Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca

Legatura ta catre Securitate si Sanatate in Munca

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii          ROMANIA          Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca
Noutati pe Site | Harta Site | Sugestii | Ajutor | Traduceri Tipareste aceasta pagina
Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca


Legislatie->Legi->Legi in domeniul materialelor...->Lege nr. 360 din 18 ...

Legea nr. 360/02.09.2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase

Parlamentul Romaniei
Legea nr. 360/02.09.2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 635 din 05/09/2003

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1. - Prezenta lege stabileste cadrul normativ general pentru controlul efectiv si supravegherea eficienta a regimului substantelor si preparatelor chimice periculoase, în vederea protejarii sanatatii populatiei si a mediului împotriva actiunii negative a substantelor si preparatelor chimice periculoase.
Art. 2. - Principiile care stau la baza activitatilor ce implica substante si preparate chimice periculoase sunt:
a) principiul precautiei în gestionarea substantelor si a preparatelor chimice periculoase, în vederea prevenirii pagubelor fata de sanatatea populatiei si de mediu;
b) principiul transparentei fata de consumatori, asigurandu-se accesul la informatii privind efectele negative pe care le pot genera substantele si preparatele chimice periculoase;
c) principiul securitatii operatiunilor de gestionare a substantelor si preparatelor chimice periculoase.
Art. 3. - Prevederile prezentei legi se refera la:
a) evaluarea si controlul riscului pe care substantele si preparatele chimice periculoase îl reprezinta pentru sanatatea populatiei si pentru mediu;
b) restrictii privind introducerea pe piata si utilizarea anumitor substante si preparate chimice periculoase;
c) controlul importului si exportului anumitor substante si preparate chimice periculoase;
d) substantele care epuizeaza stratul de ozon;
e) introducerea pe piata a biocidelor;
f) aplicarea principiilor bunei practici de laborator (B.P.L.).
Art. 4. - În conformitate cu prevederile legale în vigoare, Agentia Nationala pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase are atributii în urmatoarele domenii: clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, notificarea substantelor chimice periculoase si aplicarea principiilor bunei practici de laborator (B.P.L.).
Art. 5. - (1) În scopul asigurarii protectiei mediului si a sanatatii populatiei, anumite substante si preparate chimice periculoase se restrictioneaza la introducerea pe piata si la utilizare.
(2) Substantele si preparatele chimice periculoase care sunt restrictionate la introducerea pe piata si la utilizare se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
(3) Producatorii, importatorii, distribuitorii si utilizatorii sunt obligati sa respecte toate restrictiile privind introducerea pe piata si utilizarea substantelor si a preparatelor chimice periculoase prevazute în actele normative specifice acestui domeniu.
Art. 6. - Principiile evaluarii riscului pe care substantele si preparatele chimice periculoase existente îl reprezinta pentru sanatatea populatiei si pentru mediu, evaluarea riscului acestor substante, raportarea datelor privind evaluarea riscului, controlul riscului, autoritatile responsabile de evaluarea si controlul riscului si atributiile acestora se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
Art. 7. - Testele experimentale care se fac pentru evaluarea riscului pe care substantele si preparatele chimice periculoase îl reprezinta pentru sanatatea populatiei si pentru mediu se efectueaza cu respectarea principiilor bunei practici de laborator (B.P.L.).
Art. 8. - În scopul protectiei mediului si a sanatatii populatiei, unele substante si preparate chimice periculoase care sunt interzise la producere si utilizare sau a caror utilizare este sever restrictionata de catre unele tari sunt supuse unui control special atunci cand sunt importate sau exportate de Romania.
Art. 9. - (1) Controlul importului si exportului anumitor substante si preparate chimice periculoase se face în conformitate cu prevederile Conventiei privind procedura de consimtamant prealabil în cunostinta de cauza, aplicabila anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul comertului international, adoptata la Rotterdam la 10 septembrie 1998, la care Romania a aderat prin Legea nr. 91/2003, precum si cu prevederile comunitare din acest domeniu.
(2) Procedura de consimtamant prealabil în cunostinta de cauza pentru controlul importului si exportului anumitor substante si preparate chimice periculoase, denumita în continuare procedura PIC, se aproba prin hotarare a Guvernului, în termen de un an de la data intrarii în vigoare a prezentei legi.

[sus]

Art. 10. - Productia, importul, exportul, introducerea pe piata, utilizarea, recuperarea, distrugerea si prevenirea emisiilor în atmosfera ale substantelor care epuizeaza stratul de ozon se supun prevederilor legale specifice acestui domeniu.
Art. 11. - Cerintele care trebuie îndeplinite pentru autorizarea introducerii pe piata a biocidelor si recunoasterea mutuala a acestei autorizari se stabilesc prin hotarare a Guvernului, în termen de 2 ani de la data intrarii în vigoare a prezentei legi.
Art. 12. - În domeniul reglementarii regimului substantelor si preparatelor chimice periculoase au responsabilitati urmatoarele ministere si institutii:
a) Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului;
b) Ministerul Sanatatii;
c) Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei;
d) Ministerul Economiei si Comertului, prin Agentia Nationala pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase.
Art. 13. - Pentru evaluarea efectelor pe care substantele si preparatele chimice periculoase le au asupra sanatatii populatiei si mediului, se înfiinteaza Comitetul interministerial stiintific consultativ pentru evaluarea toxicitatii si ecotoxicitatii substantelor chimice periculoase, prin hotarare a Guvernului, în termen de un an de la data intrarii în vigoare a prezentei legi.
Art. 14. - Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului are urmatoarele atributii:
a) este autoritatea nationala competenta pentru aplicarea procedurii PIC pentru controlul importului si exportului anumitor substante si preparate chimice periculoase;
b) initiaza, împreuna cu celelalte autoritati competente, acte normative specifice referitoare la restrictionarea introducerii pe piata a anumitor substante si preparate chimice periculoase; evalueaza controlul riscului pentru om si mediu, reprezentat de substantele chimice existente, controlul importului si exportului anumitor substante si preparate chimice periculoase; evalueaza introducerea pe piata a biocidelor, cu exceptia produselor utilizate în profilaxia sanitar-umana si la activitatile referitoare la substantele care epuizeaza stratul de ozon;
c) depoziteaza, detine si difuzeaza informatiile specifice referitoare la substantele care epuizeaza stratul de ozon; controleaza si supravegheaza modul de aplicare pe teritoriul Romaniei a prevederilor Conventiei privind protectia stratului de ozon, adoptata la Viena la 22 martie 1985, ale Protocolului privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, adoptat la Montreal la 16 septembrie 1987, si ale Amendamentului la Protocolul de la Montreal, adoptat la Londra la 27-29 iunie 1990, la care Romania a aderat prin Legea nr. 84/1993, cu modificarile ulterioare, precum si aplicarea legislatiei interne specifice acestui domeniu;
d) inspecteaza, prin personalul împuternicit din subordinea sa, modul în care sunt aplicate si respectate prevederile legale referitoare la substantele si preparatele chimice periculoase, în vederea prevenirii si combaterii poluarii mediului;
e) constata si sanctioneaza nerespectarea prevederilor referitoare la regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase;
f) organizeaza, separat sau împreuna cu alte autoritati competente, pregatirea personalului din subordine sau din alte ministere si institutii, implicat în aplicarea prevederilor legale privind substantele si preparatele chimice periculoase.
Art. 15. - Ministerul Sanatatii are urmatoarele atributii:
a) este autoritatea nationala competenta în colectarea datelor, stabilirea prioritatilor si estimarea riscului substantelor si preparatelor chimice periculoase în relatie cu sanatatea omului;
b) stabileste strategiile prin care se îndeplinesc masurile de limitare a riscurilor pentru populatia expusa la substante si preparate chimice periculoase care afecteaza ireversibil sanatatea omului;
c) monitorizeaza starea de sanatate a populatiei expuse la substante si preparate chimice periculoase din mediul înconjurator sau profesional;
d) realizeaza baza de date privind proprietatile toxicologice ale substantelor si preparatelor chimice periculoase;
e) identifica si evalueaza substantele si preparatele chimice periculoase care afecteaza sanatatea umana;
f) asigura secretariatul Comitetului interministerial stiintific consultativ pentru evaluarea toxicitatii si ecotoxicitatii substantelor chimice periculoase, înfiintat în temeiul prevederilor art. 13;
g) participa la stabilirea principiilor de evaluare a riscului pe care îl reprezinta substantele si preparatele chimice periculoase pentru sanatatea populatiei si pentru mediu;
h) participa la elaborarea si promovarea actelor normative referitoare la evaluarea efectelor pe care substantele si preparatele chimice periculoase le au asupra sanatatii populatiei si mediului;
i) exercita controlul respectarii regimului substantelor si preparatelor chimice periculoase, în scopul prevenirii afectarii sanatatii populatiei;
j) participa la stabilirea concentratiilor maxime admise de substante chimice periculoase în sol, apa, aer si produse alimentare;
k) coordoneaza, împreuna cu Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, formarea specialistilor care realizeaza evaluarea de risc pentru sanatate în relatie cu substantele si preparatele chimice periculoase;
l) inspecteaza respectarea principiilor bunei practici de laborator (B.P.L.) în cazul testarii aditivilor alimentari, a celor pentru hrana animalelor si a pesticidelor, a produselor biologice, contaminantilor si a biocidelor;
m) initiaza, împreuna cu celelalte autoritati competente, norme specifice pentru reglementarea introducerii pe piata a biocidelor din categoria celor utilizate în profilaxia sanitar-umana, dezinfectante si sanitizante, microbiocide si prezervative.

[sus]

Art. 16. - Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei are urmatoarele atributii:
a) initiaza si promoveaza, împreuna cu celelalte autoritati competente, acte normative specifice referitoare la protectia sanatatii si securitatea angajatilor care desfasoara activitati sau se afla în locurile de munca în care sunt prezente substante ori preparate chimice periculoase, precum si la evaluarea si controlul riscului pe care îl reprezinta pentru om si mediu substantele si preparatele chimice periculoase;
b) stabileste, împreuna cu celelalte autoritati competente, reglementari în domeniul securitatii si sanatatii în munca, politicile de prevenire a accidentelor de munca si bolilor profesionale datorate substantelor si preparatelor chimice periculoase;
c) controleaza, prin Inspectia Muncii, modul în care angajatorii aplica si respecta masurile de prevenire necesare în cazul prezentei în mediul de munca a substantelor si preparatelor chimice periculoase.
Art. 17. - Producatorii si importatorii au, în principal, urmatoarele atributii si raspunderi:
a) se documenteaza si/sau efectueaza testari privind proprietatile substantelor si preparatelor chimice periculoase existente, în vederea evaluarii riscului pe care aceste substante îl reprezinta pentru sanatatea populatiei si pentru mediu;
b) clasifica, eticheteaza si ambaleaza substantele si preparatele chimice periculoase existente, în conformitate cu prevederile actelor normative specifice care reglementeaza aceste activitati;
c) furnizeaza Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, Ministerului Sanatatii si Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase toate informatiile despre proprietatile substantelor si preparatelor chimice periculoase care pot pune în pericol sanatatea populatiei si mediul.
Art. 18. - Producatorii si importatorii care introduc pe piata substante si preparate chimice periculoase, restrictionate la producere si utilizare în conformitate cu prevederile actelor normative specifice, au urmatoarele obligatii:
a) sa nu produca sau sa nu importe, în vederea introducerii pe piata si a utilizarii, substantele si preparatele chimice periculoase interzise pe baza actelor normative specifice;
b) sa nu produca substante si preparate chimice periculoase, ale caror introducere pe piata si utilizare sunt restrictionate, decat pentru acele utilizari pentru care sunt prevazute conditiile de restrictionare în actele normative specifice.
Art. 19. - Introducerea pe piata a substantelor si preparatelor chimice periculoase care îndeplinesc prevederile legale privind clasificarea, ambalarea, etichetarea si procedura de notificare nu poate fi interzisa, restrictionata sau împiedicata.
Art. 20. - Utilizatorii au obligatia sa foloseasca substantele si preparatele chimice periculoase restrictionate la utilizare numai cu respectarea conditiilor de restrictionare stabilite de actele normative specifice.
Art. 21. - Importatorii si exportatorii de substante si preparate chimice periculoase al caror import/export este controlat prin procedura PIC sunt obligati sa efectueze importul/exportul numai pe baza de notificare, conform acestei proceduri.
Art. 22. - (1) Producatorii, distribuitorii, utilizatorii, importatorii si exportatorii au obligatia sa permita personalului împuternicit conform prezentei legi sa efectueze inspectii asupra modului în care aplica si respecta reglementarile privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase.
(2) Producatorii, distribuitorii, utilizatorii, importatorii si exportatorii au obligatia de a furniza inspectoratului teritorial de munca pe raza caruia îsi desfasoara activitatea, înainte de începerea acesteia, lista cu substantele si preparatele chimice periculoase pe care le vor detine si care pot pune în pericol sanatatea angajatilor în mediul de munca.
Art. 23. - Activitatea de inspectie pentru respectarea prevederilor legale privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase se face de catre personalul împuternicit din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, al Ministerului Sanatatii, al Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si al Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase, inclusiv de personalul împuternicit din cadrul structurilor teritoriale ale acestora.
Art. 24. - Modul în care se realizeaza activitatea de inspectie la nivel teritorial si prezentarea rezultatelor inspectiilor se stabilesc prin ordin comun al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului, al ministrului sanatatii, al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului economiei si comertului.

[sus]

Art. 25. - (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte ale persoanelor fizice sau juridice care desfasoara activitati în domeniul substantelor si preparatelor chimice periculoase:
a) furnizarea de catre producatori, importatori, distribuitori si utilizatori a unor date nereale sau incomplete despre substantele si preparatele chimice periculoase care sunt avute în vedere pentru evaluarea riscului pe care acestea îl reprezinta pentru sanatatea populatiei si pentru mediu sau a caror introducere pe piata ori utilizare este interzisa sau restrictionata;
b) netransmiterea sau transmiterea cu întarziere de catre producatori, distribuitori si utilizatori a datelor necesare pentru evaluarea riscului pe care substantele si preparatele chimice periculoase îl reprezinta pentru sanatatea populatiei si pentru mediu;
c) introducerea pe piata si utilizarea unor substante si preparate chimice periculoase fara respectarea conditiilor de restrictionare.
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) pentru persoanele fizice, cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei;
b) pentru persoanele juridice, cu amenda de la 200.000.000 lei la 600.000.000 lei.
Art. 26. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor prevazute la art. 25 se fac de catre personalul împuternicit din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, prin inspectoratele pentru protectia mediului, precum si din cadrul Ministerului Sanatatii si al structurilor sale teritoriale, din cadrul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, prin Inspectia Muncii si inspectoratele teritoriale de munca, din cadrul Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase si de catre ofiterii de politie.
(2) Contraventiilor prevazute la art. 25 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.


Aceasta lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 22 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TARACILA

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 25 august 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
VIOREL HREBENCIUC


Bucuresti, 2 septembrie 2003.
Nr. 360.

[sus]


AGENTIA EUROPEANA PENTRU SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA