Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca

Legatura ta catre Securitate si Sanatate in Munca

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii          ROMANIA          Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca
Noutati pe Site | Harta Site | Sugestii | Ajutor | Traduceri Tipareste aceasta pagina
Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca


Legislatie->Legi->Legi in domeniul asigurarilor...->Legea nr. 338 din 31...

Legea nr. 338
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2001 pentru modificarea si completarea
Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 446 din 25 iunie 2002


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49 din 29 martie 2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 30 martie 2001, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I, dupa punctul 5 se introduce punctul 51 cu urmatorul cuprins:
"51. La articolul 6, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu urmatorul cuprins:
«(11) Declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat constituie titlu de creanta si devine titlu executoriu la data la care creanta bugetara este scadenta conform legii.»"

2. La articolul I, dupa punctul 6 se introduce punctul 61 cu urmatorul cuprins:
"61. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
«Art. 9. - (1) Evidenta drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale în sistemul public se realizeaza pe baza codului personal de asigurari sociale, care este codul numeric personal.
(2) Verificarile în evidenta populatiei pentru datele de identificare a unor persoane, precum si furnizarile de date din evidenta populatiei catre CNPAS si casele teritoriale de pensii sunt exceptate de la plata.»"

3. La articolul I, punctul 8 va avea urmatorul cuprins:
"8. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:
«Art. 20. - (1) În sensul prezentei legi, locurile de munca în conditii speciale sunt cele din:
a) unitatile miniere, pentru personalul care îsi desfasoara activitatea în subteran cel putin 50% din timpul normal de munca în luna respectiva;
b) activitatile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I si II de expunere la radiatii;
c) aviatia civila, pentru personalul navigant prevazut în anexa nr. 1;
d) activitatea artistica desfasurata în profesiile prevazute în anexa nr. 2.
(2) Alte locuri de munca în conditii speciale decât cele prevazute la alin. (1) pot fi stabilite numai prin lege.
(3) Metodologia si criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de munca în conditii speciale se vor stabili prin hotarâre a Guvernului, pe baza propunerii comune a Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si a Ministerului Sanatatii si Familiei, în urma consultarii CNPAS.»"

4. La articolul I, punctul 9 va avea urmatorul cuprins:
"9. Alineatul (5) al articolului 21 va avea urmatorul cuprins:
«(5) Contributia de asigurari sociale pentru someri se suporta integral din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, la nivelul cotei stabilite pentru conditii normale de munca, cu exceptia platilor compensatorii si a veniturilor de completare acordate salariatilor din industria de aparare în perioada de reducere temporara a activitatii.»"

5. La articolul I, punctul 10 va avea urmatorul cuprins:
"10. La articolul 21, dupa alineatul (5) se introduc alineatele (51) si (52) cu urmatorul cuprins:
«(51) Contributia de asigurari sociale pentru persoanele care beneficiaza de plati compensatorii se suporta din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, la nivelul unei treimi din cota stabilita pentru conditii normale de munca.
(52) Contributia de asigurari sociale pentru salariatii din industria de aparare, care beneficiaza de venituri de completare, potrivit legii, în perioada de reducere temporara a activitatii, se suporta astfel:
a) contributia individuala de asigurari sociale, de catre salariati;
b) contributia de asigurari sociale corespunzatoare contributiei datorate de angajator, din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj.»"

6. La articolul I punctul 11, litera a) a alineatului (1) al articolului 23 va avea urmatorul cuprins:
"a) salariile individuale brute, realizate lunar, inclusiv sporurile si adaosurile, reglementate prin lege sau prin contractul colectiv de munca, în cazul asiguratilor prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I, sau veniturile brute de natura drepturilor salariale realizate lunar de asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. II si VI;"

7. La articolul I, punctul 14 va avea urmatorul cuprins:
"14. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:
«Art. 26. - (1) Contributia de asigurari sociale nu se datoreaza asupra sumelor reprezentând:
a) prestatii de asigurari sociale care se suporta din fondurile asigurarilor sociale sau din fondurile angajatorului si care se platesc direct de acesta, potrivit prezentei legi;
b) drepturile platite potrivit dispozitiilor legale, în cazul încetarii raporturilor de munca, încetarii raporturilor de serviciu ale functionarilor publici, a mandatului sau a calitatii de membru cooperator, altele decât cele acordate potrivit legii pentru perioada de preaviz;
c) diurnele de deplasare si de delegare, indemnizatiile de delegare, detasare si transfer, precum si drepturile de autor;
d) sumele obtinute în baza unei conventii civile de prestari de servicii sau de executari de lucrari de catre persoanele care au încheiate contracte individuale de munca, precum si de catre beneficiarii unei pensii de limita de vârsta;
e) sumele reprezentând participarea salariatilor la profit;
f) premii si alte drepturi exceptate prin legi speciale.
(2) Sumele asupra carora nu se datoreaza contributia de asigurari sociale prevazute la alin. (1) lit. b)-f) nu se iau în considerare la stabilirea cuantumului prestatiilor de asigurari sociale.»"

8. La articolul I, dupa punctul 15 se introduce punctul 151 cu urmatorul cuprins:
"151. La articolul 31, dupa alineatul (5) se introduc alineatele (6)-(8) cu urmatorul cuprins:
«(6) Neretinerea si nevarsarea de catre angajatori a contributiei individuale de asigurari sociale, prevazuta la art. 21 alin. (2) si la art. 22 alin. (1), constituie stopaj la sursa si genereaza plata unor penalitati, potrivit reglementarilor legale în vigoare.
(7) Sumele reprezentând penalitati se fac venit la bugetul asigurarilor sociale de stat.
(8) Dispozitiile prezentei legi, referitoare la neplata contributiei de asigurari sociale, se completeaza cu prevederile legale privind executarea creantelor bugetare.»"

9. La articolul I punctul 16, articolul 37 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 37. - (1) În sistemul public stagiul de cotizare se constituie din însumarea perioadelor pentru care s-a datorat contributia la bugetul asigurarilor sociale de stat de catre angajator si asigurat sau, dupa caz, s-a datorat si platit de catre asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. IV si V si alin. (2).
(2) Stagiul de cotizare corespunzator contributiei de asigurari sociale achitate în conditiile art. 21 alin. (51) reprezinta o treime din perioada respectiva."

10. La articolul I, punctul 18 va avea urmatorul cuprins:
"18. Articolul 38 va avea urmatorul cuprins:
«Art. 38. - (1) În sistemul public se asimileaza stagiului de cotizare si perioadele necontributive, denumite în continuare perioade asimilate, în care asiguratul:
a) a beneficiat sau beneficiaza de drepturi de asigurari sociale, cu exceptia celor prevazute la art. 40 lit. a)-c) si e);
b) a urmat cursurile de zi ale învatamântului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora;
c) a satisfacut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat.
(2) Asiguratii care au absolvit mai multe institutii de învatamânt superior, conform prevederilor alin. (1) lit. b), beneficiaza de asimilarea, ca stagiu de cotizare, a unei singure perioade de studii, la alegere.
(3) Persoanele prevazute la alin. (1) beneficiaza de perioadele asimilate, daca în aceste perioade nu au realizat stagii de cotizare în conditiile prezentei legi.
(4) Perioadele asimilate prevazute la alin. (1) se valorifica pentru obtinerea prestatiilor de asigurari sociale prevazute de prezenta lege.
(5) Se excepteaza de la prevederile alin. (4) pensia anticipata si pensia anticipata partiala, în cazul carora nu se valorifica perioadele asimilate prevazute la alin. (1) lit. b) si c), precum si perioadele în care s-a beneficiat de pensie de invaliditate.»"

11. La articolul I, dupa punctul 18 se introduc punctele 181 si 182 cu urmatorul cuprins:
"181. Alineatul (5) al articolului 41 va avea urmatorul cuprins:
«(5) Asiguratii care îndeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege pentru obtinerea unei pensii pentru limita de vârsta, cu exceptia pensiei anticipate si a pensiei anticipate partiale, îsi pot continua activitatea numai cu acordul angajatorului.»
182. La articolul 41, dupa alineatul (5) se introduce alineatul (6) cu urmatorul cuprins:
«(6) În situatia asiguratilor care au depus cerere de pensionare, angajatorii acestora nu pot dispune încetarea raporturilor de munca, de serviciu sau a calitatii de membru cooperator, dupa caz, în vederea pensionarii, decât dupa primirea deciziei de admitere a cererii de pensionare.»"

12. La articolul I, punctul 20 se abroga.

13. Dupa punctul 20 se introduce punctul 201 cu urmatorul cuprins:
"201. Alineatele (2) si (3) ale articolului 43 vor avea urmatorul cuprins:
«(2) Asiguratii care si-au desfasurat activitatea în locurile de munca prevazute la art. 20 lit. c) si d) si care au realizat un stagiu de cotizare de cel putin 25 de ani beneficiaza de pensie pentru limita de vârsta, cu reducerea vârstelor standard de pensionare cu 15 ani.
(3) Asiguratii care si-au desfasurat activitatea în locurile de munca prevazute la art. 20 lit. b) si care au realizat un stagiu de cotizare de cel putin 15 ani în zona I de expunere la radiatii sau de 17 ani în zona II de expunere la radiatii beneficiaza de pensie pentru limita de vârsta, indiferent de vârsta.»"

14. La articolul I punctul 21, alineatul (4) al articolului 43 va avea urmatorul cuprins:
"(4) Criteriile de încadrare a activitatilor de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare din zonele I si II de expunere la radiatii se stabilesc prin hotarâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si a Ministerului Sanatatii si Familiei, în urma consultarii Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare, în termen de 3 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei legi."

15. La articolul I punctul 22, articolul 44 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 44. - Asiguratii prevazuti la art. 20 lit. a), c) si d), care au realizat stagii de cotizare mai mici decât cele prevazute la alin. (1) si (2) ale art. 43, beneficiaza de pensie pentru limita de vârsta, cu reducerea proportionala a vârstelor standard de pensionare, în conditiile realizarii stagiilor totale de cotizare necesare, conform prevederilor cuprinse în anexele nr. 4 si 5."

16. La articolul I, dupa punctul 22 se introduce punctul 221 cu urmatorul cuprins:
"221. Articolul 45 va avea urmatorul cuprins:
«Art. 45. - Personalul navigant din aviatia civila beneficiaza de prevederile art. 43 alin. (2) si ale art. 44, în conditiile realizarii unui numar minim de ore de zbor, salturi, respectiv starturi, aprobat prin hotarâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, a Ministerului Sanatatii si Familiei si a Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, în urma consultarii cu CNPAS. Hotarârea Guvernului va fi adoptata în termen de 3 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei legi.»"

17. La articolul I, punctul 23 va avea urmatorul cuprins:
"23. Dupa articolul 48 se introduc articolele 481 si 482 cu urmatorul cuprins:
«Art. 481. - (1) Asiguratii care au realizat stagii de cotizare în una sau mai multe dintre urmatoarele situatii: în conditii de munca speciale, în conditii de munca deosebite, în conditiile prevazute la art. 47 si 48, precum si în conditiile prevazute de legi speciale, beneficiaza cumulativ de reducerea vârstei standard de pensionare.
(2) Vârsta de pensionare redusa conform alin. (1) nu poate fi mai mica decât vârstele prevazute la art. 42, art. 43 alin. (1) sau decât vârsta rezultata ca urmare a aplicarii reducerii maxime prevazute la art. 43 alin. (2), art. 46 si art. 47 alin. (1), respectiv decât a reducerilor maxime de 10 ani prevazute în anexele nr. 4 si 5, dupa caz.
(3) Asiguratii care au realizat stagii de cotizare în conditii normale de munca, precum si în conditiile prevazute de legi speciale sau, dupa caz, în conditiile prevazute la art. 48 beneficiaza de reducerea vârstei standard de pensionare pâna la 50 de ani pentru femei, respectiv pâna la 55 de ani pentru barbati.
Art. 482. - (1) Femeile care au realizat stagiul complet de cotizare si care au nascut cel putin 3 copii si i-au crescut pâna la vârsta de 10 ani beneficiaza de reducerea vârstei standard de pensionare dupa cum urmeaza:
a) cu un an - pentru 3 copii;
b) cu doi ani - pentru 4 sau mai multi copii.
(2) Reducerea vârstei prevazute la alin. (1) nu poate fi cumulata cu o alta reducere prevazuta de prezenta lege sau de legile speciale. Vârsta de pensionare redusa conform alin. (1) nu poate fi mai mica de 55 de ani.»"

18. La articolul I, dupa punctul 25 se introduce punctul 251 cu urmatorul cuprins:
"251. Articolul 51 va avea urmatorul cuprins:
«Art. 51. - (1) Asiguratii care au desfasurat activitati în conditii deosebite sau în conditii speciale de munca, dar care nu se pot pensiona cu reducerea vârstei de pensionare pe aceasta baza, pot beneficia de prevederile art. 50. În aceste cazuri reducerea vârstei standard de pensionare nu poate fi mai mare de 5 ani.
(2) În situatia prevazuta la alin. (1) diminuarea prevazuta la art. 50 alin. (2) nu se aplica pentru numarul de luni cu care se reduce vârsta standard de pensionare datorita activitatii desfasurate în conditii deosebite si/sau speciale de munca.
(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica si persoanelor care beneficiaza de reducerea vârstelor standard de pensionare conform art. 48, precum si de cele prevazute de legi speciale.»"

19. La articolul I, dupa punctul 26 se introduce punctul 261 cu urmatorul cuprins:
"261. Alineatul (1) al articolului 56 va avea urmatorul cuprins:
«Art. 56. - (1) Încadrarea sau neîncadrarea într-un grad de invaliditate se face prin decizie emisa de medicul specializat în expertiza medicala si recuperarea capacitatii de munca, denumit în continuare medic expert al asigurarilor-sociale, în termen de 30 de zile de la data înregistrarii cererii, însotita de documentatia necesara.»"

20. La articolul I, dupa punctul 27 se introduce punctul 271 cu urmatorul cuprins:
"Art. 271. Articolul 59 va avea urmatorul cuprins:
«Art. 59. - (1) La stabilirea pensiei de invaliditate asiguratilor li se acorda un stagiu potential, determinat ca diferenta între stagiul complet de cotizare si stagiul de cotizare realizat efectiv pâna la data încadrarii într-un grad de invaliditate.
(2) În cazul asiguratilor care au realizat cel putin jumatate din stagiul de cotizare necesar, prevazut în tabelul nr. 3, stagiul potential se determina ca diferenta între stagiul complet de cotizare si stagiul de cotizare necesar.
(3) Stagiul potential rezultat conform alin. (1) si (2) nu poate fi mai mare decât stagiul de cotizare pe care asiguratul l-ar fi putut realiza de la data ivirii invaliditatii pâna la împlinirea vârstei standard de pensionare prevazute în anexa nr. 3, vârsta la care, în conditiile prezentei legi, poate solicita o pensie pentru limita de vârsta.»"

21. La articolul I, dupa punctul 28 se introduc punctele 281 si 282 cu urmatorul cuprins:
"281. Articolul 61 va avea urmatorul cuprins:
«Art. 61. - (1) Pensionarii de invaliditate încadrati în gradul I de invaliditate au dreptul, în afara pensiei, la o indemnizatie pentru însotitor, în cuantum fix.
(2) Cuantumul indemnizatiei pentru însotitor se stabileste anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat si nu poate fi mai mic decât salariul de baza minim brut pe tara.
(3) În timpul executiei bugetare cuantumul indemnizatiei pentru însotitor se reactualizeaza prin hotarâre a Guvernului.
(4) Suma fixa pentru îngrijire, acordata în baza legislatiei anterioare, devine, la data de 1 aprilie 2001, indemnizatie pentru însotitor în întelesul prezentei legi.»
282. Alineatul (1) al articolului 64 va avea urmatorul cuprins:
«Art. 64. - (1) La împlinirea vârstei standard sau a vârstei standard reduse conform legii pentru obtinerea pensiei pentru limita de vârsta, beneficiarul pensiei de invaliditate poate opta pentru cea mai avantajoasa dintre pensii.»"

22. La articolul I punctul 32, articolul 71 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 71. - (1) Pensia de urmas se calculeaza, dupa caz, din:
a) pensia pentru limita de vârsta aflata în plata sau la care ar fi avut dreptul, în conditiile legii, sustinatorul decedat;
b) pensia de invaliditate gradul I, în cazul în care decesul sustinatorului a survenit înaintea îndeplinirii conditiilor pentru obtinerea pensiei pentru limita de vârsta si era în plata cu pensie de invaliditate de orice grad, pensie anticipata, pensie anticipata partiala sau ar fi avut dreptul, în conditiile legii, la una dintre aceste categorii de pensie;
c) pensia de serviciu aflata în plata sau la care ar fi avut dreptul în conditiile legii sustinatorul decedat, daca aceasta este mai avantajoasa decât pensia pentru limita de vârsta.
(2) Cuantumul pensiei de urmas se stabileste în conditiile art. 76, prin aplicarea unui procent asupra punctajului mediu anual realizat de sustinator, aferent pensiei prevazute la alin. (1) lit. a) si b), în functie de numarul urmasilor îndreptatiti, astfel:
a) pentru un singur urmas - 50%;
b) pentru 2 urmasi - 75%;
c) pentru 3 sau mai multi urmasi - 100%.
(3) În situatia prevazuta la alin. (1) lit. c) cuantumul pensiei de urmas se stabileste prin aplicarea procentelor prevazute la alin. (2), în functie de numarul urmasilor îndreptatiti, asupra cuantumului pensiei de serviciu.
(4) Partea din pensia de urmas stabilita în conditiile alin. (3), care depaseste nivelul pensiei de urmas calculate din pensia pentru limita de vârsta cuvenita titularului din sistemul public, se suporta din bugetul de stat."

23. La articolul I, punctul 35 va avea urmatorul cuprins:
"35. Alineatele (7) si (8) ale articolului 78 vor avea urmatorul cuprins:
«(7) În cazul persoanelor care beneficiaza de perioadele asimilate prevazute la art. 38 alin. (1) lit. a) si care, în aceeasi perioada, obtin venituri pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale sau încheie contract de asigurare, la calculul punctajului anual al asiguratului se iau în considerare, prin cumulare, veniturile asigurate cu cele stabilite pentru perioadele asimilate.
(8) Asiguratii care, dupa îndeplinirea conditiilor de pensionare pentru limita de vârsta, reglementate de prezenta lege, contribuie o anumita perioada la sistemul public, regasindu-se în una dintre situatiile prevazute la art. 5, beneficiaza de majorarea punctajului realizat în aceasta perioada cu 0,3% pentru fiecare luna, respectiv cu 3,6% pentru fiecare an suplimentar.»"

24. La articolul I punctul 36, articolul 781 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 781. - (1) Numarul de puncte realizat de someri se calculeaza prin raportarea cuantumului drepturilor banesti lunare acordate la salariul mediu brut lunar din luna respectiva, comunicat de Institutul National de Statistica.
(2) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) persoanele care beneficiaza de plati compensatorii, pentru care s-a achitat contributia din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, pentru care numarul de puncte se calculeaza prin raportarea unei treimi din drepturile primite, în aceste cazuri, la salariul mediu brut lunar din luna respectiva, comunicat de Institutul National de Statistica."

25. La articolul I punctul 37, alineatul (1) al articolului 80 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 80. - (1) Valoarea unui punct de pensie se calculeaza pe baza unui coeficient care nu poate fi mai mic de 30% si mai mare de 50% din salariul mediu brut pe economie, utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat."

26. La articolul I, dupa punctul 39 se introduce punctul 391 cu urmatorul cuprins:
"391. Alineatul (2) al articolului 84 va avea urmatorul cuprins:
«(2) Drepturile de pensie de invaliditate se acorda:
a) de la data încetarii platii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, daca cererea a fost depusa în termen de 60 de zile de la data emiterii deciziei medicale de încadrare în grad de invaliditate;
b) de la data depunerii cererii, în situatia în care s-a depasit termenul prevazut la lit. a) sau în cazul în care persoana care solicita pensionarea nu mai are calitatea de asigurat.»"

27. La articolul I, punctul 47 va avea urmatorul cuprins:
"47. Articolul 98 va avea urmatorul cuprins:
«Art. 98. - (1) Asiguratii sistemului public au dreptul, în afara de pensie, la:
a) indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente în afara muncii, boli profesionale si accidente de munca;
b) prestatii pentru prevenirea îmbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca;
c) indemnizatie pentru maternitate;
d) indemnizatie pentru cresterea copilului sau îngrijirea copilului bolnav;
e) ajutor de deces.
(2) Beneficiaza de drepturile prevazute la alin. (1) asiguratii care în ultimele 12 luni anterioare producerii riscului au un stagiu de cotizare de cel putin 6 luni, realizat în conditiile art. 37 si/sau în una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 38.
(3) Asiguratii cu contract individual de munca pe durata determinata, precum si cei prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. IV, V si VI, care nu îndeplinesc conditia de stagiu de cotizare prevazuta la alin. (2), beneficiaza de drepturile prevazute la alin. (1), daca în ultimele 24 de luni anterioare producerii riscului au un stagiu de cotizare de cel putin 12 luni realizat conform art. 37 si/sau în una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 38.
(4) Asiguratii beneficiaza de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, fara conditii de stagiu de cotizare, în cazul accidentelor de munca, bolilor profesionale, urgentelor medico-chirurgicale, tuberculozei si bolilor infectocontagioase din grupa A. Lista cuprinzând urgentele medico-chirurgicale, precum si bolile infectocontagioase din grupa A va fi stabilita prin hotarâre a Guvernului, adoptata în termen de 3 luni de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(5) Dreptul asiguratilor la ajutorul de deces nu este conditionat de îndeplinirea stagiului de cotizare prevazut la alin. (2) sau (3).»"

28. La articolul I, punctul 48 va avea urmatorul cuprins:
"48. Articolul 99 va avea urmatorul cuprins:
«Art. 99. - (1) Baza de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni, pe baza carora s-a achitat contributia individuala de asigurari sociale în lunile respective, conform prevederilor art. 23 si/sau drepturile prevazute la alin. (8) sau (9), dupa caz.
(2) În situatia în care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, pentru asiguratii prevazuti la art. 98 alin. (4) baza de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale o constituie media veniturilor lunare la care s-a achitat contributia de asigurari sociale din lunile respective sau, dupa caz, venitul lunar din prima luna de activitate pentru care s-a stabilit sa se plateasca contributia de asigurari sociale.
(3) Din duratele de acordare a concediilor medicale, respectiv a concediilor pentru cresterea copiilor, exprimate în zile calendaristice de incapacitate temporara de munca, se platesc zilele lucratoare.
(4) Pentru calculul indemnizatiilor de asigurari sociale se ia în considerare numarul de zile lucratoare pentru care s-a achitat contributia individuala de asigurari sociale si/sau numarul de zile lucratoare din perioadele asimilate stagiului de cotizare din lunile din care se constituie baza de calcul.
(5) La stabilirea numarului de zile lucratoare din luna în care se acorda dreptul de asigurari sociale se au în vedere prevederile legale cu privire la zilele de sarbatori legale în care nu se lucreaza.
(6) În cazul în care baza de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale cuprinde si perioade anterioare datei intrarii în vigoare a prezentei legi, inclusiv perioade de somaj recunoscute ca vechime în munca, la calculul indemnizatiilor se iau în considerare, pentru aceste perioade, dupa caz, veniturile lunare care, potrivit legii, au constituit baza de calcul a drepturilor respective sau sumele cu titlu de drepturi banesti primite în calitate de someri.
(7) Pentru perioadele anterioare datei intrarii în vigoare a prezentei legi, care au constituit vechime în munca recunoscuta la stabilirea pensiilor, în conditiile art. 160, altele decât perioadele de somaj, baza de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale o constituie salariul minim brut pe tara din perioadele respective.
(8) Pentru perioadele asimilate prevazute la art. 38 alin. (1) lit. b) si c), inclusiv cele realizate anterior intrarii în vigoare a prezentei legi, la determinarea bazei de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale se utilizeaza salariul minim brut pe tara din perioadele respective.
(9) Pentru perioadele asimilate prevazute la art. 38 alin. (1) lit. a), inclusiv cele realizate anterior intrarii în vigoare a prezentei legi, la determinarea bazei de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale se utilizeaza cuantumul drepturilor de asigurari sociale de care s-a beneficiat în perioadele respective.
(10) În cazul persoanelor care beneficiaza de perioadele asimilate prevazute la art. 38 alin. (1) lit. a) si care, în aceeasi perioada, obtin venituri pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale sau încheie contracte de asigurare, la calculul indemnizatiilor de asigurari sociale se iau în considerare, prin cumulare, veniturile asigurate cu cele stabilite pentru perioadele asimilate.
(11) La stabilirea bazei de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale în situatiile prevazute la alin. (9) si (10), veniturile asigurate, cumulate cu cele stabilite pentru perioadele asimilate, nu pot depasi plafonul a de 3 ori salariul mediu brut lunar pe economie.»"

29. La articolul I, punctul 49 se abroga.

30. La articolul I, punctul 50 va avea urmatorul cuprins:
"50. Articolul 101 va avea urmatorul cuprins:
«Art. 101. - Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta astfel:
A. de catre angajator, în functie de numarul de angajati avut la data ivirii incapacitatii temporare de munca, astfel:
a) pâna la 20 de angajati, din prima zi pâna în a 7-a zi de incapacitate temporara de munca;
b) între 21-100 de angajati, din prima zi pâna în a 12-a zi de incapacitate temporara de munca;
c) peste 100 de angajati, din prima zi pâna în a 17-a zi de incapacitate temporara de munca;
B. din bugetul asigurarilor sociale de stat, începând cu:
a) prima zi de incapacitate temporara de munca, în cazul persoanelor prevazute la art. 5 alin. (1) pct. III, IV, V si alin. (2);
b) ziua urmatoare celor suportate de angajator, conform lit. A, si pâna la data încetarii incapacitatii temporare de munca sau pensionarii.»"

31. La articolul I, punctul 52 va avea urmatorul cuprins:
"52. Articolul 104 va avea urmatorul cuprins:
«Art. 104. - De drepturile prevazute la art. 103 beneficiaza toate categoriile de asigurati prevazuti la art. 5.»"

32. La articolul I punctul 53, litera g) a alineatului (1) al articolului 109 va avea urmatorul cuprins:
"g) bilete de odihna pentru asiguratii unitatilor în care nu este reglementata constituirea fondului social, potrivit legii."

33. La articolul I, dupa punctul 58 se introduce punctul 581 cu urmatorul cuprins:
"581. Alineatul (1) al articolului 126 va avea urmatorul cuprins:
«Art. 126. - (1) În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiaza de ajutor de deces o singura persoana care face dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces si care poate fi, dupa caz, sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul, mostenitorul, în conditiile dreptului comun, sau, în lipsa acesteia, oricare persoana care face aceasta dovada.»"

34. La articolul I, dupa punctul 62 se introduce punctul 621 cu urmatorul cuprins:
"621. Dupa articolul 133 se introduce articolul 1331 cu urmatorul cuprins:
«Art. 1331. - (1) Calculul si plata indemnizatiilor de asigurari sociale se pot face si de CNPAS sau casele teritoriale de pensii, pentru sumele care se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat.
(2) Metodologia de aplicare a alin. (1) se stabileste prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale.»"

35. La articolul I, dupa punctul 63 se introduc punctele 631 si 632 cu urmatorul cuprins:
"631. Alineatul (2) al articolului 138 va avea urmatorul cuprins:
«(2) Plata indemnizatiilor de asigurari sociale prevazute la art. 121 alin. (1) lit. a) se suspenda, la cererea beneficiarului sau pe perioada în care acesta este decazut din drepturile parintesti, respectiv din dreptul de a fi tutore, sau în cazul în care copilul este abandonat ori internat într-o institutie de ocrotire.»
632. La articolul 138, dupa alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu urmatorul cuprins:
«(4) La reluarea în plata a indemnizatiei prevazute la art. 121 alin. (1) lit. a), suspendata la cerere, pe o durata de cel putin 6 luni, cuantumul indemnizatiei se poate recalcula în conditiile prevazute de prezenta lege.»"

36. La articolul I, dupa punctul 65 se introduce punctul 651 cu urmatorul cuprins:
"651. Literele a) si f) ale articolului 144 vor avea urmatorul cuprins:
«a) îndruma si controleaza modul de aplicare a dispozitiilor legale de catre casele teritoriale de pensii, îndruma si verifica persoanele juridice si fizice carora le revin drepturi si obligatii care decurg din prezenta lege;

..............................................................................................

ff) urmareste încasarea veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat; organizeaza, îndruma si controleaza activitatea privind executarea creantelor bugetare, potrivit dispozitiilor legale în vigoare;»"

37. La articolul I, punctul 67 va avea urmatorul cuprins:
"67. Literele k) si l) ale articolului 148 vor avea urmatorul cuprins:
«k) nevirarea, în conditiile legii, la bugetul asigurarilor sociale de stat a contributiei de asigurari sociale la termenele prevazute la art. 29;
l) refuzul de a pune la dispozitie organelor de control ale Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, ale directiilor teritoriale de munca si solidaritate sociala si personalului împuternicit al CNPAS si al caselor teritoriale de pensii documentele justificative si actele de evidenta necesare în vederea stabilirii obligatiilor de asigurari sociale, precum si în vederea recuperarii creantelor prin executare silita.»"

38. La articolul I, dupa punctul 67 se introduc punctele 671-673 cu urmatorul cuprins:
"671. La articolul 148, dupa litera k) se introduce litera k1) cu urmatorul cuprins:
«k1) nevirarea, în conditiile legii, la bugetul asigurarilor sociale de stat a contributiei de asigurari sociale de stat, timp de 3 luni consecutiv;»
672. Articolul 149 va avea urmatorul cuprins:
«Art. 149. - Contraventiile prevazute la art. 148 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cele prevazute la lit. b), c), f), g) si i), cu amenda de la 3.000.000 lei la 6.000.000 lei;
b) cele prevazute la lit. a), d), e), h), j), k) si l), cu amenda de la 15.000.000 lei la 50.000.000 lei;
c) cele prevazute la lit. k1), cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.»
673. Articolul 151 va avea urmatorul cuprins:
«Art. 151. - (1) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 148 lit. c), e), f), h), i), k) si k1) si aplicarea amenzilor corespunzatoare se fac de catre organele de control ale Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si ale directiilor teritoriale de munca si solidaritate sociala.
(2) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 148 lit. a), b), d), g), i), j) si l) si aplicarea amenzilor corespunzatoare se fac de catre personalul împuternicit al CNPAS si al caselor teritoriale de pensii desemnat prin decizie a presedintelui CNPAS.
(3) Prin retinerea unei cote de 15% din valoarea amenzilor aplicate si încasate se constituie un fond pentru acordarea de stimulente categoriilor de personal prevazute la alin. (1) si (2).»"

39. La articolul I, dupa punctul 673 se introduce punctul 674 cu urmatorul cuprins:
"674. Alineatul (4) al articolului 160 va avea urmatorul cuprins:
«(4) Persoanele carora, pâna la data intrarii în vigoare a prezentei legi, nu li s-a calculat timpul util în baza Legii nr. 80/1992, republicata, cu modificarile ulterioare, vor putea solicita caselor teritoriale de pensii stabilirea timpului util.»"

40. La articolul I, dupa punctul 69 se introduce punctul 691 cu urmatorul cuprins:
"691. Articolul 164 va avea urmatorul cuprins:
«Art. 164. - (1) La determinarea punctajelor anuale, pâna la intrarea în vigoare a prezentei legi, se utilizeaza salariile brute sau nete, dupa caz, în conformitate cu modul de înregistrare a acestora în carnetul de munca, astfel:
a) salariile brute, pâna la data de 1 iulie 1977;
b) salariile nete, de la data de 1 iulie 1977 pâna la data de 1 ianuarie 1991;
c) salariile brute, de la data de 1 ianuarie 1991.
(2) La determinarea punctajelor anuale, pe lânga salariile prevazute la alin. (1) se au în vedere si sporurile care au facut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare si care sunt înregistrate în carnetul de munca.
(3) La determinarea punctajelor anuale, pe lânga salariile prevazute la alin. (1) se au în vedere si sporurile cu caracter permanent, care, dupa data de 1 aprilie 1992, au facut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare si care sunt înregistrate în carnetul de munca sau sunt dovedite cu adeverinte eliberate de unitati, conform legislatiei în vigoare. Sporul de vechime care se utilizeaza la stabilirea punctajelor anuale este urmatorul:
a) perioada 1 martie 1970 - 1 septembrie 1983:
3% pentru o vechime în munca totala cuprinsa între 5-10 ani;
5% pentru o vechime în munca totala cuprinsa între 10-15 ani;
7% pentru o vechime în munca totala cuprinsa între 15-20 de ani;
10% pentru o vechime în munca totala de peste 20 de ani;
b) perioada 1 septembrie 1983 - 1 aprilie 1992:
3% pentru o vechime în munca totala cuprinsa între 3-5 ani;
6% pentru o vechime în munca totala cuprinsa între 5-10 ani;
9% pentru o vechime în munca totala cuprinsa între 10-15 ani;
12% pentru o vechime în munca totala cuprinsa între 15-20 de ani;
15% pentru o vechime în munca totala de peste 20 de ani.
(4) Pentru perioada de dupa 1 aprilie 1992 sporul de vechime utilizat la stabilirea punctajelor anuale este cel înregistrat în carnetul de munca.
(5) Salariile anuale medii si minime pe economie, brute sau nete, dupa caz, pâna la intrarea în vigoare a prezentei legi sunt prezentate în anexele nr. 6 si 7.
(6) Pentru perioadele anterioare anului 1938, precum si pentru perioada cuprinsa între 1939-1946 inclusiv, la stabilirea punctajului mediu anual se utilizeaza salariul mediu anual corespunzator anului 1938.
(7) Pentru perioadele anterioare anului 1949 se va utiliza salariul minim corespunzator anului 1949.
(8) Prevederile alin. (2)-(7) se aplica, la cerere, si persoanelor ale caror drepturi de pensie au fost stabilite în perioada 1 aprilie 2001 pâna la data intrarii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta.»"

41. La articolul I punctul 71, articolele 1671 si 1672 vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 1671. - (1) Într-un interval de 5 ani de la data intrarii în vigoare a prezentei legi persoanele care au desfasurat activitati încadrate în grupa I de munca, conform legislatiei anterioare, pot solicita pensie pentru limita de vârsta cu reducerea vârstelor standard de pensionare, conform tabelului nr. 4.

TABELUL Nr. 4

----------------------------------------------------------------------------------
Stagiul de cotizare realizat efectiv, conform Reducerea vârstelor standard de
legislatiei anterioare, în grupa I de munca pensionare prevazute în anexa nr. 3
(ani împliniti)         (ani)             (luni)
----------------------------------------------------------------------------------
       2                           1                    2
       4                           2                    5
       6                           3                    7
       8                           4                 10
     10                           6                   0
     12                           7                   2
     14                           8                   5
     16                           9                   7
     18                         10                10
     20                         12                  0
     22                         13                  0
     24                         14                  0
     26 si peste          15                 0
----------------------------------------------------------------------------------

(2) Vârstele de pensionare reduse conform prevederilor alin. (1) nu pot fi mai mici de 50 de ani.
(3) Prevederile alin. (1) se aplica si în cazul asiguratilor prevazuti la art. 20, daca acestea sunt mai avantajoase decât cele stipulate în anexele nr. 4 si 5.
(4) Vârstele standard de pensionare din care se face reducerea prevazuta în tabelul nr. 4 sunt cele corespunzatoare anului, respectiv lunii în care se deschide dreptul de pensie, prevazute în anexa nr. 3, în conditiile realizarii stagiului complet de cotizare corespunzator anului, respectiv lunii în care se deschide dreptul de pensie.
(5) Reducerea vârstelor standard de pensionare în baza tabelului nr. 4 nu poate fi cumulata cu celelalte reduceri prevazute de prezenta lege sau de legile cu caracter special.
Art. 1672. - (1) În perioada esalonarii vârstelor standard de pensionare si a stagiilor de cotizare prevazute în anexa nr. 3, cererea de pensionare pentru limita de vârsta, pensie anticipata sau pensie anticipata partiala, împreuna cu actele doveditoare, se depune de catre solicitant, în termen de 90 de zile de la data îndeplinirii conditiilor de pensionare, la casa teritoriala de pensii în a carei raza se afla domiciliul acestuia.
(2) În cazul persoanelor prevazute la art. 5 alin. (1) pct. I, II, III si IV, cererea de pensionare, împreuna cu actele doveditoare, se depune de catre angajator sau de catre institutia care efectueaza plata drepturilor de somaj, dupa caz, în termen de 90 de zile de la data îndeplinirii conditiilor de pensionare, la casa teritoriala de pensii în a carei raza se afla domiciliul asiguratului.
(3) Drepturile de pensii se acorda si se platesc în conditiile prevazute la art. 83, în raport cu termenul prevazut la alin. (1) si (2)."

42. La articolul I, dupa punctul 73 de introduce punctul 731 cu urmatorul cuprins:
"731. Alineatele (3), (4) si (5) ale articolului 174 vor avea urmatorul cuprins:
«(3) Casele de odihna si tratament balnear ale taranimii, prevazute la alin. (2) lit. b), se organizeaza ca societate comerciala cu actionar unic CNPAS. Unitatile din teritoriu vor functiona ca sucursale care se vor denumi unitati de tratament balnear si recuperare a capacitatii de munca. Actul constitutiv al acestei societati comerciale se aproba prin hotarâre a Guvernului.
(4) CNPAS si casele teritoriale de pensii au obligatia si dreptul sa revendice bunurile imobile care au apartinut asigurarilor sociale, cele construite sau achizitionate din fonduri alocate de la bugetul asigurarilor sociale de stat si care au fost trecute în proprietatea statului sau a altor persoane juridice, astfel:
a) CNPAS se considera urmasul de drept la Casei Centrale a Asigurarilor Sociale;
b) imobilele care au apartinut asigurarilor sociale, aflate în proprietatea statului, vor fi transmise în proprietatea sau în administrarea CNPAS, prin hotarâre a Guvernului;
c) actiunile în revendicare pentru reîntregirea patrimoniului se pot face atât de CNPAS, cât si de casele teritoriale de pensii în a caror raza se afla bunurile si elementele de patrimoniu ce urmeaza sa fie revendicate;
d) toate demersurile facute pâna în prezent (notificari, somatii) de catre CNPAS si casele teritoriale de pensii se considera legal si corect întocmite si sunt valabile în fata instantelor judecatoresti competente potrivit legii sa solutioneze respectivele cauze.
(5) Casele de odihna si tratament ale taranimii, organizate în conditiile alin. (3), vor respecta legislatia în vigoare privind destinatia profitului.»"

43. La articolul I, dupa punctul 731 se introduce punctul 732 cu urmatorul cuprins:
"732. Articolul 178 se abroga."

44. La articolul I punctul 74, articolul 180 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 180. - (1) La data intrarii în vigoare a prezentei legi pensiile de asigurari sociale de stat, pensiile suplimentare, pensiile de asigurari sociale pentru agricultori, stabilite pe baza legislatiei anterioare, precum si ajutoarele sociale stabilite potrivit legislatiei de pensii devin pensii în întelesul prezentei legi.
(2) CNPAS va lua masurile necesare astfel încât la data intrarii în vigoare a prezentei legi sa determine punctajul mediu anual al fiecarui pensionar, prin raportarea cuantumului pensiilor cuvenite conform legislatiei anterioare, pe categoriile de pensii prevazute la art. 40, din care s-a dedus contributia pentru asigurarile sociale de sanatate, datorata conform legii, la valoarea unui punct de pensie, stabilita în conditiile art. 80.
(3) Pensionarilor de asigurari sociale de stat ale caror drepturi stabilite în perioada 1 ianuarie 1998 - 31 martie 2001 sunt mai mari decât un punctaj mediu estimat pentru persoanele ce se vor pensiona în conditiile prezentei legi, pe lânga punctajul mediu anual determinat conform prevederilor alin. (2), li se atribuie si acest punctaj mediu estimat, care se are în vedere la operatiunile de indexare si recorelare.
(4) Punctajul mediu estimat, prevazut la alin. (3), se calculeaza de CNPAS.
(5) Punctajul mediu anual si punctajul mediu estimat se pot corecta corespunzator recorelarii prevazute la art. 168 alin. (3)-(5).
(6) Cuantumul pensiilor se stabileste în baza prevederilor art. 76, luându-se în considerare punctajul mediu anual sau punctajul mediu estimat, dupa caz, stabilit conform alin. (2), (3) si (5).
(7) În situatia în care cuantumul pensiilor, stabilit conform alin. (6), este mai mic decât cel stabilit în baza legislatiei anterioare, se pastreaza în plata cuantumul avantajos."

45. La articolul I, dupa punctul 75 se introduce punctul 751 cu urmatorul cuprins:
"751. Articolul 181 se abroga."

46. La articolul I, dupa punctul 78 se introduce punctul 781 cu urmatorul cuprins:
"781. Alineatul (4) al articolului 187 va avea urmatorul cuprins:
«(4) Sumele platite necuvenit prin intermediul caselor teritoriale de pensii se recupereaza de la beneficiari în baza deciziei casei respective, care constituie titlu executoriu. Sumele ramase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedati nu se mai urmaresc.»"

47. La articolul I punctul 79, alineatele (1) si (3) ale articolului 193 vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 193. - (1) La efectuarea oricaror operatiuni care nu sunt legate de stabilirea si de plata pensiilor si a altor drepturi de asigurari sociale de catre CNPAS si de casele teritoriale de pensii se percep tarife sau comisioane procentuale de pâna la 3%, aplicate asupra sumei totale ce face obiectul operatiunii financiare. Operatiunile pentru care se platesc tarife sau se percep comisioane, precum si nivelul acestora se stabilesc prin decizie a presedintelui CNPAS.

...............................................................................................

(3) Sumele rezultate ca urmare a aplicarii prevederilor alin. (1) si (2) constituie venituri extrabugetare ale bugetului asigurarilor sociale de stat, asupra lor necalculându-se impozit pe profit."

48. La articolul I, dupa punctul 79 se introduce punctul 791 cu urmatorul cuprins:
"791. Articolul 194 va avea urmatorul cuprins:
«Art. 194. - (1) Între sistemul public si celelalte sisteme proprii de asigurari sociale, neintegrate pâna la data intrarii în vigoare a prezentei legi, inclusiv sistemul pensiilor militare, se recunosc reciproc stagiile de cotizare, respectiv vechimea în munca sau vechimea în serviciu, în vederea deschiderii drepturilor la pensie pentru limita de vârsta, de invaliditate si de urmas, precum si a altor drepturi de asigurari sociale prevazute de prezenta lege.
(2) În situatia prevazuta la alin. (1) prestatiile de asigurari sociale în sistemul public se stabilesc numai pentru stagiul de cotizare realizat în acest sistem.
(3) Perioadele asimilate stagiului de cotizare, prevazute la art. 38 alin. (1) lit. b) si c), care constituie si vechime în munca sau în serviciu în sistemul pensiilor militare si în celelalte sisteme proprii de asigurari sociale neintegrate, se iau în calcul, optional, în unul dintre sisteme.
(4) Decontarea între sistemul public si celelalte sisteme de asigurari sociale neintegrate înceteaza începând cu data intrarii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta.
(5) În situatiile prevazute la alin. (4) prevederile art. 180 se vor aplica doar pentru cuantumul pensiilor stabilit pe baza vechimii în munca realizate în sectorul asigurarilor sociale de stat.»"

 

Aceasta lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 18 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TARACILA

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 9 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
VIOREL HREBENCIUC


Bucuresti, 31 mai 2002.
Nr. 338

[sus]


AGENTIA EUROPEANA PENTRU SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA