Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca

Legatura ta catre Securitate si Sanatate in Munca

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii          ROMANIA          Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca
Noutati pe Site | Harta Site | Sugestii | Ajutor | Traduceri Tipareste aceasta pagina
Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca


Legislatie->Legi->Legi in domeniul asigurarilor...->Legea nr. 346 din 5 ...

Legea nr. 346 din 5 iunie 2002
privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 454 din 27 iunie 2002, modificata prin OUG 107/24.10.2003


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale face parte din sistemul de asigurari sociale, este garantata de stat si cuprinde raporturi specifice prin care se asigura protectia sociala impotriva urmatoarelor categorii de riscuri profesionale: pierderea, diminuarea capacitatii de munca si decesul ca urmare a accidentelor de munca si a bolilor profesionale.

Art. 2. - Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale garanteaza un ansamblu de servicii si prestatii in beneficiul persoanelor asigurate, in vederea:
a) promovarii sanatatii si a securitatii in munca si prevenirii accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
b) diminuarii si compensarii consecintelor accidentelor de munca si ale bolilor profesionale.

Art. 3. - Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale se fundamenteaza pe urmatoarele principii:
a) asigurarea este obligatorie pentru toti cei ce utilizeaza forta de munca angajata cu contract individual de munca;
b) riscul profesional este asumat de cei ce beneficiaza de rezultatul muncii prestate;
c) fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se constituie din contributii diferentiate in functie de risc, suportate de angajatori sau de persoanele fizice care incheie asigurarea, potrivit prevederilor prezentei legi;
d) cresterea rolului activitatii de prevenire in vederea reducerii numarului accidentelor de munca si al bolilor profesionale;
e) solidaritatea sociala, prin care participantii la sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale isi asuma reciproc obligatii si beneficiaza de drepturi pentru prevenirea, diminuarea sau eliminarea riscurilor prevazute de lege;
f) asigurarea unui tratament nediscriminatoriu pentru beneficiarii drepturilor prevazute de lege;
g) asigurarea transparentei in utilizarea fondurilor;
h) repartitia fondurilor in conformitate cu obligatiile ce revin sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale prin prezenta lege.

Art. 4. - (1) Prin asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale raspunderea civila a persoanei fizice sau juridice pentru prestatiile prevazute in prezenta lege si pentru care s-a platit contributia de asigurare este preluata de asigurator.
(2) In situatia in care se face dovada unor prejudicii care nu sunt acoperite prin prevederile prezentei legi, in mod subsidiar si complementar, intra in functiune raspunderea civila, potrivit dreptului comun.

CAPITOLUL II
Raporturile de asigurare si riscurile asigurate

Art. 5. - Sunt asigurate obligatoriu prin efectul prezentei legi:
a) persoanele care desfasoara activitati pe baza unui contract individual de munca, indiferent de durata acestuia, inclusiv functionarii publici;
b) persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, in conditiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevazute la lit. a);
c) somerii, pe toata durata efectuarii practicii profesionale in cadrul cursurilor organizate potrivit legii;
d) persoanele care desfasoara activitati exclusiv pe baza de conventii civile de prestari de servicii si care realizeaza un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel putin 3 salarii medii brute pe economia nationala;
e) ucenicii, elevii si studentii, pe toata durata efectuarii practicii profesionale.

Art. 6. - (1) Se pot asigura in conditiile prezentei legi, pe baza de contract de asigurare, persoanele asigurate obligatoriu in sistemul public de pensii si care se afla in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:
a) asociat unic, asociati, comanditari sau actionari;
b) administratori sau manageri;
c) membri ai asociatiei familiale;
d) persoane autorizate sa desfasoare activitati independente;
e) persoane angajate in institutii internationale;
f) proprietari de bunuri si/sau arendasi de suprafete agricole si forestiere;
g) persoane care desfasoara activitati agricole in cadrul gospodariilor individuale sau activitati private in domeniul forestier;
h) membri ai societatilor agricole sau ai altor forme de asociere din agricultura;
i) persoane care desfasoara activitati in unitati de cult recunoscute potrivit legii;
j) alte persoane interesate, care isi desfasoara activitatea pe baza altor raporturi juridice decat cele mentionate anterior.
(2) Continutul contractului de asigurare se stabileste in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 7. - (1) Prevederile art. 5 sunt aplicabile si angajatilor romani care presteaza munca in strainatate din dispozitia angajatorilor romani, in conditiile legii.
(2) Au calitatea de asigurat si cetatenii straini sau apatrizii care presteaza munca pentru angajatori romani, pe perioada in care au, potrivit legii, domiciliul sau resedinta in Romania.

Art. 8. - (1) Are calitatea de asigurator, potrivit prezentei legi, Fondul National de Asigurare pentru Accidente de Munca si Boli Profesionale, denumit in continuare Fondul National.
(2) Fondul National isi exercita atributiile prin fondurile teritoriale de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale sau prin asociatiile de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, denumite in continuare fonduri teritoriale si, respectiv, asociatii profesionale de asigurare.

Art. 9. - (1) Raporturile de asigurare, rezultate in temeiul prezentei legi si din contractele de asigurare, se stabilesc intre:
a) angajatori si asigurator, pentru persoanele asigurate prevazute la art. 5 si 7;
b) asigurati si asigurator, pentru persoanele asigurate prevazute la art. 6.
(2) Calitatea de asigurat se dobandeste, iar raporturile de asigurare se stabilesc la data incheierii contractului individual de munca, a conventiei civile, a inceperii practicii profesionale sau a contractului de asigurare individual, dupa caz.

Art. 10. - (1) In vederea realizarii asigurarii pentru accidente de munca si boli profesionale si stabilirii cuantumului contributiei datorate, angajatorul are obligatia de a comunica asiguratorului, printr-o declaratie pe propria raspundere, numarul de angajati, domeniul de activitate conform Clasificarii Activitatilor din Economia Nationala, fondul de salarii, precum si orice alte informatii solicitate in acest scop.
(2) Declaratia scrisa va fi depusa la sediul asiguratorului cu minimum 15 zile inainte de incheierea contractului de asigurare, pentru stabilirea contributiei in conditiile legii.

Art. 11. - (1) In cazul punerii in functiune a unei noi unitati angajatorul are obligatia sa depuna declaratia in termen de 15 zile de la inceperea activitatii.
(2) In cazul oricarei modificari privind nivelul fondului de salarii sau al activitatilor desfasurate, angajatorul are obligatia sa anunte asiguratorul in termen de 15 zile.
(3) Contractul de asigurare incheiat intre angajator si asigurator se reinnoieste la fiecare modificare notificata.

Art. 12. - Persoanele asigurate potrivit art. 6 au obligatia de a depune declaratia de venituri in termenul prevazut la art. 10 alin. (2) si de a comunica asiguratorului orice modificare intervenita cu privire la venitul asigurat, in termen de 15 zile de la data acesteia.

Art. 13. - Dreptul la prestatiile si serviciile de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se naste de la data stabilirii raporturilor de asigurare si inceteaza o data cu aceste raporturi.

Art. 14. - In cazul in care din culpa angajatorului nu s-a platit contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, costul prestatiilor si al serviciilor de asigurare prevazute de prezenta lege se suporta de angajator.

Art. 15. - (1) In cazul bolilor profesionale, declarate in conditiile legii, in timpul activitatii profesionale, dreptul la prestatiile si serviciile de asigurare se mentine si ulterior incetarii raporturilor de munca si a contractelor de asigurare.
(2) In cazul bolilor profesionale, declarate in conditiile legii, ulterior incetarii raporturilor de munca si a contractelor de asigurare, dreptul la prestatiile si serviciile de asigurare se acorda daca fostul asigurat face dovada, cu acte medicale eliberate conform legii, ca boala a fost cauzata de factori profesionali specifici locului de munca.

Art. 16. - Riscurile asigurate in conditiile prezentei legi sunt accidentele de munca si bolile profesionale cercetate, declarate, inregistrate si evidentiate potrivit prevederilor Legii protectiei muncii nr. 90/1996, republicata.

CAPITOLUL III
Obiectivele asigurarii

Art. 17. - Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale are urmatoarele obiective:
a) prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
b) reabilitarea medicala si socioprofesionala a asiguratilor, victime ale accidentelor de munca si ale bolilor profesionale, precum si recuperarea capacitatii de munca a acestora;
c) acordarea de prestatii in bani pe termen lung si scurt, sub forma de indemnizatii si alte ajutoare, in conditiile prevazute de prezenta lege.

Art. 18. - Asiguratorul are obligatia de a-si organiza activitatea pentru realizarea obiectivelor prevazute la art. 17, precum si de a pastra confidentialitatea tuturor informatiilor la care are acces in scopul realizarii acestor obiective.

CAPITOLUL IV
Prestatii si servicii de asigurare pentru accidente
de munca si boli profesionale

Art. 19. - Asiguratii sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale au dreptul la urmatoarele prestatii si servicii:
a) reabilitare medicala si recuperarea capacitatii de munca;
b) reabilitare si reconversie profesionala;
c) indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca;
d) indemnizatie pentru trecerea temporara in alt loc de munca;
e) compensatii pentru atingerea integritatii;
f) despagubiri in caz de deces;
g) rambursari de cheltuieli.

Art. 20. - (1) Baza de calcul a indemnizatiilor de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale este media veniturilor salariale brute ale asiguratului din ultimele 6 luni, pe baza carora s-a stabilit contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale in lunile respective.
(2) In cazul in care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, baza de calcul a indemnizatiilor de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale o constituie venitul salarial brut din ultima luna de activitate si care a fost luat in calcul la stabilirea contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
(3) Pentru calculul indemnizatiilor de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se utilizeaza numarul de zile lucratoare din luna in care se acorda concediul medical sau, dupa caz, se solicita alte drepturi de asigurari sociale.
(4) La stabilirea numarului de zile lucratoare din luna in care se acorda dreptul de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale se vor avea in vedere prevederile legale cu privire la zilele de sarbatori legale in care nu se lucreaza.

SECTIUNEA 1
Prestatii si servicii pentru reabilitare medicala
si recuperarea capacitatii de munca

Art. 21. - Asiguratii au dreptul la tratament medical, precum si la prestatii si servicii pentru reabilitare medicala si recuperarea capacitatii de munca.

Art. 22. - (1) Asiguratorul are obligatia de a achita contravaloarea serviciilor medicale acordate pana cand se realizeaza:
a) restabilirea starii de sanatate sau ameliorarea deficientelor de sanatate survenite in urma unui risc asigurat;
b) prevenirea diminuarii ori a pierderii capacitatii de munca si a necesitatii de ingrijire permanenta.
(2) Contravaloarea biletelor pentru tratament balnear prescris de medicul asiguratorului celor care se afla in incapacitate temporara de munca, ca urmare in exclusivitate a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, se suporta integral din bugetul asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale.

Art. 23. - Asiguratii au dreptul la tratament medical corespunzator leziunilor si afectiunilor cauzate prin accidente de munca sau boli profesionale, dupa cum urmeaza:
a) asistenta medicala de urgenta la locul accidentului, in mijloace de transport specializate si in unitati sanitare;
b) tratament medical ambulatoriu, prescris de medic;
c) analize medicale si medicamente;
d) servicii medicale, cu prioritate in spitale sau clinici specializate pentru boli profesionale;
e) tratament de recuperare functionala in unitati speciale;
f) servicii de chirurgie plastica si reparatorie;
g) servicii de fizioterapie;
h) cure balneoclimaterice prescrise de medicul asiguratorului.

Art. 24. - In vederea diminuarii sau compensarii urmarilor deficientelor de sanatate suferite prin accidente de munca si boli profesionale, asiguratii au dreptul la:
a) materiale sanitare pentru corectarea auzului si vazului;
b) proteze, orteze si aparate ortopedice;
c) mijloace auxiliare: scaun, carucior cu rotile, precum si alte asemenea mijloace;
d) orice alte materiale, produse sau mijloace destinate unui asemenea scop, a caror lista se stabileste de asigurator, la propunerea medicului asiguratorului.

Art. 25. - (1) Pentru recuperarea capacitatii de munca asiguratii beneficiaza de programe individuale de recuperare, stabilite de medicul specialist al asiguratorului, in functie de natura si de pronosticul bolii.
(2) Programul individual de recuperare poate include tratament balnear, in functie de tipul bolii.
(3) Durata tratamentului balnear este de 15-21 de zile si se stabileste de medicul asiguratorului, in functie de tipul afectiunii si de natura tratamentului.
(4) Criteriile pe baza carora se acorda biletele pentru tratament balnear se aproba anual de Fondul National.

Art. 26. - (1) Asiguratii au obligatia sa urmeze si sa respecte programele individuale de recuperare stabilite de medicul specialist al asiguratorului.
(2) Dreptul la prestatii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale se suspenda in cazul in care asiguratii nu urmeaza sau nu respecta programul individual de recuperare.

Art. 27. - Tratamentul medical in perioada programului individual de recuperare, precum si cazarea si masa in unitatile medicale se suporta de catre asigurator.

Art. 28. - (1) Personalul medical si unitatile prestatoare de servicii medicale se stabilesc de asigurator in colaborare cu casele de asigurari de sanatate sau, dupa caz, direct cu unitati specializate, precum si cu unitati medicale proprii.
(2) Tarifele serviciilor medicale se stabilesc intre partile contractante pe baza prevederilor contractului-cadru ce se va stabili prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

SECTIUNEA a 2-a
Prestatii si servicii pentru reabilitare si reconversie profesionala

Art. 29. - Prestatiile si serviciile pentru reabilitare si reconversie profesionala se acorda de catre asigurator la solicitarea asiguratilor care, desi nu si-au pierdut complet capacitatea de munca, nu mai pot desfasura activitatea pentru care s-au calificat, ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale.

Art. 30. - Asiguratorul preia in sarcina sa cheltuielile pentru urmatoarele prestatii si servicii de reabilitare si reconversie profesionala:
a) cheltuielile privind serviciile medicale si psihologice pentru aprecierea starii fizice, mentale si aptitudinale in vederea reconversiei profesionale;
b) costul cursurilor de calificare sau de reconversie;
c) plata unei indemnizatii pe durata cursurilor de calificare si de reconversie.

Art. 31. - (1) Indemnizatia pe durata cursurilor de calificare sau de reconversie se acorda lunar si reprezinta 70% din salariul de baza brut al persoanei asigurate, avut la data survenirii accidentului de munca sau a bolii profesionale.
(2) Indemnizatia se acorda numai daca persoana asigurata nu beneficiaza, pe durata cursurilor de calificare sau de reconversie, de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca sau de pensie de invaliditate gradul III, acordata potrivit legii.

Art. 32. - Indemnizatia pe durata cursurilor de calificare sau de reconversie se acorda numai daca persoana asigurata respecta dispozitiile asiguratorului cu privire la:
a) institutia la care urmeaza sa se desfasoare cursul;
b) programul de instruire;
c) modalitatea de absolvire.

SECTIUNEA a 3-a
Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca

Art. 33. - (1) Asiguratii beneficiaza de o indemnizatie pe perioada in care se afla in incapacitate temporara de munca datorita unui accident de munca sau unei boli profesionale.
(2) In cazul bolilor profesionale sau al accidentelor de munca certificatul medical se vizeaza in mod obligatoriu, prin grija angajatorului, de catre directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, respectiv de inspectoratul teritorial de munca in a carui raza se afla sediul angajatorului sau domiciliul asiguratului.

Art. 34. - (1) Cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca reprezinta 100% din media veniturilor salariale brute realizate in ultimele 6 luni.
(2) In cazul asiguratilor prevazuti la art. 6 cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca reprezinta 100% din venitul lunar asigurat.

Art. 35. - IIndemnizatia pentru incapacitate temporara de munca in cazul accidentului de munca sau al bolii profesionale se suporta pentru primele 3 zile de incapacitate de catre angajator, iar din a 4-a zi de incapacitate, din fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.

Art. 36. - Durata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este de 180 de zile in intervalul de un an, socotita din prima zi de concediu medical.

Art. 37. - (1) In situatii temeinic motivate de posibilitatea recuperarii medicale si profesionale a asiguratului medicul curant poate propune prelungirea concediului medical peste 180 de zile.
(2) Medicul asiguratorului poate decide, dupa caz, prelungirea concediului medical pentru continuarea programului recuperator, reluarea activitatii in acelasi loc de munca sau in alt loc de munca ori poate propune pensionarea de invaliditate.
(3) Prelungirea concediului medical peste 180 de zile se face pentru cel mult 90 de zile, conform procedurilor stabilite de Fondul National, in raport cu evolutia cazului si cu rezultatele actiunilor de recuperare.

Art. 38. - Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca datorata accidentelor de munca si bolilor profesionale se acorda pe baza certificatului medical eliberat conform dispozitiilor legale.

Art. 39. - In situatia in care mediul expert al asigurarilor sociale din sistemul public de pensii decide incadrarea intr-un grad de invaliditate, indemnizatia se va acorda pana la sfarsitul lunii urmatoare celei in care s-a dat avizul de pensionare, fara a se depasi durata maxima de acordare a concediului medical, prevazuta la art. 37.

SECTIUNEA a 4-a
Indemnizatia pentru trecerea temporara in alt loc de munca

Art. 40. - (1) Asiguratii care, datorita unei boli profesionale sau unui accident de munca, nu isi mai pot desfasura activitatea la locul de munca anterior manifestarii riscului asigurat pot trece temporar in alt loc de munca.
(2) Indemnizatia pentru trecerea temporara in alt loc de munca se acorda in conditiile in care venitul salarial brut lunar realizat de asigurat la noul loc de munca este inferior mediei veniturilor sale lunare din ultimele 6 luni, calculate de la momentul depistarii afectiunii.

Art. 41. - Indemnizatia pentru reducerea timpului de lucru cu o patrime din durata normala, ca urmare a unor afectiuni cauzate de accidente de munca sau boli profesionale, se acorda asiguratilor care, in aceste conditii, nu mai pot realiza durata normala de munca.

Art. 42. - (1) Indemnizatiile prevazute la art. 40 alin. (2) si la art. 41 se acorda la propunerea medicului curant, cu avizul medicului asiguratorului, pentru cel mult 90 de zile intr-un an calendaristic, in una sau mai multe etape.
(2) Cuantumul lunar al indemnizatiilor prevazute la alin. (1) este egal cu diferenta dintre media veniturilor salariale din ultimele 6 luni si venitul salarial brut realizat de asigurat la noul loc de munca sau prin reducerea timpului normal de munca, fara a se depasi 25% din baza de calcul.

SECTIUNEA a 5-a
Compensatii pentru atingerea integritatii

Art. 43. - Au dreptul la o compensatie pentru atingerea integritatii asiguratii care, in urma accidentelor de munca sau a bolilor profesionale, raman cu leziuni permanente, daca acestea:
a) reduc capacitatea de munca sub nivelul de 50%; sau
b) nu reduc capacitatea de munca, dar constituie o mutilare.

Art. 44. - Compensatia se acorda la solicitarea persoanei indreptatite, pe baza deciziei medicului asiguratorului, cu indeplinirea conditiilor prevazute la art. 43.

Art. 45. - (1) Compensatia reprezinta o suma fixa in bani si se acorda integral, o singura data, fara a afecta celelalte drepturi sau indemnizatii la care este indreptatit asiguratul.
(2) Cuantumul compensatiei se stabileste in functie de gravitatea leziunii, in limita unui plafon maxim de 12 salarii medii brute pe economia nationala.
(3) Criteriile si grilele pe baza carora se acorda compensatia se stabilesc de Fondul National, prin norme metodologice, cu acordul Ministerului Sanatatii si Familiei.

SECTIUNEA a 6-a
Despagubiri in caz de deces

Art. 46. - (1) In cazul decesului asiguratului ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, beneficiaza de ajutor de deces o singura persoana, care poate fi, dupa caz: sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul, mostenitorul, in conditiile dreptului comun, sau, in lipsa acesteia, persoana care dovedeste ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces.
(2) Cuantumul ajutorului de deces acordat este de 4 salarii medii brute pe economia nationala.

Art. 47. - Cererea pentru obtinerea ajutorului de deces se depune la sediul asiguratorului, insotita de actele din care rezulta dreptul solicitantului, potrivit legii.

Art. 48. - (1) Admiterea sau respingerea cererii se face prin decizie emisa de asigurator in termen de 20 de zile de la data depunerii cererii.
(2) Decizia se comunica in scris solicitantului in termen de 5 zile de la data emiterii ei.

Art. 49. - Plata ajutorului de deces se face in termen de 15 zile de la data comunicarii deciziei.

SECTIUNEA a 7-a
Rambursari de cheltuieli

Art. 50. - (1) Asiguratorul acorda rambursari de cheltuieli in urmatoarele situatii:
a) transportul de urgenta, in cazuri temeinic justificate, cand salvarea victimei impune utilizarea altor mijloace decat cele uzuale;
b) confectionarea ochelarilor, a aparatelor acustice, a protezelor oculare si dentare, in situatia in care acestea au fost deteriorate datorita unui accident de munca soldat cu vatamari corporale.
(2) Costurile suportate de asigurator sunt destinate sa asigure recuperarea functionalitatii organismului celui asigurat, iar cuantumul acestora se va stabili anual de Fondul National, prin Regulamentul privind acordarea rambursarii de cheltuieli, elaborat de Fondul National si care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

CAPITOLUL V
Comunicarea si constatarea accidentelor de munca
si a bolilor profesionale

Art. 51. - (1) Angajatorii au obligatia de a comunica asiguratorului accidentele soldate cu incapacitate de munca sau cu decesul asiguratilor.
(2) Comunicarea trebuie realizata de indata ce angajatorul a luat cunostinta despre accident.
(3) Obligatia privind comunicarea revine si persoanelor asigurate conform art. 6 sau urmasilor acestora, in cazul in care accidentul de munca s-a soldat cu decesul asiguratului.

Art. 52. - Daca in urma controalelor medicale periodice personalul serviciilor medicale de intreprindere constata ca exista riscul unei imbolnaviri profesionale, acesta are obligatia de a semnala de indata cazul asiguratorului.

 

Art. 53. - (1) Pentru constatarea cazului asigurat si stabilirea drepturilor de asigurare asiguratorul are acces si recurge la procesul-verbal de cercetare, intocmit, potrivit legii, de autoritatea competenta care efectueaza cercetarea accidentelor soldate cu invaliditate si deces.
(2) Pentru constatarea cazului asigurat si stabilirea drepturilor de asigurare in cazul accidentelor soldate cu incapacitate temporara de munca, asiguratorul participa in echipa de cercetare a accidentului sau poate efectua o ancheta proprie, la solicitarea angajatorului.

Art. 54. - Drepturile de asigurare prevazute de prezenta lege se acorda astfel:
a) pentru accidente de munca, in baza procesului-verbal de cercetare a accidentului de munca, intocmit, potrivit legii, de autoritatea competenta;
b) pentru boli profesionale, in baza formularului de declarare finala a bolii profesionale, intocmit, potrivit legii, de autoritatea competenta.

CAPITOLUL VI
Prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale

Art. 55. - Raspunderea pentru asigurarea conditiilor de securitate si sanatate la locurile de munca revine angajatorilor sau, dupa caz, persoanelor asigurate conform art. 6.

Art. 56. - (1) Angajatorii au obligatia de a asigura informarea, participarea si colaborarea angajatilor pentru adoptarea si aplicarea masurilor de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale.
(2) Angajatii au obligatia de a participa la actiuni privind adoptarea unor masuri de securitate si sanatate in munca, atunci cand sunt solicitati in acest scop de catre angajatori.

Art. 57. - Angajatii nu suporta in nici o situatie costul masurilor de prevenire aplicate in conditiile art. 56.

Art. 58. - Angajatorii au obligatia de a furniza toate informatiile solicitate de asigurator in legatura cu riscurile de la locurile de munca.

Art. 59. - Angajatii sunt obligati sa cunoasca si sa respecte masurile tehnice si organizatorice luate de angajatori pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, aduse la cunostinta in cadrul instructajului de protectie a muncii.

Art. 60. - Angajatii au dreptul, fara ca acest lucru sa atraga consecinte asupra lor, de a sesiza autoritatea de stat competenta, asiguratorul sau comitetele de sanatate si securitate in munca, constituite conform art. 31 din Normele generale de protectie a muncii, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale si al ministrului sanatatii nr. 578/DB/5.840/1996, asupra neluarii de catre angajator a unor masuri de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale.

Art. 61. - Asiguratorul are obligatia de a promova si de a stimula activitatea de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale, in scopul:
a) mentinerii integritatii fizice si psihice a persoanelor asigurate;
b) imbunatatirii conditiilor de munca;
c) eliminarii sau reducerii riscurilor de accidente de munca si boli profesionale.

Art. 62. - Asiguratorul realizeaza obiectivele din domeniul prevenirii accidentelor de munca si a bolilor profesionale prin servicii proprii, cu personal specializat, dimensionat corespunzator numarului de asigurati.

Art. 63. - Personalul tehnic al asiguratorului, care desfasoara activitati de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale, atestat de autoritatea de stat competenta potrivit legii, precum si personalul medical specializat in medicina muncii au urmatoarele atributii:
a) acorda consultanta si asistenta tehnica si medicala de medicina muncii cu privire la masurile si mijloacele de prevenire;
b) initiaza si elaboreaza studii si analize si asigura documentatia privind riscurile si conditiile de munca din unitati, in vederea fundamentarii unor masuri de prevenire;
c) propun finantarea, din fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, a unor proiecte sau programe de cercetare pentru fundamentarea stiintifica a masurilor de prevenire necesare;
d) elaboreaza si propun angajatorilor instructiuni de prevenire si proceduri de lucru specifice unor locuri de munca;
e) participa la cercetarea accidentelor de munca ce au ca urmare incapacitatea temporara de munca, in comisiile de cercetare numite de angajatori;
f) controleaza aplicarea si respectarea masurilor de prevenire convenite cu angajatorii;
g) elaboreaza si propun forme si mijloace de educare si informare pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
h) tin evidenta accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
i) propun asiguratorului majorari sau reduceri ale contributiei, pentru stimularea activitatii de prevenire;
j) acolo unde este cazul, pot propune asiguratorului incheierea unor conventii cu angajatorii, in scopul imbunatatirii activitatii de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale.

Art. 64. - In exercitarea atributiilor sale personalul tehnic si medical specializat este autorizat:
a) sa dispuna de acces liber in sediile angajatorilor sau la locurile de munca organizate de acestia si sa fie insotit de persoanele desemnate de angajator;
b) sa beneficieze de concluziile cercetarii accidentelor de munca sau a bolilor profesionale, efectuata de autoritatile de stat competente;
c) sa sesizeze autoritatile de stat cand constata incalcari ale legislatiei in vigoare privind protectia muncii;
d) sa propuna angajatorilor dimensionarea compartimentelor de protectie a muncii in functie de riscurile de la locurile de munca;
e) sa consulte rezultatele examenelor medicale la angajare si ale examenelor medicale periodice ale persoanelor asigurate;
f) sa solicite orice informatii si documente necesare realizarii sarcinilor de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
g) sa recomande angajatorului masuri de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale.

Art. 65. - In activitatea exercitata personalul de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale este obligat sa pastreze confidentialitatea datelor primite de la angajator cu privire la aspectele organizatorice, tehnologice si de fabricatie din unitatea controlata, precum si a celorlalte date furnizate de autoritatile de stat competente sau de orice alt organism ori persoana interesata in activitatea de prevenire, precum si confidentialitatea datelor medicale ale angajatilor.

Art. 66. - (1) Cheltuielile asiguratorului pentru activitatea de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale se evidentiaza intr-un cont analitic separat.
(2) Cuantumul maxim alocat in acest scop nu poate depasi 10% din sumele incasate cu titlu de contributie pe parcursul unui an calendaristic.

Art. 67. - Sumele reinvestite de angajatori din profit, in scopul prevenirii accidentelor de munca si a bolilor profesionale, sunt scutite de impozit pe profit.

CAPITOLUL VII
Organizarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale

Art. 68. - (1) Fondul National se constituie ca institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului.
(2) Fondul National administreaza, gestioneaza, coordoneaza si controleaza intreaga activitate de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
(3) Sediul Fondului National este in municipiul Bucuresti.

Art. 69. - (1) Fondurile teritoriale sunt servicii publice cu personalitate juridica, in subordinea Fondului National.
(2) Atributiile specifice de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se exercita de fondurile teritoriale.

Art. 70. - (1) Atributiile specifice de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, in calitate de prestatori de servicii, pot fi realizate, in conditiile prezentei legi, si de asociatii profesionale de asigurare, constituite in acest scop pe sectoare de activitate ale economiei nationale.
(2) Asociatiile profesionale de asigurare functioneaza pe baza de statut propriu, cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii si ale prezentei legi.

Art. 71. - Angajatorii sau, dupa caz, persoanele prevazute la art. 6 pot incheia asigurarea, in functie de propria optiune, fie cu fondurile teritoriale, fie cu asociatiile profesionale de asigurare.

Art. 72. - Pentru realizarea obiectului sau de activitate Fondul National are urmatoarele atributii:
a) coordoneaza si controleaza activitatea fondurilor teritoriale;
b) indruma si controleaza activitatea asociatiilor profesionale de asigurare;
c) garanteaza executarea prestatiilor de asigurare in cazul insolvabilitatii asociatiilor profesionale de asigurare;
d) poate subventiona programe si proiecte de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale, la propunerea fondurilor teritoriale sau a asociatiilor profesionale de asigurare;
e) aplica masuri pentru imbunatatirea serviciilor si prestatiilor de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;
f) elaboreaza criteriile si metodologia care stau la baza calculului contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;
g) indruma si controleaza activitatea de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale, desfasurata de fondurile teritoriale sau de asociatiile profesionale de asigurare;
h) controleaza modul de acordare a prestatiilor de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, prevazute de prezenta lege;
i) controleaza modul de acordare a stimulentelor pentru incurajarea aplicarii masurilor de prevenire si reducere a nivelului de risc, stabilit prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi;
j) poate organiza la nivel national, la propunerea fondurilor teritoriale sau a asociatiilor profesionale de asigurare, activitatea de recuperare functionala, protezare, reorientare si reconversie, in vederea reintegrarii profesionale pentru persoanele care au suferit accidente de munca si boli profesionale;
k) tine evidenta cazurilor asigurate si a costurilor de asigurare la nivel national;
l) emite si retrage autorizatia de functionare a asociatiilor profesionale de asigurare;
m) finanteaza la nivel national studii de cercetare aplicativa in vederea elaborarii de solutii, dispozitive si metode de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
n) organizeaza instruirea, formarea si perfectionarea personalului din domeniul asigurarii pentru accidente de munca si boli profesionale;
o) face propuneri privind elaborarea proiectului bugetului asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale;
p) administreaza bugetul asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale si prezinta Guvernului raportul sau de executie bugetara.

Art. 73. - Conducerea Fondului National este asigurata de presedinte si de consiliul de administratie.

Art. 74. - (1) Presedintele Fondului National este numit de ministrul muncii si solidaritatii sociale pentru un mandat de 4 ani, are rang de secretar de stat si reprezinta Fondul National in relatiile cu tertii.
(2) Presedintele Fondului National este ordonator principal de credite pentru bugetul asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale. Realizarea atributiilor ce revin Fondului National, potrivit legii, este supusa controlului Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale.

Art. 75. - Mandatul presedintelui Fondului National inceteaza prin demisie, revocare de catre ministrul muncii si solidaritatii sociale sau din alte cauze prevazute de lege.

Art. 76. - (1) Consiliul de administratie al Fondului National este format din 15 membri, dintre care:
a) 5 reprezentanti ai Guvernului, numiti de prim-ministru;
b) 5 reprezentanti ai salariatilor, desemnati prin consens de confederatiile sindicale reprezentative la nivel national, conform Legii nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca, republicata;
c) 5 reprezentanti ai patronilor, desemnati prin consens de confederatiile patronale reprezentative la nivel national, conform Legii nr. 130/1996, republicata;
(2) Membrii consiliului de administratie isi desfasoara activitatea in baza unui mandat pe o durata de 4 ani.

Art. 77. - (1) Conducerea operativa a activitatii Fondului National se exercita de catre un director general executiv, numit de presedinte.
(2) Ocuparea postului de director general executiv se face prin concurs, in conditiile legii.

Art. 78. - (1) Sedintele consiliului de administratie al Fondului National se desfasoara lunar sau ori de cate ori este nevoie si sunt conduse pe principiul tripartitismului, prin rotatie, de catre unul dintre membri.
(2) Consiliul de administratie functioneaza in mod legal in prezenta a doua treimi din numarul membrilor sai, cu conditia ca fiecare parte - Guvern, salariati si patronat - sa fie reprezentata.

Art. 79. - In indeplinirea atributiilor sale Fondul National isi constituie servicii specializate pentru urmarirea si asigurarea:
a) activitatii de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
b) activitatii de reabilitare medicala si socioprofesionala si tratament medical;
c) evidentei contributiilor, prestatiilor si serviciilor acordate si a costurilor de asigurare.

Art. 80. - (1) Fondul National elaboreaza un statut propriu care se aproba prin hotarare a Guvernului.
(2) Prin statut se stabilesc atributiile consiliului de administratie, ale presedintelui, precum si modul de organizare si functionare a Fondului National si a fondurilor teritoriale.

Art. 81. - (1) Conducerea operativa a activitatii fondurilor teritoriale este asigurata de catre un director executiv, numit de presedintele Fondului National.
(2) Ocuparea postului de director executiv se face prin concurs, in conditiile legii.

Art. 82. - Atributiile serviciilor specializate se stabilesc prin statutul Fondului National.

Art. 83. - Fondurile teritoriale au urmatoarele atributii principale:
a) presteaza servicii in scopul prevenirii accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
b) elaboreaza studii si evaluari privind riscul de accidentare si imbolnavire profesionala, la nivel local;
c) acorda prestatiile de asigurare prevazute in prezenta lege si intocmesc documentatia necesara in vederea acordarii acestora;
d) inainteaza Fondului National spre aprobare documentatia si propunerile privind acordarea stimulentelor pentru incurajarea aplicarii masurilor de prevenire la nivel local;
e) controleaza modul de aplicare a stimulentelor economice, in vederea imbunatatirii activitatii de prevenire la nivel local;
f) tin evidenta accidentelor de munca, a bolilor profesionale si a costurilor aferente la nivel local;
g) asigura acordarea de prestatii medicale prin servicii proprii sau pe baza de contract incheiat cu furnizorii de servicii medicale, potrivit legii;
h) verifica modul in care sunt utilizate prestatiile banesti acordate pentru serviciile de reabilitare medicala si socioprofesionala.

Art. 84. - (1) Persoanele care datoreaza contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale pot constitui asociatii la nivelul sectoarelor de activitate ale economiei nationale.
(2) Asociatiile profesionale de asigurare sunt organisme paritare, care se constituie si functioneaza ca persoane juridice in conditiile prezentei legi si ale Ordonantei Guvernului nr. 26/2000.
(3) Asociatiile profesionale de asigurare isi pot elabora regulamente si instructiuni proprii.
(4) In vederea functionarii asociatiile profesionale de asigurare sunt obligate sa solicite autorizarea de catre Fondul National.

Art. 85. - Solicitarea in vederea obtinerii autorizatiei de functionare se depune la sediul Fondului National, insotita de urmatoarele documente:
a) actul constitutiv, un memoriu de fundamentare cuprinzand obiectul, scopul activitatii, precum si orice alte elemente necesare, potrivit cerintelor prevazute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi;
b) statutul asociatiei profesionale de asigurare.

Art. 86. - Fondul National analizeaza solicitarea, luand in considerare criteriile de oportunitate, urmand ca in termen de 30 de zile de la data depunerii cererii sa emita autorizatia sau sa respinga, prin decizie motivata, solicitarea de autorizare.

Art. 87. - Cererea de acordare a personalitatii juridice pentru o asociatie profesionala de asigurare se adreseaza instantei judecatoresti competente teritorial, insotita de urmatoarele documente:
a) actul constitutiv al asociatiei;
b) statutul asociatiei;
c) actele doveditoare ale sediului si patrimoniului;
d) avizul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale.

Art. 88. - Asociatiile profesionale de asigurare exercita urmatoarele atributii:
a) presteaza servicii in scopul prevenirii accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
b) acorda prestatiile de asigurare prevazute in prezenta lege si intocmesc documentatia necesara in vederea acordarii acestora;
c) elaboreaza studii si evaluari privind riscul de accidentare si imbolnavire profesionala;
d) tin evidenta accidentelor de munca si a bolilor profesionale, a prestatiilor acordate si a costurilor aferente;
e) asigura acordarea de prestatii medicale prin servicii proprii sau pe baza de contract incheiat cu furnizorii de servicii medicale, potrivit legii;
f) verifica modul in care sunt utilizate prestatiile banesti acordate pentru serviciile de reabilitare medicala si socioprofesionala.

Art. 89. - Patrimoniul asociatiei profesionale de asigurare se constituie din:
a) cotizatii de membru, stabilite de comun acord de catre membrii asociati;
b) donatii si alte liberalitati;
c) subventii acordate de la bugetul de stat pentru indeplinirea atributiilor prevazute la art. 88 lit. b);
d) orice alte surse legale.

Art. 90. - Asociatiile profesionale de asigurare pot desfasura si activitati cu scop lucrativ, potrivit legii.

Art. 91. - La sedintele organului de conducere al asociatiilor profesionale de asigurare participa un delegat al Fondului National, fara drept de vot.

Art. 92. - Asociatiile profesionale de asigurare au obligatia de a supune anual aprobarii Fondului National bilantul contabil si bugetul de venituri si cheltuieli.

Art. 93. - (1) In cazul incetarii activitatii asociatiei profesionale de asigurare, destinatia bunurilor ramase dupa lichidare si care au fost dobandite din subventii de stat se hotaraste de catre Fondul National, daca dispozitiile statutului nu prevad altfel.
(2) Sumele existente in conturile asociatiilor profesionale de asigurare in momentul lichidarii se preiau de catre Fondul National.
(3) In toate cazurile bunurile nu se pot atribui decat unui fond teritorial.

Art. 94. - (1) Salarizarea si alte drepturi ale presedintelui si ale personalului din aparatul propriu al Fondului National si indemnizatiile membrilor consiliului de administratie al acestuia, precum si salarizarea si alte drepturi ale personalului fondurilor teritoriale si indemnizatiile membrilor consiliilor consultative ale acestora se stabilesc prin lege, al carei proiect va fi elaborat in termen de 60 de zile de la data infiintarii Fondului National.
(2) Pana la intrarea in vigoare a legii salarizarii prevazute la alin. (1) salarizarea presedintelui Fondului National, a membrilor consiliilor de administratie, precum si a personalului angajat al Fondului National si al fondurilor teritoriale se stabileste dupa cum urmeaza:
a) salariul presedintelui, la nivelul indemnizatiei prevazute de lege pentru functia de secretar de stat;
b) indemnizatia de sedinta pentru membrii consiliului de administratie, cu exceptia presedintelui, la nivelul de 10% din salariul presedintelui;
c) salariile personalului angajat al Fondului National si al fondurilor teritoriale se asigura intre limitele prevazute in anexele la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Totalul sumelor cuvenite unui membru al consiliului de administratie ca urmare a participarii la sedinte nu poate depasi, intr-o luna, 20% din salariul lunar al presedintelui.

Art. 95. - Cheltuielile privind salarizarea presedintelui, a membrilor consiliului de administratie, precum si a personalului angajat al Fondului National si fondurilor teritoriale se suporta din bugetul asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale.

CAPITOLUL VIII
Contributiile de asigurare pentru accidente de munca
si boli profesionale

Art. 96. - (1) Datoreaza contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale urmatorii:
a) angajatorii, pentru asiguratii prevazuti la art. 5 si 7;
b) persoanele fizice, pentru asiguratii prevazuti la art. 6.
(2) Contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale in cazul somerilor se suporta integral din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, la nivelul cotei de 1% aplicate asupra venitului lunar asigurat, dar numai pentru fondul destinat somerilor pe perioada in care acestia urmeaza cursuri de calificare si de reconversie profesionala.
(3) Baza lunara de calcul a contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri o constituie cuantumul ajutorului de somaj si al ajutorului de integrare profesionala.

Art. 97. - Contributia se stabileste astfel incat sa acopere costul prestatiilor si serviciilor pentru cazurile asigurate, cheltuielile pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, precum si cheltuielile administrative.

Art. 98. - (1) Contributiile se stabilesc in functie de tarife si clase de risc.
(2) Tariful de risc se determina pentru fiecare sector de activitate in functie de riscul de accidentare si de imbolnavire profesionala din cadrul sectorului respectiv.
(3) In cadrul tarifelor de risc diferentierea pe categorii de activitati se realizeaza prin clase de risc.

Art. 99. - (1) Tarifele si clasele de risc se stabilesc potrivit normelor metodologice de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, elaborate de Fondul National si aprobate prin hotarare a Guvernului.
(2) Tarifele si clasele de risc se revizuiesc o data la 4 ani.
(3) Pentru prima perioada de functionare a Fondului National tarifele si clasele de risc se pot modifica si la un interval de timp mai scurt de 4 ani, dar numai o singura data.

Art. 100. - Incadrarea in clasele de risc se face de catre asigurator, corespunzator activitatilor desfasurate in fiecare unitate.

Art. 101. - (1) Baza de calcul pentru contributia datorata de persoanele prevazute la art. 5 si 7 o reprezinta fondul brut anual de salarii realizat.
(2) In situatia in care intr-o unitate exista activitati incadrate in mai multe clase de risc, baza de calcul o reprezinta fondul de salarii corespunzator activitatilor incadrate in fiecare clasa de risc.
(3) Cotele de contributie datorate de angajatori in functie de clasa de risc se vor situa in limita unui procent minim de 0,5% si a unui procent maxim de 4% aplicat asupra fondului brut de salarii.
(4) Contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale nu se aplica asupra sumelor reprezentand:
a) prestatii de asigurari sociale care se suporta din fondurile asigurarilor sociale sau din fondurile angajatorului si care se platesc direct de catre acesta, potrivit legii;
b) drepturile platite potrivit dispozitiilor legale in cazul desfacerii contractelor individuale de munca, al incetarii calitatii de functionar public sau de membru cooperator;
c) diurnele de deplasare, detasare si indemnizatiile de transfer si drepturile de autor;
d) sumele obtinute in baza unei conventii de prestari de servicii sau executari de lucrari de catre persoanele care au incheiat contracte individuale de munca;
e) sumele reprezentand participarea salariatilor la profit;
f) premii si alte drepturi exceptate prin legi speciale.

Art. 102. - (1) Contributia datorata de persoanele fizice prevazute la art. 6 este unica, indiferent de activitatea prestata, si se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Fondului National, de la 0,5% la 1% aplicata asupra venitului lunar asigurat.
(2) Baza de calcul pentru aceste contributii o reprezinta venitul lunar asigurat prevazut in contractul de asigurare, care nu poate fi mai mic de o patrime din salariul mediu brut lunar pe economia nationala.

Art. 103. - Clasa de risc si cota de contributie datorata pentru fiecare categorie de activitati se comunica de catre asigurator angajatorului anual sau ori de cate ori este nevoie.

Art. 104. - Asiguratorul are dreptul de a verifica, prin serviciile proprii de control, datele comunicate de angajator pentru incadrarea in clasele de risc.

Art. 105. - Contributiile se colecteaza de fondurile teritoriale si se vireaza catre Fondul National.

Art. 106. - Termenele de plata a contributiilor de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale sunt:
a) data stabilita pentru plata drepturilor salariale pentru luna in curs, in cazul angajatorilor care efectueaza plata drepturilor salariale lunar;
b) data stabilita pentru plata chenzinei a doua, in cazul angajatorilor care efectueaza plata drepturilor salariale chenzinal;
c) pana la sfarsitul lunii pentru luna in curs, in cazul asiguratilor prevazuti la art. 6.

Art. 107. - Modificarea termenelor de plata prevazute la art. 106 lit. a) si b) se comunica de catre angajator fondului teritorial in ziua modificarii.

Art. 108. - (1) Neplata contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale la termenele stabilite conform art. 106 genereaza plata unor majorari calculate pentru fiecare zi de intarziere, pana la data achitarii sumei datorate inclusiv.
(2) Cota majorarilor de intarziere prevazuta la alin. (1) se stabileste conform reglementarilor privind executarea creantelor bugetare.
(3) Sumele reprezentand majorarile de intarziere se fac venit la bugetul asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale.
(4) Calculul majorarilor de intarziere, precum si urmarirea platii acestora se fac de catre Fondul National prin intermediul fondurilor teritoriale.

Art. 109. - In cazul neachitarii in termenele prevazute la art. 106 a contributiilor datorate, Fondul National, prin intermediul fondurilor teritoriale, procedeaza la aplicarea masurilor de executare silita, conform dispozitiilor legale privind executarea creantelor bugetare.

Art. 110. - In cazul reorganizarii judiciare sau al falimentului angajatorului, sumele datorate de acesta pentru asigurare vor fi recuperate potrivit legii.

Art. 111. - Neplata contributiei de asigurare de catre asiguratii prevazuti la art. 6 la termenele stabilite atrage neacordarea drepturilor la prestatii, pana la achitarea contributiilor datorate si a majorarilor de intarziere aferente.

Art. 112. - (1) Fondul National vireaza fiecarui fond teritorial sumele necesare constituirii bugetelor acestora.
(2) Asociatiile profesionale de asigurare presteaza servicii conform prevederilor prezentei legi, urmand ca decontarea acestora sa se efectueze de catre fondurile teritoriale pe baza documentelor justificative prezentate de aceste asociatii.

Art. 113. - (1) Asiguratorul poate sa aprobe majorari sau reduceri ale contributiilor.
(2) Valoarea majorarilor sau a reducerilor se stabileste in principal dupa urmatoarele criterii:
a) numarul accidentelor de munca si al bolilor profesionale pe o perioada de referinta;
b) gravitatea consecintelor accidentelor de munca si ale bolilor profesionale;
c) volumul cheltuielilor pentru prestatii si servicii.


CAPITOLUL IX
Bugetul asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale

Art. 114. - (1) Bugetul asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale cuprinde veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare.
(2) Guvernul elaboreaza anual, pe baza propunerilor Fondului National, proiectul bugetului asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale, pe care il supune spre aprobare Parlamentului.

Art. 115. - Veniturile bugetului asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale se constituie din:
a) contributiile persoanelor juridice si fizice care incheie asigurarea;
b) dobanzi si majorari pentru plata cu intarziere a contributiilor;
c) alte venituri, potrivit legii.

Art. 116. - (1) Din veniturile bugetului asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale se preleva o cota de pana la 5% pentru constituirea unui fond de rezerva.
(2) Fondul de rezerva se poate utiliza, in cazuri temeinic motivate, numai pentru acoperirea prestatiilor si serviciilor de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
(3) Fondul de rezerva se completeaza pe masura ce apar venituri, astfel incat sa se reintregeasca pana la 5%.

Art. 117. - Cheltuielile bugetului asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale se constituie din:
a) cheltuieli necesare pentru acoperirea contravalorii prestatiilor si serviciilor de asigurare si a serviciilor de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
b) cheltuieli de organizare si functionare a sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, in limita unui procent de 3% aplicat veniturilor anuale totale prevazute in bugetul asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale;
c) cheltuieli pentru finantarea unor investitii proprii, cu respectarea dispozitiilor legale in domeniu.

Art. 118. - Excedentele anuale ale bugetului asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale se utilizeaza in anul urmator astfel:
a) pentru fondul de rezerva, pana la reintregirea acestuia;
b) pentru prevenire-reabilitare;
c) pentru prestatii suplimentare;
d) pentru acoperirea deficitului anului urmator.

Art. 119. - Deficitul bugetului asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale se acopera, in ordine, din:
a) disponibilitatile bugetului din anii precedenti;
b) fondul de rezerva;
c) bugetul de stat.

Art. 120. - La nivelul fondurilor teritoriale se constituie bugete de venituri si cheltuieli anuale, aprobate de Fondul National.

CAPITOLUL X
Raspunderea juridica


Art. 121. - Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz, potrivit legii.

Art. 122. - Fapta persoanei care utilizeaza sumele destinate asigurarii pentru accidente de munca si boli profesionale in alte scopuri decat cele prevazute de lege constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.

Art. 123. - Furnizarea de informatii false la stabilirea contributiilor datorate sau a prestatiilor cuvenite potrivit prezentei legi constituie infractiunea de fals intelectual si se pedepseste potrivit dispozitiilor Codului penal.

Art. 124. - (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni, si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei:
a) nedepunerea la termen a declaratiei prevazute la art. 10, art. 11 alin. (1) si la art. 12;
b) nerespectarea obligatiei de comunicare prevazute la art. 11 alin. (2) si la art. 51;
c) refuzul de a pune la dispozitie organelor de control informatiile solicitate potrivit art. 58 si 104;
d) nerespectarea metodologiei de incadrare in clasele de risc prevazute la art. 99 si 100;
e) nerespectarea prevederilor art. 101 alin. (1) si (3) si ale art. 102 alin. (2) privind baza de calcul a contributiilor;
f) nerespectarea prevederilor art. 98, art. 101 alin. (4) si ale art. 102 alin. (1) privind stabilirea contributiei de asigurare si a cotelor acestei contributii;
g) furnizarea de informatii eronate la stabilirea contributiilor datorate sau a prestatiilor cuvenite, daca fapta nu este savarsita cu intentie;
h) nerespectarea obligatiei de plata prevazute la art. 14.
(2) Cuantumul amenzilor prevazute la alin. (1) se actualizeaza in raport cu rata inflatiei, prin hotarare a Guvernului.

Art. 125. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac prin proces-verbal de catre persoanele abilitate in acest scop de Fondul National.
(2) In caz de constatare a unei situatii care se incadreaza la art. 122 si 123, persoanele abilitate prevazute la alin. (1) vor sesiza de indata organele de urmarire penala competente, potrivit legii.

Art. 126. - (1) Procesul-verbal de constatare a contraventiilor si de aplicare a sanctiunii se comunica contravenientului in termen de 15 zile de la intocmire si constituie titlu executoriu de la data comunicarii.
(2) Impotriva procesului-verbal se poate face plangere, in termen de 15 zile de la comunicare, la instanta judecatoreasca in a carei raza teritoriala a fost savarsita contraventia.

Art. 127. - Amenzile contraventionale, aplicate conform prevederilor prezentei legi, se fac venit la bugetul asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale.

 

CAPITOLUL XI
Jurisdictia asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale

Art. 128. - Jurisdictia asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale se realizeaza prin sectiile de asigurari sociale sau, dupa caz, prin completele specializate pentru asigurari sociale, constituite la nivelul tribunalelor si curtilor de apel, cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 129. - In prima instanta tribunalele solutioneaza litigii privind:
a) modul de calcul al contributiei de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, precum si majorarea sau micsorarea contributiei;
b) inregistrarea si evidenta contributiei de accidente de munca si boli profesionale;
c) incadrarea intr-o clasa de risc a angajatorului;
d) refuzul nejustificat de rezolvare a unei cereri privind drepturile la asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale;
e) modul de stabilire si de plata a prestatiilor cuvenite beneficiarilor de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;
f) plangerile impotriva proceselor-verbale de constatare a contraventiilor, incheiate conform prezentei legi;
g) orice alte decizii ale asiguratorului, in conformitate cu prevederile prezentei legi.

Art. 130. - (1) Sunt competente teritorial tribunalele in a caror raza se afla domiciliul paratului.
(2) In cazul in care, prin exceptii, obiectul litigiului il formeaza o contestatie impotriva Fondului National sau fondurilor teritoriale, competenta teritoriala revine tribunalului in a carui raza se afla domiciliul sau sediul reclamantului.

Art. 131. - Impotriva hotararii tribunalului se poate face recurs la curtea de apel competenta.

Art. 132. - Prevederile prezentei legi referitoare la jurisdictia asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale se completeaza cu dispozitiile Codului de procedura civila, ale Legii nr. 92/1992, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu orice alte dispozitii in materie.

Art. 133. - Actiunile in instanta si toate actele procedurale in legatura cu litigiile avand ca obiect drepturi sau obligatii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale sunt scutite de taxa judiciara de timbru.

CAPITOLUL XII
Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 134. - In intelesul prezentei legi, salariul mediu pe economie reprezinta salariul mediu comunicat de Institutul National de Statistica, in vigoare la data de 1 ianuarie a anului respectiv.

Art. 135. - Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2004, cu exceptia prevederilor referitoare la constituirea fondului initial de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, care intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2003.

Art. 136. - (1) In termen de 12 luni de la data aprobarii statutului, prin hotarare a Guvernului, Fondul National preia de la Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale activitatile corespunzatoare functionarii si organizarii sistemului public de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
(2) Personalul care va fi preluat de Fondul National si de fondurile teritoriale va fi transferat in interesul serviciului de la Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si de la unitatile sale subordonate.

Art. 137. - (1) Fondul National se organizeaza si functioneaza in baza statutului aprobat prin hotarare a Guvernului, emisa in termen de 60 de zile de la data de 1 ianuarie 2003.
(2) Fondul National se constituie in termen de 12 luni de la data de 1 ianuarie 2003.
(3) Pana la constituirea Fondului National Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, prin structurile proprii, va asigura logistic si organizatoric desfasurarea activitatilor necesare colectarii contributiilor si gestionarii fondului initial.
(4) In perioada 1 ianuarie 2003 - 1 ianuarie 2004 contributiile se colecteaza de casele de pensii si alte drepturi de asigurari sociale judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, si se vireaza Fondului National.

Art. 138. - Fondurile teritoriale se constituie in termen de 12 luni de la data de 1 ianuarie 2003.

Art. 139. - In primii 3 ani de functionare a Fondului National cheltuielile de organizare si functionare a sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, prin exceptie de la prevederile art. 117 lit. b), vor fi stabilite in valori de: 5% pentru primul an de functionare, 4,5% pentru cel de-al doilea an si, respectiv, 4% pentru cel de-al treilea an de functionare.

Art. 140. - (1) In perioada 1 ianuarie 2003 - 1 ianuarie 2004 angajatorii datoreaza o contributie fixa de 0,5% raportat la fondul de salarii, destinata exclusiv finantarii organizarii activitatii Fondului National si constituirii fondului initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
(2) Pana la data de 1 ianuarie 2003 Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si Ministerul Finantelor Publice vor elabora instructiuni pentru colectarea fondului initial pentru aplicarea prevederilor alin. (1). Instructiunile se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 141. - In termen de 6 luni de la data de 1 ianuarie 2003 Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Sanatatii si Familiei vor elabora normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 142. - Prezenta lege se completeaza cu dispozitiile Legii protectiei muncii nr. 90/1996, republicata, ale Legii nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, ale legislatiei privitoare la regimul contraventiilor, precum si cu dispozitiile legislatiei de asigurari sociale.

Art. 143. - (1) La data intrarii in vigoare a dispozitiilor prezentei legi se abroga art. 100 alin. (2), art. 102 si 110 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei legi.
(2) Dispozitiile art. 98 alin. (1) lit. a), b) si e) si alin. (4), art. 104, art. 108 alin. (2), art. 109 alin. (1) lit. a), b), d), e) si f) si alin. (2), ale art. 111, 112, 114 si 115 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile ulterioare, isi vor mentine aplicabilitatea pentru toate situatiile prevazute in legea sus-mentionata, cu exceptia celor generate de accidente de munca si boli profesionale, care sunt preluate prin prezenta lege.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 18 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.


p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TARACILA


Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 9 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.


p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
VIOREL HREBENCIUC
Bucuresti, 5 iunie 2002.
Nr. 346.

PRESEDINTELE ROMANIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

In temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia Romaniei,

Presedintele Romaniei decreteaza:

Articol unic: - Se promulga Legea privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale si se dispune publicarea acestei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

PRESEDINTELE ROMANIEI

ION ILIESCU

Bucuresti, 4 iunie 2002.
Nr. 490.

[sus]


AGENTIA EUROPEANA PENTRU SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA