Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca

Legatura ta catre Securitate si Sanatate in Munca

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii          ROMANIA          Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca
Noutati pe Site | Harta Site | Sugestii | Ajutor | Traduceri Tipareste aceasta pagina
Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca


Legislatie->Sistemul legislativ national->Normele metodologice de aplicare...

Normă metodologică din 11/10/2006 de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă nr. 319/2006

Publicat ´┐Żn Monitorul Oficial, Partea I nr. 882 din 30/10/2006
Intrare in vigoare: 30/10/2006


   CAPITOLUL I
  Dispoziţii generale

   Art. 1. - Prezentele norme metodologice stabilesc modul de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă nr. 319/2006, denumită ´┐Żn continuare lege.
   Art. 2. - ´┐Żn ´┐Żnţelesul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile folosite au următoarea semnificaţie:
   1. autorizare a funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă - asumarea de către angajator a responsabilităţii privind legalitatea desfăşurării activităţii din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă;
   2. serviciu intern de prevenire şi protecţie - totalitatea resurselor materiale şi umane alocate pentru efectuarea activităţilor de prevenire şi protecţie ´┐Żn ´┐Żntreprindere şi/sau unitate;
   3. comitet de securitate şi sănătate ´┐Żn muncă - organul paritar constituit la nivelul angajatorului, ´┐Żn vederea participării şi consultării periodice ´┐Żn domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă, ´┐Żn conformitate cu art. 18 alin. (1)-(3) din lege;
   4. zone cu risc ridicat şi specific - acele zone din cadrul ´┐Żntreprinderii şi/sau unităţii ´┐Żn care au fost identificate riscuri ce pot genera accidente sau boli profesionale cu consecinţe grave, ireversibile, respectiv deces sau invaliditate;
   5. accident care produce incapacitate temporară de muncă (ITM) - accident care produce incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice consecutive, confirmată prin certificat medical;
   6. accident care produce invaliditate (INV) - accident care produce invaliditate confirmată prin decizie de ´┐Żncadrare ´┐Żntr-un grad de invaliditate, emisă de organele medicale ´┐Żn drept;
   7. accident mortal (D) - accident ´┐Żn urma căruia se produce decesul accidentatului, confirmat imediat sau după un interval de timp, ´┐Żn baza unui act medico-legal;
   8. accident colectiv - accidentul ´┐Żn care au fost accidentate cel puţin 3 persoane, ´┐Żn acelaşi timp şi din aceleaşi cauze, ´┐Żn cadrul aceluiaşi eveniment;
   9. accident de muncă de circulaţie - accident survenit ´┐Żn timpul circulaţiei pe drumurile publice sau generat de traficul rutier, dacă persoana vătămată se afla ´┐Żn ´┐Żndeplinirea ´┐Żndatoririlor de serviciu;
   10. accident de muncă de traseu:
   a) accident survenit ´┐Żn timpul şi pe traseul normal al deplasării de la locul de muncă la domiciliu şi invers şi care a antrenat vătămarea sau decesul;
   b) accident survenit pe perioada pauzei reglementare de masă ´┐Żn locuri organizate de angajator, pe traseul normal al deplasării de la locul de muncă la locul unde ia masa şi invers, şi care a antrenat vătămarea sau decesul;
   c) accident survenit pe traseul normal al deplasării de la locul de muncă la locul unde ´┐Żşi ´┐Żncasează salariul şi invers şi care a antrenat vătămarea sau decesul;
   11. accident ´┐Żn afara muncii - accident care nu ´┐Żndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 5 lit. g) şi la art. 30 din lege;
   12. invaliditate - pierdere parţială sau totală a capacităţii de muncă, confirmată prin decizie de ´┐Żncadrare ´┐Żntr-un grad de invaliditate, emisă de organele medicale ´┐Żn drept;
   13. invaliditate evidentă - pierdere a capacităţii de muncă datorată unor vătămări evidente, cum ar fi un braţ smuls din umăr, produse ´┐Żn urma unui eveniment, p´┐Żnă la emiterea deciziei de ´┐Żncadrare ´┐Żntr-un grad de invaliditate de către organele medicale ´┐Żn drept;
   14. intoxicaţie acută profesională - stare patologică apărută brusc, ca urmare a expunerii organismului la noxe existente la locul de muncă;
   15. ´┐Żndatoriri de serviciu - sarcini profesionale stabilite ´┐Żn: contractul individual de muncă, regulamentul intern sau regulamentul de organizare şi funcţionare, fişa postului, deciziile scrise, dispoziţiile scrise ori verbale ale conducătorului direct sau ale şefilor ierarhici ai acestuia;
   16. comunicare - procedura prin care angajatorul comunică producerea unui eveniment, de ´┐Żndată, autorităţilor prevăzute la art. 27 alin. (1) din lege;
   17. evidenţă - mijloacele şi modalităţile de păstrare a informaţiilor referitoare la evenimentele produse;
   18. cercetare a bolilor profesionale - procedură efectuată ´┐Żn mod sistematic, cu scopul de a stabili caracterul de profesionalitate a bolii semnalate;
   19. semnalare a bolilor profesionale - procedură prin care se indică pentru prima oară faptul că o boală ar putea fi profesională;
   20. raportare a bolilor profesionale - procedură prin care se transmit informaţii referitoare la bolile profesionale declarate potrivit legii la Centrul naţional de coordonare metodologică şi informare privind bolile profesionale şi la Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic ´┐Żn Domeniul Sănătăţii Bucureşti.

   CAPITOLUL II
  Autorizarea funcţionării din punct de vedere al
securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă

   Art. 3. - ´┐Żn vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate ´┐Żn muncă şi pentru prevenirea accidentelor şi a bolilor profesionale, angajatorii au obligaţia să obţină autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă, ´┐Żnainte de ´┐Żnceperea oricărei activităţi.
   Art. 4. - Nu se autorizează, potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice, persoanele fizice, asociaţiile familiale şi persoanele juridice pentru care autorizarea funcţionării, inclusiv din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă, se efectuează ´┐Żn temeiul Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la ´┐Żnregistrarea ´┐Żn registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, ´┐Żnregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare.
   Art. 5. - Asumarea de către angajator a responsabilităţii privind legalitatea desfăşurării activităţii din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă se face pentru activităţile care se desfăşoară la sediul social, la sediile secundare sau ´┐Żn afara acestora.
   Art. 6. - (1) ´┐Żn vederea autorizării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă, angajatorul are obligaţia să depună la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia ´┐Żşi desfăşoară activitatea o cerere, completată ´┐Żn două exemplare semnate ´┐Żn original de către angajator, conform modelului prevăzut ´┐Żn anexa nr. 1.
   (2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi ´┐Żnsoţită de următoarele acte:
   a) copii de pe actele de ´┐Żnfiinţare;
   b) declaraţia pe propria răspundere, conform modelului prezentat ´┐Żn anexa nr. 2, din care rezultă că pentru activităţile declarate sunt ´┐Żndeplinite condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică ´┐Żn domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă.
   (3) Pentru actele depuse ´┐Żn susţinerea cererii se va completa opisul prezentat ´┐Żn anexa nr. 1.
   Art. 7. - ´┐Żn vederea autorizării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă, inspectoratele teritoriale de muncă procedează după cum urmează:
   a) ´┐Żnregistrează cererile de autorizare a funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă;
   b) verifică actele depuse ´┐Żn susţinerea acestora, precum şi declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art. 6;
   c) completează şi emit certificatul constatator, conform modelului prezentat ´┐Żn anexa nr. 3;
   d) asigură evidenţa certificatelor constatatoare eliberate, conform modelului prezentat ´┐Żn anexa nr. 4;
   e) asigură arhivarea documentaţiei ´┐Żn baza căreia s-au emis certificatele constatatoare.
   Art. 8. - Termenul de eliberare a certificatului constatator este de 5 zile lucrătoare, calculat de la data ´┐Żnregistrării cererii.
   Art. 9. - Certificatul constatator, emis ´┐Żn baza declaraţiei pe propria răspundere, dă dreptul angajatorilor să desfăşoare activităţile pentru care au obţinut certificatul.
   Art. 10. - (1) ´┐Żn cazul ´┐Żn care ´┐Żn cadrul controalelor se constată abateri de la respectarea prevederilor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă, inspectorul de muncă sistează activitatea şi propune inspectoratului teritorial de muncă ´┐Żnscrierea menţiunii ´┐Żn certificatul constatator.
   (2) Inspectoratul teritorial de muncă menţionează sistarea activităţii prevăzute la alin. (1) ´┐Żn certificatul constatator.
   Art. 11. - (1) ´┐Żn situaţia prevăzută la art. 10, angajatorul poate relua activitatea numai după ce demonstrează că a remediat deficienţele care au condus la sistarea activităţii şi a obţinut autorizarea conform art. 6.
   (2) ´┐Żn situaţia prevăzută la alin. (1), cererea va fi ´┐Żnsoţită de certificatul constatator eliberat iniţial, ´┐Żn original.
   (3) Inspectoratul teritorial de muncă va menţiona ´┐Żn certificatul constatator data reluării activităţii.

   CAPITOLUL III
  Servicii de prevenire şi protecţie

   SECŢIUNEA 1
  Prevederi generale

   Art. 12. - Prezentul capitol stabileşte cerinţele minime pentru activităţile de prevenire a riscurilor profesionale din ´┐Żntreprindere şi/sau unitate şi protecţia lucrătorilor la locul de muncă, cerinţele minime de pregătire ´┐Żn domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă, organizarea activităţilor de prevenire şi protecţie ´┐Żn cadrul ´┐Żntreprinderii şi/sau unităţii, a serviciilor externe de prevenire şi protecţie, stabilirea criteriilor de evaluare şi a procedurii de abilitare a serviciilor externe, precum şi reglementarea statutului de reprezentant al lucrătorilor cu răspunderi specifice ´┐Żn domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă.
   Art. 13. - Angajatorul trebuie să asigure planificarea, organizarea şi mijloacele necesare activităţii de prevenire şi protecţie ´┐Żn unitatea şi/sau ´┐Żntreprinderea sa.

   SECŢIUNEA a 2-a
  Organizarea activităţilor de prevenire şi protecţie

   Art. 14. - Organizarea activităţilor de prevenire şi protecţie este realizată de către angajator, ´┐Żn următoarele moduri:
   a) prin asumarea de către angajator, ´┐Żn condiţiile art. 9 alin. (4) din lege, a atribuţiilor pentru realizarea măsurilor prevăzute de lege;
   b) prin desemnarea unuia sau mai multor lucrători pentru a se ocupa de activităţile de prevenire şi protecţie;
   c) prin ´┐Żnfiinţarea unui serviciu intern de prevenire şi protecţie;
   d) prin apelarea la servicii externe de prevenire şi protecţie.
   Art. 15. - (1) Activităţile de prevenire şi protecţie desfăşurate prin modalităţile prevăzute la art. 14 ´┐Żn cadrul ´┐Żntreprinderii şi/sau al unităţii sunt următoarele:
   1. identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;
   2. elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie;
   3. elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate ´┐Żn muncă, ţin´┐Żnd seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii/´┐Żntreprinderii, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru;
   4. propunerea atribuţiilor şi răspunderilor ´┐Żn domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează ´┐Żn fişa postului, cu aprobarea angajatorului;
   5. verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute ´┐Żn planul de prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin ´┐Żn domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă, stabilite prin fişa postului;
   6. ´┐Żntocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor ´┐Żn domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă;
   7. elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicităţii adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor ´┐Żn domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite;
   8. elaborarea programului de instruire-testare la nivelul ´┐Żntreprinderii şi/sau unităţii;
   9. asigurarea ´┐Żntocmirii planului de acţiune ´┐Żn caz de pericol grav şi iminent, conform prevederilor art. 101-107, şi asigurarea ca toţi lucrătorii să fie instruiţi pentru aplicarea lui;
   10. evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute la art. 101-107;
   11. stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate ´┐Żn muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor Hotăr´┐Żrii Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă;
   12. evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;
   13. evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;
   14. evidenţa posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic;
   15. monitorizarea funcţionării sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor ´┐Żn mediul de muncă;
   16. verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă;
   17. informarea angajatorului, ´┐Żn scris, asupra deficienţelor constatate ´┐Żn timpul controalelor efectuate la locul de muncă şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecţie;
   18. ´┐Żntocmirea rapoartelor şi/sau a listelor prevăzute de hotăr´┐Żrile Guvernului emise ´┐Żn temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din lege, inclusiv cele referitoare la azbest, vibraţii, zgomot şi şantiere temporare şi mobile;
   19. evidenţa echipamentelor de muncă şi urmărirea ca verificările periodice şi, dacă este cazul, ´┐Żncercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotăr´┐Żrea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea ´┐Żn muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;
   20. identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din ´┐Żntreprindere şi ´┐Żntocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor Hotăr´┐Żrii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;
   21. urmărirea ´┐Żntreţinerii, manipulării şi depozitării adecvate a echipamentelor individuale de protecţie şi a ´┐Żnlocuirii lor la termenele stabilite, precum şi ´┐Żn celelalte situaţii prevăzute de Hotăr´┐Żrea Guvernului nr. 1.048/2006;
   22. participarea la cercetarea evenimentelor conform competenţelor prevăzute la art. 108-177;
   23. ´┐Żntocmirea evidenţelor conform competenţelor prevăzute la art. 108-177;
   24. elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din ´┐Żntreprindere şi/sau unitate, ´┐Żn conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din lege;
   25. urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;
   26. colaborarea cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, serviciile externe de prevenire şi protecţie, medicul de medicina muncii, ´┐Żn vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie;
   27. colaborarea cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, ´┐Żn situaţia ´┐Żn care mai mulţi angajatori ´┐Żşi desfăşoară activitatea ´┐Żn acelaşi loc de muncă;
   28. urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protecţie şi prevenire şi a planului de evacuare;
   29. propunerea de sancţiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul ´┐Żndeplinirii atribuţiilor ´┐Żn domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă;
   30. propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea ´┐Żn muncă la ´┐Żncheierea contractelor de prestări de servicii cu alţi angajatori, inclusiv la cele ´┐Żncheiate cu angajatori străini;
   31. ´┐Żntocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfăşurarea acestor activităţi.
   (2) Activităţile legate de supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor se vor efectua ´┐Żn conformitate cu prevederile art. 24 şi 25 din lege.
   Art. 16. - (1) ´┐Żn cazul ´┐Żntreprinderilor cu p´┐Żnă la 9 lucrători inclusiv angajatorul poate efectua activităţile din domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă, dacă se ´┐Żndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
   a) activităţile desfăşurate ´┐Żn cadrul ´┐Żntreprinderii nu sunt dintre cele prevăzute ´┐Żn anexa nr. 5
   b) angajatorul ´┐Żşi desfăşoară activitatea profesională ´┐Żn mod efectiv şi cu regularitate ´┐Żn ´┐Żntreprindere şi/sau unitate;
   c) angajatorul ´┐Żndeplineşte cerinţele minime de pregătire ´┐Żn domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă, corespunzătoare cel puţin nivelului de bază, conform prevederilor art. 47-51.
   (2) ´┐Żn situaţia ´┐Żn care nu sunt ´┐Żndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1), angajatorul trebuie să desemneze unul sau mai mulţi lucrători, conform prevederilor art. 20-22, sau poate organiza serviciul intern de prevenire şi protecţie, conform prevederilor art. 23-27, şi/sau să apeleze la servicii externe.
   (3) ´┐Żn situaţia ´┐Żn care sunt ´┐Żndeplinite condiţiile de la alin. (1), dar angajatorul nu realizează ´┐Żn totalitate activităţile de prevenire şi protecţie, pentru activităţile pe care nu le realizează angajatorul trebuie să apeleze la servicii externe.
   Art. 17. - (1) ´┐Żn cazul ´┐Żntreprinderilor care au ´┐Żntre 10 şi 49 de lucrători inclusiv, angajatorul poate efectua activităţile din domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă, dacă se ´┐Żndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
   a) activităţile desfăşurate ´┐Żn cadrul ´┐Żntreprinderii nu sunt dintre cele prevăzute ´┐Żn anexa nr. 5;
   b) riscurile identificate nu pot genera accidente sau boli profesionale cu consecinţe grave, ireversibile, respectiv deces sau invaliditate;
   c) angajatorul ´┐Żşi desfăşoară activitatea profesională ´┐Żn mod efectiv şi cu regularitate ´┐Żn ´┐Żntreprindere şi/sau unitate;
   d) angajatorul ´┐Żndeplineşte cerinţele minime de pregătire ´┐Żn domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă corespunzătoare cel puţin nivelului de bază, conform prevederilor art. 47-51.
   (2) ´┐Żn situaţia ´┐Żn care nu sunt ´┐Żndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1), angajatorul trebuie să desemneze unul sau mai mulţi lucrători, conform prevederilor art. 20-22, sau poate organiza serviciul intern de prevenire şi protecţie, conform prevederilor art. 23-27, şi/sau să apeleze la servicii externe.
   (3) ´┐Żn situaţia ´┐Żn care sunt ´┐Żndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), dar angajatorul, lucrătorii desemnaţi sau serviciul intern nu realizează ´┐Żn totalitate activităţile de prevenire şi protecţie prevăzute la art. 15, angajatorul trebuie să apeleze la servicii externe.
   Art. 18. - (1) ´┐Żn cazul ´┐Żntreprinderilor şi/sau unităţilor ´┐Żntre 50 şi 149 de lucrători, angajatorul trebuie să desemneze unul sau mai mulţi lucrători sau să organizeze serviciu intern de prevenire şi protecţie pentru a se ocupa de activităţile de prevenire şi protecţie din cadrul ´┐Żntreprinderii.
   (2) ´┐Żn cazul ´┐Żntreprinderilor şi/sau unităţilor prevăzute la alin. (1), care desfăşoară activităţi dintre cele prevăzute ´┐Żn anexa nr. 5, angajatorul trebuie să organizeze serviciu intern de prevenire şi protecţie.
   (3) ´┐Żn cazul ´┐Żn care lucrătorii desemnaţi/serviciul intern de prevenire şi protecţie nu au capacităţile şi aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activităţilor de prevenire şi protecţie prevăzute la art. 15, angajatorul trebuie să apeleze la unul sau mai multe servicii externe.
   Art. 19. - (1) ´┐Żn cazul ´┐Żntreprinderilor şi/sau unităţilor care au peste 150 de lucrători, angajatorul trebuie să organizeze serviciul intern de prevenire şi protecţie.
   (2) ´┐Żn cazul ´┐Żn care serviciul intern de prevenire şi protecţie nu are capacităţile şi aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activităţilor de prevenire şi protecţie prevăzute la art. 15, angajatorul trebuie să apeleze la unul sau mai multe servicii externe.

   SECŢIUNEA a 3-a
  Lucrători desemnaţi

   Art. 20. - (1) Desemnarea nominală a lucrătorului/lucrătorilor pentru a se ocupa de activităţile de prevenire şi protecţie se face prin decizie a angajatorului.
   (2) Angajatorul va consemna ´┐Żn fişa postului activităţile de prevenire şi protecţie pe care lucrătorul desemnat are capacitatea, timpul necesar şi mijloacele adecvate să le efectueze.
   Art. 21. - Pentru a putea să desfăşoare activităţile de prevenire şi protecţie, lucrătorul desemnat trebuie să ´┐Żndeplinească cerinţele minime de pregătire ´┐Żn domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă corespunzătoare cel puţin nivelului mediu, conform prevederilor art. 47-51.
   Art. 22. - (1) Angajatorul va stabili numărul de lucrători desemnaţi ´┐Żn funcţie de mărimea ´┐Żntreprinderii şi/sau unităţii şi/sau riscurile la care sunt expuşi lucrătorii, precum şi de distribuţia acestora ´┐Żn cadrul ´┐Żntreprinderii şi/sau unităţii.
   (2) Angajatorul trebuie să asigure mijloacele adecvate şi timpul necesar pentru ca lucrătorii desemnaţi să poată desfăşura activităţile de prevenire şi protecţie conform fişei postului.

   SECŢIUNEA a 4-a
  Serviciile interne de prevenire şi protecţie

   Art. 23. - (1) Serviciul intern de prevenire şi protecţie trebuie să fie format din lucrători care ´┐Żndeplinesc cerinţele minime de pregătire ´┐Żn domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă corespunzătoare nivelului mediu şi/sau superior, conform prevederilor art. 47-51, şi, după caz, alţi lucrători care pot desfăşura activităţi auxiliare.
   (2) Conducătorul serviciului de prevenire şi protecţie trebuie să ´┐Żndeplinească cerinţele minime de pregătire ´┐Żn domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă corespunzătoare nivelului superior, conform prevederilor art. 47-51.
   Art. 24. - (1) Serviciul intern de prevenire şi protecţie se organizează ´┐Żn subordinea directă a angajatorului ca o structură distinctă.
   (2) Lucrătorii din cadrul serviciului intern de prevenire şi protecţie trebuie să desfăşoare numai activităţi de prevenire şi protecţie şi cel mult activităţi complementare cum ar fi: prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului.
   (3) Angajatorul va consemna ´┐Żn regulamentul intern sau ´┐Żn regulamentul de organizare şi funcţionare activităţile de prevenire şi protecţie pentru efectuarea cărora serviciul intern de prevenire şi protecţie are capacitate şi mijloace adecvate.
   Art. 25. - Serviciul intern de prevenire şi protecţie trebuie să aibă la dispoziţie resursele materiale şi umane necesare pentru ´┐Żndeplinirea activităţilor de prevenire şi protecţie desfăşurate ´┐Żn ´┐Żntreprindere.
   Art. 26. - (1) Angajatorul va stabili structura serviciului intern de prevenire şi protecţie ´┐Żn funcţie de mărimea ´┐Żntreprinderii şi/sau unităţii şi/sau riscurile la care sunt expuşi lucrătorii, precum şi de distribuţia acestora ´┐Żn cadrul ´┐Żntreprinderii şi/sau unităţii.
   (2) Angajatorul trebuie să asigure mijloacele adecvate pentru ca serviciul intern de prevenire şi protecţie să poată desfăşura activităţile specifice.
   (3) C´┐Żnd angajatorul ´┐Żşi desfăşoară activitatea ´┐Żn mai multe puncte de lucru, serviciul de prevenire şi protecţie trebuie să fie organizat astfel ´┐Żnc´┐Żt să se asigure ´┐Żn mod corespunzător desfăşurarea activităţilor specifice.
   (4) ´┐Żn situaţia ´┐Żn care activitatea de prevenire şi protecţie este asigurată prin mai multe servicii interne, acestea vor acţiona coordonat pentru asigurarea eficienţei activităţii.
   Art. 27. - Serviciul intern de prevenire şi protecţie poate să asigure şi supravegherea medicală, dacă dispune de personal cu capacitate profesională şi de mijloace materiale adecvate.

   SECŢIUNEA a 5-a
  Servicii externe de prevenire şi protecţie

   Art. 28. - Serviciul extern de prevenire şi protecţie asigură, pe bază de contract, activităţile de prevenire şi protecţie ´┐Żn domeniu.
   Art. 29. - Angajatorul apelează la serviciile externe, cu respectarea prevederilor art. 18 alin. (3) lit. d) din lege.
   Art. 30. - Serviciul extern trebuie să aibă acces la toate informaţiile necesare desfăşurării activităţii de prevenire şi protecţie.
   Art. 31. - Serviciul extern de prevenire şi protecţie trebuie să ´┐Żndeplinească următoarele cerinţe:
   a) să dispună de personal cu capacitate profesională adecvată şi de mijloacele materiale necesare pentru a-şi desfăşura activitatea;
   b) să fie abilitat de Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire ´┐Żn domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă, ´┐Żn conformitate cu procedura stabilită la art. 35-45.
   Art. 32. - (1) Serviciul extern de prevenire şi protecţie trebuie să fie format din lucrători care ´┐Żndeplinesc cerinţele minime de pregătire ´┐Żn domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă corespunzătoare nivelului mediu şi/sau superior, conform prevederilor art. 47-51, şi, după caz, alţi lucrători care pot desfăşura activităţi auxiliare.
   (2) Conducătorul serviciului extern de prevenire şi protecţie trebuie să ´┐Żndeplinească cerinţele minime de pregătire ´┐Żn domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă corespunzătoare nivelului superior, conform prevederilor art. 47-51.
   (3) ´┐Żn cazul ´┐Żn care serviciul extern de prevenire şi protecţie este format dintr-o singură persoană, aceasta trebuie să ´┐Żndeplinească cerinţele minime de pregătire ´┐Żn domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă corespunzătoare nivelului superior, conform prevederilor art. 47-51.
   Art. 33. - Contractul ´┐Żncheiat ´┐Żntre angajator şi serviciul extern de prevenire şi protecţie trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:
   a) activităţile de prevenire şi protecţie care vor fi desfăşurate de către serviciul extern de prevenire şi protecţie;
   b) modul de colaborare cu lucrătorii desemnaţi/serviciul intern de prevenire şi protecţie şi/sau cu alte servicii externe de prevenire şi protecţie;
   c) clauze privind soluţionarea litigiilor apărute ´┐Żntre părţi.
   Art. 34. - (1) Serviciul extern are obligaţia să transmită inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia ´┐Żşi are sediul, domiciliul sau reşedinţa o copie de pe certificatul de abilitare, ´┐Żn termen de 10 zile de la data primirii acestuia.
   (2) Serviciul extern trebuie să ´┐Żntocmească, ´┐Żn două exemplare, un raport de activitate semestrial, conform modelului prevăzut ´┐Żn anexa nr. 10.
   (3) Rapoartele vor fi ´┐Żnaintate inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia ´┐Żşi are sediul, domiciliul sau reşedinţa serviciul extern.
   (4) Inspectoratul va analiza rapoartele de activitate şi va restitui un exemplar serviciului extern, iar un exemplar ´┐Żl va arhiva.

   SECŢIUNEA a 6-a
  Abilitarea serviciilor externe de prevenire şi protecţie

   Art. 35. - Abilitarea serviciilor externe de prevenire şi protecţie se efectuează conform procedurii prevăzute de prezenta secţiune, elaborată cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (5), precum şi prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e) din lege.
   Art. 36. - (1) Serviciile externe de prevenire şi protecţie pot să ´┐Żşi desfăşoare activitatea numai după obţinerea certificatului de abilitare pentru servicii externe de prevenire şi protecţie, denumit ´┐Żn continuare certificat de abilitare, emis de direcţiile de muncă, solidaritate socială şi familie teritoriale, respectiv a municipiului Bucureşti, pe raza cărora ´┐Żşi au sediul, domiciliul sau reşedinţa.
   (2) După data aderării Rom´┐Żniei la Uniunea Europeană, prin excepţie de la prevederile alin. (1), persoanele fizice şi juridice av´┐Żnd cetăţenia, respectiv naţionalitatea unui stat membru al Uniunii Europene sau aparţin´┐Żnd Spaţiului Economic European, care au fost supuse procedurii de abilitare sau unei proceduri similare ´┐Żn unul dintre aceste state, ´┐Żn vederea furnizării de servicii de prevenire şi protecţie, nu trebuie să obţină certificatul de abilitare prevăzut de prezentele norme metodologice.
   (3) ´┐Żn cadrul direcţiilor de muncă, solidaritate socială şi familie teritoriale, respectiv a municipiului Bucureşti, se constituie, prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire ´┐Żn domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă, denumită ´┐Żn continuare Comisia de abilitare şi avizare.
   (4) Membrii comisiei prevăzute la alin. (3) sunt:
   a) directorul executiv al direcţiei de muncă, solidaritate socială şi familie;
   b) inspectorul şef adjunct cu atribuţii de securitate şi sănătate ´┐Żn muncă al inspectoratului teritorial de muncă;
   c) conducătorul structurii asigurătorului pentru accidente de muncă şi boli profesionale de la nivel teritorial;
   d) reprezentantul desemnat de comisia de autorizare judeţeană ´┐Żnfiinţată de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, după o procedură proprie stabilită de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor.
   (5) Preşedintele Comisiei de abilitare şi avizare este directorul executiv al direcţiei de muncă, solidaritate socială şi familie teritoriale.
   (6) Secretariatul Comisiei de abilitare şi avizare este asigurat de direcţia de muncă, solidaritate socială şi familie teritorială, respectiv a municipiului Bucureşti.
   Art. 37. - ´┐Żn vederea abilitării pentru activităţile de prevenire şi protecţie prevăzute la art. 15, solicitanţii vor transmite un dosar care va cuprinde următoarele documente:
   a) cerere de abilitare pentru servicii externe de prevenire şi protecţie, conform modelului prezentat ´┐Żn anexa nr. 8;
   b) copie de pe certificatul de ´┐Żnregistrare la registrul comerţului şi, după caz, copie de pe actul constitutiv;
   c) copii de pe documentele care atestă pregătirea profesională şi nivelul de pregătire ´┐Żn domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă, conform prevederilor art. 31 şi 32;
   d) curriculum vitae pentru personalul care va desfăşura activităţile de prevenire şi protecţie;
   e) documente care atestă experienţa de cel puţin 5 ani ´┐Żn domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă pentru personalul care va desfăşura activităţile de prevenire şi protecţie;
   f) memoriu de prezentare din care să rezulte mijloacele materiale şi resursele umane de care dispune;
   g) copii de pe decizia de numire şi contractul individual de muncă pe perioadă nedeterminată pentru conducătorul serviciului extern;
   h) copii de pe contractele individuale de muncă ale personalului de execuţie din serviciul extern;
   i) declaraţii ale personalului serviciului extern privind păstrarea confidenţialităţii, ´┐Żn timpul şi după ´┐Żncetarea desfăşurării activităţilor de prevenire şi protecţie, asupra informaţiilor la care are acces.
   Art. 38. - Solicitantul trebuie să transmită prin poştă dosarul prevăzut la art. 37, cu cel puţin 10 zile ´┐Żnainte de data ´┐Żntrunirii Comisiei de abilitare şi avizare.
   Art. 39. - Comisia de abilitare şi avizare are următoarele obligaţii:
   a) să afişeze data ´┐Żntrunirii la sediul direcţiei de muncă, solidaritate socială şi familie teritoriale, respectiv a municipiului Bucureşti, şi să o facă publică şi prin alte mijloace, cum ar fi internet sau presă locală, cu cel puţin o lună ´┐Żnainte;
   b) să se ´┐Żntrunească, cel puţin o dată pe trimestru, ´┐Żn funcţie de numărul de dosare primite;
   c) să analizeze dosarele solicitanţilor cu conţinutul prevăzut la art. 37;
   d) să elibereze certificatele de abilitare, conform modelului prevăzut ´┐Żn anexa nr. 9, pentru solicitanţii care ´┐Żndeplinesc condiţiile pentru servicii externe de prevenire şi protecţie prevăzute de prezentele norme metodologice;
   e) să restituie solicitanţilor, prin poştă, dosarele care nu conţin toate documentele prevăzute la art. 37 şi motivarea acestei decizii;
   f) să transmită titularilor, prin poştă, cu confirmare de primire, ´┐Żn termen de 10 zile de la data ´┐Żntrunirii Comisiei de abilitare şi avizare, certificatele de abilitare emise;
   g) să ţină evidenţa certificatelor de abilitare emise şi să arhiveze dosarele ´┐Żn baza cărora s-au emis;
   h) să facă publică lista actualizată a serviciilor externe de prevenire şi protecţie abilitate.
   Art. 40. - (1) Solicitantul căruia i s-a restituit dosarul are dreptul, ´┐Żn termen de 30 de zile de la data primirii, să facă contestaţie la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.
   (2) Răspunsul la contestaţie va fi transmis prin poştă ´┐Żn termen de 30 de zile.
   Art. 41. - Valabilitatea certificatului de abilitare este de 3 ani.
   Art. 42. - (1) Re´┐Żnnoirea certificatului de abilitare se face la expirarea termenului de valabilitate sau la modificarea condiţiilor ´┐Żn baza cărora s-a emis.
   (2) Pentru re´┐Żnnoirea certificatului de abilitare, solicitantul va prezenta următoarele documente:
   a) dosarul prevăzut la art. 37;
   b) rapoartele semestriale ´┐Żnregistrate la inspectoratul teritorial de muncă;
   c) copii de pe documentele care atestă absolvirea cursurilor de pregătire ´┐Żn domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă, ´┐Żn cazul ´┐Żn care au fost efectuate.
   Art. 43. - (1) Modificarea oricărei condiţii ´┐Żn baza căreia s-a emis certificatul de abilitare, fără comunicarea şi transmiterea documentelor doveditoare Comisiei de abilitare şi avizare ´┐Żn termen de maximum 5 zile lucrătoare, conduce la ´┐Żncetarea valabilităţii acestuia.
   (2) După analizarea noilor condiţii prevăzute la alin. (1), Comisia de abilitare şi avizare va decide dacă certificatul de abilitare ´┐Żşi menţine sau ´┐Żşi pierde valabilitatea şi va comunica ´┐Żn scris titularului de certificat această decizie.
   Art. 44. - (1) Inspectoratele teritoriale de muncă verifică respectarea de către serviciile externe a condiţiilor ´┐Żn baza cărora a fost emis certificatul de abilitare şi propun, ´┐Żn scris, Comisiei de abilitare şi avizare, dacă este cazul, anularea certificatului.
   (2) Comisia de abilitare şi avizare analizează argumentele aduse ´┐Żn susţinerea propunerii de anulare a certificatului de abilitare şi, pe baza acestora, poate emite decizia de anulare.
   (3) Decizia de anulare a certificatului de abilitare şi motivaţia acesteia se transmit titularului, ´┐Żn termen de 10 zile de la data emiterii.
   (4) Titularul certificatului de abilitare anulat poate face contestaţie la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, ´┐Żn termen de 30 de zile de la data primirii deciziei de anulare.
   (5) Răspunsul la contestaţie va fi transmis prin poştă, cu confirmare de primire, ´┐Żn termen de 30 de zile.
   Art. 45. - Persoanele fizice şi juridice abilitate pentru a presta servicii ´┐Żn domeniul protecţiei muncii, ´┐Żn temeiul Legii protecţiei muncii nr. 90/1996, trebuie să ´┐Żşi re´┐Żnnoiască certificatul ´┐Żn termen de 12 luni de la data intrării ´┐Żn vigoare a prezentelor norme metodologice.

   SECŢIUNEA a 7-a
  Planul de prevenire şi protecţie

   Art. 46. - (1) Conform prevederilor art. 13 lit. b) din lege angajatorul trebuie să ´┐Żntocmească un plan de prevenire şi protecţie care va fi revizuit ori de c´┐Żte ori intervin modificări ale condiţiilor de muncă, respectiv apariţia unor riscuri noi.
   (2) ´┐Żn urma evaluării riscurilor pentru fiecare loc de muncă/post de lucru se stabilesc măsuri de prevenire şi protecţie, de natură tehnică, organizatorică, igienico-sanitară şi de altă natură, necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor.
   (3) ´┐Żn urma analizei măsurilor prevăzute la alin. (2) se stabilesc resursele umane şi materiale necesare realizării lor.
   (4) Planul de prevenire şi protecţie va cuprinde cel puţin informaţiile prevăzute ´┐Żn anexa nr. 7.
   (5) Planul de prevenire şi protecţie se supune analizei lucrătorilor şi/sau reprezentanţilor lor sau comitetului de securitate şi sănătate ´┐Żn muncă, după caz, şi trebuie să fie semnat de angajator.

   SECŢIUNEA a 8-a
  Cerinţele minime de pregătire ´┐Żn domeniul securităţii şi
sănătăţii ´┐Żn muncă

   Art. 47. - Nivelurile de pregătire ´┐Żn domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă, necesare pentru dob´┐Żndirea capacităţilor şi aptitudinilor corespunzătoare efectuării activităţilor de prevenire şi protecţie, sunt următoarele:
   a) nivel de bază;
   b) nivel mediu;
   c) nivel superior.
   Art. 48. - (1) Cerinţele minime de pregătire ´┐Żn domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă corespunzătoare nivelului de bază sunt:
   a) studii ´┐Żn ´┐Żnvăţăm´┐Żntul liceal filiera teoretică ´┐Żn profil real sau filiera tehnologică ´┐Żn profil tehnic;
   b) curs ´┐Żn domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă, cu conţinut minim conform celui prevăzut ´┐Żn anexa nr. 6 lit. A, cu o durată de cel puţin 40 de ore.
   (2) Nivelul de bază prevăzut la alin. (1) se atestă prin diploma de studii şi certificatul de absolvire a cursului prevăzut la alin. (1) lit. b).
   Art. 49. - (1) Cerinţele minime de pregătire ´┐Żn domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă corespunzătoare nivelului mediu sunt:
   a) studii ´┐Żn ´┐Żnvăţăm´┐Żntul postliceal ´┐Żn profil tehnic;
   b) curs ´┐Żn domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă, cu conţinut minim conform celui prevăzut ´┐Żn anexa nr. 6 lit. B, cu o durată de cel puţin 80 de ore.
   (2) Nivelul mediu prevăzut la alin. (1) se atestă prin diploma de studii şi certificatul de absolvire a cursului prevăzut la alin. (1) lit. b).
   Art. 50. - (1) Cerinţele minime de pregătire ´┐Żn domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă corespunzătoare nivelului superior sunt:
   a) studii superioare tehnice;
   b) curs ´┐Żn domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă, cu conţinut minim conform celui prevăzut ´┐Żn anexa nr. 6 lit. B, cu o durată de cel puţin 80 de ore;
   c) curs postuniversitar de evaluare a riscurilor cu o durată de cel puţin 180 de ore.
   (2) Nivelul superior prevăzut la alin. (1) se atestă prin diploma de studii şi certificatele de absolvire a cursurilor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c).
   (3) Cerinţa minimă prevăzută la alin. (1) lit. b) este considerată ´┐Żndeplinită şi ´┐Żn situaţia ´┐Żn care persoana a absolvit o formă de ´┐Żnvăţăm´┐Żnt postuniversitar ´┐Żn domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă.
   Art. 51. - Cursurile ´┐Żn domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă, prevăzute la art. 48 alin. (1) lit. b), art. 49 alin. (1) lit. b) şi la art. 50 alin. (1) lit. b), se efectuează de către furnizori de formare profesională autorizaţi conform prevederilor art. 18-27 din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 375/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

   SECŢIUNEA a 9-a
  Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice
´┐Żn domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă

   Art. 52. - Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice ´┐Żn domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă, definiţi conform art. 5 lit. d) din lege, sunt aleşi de către şi dintre lucrătorii din ´┐Żntreprindere şi/sau unitate, conform celor stabilite prin contractul colectiv de muncă, regulamentul intern sau regulamentul de organizare şi funcţionare.
   Art. 53. - Numărul de reprezentanţi ai lucrătorilor cu răspunderi specifice ´┐Żn domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă, care se aleg, va fi stabilit prin contractul colectiv de muncă, regulamentul intern sau regulamentul de organizare şi funcţionare, ´┐Żn funcţie de numărul total al lucrătorilor din ´┐Żntreprindere şi/sau unitate, cel puţin conform cerinţelor prevăzute la art. 60.
   Art. 54. - Lucrătorii comunică ´┐Żn scris angajatorului numărul şi numele reprezentanţilor lucrătorilor cu răspunderi specifice ´┐Żn domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă.
   Art. 55. - Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice ´┐Żn domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă trebuie să ´┐Żndeplinească cerinţele minime de pregătire ´┐Żn domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă, corespunzătoare cel puţin nivelului de bază, conform prevederilor art. 47-51.
   Art. 56. - Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice ´┐Żn domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă sunt consultaţi şi participă, ´┐Żn conformitate cu art. 18 din lege, şi pot desfăşura următoarele activităţi:
   a) colaborează cu angajatorul pentru ´┐Żmbunătăţirea condiţiilor de securitate şi sănătate ´┐Żn muncă;
   b) ´┐Żnsoţesc echipa/persoana care efectuează evaluarea riscurilor;
   c) ajută lucrătorii să conştientizeze necesitatea aplicării măsurilor de securitate şi sănătate ´┐Żn muncă;
   d) aduc la cunoştinţă angajatorului sau comitetului de securitate şi sănătate ´┐Żn muncă propunerile lucrătorilor referitoare la ´┐Żmbunătăţirea condiţiilor de muncă;
   e) urmăresc realizarea măsurilor din planul de prevenire şi protecţie;
   f) informează autorităţile competente asupra nerespectării prevederilor legale ´┐Żn domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă.

   CAPITOLUL IV
  Organizarea şi funcţionarea comitetului de securitate şi sănătate ´┐Żn muncă

   SECŢIUNEA 1
  Organizarea comitetului de securitate şi sănătate ´┐Żn muncă

   Art. 57. - (1) Comitetul de securitate şi sănătate ´┐Żn muncă se constituie ´┐Żn unităţile care au un număr de cel puţin 50 de lucrători, inclusiv cu capital străin, care desfăşoară activităţi pe teritoriul Rom´┐Żniei.
   (2) Inspectorul de muncă poate impune constituirea comitetului de securitate şi sănătate ´┐Żn muncă ´┐Żn unităţile cu un număr mai mic de 50 de lucrători ´┐Żn funcţie de natura activităţii şi de riscurile identificate.
   (3) ´┐Żn cazul ´┐Żn care activitatea se desfăşoară ´┐Żn unităţi dispersate teritorial, se pot ´┐Żnfiinţa mai multe comitete de securitate şi sănătate ´┐Żn muncă; numărul acestora se stabileşte prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern ori regulamentul de organizare şi funcţionare.
   (4) Comitetul de securitate şi sănătate ´┐Żn muncă se constituie şi ´┐Żn cazul activităţilor care se desfăşoară temporar, respectiv cu o durată mai mare de 3 luni.
   (5) ´┐Żn unităţile care au mai puţin de 50 de lucrători, atribuţiile comitetului de securitate şi sănătate ´┐Żn muncă revin reprezentanţilor lucrătorilor, cu răspunderi specifice ´┐Żn domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor.
   Art. 58. - (1) Comitetul de securitate şi sănătate ´┐Żn muncă este constituit din reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice ´┐Żn domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, pe de o parte, şi angajator sau reprezentantul său legal şi/sau reprezentanţii săi ´┐Żn număr egal cu cel al reprezentanţilor lucrătorilor şi medicul de medicina muncii, pe de altă parte.
   (2) Lucrătorul desemnat sau reprezentantul serviciului intern de prevenire şi protecţie este secretarul comitetului de securitate şi sănătate ´┐Żn muncă.
   Art. 59. - (1) Reprezentanţii lucrătorilor ´┐Żn comitetul de securitate şi sănătate ´┐Żn muncă vor fi aleşi pe o perioadă de 2 ani.
   (2) ´┐Żn cazul ´┐Żn care unul sau mai mulţi reprezentanţi ai lucrătorilor cu răspunderi specifice ´┐Żn domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor se retrag din comitetul de securitate şi sănătate ´┐Żn muncă, aceştia vor fi ´┐Żnlocuiţi imediat prin alţi reprezentanţi aleşi.
   Art. 60. - (1) Modalitatea de desemnare a reprezentanţilor lucrătorilor ´┐Żn comitetele de securitate şi sănătate ´┐Żn muncă va fi stabilită prin contractul colectiv de muncă, regulamentul intern sau regulamentul de organizare şi funcţionare.
   (2) Reprezentanţii lucrătorilor ´┐Żn comitetele de securitate şi sănătate ´┐Żn muncă vor fi desemnaţi de către lucrători dintre reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice ´┐Żn domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, după cum urmează:
   a) de la 50 la 100 de lucrători - 2 reprezentanţi;
   b) de la 101 la 500 de lucrători - 3 reprezentanţi;
   c) de la 501 la 1.000 de lucrători - 4 reprezentanţi;
   d) de la 1.001 la 2.000 de lucrători - 5 reprezentanţi;
   e) de la 2.001 la 3.000 de lucrători - 6 reprezentanţi;
   f) de la 3.001 la 4.000 de lucrători - 7 reprezentanţi;
   g) peste 4.000 de lucrători - 8 reprezentanţi.
   Art. 61. - (1) Angajatorul are obligaţia să acorde fiecărui reprezentant al lucrătorilor ´┐Żn comitetele de securitate şi sănătate ´┐Żn muncă timpul necesar exercitării atribuţiilor specifice.
   (2) Timpul alocat acestei activităţi va fi considerat timp de muncă şi va fi de cel puţin:
   a) 2 ore pe lună ´┐Żn unităţile av´┐Żnd un efectiv de p´┐Żnă la 99 de lucrători;
   b) 5 ore pe lună ´┐Żn unităţile av´┐Żnd un efectiv ´┐Żntre 100 şi 299 de lucrători;
   c) 10 ore pe lună ´┐Żn unităţile av´┐Żnd un efectiv ´┐Żntre 300 şi 499 de lucrători;
   d) 15 ore pe lună ´┐Żn unităţile av´┐Żnd un efectiv ´┐Żntre 500 şi 1.499 de lucrători;
   e) 20 de ore pe lună ´┐Żn unităţile av´┐Żnd un efectiv de 1.500 de lucrători şi peste.
   (3) Instruirea necesară exercitării rolului de membru ´┐Żn comitetul de securitate şi sănătate ´┐Żn muncă trebuie să se realizeze ´┐Żn timpul programului de lucru şi pe cheltuiala unităţii.
   Art. 62. - Angajatorul sau reprezentantul său legal este preşedintele comitetului de securitate şi sănătate ´┐Żn muncă.
   Art. 63. - Membrii comitetului de securitate şi sănătate ´┐Żn muncă se nominalizează prin decizie scrisă a preşedintelui acestuia, iar componenţa comitetului va fi adusă la cunoştinţă tuturor lucrătorilor.
   Art. 64. - (1) La ´┐Żntrunirile comitetului de securitate şi sănătate ´┐Żn muncă vor fi convocaţi să participe lucrătorii desemnaţi, reprezentanţii serviciului intern de prevenire şi protecţie şi, ´┐Żn cazul ´┐Żn care angajatorul a contractat unul sau mai multe servicii externe de prevenire şi protecţie, reprezentanţii acestora.
   (2) La ´┐Żntrunirile comitetului de securitate şi sănătate ´┐Żn muncă pot fi invitaţi să participe inspectori de muncă.

   SECŢIUNEA a 2-a
  Funcţionarea comitetului de securitate şi sănătate ´┐Żn muncă

   Art. 65. - Comitetul de securitate şi sănătate ´┐Żn muncă funcţionează ´┐Żn baza regulamentului de funcţionare propriu.
   Art. 66. - (1) Angajatorul are obligaţia să asigure ´┐Żntrunirea comitetului de securitate şi sănătate ´┐Żn muncă cel puţin o dată pe trimestru şi ori de c´┐Żte ori este necesar.
   (2) Ordinea de zi a fiecărei ´┐Żntruniri este stabilită de către preşedinte şi secretar, cu consultarea reprezentanţilor lucrătorilor, şi este transmisă membrilor comitetului de securitate şi sănătate ´┐Żn muncă, inspectoratului teritorial de muncă şi, dacă este cazul, serviciului extern de protecţie şi prevenire, cu cel puţin 5 zile ´┐Żnaintea datei stabilite pentru ´┐Żntrunirea comitetului.
   (3) Secretarul comitetului de securitate şi sănătate ´┐Żn muncă convoacă ´┐Żn scris membrii comitetului cu cel puţin 5 zile ´┐Żnainte de data ´┐Żntrunirii, indic´┐Żnd locul, data şi ora stabilite.
   (4) La fiecare ´┐Żntrunire secretarul comitetului de securitate şi sănătate ´┐Żn muncă ´┐Żncheie un proces-verbal care va fi semnat de către toţi membrii comitetului.
   (5) Comitetul de securitate şi sănătate ´┐Żn muncă este legal ´┐Żntrunit dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi.
   (6) Comitetul de securitate şi sănătate ´┐Żn muncă convine cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor prezenţi.
   (7) Secretarul comitetului de securitate şi sănătate ´┐Żn muncă va afişa la loc vizibil copii ale procesului-verbal ´┐Żncheiat.
   (8) Secretarul comitetului de securitate şi sănătate ´┐Żn muncă transmite inspectoratului teritorial de muncă, ´┐Żn termen de 10 zile de la data ´┐Żntrunirii, o copie a procesului-verbal ´┐Żncheiat.

   SECŢIUNEA a 3-a
  Atribuţiile comitetului de securitate şi sănătate ´┐Żn muncă

   Art. 67. - Pentru realizarea informării, consultării şi participării lucrătorilor, ´┐Żn conformitate cu art. 16, 17 şi 18 din lege, comitetul de securitate şi sănătate ´┐Żn muncă are cel puţin următoarele atribuţii:
   a) analizează şi face propuneri privind politica de securitate şi sănătate ´┐Żn muncă şi planul de prevenire şi protecţie, conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare şi funcţionare;
   b) urmăreşte realizarea planului de prevenire şi protecţie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor lui şi eficienţa acestora din punct de vedere al ´┐Żmbunătăţirii condiţiilor de muncă;
   c) analizează introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, lu´┐Żnd ´┐Żn considerare consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii, lucrătorilor, şi face propuneri ´┐Żn situaţia constatării anumitor deficienţe;
   d) analizează alegerea, cumpărarea, ´┐Żntreţinerea şi utilizarea echipamentelor de muncă, a echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală;
   e) analizează modul de ´┐Żndeplinire a atribuţiilor ce revin serviciului extern de prevenire şi protecţie, precum şi menţinerea sau, dacă este cazul, ´┐Żnlocuirea acestuia;
   f) propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă, ţin´┐Żnd seama de prezenţa grupurilor sensibile la riscuri specifice;
   g) analizează cererile formulate de lucrători privind condiţiile de muncă şi modul ´┐Żn care ´┐Żşi ´┐Żndeplinesc atribuţiile persoanele desemnate şi/sau serviciul extern;
   h) urmăreşte modul ´┐Żn care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi sănătatea ´┐Żn muncă, măsurile dispuse de inspectorul de muncă şi inspectorii sanitari;
   i) analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a ´┐Żmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru ´┐Żmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi propune introducerea acestora ´┐Żn planul de prevenire şi protecţie;
   j) analizează cauzele producerii accidentelor de muncă, ´┐Żmbolnăvirilor profesionale şi evenimentelor produse şi poate propune măsuri tehnice ´┐Żn completarea măsurilor dispuse ´┐Żn urma cercetării;
   k) efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucţiunilor proprii şi a celor de lucru şi face un raport scris privind constatările făcute;
   l) dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate şi sănătate ´┐Żn muncă de către conducătorul unităţii cel puţin o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă, la acţiunile care au fost ´┐Żntreprinse şi la eficienţa acestora ´┐Żn anul ´┐Żncheiat, precum şi propunerile pentru planul de prevenire şi protecţie ce se va realiza ´┐Żn anul următor.

   SECŢIUNEA a 4-a
  Obligaţiile angajatorului referitoare la comitetul de
securitate şi sănătate ´┐Żn muncă

   Art. 68. - Angajatorul trebuie să furnizeze comitetului de securitate şi sănătate ´┐Żn muncă toate informaţiile necesare, pentru ca membrii acestuia să ´┐Żşi poată da avizul ´┐Żn cunoştinţă de cauză.
   Art. 69. - (1) Angajatorul trebuie să prezinte, cel puţin o dată pe an, comitetului de securitate şi sănătate ´┐Żn muncă un raport scris care va cuprinde situaţia securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă, acţiunile care au fost ´┐Żntreprinse şi eficienţa acestora ´┐Żn anul ´┐Żncheiat, precum şi propunerile pentru planul de prevenire şi protecţie ce se vor realiza ´┐Żn anul următor.
   (2) Angajatorul trebuie să transmită raportul prevăzut la alin. (1), avizat de membrii comitetului de securitate şi sănătate ´┐Żn muncă, ´┐Żn termen de 10 zile, inspectoratului teritorial de muncă.
   Art. 70. - Angajatorul trebuie să supună analizei comitetului de securitate şi sănătate ´┐Żn muncă documentaţia referitoare la caracteristicile echipamentelor de muncă, ale echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală, ´┐Żn vederea selecţionării echipamentelor optime.
   Art. 71. - Angajatorul trebuie să informeze comitetul de securitate şi sănătate ´┐Żn muncă cu privire la evaluarea riscurilor pentru securitate şi sănătate, măsurile de prevenire şi protecţie at´┐Żt la nivel de unitate, c´┐Żt şi la nivel de loc de muncă şi tipuri de posturi de lucru, măsurile de prim ajutor, de prevenire şi stingere a incendiilor şi evacuare a lucrătorilor.
   Art. 72. - Angajatorul comunică comitetului de securitate şi sănătate ´┐Żn muncă punctul său de vedere sau, dacă este cazul, al medicului de medicina muncii, serviciului intern sau extern de prevenire şi protecţie, asupra pl´┐Żngerilor lucrătorilor privind condiţiile de muncă şi modul ´┐Żn care serviciul intern sau extern de prevenire şi protecţie ´┐Żşi ´┐Żndeplineşte atribuţiile.
   Art. 73. - ´┐Żn cazul ´┐Żn care angajatorul nu ia ´┐Żn considerare propunerile comitetului de securitate şi sănătate ´┐Żn muncă, conform atribuţiilor prevăzute la art. 67, trebuie să motiveze decizia sa ´┐Żn faţa comitetului; motivaţia va fi consemnată ´┐Żn procesul-verbal.

   CAPITOLUL V
  Instruirea lucrătorilor ´┐Żn domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă

   SECŢIUNEA 1
  Dispoziţii generale

   Art. 74. - Prezentul capitol stabileşte procedura instruirii lucrătorilor din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă, ´┐Żn conformitate cu art. 20 din lege.
   Art. 75. - Instruirea ´┐Żn domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă are ca scop ´┐Żnsuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor de securitate şi sănătate ´┐Żn muncă.
   Art. 76. - (1) Instruirea lucrătorilor ´┐Żn domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă la nivelul ´┐Żntreprinderii şi/sau al unităţii se efectuează ´┐Żn timpul programului de lucru.
   (2) Perioada ´┐Żn care se desfăşoară instruirea prevăzută la alin. (1) este considerată timp de muncă.
   Art. 77. - Instruirea lucrătorilor ´┐Żn domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă cuprinde 3 faze:
   a) instruirea introductiv-generală;
   b) instruirea la locul de muncă;
   c) instruirea periodică.
   Art. 78. - La instruirea personalului ´┐Żn domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă vor fi folosite mijloace, metode şi tehnici de instruire, cum ar fi: expunerea, demonstraţia, studiul de caz, vizionări de filme, diapozitive, proiecţii, instruire asistată de calculator.
   Art. 79. - Fiecare angajator are obligaţia să asigure baza materială corespunzătoare unei instruiri adecvate.
   Art. 80. - Angajatorul trebuie să dispună de un program de instruire - testare, pe meserii sau activităţi.
   Art. 81. - (1) Rezultatul instruirii lucrătorilor ´┐Żn domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă se consemnează ´┐Żn mod obligatoriu ´┐Żn fişa de instruire individuală, conform modelului prezentat ´┐Żn anexa nr. 11, cu indicarea materialului predat, a duratei şi datei instruirii.
   (2) Completarea fişei de instruire individuală se va face cu pix cu pastă sau cu stilou, imediat după verificarea instruirii.
   (3) După efectuarea instruirii, fişa de instruire individuală se semnează de către lucrătorul instruit şi de către persoanele care au efectuat şi au verificat instruirea.
   (4) Fişa de instruire individuală va fi păstrată de către conducătorul locului de muncă şi va fi ´┐Żnsoţită de o copie a fişei de aptitudini, completată de către medicul de medicina muncii ´┐Żn urma examenului medical la angajare.
   Art. 82. - (1) Pentru persoanele aflate ´┐Żn ´┐Żntreprindere şi/sau unitate cu permisiunea angajatorului, angajatorul stabileşte, prin regulamentul intern sau prin regulamentul de organizare şi funcţionare, reguli privind instruirea şi ´┐Żnsoţirea acestora ´┐Żn ´┐Żntreprindere şi/sau unitate.
   (2) Pentru lucrătorii din ´┐Żntreprinderi şi/sau unităţi din exterior, care desfăşoară activităţi pe bază de contract de prestări de servicii ´┐Żn ´┐Żntreprinderea şi/sau unitatea unui alt angajator, angajatorul beneficiar al serviciilor va asigura instruirea lucrătorilor privind activităţile specifice ´┐Żntreprinderii şi/sau unităţii respective, riscurile pentru securitate şi sănătate ´┐Żn muncă, precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul ´┐Żntreprinderilor şi/sau unităţii, ´┐Żn general.
   (3) Instruirea prevăzută la alin. (1) şi (2) se consemnează ´┐Żn fişa de instruire colectivă, conform modelului prezentat ´┐Żn anexa nr. 12.
   (4) Fişa de instruire colectivă se ´┐Żntocmeşte ´┐Żn două exemplare, din care un exemplar se va păstra de către angajator/lucrător desemnat/serviciu intern de prevenire şi protecţie care a efectuat instruirea şi un exemplar se păstrează de către angajatorul lucrătorilor instruiţi sau, ´┐Żn cazul vizitatorilor, de către conducătorul grupului.
   (5) Reprezentanţii autorităţilor competente ´┐Żn ceea ce priveşte controlul aplicării legislaţiei referitoare la securitate şi sănătate ´┐Żn muncă vor fi ´┐Żnsoţiţi de către un reprezentant desemnat de către angajator, fără a se ´┐Żntocmi fişă de instructaj.

   SECŢIUNEA a 2-a
  Instruirea introductiv-generală

   Art. 83. - Instruirea introductiv-generală se face:
   a) la angajarea lucrătorilor definiţi conform art. 5 lit. a) din lege;
   b) lucrătorilor detaşaţi de la o ´┐Żntreprindere şi/sau unitate la alta;
   c) lucrătorilor delegaţi de la o ´┐Żntreprindere şi/sau unitate la alta;
   d) lucrătorului pus la dispoziţie de către un agent de muncă temporar.
   Art. 84. - Scopul instruirii introductiv-generale este de a informa despre activităţile specifice ´┐Żntreprinderii şi/sau unităţii respective, riscurile pentru securitate şi sănătate ´┐Żn muncă, precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul ´┐Żntreprinderii şi/sau unităţii, ´┐Żn general.
   Art. 85. - Instruirea introductiv-generală se face de către:
   a) angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă; sau
   b) lucrătorul desemnat; sau
   c) un lucrător al serviciului intern de prevenire şi protecţie; sau
   d) serviciul extern de prevenire şi protecţie.
   Art. 86. - Instruirea introductiv-generală se face individual sau ´┐Żn grupuri de cel mult 20 de persoane.
   Art. 87. - (1) Durata instruirii introductiv-generale depinde de specificul activităţi şi de riscurile pentru securitate şi sănătate ´┐Żn muncă, precum şi de măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul ´┐Żntreprinderii şi/sau al unităţii, ´┐Żn general.
   (2) Angajatorul stabileşte prin instrucţiuni proprii durata instruirii introductiv-generale; aceasta nu va fi mai mică de 8 ore.
   (3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (2) persoanele prevăzute la art. 82, cărora li se vor prezenta succint activităţile, riscurile şi măsurile de prevenire şi protecţie din ´┐Żntreprindere şi/sau unitate.
   Art. 88. - (1) ´┐Żn cadrul instruirii introductiv-generale se vor expune, ´┐Żn principal, următoarele probleme:
   a) legislaţia de securitate şi sănătate ´┐Żn muncă;
   b) consecinţele posibile ale necunoaşterii şi nerespectării legislaţiei de securitate şi sănătate ´┐Żn muncă;
   c) riscurile de accidentare şi ´┐Żmbolnăvire profesională specifice unităţii;
   d) măsuri la nivelul ´┐Żntreprinderii şi/sau unităţii privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor.
   (2) Conţinutul instruirii introductiv-generale trebuie să fie ´┐Żn conformitate cu tematica aprobată de către angajator.
   Art. 89. - (1) Instruirea introductiv-generală se va finaliza cu verificarea ´┐Żnsuşirii cunoştinţelor pe bază de teste.
   (2) Rezultatul verificării va fi consemnat ´┐Żn fişa de instruire.
   (3) Lucrătorii prevăzuţi la art. 83 lit. a) şi d) nu vor putea fi angajaţi dacă nu şi-au ´┐Żnsuşit cunoştinţele prezentate ´┐Żn instruirea introductiv-generală.

   SECŢIUNEA a 3-a
  Instruirea la locul de muncă

   Art. 90. - (1) Instruirea la locul de muncă se face după instruirea introductiv-generală şi are ca scop prezentarea riscurilor pentru securitate şi sănătate ´┐Żn muncă, precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul fiecărui loc de muncă, post de lucru şi/sau fiecărei funcţii exercitate.
   (2) Instruirea la locul de muncă se face tuturor lucrătorilor prevăzuţi la art. 83, inclusiv la schimbarea locului de muncă ´┐Żn cadrul ´┐Żntreprinderii şi/sau al unităţii.
   Art. 91. - (1) Instruirea la locul de muncă se face de către conducătorul direct al locului de muncă, ´┐Żn grupe de maximum 20 de persoane.
   (2) Fişa de instruire se păstrează de către conducătorul locului de muncă.
   Art. 92. - (1) Durata instruirii la locul de muncă depinde de riscurile pentru securitate şi sănătate ´┐Żn muncă, precum şi de măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul fiecărui loc de muncă, post de lucru şi/sau fiecărei funcţii exercitate.
   (2) Durata instruirii la locul de muncă nu va fi mai mică de 8 ore şi se stabileşte prin instrucţiuni proprii de către conducătorul locului de muncă respectiv, ´┐Żmpreună cu:
   a) angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă; sau
   b) lucrătorul desemnat; sau
   c) un lucrător al serviciului intern de prevenire şi protecţie; sau
   d) serviciul extern de prevenire şi protecţie.
   Art. 93. - (1) Instruirea la locul de muncă se va efectua pe baza tematicilor ´┐Żntocmite de către angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă/lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire şi protecţie/serviciul extern de prevenire şi protecţie şi aprobate de către angajator, care vor fi păstrate la persoana care efectuează instruirea.
   (2) Instruirea la locul de muncă va cuprinde:
   a) informaţii privind riscurile de accidentare şi ´┐Żmbolnăvire profesională specifice locului de muncă şi/sau postului de lucru;
   b) prevederile instrucţiunilor proprii elaborate pentru locul de muncă şi/sau postul de lucru;
   c) măsuri la nivelul locului de muncă şi/sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor;
   d) prevederi ale reglementărilor de securitate şi sănătate ´┐Żn muncă privind activităţi specifice ale locului de muncă şi/sau postului de lucru;
   e) instruirea la locul de muncă va include ´┐Żn mod obligatoriu demonstraţii practice privind activitatea pe care persoana respectivă o va desfăşura şi exerciţii practice privind utilizarea echipamentului individual de protecţie, a mijloacelor de alarmare, intervenţie, evacuare şi de prim ajutor.
   Art. 94. - ´┐Żnceperea efectivă a activităţii la postul de lucru de către lucrătorul instruit se face numai după verificarea cunoştinţelor de căte şeful ierarhic superior celui care a făcut instruirea şi se consemnează ´┐Żn fişa de instruire individuală.

   SECŢIUNEA a 4-a
  Instruirea periodică

   Art. 95. - Instruirea periodică se face tuturor lucrătorilor prevăzuţi la art. 83 şi are drept scop re´┐Żmprospătarea şi actualizarea cunoştinţelor ´┐Żn domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă.
   Art. 96. - (1) Instruirea periodică se efectuează de către conducătorul locului de muncă.
   (2) Intervalul dintre două instruiri periodice va fi stabilit prin instrucţiuni proprii, ´┐Żn funcţie de condiţiile locului de muncă şi/sau postului de lucru, şi nu va fi mai mare de 6 luni.
   (3) Pentru personalul tehnico-administrativ intervalul dintre două instruiri periodice va fi de cel mult 12 luni.
   (4) Verificarea instruirii periodice se face de către şeful ierarhic al celui care efectuează instruirea şi prin sondaj de către angajator/lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire şi protecţie/serviciile externe de prevenire şi protecţie, care vor semna fişele de instruire ale lucrătorilor, confirm´┐Żnd astfel că instruirea a fost făcută corespunzător.
   (5) Instruirea periodică se va completa ´┐Żn mod obligatoriu şi cu demonstraţii practice.
   Art. 97. - Instruirea periodică se va efectua pe baza tematicilor ´┐Żntocmite de către angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă/lucrătorul desemnat/serviciul intern de de prevenire şi protecţie/serviciul extern de prevenire şi protecţie şi aprobate de către angajator, care vor fi păstrate la persoana care efectuează instruirea.
   Art. 98. - Instruirea periodică se face suplimentar celei programate ´┐Żn următoarele cazuri:
   a) c´┐Żnd un lucrător a lipsit peste 30 de zile lucrătoare;
   b) c´┐Żnd au apărut modificări ale prevederilor de securitate şi sănătate ´┐Żn muncă privind activităţi specifice ale locului de muncă şi/sau postului de lucru sau ale instrucţiunilor proprii, inclusiv datorită evoluţiei riscurilor sau apariţiei de noi riscuri ´┐Żn unitate;
   c) la reluarea activităţii după accident de muncă;
   d) la executarea unor lucrări speciale;
   e) la introducerea unui echipament de muncă sau a unor modificări ale echipamentului existent;
   f) la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru;
   g) la introducerea oricărei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru.
   Art. 99. - Durata instruirii periodice prevăzute la art. 98 nu va fi mai mică de 8 ore şi se stabileşte ´┐Żn instrucţiuni proprii de către conducătorul locului de muncă respectiv, ´┐Żmpreună cu:
   a) angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă; sau
   b) lucrătorul desemnat; sau
   c) un lucrător al serviciului intern de protecţie şi prevenire; sau
   d) serviciul extern de protecţie şi prevenire.
   Art. 100. - Instruirea periodică prevăzută la art. 98 se va efectua pe baza tematicilor ´┐Żntocmite de către angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă/lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire şi protecţie/serviciul extern de prevenire şi protecţie şi aprobate de către angajator, care vor fi păstrate la persoana care efectuează instruirea.

   CAPITOLUL VI
  Pericol grav şi iminent şi zone cu risc ridicat şi specific

   SECŢIUNEA 1
  Pericol grav şi iminent de accidentare

   Art. 101. - Starea de pericol grav şi iminent de accidentare, astfel cum este el definit la art. 5 lit. l) din lege, poate fi constatată de către orice lucrător din ´┐Żntreprindere şi/sau unitate, lucrător al serviciului extern de prevenire şi protecţie cu care ´┐Żntreprinderea şi/sau unitatea a ´┐Żncheiat contract, precum şi de către inspectorii de muncă.
   Art. 102. - La constatarea stării de pericol grav şi iminent de accidentare se vor lua imediat următoarele măsuri de securitate:
   a) oprirea echipamentului de muncă şi/sau activităţii;
   b) evacuarea personalului din zona periculoasă;
   c) anunţarea serviciilor specializate;
   d) anunţarea conducătorilor ierarhici;
   e) eliminarea cauzelor care au condus la apariţia stării de pericol grav şi iminent.
   Art. 103. - (1) ´┐Żn vederea realizării măsurilor prevăzute la art. 102 lit. a), ´┐Żn prealabil angajatorul va desemna lucrătorii care trebuie să oprească echipamentele de muncă şi va asigura instruirea acestora.
   (2) ´┐Żn vederea realizării măsurilor precizate la art. 102 lit. b), ´┐Żn prealabil angajatorul trebuie:
   a) să ´┐Żntocmească planul de evacuare a lucrătorilor;
   b) să afişeze planul de evacuare la loc vizibil;
   c) să instruiască lucrătorii ´┐Żn vederea aplicării planului de evacuare şi să verifice modul ´┐Żn care şi-au ´┐Żnsuşit cunoştinţele.
   (3) ´┐Żn vederea realizării măsurilor precizate la art. 102 lit. c), ´┐Żn prealabil angajatorul trebuie:
   a) să desemneze lucrătorii care trebuie să contacteze serviciile specializate şi să ´┐Żi instruiască ´┐Żn acest sens;
   b) să asigure mijloacele de comunicare necesare contactării serviciilor specializate.
   (4) ´┐Żn vederea realizării măsurilor precizate la art. 102 lit. d), ´┐Żn prealabil angajatorul trebuie să stabilească modul operativ de anunţare la nivel ierarhic superior.
   (5) ´┐Żn vederea realizării măsurilor precizate la art. 102 lit. e), ´┐Żn prealabil angajatorul trebuie:
   a) să desemneze lucrătorii care au capacitatea necesară să elimine starea de pericol grav şi iminent, să asigure instruirea şi dotarea lor cu mijloace tehnice necesare intervenţiei;
   b) să stabilească serviciile specializate care pot interveni.
   Art. 104. - Angajatorul trebuie să stabilească măsurile de securitate prevăzute la art. 102, ţin´┐Żnd seama de natura activităţilor, numărul de lucrători, organizarea teritorială a activităţii şi de prezenţa altor persoane ´┐Żn afara celor implicate direct ´┐Żn procesul muncii.

   SECŢIUNEA a 2-a
  Zone cu risc ridicat şi specific

   Art. 105. - Evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzută la art. 13 lit. k) din lege trebuie să conţină nominalizarea şi localizarea acestor zone ´┐Żn cadrul ´┐Żntreprinderii şi/sau unităţii şi măsurile stabilite ´┐Żn urma evaluării riscurilor pentru aceste zone.
   Art. 106. - Angajatorul trebuie să aducă la cunoştinţă conducătorilor locurilor de muncă şi lucrătorilor care ´┐Żşi desfăşoară activitatea ´┐Żn zonele cu risc ridicat şi specific măsurile stabilite ´┐Żn urma evaluării riscurilor.
   Art. 107. - Acţiunile pentru realizarea măsurilor stabilite ´┐Żn urma evaluării riscurilor pentru zonele cu risc ridicat şi specific constituie o prioritate ´┐Żn cadrul planului de protecţie şi prevenire.

   CAPITOLUL VII
  Comunicarea şi cercetarea evenimentelor, ´┐Żnregistrarea şi evidenţa
accidentelor de muncă şi a incidentelor periculoase, semnalarea,
cercetarea, declararea şi raportarea bolilor profesionale

   SECŢIUNEA 1
  Comunicarea evenimentelor

   Art. 108. - (1) Orice eveniment va fi comunicat conform prevederilor art. 26 şi art. 27 alin. (1) din lege.
   (2) Dacă printre victimele evenimentului se află şi lucrători ai altor angajatori, evenimentul va fi comunicat şi angajatorilor acestora de către angajatorul la care s-a produs evenimentul.
   (3) Evenimentul produs ´┐Żn condiţiile prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. d) şi e) din lege, dacă a avut loc ´┐Żn afara ´┐Żntreprinderii şi/sau unităţii şi nu a avut nicio legătură cu aceasta, va fi comunicat inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs, de către orice persoană care are cunoştinţă despre producerea evenimentului.
   Art. 109. - Comunicarea evenimentelor va cuprinde cel puţin următoarele informaţii, conform modelului prevăzut ´┐Żn anexa nr. 13:
   a) denumirea/numele angajatorului la care s-a produs accidentul şi, dacă este cazul, denumirea/numele angajatorului la care este/a fost angajat accidentatul;
   b) sediul/adresa şi numărul de telefon ale angajatorului;
   c) locul unde s-a produs evenimentul;
   d) data şi ora la care s-a produs evenimentul/data şi ora la care a decedat accidentatul;
   e) numele şi prenumele victimei;
   f) datele personale ale victimei: v´┐Żrsta, starea civilă, copii ´┐Żn ´┐Żntreţinere, alte persoane ´┐Żn ´┐Żntreţinere, ocupaţia, vechimea ´┐Żn ocupaţie şi la locul de muncă;
   g) ´┐Żmprejurările care se cunosc şi cauzele prezumtive;
   h) consecinţele accidentului;
   i) numele şi funcţia persoanei care comunică evenimentul;
   j) data comunicării;
   k) unitatea sanitară cu paturi la care a fost internat accidentatul.
   Art. 110. - ´┐Żn cazul accidentelor de circulaţie produse pe drumurile publice, soldate cu decesul victimelor, ´┐Żn care printre victime sunt şi persoane aflate ´┐Żn ´┐Żndeplinirea unor ´┐Żndatoriri de serviciu, serviciile poliţiei rutiere vor comunica evenimentul la inspectoratul teritorial de muncă din judeţul pe raza căruia s-a produs.
   Art. 111. - (1) Angajatorul va lua măsurile necesare pentru a nu se modifica starea de fapt rezultată din producerea evenimentului, p´┐Żnă la primirea acordului din partea organelor care efectuează cercetarea, cu excepţia cazurilor ´┐Żn care menţinerea acestei stări ar genera producerea altor evenimente, ar agrava starea accidentaţilor sau ar pune ´┐Żn pericol viaţa lucrătorilor şi a celorlalţi participanţi la procesul muncii.
   (2) ´┐Żn situaţia ´┐Żn care este necesar să se modifice starea de fapt rezultată din producerea evenimentului, se vor face, după posibilităţi, schiţe sau fotografii ale locului unde s-a produs, se vor identifica şi se vor ridica orice obiecte care conţin sau poartă o urmă a evenimentului; obiectele vor fi predate organelor care efectuează cercetarea şi vor constitui probe ´┐Żn cercetarea evenimentului.
   (3) Pentru orice modificare a stării de fapt rezultată din producerea evenimentului, angajatorul sau reprezentantul său legal va consemna pe propria răspundere, ´┐Żntr-un proces-verbal, toate modificările efectuate după producerea evenimentului.
   Art. 112. - (1) Inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia a avut loc evenimentul va comunica Inspecţiei Muncii:
   a) incidentul periculos;
   b) evenimentul care a avut ca urmare un deces;
   c) evenimentul care a avut ca urmare un accident colectiv;
   d) evenimentul care a avut ca urmare un accident urmat de invaliditate evidentă;
   e) evenimentul care a avut ca urmare un accident urmat de invaliditate.
   (2) Accidentul prevăzut la alin. (1) lit. e) se va comunica după primirea deciziei de ´┐Żncadrare ´┐Żntr-un grad de invaliditate.
   (3) Comunicarea către Inspecţia Muncii va cuprinde informaţiile prevăzute la art. 109.
   Art. 113. - (1) La solicitarea organelor care efectuează cercetarea evenimentului, unitatea sanitară care acordă asistenţă medicală de urgenţă se va pronunţa ´┐Żn scris cu privire la diagnosticul provizoriu, ´┐Żn termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării.
   (2) Unitatea sanitară prevăzută la alin. (1) va lua măsuri pentru recoltarea imediată a probelor de laborator, ´┐Żn vederea determinării alcoolemiei sau a stării de influenţă a produselor ori substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora, precum şi pentru recoltarea altor probe specifice solicitate de inspectoratul teritorial de muncă, urm´┐Żnd să comunice rezultatul determinărilor specifice ´┐Żn termen de 5 zile lucrătoare de la obţinerea acestora.
   (3) ´┐Żn caz de deces al persoanei accidentate, inspectoratul teritorial de muncă va solicita ´┐Żn scris unităţii medico-legale competente un raport preliminar din care să reiasă faptul că decesul a fost sau nu urmarea unei vătămări violente, ´┐Żn conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 459/2001, republicată, şi legislaţiei subsecvente.
   (4) Unitatea medico-legală va transmite raportul preliminar inspectoratului teritorial de muncă ´┐Żn conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 459/2001, republicată, şi ale legislaţiei subsecvente.
   (5) Unitatea medico-legală va transmite raportul de constatare medico-legală ´┐Żn termenul prevăzut la art. 29 alin. (3) din lege.
   (6) ´┐Żn cazul accidentului urmat de invaliditate, unitatea de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă, care a emis decizia de ´┐Żncadrare ´┐Żntr-un grad de invaliditate, va trimite o copie de pe decizie, ´┐Żn termen de 3 zile lucrătoare de la data eliberării acesteia, la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs accidentul.

   SECŢIUNEA a 2-a
  Cercetarea evenimentelor

   Art. 114. - Cercetarea evenimentelor are ca scop stabilirea ´┐Żmprejurărilor şi a cauzelor care au condus la producerea acestora, a reglementărilor legale ´┐Żncălcate, a răspunderilor şi a măsurilor ce se impun a fi luate pentru prevenirea producerii altor cazuri similare şi, respectiv, pentru determinarea caracterului accidentului.
   Art. 115. - Cercetarea se face imediat după comunicare, ´┐Żn conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) din lege.
   Art. 116. - (1) Cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă se efectuează de către angajatorul la care s-a produs evenimentul.
   (2) Angajatorul are obligaţia să numească de ´┐Żndată, prin decizie scrisă, comisia de cercetare a evenimentului.
   (3) Comisia de cercetare a evenimentului va fi compusă din cel puţin 3 persoane; una dintre acestea trebuie să fie lucrător desemnat, reprezentant al serviciului intern sau reprezentant al serviciului extern, cu pregătire de nivel superior.
   (4) Persoanele numite de către angajator ´┐Żn comisia de cercetare a evenimentului trebuie să aibă pregătire tehnică corespunzătoare şi să nu fie implicate ´┐Żn organizarea şi conducerea locului de muncă unde a avut loc evenimentul şi să nu fi avut o responsabilitate ´┐Żn producerea evenimentului.
   (5) Angajatorul care şi-a asumat atribuţiile ´┐Żn domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă nu poate face parte din comisia de cercetare a evenimentului, ´┐Żn acest caz urm´┐Żnd să apeleze la servicii externe.
   (6) Dacă ´┐Żn eveniment sunt implicate victime cu angajatori diferiţi, ´┐Żn comisia de cercetare numită de angajatorul la care s-a produs evenimentul vor fi nominalizate şi persoane numite prin decizie scrisă de către ceilalţi angajatori.
   (7) Angajatorul care a organizat transportul răspunde pentru cercetarea accidentului de circulaţie produs pe drumurile publice, urmat de incapacitate temporară de muncă, cu respectarea, atunci c´┐Żnd este cazul, a prevederilor alin. (6).
   (8) Cercetarea evenimentului prevăzut la art. 30 alin. (1) lit. d) şi e) din lege, dacă acesta a avut loc ´┐Żn afara ´┐Żntreprinderii şi/sau unităţii angajatorului şi nu a avut nicio legătură cu aceasta, se efectuează ´┐Żn condiţiile legii.
   (9) Angajatorul care nu dispune de personal competent ´┐Żn conformitate cu alin. (4) sau nu are personal suficient trebuie să asigure cercetarea apel´┐Żnd la servicii externe de prevenire şi protecţie.
   Art. 117. - (1) ´┐Żn cazul accidentelor de circulaţie pe drumurile publice ´┐Żn care sunt implicate persoane aflate ´┐Żn ´┐Żndeplinirea ´┐Żndatoririlor de serviciu, serviciile poliţiei rutiere vor transmite organelor ´┐Żmputernicite să efectueze cercetarea, la cererea acestora, ´┐Żn termen de 5 zile lucrătoare de la solicitare, un exemplar din procesul-verbal de cercetare la faţa locului şi orice alte documente existente, necesare cercetării: copii de pe declaraţii, foaia de parcurs, ordin de deplasare, schiţe.
   (2) ´┐Żn baza acestor acte şi a altor documente din care să rezulte că victima se afla ´┐Żn ´┐Żndeplinirea unor ´┐Żndatoriri de serviciu, organele ´┐Żmputernicite potrivit legii vor efectua cercetarea evenimentului.
   Art. 118. - (1) Persoanele ´┐Żmputernicite, potrivit legii, să efectueze cercetarea evenimentelor au dreptul să ia declaraţii scrise, să preleveze sau să solicite prelevarea de probe necesare cercetării, să solicite sau să consulte orice acte ori documente ale angajatorului, iar acesta este obligat să le pună la dispoziţie ´┐Żn condiţiile legii.
   (2) ´┐Żn situaţiile prevăzute la alin. (1), cheltuielile necesare prelevării şi analizării probelor ´┐Żn vederea cercetării vor fi suportate de angajatorul la care a avut loc evenimentul.
   Art. 119. - (1) Pentru cercetarea evenimentelor se pot solicita experţi sau specialişti cum ar fi cei din cadrul unor operatori economici cu competenţe potrivit legii să efectueze expertize tehnice, iar aceştia trebuie să răspundă solicitării.
   (2) ´┐Żn situaţia prevăzută la alin. (1), specialiştii şi experţii ´┐Żntocmesc expertize tehnice care vor face parte integrantă din dosarul de cercetare a evenimentului.
   (3) Cheltuielile aferente efectuării expertizelor se suportă de către angajatorul la care a avut loc evenimentul sau care se face răspunzător de organizarea activităţii ´┐Żn urma căreia s-a produs evenimentul.
   Art. 120. - (1) Cercetarea evenimentului urmat de incapacitate temporară de muncă se va ´┐Żncheia ´┐Żn cel mult 5 zile lucrătoare de la data producerii.
   (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) situaţii cum ar fi cele ´┐Żn care este necesară prelevarea de probe ori efectuarea de expertize, pentru care se poate solicita ´┐Żn scris, argumentat şi ´┐Żn termen, la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs evenimentul, prelungirea termenului de cercetare.
   (3) Cercetarea evenimentelor care au antrenat deces, invaliditate evidentă, accident colectiv sau situaţie de persoană dată dispărută, precum şi cercetarea incidentelor periculoase se vor ´┐Żncheia ´┐Żn cel mult 10 zile lucrătoare de la data producerii acestora.
   (4) Fac excepţie de la prevederile alin. (3) situaţii cum ar fi cele ´┐Żn care este necesară eliberarea certificatului medico-legal, prelevarea de probe sau efectuarea de expertize, pentru care inspectoratul teritorial de muncă care cercetează evenimentele poate solicita ´┐Żn scris, argumentat şi ´┐Żn termen, la Inspecţia Muncii, prelungirea termenului de cercetare.
   Art. 121. - (1) ´┐Żn cazul accidentului cu incapacitate termporară de muncă, ´┐Żn urma căruia a intervenit invaliditate confirmată prin decizie sau decesul victimei, inspectoratul teritorial de muncă va completa dosarul de cercetare ´┐Żntocmit la data producerii evenimentului şi va ´┐Żntocmi un nou proces-verbal de cercetare bazat pe dosarul astfel completat.
   (2) ´┐Żntocmirea noului proces-verbal de cercetare a accidentului, prevăzut la alin. (1), se face ´┐Żn cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii de către inspectoratul teritorial de muncă a deciziei de ´┐Żncadrare ´┐Żntr-un grad de invaliditate sau a certificatului de constatare medico-legal.
   (3) ´┐Żn cazul evenimentului a cărui consecinţă este invaliditate evidentă, evenimentul va fi cercetat de inspectoratul teritorial de muncă ca eveniment care a produs incapacitate temporară de muncă şi, ´┐Żn funcţie de consecinţele ulterioare ale evenimentului, se va proceda conform prevederilor alin. (1) şi (2).
   Art. 122. - (1) Cercetarea evenimentelor se va finaliza cu ´┐Żntocmirea unui dosar, care va cuprinde:
   a) opisul actelor aflate ´┐Żn dosar;
   b) procesul-verbal de cercetare;
   c) nota de constatare la faţa locului, ´┐Żncheiată imediat după producerea evenimentului de către inspectorul de muncă, ´┐Żn cazul evenimentelor care se cercetează de către inspectoratul teritorial de muncă/Inspecţia Muncii, conform competenţelor, sau de către lucrătorul desemnat/serviciile de prevenire şi protecţie, ´┐Żn cazul evenimentelor a căror cercetare intră ´┐Żn competenţa angajatorului, şi semnată de către angajator/reprezentantul său legal, care va cuprinde precizări cum ar fi poziţia victimei, existenţa sau inexistenţa echipamentului individual de protecţie, starea echipamentelor de muncă, modul ´┐Żn care funcţionau dispozitivele de protecţie, ´┐Żnchiderea fişei individuale de instructaj prin barare şi semnătură, ridicarea de documente sau prelevarea de probe;
   d) schiţe şi fotografii referitoare la eveniment;
   e) declaraţiile accidentaţilor, ´┐Żn cazul evenimentului urmat de incapacitate temporară de muncă sau de invaliditate;
   f) declaraţiile martorilor şi ale oricăror persoane care pot contribui la elucidarea ´┐Żmprejurărilor şi a cauzelor reale ale producerii evenimentului;
   g) copii ale actelor şi documentelor necesare pentru elucidarea ´┐Żmprejurărilor şi a cauzelor reale ale evenimentului;
   h) copii ale certificatului constatator sau oricăror alte autorizaţii ´┐Żn baza cărora angajatorul ´┐Żşi desfăşoară activitatea;
   i) copii ale fişei de expunere la riscuri profesionale şi ale fişei de aptitudine, ´┐Żntocmite conform legii;
   j) copii ale contractelor individuale de muncă ale victimelor;
   k) copii ale fişelor de instruire individuală ´┐Żn domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă ale victimelor; ´┐Żn caz de deces aceste fişe se vor anexa ´┐Żn original;
   l) concluziile raportului de constatare medico-legală, ´┐Żn cazul accidentului mortal;
   m) copie a hotăr´┐Żrii judecătoreşti prin care se declară decesul, ´┐Żn cazul persoanelor date dispărute;
   n) copie a certificatelor de concediu medical, ´┐Żn cazul accidentului urmat de incapacitate temporară de muncă;
   o) copie a deciziei de ´┐Żncadrare ´┐Żntr-un grad de invaliditate, ´┐Żn cazul accidentului urmat de invaliditate;
   p) actul emis de unitatea sanitară care a acordat asistenţa medicală de urgenţă, din care să rezulte data, ora c´┐Żnd accidentatul s-a prezentat pentru consultaţie şi diagnosticul, ´┐Żn cazul accidentelor de traseu;
   q) copie a procesului-verbal de cercetare la faţa locului, ´┐Żncheiat de serviciile poliţiei rutiere, ´┐Żn cazul accidentelor de circulaţie pe drumurile publice.
   (2) Dosarul va mai cuprinde, după caz, orice alte acte şi documente necesare pentru a determina caracterul accidentului, cum ar fi:
   a) copie a autorizaţiei, ´┐Żn cazul ´┐Żn care victima desfăşura o activitate care necesita autorizare;
   b) copie a diplomei, adeverinţei sau certificatului de calificare a victimei;
   c) acte de expertiză tehnică, ´┐Żntocmite cu ocazia cercetării evenimentului;
   d) acte doveditoare, emise de organe autorizate, din care să se poată stabili locul, data şi ora producerii evenimentului sau să se poată justifica prezenţa victimei la locul, ora şi data producerii evenimentului;
   e) documente din care să rezulte că accidentatul ´┐Żndeplinea ´┐Żndatoriri de serviciu;
   f) corespondenţa cu alte instituţii/unităţi ´┐Żn vederea obţinerii actelor solicitate;
   g) adresele de prelungire a termenelor de cercetare, ´┐Żn conformitate cu art. 120 alin. (2) şi (4);
   h) actul medical emis de unitatea sanitară care a acordat asistenţă medicală de urgenţă, din care să rezulte diagnosticul la internare şi/sau externare;
   i) procesul-verbal ´┐Żncheiat după producerea evenimentului, ´┐Żn condiţiile prevăzute la art. 111;
   j) formularul pentru ´┐Żnregistrarea accidentului de muncă, denumit ´┐Żn continuare FIAM, aprobat prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei.
   Art. 123. - Dosarul de cercetare a evenimentului trebuie să ´┐Żndeplinească următoarele condiţii:
   a) filele dosarului să fie numerotate, semnate de inspectorul care a efectuat cercetarea sau de membrii comisiei de cercetare, numită de angajator, şi ştampilate cu ştampila inspectoratului sau a angajatorului;
   b) numărul total de file conţinut de dosarul de cercetare şi numărul de file pentru fiecare document anexat la dosar să fie menţionate ´┐Żn opis;
   c) fiecare document, cu excepţia procesului-verbal de cercetare, să fie identificat ´┐Żn dosarul de cercetare ca anexă;
   d) paginile şi spaţiile albe să fie barate;
   e) schiţele referitoare la eveniment, anexate la dosar, să fie ´┐Żnsoţite de explicaţii;
   f) fotografiile referitoare la eveniment să fie clare şi ´┐Żnsoţite de explicaţii;
   g) formularul pentru declaraţie să fie conform modelului prevăzut ´┐Żn anexa nr. 14;
   h) declaraţiile aflate la dosar să fie tehnoredactate, pentru a se evita eventualele confuzii datorate scrisului ilizibil, certificate ca fiind conforme cu originalul şi semnate de către inspectorul care a efectuat cercetarea sau de către unul dintre membrii comisiei de cercetare.
   Art. 124. - (1) Dosarul de cercetare a evenimentelor se va ´┐Żntocmi astfel:
   a) ´┐Żntr-un exemplar, pentru evenimentele care au produs incapacitate temporară de muncă; dosarul se păstrează ´┐Żn arhiva angajatorului care ´┐Żnregistrează accidentul;
   b) ´┐Żntr-un exemplar, pentru incidentele periculoase; dosarul se păstrează la inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea;
   c) ´┐Żn două exemplare, pentru evenimentele care au produs invaliditate confirmată prin decizie, deces, accidente colective; originalul se ´┐Żnaintează organelor de urmărire penală şi un exemplar se păstrează la inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea;
   d) ´┐Żn două exemplare, pentru evenimentele care au antrenat invaliditate evidentă; originalul se păstrează la inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea şi un exemplar se transmite angajatorului care ´┐Żnregistrează accidentul;
   e) ´┐Żn trei exemplare, pentru evenimentele cercetate de Inspecţia Muncii; originalul se ´┐Żnaintează organelor de urmărire penală, un exemplar se păstrează la Inspecţia Muncii şi un exemplar la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs evenimentul;
   f) ´┐Żn mai multe exemplare, pentru evenimentele care au produs incapacitatea temporară de muncă pentru victime cu angajatori diferiţi; originalul se păstrează ´┐Żn arhiva angajatorului care ´┐Żnregistrează accidentul şi celelalte exemplare se păstrează de către ceilalţi angajatori.
   (2) ´┐Żn cazul evenimentelor care au generat accidente urmate de incapacitate temporară de muncă sau al incidentelor periculoase ´┐Żn care faptele comise pot fi considerate infracţiuni, potrivit legii, dosarul de cercetare se ´┐Żncheie ´┐Żn două exemplare, originalul fiind ´┐Żnaintat organului de urmărire penală.
   Art. 125. - (1) Dosarul de cercetare, ´┐Żntocmit de comisia numită de către angajator, se ´┐Żnaintează pentru verificare şi avizare la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs evenimentul, ´┐Żn termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea cercetării.
   (2) Inspectoratul teritorial de muncă va analiza dosarul, va aviza şi va restitui dosarul ´┐Żn cel mult 7 zile lucrătoare de la data primirii.
   (3) Dosarul va fi ´┐Żnsoţit de avizul inspectoratului teritorial de muncă.
   (4) ´┐Żn cazul ´┐Żn care inspectoratul teritorial de muncă constată că cercetarea nu a fost efectuată corespunzător, poate dispune completarea dosarului şi/sau refacerea procesului-verbal de cercetare, după caz.
   (5) Comisia de cercetare va completa dosarul şi va ´┐Żntocmi procesul-verbal de cercetare ´┐Żn termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dosarului.
   (6) Dacă evenimentul urmat de incapacitate temporară de muncă s-a produs ´┐Żn condiţiile prevăzute la art. 124 alin. (2), inspectoratul teritorial de muncă va ´┐Żnainta originalul dosarului de cercetare la organul de urmărire penală, imediat după avizare.
   Art. 126. - (1) Dosarul de cercetare ´┐Żntocmit de inspectoratul teritorial de muncă va fi ´┐Żnaintat ´┐Żn vederea avizării la Inspecţia Muncii, ´┐Żn cel mult 5 zile lucrătoare de la finalizarea cercetării.
   (2) Dosarul de cercetare pentru cazul dispariţiei de persoane, ca urmare a unui eveniment şi ´┐Żn ´┐Żmprejurări care ´┐Żndreptăţesc presupunerea decesului acestora, va fi păstrat la inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea, p´┐Żnă la emiterea hotăr´┐Żrii judecătoreşti prin care se declară decesul persoanelor dispărute, conform prevederilor legale ´┐Żn vigoare; după completarea dosarului, acesta va fi ´┐Żnaintat ´┐Żn vederea avizării la Inspecţia Muncii.
   (3) Inspecţia Muncii avizează şi restituie dosarele prevăzute la alin. (1) ´┐Żn cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii.
   (4) ´┐Żn cazul ´┐Żn care Inspecţia Muncii constată că cercetarea nu a fost efectuată corespunzător, poate dispune completarea dosarului şi ´┐Żntocmirea unui nou proces-verbal de cercetare.
   (5) Inspectoratul teritorial de muncă va completa dosarul şi va ´┐Żntocmi noul proces-verbal de cercetare ´┐Żn termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dosarului.
   (6) Inspectoratul teritorial de muncă transmite dosarele de cercetare prevăzute la alin. (1) organelor de urmărire penală, numai după ce au fost avizate de către Inspecţia Muncii.
   Art. 127. - (1) Dosarul de cercetare al accidentului de muncă cu invaliditate, ´┐Żnaintat organelor de urmărire penală, se restituie la inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea, pentru completare şi ´┐Żntocmirea unui nou proces-verbal de cercetare, ´┐Żn cazul ´┐Żn care se produce decesul accidentatului ca urmare a accidentului suferit, confirmat ´┐Żn baza unui act medico-legal.
   (2) Dosarul prevăzut la alin. (1) se restituie la inspectoratul teritorial de muncă ´┐Żn termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării acestuia.
   (3) Completarea dosarului prevăzut la alin. (1) şi ´┐Żntocmirea noului proces-verbal de cercetare a evenimentului se fac ´┐Żn cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea dosarului la inspectoratul teritorial de muncă.
   (4) Dosarul completat şi noul proces-verbal de cercetare vor fi ´┐Żnaintate ´┐Żn vederea avizării la Inspecţia Muncii, care le va restitui inspectoratului teritorial de muncă ´┐Żn termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii.
   (5) După avizarea de către Inspecţia Muncii ´┐Żn condiţiile prevăzute la art. 126, dosarul va fi ´┐Żnaintat organelor de urmărire penală de către inspectoratul teritorial de muncă.
   Art. 128. - Procesul-verbal de cercetare a evenimentului trebuie să conţină următoarele capitole:
   a) data ´┐Żncheierii procesului-verbal;
   b) numele persoanelor şi ´┐Żn ce calitate efectuează cercetarea evenimentului;
   c) perioada de timp şi locul ´┐Żn care s-a efectuat cercetarea;
   d) obiectul cercetării;
   e) data şi ora producerii evenimentului;
   f) locul producerii evenimentului;
   g) datele de identificare a angajatorului la care s-a produs evenimentul, numele reprezentantului său legal;
   h) datele de identificare a accidentatului/accidentaţilor;
   i) descrierea detaliată a locului, echipamentului de muncă, a ´┐Żmprejurărilor şi modului ´┐Żn care s-a produs evenimentul;
   j) urmările evenimentului şi/sau urmările suferite de persoanele accidentate;
   k) cauza producerii evenimentului;
   l) alte cauze care au concurat la producerea evenimentului;
   m) alte constatări făcute cu ocazia cercetării evenimentului;
   n) persoanele răspunzătoare de ´┐Żncălcarea reglementărilor legale, din capitolele de la lit. k), l) şi m);
   o) sancţiunile contravenţionale aplicate;
   p) propuneri pentru cercetare penală;
   q) caracterul accidentului;
   r) angajatorul care ´┐Żnregistrează accidentul de muncă sau incidentul periculos;
   s) măsuri dispuse pentru prevenirea altor evenimente similare şi persoanele responsabile pentru realizarea acestora;
   t) termenul de raportare la inspectoratul teritorial de muncă privind realizarea măsurilor prevăzute la lit. s);
   u) numărul de exemplare ´┐Żn care s-a ´┐Żncheiat procesulverbal de cercetare şi repartizarea acestora;
   v) numele şi semnătura persoanei/persoanelor care a/au efectuat cercetarea;
   w) avizul inspectorului-şef adjunct securitate şi sănătate ´┐Żn muncă;
   x) viza inspectorului-şef/inspectorului general de stat.
   Art. 129. - (1) ´┐Żn capitolul prevăzut la art. 128 lit. b) se vor indica, de asemenea, prevederile legale potrivit cărora persoanele sunt ´┐Żndreptăţite să efectueze cercetarea, precum şi numele angajatorului şi ale persoanelor care au participat din partea organelor competente la primele cercetări.
   (2) ´┐Żn capitolul prevăzut la art. 128 lit. c) se vor indica, de asemenea, motivele pentru care s-a solicitat prelungirea termenului de cercetare.
   (3) ´┐Żn capitolul prevăzut la art. 128 lit. e) se va indica, de asemenea, data decesului, pentru cazul ´┐Żn care s-a produs un eveniment şi ulterior a survenit decesul victimelor implicate ´┐Żn acest eveniment.
   (4) ´┐Żn capitolul prevăzut la art. 128 lit. g) se vor indica, de asemenea, datele de identificare ale angajatorilor la care sunt/au fost angajate victimele, numele reprezentanţilor legali ai angajatorilor, numărul documentului prin care s-a certificat autorizarea de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă, adresa punctului de lucru.
   (5) ´┐Żn capitolul prevăzut la art. 128 lit. h) se vor indica, de asemenea, următoarele: numele, prenumele, cetăţenia, v´┐Żrsta, starea civilă, numărul de copii minori, domiciliul, locul de muncă la care este ´┐Żncadrat, profesia de bază, ocupaţia ´┐Żn momentul accidentării, vechimea ´┐Żn muncă, ´┐Żn funcţie sau ´┐Żn meserie şi la locul de muncă, data efectuării ultimului instructaj ´┐Żn domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă, iar pentru persoanele care, ´┐Żn momentul accidentării, desfăşurau o activitate pentru care este necesară autorizare, se va face referire şi la aceasta.
   (6) Capitolul prevăzut la art. 128 lit. i) va conţine următoarele subcapitole:
   a) descrierea detaliată a locului producerii evenimentului;
   b) descrierea detaliată a echipamentului de muncă;
   c) descrierea detaliată a ´┐Żmprejurărilor;
   d) descrierea detaliată a modului ´┐Żn care s-a produs evenimentul.
   (7) ´┐Żn capitolele prevăzute la art. 128 lit. k)-m) se va face trimitere la reglementările legale ´┐Żn vigoare ´┐Żncălcate, cu redarea integrală a textului acestora.
   (8) Denumirea capitolului prevăzut la art. 128 lit. o) se va schimba ´┐Żn "Propuneri pentru sancţiuni administrative şi disciplinare", ´┐Żn cazul accidentelor cercetate de către comisia numită de angajator.
   (9) Capitolele prevăzute la art. 128 lit. w) şi x) se vor regăsi ´┐Żn procesul-verbal de cercetare numai pentru evenimentele cercetate de către inspectoratul teritorial de muncă sau Inspecţia Muncii, conform competenţelor.
   (10) ´┐Żn cazul accidentelor cu ITM, procesul-verbal de cercetare se va ´┐Żncheia cu capitolul prevăzut la art. 128 lit. w), care va fi numit "Viza angajatorului".
   Art. 130. - ´┐Żn situaţiile ´┐Żn care din cercetare rezultă că accidentul nu ´┐Żntruneşte condiţiile pentru a fi ´┐Żncadrat ca accident de muncă, se va face această menţiune la capitolele procesului-verbal de cercetare prevăzute la art. 128 lit. q) şi r) şi se vor dispune măsurile care trebuie luate de angajator pentru prevenirea unor cazuri asemănătoare.
   Art. 131. - Comisia de cercetare a unui eveniment numită de angajator poate face propuneri de sancţiuni disciplinare şi/sau administrative, pe care le va menţiona ´┐Żn procesul-verbal de cercetare.
   Art. 132. - (1) Procesul-verbal de cercetare a unui eveniment se ´┐Żntocmeşte ´┐Żn:
   a) 3 exemplare, ´┐Żn cazul accidentului de muncă urmat de incapacitate temporară de muncă, pentru angajatorul care ´┐Żnregistrează accidentul, inspectoratul teritorial de muncă care a avizat dosarul şi asigurător;
   b) mai multe exemplare, ´┐Żn cazul accidentului de muncă urmat de incapacitate temporară de muncă pentru lucrători cu angajatori diferiţi, pentru fiecare angajator, inspectoratul teritorial de muncă care a avizat dosarul şi asigurător;
   c) 5 exemplare, ´┐Żn cazul accidentului de muncă urmat de invaliditate, pentru angajatorul care ´┐Żnregistrează accidentul, organul de urmărire penală, inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea, Inspecţia Muncii şi asigurător;
   d) 5 exemplare, ´┐Żn cazul accidentului de muncă mortal sau al celui colectiv, precum şi ´┐Żn cazul accidentului mortal ´┐Żn afara muncii, pentru angajatorul care ´┐Żnregistrează accidentul, organul de urmărire penală, inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea, Inspecţia Muncii şi asigurător;
   e) 5 exemplare, ´┐Żn cazul incidentului periculos, pentru angajatorul care ´┐Żnregistrează incidentul, organele de urmărire penală, inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea, Inspecţia Muncii şi asigurător.
   (2) Procesul-verbal de cercetare poate fi ´┐Żntocmit ´┐Żntr-un număr mai mare de exemplare, după caz.
   Art. 133. - (1) ´┐Żn cazul ´┐Żn care accidentul de muncă s-a produs la un angajator, altul dec´┐Żt cel care ´┐Żl ´┐Żnregistrează, un exemplar din procesul-verbal de cercetare va fi trimis şi acestuia.
   (2) ´┐Żn cazul ´┐Żn care angajatorul la care se ´┐Żnregistrează accidentul de muncă ´┐Żşi are sediul, domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul altui judeţ dec´┐Żt cel pe raza căruia s-a produs accidentul, se va trimite un exemplar din procesul-verbal de cercetare inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia are sediul, domiciliul sau reşedinţa angajatorul.
   Art. 134. - ´┐Żn cazul evenimentelor care nu au fost comunicate şi cercetate, dar persoana vătămată prezintă un certificat medical cu cod "accident de muncă", angajatorul care şi-a asumat atribuţiile ´┐Żn domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă/lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire şi protecţie/serviciul extern de prevenire şi protecţie va solicita acesteia o declaraţie scrisă privind modul şi ´┐Żmprejurările ´┐Żn care s-a produs evenimentul.

   SECŢIUNEA a 3-a
  ´┐Żnregistrarea şi evidenţa accidentelor de muncă
şi a incidentelor periculoase

   Art. 135. - ´┐Żnregistrarea accidentelor de muncă şi a incidentelor periculoase se face ´┐Żn baza procesului-verbal de cercetare.
   Art. 136. - (1) Accidentul de muncă produs ´┐Żn timpul prestării unor servicii pe bază de contract, comandă sau alte forme legale ´┐Żncheiate ´┐Żn ´┐Żntreprinderea şi/sau unitatea unui angajator, alta dec´┐Żt cea la care este ´┐Żncadrată victima, se ´┐Żnregistrează potrivit clauzelor prevăzute ´┐Żn acest sens ´┐Żn documentele ´┐Żncheiate.
   (2) ´┐Żn situaţia ´┐Żn care documentul ´┐Żncheiat nu prevede clauze ´┐Żn acest sens, clauzele nu sunt suficient de acoperitoare pentru toate situaţiile sau clauzele sunt contrare prevederilor prezentelor norme metodologice, accidentul de muncă se ´┐Żnregistrează de către angajatorul răspunzător de conducerea şi/sau de organizarea activităţii care a avut ca urmare producerea accidentului.
   (3) Accidentul de muncă produs ´┐Żn timpul prestării unor servicii pe bază de comandă, la domiciliul clientului, se ´┐Żnregistrează de către angajatorul la care este/a fost angajată victima.
   (4) Accidentul de muncă suferit de o persoană aflată ´┐Żn ´┐Żndeplinirea ´┐Żndatoririlor de serviciu ´┐Żn ´┐Żntreprinderea şi/sau unitatea altui angajator se ´┐Żnregistrează de către angajatorul răspunzător de conducerea şi/sau de organizarea activităţii care a avut ca urmare producerea accidentului.
   (5) Accidentele suferite ´┐Żn timpul stagiului de practică profesională de către elevi, studenţi, ucenici şi şomeri ´┐Żn perioada de reconversie profesională se ´┐Żnregistrează de către angajatorul la care se efectuează practica/reconversia profesională.
   (6) Accidentul de muncă suferit de o persoană ´┐Żn cadrul activităţilor cultural-sportive, ´┐Żn timpul şi din cauza ´┐Żndeplinirii acestor activităţi, se ´┐Żnregistrează de către instituţia sau angajatorul care a organizat acţiunea respectivă.
   (7) Accidentul de muncă produs ca urmare a unei acţiuni ´┐Żntreprinse de o persoană, din proprie iniţiativă, pentru salvarea de vieţi omeneşti sau pentru prevenirea ori ´┐Żnlăturarea unui pericol grav şi iminent ce ameninţă avutul public sau privat din ´┐Żntreprinderea şi/sau unitatea unui angajator, se ´┐Żnregistrează de către angajatorul la care s-a produs accidentul.
   (8) ´┐Żn cazul accidentului produs ca urmare a unei acţiuni ´┐Żntreprinse de o persoană, din proprie iniţiativă, pentru salvarea de vieţi omeneşti sau pentru prevenirea ori ´┐Żnlăturarea unui pericol grav şi iminent ce ameninţă avutul public sau privat, produs ´┐Żn afara ´┐Żntreprinderii şi/sau unităţii unui angajator şi care nu are nicio legătură cu acesta, ´┐Żnregistrarea se face conform legii.
   (9) Accidentul de muncă de traseu se ´┐Żnregistrează de către angajatorul la care este angajată victima sau, după caz, de angajatorul răspunzător de conducerea şi/sau de organizarea activităţii care a avut ca urmare producerea accidentului, conform concluziilor cercetării.
   (10) Accidentul de muncă de circulaţie se ´┐Żnregistrează de către angajatorul la care este angajată victima sau, după caz, de angajatorul răspunzător de conducerea şi/sau de organizarea activităţii care a avut ca urmare producerea accidentului, conform concluziilor cercetării.
   (11) Accidentul produs ´┐Żn afara ´┐Żntreprinderii şi/sau unităţii, ca urmare a neluării unor măsuri de securitate de către un alt angajator, se ´┐Żnregistrează de către angajatorul din vina căruia s-a produs accidentul.
   (12) Accidentul de muncă suferit de ´┐Żnsoţitorii de ´┐Żncărcături, personalul de poştă de la vagoanele C.F.R., angajaţi ai unor angajatori care, potrivit legii, sunt obligaţi să delege ´┐Żnsoţitori pentru astfel de ´┐Żncărcături, pe mijloace de transport ce nu le aparţin, se va ´┐Żnregistra de către angajatorul răspunzător de organizarea activităţii care a avut ca urmare producerea accidentului sau, după caz, ´┐Żn condiţiile clauzelor prevăzute ´┐Żn documentele ´┐Żncheiate.
   Art. 137. - Pentru unele situaţii neprevăzute ´┐Żn prezentele reglementări, cu privire la ´┐Żnregistrarea accidentelor de muncă, inspectoratul teritorial de muncă sau Inspecţia Muncii va stabili modul de ´┐Żnregistrare a accidentului ´┐Żn cauză.
   Art. 138. - (1) Dispariţia unei persoane ´┐Żn condiţiile unui accident de muncă şi ´┐Żn ´┐Żmprejurări care ´┐Żndreptăţesc presupunerea decesului acesteia se ´┐Żnregistrează ca accident mortal, după răm´┐Żnerea definitivă şi irevocabilă a hotăr´┐Żrii judecătoreşti, conform prevederilor legale, prin care este declarat decesul.
   (2) Data producerii accidentului de muncă mortal, prevăzut la alin. (1), este data ´┐Żnscrisă ´┐Żn hotăr´┐Żrea judecătorească ca fiind data decesului.
   (3) Angajatorul la care a fost angajată persoana dispărută va comunica, imediat, numărul şi data hotăr´┐Żrii judecătoreşti la inspectoratul teritorial de muncă.
   Art. 139. - Accidentul de muncă cu invaliditate se va ´┐Żnregistra pe baza procesului-verbal de cercetare ´┐Żntocmit de inspectoratul teritorial de muncă.
   Art. 140. - (1) ´┐Żn baza procesului-verbal de cercetare ´┐Żntocmit de persoanele ´┐Żmputernicite prin lege, angajatorul la care se ´┐Żnregistrează accidentul va completa FIAM.
   (2) FIAM se completează pentru fiecare persoană accidentată ´┐Żn c´┐Żte 4 exemplare care se ´┐Żnaintează spre avizare după cum urmează:
   a) inspectoratului teritorial de muncă care a avizat dosarul de cercetare ´┐Żntocmit de comisia angajatorului, ´┐Żn termen de 3 zile lucrătoare de la primirea avizului;
   b) inspectoratului teritorial de muncă care a efectuat cercetarea, ´┐Żn termen de 3 zile lucrătoare de la primirea procesului-verbal de cercetare.
   (3) Verificarea şi avizarea FIAM de către inspectoratul teritorial de muncă se fac ´┐Żn termen de 5 zile lucrătoare de la primirea formularului.
   (4) Angajatorul la care se ´┐Żnregistrează accidentul anexează FIAM la dosarul sau la procesul-verbal de cercetare şi distribuie celelalte exemplare la persoana accidentată, inspectoratul teritorial de muncă şi asigurătorul pe raza căruia ´┐Żşi are sediul social, domiciliul sau reşedinţa.
   (5) ´┐Żn cazul ´┐Żn care victima unui accident de muncă a fost propusă pentru pensionare odată cu emiterea deciziei de ´┐Żncadrare ´┐Żntr-o grupă de invaliditate, se va completa un exemplar FIAM care se va anexa la dosarul de pensionare ce va fi ´┐Żnaintat unităţii de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă.
   Art. 141. - (1) Angajatorul va ţine evidenţa evenimentelor ´┐Żn:
   a) Registrul unic de evidenţă a accidentaţilor ´┐Żn muncă, conform modelului prevăzut ´┐Żn anexa nr. 15;
   b) Registrul unic de evidenţă a incidentelor periculoase, conform modelului prevăzut ´┐Żn anexa nr. 16;
   c) Registrul unic de evidenţă a accidentelor uşoare, conform modelului prevăzut ´┐Żn anexa nr. 17;
   d) Registrul unic de evidenţă a accidentaţilor ´┐Żn muncă ce au ca urmare incapacitate de muncă mai mare de 3 zile de lucru, conform modelului prevăzut ´┐Żn anexa nr. 18.
   (2) ´┐Żn registrul prevăzut la alin. (1) lit. d) se va ţine evidenţa accidentaţilor ´┐Żn muncă pentru care perioada de incapacitate temporară de muncă este de minimum 4 zile de lucru, fără a lua ´┐Żn calcul ziua producerii accidentului.
   (3) Registrele de evidenţă trebuie să fie actualizate.
   Art. 142. - (1) ´┐Żn baza FIAM şi a proceselor-verbale de cercetare a incidentelor periculoase, inspectoratul teritorial de muncă va ţine evidenţa tuturor accidentelor de muncă şi a incidentelor periculoase ´┐Żnregistrate de angajatorii care au sediul, domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul judeţului respectiv.
   (2) Inspectoratul teritorial de muncă va ţine evidenţa ´┐Żn:
   a) Registrul unic de evidenţă a accidentaţilor ´┐Żn muncă;
   b) Registrul unic de evidenţă a incidentelor periculoase;
   c) Registrul unic de evidenţă a accidentaţilor ´┐Żn muncă ce au ca urmare incapacitate de muncă mai mare de 3 zile de lucru.

   SECŢIUNEA a 4-a
  Comunicarea, cercetarea şi ´┐Żnregistrarea evenimentelor produse ´┐Żn
afara graniţelor Rom´┐Żniei, ´┐Żn care sunt implicaţi lucrători ai unor
angajatori rom´┐Żni, aflaţi ´┐Żn ´┐Żndeplinirea sarcinilor de stat, de
interes public sau a ´┐Żndatoririlor de serviciu

   Art. 143. - (1) Comunicarea evenimentelor produse ´┐Żn afara graniţelor ţării, ´┐Żn care sunt implicaţi lucrători ai unor angajatori rom´┐Żni, se face conform prevederilor art. 108-113.
   (2) ´┐Żn situaţia prevăzută la alin. (1) angajatorul are obligaţia de a comunica evenimentul şi misiunii diplomatice sau oficiului consular rom´┐Żn din ţara respectivă.
   (3) Orice eveniment produs pe teritoriul alte ţări ´┐Żn care sunt implicaţi lucrători rom´┐Żni, detaşaţi sau puşi la dispoziţie de către angajatori rom´┐Żni la angajatori străini, respectiv utilizatori străini, pentru efectuarea unor lucrări pe teritoriul altui stat, se comunică imediat de către angajatorul rom´┐Żn misiunii diplomatice sau oficiului consular rom´┐Żn din ţara respectivă.
   (4) Angajatorii rom´┐Żni care detaşează ori pun la dispoziţie lucrători la angajatori străini, respectiv utilizatori străini, au obligaţia să includă ´┐Żn cuprinsul convenţiilor internaţionale şi contractelor bilaterale ´┐Żncheiate cu partenerii străini clauze cu privire la comunicarea evenimentelor.
   (5) Evenimentele ´┐Żn care sunt implicate persoane din cadrul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare rom´┐Żne, precum şi persoane care ´┐Żndeplinesc sarcini de stat sau de interes public ´┐Żn afara graniţelor ţării vor fi comunicate Ministerului Afacerilor Externe din Rom´┐Żnia de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare rom´┐Żne. Ministerul Afacerilor Externe are obligaţia de a comunica aceste evenimente Inspecţiei Muncii.
   Art. 144. - (1) Cercetarea evenimentelor produse ´┐Żn afara graniţelor ţării ´┐Żn care sunt implicaţi lucrători ai unor angajatori rom´┐Żni se va face conform prevederilor art. 114-134.
   (2) La cercetarea evenimentelor prevăzute la alin. (1) poate participa şi un delegat din partea misiunii diplomatice sau oficiului consular rom´┐Żn din ţara respectivă.
   (3) Cercetarea evenimentelor ´┐Żn care sunt implicate persoane din cadrul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare, precum şi persoane care ´┐Żndeplinesc sarcini de stat sau de interes public ´┐Żn afara graniţelor ţării se face de către Ministerul Afacerilor Externe.
   (4) ´┐Żn cazul evenimentelor menţionate la alin. (1) şi (3), care au produs invaliditate confirmată prin decizie, deces, accidente colective, inclusiv ´┐Żn cazul persoanelor dispărute şi ´┐Żn cazul incidentului periculos, Inspecţia Muncii poate delega reprezentanţi care să efectueze cercetarea la faţa locului.
   (5) ´┐Żn situaţia prevăzută la alin. (4), cercetarea se va finaliza de către Inspecţia Muncii sau, după caz, inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia ´┐Żşi are sediul, domiciliul sau reşedinţa angajatorul.
   Art. 145. - (1) De ´┐Żntocmirea dosarelor de cercetare a evenimentelor răspunde angajatorul care a ´┐Żncheiat contractul cu partenerul străin, ´┐Żn cazul efectuării de lucrări cu personal rom´┐Żn, şi, respectiv, Ministerul Afacerilor Externe, ´┐Żn cazul accidentelor suferite de angajaţii misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare rom´┐Żne şi persoanele care ´┐Żndeplinesc sarcini de stat sau de interes public ´┐Żn afara graniţelor Rom´┐Żniei, aflaţi ´┐Żn ´┐Żndeplinirea ´┐Żndatoririlor de serviciu.
   (2) Dosarul de cercetare va cuprinde actele prevăzute la art. 122 şi se va completa cu:
   a) copii de pe originalele documentelor de cercetare, emise de organele competente din ţara pe teritoriul căreia s-a produs evenimentul, precum şi traducerea acestora ´┐Żn limba rom´┐Żnă;
   b) copie de pe contractul ´┐Żncheiat cu partenerul străin, din care să rezulte cine a ´┐Żncheiat contractul, obiectul contractului, ce fel de lucrări se execută, pe ce durată, locul unde se execută lucrările respective, clauzele privind securitatea şi sănătatea ´┐Żn muncă, modul ´┐Żn care se fac comunicarea şi cercetarea evenimentelor şi ´┐Żnregistrarea accidentelor de muncă.
   (3) Dosarul de cercetare a evenimentelor se va ´┐Żntocmi ´┐Żn numărul de exemplare precizat la art. 124.
   (4) Imediat după finalizarea dosarului de cercetare, angajatorul rom´┐Żn sau Ministerul Afacerilor Externe va proceda conform prevederilor prezentului capitol.
   Art. 146. - ´┐Żnregistrarea şi evidenţa accidentelor de muncă şi a incidentelor periculoase se fac de către angajatorul rom´┐Żn, conform prevederilor art. 143-145.

   SECŢIUNEA a 5-a
  Comunicarea şi cercetarea evenimentelor produse pe teritoriul
Rom´┐Żniei ´┐Żn care sunt implicaţi cetăţeni străini aflaţi
´┐Żn ´┐Żndeplinirea atribuţiilor de serviciu

   Art. 147. - (1) Orice eveniment produs pe teritoriul Rom´┐Żniei, ´┐Żn care sunt implicaţi cetăţeni străini aflaţi ´┐Żn ´┐Żndeplinirea atribuţiilor de serviciu, va fi comunicat imediat la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia a avut loc, de către angajator sau de către orice altă persoană care are cunoştinţă despre eveniment.
   (2) Inspectoratul teritorial de muncă care a primit comunicarea va ´┐Żnştiinţa misiunea diplomatică sau consulatul ţării din care provine persoana accidentată, prin intermediul Inspecţiei Muncii.
   Art. 148. - (1) Cercetarea unor astfel de evenimente se face de către inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia au avut loc, ´┐Żmpreună cu celelalte organe competente, precum şi cu reprezentanţi ai angajatorului străin implicat ´┐Żn eveniment sau de către Inspecţia Muncii, conform art. 29 alin. (1) lit. c) din lege.
   (2) La cercetare poate participa un reprezentant al misiunii diplomatice sau al consulatului ţării respective.
   (3) Termenul de cercetare este cel prevăzut la art. 120.
   (4) Dosarul de cercetare va cuprinde actele prevăzute la art. 122.
   (5) Dosarul de cercetare se va ´┐Żntocmi ´┐Żn numărul de exemplare precizat la art. 124 şi o copie a dosarului original se va transmite misiunii diplomatice sau consulatului ţării de unde provine accidentatul de către inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea.

   SECŢIUNEA a 6-a
  Semnalarea bolilor profesionale

   Art. 149. - Bolile profesionale, precum şi suspiciunile de boli profesionale se vor semnala obligatoriu de către toţi medicii care depistează astfel de ´┐Żmbolnăviri, indiferent de specialitate şi locul de muncă, cu prilejul oricărei prestaţii medicale: examene medicale profilactice, consultaţii medicale de specialitate.
   Art. 150. - (1) Medicul care suspectează o boală profesională completează fişa de semnalare BP1, prevăzută ´┐Żn anexa nr. 19, şi trimite bolnavul cu această fişă la unitatea sanitară de medicina muncii, respectiv clinica de boli profesionale sau cabinetul de medicina muncii din structura spitalelor, ´┐Żn vederea precizării diagnosticului de boală profesională.
   (2) Medicul specialist de medicina muncii examinează bolnavul, stabileşte diagnosticul de profesionalitate şi completează fişa de semnalare BP1 pe care o trimite oficial la autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, ´┐Żn termen de maximum 7 zile de la precizarea diagnosticului de profesionalitate.

   SECŢIUNEA a 7-a
  Cercetarea bolii profesionale

   Art. 151. - După primirea fişei de semnalare BP1, medicul specialist de medicina muncii din cadrul autorităţii de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti cercetează ´┐Żn termen de 7 zile, av´┐Żnd ´┐Żn vedere ruta profesională, cauzele ´┐Żmbolnăvirii profesionale.
   Art. 152. - Cercetarea se face ´┐Żn prezenţa angajatorului sau a reprezentantului acestuia ori, după caz, a persoanelor fizice autorizate ´┐Żn cazul profesiilor liberale, conform art. 34 alin. (2) din lege.
   Art. 153. - Cercetarea are drept scop confirmarea sau infirmarea caracterului profesional al ´┐Żmbolnăvirii respective şi se finalizează cu redactarea şi semnarea procesuluiverbal de cercetare a cazului de boală profesională, prevăzut ´┐Żn anexa nr. 20.
   Art. 154. - Procesul-verbal de cercetare a cazului de boală profesională este semnat de toţi cei care au luat parte la cercetare, conform competenţelor, menţion´┐Żndu-se ´┐Żn mod special cauzele ´┐Żmbolnăvirii, responsabilitatea angajatorilor şi măsurile tehnice şi organizatorice necesare, pentru prevenirea unor boli profesionale similare.
   Art. 155. - (1) ´┐Żn situaţia ´┐Żn care angajatorul sau reprezentantul acestuia ori, după caz, persoana fizică autorizată ´┐Żn cazul profesiilor liberale sau inspectorul de muncă ori lucrătorul sau asigurătorul nu sunt de acord cu concluziile stabilite ´┐Żn procesul-verbal de cercetare ori cu măsura tehnică sau organizatorică formulată, se pot adresa, ´┐Żn scris, ´┐Żn termen de 30 de zile de la data primirii procesului-verbal de cercetare a cazului de boală profesională, Comisiei de experţi de medicina muncii acreditaţi de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi de Ministerul Sănătăţii Publice.
   (2) Componenţa şi atribuţiile Comisiei de experţi vor fi stabilite prin ordin comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii publice.
   Art. 156. - Soluţiile adoptate ´┐Żn aceste situaţii vor fi comunicate ´┐Żn scris celor interesaţi, ´┐Żn termen de 20 de zile de la data primirii contestaţiei.
   Art. 157. - Procesul-verbal de cercetare a cazului de boală profesională se ´┐Żnm´┐Żnează angajatorului, medicului care a semnalat ´┐Żmbolnăvirea pentru evidenţa ´┐Żmbolnăvirilor profesionale şi pentru a urmări realizarea măsurilor prescrise, precum şi medicului de medicina muncii din autoritatea de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti.
   Art. 158. - Pe baza confirmării caracterului profesional al ´┐Żmbolnăvirii, medicul de medicina muncii care a efectuat cercetarea declară cazul de ´┐Żmbolnăvire profesională, complet´┐Żnd fişa de declarare a cazului de boală profesională BP2, prevăzută ´┐Żn anexa nr. 21.

   SECŢIUNEA a 8-a
  Declararea bolilor profesionale

   Art. 159. - Dosarul de cercetare pentru declararea bolilor profesionale se păstrează la autoritatea de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti şi va cuprinde următoarele documente:
   a) opisul documentelor din dosar;
   b) istoricul de expunere profesională (documentul care certifică ruta profesională, şi anume copie de pe carnetul de muncă) şi, după caz, nivelul măsurat al noxelor sau noxa identificată;
   c) copie de pe fişa de identificare a riscurilor profesionale de la dosarul medical de medicina muncii;
   d) istoricul stării de sănătate la locul de muncă (documentul eliberat de medicul de medicina muncii care asigură asistenţa de medicina muncii la unitatea respectivă);
   e) document medical care precizează diagnosticul de boală profesională (biletul de ieşire emis de clinica/secţia de medicina muncii din structura spitalelor sau adeverinţa medicală emisă de medicul de medicina muncii care a precizat diagnosticul de boală profesională, ´┐Żn cazul ´┐Żn care bolnavul nu a fost internat) şi copii ale unor investigaţii necesare pentru susţinerea diagnosticului de profesionalitate;
   f) procesul-verbal de cercetare a cazului de boală profesională;
   g) copie de pe fişa de semnalare BP1.
   Art. 160. - Declararea bolilor profesionale se face de către autoritatea de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti din care face parte medicul de medicina muncii care a efectuat cercetarea, pe baza documentelor precizate la art. 159 prin fişa de declarare a cazului de boală profesională BP2, denumită ´┐Żn continuare fişa de declarare BP2, care reprezintă formularul final de raportare a bolii profesionale nou-declarate.
   Art. 161. - ´┐Żn cazul ´┐Żn care unitatea la care s-a produs ´┐Żmbolnăvirea a fost desfiinţată sau nu mai există la momentul precizării diagnosticului de boală profesională, cazul respectiv se poate declara prin fişa de declarare BP2 pe baza documentelor prevăzute la art. 159, cu excepţia procesului-verbal de cercetare a cazului de boală profesională.
   Art. 162. - Cazurile de pneumoconioze, precum şi cazurile de cancer profesional se ´┐Żnregistrează la ultimul angajator unde a lucrat bolnavul şi unde există factorii de risc ai bolii profesionale respective evidenţiaţi prin documente oficiale de la autoritatea de sănătate publică; ele se declară şi se păstrează ´┐Żn evidenţă de către autoritatea de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti din judeţul sau din municipiul Bucureşti ´┐Żn care se află agentul economic respectiv.
   Art. 163. - Autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, este răspunzătoare pentru corectitudinea datelor ´┐Żnscrise ´┐Żn fişa de declarare BP2.
   Art. 164. - Bolile profesionale cu diagnosticul de pneumoconioză se confirmă numai pe baza diagnosticului precizat de către comisiile de pneumoconioze de la nivelul clinicilor de boli profesionale.

   SECŢIUNEA a 9-a
  Raportarea bolilor profesionale

   Art. 165. - (1) Bolile profesionale nou-declarate se raportează ´┐Żn cursul lunii ´┐Żn care s-a produs ´┐Żmbolnăvirea, de către autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, la Centrul naţional de coordonare metodologică şi informare privind bolile profesionale din cadrul Institutului de Sănătate Publică Bucureşti, la Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic ´┐Żn Domeniul Sănătăţii Bucureşti, precum şi la structurile teritoriale ale asigurătorului stabilite conform legii.
   (2) O copie a fişei de declarare BP2 se va ´┐Żnm´┐Żna lucrătorului diagnosticat cu boală profesională.
   Art. 166. - La nivelul Centrului naţional de coordonare metodologică şi informare privind bolile profesionale se constituie Registrul operativ naţional informatizat al bolilor profesionale, care se reactualizează lunar cu datele din fişele de declarare BP2.
   Art. 167. - Centrul naţional de coordonare metodologică şi informare privind bolile profesionale reprezintă forul metodologic care asigură asistenţă şi ´┐Żndrumare tehnică profesională ´┐Żn domeniul bolilor profesionale.
   Art. 168. - Centrul naţional de coordonare metodologică şi informare privind bolile profesionale raportează semestrial datele privind morbiditatea profesională Autorităţii de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice.
   Art. 169. - Centrul naţional de coordonare metodologică şi informare privind bolile profesionale transmite informaţiile de interes public privind bolile profesionale tuturor instituţiilor implicate ´┐Żn activităţi cu impact asupra sănătăţii lucrătorilor.
   Art. 170. - Lista bolilor profesionale ale căror declarare, cercetare şi evidenţă sunt obligatorii este prevăzută ´┐Żn anexa nr. 22.
   Art. 171. - Structurile de medicina muncii din cadrul autorităţilor de sănătate publică judeţene vor raporta cu o periodicitate anuală Centrului naţional de coordonare metodologică şi informare privind bolile profesionale situaţia absenteismului medical prin boli profesionale pentru cazurile nou-declarate ´┐Żn anul respectiv.
   Art. 172. - Intoxicaţia acută profesională se declară, se cercetează şi se ´┐Żnregistrează at´┐Żt ca boală profesională, c´┐Żt şi ca accident de muncă.

   SECŢIUNEA a 10-a
  Bolile legate de profesie

   Art. 173. - Lista bolilor legate de profesiune este prezentată ´┐Żn anexa nr. 23.
   Art. 174. - Bolile legate de profesiune nu se declară. Acestea se dispensarizează medical şi se comunică angajatorilor sub forma rapoartelor medicale nenominalizate privind sănătatea lucrătorilor, ´┐Żn vederea luării măsurilor tehnico-organizatorice de normalizare a condiţiilor de muncă.

   SECŢIUNEA a 11-a
  Dispoziţii finale

   Art. 175. - ´┐Żn contractele ´┐Żncheiate ´┐Żntre angajatori pentru prestarea de activităţi şi servicii vor fi prevăzute clauze privind răspunderile referitoare la comunicarea, cercetarea şi ´┐Żnregistrarea unor eventuale accidente de muncă.
   Art. 176. - (1) Victimele sau familia victimelor unui eveniment urmat de incapacitate temporară de muncă, invaliditate sau deces au dreptul să sesizeze sau să se informeze la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia a avut loc accidentul.
   (2) Dacă ´┐Żn urma investigaţiilor rezultă că sunt ´┐Żntrunite condiţiile unui accident de muncă, inspectoratul teritorial de muncă va lua măsuri pentru efectuarea cercetării ´┐Żn conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice.
   (3) ´┐Żn situaţiile prevăzute la alin. (1), inspectoratul teritorial de muncă va răspunde sesizărilor conform prevederilor legale sau va elibera, la cerere, o copie a procesului-verbal de cercetare a evenimentului.
   Art. 177. - (1) ´┐Żn situaţia ´┐Żn care angajatorul, lucrătorii implicaţi, victimele sau familiile acestora nu sunt de acord cu concluziile stabilite ´┐Żn procesul-verbal de cercetare a evenimentului, se pot adresa inspectoratului teritorial de muncă sau, după caz, Inspecţiei Muncii, ´┐Żn termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii acestuia.
   (2) Soluţiile adoptate ´┐Żn cazul situaţiilor prevăzute la alin. (1) vor fi comunicate celor interesaţi, ´┐Żn termen legal.

   CAPITOLUL VIII
  Avizarea documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire
´┐Żn domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă

   SECŢIUNEA 1
  Prevederi generale

   Art. 178. - Prezentul capitol are ca scop stabilirea tipurilor de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire ´┐Żn domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă care se supun avizării, a cerinţelor care stau la baza realizării acestora, precum şi a procedurii de avizare.
   Art. 179. - Documentaţiile care se supun avizării sunt:
   a) filme sau imagini, pe peliculă sau suport magnetic, cu subiecte din domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă;
   b) afişe, pliante, broşuri din domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă;
   c) suporturi de curs destinate instruirii ´┐Żn domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă, elaborate de prestatorii de servicii;
   d) diapozitive, diafilme şi altele asemenea.

   SECŢIUNEA a 2-a
  Cerinţe de realizare a documentaţiilor

   Art. 180. - Cerinţele generale pentru realizarea documentaţiilor prevăzute la art. 179 sunt:
   a) conţinutul să fie ´┐Żn concordanţă cu legislaţia ´┐Żn domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă ´┐Żn vigoare;
   b) să prezinte informaţia ´┐Żntr-o formă accesibilă, completă şi uşor de asimilat;
   c) conţinutul şi realizarea să fie ´┐Żn concordanţă cu nivelul de pregătire al subiecţilor cărora li se adresează.
   Art. 181. - Cerinţele specifice pentru realizarea filmelor cu subiecte din domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă sunt:
   a) scenariul şi regia să asigure perceperea corectă şi clară a mesajului;
   b) imagine clară şi sugestivă;
   c) sonor clar şi sugestiv;
   d) forme de prezentare: filmare reală sau animaţie;
   e) durata proiecţiei: 10-20 de minute.
   Art. 182. - Cerinţele specifice pentru realizarea afişelor şi pliantelor din domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă sunt:
   a) grafică simplă, fără greşeli tehnice, subliniindu-se elementele principale ale temei şi elimin´┐Żndu-se detaliile nesemnificative;
   b) utilizarea unor culori vii, contrastante, ´┐Żn concordanţă cu subiectul, respectiv culori deschise pentru situaţii pozitive şi culori ´┐Żnchise pentru situaţii negative;
   c) să nu aibă text sau textul să fie scurt, concis şi vizibil, cu dimensiunea literelor aleasă astfel ´┐Żnc´┐Żt să permită citirea textului de la o distanţă de 4-5 m;
   d) subiectul să ocupe circa 60% din suprafaţa afişului, iar marginile să fie suficient de mari pentru a-l izola de fondul pe care este aplicat;
   e) mărimea afişului va fi aleasă ´┐Żn funcţie de scopul urmărit şi locul ´┐Żn care va fi expus;
   f) materialele din care sunt realizate să fie adecvate mediilor ´┐Żn care vor fi utilizate, respectiv să fie rezistente la acţiunea factorilor din mediul ´┐Żn care sunt amplasate şi/sau utilizate (umiditate, agenţi chimici etc.).
   Art. 183. - Cerinţele specifice pentru realizarea broşurilor din domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă sunt:
   a) să prezinte informaţiile clar şi concis;
   b) să se axeze pe o temă concretă;
   c) să prezinte un interes practic c´┐Żt mai larg.
   Art. 184. - Cerinţele specifice pentru elaborarea suportului de curs destinat instruirii lucrătorilor ´┐Żn domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă sunt:
   a) să fie elaborat ´┐Żn baza unei documentări bibliografice la zi;
   b) să utilizeze terminologia specifică securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă;
   c) să fie elaborat pe o tematică orientată spre grupuri-ţintă de lucrători şi tipul instruirii, dezvoltată efectiv pentru ´┐Żnlăturarea problemelor de securitate şi sănătate ´┐Żn muncă ce rezultă din evaluarea riscurilor şi adaptată evoluţiei riscurilor sau apariţiei de riscuri noi;
   d) să fie redactat clar, concis, accesibil, adaptat nivelului de pregătire al grupului-ţintă căruia ´┐Żi este destinat;
   e) informaţiile să fie sistematizate ´┐Żntr-o organizare logică a conţinutului, orientate spre situaţii concrete de muncă;
   f) să cuprindă ilustraţii, desene, scheme, pictograme şi tabele explicative, dacă este necesar;
   g) să evidenţieze consecinţele neaplicării şi/sau nerespectării legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă.
   Art. 185. - Cerinţele specifice pentru realizarea diapozitivelor şi diafilmelor sunt:
   a) pe c´┐Żt posibil să fie realizate color şi să fie clare;
   b) să fie ´┐Żnsoţite de scheme explicative;
   c) să fie ´┐Żnsoţite de texte redactate clar şi concis, fără a da naştere la interpretări;
   d) să fie realizate ´┐Żntr-o succesiune logică.

   SECŢIUNEA a 3-a
  Avizarea documentaţiilor

   Art. 186. - (1) Documentaţiile prevăzute la art. 179 pot fi difuzate sau comercializate numai dacă sunt avizate de către Comisia de abilitare şi avizare prevăzută la art. 36, din judeţul ´┐Żn care ´┐Żşi are sediul elaboratorul.
   (2) ´┐Żn situaţia ´┐Żn care elaboratorul are cetăţenia, respectiv naţionalitatea unui stat membru al Uniunii Europene ori aparţin´┐Żnd Spaţiului Economic European, documentaţiile se avizează de către Comisia de abilitare şi avizare constituită la nivelul Direcţiei de muncă, solidaritate socială şi familie a municipiului Bucureşti.
   Art. 187. - Pentru avizarea documentaţiilor elaboratorul va transmite prin poştă Comisiei de abilitare şi avizare prevăzute la art. 186 o cerere conform modelului prevăzut ´┐Żn anexa nr. 24, ´┐Żnsoţită de un dosar care cuprinde:
   a) copie de pe certificatul de ´┐Żnregistrare la registrul comerţului şi, după caz, anexa la acesta; ´┐Żn situaţia prevăzută la art. 186 alin. (2), elaboratorul va depune documentul echivalent eliberat de statul de origine sau de provenienţă.
   b) un scurt memoriu de prezentare a documentaţiei;
   c) două exemplare din documentaţia supusă avizării;
   d) ´┐Żn cazul diapozitivelor şi diafilmelor se vor transmite: originalul şi două copii pe suport h´┐Żrtie.
   Art. 188. - (1) Comisia de abilitare şi avizare va transmite prin poştă avizul sau decizia de respingere motivată, ´┐Żn termen de 30 de zile de la data primirii solicitării.
   (2) Avizul comisiei, prezentat ´┐Żn anexa nr. 25, va fi ´┐Żnsoţit de un exemplar din documentaţia transmisă de elaborator, care va purta ştampila Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.
   (3) Decizia de respingere, prezentată ´┐Żn anexa nr. 26, va fi ´┐Żnsoţită de cele două exemplare de documentaţie transmisă de elaborator, pentru a fi refăcută ´┐Żn sensul celor precizate ´┐Żn decizie.

   SECŢIUNEA a 4-a
  Dispoziţii finale

   Art. 189. - (1) Difuzarea sau comercializarea documentaţiilor prevăzute la art. 179 va fi ´┐Żnsoţită de o copie a avizului.
   (2) Angajatorul care utilizează documentaţiile prevăzute la art. 179 trebuie să deţină o copie a avizului.
   Art. 190. - (1) Respingerea avizării unei documentaţii poate face obiectul unei contestaţii depuse la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei ´┐Żn termen de maximum 30 de zile de la data primirii deciziei de respingere.
   (2) Soluţiile adoptate ca răspuns la contestaţie vor fi comunicate celor interesaţi ´┐Żn termen de 30 de zile de la data primirii contestaţiei.
   Art. 191. - (1) Dacă ´┐Żn timpul controalelor efectuate de inspectorii de muncă se constată diferenţe ´┐Żntre documentaţia avizată şi cea folosită ´┐Żn activitatea curentă, inspectorul de muncă dispune măsuri pentru retragerea documentaţiei neconforme şi comunică ´┐Żn scris Comisiei de abilitare şi avizare teritoriale, respectiv a municipiului Bucureşti, situaţia constatată, cu propunerea de suspendare sau de retragere a avizului.
   (2) Comisia de abilitare şi avizare teritorială, respectiv a municipiului Bucureşti, aduce la cunoştinţă titularului de aviz situaţia constatată, pentru ca acesta să ´┐Żşi prezinte punctul de vedere.
   (3) Comisia de abilitare şi avizare teritorială, respectiv a municipiului Bucureşti, analizează comunicarea inspectorului de muncă ´┐Żmpreună cu punctul de vedere al titularului de aviz şi emite o decizie de suspendare sau de retragere a avizului, după caz.
   (4) Suspendarea se poate face pe o perioadă determinată, ´┐Żn funcţie de timpul necesar pentru remedierea deficienţelor constatate.
   (5) Decizia de retragere a avizului poate face obiectul unei contestaţii ´┐Żn condiţiile prevăzute la art. 190.
   Art. 192. - (1) ´┐Żn situaţia ´┐Żn care titularul de aviz intenţionează să aducă modificări unei documentaţii avizate, are obligaţia să comunice Comisiei de abilitare şi avizare teritoriale, respectiv a municipiului Bucureşti, conţinutul acestor modificări.
   (2) Comisia de abilitare şi avizare teritorială, respectiv a municipiului Bucureşti, analizează dacă modificările asupra documentaţiei sunt intervenţii minore sau majore şi decide menţinerea avizului sau necesitatea unei noi avizări.
   Art. 193. - Anexele nr. 1-26*) fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.
    ___________
   *) Anexele nr. 1-26 sunt reproduse ´┐Żn facsimil.

   ANEXA Nr. 1
la normele metodologice
   
┌────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│I. │II. │III. │
│ │ CERERE │ │
│Către: │ pentru autorizarea desfăşurării │ INSPECTORATUL TERITORIAL │
│ │ activităţii din punct de vedere │ DE MUNCĂ │
│ INSPECTORATUL TERITORIAL │ al securităţii şi sănătăţii ´┐Żn │..............................│
│ DE MUNCĂ │ muncă la: ├──────────────────────────────┤
│ .......................... │[] sediul social │IV. │
│ │[] sediul secundar │Nr. intrare: .................│
│ │[] ´┐Żn afara sediului │Data .........................│
├────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴──────────────────────────────┤
│V. │
│1. Persoana juridică: .......................................................................│
│2. cu sediul ´┐Żn: localitatea ..................., str .................. nr. ...., bloc ....,│
│scara ...., etaj ...., ap. ..... judeţ/sector ..................., cod poştal ..............,│
│telefon ............., fax ................, e-mail ..............., website .............. .│
│3. prin .................................., CNP .............................................│
│ (nume, prenume) (cod numeric personal) │
│´┐Żn calitate de ........................, conform ............................................│
│4. Obiectul cererii: autorizarea desfăşurării activităţii din punct de vedere al securităţii │
│şi sănătăţii ´┐Żn muncă la │
│[] sediul social │
│[] sediul secundar │
│[] ´┐Żn afara sediului │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│VI. │
│Persoana şi domiciliul ales pentru comunicări: │
│1. Nume şi prenume: .........................................................................│
│2. Adresa: localitatea ...................., str. ....................... nr. ..., bloc ....,│
│scara ...., etaj ...., ap. ..., judeţ/sector ....................., cod poştal .............,│
│telefon ................., fax ..................., e-mail ..................................│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│VII. │
│1. ACTIVITĂŢI PENTRU CARE SOLICIT AUTORIZAREA DE FUNCŢIONARE DIN PUNCT DE VEDERE AL │
│ SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ´┐ŻN MUNCĂ │
│1.1. SEDIU SOCIAL Nr. lucrători: ........│
│Adresa: .....................................................................................│
│ .....................................................................................│
├─────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┤
│ Cod CAEN │ Denumirea activităţii │ Autorizată anterior*) │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
├─────────────┴───────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┤
│1.2. SEDIU SECUNDAR │
├───────────────────┬──────────┬─────────────────────────────────┬────────────┬───────────────┤
│ Adresa │ Cod CAEN │ Denumirea activităţii │ Autorizată │ Nr. lucrători │
│ │ │ │ anterior*) │ │
├───────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────┼────────────┼───────────────┤
├───────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────┼────────────┼───────────────┤
├───────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────┼────────────┼───────────────┤
├───────────────────┼──────────┼─────────────────────────────────┼────────────┼───────────────┤
├───────────────────┴──────────┴─────────────────────────────────┴────────────┴───────────────┤
│1.3. ´┐ŻN AFARA SEDIULUI SOCIAL SAU A SEDIILOR SECUNDARE │
├─────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤
│ Cod CAEN │ Denumirea activităţii │ Nr. lucrători │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
├─────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤
│ Menţiuni privind sistarea activităţii │
├─────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────┬───────────────────┤
│ Cod CAEN │ Denumirea activităţii │ Locul desfăşurării activităţii │Nr. şi data actului│
├─────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
├─────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤
├─────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────┴───────────────────┤
│ Măsuri luate pentru remedierea deficienţelor care au condus la sistarea activităţii │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Pentru obţinerea autorizării depun actele menţionate ´┐Żn opisul de documente. │
├────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┤
│Data .......................................│Semnătura ......................................│
└────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ OPIS DE DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU AUTORIZAREA DE FUNCŢIONARE DIN PUNCT DE │
│ VEDERE AL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ´┐ŻN MUNCĂ │
├────┬───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┬────────┤
│Nr. │ Denumirea actului │ Nr şi data actului/Emitent │Nr. file│
│crt.│ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┤
├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┤
├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┤
├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┤
├────┴───────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┴────────┤
│ Total file: .........│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   *) Se va completa data şi legea ´┐Żn baza căreia s-a eliberat autorizaţia.

    NOTĂ:
    Punctele III şi IV se completează de către inspectoratul teritorial de muncă.

   ANEXA Nr. 2
la normele metodologice
   
┌────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│I. │II. │III. │
│ │ │ INSPECTORATUL TERITORIAL │
│Către: │ │ DE MUNCĂ │
│ │ DECLARAŢIE │ ............................ │
│ INSPECTORATUL TERITORIAL │ PE PROPRIA RĂSPUNDERE ├──────────────────────────────┤
│ DE MUNCĂ │ │IV. │
│ .......................... │ │Nr. intrare: .................│
│ │ │Data .........................│
├────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴──────────────────────────────┤
│V. │
│1. Subsemnat(ul/a) ............................., domiciliat ´┐Żn .............................│
│str. .................................... nr. ......., bloc ......., scara ..................│
│etaj. ...., ap. ......, judeţ/sector ......................, telefon ........................│
│act identitate ................., seria ........, nr. .......................................│
│CNP ......................., eliberat de .................. la data ........................,│
│´┐Żn calitate de*) 1) .........................................................................│
│2. pentru persoana juridică .................................................................│
│3. cu sediul ´┐Żn: localitatea ............................., str. ............................│
│nr. ...., bloc ....., scara ......., etaj ......., ap. ........, Judeţ/sector ...............│
│cod poştal .........., căsuţă poştală ............, telefon ............., fax .............,│
│e-mail ................................, web site ...........................................│
│ │
│ ´┐Żn temeiul Legii securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă nr. 319/2006
│ │
│ 4. DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE │
│ │
│că, de la data prezentei, activităţile pentru care se solicită autorizaţie de funcţionare din│
│punct de vedere al securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă, se vor desfăşura ´┐Żn conformitate cu │
│prevederile Legii securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă nr. 319/2006 şi ale altor reglementări │
│din domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă. │
├─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┤
│Data ........................................│Semnătura .....................................│
└─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘
   *) Se completează cu calitatea pe care solicitantul o deţine (angajator, administrator, reprezentant).

    NOTĂ:
    Punctele III şi IV se completează de către inspectoratul teritorial de muncă.

   ANEXA Nr. 3
la normele metodologice
   
                           Seria ...... nr. ........
ROM´┐ŻNIA
MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ .........................

CERTIFICAT CONSTATATOR NR. .............

emis ´┐Żn temeiul art. 13 lit. c) din lege şi art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea
pentru ´┐Żnfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii nr. 108/1999, republicată,
eliberat ´┐Żn baza declaraţiei pe propria răspundere, ´┐Żnregistrată sub nr. .......
din ............................ .
Persoana juridică ...........................................................
cu sediul: ´┐Żn localitatea .................... str. .................. nr. ....,
bloc ....., scara ....., etaj ...., ap ...., judeţ/sector .................... .

Prezentul certificat constatator atestă că s-a ´┐Żnregistrat declaraţia pe
propria răspundere conform căreia societatea ´┐Żndeplineşte condiţiile de
funcţionare specifice securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă pentru
activitatea/activităţile declarate:
┌────┬───────────────────────────┬──────────┬──────────────────────────────────┐
│Nr. │ Denumirea activităţii │ Cod CAEN │ Adresa la care se desfăşoară │
│crt.│ │ │ activitatea │
├────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────────────────────────────┤
├────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────────────────────────────┤
├────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────────────────────────────┤
├────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────────────────────────────┤
├────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────────────────────────────┤
├────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────────────────────────────┤
├────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────────────────────────────┤
└────┴───────────────────────────┴──────────┴──────────────────────────────────┘
Inspector-şef,
....................
Data eliberării:
ziua .... luna ............. anul ..............

Verso formular
┌────┬───────────┬────────┬──────────────┬──────────────────┬──────────────────┐
│ │ │ │Adresa la care│ Semnătura │ Semnătura │
│Nr. │ Denumirea │Cod CAEN│se desfăşoară │inspectorului şef/│inspectorului şef/│
│crt.│activităţii│ │ activitatea │ Data sistării │ Data reluării │
│ │ │ │ │ activităţii │ activităţii │
├────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
├────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
├────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
├────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
├────┼───────────┼────────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
└────┴───────────┴────────┴──────────────┴──────────────────┴──────────────────┘
   ANEXA Nr. 4
la normele metodologice

    INSPECŢIA MUNCII
    Inspectoratul teritorial de muncă ..............................

    REGISTRUL DE EVIDENŢĂ
a certificatelor constatatoare emise
   
┌────┬──────────┬──────┬──────────┬────┬─────────┬────────┬──────────┬────┬─────────┬──────────────┬────┬─────────┬──────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Activitate│ │ │ Activitate │ │ │ │
│Nr. │Societatea│Adresă│Activitate│Cod │ Nr. de │ Adresă │autorizată│Cod │ Nr. de │autorizată ´┐Żn │Cod │ Nr. de │Data emiterii │
│crt.│ │sediu │autorizată│CAEN│lucrători│ sediu │la sediul │CAEN│lucrători│afara sediului│CAEN│lucrători│certificatului│
│ │ │ │ la sediu │ │ │secundar│ secundar │ │ │ secundar │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼────┼─────────┼────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┤
├────┼──────────┼──────┼──────────┼────┼─────────┼────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┤
├────┼──────────┼──────┼──────────┼────┼─────────┼────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┤
├────┼──────────┼──────┼──────────┼────┼─────────┼────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┤
├────┼──────────┼──────┼──────────┼────┼─────────┼────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┤
├────┼──────────┼──────┼──────────┼────┼─────────┼────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┤
├────┼──────────┼──────┼──────────┼────┼─────────┼────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┤
├────┼──────────┼──────┼──────────┼────┼─────────┼────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┤
├────┼──────────┼──────┼──────────┼────┼─────────┼────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┤
├────┼──────────┼──────┼──────────┼────┼─────────┼────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┤
├────┼──────────┼──────┼──────────┼────┼─────────┼────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────┤
└────┴──────────┴──────┴──────────┴────┴─────────┴────────┴──────────┴────┴─────────┴──────────────┴────┴─────────┴──────────────┘
   ANEXA Nr. 5
la normele metodologice

    Activităţi industriale

   1. Activităţi cu risc potenţial de expunere la radiaţii ionizante.
   2. Activităţi cu risc potenţial de expunere la agenţi toxici şi foarte toxici, ´┐Żn special cele cu risc de expunere la agenţi cancerigeni, mutageni şi alţi agenţi care periclitează reproducerea.
   3. Activităţi ´┐Żn care sunt implicate substanţe periculoase, potrivit prevederilor Hotăr´┐Żrii Guvernului nr. 95/2003 privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore ´┐Żn care sunt implicate substanţe periculoase.
   4. Activităţi cu risc de expunere la grupa 3 şi 4 de agenţi biologici.
   5. Activităţi de fabricare, manipulare şi utilizare de explozivi, inclusiv articole pirotehnice şi alte produse care conţin materii explozive.
   6. Activităţi specifice exploatărilor miniere de suprafaţă şi de subteran.
   7. Activităţi specifice de foraj terestru şi de pe platforme maritime.
   8. Activităţi care se desfăşoară sub apă.
   9. Activităţi ´┐Żn construcţii civile, excavaţii, lucrări de puţuri, terasamente subterane şi tuneluri, care implică risc de surpare sau risc de cădere de la ´┐Żnălţime.
   10. Activităţi ´┐Żn industria metalurgică şi activităţi de construcţii navale.
   11. Producerea gazelor comprimate, lichefiate sau dizolvate şi utilizarea masivă a acestora.
   12. Activităţi care produc concentraţii ridicate de praf de siliciu.
   13. Activităţi care implică riscuri electrice la ´┐Żnaltă tensiune.
   14. Activităţi de producere a băuturilor distilate şi a substanţelor inflamabile.
   15. Activităţi de pază şi protecţie.

   ANEXA Nr. 6
la normele tehnologice

    Conţinutul minim al cursurilor necesare pregătirii
´┐Żn domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă

   A. Nivel de bază
   1. Cadrul legislativ general referitor la securitate şi sănătate ´┐Żn muncă
   2. Concepte de bază referitoare la securitate şi sănătate ´┐Żn muncă
   3. Noţiuni despre riscuri generale şi prevenirea lor
   4. Noţiuni despre riscuri specifice şi prevenirea lor ´┐Żn sectorul corespunzător activităţii ´┐Żntreprinderi şi/sau unităţii
   5. Acordarea primului ajutor
    Total: 40 ore
   B. Nivel mediu
   1. Cadrul legislativ general referitor la securitate şi sănătate ´┐Żn muncă
   2. Criterii generale pentru evaluarea riscurilor
   3. Organizarea activităţii de prevenire
   4. Acţiuni ´┐Żn caz de urgenţă: planuri de urgenţă şi de evacuare, prim ajutor
   5. Elaborarea documentaţiilor necesare desfăşurării activităţii de prevenire şi protecţie
   6. Evidenţe şi raportări ´┐Żn domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă
    Total: 80 ore

   ANEXA Nr. 7
la normele metodologice

    Planul de prevenire şi protecţie
   
┌────┬──────────┬────────┬───────┬──────────────┬─────────┬───────┬──────────┬─────────┬─────────────┬──────────┐
│ │ Loc de │ │ │ │ Măsuri │Măsuri │Acţiuni ´┐Żn│ │Persoana care│ │
│Nr. │muncă/post│Riscuri │Măsuri │ Măsuri │igienico-│de altă│ scopul │Termen de│ răspunde de │Observaţii│
│crt.│ de lucru │evaluate│tehnice│organizatorice│sanitare │natură │realizării│realizare│ realizarea │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ măsurii │ │ măsurii │ │
├────┼──────────┼────────┼───────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
├────┼──────────┼────────┼───────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
├────┼──────────┼────────┼───────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
├────┼──────────┼────────┼───────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
└────┴──────────┴────────┴───────┴──────────────┴─────────┴───────┴──────────┴─────────┴─────────────┴──────────┘

Avizat Angajator
CSSM
   ANEXA Nr. 8
la normele metodologice
   
Denumirea solicitantului: ................................
Adresa: ..................................................
Localitate: ..............................................
Judeţ: ...................................................
Cod poştal: ........................
Telefon/fax: .......................
Nr. de ´┐Żnregistrare ´┐Żn Registrul comerţului: ...........................
Cod unic de ´┐Żnregistrare (CUI): ........................................

Nr. ....../.........1)

Către
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei

Direcţia de muncă, solidaritate socială şi familie ...............2)

Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi
de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi
instruire ´┐Żn domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă

Prin prezenta vă rugăm să analizaţi dosarul anexat, ´┐Żn vederea eliberării
certificatului de abilitare pentru servicii externe de prevenire şi protecţie.
Avem personal cu capacitate, experienţă şi aptitudini corespunzătoare.
´┐Żn susţinerea celor de mai sus vă prezentăm următoarele date referitoare la
personalul care va desfăşura activităţi ´┐Żn cadrul serviciului extern de
prevenire şi protecţie:
┌────┬───────────────────┬───────────────────────┬───────────────────┬──────────┬─────────────┐
│Nr. │ │ │Cursuri ´┐Żn domeniul│ │ Funcţia │
│crt.│Numele şi prenumele│Pregătirea profesională│ securităţii şi │Experienţa│´┐Żndeplinită3)│
│ │ │ │sănătăţii ´┐Żn muncă │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────────────┤
├────┼───────────────────┼───────────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────────────┤
├────┼───────────────────┼───────────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────────────┤
├────┼───────────────────┼───────────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────────────┤
└────┴───────────────────┴───────────────────────┴───────────────────┴──────────┴─────────────┘

Solicitant4),
    ___________
   1) Se va completa numărul de ´┐Żnregistrare la solicitant.
   2) Se va completa denumirea Direcţiei de muncă, solidaritate socială şi familie pe a cărei rază teritorială ´┐Żşi are sediul solicitantul.
   3) Funcţia ´┐Żndeplinită ´┐Żn cadrul serviciului extern de prevenire şi protecţie (conducător al serviciului, personal de execuţie).
   4) Se va specifica funcţia, numele şi prenumele reprezentantului legal al solicitantului şi va purta semnătura şi ştampilă.

   ANEXA Nr. 9
la normele metodologice

   
Certificat de abilitate
IMAGINE


    emis ´┐Żn temeiul art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă nr. 319/2006, ´┐Żn baza dosarului ´┐Żnregistrat, la Direcţia de muncă, solidaritate socială şi familie, cu nr. ........... din data ................. .

    Titular: .................................................................... cu sediul ´┐Żn localitatea ...................., str. ................. nr. ....., bloc ....., scara ......, etaj ...., ap. ......, judeţ/sector ................ .
    Cod unic de ´┐Żnregistrare: ...................................................
    Nr. ´┐Żnregistrare ´┐Żn Registrul comerţului: ............ din data: .......... .

    Prezentul certificat atestă că, din analiza dosarului depus, personalul care desfăşoară activităţi de prevenire şi protecţie ´┐Żn cadrul serviciului extern ´┐Żndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 28-45 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă nr. 319/2006.
    Personalul din cadrul serviciului extern:
   
┌────┬───────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┐
│Nr. │ Numele şi prenumele │Cod numeric personal│ Funcţia1) │
│crt.│ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
├────┼───────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
├────┼───────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
├────┼───────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
└────┴───────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┘
    Serviciile prestate vor respecta prevederile Legii securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă nr. 319/2006 şi ale legislaţiei subsecvente acesteia.

    Emis la data ............................
    Valabil p´┐Żnă la .........................

    PREŞEDINTE
    ___________
   1) Funcţia ´┐Żn cadrul serviciului extern de prevenire şi protecţie (conducător al serviciului sau personal de execuţie).

   ANEXA Nr. 10
la normele metodologice
   
                                                      Nr. ......../.........1)

Denumirea: ..................................................................
Sediu: ......................................................................
Codul poştal: ............... Telefon: ................ Fax: ................
Cod unic de ´┐Żnregistrare: ...................................................
Nr. ´┐Żnregistrare ´┐Żn Registrul comerţului: ............. din data ............
Certificat de abilitare nr. ................. din ...........................

RAPORT DE ACTIVITATE SEMESTRIAL

┌────┬────────┬───────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┬─────────────┬──────────┐
│ │ │ │ Date referitoare la beneficiar │Date referitoare│ │ │
│ │ │ │ │ la furnizor │ │ │
│ │ │ ├─┬─┬─┬───────────┬────────────────────────────────────────────────┼─────────┬──────┤ Informaţii │ │
│ │ Acti- │ │ │ │ │ Dacă s-au │ │ │ │ referitoare │ │
│Nr. │vitatea │Benefi-│ │ │ │´┐Żnregistrat│ Tipul evenimentelor │Persoana │ │la controale │ │
│crt.│desfăşu-│ciarul │ │ │ │evenimente │ │ care a │ │ ale │Observaţii│
│ │ rată2) │ │A│B│C├────┬──────┼──────┬─────┬──────────┬───────┬───────┬────────┤efectuat │ Timp │inspectorilor│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Acci- │Acci-│Accidente │ Inci- │´┐Żmbol- │ Cauza │ activi- │alocat│ de muncă │ │
│ │ │ │ │ │ │ DA │ NU │dente │dente│de traseu │ dente │năviri │ eveni- │ tatea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │uşoare│ de │ sau de │ peri- │profe- │mentului│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │muncă│circulaţie│culoase│sionale│ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼─┼─┼─┼────┼──────┼──────┼─────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼──────┼─────────────┼──────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │3│4│5│ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │
├────┼────────┼───────┼─┼─┼─┼────┼──────┼──────┼─────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼──────┼─────────────┼──────────┤
├────┼────────┼───────┼─┼─┼─┼────┼──────┼──────┼─────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼──────┼─────────────┼──────────┤
├────┼────────┼───────┼─┼─┼─┼────┼──────┼──────┼─────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼──────┼─────────────┼──────────┤
├────┴────────┴───────┴─┴─┴─┴────┴──────┼──────┼─────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼──────┼─────────────┼──────────┤
│TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────────────────┴──────┴─────┴──────────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴──────┴─────────────┴──────────┘

Titularul certificatului3), Conducătorul serviciului extern
de prevenire şi protecţie4),
    SEMNIFICAŢIA COLOANELOR DIN TABEL ESTE URMĂTOAREA:
    A - Profilul de activitate;
    B - Numărul total de salariaţi;
    C - Numărul de participanţi la activitatea desfăşurată.
    ___________
   1) Numărul de ´┐Żnregistrare la emitent.
   2) Se vor completa activităţile desfăşurate definite la art. 16 alin. 1 din prezentele norme.
   3) Se va specifica funcţia, numele şi prenumele reprezentantului legal al titularului şi va purta semnătură şi ştampilă.
   4) Numele şi prenumele conducătorului şi semnătura.

   ANEXA Nr. 11
la normele metodologice

    ´┐ŻNTREPRINDEREA/UNITATEA ......................................

    FIŞĂ DE INSTRUIRE INDIVIDUALĂ
privind securitatea şi sănătatea ´┐Żn muncă
   
NUMELE ŞI PRENUMELE ............................................................
LEGITIMAŢIA, MARCA .............................................................
GRUPA SANGUINĂ .................................................................
DOMICILIUL .....................................................................

Data şi locul naşterii .........................................................
Calificarea .......................... Funcţia .................................
Locul de muncă .................................................................
Autorizaţii (ISCIR, ş.a.) ......................................................
Traseul de deplasare la/de la serviciu .........................................
................................................................................

Instruirea la angajare

1) Instruirea introductiv generală, a fost efectuată la data ................
timp de ............................. ore, de către ............................
av´┐Żnd funcţia de ...............................................................
Conţinutul instruirii .......................................................
................................................................................

Semnătura celui Semnătura celui care a Semnătura celui care a verificat
instruit efectuat instruirea ´┐Żnsuşirea cunoştinţelor

2) instruirea la locul de muncă, a fost efectuată la data ...................
loc de muncă/post de lucru ........................ timp de ............... ore,
de către ........................ av´┐Żnd funcţia de .............................
Conţinutul instruirii .......................................................
................................................................................

Semnătura celui Semnătura celui care a Semnătura celui care a verificat
instruit efectuat instruirea ´┐Żnsuşirea cunoştinţelor

3) Admis la lucru
Numele şi prenumele ............................................................
Funcţia (şef secţie, atelier, şantier etc.) ....................................
Data şi semnătura ..............................................................

Instruirea periodică

┌──────────┬──────┬────────┬────────────────┬──────────────────────────────────┐
│ │ │ │ │ Semnătura celui │
│ Data │Durata│Ocupaţia│ Materialul ├────────┬────────┬────────────────┤
│instruirii│ (h) │ │ predat │instruit│ care a │care a verificat│
│ │ │ │ │ │instruit│ instruirea │
├──────────┼──────┼────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────────────┤
├──────────┼──────┼────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────────────┤
├──────────┼──────┼────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────────────┤
├──────────┼──────┼────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────────────┤
├──────────┼──────┼────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────────────┤
└──────────┴──────┴────────┴────────────────┴────────┴────────┴────────────────┘

Instruire periodică suplimentară

┌──────────┬──────┬────────┬────────────────┬──────────────────────────────────┐
│ │ │ │ │ Semnătura celui │
│ Data │Durata│Ocupaţia│ Materialul ├────────┬────────┬────────────────┤
│efectuării│ (h) │ │ predat │instruit│ care a │care a verificat│
│ │ │ │ │ │instruit│ instruirea │
├──────────┼──────┼────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────────────┤
├──────────┼──────┼────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────────────┤
├──────────┼──────┼────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────────────┤
├──────────┼──────┼────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────────────┤
├──────────┼──────┼────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────────────┤
└──────────┴──────┴────────┴────────────────┴────────┴────────┴────────────────┘

Rezultatele testărilor

┌──────────┬────────────────────────────────┬─────────────┬────────────────────┐
│ Data │ Materialul examinat │ Calificativ │ Examinator │
├──────────┼────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┤
├──────────┼────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┤
└──────────┴────────────────────────────────┴─────────────┴────────────────────┘

Accidente de muncă sau ´┐Żmbolnăviri profesionale suferite

┌───────────────┬────────────────────┬────────────────────────────┬────────────┐
│Data producerii│Diagnosticul medical│Nr. şi data PV de cercetare │ Nr. zile │
│ evenimentului │ │ a evenimentului │ ITM │
├───────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼────────────┤
├───────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼────────────┤
└───────────────┴────────────────────┴────────────────────────────┴────────────┘

Sancţiuni aplicate
pentru nerespectarea reglementărilor de securitate şi sănătate ´┐Żn muncă

┌───────────────────────┬─────────────────────────────┬────────────────────────┐
│ Abaterea săv´┐Żrşită │ Sancţiunea administrativă │ Nr. şi data deciziei │
├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┤
├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┤
└───────────────────────┴─────────────────────────────┴────────────────────────┘

CONTROL MEDICAL PERIODIC

┌──────────────────────────────────────┐┌──────────────────────────────────────┐
│ Observaţii de specialitate ││ Observaţii de specialitate │
│......................................││......................................│
│......................................││......................................│
│......................................││......................................│
│ ││ │
│Semnătura şi Data ││Semnătura şi Data │
│parafa medicului vizei ││parafa medicului vizei │
│de medicina muncii ││de medicina muncii │
└──────────────────────────────────────┘└──────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────┐┌──────────────────────────────────────┐
│ Observaţii de specialitate ││ Observaţii de specialitate │
│......................................││......................................│
│......................................││......................................│
│......................................││......................................│
│ ││ │
│Semnătura şi Data ││Semnătura şi Data │
│parafa medicului vizei ││parafa medicului vizei │
│de medicina muncii ││de medicina muncii │
└──────────────────────────────────────┘└──────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────┐┌──────────────────────────────────────┐
│ Observaţii de specialitate ││ Observaţii de specialitate │
│......................................││......................................│
│......................................││......................................│
│......................................││......................................│
│ ││ │
│Semnătura şi Data ││Semnătura şi Data │
│parafa medicului vizei ││parafa medicului vizei │
│de medicina muncii ││de medicina muncii │
└──────────────────────────────────────┘└──────────────────────────────────────┘

TESTAREA PSIHOLOGICĂ PERIODICĂ

┌──────────────────────────────────────┐┌──────────────────────────────────────┐
│ Apt psihologic pentru:*) ││ Apt psihologic pentru:*) │
│......................................││......................................│
│......................................││......................................│
│......................................││......................................│
│ ││ │
│ Semnătura Data ││ Semnătura Data │
│psihologului ││psihologului │
└──────────────────────────────────────┘└──────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────┐┌──────────────────────────────────────┐
│ Apt psihologic pentru:*) ││ Apt psihologic pentru:*) │
│......................................││......................................│
│......................................││......................................│
│......................................││......................................│
│ ││ │
│ Semnătura Data ││ Semnătura Data │
│psihologului ││psihologului │
└──────────────────────────────────────┘└──────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────┐┌──────────────────────────────────────┐
│ Apt psihologic pentru:*) ││ Apt psihologic pentru:*) │
│......................................││......................................│
│......................................││......................................│
│......................................││......................................│
│ ││ │
│ Semnătura Data ││ Semnătura Data │
│psihologului ││psihologului │
└──────────────────────────────────────┘└──────────────────────────────────────┘
   *) Lucru la ´┐Żnălţime, lucru ´┐Żn condiţii de izolare, conducători auto, etc.

   ANEXA Nr. 12
la normele metodologice

    ´┐Żntreprinderea/unitatea ........................................

    FIŞĂ DE INSTRUIRE COLECTIVĂ
privind securitatea şi sănătatea ´┐Żn muncă

    ´┐Żntocmită azi .................

    Subsemnatul .................................................., av´┐Żnd funcţia de ................, am procedat la instruirea unui număr de .......... persoane de la ......................, conform tabelului nominal de pe verso, ´┐Żn domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă, pentru vizita (prezenţa) ´┐Żn ´┐Żntreprindere/unitate ´┐Żn zilele ................................................
    ´┐Żn cadrul instruirii s-au prelucrat următoarele materiale: ................................................................................ ................................................................................
    Prezenta fişă de instructaj se va păstra la ................................. ................................................................................

    Verificat,
    Semnătura celui care a efectuat instruirea

    verso
Fişă de instruire colectivă

    TABEL NOMINAL
cu persoanele participante la instruire

    Subsemnaţii am fost instruiţi şi am luat cunoştinţă de materialele prelucrate şi consemnate ´┐Żn fişa de instruire colectivă privind securitatea şi sănătatea ´┐Żn muncă şi ne obligăm să le respectăm ´┐Żntocmai.
   
┌────┬────────────────────────┬──────────────────────────────────┬─────────────┐
│Nr. │ Numele şi prenumele │ Act identitate/grupa sanguină │ Semnătura │
│crt.│ │ │ │
├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┤
├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┤
├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┤
├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┤
├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┤
├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┤
├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┤
└────┴────────────────────────┴──────────────────────────────────┴─────────────┘
    Numele şi prenumele persoanei care a primit un exemplar .....................
    Semnătura ......................

    Notă:
    Fişa se completează ´┐Żn 2 exemplare.

   ANEXA Nr. 13
la normele metodologice

    COMUNICAREA EVENIMENTELOR
   
┌──────────────┬─────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│FIŞA Nr. │JUDEŢUL │Denumirea angajatorului la care s-a produs evenimentul │Adresa │
│ │ │ │ │
├──────────────┤ │ │Telefon │
│Cod CAEN │LOCALITATEA ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
├──────────────┤ │Denumirea angajatorului la care este/a fost angajat accidentatul│Adresa │
│Data/Ora │ │ │ │
│producerii: │ │ │Telefon │
├──────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┤
│Data │Locul │ VICTIME │
│comunicării: │producerii ├───────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────┤
│ │evenimentului│Nume │Nume │Nume │
├──────────────┤ │Prenume │Prenume │Prenume │
│Numele/funcţia│ ├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│persoanei care├─────────────┤Ocupaţie: │Ocupaţie: │Ocupaţie: │
│comunică: │Unitatea │Vechime ´┐Żn ocupaţie: │Vechime ´┐Żn ocupaţie: │Vechime ´┐Żn ocupaţie: │
│ │medicală la │Vechime la locul de muncă: │Vechime la locul de muncă: │Vechime la locul de muncă: │
│ │care a fost │V´┐Żrsta: │V´┐Żrsta: │V´┐Żrsta: │
│ │internat │Starea civilă: │Starea civilă: │Starea civilă: │
│ │accidentatul:│Copii ´┐Żn ´┐Żntreţinere: │Copii ´┐Żn ´┐Żntreţinere: │Copii ´┐Żn ´┐Żntreţinere: │
│ │ │Alte persoane ´┐Żn ´┐Żntreţinere: │Alte persoane ´┐Żn ´┐Żntreţinere: │Alte persoane ´┐Żn ´┐Żntreţinere:│
├──────────────┴─────────────┴───────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ ACCIDENT │INCIDENT PERICULOS: │ Decizia de ´┐Żncadrare INV │
├──────────────────────┬─────────────────────────────────────┤ ├─────────────────────┬───────┤
│ Colectiv │ Individual │ │Nr./Data │Gr. │
├──────────┬───────────┼──────────────┬──────────────┬───────┤ │ │ │
│ Nr. de │ Din care │ Invaliditate │ Invaliditate │ Deces │ │ │ │
│ victime │ decedaţi │ evidentă │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼───────┤ │ │ │
├──────────┴───────────┴──────────────┴──────────────┴───────┴────────────────────────────────┴─────────────────────┴───────┤
│Descrierea ´┐Żmprejurărilor care se cunosc şi cauze prezumtive ´┐Żn care s-a produs evenimentul: │
│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┤
│Consecinţele accidentului (´┐Żn cazul decesului se va menţiona data şi ora decesului): │Starea civilă: │
│ │C - căsătorit │
│ │D - divorţat │
│ │N - necăsătorit │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘
   ANEXA Nr. 14
la normele metodologice
   
Conţine ......... pagini                Dată ´┐Żn faţa mea
Azi.....................................
Inspector de muncă .....................
Posesor legitimaţie nr. ......./........

DECLARAŢIE

Subsemnatul(a) ................................ fiul lui ...................................
şi al ..................................., născut(ă) ´┐Żn localitatea ..........................,
judeţul ................................ la data de .................., cu domiciliul stabil ´┐Żn
judeţul ..............................., localitatea .........................................,
strada ........................ nr. ........., bloc ........., scara ........., etaj .........,
apartament ........., sector ........., posesor al CI/BI seria .........., număr .............,
eliberat la data ............... de ......................, CNP ..............................,
de profesie ................ angajat la .........................., din data de ..............,
´┐Żn funcţia de .........................., cu privire la evenimentul din data de ..............,
ora .......... cea avut loc la ...............................................................,
la locul de muncă .............................................................................
situat ........................................................................................
şi ´┐Żn care au fost implicaţi numiţii ..........................................................
..............................................................................................,
declar următoarele:
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
   ANEXA Nr. 15
la normele metodologice

    REGISTRUL UNIC
DE EVIDENŢĂ A ACCIDENTAŢILOR ´┐ŻN MUNCĂ
´┐ŻN ´┐ŻNTREPRINDEREA/UNITATEA ...........................
   
┌────┬──────┬───────────┬────────┬──────┬───────┬──────┬──────┬─────────────────────┬──────────────────────────────────────────┬───────┬────┐
│ │ │ DATE │ │ │ACTIVI-│ │ │ DATA/ORA │ DATA TERMINĂRII ITM PRIN: │ │ │
│ │ │ PERSONALE │ │ │ TATEA │ │EFEC- │ ACCIDENTĂRII PRIN: ├─────────────────┬──────┬─────┬───────────┤ │ │
│ │NUMELE│- v´┐Żrstă; │ │ │ECONO- │´┐ŻMPRE-│ TELE │ │ INVALIDITATE │ │ │ │ │ │
│ │ ŞI │- stare │LOCUL DE│LOCUL │ MICĂ │JURARE│ACCI- ├───┬─────┬───────────┼─────┬───────────┤ │ │ DATA │ Nr. │ │
│ │ PRE- │ civilă; │MUNCĂ AL│ UNDE │ ´┐ŻN │ CAU- │ DEN- │ │ │ DATA │ │ DATA │ │ │COMUNICĂRII│ zile │ │
│Nr. │NUMELE│- ocupaţie;│VICTIMEI│ S-A │ CARE │ ZELE │TELOR │ │ │COMUNICĂRII│Nr.; │COMUNICĂRII│RELU- │ │ LA │ ITM │ │
│crt.│ACCI- │- vechime │(secţie,│PRODUS│ S-A │ACCI- │ASUPRA│ │ │ LA │DATA │ LA │ ARE │DECES│INSPECTORAT│(calen-│OBS.│
│ │DENTA-│ ´┐Żn │atelier,│ACCI- │ ACCI- │ DEN- │ORGA- │ITM│DECES│INSPECTORAT│DECI-│INSPECTORAT│ACTI- │ │T: Transmis│ dari- │ │
│ │ŢILOR │ ocupaţie;│ etc.) │DENTUL│DENTAT │TĂRII │NISMU-│ │ │T: Transmis│ZIEI;│T: Transmis│VITATE│ │ P: Primit │stice) │ │
│ │ │- vechime │ │ │VICTIMA│ │ LUI- │ │ │ P: Primit │GRAD │ P: Primit │ │ │ (numele │ │ │
│ │ │ la loc de│ │ │ (Cod │ │ UMAN │ │ │ (numele │INV. │ (numele │ │ │persoanei) │ │ │
│ │ │ muncă │ │ │ CAEN) │ │ │ │ │persoanei) │ │persoanei) │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼──────┼─────┼───────────┼───────┼────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │17 │
├────┼──────┼───────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼──────┼─────┼───────────┼───────┼────┤
├────┼──────┼───────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼──────┼─────┼───────────┼───────┼────┤
├────┼──────┼───────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼──────┼─────┼───────────┼───────┼────┤
├────┼──────┼───────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼──────┼─────┼───────────┼───────┼────┤
├────┼──────┼───────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼──────┼─────┼───────────┼───────┼────┤
├────┼──────┼───────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼──────┼─────┼───────────┼───────┼────┤
├────┼──────┼───────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼──────┼─────┼───────────┼───────┼────┤
├────┼──────┼───────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼──────┼─────┼───────────┼───────┼────┤
└────┴──────┴───────────┴────────┴──────┴───────┴──────┴──────┴───┴─────┴───────────┴─────┴───────────┴──────┴─────┴───────────┴───────┴────┘
   ANEXA Nr. 16
la normele metodologice

    REGISTRUL UNIC
DE EVIDENŢĂ A INCIDENTELOR PERICULOASE
´┐ŻN ´┐ŻNTREPRINDEREA/UNITATEA .....................
   
┌────┬────────────┬─────────────────┬─────────────────────┬─────────────┬────────────────────────┬─────────────────┐
│ │ │ LOCUL UNDE S-A │ACTIVITATEA ECONOMICĂ│´┐ŻMPREJURAREA,│ DATA TRANSMITERII │MĂSURI REALIZATE │
│Nr. │ DESCRIEREA │PRODUS INCIDENTUL│ ´┐ŻN CARE S-A PRODUS │ CAUZELE │OPERATIVE LA INSPECTORAT│PENTRU PREVENIREA│
│crt.│INCIDENTULUI│(secţie, atelier,│ INCIDENTUL │INCIDENTULUI │ T: Transmis P: Primit │ UNOR CAZURI │
│ │ │ etc.) │ (Cod CAEN) │ │ (numele persoanei) │ SIMILARE │
├────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤
├────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤
├────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤
├────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤
├────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤
├────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤
├────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤
└────┴────────────┴─────────────────┴─────────────────────┴─────────────┴────────────────────────┴─────────────────┘
   ANEXA Nr. 17
la normele metodologice

    REGISTRUL UNIC
DE EVIDENŢĂ A ACCIDENTELOR UŞOARE
´┐ŻN ´┐ŻNTREPRINDEREA/UNITATEA ..................
   
┌────┬──────────────┬───────────────┬────────┬──────────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┬──────────────────────────┬────┐
│ │ │DATE PERSONALE │ │ │ │ │ │ │ FELUL │ │
│ │ │- v´┐Żrstă; │LOCUL DE│ │ACTIVITATEA│ │ EFECTELE │ │ ACCIDENTULUI │ │
│ │ NUMELE ŞI │- stare civilă;│MUNCĂ AL│LOCUL UNDE│ ECONOMICĂ │´┐ŻMPREJURAREA│ACCIDENTĂRII│ ├─────────────┬────────────┤ │
│Nr. │ PRENUMELE │- ocupaţie; │VICTIMEI│S-A PRODUS│´┐ŻN CARE S-A│ CAUZELE │ ASUPRA │ DATA/ORA │ CU │ CU │OBS.│
│crt.│ACCIDENTAŢILOR│- vechime ´┐Żn │(secţie,│ACCIDENTUL│ACCIDENTAT │ACCIDENTĂRII│ORGANISMULUI│ACCIDENTĂRII│INCAPACITATE │INCAPACITATE│ │
│ │ │ ocupaţie; │atelier │ │ VICTIMA │ │ UMAN │ │DE MUNCĂ (nr.│ DE MUNCĂ │ │
│ │ │- vechime la │ etc.) │ │(Cod CAEN) │ │ │ │zile, dar mai│ (mai puţin │ │
│ │ │ loc de muncă │ │ │ │ │ │ │ puţin de 3) │ de o zi) │ │
├────┼──────────────┼───────────────┼────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
├────┼──────────────┼───────────────┼────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼────┤
├────┼──────────────┼───────────────┼────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼────┤
├────┼──────────────┼───────────────┼────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼────┤
├────┼──────────────┼───────────────┼────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼────┤
├────┼──────────────┼───────────────┼────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼────┤
├────┼──────────────┼───────────────┼────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼────┤
├────┼──────────────┼───────────────┼────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼────┤
├────┼──────────────┼───────────────┼────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼────┤
├────┼──────────────┼───────────────┼────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼────┤
├────┼──────────────┼───────────────┼────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼────┤
├────┼──────────────┼───────────────┼────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼────┤
├────┼──────────────┼───────────────┼────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼────┤
└────┴──────────────┴───────────────┴────────┴──────────┴───────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴────────────┴────┘
   ANEXA Nr. 18
la normele metodologice

    REGISTRUL UNIC
DE EVIDENŢĂ A ACCIDENTAŢILOR ´┐ŻN MUNCĂ CE AU CA URMARE
INCAPACITATE DE MUNCĂ MAI MARE DE 3 ZILE DE LUCRU
´┐ŻN ´┐ŻNTREPRINDEREA/UNITATEA ....................
   
┌────┬─────────┬───────────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬────────┬────────┬───────────────────────────┬───────────┬────────┬──────┐
│ │ │DATE PERSONALE │ │ │ │ │ │ │ DATA TERMINĂRII │ │ │ │
│ │ │- V´┐Żrstă; │LOCUL DE│LOCUL │ACTIVITATEA│ │EFECTELE│ │INCAPACITĂŢII DE MUNCĂ PRIN│ DATA │ │ │
│ │NUMELE ŞI│- stare civilă;│MUNCĂ AL│ UNDE │ ECONOMICĂ │ ´┐ŻMPRE- │ACCIDEN-│ ├──────────┬─────────┬──────┤COMUNICĂRII│ │ Nr. │
│Nr. │PRENUMELE│- ocupaţie; │VICTIMEI│ S-A │´┐ŻN CARE S-A│JURARE, │ TELOR │DATA/ORA│ │INVALIDI-│ │ LA ITM │PERIOADA│ ZILE │
│crt.│ACCIDEN- │- vechime ´┐Żn │(secţie,│PRODUS│ACCIDENTAT │CAUZELE │ ASUPRA │ACCIDEN-│ RELUARE │TATE Nr.;│ │T: Transmis│CALENDA-│ ITM │
│ │ TAŢILOR │ ocupaţie; │atelier │ACCI- │ VICTIMA │ACCIDEN-│ ORGA- │ TĂRII │ACTIVITATE│ DATA │DECES │ P: Primit │RISTICĂ │ (de │
│ │ │- vechime la │ etc.) │DENTUL│(COD CAEN) │ TĂRII │NISMULUI│ │ │DECIZIEI;│ │ (numele │ │lucru)│
│ │ │ loc de muncă │ │ │ │ │ UMAN │ │ │GRAD INV.│ │persoanei) │ │ │
├────┼─────────┼───────────────┼────────┼──────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────────┼────────┼──────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │
├────┼─────────┼───────────────┼────────┼──────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────────┼────────┼──────┤
├────┼─────────┼───────────────┼────────┼──────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────────┼────────┼──────┤
├────┼─────────┼───────────────┼────────┼──────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────────┼────────┼──────┤
├────┼─────────┼───────────────┼────────┼──────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────────┼────────┼──────┤
├────┼─────────┼───────────────┼────────┼──────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────────┼────────┼──────┤
├────┼─────────┼───────────────┼────────┼──────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────────┼────────┼──────┤
└────┴─────────┴───────────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴────────┴────────┴──────────┴─────────┴──────┴───────────┴────────┴──────┘
   ANEXA Nr. 19
la normele metodologice

    Nr. ....../data .......................................
    Judeţul ...............................................
    Localitatea ...........................................
    Unitatea sanitară .....................................

    FIŞA DE SEMNALARE BP1
Către: .......................................................

   I. Numele ...................................................................
    Prenumele ......................................................... Sexul M/F
    Data naşterii: an ............... luna ...................... ziua ..........
    Buletin identitate: seria ...... nr. ............... CNP ....................
    Profesia ....................................................................
    ´┐Żncadrat la .................................................................
    Adresa ......................................................................
    Diagnosticul prezumtiv ......................................................
    .............................................................................
    Agentul cauzal ..............................................................
    Ocupaţia care a generat boala ...............................................
    Vechimea ´┐Żn ocupaţia respectivă .............................................

    Semnătura şi parafa medicului,

    Diagnosticul de profesionalitate precizat
    .............................................................................
    .............................................................................
    .............................................................................

    Semnătura şi parafa
    Medicului de medicina muncii,

    Data completării:
    an ........ luna ............ ziua .........

   ANEXA Nr. 20
la normele metodologice

    Judeţul ...................................
    Localitatea ...................................
    Unitatea sanitară ...................................

    PROCES-VERBAL Nr. ...........
DE CERCETARE A CAZULUI DE BOALĂ PROFESIONALĂ
anul ........ luna ........... ziua ........
   
Subsemnatul, Dr. ................................ posed´┐Żnd legitimaţia nr. ....... eliberată de
Ministerul Sănătăţii Publice, ´┐Żn prezenţa (numele, prenumele, funcţia): .......................
proced´┐Żnd la cercetarea cazului de ´┐Żmbolnăvire
profesională .......................... din ´┐Żntreprinderea/instituţia .........................
cu sediul ´┐Żn localitatea ......................... str. .................... nr. ..... depistat
de unitatea sanitară ............................. cu diagnosticul de .........................
am constatat următoarele:
1. - ´┐Żmbolnăvirea profesională se datorează următoarelor cauze:
...............................................................................................
...............................................................................................
2. - Prin aceasta s-au ´┐Żncălcat următoarele prevederi legislative de sănătate şi securitate ´┐Żn
muncă: ........................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
1. ...................................... răspunde: ...........................................
termen: .......................................................................................
2. ...................................... răspunde: ...........................................
termen: .......................................................................................
Prezentul proces-verbal s-a ´┐Żntocmit ´┐Żn trei exemplare, din care unul pentru ´┐Żntreprinderea/
instituţia/societatea ´┐Żn cauză, al doilea pentru medicul/unitatea sanitară care asigură
asistenţa de medicina muncii şi al treilea se depune la dosarul de obiectiv de medicina muncii
din Autoritatea de Sănătate Publică.

Am primit un exemplar din prezentul
proces-verbal şi am luat cunoştinţă de
prescripţiile făcute, astăzi data de mai jos:

an ..... luna .......... ziua ......

Semnătura conducătorului Semnătura şi parafa medicului Semnătura
´┐Żntreprinderii/instituţiei care a efectuat cercetarea, inspectorului de muncă
   ANEXA Nr. 21
la normele metodologice

    FIŞA DE DECLARARE A CAZULUI DE BOALĂ PROFESIONALĂ BP2
nr. ...../luna ...........

    Judeţul ............................................
    Localitatea ........................................
    Unitatea sanitară ..................................
    Numele şi prenumele ................................
    CNP ................................................
   
´┐ŻNTREPRINDERE/UNITATE ANGAJATOARE .............................................................
ADRESĂ COMPLETĂ A ´┐ŻNTREPRINDERII/UNITĂŢII .....................................................
...............................................................................................
COD CAEN1) ....................................................................................
Secţia, atelierul .............................................................................
COD OCUPAŢIE ACTUALĂ2) ........................................................................
COD OCUPAŢIE CARE A GENERAT BOALA2) ...........................................................
Vechimea ´┐Żn ocupaţia care a generat boala .....................................................
Data semnalării ............................................................................
Diagnosticul prezumtiv .....................................................................
Unitatea care a confirmat diagnosticul de profesionalitate .................................
Diagnosticul precizat complet3) (şi codificarea radiologică4)) ................................
...............................................................................................
Data confirmării (anul, luna, ziua) ...........................................................
Agentul cauzal (circumstanţe) .................................................................
...............................................................................................
Măsuri indicate pentru bolnav (concediu medical, spitalizare, recomandări program redus,
control periodic schimbarea locului de muncă, pensionare etc.) ................................
...............................................................................................
Bolnavul a decedat (da, nu) ...................................................................
Număr total lucrători din ´┐Żntreprindere/unitate: ..............................................
Număr lucrători din ´┐Żntreprindere/unitate expuşi la agentul cauzal incriminat: ................
Cercetarea s-a făcut prin procesul-verbal nr.
Data completării:
an ....... luna ........ ziua .........
Semnătura şi parafa medicului
de medicina muncii
    ___________
   1) Din patru cifre, conform Ordin nr. 601 din 26/11/2002 al Institutului Naţional de Statistică, cu modificările şi completările ulterioare.
   2) Conform Ordinului ministrului muncii şi protecţiei sociale privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din Rom´┐Żnia (C.O.R.) nr. 138 din 17 aprilie 1995 (Monitorul Oficial nr. 272 din 23 noiembrie 1995). cu modificările şi completările ulterioare.
   3) Denumire completă, complicaţii, afecţiuni asociate.
   4) După caz.

    Ruta profesională*)
    ___________
   *) Se completează numai pentru silicoză.
   
                                                  verso
┌───┬───────────────────┬───────────┬───────────┬───────────────────────────────┬───────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ Durata expunerii │ Concen- │ Concen- │
│Nr.│ ´┐Żntreprinderea │ Ocupaţia │ Secţie │ Anul, luna │ traţia │ traţia │
│ │ (localitatea) │ │ Atelier ├───────────────┬───────────────┤ medie ´┐Żn │ medie │
│ │ │ │ │ de la │ p´┐Żnă la │ pulberi │ SiO2
├───┼───────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┤
│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┬───┬───┬───┬───┼───┬───┬───┼───┬───┬───┼───┬───┬───┬───┼───┬───┬───┬───┼───┬───┬───┼───┬───┬───┤
│ │13 │14 │15 │16 │17 │18 │19 │20 │21 │22 │23 │24 │25 │26 │27 │26 │29 │30 │31 │32 │33 │34 │35 │36 │37 │
├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┴───┴───┴───┴───┼───┴───┴───┼───┴───┴───┼───┴───┴───┴───┼───┴───┴───┴───┼───┴───┴───┼───┴───┴───┤
│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┬───┬───┬───┬───┼───┬───┬───┼───┬───┬───┼───┬───┬───┬───┼───┬───┬───┬───┼───┬───┬───┼───┬───┬───┤
│ │13 │14 │15 │16 │17 │18 │19 │20 │21 │22 │23 │24 │25 │26 │27 │26 │29 │30 │31 │32 │33 │34 │35 │36 │37 │
├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┴───┴───┴───┴───┼───┴───┴───┼───┴───┴───┼───┴───┴───┴───┼───┴───┴───┴───┼───┴───┴───┼───┴───┴───┤
│ 3 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┬───┬───┬───┬───┼───┬───┬───┼───┬───┬───┼───┬───┬───┬───┼───┬───┬───┬───┼───┬───┬───┼───┬───┬───┤
│ │13 │14 │15 │16 │17 │18 │19 │20 │21 │22 │23 │24 │25 │26 │27 │26 │29 │30 │31 │32 │33 │34 │35 │36 │37 │
├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┴───┴───┴───┴───┼───┴───┴───┼───┴───┴───┼───┴───┴───┴───┼───┴───┴───┴───┼───┴───┴───┼───┴───┴───┤
│ 4 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┬───┬───┬───┬───┼───┬───┬───┼───┬───┬───┼───┬───┬───┬───┼───┬───┬───┬───┼───┬───┬───┼───┬───┬───┤
│ │13 │14 │15 │16 │17 │18 │19 │20 │21 │22 │23 │24 │25 │26 │27 │26 │29 │30 │31 │32 │33 │34 │35 │36 │37 │
├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┴───┴───┴───┴───┼───┴───┴───┼───┴───┴───┼───┴───┴───┴───┼───┴───┴───┴───┼───┴───┴───┼───┴───┴───┤
│ 5 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┬───┬───┬───┬───┼───┬───┬───┼───┬───┬───┼───┬───┬───┬───┼───┬───┬───┬───┼───┬───┬───┼───┬───┬───┤
│ │13 │14 │15 │16 │17 │18 │19 │20 │21 │22 │23 │24 │25 │26 │27 │26 │29 │30 │31 │32 │33 │34 │35 │36 │37 │
├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
   ANEXA Nr. 22
la normele metodologice

    TABELUL BOLILOR PROFESIONALE CU DECLARARE OBLIGATORIE
   
  Neoplazii
┌──────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ BOALA │ NOXĂ PROFESIONALĂ │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Arsen şi compuşi │
│Neoplasm hepatic şi al ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│duetelor biliare intrahepatice│Clorură de vinil │
│Angiosarcom hepatic ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Virusuri hepatitice B şi C │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Crom hexavalent şi compuşi │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea alcoolului izopropilic prin procedeul acidului │
│Neoplasm al cavităţii nazale │concentrat │
│şi/sau sinusurilor ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Nichel şi compuşi │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Pulberi de lemn │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Neoplasm laringian │Azbest │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Arsen şi compuşi │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Azbest │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Beriliu │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Bisclormetileter şi derivaţi │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Cadmiu şi compuşi │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Carbura de tungsten │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Clormetil-metileter │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Clorură de vinil │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Cobalt │
│Neoplasm bronhopulmonar ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Crom hexavalent şi compuşi │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Dioxid de siliciu liber cristalin │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Gaze muştar │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Hidrocarburi aromatice (din funingine, negru de fum şi altele)│
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Nichel şi compuşi │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Oxizi de fier │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Radon şi produşi de dezintegrare ai radonului (inclusiv la │
│ │mineritul subteran al hematitei) │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Talc cu conţinut de azbest │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Uleiuri minerale │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Neoplasm osos şi al │ │
│cartilajului articular al │Radiaţii ionizante │
│membrelor şi cu alte │ │
│localizări │ │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Arsen şi compuşi │
│Neoplasme ale pielii: ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│- Epiteliom spinocelular │Hidrocarburi aromatice (din bitum, creozot, gudroane, negru de│
│- Epiteliom bazocelular │fum, produşi de gazeificare a cărbunelui, smoală şi altele) │
│- Melanom malign ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│- Boala Bowen (carcinom in │Radiaţii ionizante │
│situ) ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Uleiuri minerale │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Mezoteliom pleural │Azbest │
│Mezoteliom peritoneal │ │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Amino-şi nitroderivaţi aromatici │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Auramina │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Benzen │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Neoplasm al vezicii urinare │Benzidină şi derivaţi │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Hidrocarburi aromatice (din funingine, gudroane, negru de fum │
│ │ş.a.) │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2-Naftilamina │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Uleiuri minerale │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Gaze muştar │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Neoplasm al tractului digestiv│Hidrocarburi aromatice (din funingine, gudroane, negru de fum │
│ │şi altele) │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Uleiuri minerale │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Glioblastom │Derivaţi de nitrozuree şi nitrozoguanidine │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Neoplasm mamar │ │
│Neoplasm al tractului genital │Hormoni sexuali (dietilstilbestrol şi altele) │
│feminin │ │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Neoplasm ai tractului genital │Hidrocarburi aromatice (din funingine, gudroane, negru de fum │
│masculin │şi altele) │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Benzen şi derivaţi │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Leucemii │Etilen-oxid (oxid de etilenă) │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Radiaţii ionizante │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Alte afecţiuni maligne cauzate│ │
│de expunerea profesională │ │
│obiectivată şi evaluată la │Agenţi cancerigeni cerţi din lista IARC │
│unul sau mai mulţi agenţi din │ │
│lista IARC │ │
└──────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┘
   
        Alte boli şi modificări hematologice non-maligne

┌──────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│ BOALA PROFESIONALĂ │ NOXĂ PROFESIONALĂ │
├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ │Butil de staniu │
│ ├───────────────────────────────────────────────┤
│ │Hidrogen arseniat (arsina) │
│ ├───────────────────────────────────────────────┤
│Anemie hemolitică dob´┐Żndită │Medicamente │
│ ├───────────────────────────────────────────────┤
│ │Naftalină │
│ ├───────────────────────────────────────────────┤
│ │Trinitrotoluen │
│ ├───────────────────────────────────────────────┤
│ │şi altele │
├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ │Benzen │
│ ├───────────────────────────────────────────────┤
│ │p-Butilbenzen │
│ ├───────────────────────────────────────────────┤
│ │o-Diclorbenzen │
│ ├───────────────────────────────────────────────┤
│ │DDT │
│ ├───────────────────────────────────────────────┤
│ │Hexaclorciclohexan (Lindan) │
│ ├───────────────────────────────────────────────┤
│Anemie aplastică │Monoclorbenzen │
│ ├───────────────────────────────────────────────┤
│ │Pentaclorfenol │
│ ├───────────────────────────────────────────────┤
│ │Radiaţii ionizante │
│ ├───────────────────────────────────────────────┤
│ │Trimetilbenzen (pseudocumen) │
│ ├───────────────────────────────────────────────┤
│ │Trinitrotoluen │
│ ├───────────────────────────────────────────────┤
│ │şi altele │
├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ │Arsen şi compuşi │
│ ├───────────────────────────────────────────────┤
│ │Cimen (paracimol) │
│ ├───────────────────────────────────────────────┤
│ │Clorură de metil (monoclormetan) │
│ ├───────────────────────────────────────────────┤
│ │Compuşi organofosforici şi organocloruraţi │
│ ├───────────────────────────────────────────────┤
│ │Crezoli │
│ ├───────────────────────────────────────────────┤
│ │Fosfor şi compuşi │
│Anemie secundară ├───────────────────────────────────────────────┤
│ │Mesitilen │
│ ├───────────────────────────────────────────────┤
│ │Metilcelosolv │
│ ├───────────────────────────────────────────────┤
│ │Monoxid de carbon │
│ ├───────────────────────────────────────────────┤
│ │Nitro- şi cloronitroderivaţi aromatici │
│ ├───────────────────────────────────────────────┤
│ │Pirocatechină │
│ ├───────────────────────────────────────────────┤
│ │Pirogalol │
│ ├───────────────────────────────────────────────┤
│ │Plumb │
│ ├───────────────────────────────────────────────┤
│ │Silicat de etil │
│ ├───────────────────────────────────────────────┤
│ │Tricloretilenă │
│ ├───────────────────────────────────────────────┤
│ │şi altele │
├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ │Benzen │
│ ├───────────────────────────────────────────────┤
│Agranulocitoza │Radiaţii ionizante │
│ ├───────────────────────────────────────────────┤
│ │Trinitrotoluen │
│ ├───────────────────────────────────────────────┤
│ │şi altele │
├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ │Amino- şi nitroderivaţi │
│ ├───────────────────────────────────────────────┤
│ │Hidrogen arseniat │
│ ├───────────────────────────────────────────────┤
│ │Oxizi de azot │
│ ├───────────────────────────────────────────────┤
│Methemoglobinemie │Pirocatechină │
│ ├───────────────────────────────────────────────┤
│ │Pirogalol │
│ ├───────────────────────────────────────────────┤
│ │Rezorcina │
│ ├───────────────────────────────────────────────┤
│ │şi altele │
└──────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘

Afecţiuni psihice şi comportamentale

┌──────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│ BOALA PROFESIONALĂ │ NOXĂ PROFESIONALĂ │
├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│Sindrom posttraumatic │Traumatisme craniene prin accident de muncă │
└──────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘

Boli neurologice

┌───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│ BOALA PROFESIONALĂ │ NOXĂ PROFESIONALĂ │
├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ │Mangan (dioxid de mangan) │
│ ├──────────────────────────────────────┤
│ │Mercur şi compuşi │
│Parkinson secundar ├──────────────────────────────────────┤
│ │Monoxid de carbon │
│ ├──────────────────────────────────────┤
│ │Sulfură de carbon │
├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ │Acrilamida │
│ ├──────────────────────────────────────┤
│ │Furfural │
│ ├──────────────────────────────────────┤
│ │N-Hexan │
│ ├──────────────────────────────────────┤
│Afecţiuni extrapiramidale şi tulburări │Hidrocarburi alifatice halogenate │
│de motilitate: ├──────────────────────────────────────┤
│- ataxie/tremor intenţionat şi altele │Hidrogen fosforat (fosfină, trihidrură│
│ │de fosfor) │
│ ├──────────────────────────────────────┤
│ │Mangan │
│ ├──────────────────────────────────────┤
│ │Mercur şi compuşi │
│ ├──────────────────────────────────────┤
│ │Toluen │
│ ├──────────────────────────────────────┤
│ │şi altele │
├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Mononeuropatia membrelor superioare: │ │
│- Sindrom de tunel carpian │ │
│- Sindromul de tunel cubital Guyon │Mişcări repetitive │
│- Sindromul epitrohleo-olecranian │Vibraţii │
│ │Poziţii extreme ale articulaţiilor │
│ │(´┐Żn special asocierea acestor factori │
│ │de risc) │
│- Sindromul de tunel radial │ │
│- Alte mononeuropatii ale membrelor │ │
│ superioare │ │
├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Sindrom de compresie a nervului sciatic│Poziţii vicioase │
├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ │Acrilamida │
│ ├──────────────────────────────────────┤
│ │Arsen şi compuşi │
│ ├──────────────────────────────────────┤
│ │Borrelia (maladia Lyme) │
│ ├──────────────────────────────────────┤
│ │Brucella (bruceloză cronică) │
│ ├──────────────────────────────────────┤
│ │Compuşi organofosforici │
│ ├──────────────────────────────────────┤
│ │Dimetil aminopropiontril │
│ ├──────────────────────────────────────┤
│ │Etilen-oxid (oxid de etilenă) │
│Neuropatie ├──────────────────────────────────────┤
│ │Hidrocarburi alifatice halogenate │
│ ├──────────────────────────────────────┤
│ │Hidrocarburi alifatice (N-hexan, │
│ │ciclohexan şi altele) │
│ ├──────────────────────────────────────┤
│ │Hidrocarburi aromatice │
│ ├──────────────────────────────────────┤
│ │Mercur │
│ ├──────────────────────────────────────┤
│ │Metil-N-butil-cetonă │
│ ├──────────────────────────────────────┤
│ │Plumb │
│ ├──────────────────────────────────────┤
│ │Sulfură de carbon │
│ ├──────────────────────────────────────┤
│ │Taliu │
│ ├──────────────────────────────────────┤
│ │Virusul hepatitic C │
│ ├──────────────────────────────────────┤
│ │Virusul varicelo-zosterian │
│ ├──────────────────────────────────────┤
│ │Vibraţii │
│ ├──────────────────────────────────────┤
│ │şi altele │
├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ │Borrelia (maladia Lyme) │
│ ├──────────────────────────────────────┤
│ │Bromură de metil (monobrommetan) │
│Mielită ├──────────────────────────────────────┤
│ │Brucella (bruceloză cronică) │
│ ├──────────────────────────────────────┤
│ │şi altele │
├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ │Hidrocarburi alifatice halogenate │
│ ├──────────────────────────────────────┤
│Nevrită trigeminală │Nitro- şi aminoderivaţi aromatici │
│ ├──────────────────────────────────────┤
│ │şi altele │
├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ │Acetonitril │
│ ├──────────────────────────────────────┤
│ │Alcooli │
│ ├──────────────────────────────────────┤
│ │Aldehide │
│ ├──────────────────────────────────────┤
│ │Amine aromatice şi derivaţi │
│ ├──────────────────────────────────────┤
│ │Arsen şi compuşi │
│ ├──────────────────────────────────────┤
│ │Cetone │
│ ├──────────────────────────────────────┤
│ │Decaboran │
│ ├──────────────────────────────────────┤
│ │Dimetilformamidă │
│ ├──────────────────────────────────────┤
│ │Dimetilsulfoxid (DMSO) │
│ ├──────────────────────────────────────┤
│ │Esteri │
│ ├──────────────────────────────────────┤
│ │Eteri │
│ ├──────────────────────────────────────┤
│ │Glicoli │
│ ├──────────────────────────────────────┤
│Encefalopatia toxică │Hidrocarburi alifatice şi aromatice │
│ ├──────────────────────────────────────┤
│ │Hidrocarburi alifatice halogenate │
│ ├──────────────────────────────────────┤
│ │Hidrogen arseniat │
│ ├──────────────────────────────────────┤
│ │Mercur şi compuşi │
│ ├──────────────────────────────────────┤
│ │Monoxid de carbon │
│ ├──────────────────────────────────────┤
│ │Nitroderivaţi alifatici │
│ ├──────────────────────────────────────┤
│ │Nitro- şi cloronitroderivaţi aromatici│
│ ├──────────────────────────────────────┤
│ │Pentaboran │
│ ├──────────────────────────────────────┤
│ │Plumb şi compuşi │
│ ├──────────────────────────────────────┤
│ │Solvenţi organici (amestecuri) │
│ ├──────────────────────────────────────┤
│ │Staniu şi compuşi │
│ ├──────────────────────────────────────┤
│ │Tetrahidrofuran │
│ ├──────────────────────────────────────┤
│ │şi altele │
├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Paralizii │Compresii mecanice │
└───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘

Boli ale analizatorului vizual

┌─────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐
│ BOALA PROFESIONALĂ │ NOXĂ PROFESIONALĂ │
├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Alergeni şi iritanţi profesionali │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Radiaţii infraroşii │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────┤
│Conjunctivite │Radiaţii ionizante │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Virusuri, bacterii │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │şi altele │
├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Acid clorhidric │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Acid fluorhidric │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Amoniac │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Arsen şi compuşi │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Benzochinone │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Cianamidă calcică │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Clor │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Creozot │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Crezoli │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Dioxid de sulf │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Etilen-oxid (oxid de etilenă) │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Fenoli (fenol, pirocatechină, pirogalol, rezorcină şi │
│ │altele) │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Formiat de metil │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────┤
│Cheratite │Hidrochinona │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Hidrogen sulfurat │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Piridine │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Quinoleina │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Alergeni şi iritanţi profesionali │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Radiaţii infraroşii │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Radiaţii ionizante │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Radiaţii ultraviolete │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Seleniu │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Silicat de metil │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Streptococcus suis │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Sulfură de carbon │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Virusuri │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │şi altele │
├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Dinitrocrezol │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Dinitrofenol │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Etilen-oxid (oxid de etilenă) │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Laseri │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────┤
│Cataractă │Microunde │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Naftalină │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Radiaţii infraroşii │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Radiaţii ionizante şi altele │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Trinitrotoluen │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │şi altele │
├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Nistagmus │Iluminat inadecvat ´┐Żn mine │
├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Astenopie acomodativă│Suprasolicitări vizuale, ´┐Żn special ´┐Żn condiţii de │
│ │iluminat nefiziologice cantitativ şi calitativ │
├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Alcool alilic │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Alcool metilic (metanol) │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Arsen şi compuşi │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Hidrocarburi alifatice halogenate │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────┤
│Nevrită optică │Mercur │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Naftalină │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Nitro- şi aminoderivaţi aromatici │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Piridine │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Sulfură de carbon │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Taliu │
├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Bromura de metil (monobrommetan) │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Carbamaţi heterociclici anticolinesterazici │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Clorură de metil (monoclormetan) │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────┤
│Ambliopie │Compuşi organofosforici │
│Diplopie ├────────────────────────────────────────────────────────┤
│Amauroză │Fosfaţi, pirofosfaţi, tiofosfaţi, fosforamide │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Hidrogen fosforat (fosfină, trihidrură de fosfor) │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Monoxid de carbon │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Sulfură de carbon │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Taliu │
├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Uveită │Streptococ şi altele │
│Endoftalmie │ │
└─────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘

Boli ale analizatorului auditiv

┌────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ BOALA │ NOXĂ PROFESIONALĂ │
│PROFESIONALĂ│ │
├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Zgomot peste LMA │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Substanţe chimice ototoxice (arsen, bromură de metil, n-butil │
│ │alcool, compuşi organomercuriali, mangan, mercur, monoxid de │
│ │carbon, plumb, stiren, sulfură de carbon, toluen, tricloretilenă │
│ │şi altele) │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Hipoacuzie │Explozii cu afectarea timpanului │
│Surditate ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Perforaţii ale timpanului cu sc´┐Żntei sau metale topite │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Traumă barometrică │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Traumatisme cu interesarea urechii medii şi a timpanului │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Traumatisme cu interesarea st´┐Żncii temporale │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Curent electric │
└────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Boli ale aparatului cardio-vascular

┌───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│ BOALA PROFESIONALĂ │ NOXĂ PROFESIONALĂ │
├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ │Vibraţii cu acţiune la nivelul membrelor │
│ │superioare │
│Sindromul Raynaud ├──────────────────────────────────────────┤
│ │Clorură de vinil │
│ ├──────────────────────────────────────────┤
│ │Răşini epoxidice │
├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│Varice ale membrelor inferioare │Ortostatism prelungit static sau asociat │
│complicate cu tulburări trofice sau│cu manipulare de greutăţi │
│cu tromboflebite │ │
├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│Tromboflebita de efort a membrelor │Efort cu mişcări ample ale membrelor │
│superioare │superioare │
├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│Tromboflebita profundă a membrelor │Poziţie şez´┐Żndă prelungită la conducătorii│
│inferioare │profesionişti de vehicule şi utilaje │
└───────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘
   
             Boli ale aparatului respirator

┌──────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ BOALA │ NOXA PROFESIONALĂ │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Silicoză │Dioxid de siliciu liber cristalin │
│Silicotuberculoză │ │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Azbestoza │Azbest │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Pneumoconioza minerului la │Cărbune │
│cărbune │ │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Aluminoză pulmonară │Aluminiu │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Berilioză │Beriliu │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Antimoniu = stibiu (stibioză), bariu (baritoză), caolin │
│ │(caolinoză), fibre minerale artificiale, mică (micatoză), │
│Pneumoconioze cauzate de alte │nefelină - apatită, olivină (olivinoză), oxid de ceriu, oxizi │
│pulberi anorganice │de fier (sideroză), perlit, pulberi anorganice mixte, staniu │
│ │(stanoză), talc (talcoză), tantal, titan, tungsten, vanadiu, │
│ │wolfram, zirconiu şi altele │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Fibroză pulmonară │Ardezie │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Carburi metalice (frite) │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Clorură de vinil │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Medicamente (unele citostatice şi altele) │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Metale grele (cobalt şi altele) │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Radiaţii ionizante │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Substanţe chimice (gaze, fumuri şi vapori) - inclusiv gaze de │
│ │furnal, gaze de sudură şi altele │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Şisturi │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Uleiuri minerale │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │şi altele │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Afecţiuni pulmonare benigne: │ │
│pleurezie benignă, atelectazii│Azbest │
│rotunde, plăci pleurale │ │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Bisinoză │Bumbac, c´┐Żnepă, in, iuta, sisal, kapoca │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Acarieni │
│ │Actinomicete termofile │
│ │Aer condiţionat │
│ │Alge │
│ │Alginaţi │
│ │Amiodarona │
│ │Amoebe │
│ │Anhidride (ftalică, hexahidroftalică, himică, │
│ │tetracloroftalică, tetrahidroftalică, trimelitică şi altele) │
│ │Antigene animale (inclusiv din dejecţii) │
│ │Artropode │
│ │Aur (sărurile de aur) │
│ │Bacterii aeropurtate │
│ │Bagasa │
│ │Blănuri │
│ │Br´┐Żnzeturi │
│ │Bumbac │
│ │Cafea verde (pulbere) │
│ │Carmin (pigment din gărgăriţe) │
│ │Ceai (pulbere) │
│ │Cereale (gr´┐Żu, orz, secară şi altele) │
│ │Compost │
│ │Enzime din detergenţi │
│ │Făină │
│ │F´┐Żn (´┐Żn special mucegăit) │
│ │Fungi (comestibili şi microscopici) │
│ │Hamei │
│ │H´┐Żrtie (pastă) │
│ │Hipofiză (pulbere) │
│Bronhoalveolita alergică │Izocianaţi │
│extrinsecă (pneumonia prin │Lemn (pulberi) │
│hipersensibilizare) │Malţ │
│ │Mumii (´┐Żnvelişurile lor textile) │
│ │Neghina sorgului │
│ │Nucă de cocos │
│ │Paprika │
│ │Peşte (făină de peşte) │
│ │Piretroide │
│ │Plută │
│ │Procarbazina │
│ │Răşini epoxidice │
│ │Reactivul Paulis │
│ │Sisal │
│ │Soia (coajă) │
│ │Trestie de zahăr │
│ │Tutun │
│ │Uleiuri de răcire │
│ │Variola (cruste variolice) │
│ │şi altele │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Sindromul toxic al pulberilor │Pulberi organice │
│organice (boala de siloz ş.a.)│ │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│BPOC │Pulberi organice şi anorganice, gaze, fumuri şi vapori │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Rinite │Alergeni şi iritanţi profesionali │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Acid clorhidric │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Acid fluorhidric │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Arsen şi compuşi │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Ulcer nazal şi/sau perforaţia │Clorură de potasiu │
│septului nazal ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Clorură de sodiu │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Crom şi compuşi │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Lemn (pulberi) │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │şi altele │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Laringita │Alergeni şi iritanţi profesionali │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Suprasolicitare vocală profesională cronică │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Noduli ai corzilor vocale │Suprasolicitare vocală profesională cronică │
│("nodulii c´┐Żntăreţilor") │ │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Iritaţia şi inflamaţia acută │ │
│şi cronică a căilor aeriene │Substanţe chimice (gaze, fumuri şi vapori) │
│superioare │ │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│RADS (Reactive airways │ │
│dysfunction syndrome = │Substanţe chimice (gaze, fumuri şi vapori) │
│Sindrom reactiv de căi │ │
│aeriene) │ │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Astm bronşic alergic şi astm │Alergeni şi iritanţi respiratori profesionali │
│bronşic non-alergic (iritativ)│ │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Azbest │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Bioxid de siliciu liber cristalin │
│Bronşită acută şi cronică ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Pulberi organice │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Substanţe chimice (gaze, fumuri şi vapori) │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Pneumopatia cauzată de sisteme│Agenţi vehiculaţi prin sistemele de aer condiţionat şi de │
│de aer condiţionat şi de │umidifiere a aerului │
│umidifiere a aerului │ │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Pneumonia chimică │Substanţe chimice (gaze, fumuri şi vapori), uleiuri minerale │
│ │(pneumonia lipoidică), zinc şi alte metale (febră de fum) │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Edem pulmonar acut │Substanţe chimice (gaze, fumuri şi vapori) │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Emfizem pulmonar │Efort respirator cronic (la suflători) │
└──────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┘

Bolile ficatului

┌────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ BOALA │ NOXĂ PROFESIONALĂ │
├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Substanţe chimice hepatotoxice: arsen şi compuşi, brombenzen, clorură de│
│Hepatite toxice │vinil, crezoli, dinoseb, dinoterbe, eter clormetilic, eter dicloretilic,│
│ │etilenclorhidrină, fenoli, halotan, hidrocarburi alifatice halogenate, │
│ │ioxinil, nitro- şi cloronitroderivaţi aromatici şi altele │
├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Amoebe │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Brucella │
│Hepatite infecţioase├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Rickettsii (Febra Q) │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Virusuri hepatitice │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │şi altele │
└────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Boli ale pielii şi ţesutului subcutanat

┌─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ BOALĂ │ NOXĂ PROFESIONALĂ │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Dermatită alergică de contact: │Antigene animale şi vegetale, adezivi, biocide, cauciuc, │
│a) - eczemă alergică de contact │coloranţi, cosmetice, detergenţi, esenţe aromate, │
│ │explozivi, fotoprotectoare, gaze de luptă, medicamente │
│ │(unele anestezice de contact, antibiotice, antifungice │
│ │imidazolice, chinina, corticoizi, nitrofurazona, sulfamide │
│ │şi altele), metale şi compuşii lor, răşini naturale şi │
│ │sintetice (monomeri), revelatori fotografici, solvenţi │
│ │organici, substanţe de contrast, substanţe de curăţat, │
│ │uleiuri de răcire şi altele │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│b) - eczemă fotoalergică de │Fotoalergeni │
│ contact │ │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Insectofuncigide arsenicale şi mercuriale │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Tricloretilena │
│c) - eritrodermie ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Tetracloretilena │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │şi altele │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│d) - dermatită de contact la │Proteine vegetale şi animale │
│ proteine │ │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│e) - eritem polimorf │Alergeni ce induc eritem polimorf │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│f) - erupţie lichenoidă │Alergeni ce induc erupţii lichenoide │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│g) - dermatită limfomatoidă │Alergeni ce induc dermatită limfomatoidă │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Adjuvanţi ai cauciucului, balsamul de Peru, coloranţi (de │
│ │tipul Disperse şi Basic, parafenilendiamina şi derivaţi │
│ │şi altele), cumarine, dimetilol-dihidroxi-etilenuree, │
│h) - dermatită purpurică │dimetilol-dihidroxi-propilenuree, dimetilol-propilenuree, │
│ de contact │fibre de sticlă, l´┐Żnă, medicamente (aprotinina, │
│ (purpură alergică de │chinidina, flavonoide, mefenazina, peroxidul de benzoil │
│ contact) │şi altele), plante (muşchii de copac, păst´┐Żrnac, sumac şi │
│ │altele), răşini melamin-formaldehidice, răşini │
│ │ureo-formaldehidice, sulfura de carbon, │
│ │tetrametilol-acetilendiuree şi altele │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│i) - dermatită de contact │Alergeni ce induc dermatită de contact sistemică │
│ sistemică │ │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Dermatită ortoergică de contact: │Pulberi anorganice (de ciment, metalice, minerale, vată de │
│a) - dermatită de uzură │sticlă, zgură şi altele), pulberi organice (lemn şi │
│ │altele), microtraumatisme repetate şi altele │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│b) - dermatită iritativă │Detergenţi, produse petroliere, reactivi chimici, │
│ (propriu-zisă) │săpunuri, solvenţi organici, uleiuri şi lubrefianţi, │
│ │umezeală ("eczema menajeră") şi altele │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Acizi şi baze tari (caustici) │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Alumino-silicaţii de calciu (ciment) │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│c) - dermatită caustică (arsură │Arsen şi compuşi │
│ chimică) ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Fosfor şi compuşi │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Var nestins (oxid de calciu) │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │şi altele │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│d) - dermatită fototoxică de │Substanţe fototoxice │
│ contact │ │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Dermatită de contact mixtă │Alergeni şi iritanţi cutanaţi │
│(alergică şi iritativă) │ │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Alergeni ce induc urticarie │
│Urticarie, angioedem (edem ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Quincke), şoc anafilactic │Presiune cutanată, spectrul solar (radiaţii infraroşii, │
│ │vizibile şi ultraviolete), temperaturi extreme, vibraţii │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Radiodermită │Radiaţii ionizante │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Acnee profesională │Compuşi halogenaţi, gudron de huilă, produse petroliere, │
│ │uleiuri minerale şi altele │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Hexaclorbenzen │
│Porfirie cutanată tardivă (tarda)├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │şi altele │
└─────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

Boli ale sistemului musculo-scheletal şi ale ţesutului conjunctiv

┌─────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ BOALĂ │ NOXĂ PROFESIONALĂ │
├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Bursite │Manipulare de greutăţi │
├─────────────────────────┤ │
│Epicondilite │Mişcări repetitive │
├─────────────────────────┤ │
│Sinovite │Microtraumatisme repetate │
├─────────────────────────┤ │
│Tendinite │Poziţii extreme, forţate (vicioase) prelungite sau violente, cu │
├─────────────────────────┤suprasolicitarea şi traumatizarea articulaţiilor: supra´┐Żncordări, │
│Tenosinovite │presiuni, torsiuni, tracţiuni │
├─────────────────────────┤ │
│Leziuni de menisc │ │
├─────────────────────────┤ │
│Artroze │Vibraţii │
├─────────────────────────┤ │
│Periartrite │ │
├─────────────────────────┤ │
│Deformări ale │ │
│coloanei vertebrale │ │
├─────────────────────────┤ │
│Discopatii, inclusiv │ │
│hernia de disc │ │
├─────────────────────────┤ │
│Fracturi osoase │ │
└─────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   
             Boli ale aparatului excretor

┌───────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│ BOALĂ PROFESIONALĂ │ NOXĂ PROFESIONALĂ │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│ │Acrilonitril │
│ ├──────────────────────────────────────────────────┤
│ │Aldrin │
│ ├──────────────────────────────────────────────────┤
│ │Benzochinone │
│ ├──────────────────────────────────────────────────┤
│ │Butil-toluen terţiar │
│ ├──────────────────────────────────────────────────┤
│ │Clor │
│ ├──────────────────────────────────────────────────┤
│ │Crezoli │
│ ├──────────────────────────────────────────────────┤
│ │Cumen │
│ ├──────────────────────────────────────────────────┤
│ │N,N-Dimetilformamida │
│ ├──────────────────────────────────────────────────┤
│ │Dimetilsulfat │
│ ├──────────────────────────────────────────────────┤
│ │Dioxan │
│ ├──────────────────────────────────────────────────┤
│ │Eter etilic │
│ ├──────────────────────────────────────────────────┤
│ │Eteri de glicoli │
│ ├──────────────────────────────────────────────────┤
│ │Etil-benzen │
│ ├──────────────────────────────────────────────────┤
│ │Etilenclorhidrina │
│ ├──────────────────────────────────────────────────┤
│ │Etilenglicol şi derivaţi │
│ ├──────────────────────────────────────────────────┤
│Nefropatie toxică │Fenoli şi derivaţii lor halogenaţi şi nitraţi │
│ ├──────────────────────────────────────────────────┤
│ │Fosfor şi compuşi │
│ ├──────────────────────────────────────────────────┤
│ │beta-Propiolactona │
│ ├──────────────────────────────────────────────────┤
│ │Hidrazine │
│ ├──────────────────────────────────────────────────┤
│ │Hidrocarburi halogenate alifatice │
│ ├──────────────────────────────────────────────────┤
│ │Hidrogen arseniat │
│ ├──────────────────────────────────────────────────┤
│ │Metale grele şi compuşi (cadmiu, crom, mercur, │
│ │plumb, vanadiu şi altele) │
│ ├──────────────────────────────────────────────────┤
│ │Nitro- şi cloronitroderivaţi aromatici │
│ ├──────────────────────────────────────────────────┤
│ │Paraquat (Dipiridillium) │
│ ├──────────────────────────────────────────────────┤
│ │Piridine │
│ ├──────────────────────────────────────────────────┤
│ │Pirogalol │
│ ├──────────────────────────────────────────────────┤
│ │Silicat de metil şi de etil │
│ ├──────────────────────────────────────────────────┤
│ │Stiren │
│ ├──────────────────────────────────────────────────┤
│ │Tetralină (tetrahidronaftalină) │
│ ├──────────────────────────────────────────────────┤
│ │Triazine │
│ ├──────────────────────────────────────────────────┤
│ │şi altele │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│ │Brucella │
│ ├──────────────────────────────────────────────────┤
│ │Hantavirus │
│ ├──────────────────────────────────────────────────┤
│Nefropatie infecţioasă │Mycobacterium tuberculosis │
│ ├──────────────────────────────────────────────────┤
│ │Streptococ beta-hemolitic din grupul A │
│ ├──────────────────────────────────────────────────┤
│ │şi altele │
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘
   
    Boli profesionale cauzate de expunerea la agenţi fizici neclasificate anterior

┌─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│ BOALĂ │ NOXĂ PROFESIONALĂ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│Colaps caloric, crampe calorice, şoc caloric │Microclimat cald │
├─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│Hipotermie, degerături │Microclimat rece │
├─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│´┐Żmbolnăviri datorate compresiunilor sau │Presiuni atmosferice crescute (hiperbarism) sau│
│decompresiunilor │scăzute (hipobarism) │
├─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│Boală de vibraţii: │Vibraţii │
│- Sindrom osteo-musculo-articular │ │
│- Sindrom digestiv │ │
│- Sindromul Raynaud │ │
│- Sindrom neurologic │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│Boală de iradiere (sindrom acut de iradiere) │Radiaţii ionizante │
├─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│Sindroame neuro-cardio-vasculare şi endocrine│C´┐Żmpuri electrice şi magnetice │
│ ├───────────────────────────────────────────────┤
│ │Radiaţii electromagnetice neionizante din banda│
│ │microunde şi radiofrecvenţă │
└─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘

Boli infecţioase şi parazitare

┌──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│ BOALĂ │ NOXĂ PROFESIONALĂ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Tuberculoză │Mycobacterium tuberculosis (uman │
│ │şi animal) │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Hepatită A, B, C, E │Virus hepatitic A, B, C, E │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Leptospiroză │Leptospira │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Bruceloză │Brucella │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Tetanos │Clostridium tetani │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Boli infecţioase şi parazitare, inclusiv tropicale, pentru│Agenţi biologici │
│care riscul de infectare a fost evaluat │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘

Intoxicaţii acute, subacute şi cronice profesionale şi consecinţele lor

┌──────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ BOALĂ │ NOXĂ PROFESIONALĂ │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Intoxicaţii acute, subacute şi│Acid azotic │
│cronice profesionale şi ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│consecinţele lor │Acid cianhidric │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Acid sulfuric │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Acizi organici │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Acrilonitril │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Alcool butilic (Butanol) │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Alcool izopropilic (Izopropanol) │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Alcool metilic (Metanol) │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Amine alifatice │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Amine alifatice halogenate │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Amoniac │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Antimoniu (stibiu) şi compuşi │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Antracen │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Arsen şi compuşi │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Benzen sau omologi ai acestuia (omologii benzenului sunt │
│ │definiţi prin formula: CnH2n-6) │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Benzochinone │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Beriliu şi compuşi │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Bitum │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Brom │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1,4-Butandiol │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Cadmiu şi compuşi │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Carbazol şi compuşi │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Cetone: acetona, cloracetona, bromacetona, │
│ │hexafluoracetona, metil etil cetona, metil n-butil cetona, │
│ │metil izobutil cetona, diacetona alcool, oxid metil │
│ │izoftalic, 2-metilciclohexanona │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Cianuri şi compuşi │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Clor │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Crom şi compuşi │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Derivaţi halogenaţi, fenolici, nitriţi, nitraţi sau sulfonaţi │
│ │ai hidrazinelor │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Dietilen glicol │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Disulfură de carbon │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Esteri organofosforici │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Esterii acidului azotic │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Eteri: metil eter, etil eter, izopropil eter, vinil eter, │
│ │diclorizopropil eter, guaiacol, metil eter şi etil eter ai │
│ │etilenglicolului │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Etilen glicol │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Fenoli halogenaţi │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Fenoli sau omologi │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Fluor şi compuşi │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Formaldehidă │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Fosfor şi compuşi │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Fosgen (Oxiclorură de carbon) │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Funingine, negru de fum │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Gaz, petrol lampant │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Gudroane │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Hidrazine │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Hidrocarburi alifatice derivate din benzină (solvent nafta) │
│ │sau petrol │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Hidrocarburi alifatice halogenate │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Hidrocarburi aromatice (inclusiv policiclice = HPA) │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Hidrocarburi aromatice halogenate │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Hidrogen sulfurat │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Iod │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Izocianaţi │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Mangan şi compuşi │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Mercur şi compuşi │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Monoxid de carbon │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Naftalen (naftalină) sau omologi ai ei (omologul ei este │
│ │definit prin formula: CnH2n-12) │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Naftoli halogenaţi │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Naftoli sau omologi │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Nichel şi compuşi │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Nitro- şi aminoderivaţi aromatici │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Nitroderivaţi ai glicolilor şi ai glicerolului │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Nitroderivaţi alifatici │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Nitrofenoli şi omologi │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Oxizi alchilarilici halogenaţi │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Oxizi de azot │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Oxizi de sulf │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Parafină │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Plumb şi compuşi │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Produse petroliere │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Produşi de distilare a cărbunelui │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Smoală │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Sulfonaţi alchilarilici halogenaţi │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Uleiuri minerale │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Vanadiu şi compuşi │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Vinilbenzen şi divinilbenzen │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │şi altele │
└──────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┘
    LISTĂ SUPLIMENTARĂ
Alţi factori profesionali consideraţi posibil nocivi
   
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Anhidride aromatice şi compuşi │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Argint │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Ciocolată, zahăr şi făină - cauz´┐Żnd carii dentare │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Decalină │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Difenil │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Difenil oxid │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Fibre minerale │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Fibre sintetice │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Magneziu │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Mercaptani │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Metacrilonitril │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Ozon │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Platină │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Sidef │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Terpene │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Thiopene │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Tioalcooli │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Tioeteri │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Tiofenoli │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    Notă:
    Tabelul cu bolile profesionale cu declarare obligatorie va fi revizuit periodic şi va răm´┐Żne deschis şi pentru alte boli pentru care se face dovada relaţiei noxă/suprasolicitare profesională - boală profesională.

   ANEXA Nr. 23
la normele metodologice

    TABEL CU BOLILE LEGATE DE PROFESIUNE
   
┌──────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│ BOALĂ LEGATĂ DE PROFESIUNE │ FACTORI PROFESIONALI CAUZALI │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│Hipertensiune arterială │Zgomot, vibraţii, temperatură şi radiaţii calorice│
│ │crescute, suprasolicitare neuropsihică şi altele │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│Boală cardiacă ischemică │Suprasolicitări fizice şi neuropsihice crescute şi│
│ │altele │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│Afecţiuni respiratorii cronice nespecifice│Pulberi, gaze iritante şi altele │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│Afecţiuni digestive │Temperatură crescută, zgomot, noxe chimice şi │
│ │altele │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│Afecţiuni osteo-musculo-articulare │Microclimat nefavorabil, vibraţii, efort fizic │
│(lombalgii, cervico-scapulalgii şi altele)│crescut, postură incomodă, efect traumatic mecanic│
│ │şi altele │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│Nevroze şi alte afecţiuni neuropsihice │Zgomot, vibraţii, noxe chimice, suprasolicitare │
│ │neuropsihică şi altele │
└──────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘
   ANEXA Nr. 24
la normele metodologice

    Denumirea solicitantului: ____________________________________
    Adresa: ______________________________________________________
    Localitate: __________________________________________________
    Judeţ: _______________________________________________________
    Cod poştal: __________________________________________________
    Telefon/fax: _________________________________________________
    Nr. de ´┐Żnregistrare ´┐Żn Registrul comerţului: _________________
    Cod unic de ´┐Żnregistrare (CUI): ______________________________

    Nr.______/__________1)

    Către,
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei

    Direcţia de muncă, solidaritate socială şi familie ______________2)

    Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie
şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi
instruire ´┐Żn domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă

    Prin prezenta solicit avizul pentru documentaţia cu caracter tehnic de informare şi instruire ´┐Żn domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă, cu următoarele elemente de identificare:
    Tipul documentaţiei: _________________________
    Titlul documentaţiei: ________________________
    Pentru aceasta prezint spre analiza Comisiei de abilitare şi avizare, ´┐Żn conformitate cu prevederile art. 187 din Normele metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă nr. 319/2006, următoarele documente3):
    -
    -
    -

    Solicitant4),
    ___________
   1) Se va completa numărul de ´┐Żnregistrare la solicitant.
   2) Se va completa denumirea Direcţiei de muncă, solidaritate socială şi familie pe a cărei rază teritorială ´┐Żşi are sediul solicitantul.
   3) Se vor preciza documentele care compun dosarul ce ´┐Żnsoţeşte cererea.
   4) Se va specifica funcţia, numele şi prenumele reprezentantului legal al solicitantului şi va purta semnătură şi ştampilă.

   ANEXA Nr. 25
la normele metodologice

   
Aviz
IMAGINE


    Se avizează documentaţia cu caracter tehnic de informare şi instruire ´┐Żn domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă, ´┐Żnregistrată la Direcţia de muncă, solidaritate socială şi familie cu nr. .......... din data ................., cu următoarele elemente de identificare:

    Tipul documentaţiei: ________________________
    Titlul documentaţiei: _____________________1)
    Titularul avizului: _______________________2)

    Prezentul aviz este emis ´┐Żn temeiul art. 45 alin. (2) lit. j) din Legea securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă nr. 319/2006.

    PREŞEDINTE
    ___________
   1) ´┐Żn situaţia ´┐Żn care documentaţia cuprinde mai multe tipuri cu acelaşi titlu sau mai multe titluri din acelaşi tip se va completa "conform anexei care face parte integrantă din prezentul aviz".
   2) Se va completa: numele titularului, adresa, cod poştal, telefon, fax (e-mail, pagina web, dacă este cazul).

    Verso

    Aviz

   ANEXĂ
  la avizul nr. _______ din ____________
Titular: __________________

    Tipul/titlul1) documentaţiei:
   1. ...............................................
   2. ...............................................
   3. ...............................................
   4. ...............................................
   5. ...............................................
   6. ...............................................
   7. ...............................................
   8. ...............................................
   9. ...............................................
   10. ..............................................

    PREŞEDINTE
Comisie de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie
şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi
instruire ´┐Żn domeniul securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă
    ___________
   1) Se va preciza tipul sau titlul, după caz.

   ANEXA Nr. 26
la normele metodologice

   
Decizie
IMAGINE


    ´┐Żn urma analizei documentaţiei, ´┐Żnregistrată la Direcţia de muncă, solidaritate socială şi familie cu nr. ......... din data ....................., cu următoarele elemente de identificare:
   - Tipul documentaţiei: _______________________
   - Titlul documentaţiei: ______________________
   - Solicitantul avizului: _____________________
    au rezultat următoarele neconformităţi cu cerinţele generale şi specifice prevăzute la art. 178-192 din Normele metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii ´┐Żn muncă nr. 319/2006:
   - ..........................................................................
   - ..........................................................................
   - ..........................................................................
    Ca urmare, Comisia decide respingerea solicitării de acordare a avizului şi restituirea documentaţiei.

    PREŞEDINTE

[sus]


AGENTIA EUROPEANA PENTRU SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA