sisteme de asigurari sociale, neintegrate în acest sistem pâna la data intrarii în vigoare a prezentei legi, la determinarea punctajului în vederea stabilirii pensiei se ia în calcul salariul brut sau net lunar individual, inclusiv sporurile si adaosurile la salariu, sau, dupa caz, venitul asigurat, care a constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sociale din perioada în care aceasta contributie a fost achitata sistemului asigurarilor sociale de stat. Pensia astfel rezultata va fi achitata de CNPAS.

Art. 182. - Pâna la data intrarii în vigoare a prezentei legi CNPAS comunica conturile în care se vireaza sumele reprezentând contributia de asigurari sociale.

Art. 183.
- (1) La data intrarii în vigoare a prezentei legi contributia de asigurari sociale, suportata de asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I, II si VI, nu va diminua venitul net al acestora.
(2) Aplicarea prevederilor alin. (1) pentru asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I, II si VI se realizeaza prin majorarea drepturilor salariale si a veniturilor asigurate corespunzator cotei de contributie de asigurari sociale suportate de acestia conform prezentei legi.
(3) Pentru asiguratii care realizeaza venituri salariale lunare mai mari decât plafonul stabilit la 3 salarii medii brute pe economie majorarea prevazuta la alin. (2) se aplica la acest plafon.
(4) Aplicarea prevederilor referitoare la baza de calcul a contributiei de asigurari sociale, respectiv la majorarea drepturilor salariale si a veniturilor asigurate, astfel încât contributia de asigurari sociale suportata de asigurati sa nu conduca la diminuarea venitului net al acestora, se va face pe baza normelor metodologice aprobate de Guvern.

Art. 184. - Reluarea în plata a pensiilor stabilite conform legislatiei anterioare, suspendate în momentul intrarii în vigoare a prezentei legi, se face în cuantumul determinat conform art. 180, cu respectarea conditiilor legale existente la data stabilirii initiale a pensiei.
Art. 185. - Cererile înregistrate si nesolutionate pâna la intrarea în vigoare a prezentei legi se vor solutiona conform normelor legale existente la data deschiderii drepturilor de asigurari sociale si pensii.
Art. 186. - Cheltuielile privind organizarea si functionarea sistemului public, prevazute la art. 142, vor fi stabilite în valori de 5% pentru primul an de functionare a CNPAS, 4,5% pentru cel de-al doilea an si, respectiv, 4% pentru cel de-al treilea an.


CAPITOLUL X
Dispozitii finale

Art. 187. - (1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale se recupereaza de la beneficiari în termenul de prescriptie de 3 ani.
(2) În cazul prestatiilor de asigurari sociale, altele decât pensiile, recuperarea sumelor prevazute la alin. (1) se efectueaza de catre angajator sau, dupa caz, de institutia care efectueaza plata drepturilor de asigurari sociale.
(3) Casele teritoriale de pensii recupereaza sumele platite necuvenit de la platitorii prevazuti la alin. (2).
(4) Sumele platite necuvenit prin intermediul caselor teritoriale de pensii se recupereaza de la beneficiari în baza deciziei casei respective, care constituie titlu executoriu.

Art. 188. - (1) Sumele încasate necuvenit, cu titlu de prestatii de asigurari sociale, ca urmare a unei infractiuni savârsite de beneficiar, se recupereaza de la acesta, de la data primei plati a sumelor necuvenite, plus dobânzile aferente, pâna la recuperarea integrala a prejudiciului.
(2) Sumele stabilite în conformitate cu alin. (1), ramase nerecuperate de la asiguratii decedati, se recupereaza de la mostenitori, în conditiile dreptului comun.
(3) Debitele provenite din drepturi de asigurari sociale se recupereaza prin executorii proprii ai CNPAS si constituie venituri ale bugetului asigurarilor sociale de stat.

Art. 189. - Angajatorii, persoane fizice si juridice, sunt obligati sa puna la dispozitie CNPAS si caselor teritoriale de pensii datele si documentele necesare pentru atribuirea codului personal si întocmirea evidentelor privind stagiul de cotizare, conform unei metodologii elaborate de CNPAS si publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 190. - În aplicarea prezentei legi CNPAS poate emite norme care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 191.
- Baza de date privind asiguratii sistemului public este proprietatea CNPAS si are caracter confidential.

Art. 192.
- Stabilirea si plata unor drepturi finantate din bugetul de stat se efectueaza în continuare prin CNPAS si prin casele teritoriale de pensii.

Art. 193. - (1) La efectuarea oricaror operatiuni care nu sunt legate de stabilirea si de plata pensiilor si a altor drepturi de asigurari sociale de catre CNPAS si casele teritoriale de pensii se percepe un comision de 3% aplicat la suma totala ce face obiectul operatiunii.
(2) Sumele rezultate ca urmare a aplicarii prevederilor alin. (1) constituie venituri la bugetul asigurarilor sociale de stat.

Art. 194. - (1) Între sistemul public si celelalte sisteme proprii de asigurari sociale, neintegrate pâna la data intrarii în vigoare a prezentei legi, inclusiv sistemul pensiilor militare, se recunosc reciproc stagiile de cotizare, respectiv vechimea în munca sau vechimea în serviciu, în vederea deschiderii drepturilor la pensie pentru limita de vârsta, de invaliditate si de urmas.
(2) În situatia prevazuta la alin. (1) pensia în sistemul public se stabileste numai pentru stagiul de cotizare realizat în acest sistem.
(3) Perioadele asimilate stagiului de cotizare, prevazute la art. 38 alin. (1) lit. b) si c), care constituie si vechime în munca sau în serviciu în sistemul pensiilor militare si în celelalte sisteme proprii de asigurari sociale neintegrate, se iau în calcul, optional, în unul dintre sisteme.

Art. 195.
- La stabilire pensiile si alte drepturi de asigurari sociale se rotunjesc din 1.000 în 1.000 lei în favoarea beneficiarului.

Art. 196. - Prezenta lege intra în vigoare în termen de un an de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia prevederilor art. 3, 140, 141, 143, 168, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, ale art. 180 alin. (2)-(4), ale art. 182 si 186, care intra în vigoare la data publicarii acesteia în Monitorul Oficial al României.

Art. 197. - Anexele nr. 1 - 7 fac parte integranta din prezenta lege.

Art. 198. - La data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga:
- prevederile referitoare la stabilirea vechimii în munca pentru drepturi de asigurari sociale din Decretul nr. 112/1965 privind acordarea unor drepturi personalului muncitor trimis sa lucreze în tari cu clima greu de suportat, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 10 din 22 martie 1965, cu modificarile ulterioare;
- H.C.M. nr. 880/1965 privind acordarea de ajutoare materiale în cadrul asigurarilor sociale de stat, publicata în Colectia de hotarâri si dispozitii a Consiliului de Ministri nr. 33 din 21 august 1965, cu modificarile ulterioare;
- Decretul nr. 389/1972 cu privire la contributia pentru asigurarile sociale de stat, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 112 din 18 octombrie 1972, cu modificarile ulterioare;
- art. 10 si prevederile referitoare la fisa de pensie din Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de munca, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 37 din 26 aprilie 1976;
- Decretul nr. 217/1977 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a comisiilor de pensii si asigurari sociale si a comisiilor de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 70 din 16 iulie 1977;
- Decretul nr. 216/1977 privind criteriile si normele de încadrare în gradele de invaliditate, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 70 din 16 iulie 1977;
- Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala, publicata în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 82 din 6 august 1977, cu modificarile ulterioare;
- Decretul nr. 232/1986 pentru modificarea unor dispozitii legale cu privire la pensia suplimentara, cu exceptia articolului II, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 40 din 30 iunie 1986;
- Decretul-lege nr. 70/1990 privind modificarea si completarea unor reglementari referitoare la pensii, asigurari sociale si ocrotiri sociale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 9 februarie 1990, cu modificarile ulterioare;
- Decretul-lege nr. 51/1990 privind vechimea în munca a sotiei salariate care îsi urmeaza sotul trimis în misiune permanenta în strainatate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 6 februarie 1990;
- Ordinul nr. 50/1990 pentru precizarea locurilor de munca, a activitatilor si categoriilor profesionale cu conditii deosebite, care se încadreaza în grupele I si II de munca în vederea pensionarii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 20 martie 1990;
- Ordinul nr. 100/1990 privind completarea Ordinului 50/1990;
- Ordinul nr. 125/1990 pentru precizarea locurilor de munca, activitatilor si categoriilor profesionale cu conditii deosebite, care se încadreaza în grupele I si II de munca în vederea pensionarii, pentru perioada lucrata dupa 1 martie 1990;
- art. 10 si 11 din Decretul-lege nr. 98/1990 privind acordarea unor drepturi personalului din transporturile pe calea ferata, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 20 martie 1990;
- Decretul-lege nr. 114/1990 privind încadrarea unor categorii de salariati în grupele I si II de munca, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 2 aprilie 1990;
- Legea nr. 73/1991 privind stabilirea unor drepturi de asigurari sociale, precum si de modificare si completare a unor reglementari din legislatia de asigurari sociale si pensii, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 16 decembrie 1991;
- Legea nr. 49/1992 pentru modificarea si completarea unor reglementari din legislatia de asigurari sociale, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 26 mai 1992;
- Hotarârea Guvernului nr. 723/1992 privind preluarea în plata, prin Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, a ajutoarelor acordate emigrantilor politici greci prin societatea de Cruce Rosie din România, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 4 decembrie 1992;
- Legea nr. 80/1992 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 9 februarie 1994, cu modificarile ulterioare;
- Hotarârea Guvernului nr. 89/1993 privind integrarea sistemului asigurarilor sociale si pensiilor scriitorilor în sistemul asigurarilor sociale de stat, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 5 martie 1993;
- Hotarârea Guvernului nr. 326/1993 privind integrarea sistemului asigurarilor sociale si pensiilor compozitorilor si muzicologilor în sistemul asigurarilor sociale de stat, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 21 iulie 1993;
- Legea nr. 34/1993 privind integrarea sistemului de asigurari sociale al cooperatiei mestesugaresti în sistemul asigurarilor sociale de stat, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 15 iunie 1993;
- Legea nr. 52/1993 privind integrarea sistemului de asigurari sociale al personalului Bisericii Ortodoxe Române în sistemul asigurarilor sociale de stat, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 12 iulie 1993;
- Legea nr. 2/1995 privind pensionarea anticipata, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 13 ianuarie 1995;
- Legea nr. 117/1995 privind integrarea sistemului asigurarilor sociale pentru cultele armeano-gregorian, crestin de rit vechi si musulman în sistemul asigurarilor sociale de stat, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 8 decembrie 1995;
- Legea nr. 127/1995 privind integrarea sistemului de asigurari sociale si pensii ale membrilor Uniunii Artistilor Plastici din România în sistemul asigurarilor sociale de stat, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 28 decembrie 1995;
- Legea nr. 42/1996 privind integrarea sistemului de asigurari sociale si pensii ale cineastilor în sistemul asigurarilor sociale de stat, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 29 mai 1996;
- Hotarârea Guvernului nr. 565/1996 privind aplicarea masurilor de protectie sociala a pensiilor de asigurari sociale de stat si militare, stabilite si recalculate dupa data de 1 august 1996, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 30 iulie 1996, cu modificarile ulterioare;
- Legea nr. 49/1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 8 aprilie 1997;
- Legea nr. 120/1997 privind concediul platit pentru îngrijirea copiilor în vârsta de pâna la 2 ani, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 11 iulie 1997;
- Legea nr. 86/1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 30 mai 1997;
- Legea nr. 203/1997 privind integrarea sistemului asigurarilor sociale al Cultului Mozaic din România în sistemul asigurarilor sociale de stat, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 10 decembrie 1997;
- Legea nr. 167/1998 privind integrarea sistemului de asigurari sociale al personalului Bisericii Române Unite cu Roma Greco-catolica în sistemul asigurarilor sociale de stat, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 1 octombrie 1998;
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 31/1998 privind unificarea fondurilor componente ale bugetului asigurarilor sociale de stat, precum si a celor pentru plata pensiilor cuvenite asiguratilor din unitatile cu atributii în domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 419 din 5 noiembrie 1998 (aprobata prin Legea nr. 128/1999, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 344 din 20 iulie 1999);
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/1999 privind modificarea si completarea Decretului nr. 389/1972 cu privire la contributia pentru asigurarile sociale de stat, modificat si completat prin Legea nr. 49/1992 pentru modificarea si completarea unor reglementari din legislatia de asigurari sociale, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 1 februarie 1999;
- orice alte dispozitii contrare prezentei legi.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 24 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 145 din Constitutia României.


PRESEDINTELE SENATULUI
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 7 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 145 din Constitutia României.


PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ION DIACONESCU

Bucuresti, 17 martie 2000.
Nr. 19.


ANEXA Nr. 1


LISTA
cuprinzând personalul navigant din aviatia civila,
ale carui locuri de munca se încadreaza în conditii speciale

1. Personal navigant pe:
a) avioane turboreactoare si turbopropulsoare de transport;
b) avioane clasice de transport public;
c) avioane clasice în misiuni sanitare sau de specialitate;
d) elicoptere si avioane utilitare;
e) aeronave prototipuri la încercare în zbor.
2. Echipaje de receptie în zbor a aeronavelor, instructori în scoli, cursuri si aerocluburi, pe:
a) avioane clasice;
b) avioane turboreactoare sau turbopropulsoare.
3. Personal de încercare în zbor a aeronavelor noi, de serie
4. Personal navigant de control în zbor
5. Personal tehnic care executa receptia si controlul tehnic în zbor al aeronavelor
6. Instructori în scoli, cursuri si aerocluburi de zbor fara motor
7. Personal de parasutism profesionist care executa:
a) salturi din aeronava în procesul de instructie, antrenament sau salturi speciale;
b) salturi pentru receptia parasutelor;
c) salturi din turnul de parasutism;
d) instructor de parasutism la bordul aeronavei din care se executa salturi cu parasuta.
8. Însotitori de bord


ANEXA Nr. 2


LISTA
cuprinzând profesiile din activitatea artistica
ale caror locuri de munca se încadreaza în conditii speciale

1. Balerin
2. Dansator
3. Acrobat
4. Jongler
5. Clovn
6. Calaret de circ
7. Dresor de animale salbatice
8. Solist vocal de opera si de opereta
9. Instrumentist la instrumente de suflat
10. Cascador


ANEXA Nr. 3

VÂRSTELE STANDARD DE PENSIONARE SI STAGIILE MINIME SI COMPLETE DE COTIZARE
pentru femei si barbati, pe ani si pe luni, pe perioada aprilie 2001 - martie 2015

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FEMEI BARBATI
PERIOADA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vârsta Stagiul Stagiul Vârsta Stagiul Stagiul
asiguratei complet minim asiguratului complet minim
la iesirea de cotizare de cotizare la iesirea de cotizare de cotizare
la pensie ani/luni ani/luni la pensie ani/luni ani/luni
ani/luni ani/luni
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
aprilie 2001 - martie 2002 57 25 10 62 30 10
aprilie 2002 - septembrie 2002 57/1 25/1 10/1 62/1 30/1 10/1
octombrie 2002 - martie 2003 57/2 25/2 10/2 62/2 30/2 10/2
aprilie 2003 - septembrie 2003 57/3 25/3 10/3 62/3 30/3 10/3
octombrie 2003 - martie 2004 57/4 25/4 10/4 62/4 30/4 10/4
aprilie 2004 - septembrie 2004 57/5 25/5 10/5 62/5 30/5 10/5
octombrie 2004 - martie 2005 57/6 25/6 10/6 62/6 30/6 10/6
aprilie 2005 - iulie 2005 57/7 25/7 10/7 62/7 30/7 10/7
august 2005 - noiembrie 2005 57/8 25/8 10/8 62/8 30/8 10/8
decembrie 2005 - martie 2006 57/9 25/9 10/9 62/9 30/9 10/9
aprilie 2006 - iulie 2006 57/10 25/10 10/10 62/10 30/10 10/10
august 2006 - noiembrie 2006 57/11 25/11 10/11 62/11 30/11 10/11
decembrie 2006 - martie 2007 58 26 11 63 31 11
aprilie 2007 - iulie 2007 58/1 26/2 11/2 63/1 31/2 11/2
august 2007 - noiembrie 2007 58/2 26/4 11/4 63/2 31/4 11/4
decembrie 2007 - martie 2008 58/3 26/6 11/6 63/3 31/6 11/6
aprilie 2008 - iulie 2008 58/4 26/8 11/8 63/4 31/8 11/8
august 2008 - noiembrie 2008 58/5 26/10 11/10 63/5 31/10 11/10
decembrie 2008 - martie 2009 58/6 27 12 63/6 32 12
aprilie 2009 - iulie 2009 58/7 27/2 12/2 63/7 32/2 12/2
august 2009 - noiembrie 2009 58/8 27/4 12/4 63/8 32/4 12/4
decembrie 2009 - martie 2010 58/9 27/6 12/6 63/9 32/6 12/6
aprilie 2010 - iulie 2010 58/10 27/8 12/8 63/10 32/8 12/8
august 2010 - noiembrie 2010 58/11 27/10 12/10 63/11 32/10 12/10
decembrie 2010 - martie 2011 59 28 13 64 33 13
aprilie 2011 - iulie 2011 59/1 28/2 13/2 64/1 33/2 13/2
august 2011 - noiembrie 2011 59/2 28/4 13/4 64/2 33/4 13/4
decembrie 2011 - martie 2012 59/3 28/6 13/6 64/3 33/6 13/6
aprilie 2012 - iulie 2012 59/4 28/8 13/8 64/4 33/8 13/8
august 2012 - noiembrie 2012 59/5 28/10 13/10 64/5 33/10 13/10
decembrie 2012 - martie 2013 59/6 29 14 64/6 34 14
aprilie 2013 - iulie 2013 59/7 29/2 14/2 64/7 34/2 14/2
august 2013 - noiembrie 2013 59/8 29/4 14/4 64/8 34/4 14/4
decembrie 2013 - martie 2014 59/9 29/6 14/6 64/9 34/6 14/6
aprilie 2014 - iulie 2014 59/10 29/8 14/8 64/10 34/8 14/8
august 2014 - noiembrie 2014 59/11 29/10 14/10 64/11 34/10 14/10
decembrie 2014 - martie 2015 60 30 15 65 35 15
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANEXA Nr. 4

BARBATI

REDUCEREA VÂRSTELOR STANDARD DE PENSIONARE

în functie de stagiul de cotizare realizat în conditii speciale de munca

1. Stagiul complet de cotizare între 30 si 31 de ani

(perioada: aprilie 2001 - octombrie 2006)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stagiul de cotizare realizat Stagiul de cotizare de realizat
Reducerea vârstei de pensionare cu: în conditii speciale în alte conditii de munca Stagiul total de cotizare necesar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(ani) (ani) (luni) (ani) (luni) (ani) (luni)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 20 - - - 20 -
9 18 - 3 - 21 -
8 16 - 6 - 22 -
7 14 - 9 - 23 -
6 12 - 12 - 24 -
5 10 - 15 - 25 -
4 8 - 18 - 26 -
3 6 - 21 - 27 -
2 4 - 24 - 28 -
1 2 - 27 - 29 -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Stagiul complet de cotizare între 31 si 32 de ani
(perioada: noiembrie 2006 - noiembrie 2008)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stagiul de cotizare realizat Stagiul de cotizare de realizat
Reducerea vârstei de pensionare cu: în conditii speciale în alte conditii de munca Stagiul total de cotizare necesar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(ani) (ani) (luni) (ani) (luni) (ani) (luni)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 21 - - - 21 -
9 18 11 3 1 22 -
8 16 10 6 2 23 -
7 14 9 9 3 24 -
6 12 8 12 4 25 -
5 10 6 15 6 26 -
4 8 5 18 7 27 -
3 6 4 21 8 28 -
2 4 3 24 9 29 -
1 2 2 27 10 30 -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Stagiul complet de cotizare între 32 si 33 de ani
(perioada: decembrie 2008 - noiembrie 2010)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stagiul de cotizare realizat Stagiul de cotizare de realizat
Reducerea vârstei de pensionare cu: în conditii speciale în alte conditii de munca Stagiul total de cotizare necesar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(ani) (ani) (luni) (ani) (luni) (ani) (luni)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 22 - - - 22 -
9 19 9 3 3 23 -
8 17 7 6 5 24 -
7 15 4 9 8 25 -
6 13 2 12 10 26 -
5 11 - 16 - 27 -
4 8 10 19 2 28 -
3 6 7 22 5 29 -
2 4 5 25 7 30 -
1 2 3 28 9 31 -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Stagiul complet de cotizare între 33 si 34 de ani
(perioada: decembrie 2010 - noiembrie 2012)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stagiul de cotizare realizat Stagiul de cotizare de realizat
Reducerea vârstei de pensionare cu: în conditii speciale în alte conditii de munca Stagiul total de cotizare necesar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(ani) (ani) (luni) (ani) (luni) (ani) (luni)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 23 - - - 23 -
9 20 9 3 3 24 -
8 18 6 6 6 25 -
7 16 2 9 10 26 -
6 13 11 13 1 27 -
5 11 7 16 5 28 -
4 9 3 19 9 29 -
3 6 11 23 1 30 -
2 4 8 26 4 31 -
1 2 4 29 8 32 -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


5. Stagiul complet de cotizare între 34 si 35 de ani
(perioada: decembrie 2012 - noiembrie 2014)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stagiul de cotizare realizat Stagiul de cotizare de realizat
Reducerea vârstei de pensionare cu: în conditii speciale în alte conditii de munca Stagiul total de cotizare necesar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(ani) (ani) (luni) (ani) (luni) (ani) (luni)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 24 - - - 24 -
9 21 8 3 4 25 -
8 19 3 6 9 26 -
7 16 10 10 2 27 -
6 14 5 13 7 28 -
5 12 - 17 - 29 -
4 9 8 20 4 30 -
3 7 3 23 9 31 -
2 4 10 27 2 32 -
1 2 5 30 7 33 -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Stagiul complet de cotizare de 35 de ani
(începând cu luna decembrie 2014)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stagiul de cotizare realizat Stagiul de cotizare de realizat
Reducerea vârstei de pensionare cu: în conditii speciale în alte conditii de munca Stagiul total de cotizare necesar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(ani) (ani) (luni) (ani) (luni) (ani) (luni)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 25 - - - 25 -
9 22 6 3 6 26 -
8 20 - 7 - 27 -
7 17 6 10 6 28 -
6 15 - 14 - 29 -
5 12 6 17 6 30 -
4 10 - 21 - 31 -
3 7 6 24 6 32 -
2 5 - 28 - 33 -
1 2 6 31 6 34 -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ANEXA Nr. 5

FEMEI

REDUCEREA VÂRSTELOR STANDARD DE PENSIONARE

în functie de stagiul de cotizare realizat în conditii speciale de munca

1. Stagiul complet de cotizare între 25 si 26 de ani
(perioada: aprilie 2001 - noiembrie 2006)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stagiul de cotizare realizat Stagiul de cotizare de realizat
Reducerea vârstei de pensionare cu:
în conditii speciale în alte conditii de munca Stagiul total de cotizare necesar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(ani) (ani) (luni) (ani) (luni) (ani) (luni)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 15 - - - 15 -
9 13 6 2 6 16 -
8 12 - 5 - 17 -
7 10 6 7 6 18 -
6 9 - 10 - 19 -
5 7 6 12 6 20 -
4 6 - 15 - 21 -
3 4 6 17 6 22 -
2 3 - 20 - 23 -
1 1 6 22 6 24 -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Stagiul complet de cotizare între 26 si 27 de ani
(perioada: decembrie 2006 - noiembrie 2008)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stagiul de cotizare realizat Stagiul de cotizare de realizat
Reducerea vârstei de pensionare cu: în conditii speciale în alte conditii de munca Stagiul total de cotizare necesar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(ani) (ani) (luni) (ani) (luni) (ani) (luni)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 16 - - - 16 -
9 14 5 2 7 17 -
8 12 10 5 2 18 -
7 11 3 7 9 19 -
6 9 8 10 4 20 -
5 8 - 13 - 21 -
4 6 5 15 7 22 -
3 4 10 18 2 23 -
2 3 3 20 9 24 -
1 1 8 23 4 25 -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Stagiul complet de cotizare între 27 si 28 de ani
(perioada: decembrie 2008 - noiembrie 2010)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stagiul de cotizare realizat Stagiul de cotizare de realizat
Reducerea vârstei de pensionare cu: în conditii speciale în alte conditii de munca Stagiul total de cotizare necesar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(ani) (ani) (luni) (ani) (luni) (ani) (luni)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 17 - - - 17 -
9 15 3 2 9 18 -
8 13 7 5 5 19 -
7 11 11 8 1 20 -
6 10 2 10 10 21 -
5 8 6 13 6 22 -
4 6 10 16 2 23 -
3 5 1 18 11 24 -
1 1 9 24 3 26 -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Stagiul complet de cotizare între 28 si 29 de ani
(perioada: decembrie 2010 - noiembrie 2012)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stagiul de cotizare realizat Stagiul de cotizare de realizat
Reducerea vârstei de pensionare cu: în conditii speciale în alte conditii de munca Stagiul total de cotizare necesar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(ani) (ani) (luni) (ani) (luni) (ani) (luni)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 18 - - - 18 -
9 16 1 2 11 19 -
8 14 4 5 8 20 -
7 12 6 8 6 21 -
6 10 9 11 3 22 -
5 8 11 14 1 23 -
4 7 2 16 10 24 -
3 5 5 19 7 25 -
2 3 7 22 5 26 -
1 1 10 25 2 27 -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Stagiul complet de cotizare între 29 si 30 de ani
(perioada: decembrie 2012 - noiembrie 2014)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stagiul de cotizare realizat Stagiul de cotizare de realizat
Reducerea vârstei de pensionare cu: în conditii speciale în alte conditii de munca Stagiul total de cotizare necesar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(ani) (ani) (luni) (ani) (luni) (ani) (luni)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 19 - - - 19 -
9 17 2 2 10 20 -
8 15 3 5 9 21 -
7 13 4 8 8 22 -
6 11 5 11 7 23 -
5 9 6 14 6 24 -
4 7 8 16 4 25 -
3 5 8 20 4 26 -
2 3 10 23 2 27 -
1 1 11 26 1 28 -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Stagiul complet de cotizare de 30 de ani
(începând cu luna decembrie 2014)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stagiul de cotizare realizat Stagiul de cotizare de realizat
Reducerea vârstei de pensionare cu: în conditii speciale în alte conditii de munca Stagiul total de cotizare necesar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(ani) (ani) (luni) (ani) (luni) (ani) (luni)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 20 - - - 20 -
9 18 - 3 - 21 -
8 16 - 6 - 22 -
7 14 - 9 - 23 -
6 12 - 12 - 24 -
5 10 - 15 - 25 -
4 8 - 18 - 26 -
3 6 - 21 - 27 -
2 4 - 24 - 28 -
1 2 - 27 - 29 -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ANEXA Nr. 6


CÂSTIGUL SALARIAL MEDIU ANUAL


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anul Câstigul salarial mediu (lei)
------------------------------------------------------------------------------------
brut net
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1938 168 -
1947 261 -
1948 293 -
1949 335 -
1950 366 337
1951 397 365
1952 403 370
1953 447 410
1954 487 456
1955 536 499
1956 593 549
1957 671 619
1958 747 684
1959 784 726
1960 854 802
1961 898 833
1962 947 880
1963 1.005 932
1964 1.046 965
1965 1.115 1.028
1966 1.179 1.083
1967 1.210 1.107
1968 1.248 1.139
1969 1.297 1.180
1970 1.434 1.289
1971 1.471 1.318
1972 1.498 1.339
1973 1.563 1.391
1974 1.663 1.471
1975 1.813 1.595
1976 1.964 1.712
1977 2.102 1.818
1978 2.344 2.011
1979 2.457 2.108
1980 2.602 2.238
1981 2.721 2.340
1982 2.936 2.525
1983 3.024 2.601
1984 3.224 2.773
1985 3.285 2.827
1986 3.317 2.855
1987 3.337 2.872
1988 3.422 2.946
1989 3.538 3.063
1990 4.010 3.381
1991-1999 Salariul mediu brut
lunar pe economie comunicat
de Comisia Nationala
pentru Statistica
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTA:
Ministerul Muncii si Protectiei Sociale transmite catre CNPAS datele pentru completarea anexei nr. 6.

SURSA: Comisia Nationala pentru Statistica.


ANEXA Nr. 7


SALARIUL MINIM PE TARA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Anul- óncepând -Salariul- -
- -cu ziua.....- minim - Actul normativ prin care s-a stabilit -
- - luna..... - (lei) - -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 0 - 1 - 2 - 3 -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-1949- - 166- -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-1950- - 166- -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-1951- - 166- -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-1952- - 166- -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-1953- - 166- -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-1954- - 166- -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-1955- - 220- -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-1956- - 220- -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- - - 220- -
-1957- 1 mai - 350- -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-1958- - 350- -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- - - 350- -
-1959- 1 august - 400- -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-1960- - 400- -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- - - 400- -
-1961-1 decembrie - 475- -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-1962- - 475- -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-1963- - 475- -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-1964- - 475- -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- - - 475- -
-1965-1 septembrie- 550- -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-1966- - 550- -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- - - 550- -
-1967- 1 august - 700- -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-1968- - 700- -
-1969- - 700- -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- - - 700- -
-1970- 1 martie - 750- -
- - 1 mai - 800- -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-1971- - 800- -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- - - 800- -
-1972-1 septembrie- 1.000- -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-1973- - 1.000- -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- - - 1.000- -
-1974- 1 august - 1.140- -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- - - 1.140- -
-1975- 1 iulie - 1.200- -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-1976- - 1.200- -
-1977- - 1.200- -
-1978- - 1.200- -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- - - 1.200- -
-1979- 1 august - 1.425- -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-1980- - 1.425- -
-1981- - 1.425- -
-1982- - 1.425- -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- - - 1.425- -
-1983-1 septembrie- 1.500- -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-1984- - 1.500- -
-1985- - 1.500- -
-1986- - 1.500- -
-1987- - 1.500- -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- - - 1.500- -
-1988- 1 iulie - 2.000- -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-1989- - 2.000- -
-1990- - 2.000- -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- - - 2.000- -
- - 1 martie - 3.150-Hotarârea Guvernului nr. 133 din 25 februarie 1991 -
- - 1 aprilie - 4.675-Hotarârea Guvernului nr. 219 din 27 martie 1991 -
-1991- 1 mai - 5.975-Hotarârea Guvernului nr. 219 din 27 martie 1991 -
- -1 septembrie- 6.775-Hotarârea Guvernului nr. 579 din 27 august 1991 -
- -1 noiembrie - 7.000-Hotarârea Guvernului nr. 780 din 16 noiembrie 1991 -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- - 1 ianuarie - 8.500-Hotarârea Guvernului nr. 19 din 18 ianuarie 1992 -
- - 1 martie - 9.150-Hotarârea Guvernului nr. 149 din 27 martie 1992 -
-1992- 1 mai - 11.200-Hotarârea Guvernului nr. 218 din 30 aprilie 1992 -
- -1 septembrie- 12.920-Hotarârea Guvernului nr. 499 din 28 august 1992 -
- -1 noiembrie - 15.215-Hotarârea Guvernului nr. 774 din 27 noiembrie 1992 -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- - 1 ianuarie - 16.600-Hotarârea Guvernului nr. 94 din 4 martie 1993 -
- - 1 martie - 17.600-Hotarârea Guvernului nr. 124 din 6 aprilie 1993 -
-1993- 1 mai - 30.000-Hotarârea Guvernului nr. 208 din 17 mai 1993 -
- -1 octombrie - 40.200-Hotarârea Guvernului nr. 586 din 2 noiembrie 1993 -
- -1 decembrie - 45.000-Hotarârea Guvernului nr. 683 din 29 noiembrie 1993 -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- - - 45.000- -
-1994- 15 martie - 60.000-Hotarârea Guvernului nr. 90 din 11 martie 1994 -
- - 1 iulie - 65.000-Hotarârea Guvernului nr. 353 din 27 iunie 1994 -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- - - 65.000- -
-1995- 1 aprilie - 75.000-Hotarârea Guvernului nr. 184 din 31 martie 1995 -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- - - 75.000- -
-1996- 1 august - 97.000-Hotarârea Guvernului nr. 594 din 22 iulie 1996 -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- - - 97.000- -
- -1 februarie - 150.000-Hotarârea Guvernului nr. 27 din 21 februarie 1997 -
-1997- 1 august - 225.000-Hotarârea Guvernului nr. 468 din 25 august 1997 -
- -1 octombrie - 250.000- -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-1998- 1 aprilie - 350.000-Hotarârea Guvernului nr. 208 din 31 martie 1998 -
-1999- 1 mai - 450.000-Hotarârea Guvernului nr. 296 din 15 aprilie 1999 -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTA:
Ministerul Muncii si Protectiei Sociale transmite catre CNPAS datele pentru completarea anexei nr. 7.

SURSA: Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

[sus]


AGENTIA EUROPEANA PENTRU SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA