Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca

Legatura ta catre Securitate si Sanatate in Munca

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii          ROMANIA          Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca
Noutati pe Site | Harta Site | Sugestii | Ajutor | Traduceri Tipareste aceasta pagina
Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca


Legislatie->Legi->Legi in domeniul materialelor...->Lege nr. 451 din 18 ...

Legea nr. 451 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase

Parlamentul Romaniei
Lege nr. 451 din 18 iulie 2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 416 din 26 iulie 2001

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 200 din 9 noiembrie 2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 593 din 22 noiembrie 2000, cu urmatoarele modificari si completari:

1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1. - (1) Prezenta ordonanta de urgenta stabileste cadrul legal pentru clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase pentru om si mediu, in vederea comercializarii.
(2) Prezenta ordonanta de urgenta se aplica substantelor si preparatelor chimice comercializate, clasificate ca periculoase potrivit prevederilor acesteia."

2. La articolul 2, litera a) va avea urmatorul cuprins:
"a) principiul asigurarii unui nivel de protectie adecvat pentru om si mediu;"

3. Articolul 3 se abroga.

4. La articolul 4, litera h) va avea urmatorul cuprins:
"h) munitiile si explozivii comercializati in scopul obtinerii unui efect practic prin explozie sau a unui efect pirotehnic;"

5. Titlul capitolului II se abroga.

6. La articolul 6, litera d) va avea urmatorul cuprins:
"d) comercializarea - punerea la dispozitie tertilor, inclusiv importul pe teritoriul Romaniei care e considerat comercializare in sensul prezentei ordonante de urgenta;"

7. La articolul 7, literele n) si o) vor avea urmatorul cuprins:
"n) substante si preparate toxice pentru reproducere - substantele si preparatele care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanata pot produce ori pot creste frecventa efectelor nocive neereditare asupra produsului de conceptie sau care pot dauna functiilor ori capacitatilor reproductive masculine sau feminine;
o) substante si preparate periculoase pentru mediu - substantele si preparatele care, folosite in mediu, ar putea prezenta sau prezinta un risc imediat ori intarziat pentru unul sau mai multe componente ale mediului."

8. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8. - Substantele se clasifica in baza proprietatilor lor, in conformitate cu categoriile stipulate la art. 7."

9. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10. - Procedura privind clasificarea substantelor si preparatelor chimice periculoase se stabileste in conformitate cu Normele Metodologice pentru aplicarea prezentei ordonante de urgenta, cu exceptia cazului in care prevederi contrare sunt specificate in alte reglementari legale privind anumite preparate periculoase."

10. La articolul 14, partea introductiva si litera a) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 14. - Comercializarea substantelor periculoase este permisa numai daca sunt respectate urmatoarele cerinte pentru ambalaje:
a) sa fie proiectate si realizate astfel incat sa impiedice orice pierdere de continut prin manipulare, transport si depozitare;"

11. La articolul 15, partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
"Art. 15. - Comercializarea preparatelor periculoase este permisa numai daca sunt respectate urmatoarele cerinte pentru ambalaje:"

12. La articolul 15, liniutele de la litera b) devin punctele 1 si 2, iar liniutele de la litera c) devin punctele 1 si 2.

13. La articolul 16, partea introductiva si litera b) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 16. - Substantele periculoase pot fi comercializate numai daca eticheta ambalajelor include urmatoarele indicatii lizibile, care nu pot fi sterse:
................................................................................
b) numele si adresa completa, inclusiv numarul de telefon, ale celui care raspunde de comercializarea substantei sau a preparatului chimic periculos, respectiv producatorul, importatorul si/sau distribuitorul;"

14. La articolul 17, partea introductiva si litera g) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 17. - Preparatele periculoase pot fi comercializate numai daca eticheta ambalajelor include urmatoarele indicatii lizibile, care nu pot fi sterse:
................................................................................
g) cantitatea nominala (masa nominala sau volumul nominal) a continutului, in cazul preparatelor chimice periculoase comercializate catre persoanele fizice."

15. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18. - Normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonante de urgenta se emit potrivit prevederilor art. 16 si 17."

16. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 21. - Pentru a permite utilizatorilor profesionali si celor industriali sa ia toate masurile necesare pentru a asigura sanatatea si protectia mediului si pentru asigurarea securitatii la locul de munca, la prima livrare a substantelor si preparatelor periculoase sau chiar inainte de aceasta livrare orice producator, importator sau distribuitor va trimite destinatarului o fisa tehnica de securitate. Aceasta fisa trebuie sa contina toate informatiile reale disponibile, necesare pentru a se asigura protectia omului si a mediului."

17. La articolul 23 alineatul (1), partea introductiva si litera e) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 23. - (1) Se infiinteaza Agentia Nationala pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase, persoana juridica de interes public in subordinea Ministerului Industriei si Resurselor, care are urmatoarele atributii si raspunderi principale:
................................................................................
e) furnizeaza informatii specifice si detaliate tuturor agentiilor si organismelor guvernamentale care au atributii in domeniul substantelor si al preparatelor periculoase (autoritati vamale, inspectorate de protectie a muncii, directii de sanatate publica, agentii de protectie a mediului);"

18. La articolul 23, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) Organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase se stabilesc prin hotarare a Guvernului. Sursele de finantare ale Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase vor fi de regula extrabugetare."

19. La articolul 24, litera d) va avea urmatorul cuprins:
"d) furnizeaza Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase toate informatiile despre proprietatile substantelor si preparatelor care pot pune in pericol sanatatea sau mediul."

20. La articolul 25, litera a) va avea urmatorul cuprins:
"a) declararea de date nereale, incomplete sau gresite despre substantele si preparatele chimice periculoase care pot cauza vatamari grave ale sanatatii sau mediului;"

21. La articolul 29, alineatul (2) se abroga.

22. Articolul 34 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 34. - In masura in care prezenta ordonanta de urgenta nu dispune altfel, contraventiilor prevazute la art. 25 le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si constatarea contraventiilor."

23. Titlul capitolului IX va avea urmatorul cuprins:
"CAPITOLUL IX
Dispozitii tranzitorii si finale"

24. Articolul 35 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 35. - Ministerul Industriei si Resurselor elaboreaza actele normative referitoare la organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase si normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, pe care le supune Guvernului spre adoptare."

25. La articolul 36, partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
"Art. 36. - Ministerul Industriei si Resurselor va initia, impreuna cu Ministerul Sanatatii si Familiei, Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, acte normative referitoare la:"

26. Articolul 37 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 37. - Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la 6 luni de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."

27. Articolul 38 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 38. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga pct. 18 din anexa nr. 2 «Normele tehnice privind cultivarea plantelor care contin substante toxice, fabricarea, conditionarea, depozitarea, ambalarea, transportul si manipularea produselor si substantelor toxice» la Decretul Consiliului de Stat nr. 466/1979 privind regimul produselor si substantelor toxice, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 2 din 3 ianuarie 1980."

Art. II. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 200/2000, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 21 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 25 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
p. PRESEDINTELE SENATULUI, GHEORGHE BUZATU
Bucuresti, 18 iulie 2001.
Nr. 451.

[sus]


AGENTIA EUROPEANA PENTRU SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA