Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca

Legatura ta catre Securitate si Sanatate in Munca

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii          ROMANIA          Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca
Noutati pe Site | Harta Site | Sugestii | Ajutor | Traduceri Tipareste aceasta pagina
Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca


Legislatie->Ordonante si Hotarari...->Ordonante de Guvern->Ordonanta de urgenta nr. 107...

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 107/24.10.2003
pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 747 din 26/10/2003


În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I. - Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 454 din 27 iunie 2002, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1. - Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale reprezinta o asigurare de persoane, face parte din sistemul de asigurari sociale, este garantata de stat si cuprinde raporturi specifice prin care se asigura protectia sociala a salariatilor împotriva diminuarii sau pierderii capacitatii de munca si decesului acestora ca urmare a accidentelor de munca si a bolilor profesionale."

2. Litera c) a articolului 3 va avea urmatorul cuprins:
"c) constituirea resurselor de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale din contributii diferentiate în functie de risc, suportate de angajatori sau de persoanele fizice care încheie asigurare, potrivit prevederilor prezentei legi;"

3. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5. - (1) Sunt asigurate obligatoriu prin efectul prezentei legi:
a) persoanele care desfasoara activitati pe baza unui contract individual de munca, indiferent de durata acestuia, precum si functionarii publici;
b) persoanele care îsi desfasoara activitatea în functii elective sau care sunt numite în cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, în conditiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevazute la lit. a);
c) somerii, pe toata durata efectuarii practicii profesionale în cadrul cursurilor organizate potrivit legii;
d) ucenicii, elevii si studentii, pe toata durata efectuarii practicii profesionale.
(2) Prevederile prezentei legi nu se aplica personalului militar si civil angajat pe baza de contract si personalului asigurat în sistemul propriu al Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Paza, Serviciului de Telecomunicatii Speciale, precum si celui din structurile militarizate ale Ministerului Justitiei."

[sus]

4. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6. - (1) Se pot asigura în conditiile prezentei legi, pe baza de contract individual de asigurare, persoanele care se afla în una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:
a) asociat unic, asociati, comanditari sau actionari;
b) comanditati, administratori sau manageri;
c) membri ai asociatiei familiale;
d) persoane autorizate sa desfasoare activitati independente;
e) persoane angajate în institutii internationale;
f) proprietari de bunuri si/sau arendasi de suprafete agricole si forestiere;
g) persoane care desfasoara activitati agricole în cadrul gospodariilor individuale sau activitati private în domeniul forestier;
h) membri ai societatilor agricole sau ai altor forme de asociere din agricultura;
i) alte persoane interesate, care îsi desfasoara activitatea pe baza altor raporturi juridice decat cele mentionate anterior.
(2) Continutul contractului individual de asigurare se stabileste în normele metodologice de aplicare a prezentei legi."

5. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8. - (1) Are calitatea de asigurator, potrivit prezentei legi, Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, denumita în continuare CNPAS.
(2) Atributiile specifice de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se exercita de casele teritoriale de pensii.
(3) Atributiile specifice de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, în calitate de prestatori de servicii, pot fi realizate, în conditiile prezentei legi, si de asociatii profesionale de asigurare, constituite în acest scop pe sectoare de activitate ale economiei nationale.
(4) Asociatiile profesionale de asigurare functioneaza pe baza de statut propriu, cu respectarea prevederilor prezentei legi si ale Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare."

6. Alineatul 2 al articolului 9 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Calitatea de asigurat se dobandeste, iar raporturile de asigurare se stabilesc la data: încheierii contractului individual de munca, stabilirii raporturilor de serviciu în cazul functionarilor publici, validarii mandatului pentru persoanele care desfasoara activitati în functii elective, numirii în cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, depunerii adeziunii în cazul membrilor cooperatori, începerii practicii profesionale pentru someri, ucenici, elevi si studenti sau încheierii contractului individual de asigurare, dupa caz."

7. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10. - (1) În vederea încheierii asigurarii pentru accidente de munca si boli profesionale si a stabilirii cotei contributiei datorate, angajatorul are obligatia de a comunica asiguratorului, printr-o declaratie pe propria raspundere, domeniul de activitate conform Clasificarii Activitatilor din Economia Nationala - CAEN, numarul de angajati, fondul de salarii, precum si orice alte informatii solicitate în acest scop.
(2) Modelul si continutul declaratiei prevazute la alin. (1) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(3) Declaratia se depune la sediul asiguratorului, în termen de 30 de zile de la data dobandirii personalitatii juridice sau a începerii raporturilor de munca ori de serviciu între parti, dupa caz.
(4) În cazul modificarii uneia sau mai multor informatii din declaratia prevazuta la alin. (1), angajatorul are obligatia sa anunte asiguratorul în termen de 15 zile."

8. Articolul 11 se abroga.

[sus]

9. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12. - Persoana asigurata potrivit art. 6, o data cu încheierea contractului individual de asigurare, are obligatia de a depune o declaratie de venituri si de a comunica, în termen de 15 zile, asiguratorului orice modificare intervenita cu privire la situatia si statutul ei."

10. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14. - În cazul în care din culpa angajatorului sau a persoanei asigurate nu s-a platit contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, costul prestatiilor si al serviciilor de asigurare prevazute de prezenta lege se suporta de angajator sau de persoana asigurata."

11. Alineatul (1) al articolului 15 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 15. - (1) În cazul bolilor profesionale, declarate în conditiile legii, în timpul activitatii profesionale, dreptul la prestatiile si serviciile de asigurare se mentine si ulterior încetarii raporturilor de munca/serviciu si a contractelor individuale de asigurare."

12. Litera d) a articolului 19 va avea urmatorul cuprins:
"d) indemnizatie pentru trecerea temporara în alt loc de munca si indemnizatie pentru reducerea timpului de munca;"

13. Alineatele (1)-(3) ale articolului 20 vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 20. - (1) Baza de calcul al indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca sau pentru reducerea timpului de munca se calculeaza ca medie a veniturilor salariale brute realizate de catre salariat în ultimele 6 luni anterioare manifestarii riscului, respectiv a veniturilor stipulate în contractele individuale de asigurare, pe baza carora s-a stabilit contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
(2) În cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, baza de calcul al indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca sau pentru reducerea timpului de munca o constituie venitul salarial brut din ultima luna de activitate, respectiv venitul stipulat în contractul individual de asigurare, pe baza caruia s-a stabilit contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
(3) Pentru calculul indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca sau pentru reducerea timpului de munca se utilizeaza numarul de zile lucratoare din luna în care se acorda concediul medical sau, dupa caz, se solicita alte drepturi de asigurari sociale."

14. Alineatul (2) al articolului 22 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Contravaloarea biletelor pentru tratament balnear prescris de medicul asiguratorului celor care se afla în incapacitate temporara de munca, ca urmare în exclusivitate a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, se suporta integral din contributiile de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale."

15. Alineatul (1) al articolului 25 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 25. - (1) Pentru reabilitarea medicala si recuperarea capacitatii de munca asiguratii beneficiaza de programe individuale de recuperare, stabilite de medicul specialist al asiguratorului, în functie de natura si de diagnosticul bolii."

[sus]

16. Alineatul (2) al articolului 26 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Dreptul la prestatii si servicii pentru reabilitarea medicala si recuperarea capacitatii de munca se suspenda în cazul în care asiguratii nu urmeaza sau nu respecta programul individual de recuperare."

17. Articolul 28 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 28. - (1) Unitatile prestatoare de servicii medicale se stabilesc de asigurator, care încheie cu acestea contracte de prestari de servicii medicale pentru reabilitarea medicala si recuperarea capacitatii de munca a asiguratilor care au suferit accidente de munca si boli profesionale.
(2) Tarifele pentru prestarea serviciilor medicale se stabilesc între partile contractante, pe baza prevederilor existente în contractele-cadru din sistemul asigurarilor sociale de sanatate."

18. Articolul 34 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 34. - (1) Cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca reprezinta 80% din media veniturilor salariale brute realizate în ultimele 6 luni.
(2) În cazul asiguratilor prevazuti la art. 6, cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca reprezinta 80% din media venitului lunar asigurat din ultimele 6 luni."

19. Articolul 35 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 35. - Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca în cazul accidentului de munca sau al bolii profesionale se suporta în primele 3 zile de incapacitate de catre angajator, iar din a 4-a zi de incapacitate, din contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale."

20. Alineatul (3) al articolului 37 va avea urmatorul cuprins:
"(3) Prelungirea concediului medical peste 180 de zile se face pentru cel mult 90 de zile, în functie de evolutia cazului si de rezultatele actiunilor de recuperare, conform procedurilor stabilite de CNPAS."

21. Articolul 39 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 39. - În situatia în care medicul expert al asigurarilor sociale din sistemul public de pensii decide încadrarea într-un grad de invaliditate, indemnizatia se va acorda pana la sfarsitul lunii urmatoare celei în care s-a dat avizul de pensionare, fara a se depasi durata maxima de acordare a concediului medical, prevazuta la art. 37."

22. Denumirea sectiunii a 4-a a capitolului IV va avea urmatorul cuprins:

"Indemnizatia pentru trecerea temporara în alt loc de munca
si indemnizatia pentru reducerea timpului de munca"

[sus]

23. Articolul 45 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 45. - (1) Compensatia pentru atingerea integritatii reprezinta o suma fixa în bani si se acorda integral, o singura data, fara a afecta celelalte drepturi sau indemnizatii la care este îndreptatit asiguratul, si nu este luata în baza de calcul pentru determinarea acestor drepturi.
(2) Cuantumul compensatiei pentru atingerea integritatii se stabileste în functie de gravitatea leziunii, în limita unui plafon maxim de 12 salarii medii brute pe economie, comunicate de Institutul National de Statistica.
(3) Criteriile si grilele pe baza carora se acorda compensatia pentru atingerea integritatii se stabilesc de catre CNPAS prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi."

24. Articolul 46 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 46. - (1) În cazul decesului asiguratului, ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, beneficiaza de despagubire în caz de deces o singura persoana, care poate fi, dupa caz: sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul, mostenitorul, în conditiile dreptului comun, sau, în lipsa acesteia, persoana care dovedeste ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces.
(2) Cuantumul despagubirii în caz de deces este de 4 salarii medii brute pe economie, comunicate de Institutul National de Statistica."

25. Articolul 47 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 47. - Cererea pentru obtinerea despagubirii în caz de deces se depune la sediul asiguratorului, însotita de actele din care rezulta dreptul solicitantului, potrivit prezentei legi."

26. Articolul 49 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 49. - Plata despagubirii în caz de deces se face în termen de 15 zile de la data comunicarii deciziei prevazute la art. 48."

27. Articolul 52 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 52. - (1) Daca în urma controalelor medicale periodice personalul din structurile de medicina muncii, care asigura servicii medicale angajatorului, constata ca exista riscul unei îmbolnaviri profesionale, acesta are obligatia de a semnala de îndata cazul asiguratorului.
(2) Declararea bolilor profesionale se realizeaza conform prevederilor Legii protectiei muncii nr. 90/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, iar un exemplar din formularul de declarare a bolii respective va fi înaintat CNPAS de catre autoritatea competenta."

28. Articolul 53 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 53. - (1) Pentru constatarea cazului asigurat si stabilirea drepturilor de asigurare, asiguratorul are acces si recurge la procesul-verbal de cercetare întocmit, potrivit legii, de autoritatea competenta care efectueaza cercetarea accidentelor soldate cu incapacitate temporara de munca, invaliditate si deces.
(2) Asiguratorul verifica si decide asupra modalitatii în care a fost efectuata cercetarea accidentului care a determinat incapacitatea temporara de munca.
(3) În scopul realizarii atributiilor prevazute la alin. (2) asiguratorul poate participa direct la cercetarea accidentului sau poate efectua o ancheta proprie, dupa caz."

29. Dupa articolul 54 se introduce un nou articol, articolul 541, cu urmatorul cuprins:
"Art. 541. - Pana la stabilirea caracterului de munca al accidentului sau caracterului profesional al bolii, conform documentelor prevazute la art. 54, contravaloarea serviciilor medicale acordate va fi suportata din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, urmand ca decontarea sa se realizeze ulterior din contributiile de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, dupa caz."

[sus]

30. Articolul 60 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 60. - Angajatii au dreptul, fara ca acest lucru sa atraga consecinte asupra lor, de a sesiza Inspectia Muncii, asiguratorul sau comitetele de sanatate si securitate în munca asupra neluarii de catre angajator a unor masuri de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale."

31. Articolul 62 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 62. - Asiguratorul coordoneaza activitatea de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale la nivel national si realizeaza obiectivele de prevenire prin servicii proprii, cu personal specializat sau cu persoane fizice/juridice abilitate conform legii."

32. Articolul 63 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 63. - Personalul tehnic al asiguratorului, care desfasoara activitati de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale, precum si personalul medical specializat în medicina muncii au urmatoarele atributii:
a) acorda consultanta si asistenta tehnica si medicala de medicina muncii cu privire la masurile si mijloacele de prevenire;
b) initiaza elaborarea de studii si analize si asigura documentatia privind riscurile si conditiile de munca din unitati, în vederea fundamentarii unor masuri de prevenire;
c) propun finantarea unor proiecte sau programe de cercetare pentru fundamentarea stiintifica a masurilor de prevenire necesare;
d) elaboreaza si propun angajatorilor instructiuni de prevenire si proceduri de lucru specifice unor locuri de munca;
e) verifica modalitatea de efectuare a cercetarii accidentelor de munca ce au avut ca urmare incapacitatea temporara de munca;
f) controleaza aplicarea si respectarea masurilor de prevenire convenite cu angajatorii;
g) elaboreaza si propun forme si mijloace de educare si informare în masa pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
h) tin evidenta accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
i) propun asiguratorului majorari sau reduceri ale contributiei pentru stimularea activitatii de prevenire;
j) acolo unde este cazul, pot propune asiguratorului încheierea unor contracte cu angajatorii, în scopul îmbunatatirii activitatii de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale."

33. Articolul 68 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 68. - CNPAS administreaza, gestioneaza, coordoneaza si controleaza întreaga activitate de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale."

34. Articolul 69 se abroga.
35. Articolul 70 se abroga.
36. Articolul 71 se abroga.

37. Articolul 72 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 72. - În vederea realizarii activitatii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, CNPAS are, în principal, urmatoarele atributii:
a) coordoneaza si controleaza activitatea în acest domeniu, desfasurata de casele teritoriale de pensii;
b) poate cofinanta programe si proiecte de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
c) aplica masuri pentru îmbunatatirea serviciilor si prestatiilor de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;
d) elaboreaza criteriile si metodologia care stau la baza calculului contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;
e) îndruma si controleaza activitatea de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
f) controleaza modul de acordare a prestatiilor si serviciilor de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, prevazute de prezenta lege;
g) controleaza modul de acordare a stimulentelor pentru încurajarea aplicarii masurilor de prevenire si reducere a nivelului de risc, stabilit prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi;
h) poate organiza la nivel national, la propunerea caselor teritoriale de pensii sau a asociatiilor profesionale de asigurare, activitatea de recuperare functionala, protezare, reorientare si reconversie, în vederea reintegrarii profesionale pentru persoanele care au suferit accidente de munca si boli profesionale;
i) organizeaza evidenta cazurilor asigurate, precum si a costurilor de asigurare la nivel national;
j) emite si retrage autorizatia de functionare a asociatiilor profesionale de asigurare;
k) finanteaza la nivel national studii de cercetare aplicativa în vederea elaborarii de solutii, dispozitive si metode de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
l) organizeaza instruirea, formarea si perfectionarea personalului din domeniul asigurarii pentru accidente de munca si boli profesionale;
m) face propuneri privind cheltuielile ce se finanteaza din veniturile provenite din contributiile de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale;
n) urmareste executia veniturilor si cheltuielilor activitatii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale si prezinta ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei rapoarte trimestriale si anuale privind executia bugetara;
o) coordoneaza activitatea de management al securitatii si sanatatii în munca."

[sus]

38. Articolul 73 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 73. - Conducerea activitatii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale este asigurata de presedintele CNPAS si de un consiliu tripartit."

39. Articolul 74 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 74. - (1) Activitatea de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale este organizata la nivel de directie generala în cadrul CNPAS.
(2) Conducerea executiva a activitatii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale este asigurata de un director general cu rang de înalt functionar public, numit în conditiile legii de catre presedintele CNPAS.
(3) Ocuparea functiei de director general se face în conditiile legii.
(4) Salarizarea directorului general se face la nivelul salariului stabilit de lege pentru functia de secretar general din ministere."

40. Articolul 75 se abroga.

41. Articolul 76 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 76. - (1) Consiliul tripartit este format din 9 membri:
a) 3 reprezentanti ai Guvernului, dintre care presedintele CNPAS si directorul general prevazut la art. 74 alin. (2) - membri de drept, iar al treilea, un reprezentant al Agentiei Nationale de Administratie Fiscala, desemnat de Ministerul Finantelor Publice;
b) 3 reprezentanti ai salariatilor, desemnati prin consens de confederatiile sindicale reprezentative la nivel national, conform Legii nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca, republicata, cu modificarile ulterioare;
c) 3 reprezentanti ai patronilor, desemnati prin consens de confederatiile patronale reprezentative la nivel national, conform Legii nr. 130/1996, republicata, cu modificarile ulterioare.
(2) Membrii consiliului tripartit îsi desfasoara activitatea în baza unui mandat pe o durata de 4 ani.
(3) Presedintele CNPAS este si presedintele consiliului tripartit.
(4) Indemnizatia de sedinta pentru membrii consiliului tripartit, cu exceptia presedintelui CNPAS si a directorului general, este egala cu 10% din indemnizatia lunara a unui secretar de stat.
(5) Totalul sumelor cuvenite unui membru al consiliului tripartit ca urmare a participarii la sedinte nu poate depasi, într-o luna, 20% din indemnizatia lunara a unui secretar de stat."

42. Articolul 77 se abroga.
43. Articolul 78 se abroga.

44. Articolul 79 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 79. - (1) În îndeplinirea atributiilor prevazute la art. 72, în structura organizatorica a CNPAS se înfiinteaza structuri specializate pentru urmarirea si asigurarea:
a) activitatii de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
b) activitatii de reabilitare medicala, reabilitare socio-profesionala si tratament medical;
c) evidentei contributiilor, prestatiilor si serviciilor acordate si a costurilor de asigurare.
(2) Organizarea structurilor prevazute la alin. (1) se aproba prin hotarare a Guvernului de modificare a Statutului CNPAS."

[sus]

45. Articolul 80 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 80. - Prin Statutul CNPAS se stabilesc atributiile, organizarea si functionarea la nivel central si teritorial a structurilor care asigura desfasurarea activitatii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, precum si atributiile consiliului tripartit."

46. Dupa articolul 80 se introduce un nou articol, articolul 801, cu urmatorul cuprins:
"Art. 801. - (1) La nivelul caselor teritoriale de pensii, pentru activitatea de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se constituie consilii tripartite consultative.
(2) Componenta, atributiile, organizarea si functionarea consiliilor tripartite consultative se stabilesc prin Statutul CNPAS.
(3) Membrii desemnati în consiliile tripartite consultative nu beneficiaza de indemnizatie de sedinta."

47. Articolul 81 se abroga.
48. Articolul 82 se abroga.
49. Articolul 83 se abroga.
50. Articolul 87 se abroga.
51. Articolul 89 se abroga.
52. Articolul 90 se abroga.
53. Articolul 91 se abroga.

54. Articolul 92 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 92. - Asociatiile profesionale de asigurare au obligatia de a supune anual aprobarii CNPAS situatia financiara si bugetul de venituri si cheltuieli."

55. Articolul 93 se abroga.
56. Articolul 94 se abroga.
57. Articolul 95 se abroga.

58. Articolul 96 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 96. - (1) Datoreaza contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale urmatorii:
a) angajatorii, pentru asiguratii prevazuti la art. 5 si 7;
b) asiguratii prevazuti la art. 6.
(2) Contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale în cazul somerilor se suporta integral din bugetul asigurarilor pentru somaj, se datoreaza numai pe perioada în care acestia urmeaza cursuri de recalificare si de reconversie profesionala si se stabileste în cota de 1% aplicata asupra cuantumului drepturilor acordate pe perioada respectiva.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. a), angajatorii nu datoreaza contributii pentru persoanele prevazute la art. 5 lit. d)."

[sus]

59. Alineatul 3 al articolului 99 va avea urmatorul cuprins:
"(3) Pentru prima perioada de functionare a sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, tarifele si clasele de risc se pot modifica si la un interval de timp mai scurt de 4 ani, dar numai o singura data."

60. Articolul 101 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 101. - (1) Baza lunara de calcul la care persoanele prevazute la art. 5 si 7 datoreaza contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale o reprezinta fondul total de salarii brute lunare realizate.
(2) În situatia în care într-o unitate exista activitati încadrate în mai multe clase de risc, baza lunara de calcul o reprezinta fondul total de salarii brute lunare realizate corespunzator activitatilor încadrate în fiecare clasa de risc.
(3) Cotele de contributie datorate de angajatori în functie de clasa de risc sunt stabilite de la 0,5% la 4%, aplicate asupra fondului total de salarii brute lunare realizate.
(4) Contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale nu se aplica asupra sumelor reprezentand:
a) prestatii de asigurari sociale care se suporta din fondurile asigurarilor sociale sau din fondurile angajatorului si care se platesc direct de catre acesta, potrivit legii;
b) drepturile platite potrivit dispozitiilor legale în cazul desfacerii contractelor individuale de munca, al încetarii calitatii de functionar public sau de membru cooperator, altele decat cele acordate potrivit legii pentru perioada de preaviz;
c) diurnele de deplasare si de delegare, indemnizatiile de delegare, detasare si transfer, precum si drepturile de autor;
d) sumele reprezentand participarea salariatilor la profit;
e) premii si alte drepturi exceptate prin legi speciale."

61. Articolul 102 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 102. - (1) Contributia datorata de persoanele fizice prevazute la art. 6 este unica, în valoare de 1%, aplicata asupra venitului lunar asigurat, indiferent de activitatea prestata.
(2) Baza lunara de calcul pentru aceste contributii o reprezinta venitul lunar prevazut în contractul individual de asigurare, care nu poate fi mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara."

62. Articolul 105 se abroga.

63. Articolul 106 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 106. - Contributiile de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, dupa calculare si retinere, se vireaza pana la data de 20 a lunii urmatoare celei pentru care se efectueaza plata drepturilor salariale."

64. Articolul 107 se abroga.
65. Articolul 108 se abroga.
66. Articolul 109 se abroga.

67. Articolul 111 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 111. - (1) Neplata contributiei de asigurare de catre asiguratii prevazuti la art. 6 la termenul stabilit atrage neacordarea drepturilor la prestatii si servicii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, pana la achitarea contributiilor datorate si a dobanzilor si penalitatilor aferente.
(2) Neplata contributiei de asigurare de catre asiguratii prevazuti la art. 6 pe o perioada de 3 luni consecutive constituie pentru asigurator motiv de reziliere a contractului individual de asigurare."

68. Articolul 112 se abroga.

[sus]

69. Articolul 113 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 113. - (1) Asiguratorul poate sa aprobe anual majorari sau reduceri ale cotelor contributiilor de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
(2) Nivelul majorarii sau al reducerii cotelor se stabileste în principal dupa urmatoarele criterii:
a) numarul accidentelor de munca si al bolilor profesionale pe o perioada de referinta;
b) gravitatea consecintelor accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
c) volumul cheltuielilor pentru prestatii si servicii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;
d) existenta locurilor de munca încadrate în conditii deosebite sau speciale."

70. Denumirea capitolului IX va avea urmatorul cuprins:

"Veniturile si cheltuielile asigurarilor pentru accidente
de munca si boli profesionale"

71. Articolul 114 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 114. - Veniturile pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale se constituie din:
a) contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de persoanele juridice, precum si de persoanele fizice care încheie asigurare;
b) dobanzi si penalitati de întarziere;
c) alte venituri, potrivit legii."

72. Articolul 115 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 115. - (1) Veniturile din contributiile de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de persoanele fizice si juridice, în conditiile prezentei legi, se prevad distinct la partea de venituri a bugetului asigurarilor sociale de stat.
(2) Veniturile prevazute la art. 114 sunt destinate în exclusivitate pentru finantarea prestatiilor si serviciilor de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale prevazute de prezenta lege, precum si pentru finantarea organizarii si functionarii sistemului de asigurare reglementat de prezenta lege."

73. Articolul 116 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 116. - (1) Cheltuielile pentru prestatiile si serviciile de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale si cheltuielile pentru organizarea si functionarea acestui sistem se prevad distinct la partea de cheltuieli a bugetului asigurarilor sociale de stat.
(2) Cheltuielile pentru prestatii si servicii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se efectueaza pentru:
a) reabilitarea medicala si recuperarea capacitatii de munca;
b) reabilitarea si reconversia profesionala;
c) indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca;
d) indemnizatia pentru trecerea temporara în alt loc de munca si indemnizatia pentru reducerea timpului de munca;
e) compensatiile pentru atingerea integritatii;
f) despagubirile în caz de deces;
g) rambursarile de cheltuieli;
h) activitatea de prevenire a accidentelor de munca si bolilor profesionale.
(3) Cheltuielile pentru organizarea si functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se efectueaza în limita a pana la 3% din veniturile ce reprezinta contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, care se prevad a se încasa în anul bugetar."

74. Articolul 117 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 117. - (1) Excedentele anuale rezultate în cazul în care veniturile depasesc cheltuielile sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se reporteaza în anul urmator, utilizandu-se pentru finantarea cheltuielilor prevazute la art. 116 alin. (2).
(2) Eventualele deficite înregistrate pe parcursul executiei si deficitul anual rezultat în cazul în care veniturile sunt depasite de cheltuielile sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se acopera din disponibilitatile înregistrate în anul precedent de sistem."

[sus]

75. Articolul 118 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 118. - (1) Executia de casa a fondurilor aferente sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale se realizeaza prin Trezoreria Statului.
(2) Disponibilitatile sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se pastreaza în Trezoreria Statului si sunt purtatoare de dobanzi."

76. Articolul 119 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 119. - Disponibilitatile fondului initial pentru functionarea sistemului de asigurare înregistrate la data de 31 decembrie 2003, asa cum au fost constituite conform Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2003 nr. 632/2002, cu modificarile ulterioare, se preiau de catre CNPAS spre administrare."

77. Articolul 120 se abroga.

78. La articolul 124 alineatul 1, literele a), b) si c) vor avea urmatorul cuprins:
"a) nedepunerea la termen a declaratiei prevazute la art. 10 si 12;
b) nerespectarea obligatiei de comunicare prevazute la art. 10 si 51;
c) refuzul de a pune la dispozitie organelor de control informatiile solicitate potrivit art. 58."

79. Alineatul (1) al articolului 125 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 125. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac prin proces-verbal de catre personalul împuternicit din cadrul CNPAS sau de catre autoritatile publice abilitate potrivit legii."

80. Dupa alineatul (2) al articolului 125 se introduce un nou alineat, alineatul (3), care va avea urmatorul cuprins:
"(3) Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare."

81. Articolul 127 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 127. - Sumele încasate din amenzile contraventionale, aplicate conform prezentei legi, se fac venit la bugetul de stat."

82. Literele a) si e) ale articolului 129 vor avea urmatorul cuprins:
"a) modul de calcul al contributiei de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, precum si majorarea sau micsorarea cotei de contributie;

............................................................................................
e) modul de stabilire si de plata a prestatiilor si serviciilor cuvenite beneficiarilor de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;"

83. Dupa articolul 133 se introduce un nou articol, articolul 1331, cu urmatorul cuprins:
"Art. 1331. - (1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de prestatii si servicii pentru accidente de munca si boli profesionale se recupereaza de la beneficiari în termenul general de prescriptie de 3 ani.
(2) Sumele prevazute la alin. (1) se recupereaza de la beneficiari în baza deciziei organului competent, care constituie titlu executoriu. Sumele ramase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedati nu se mai urmaresc."

84. Articolul 134 se abroga.

[sus]

85. Articolul 135 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 135. - Prezenta lege intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu exceptia prevederilor referitoare la constituirea fondului initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, care intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2003."

86. Articolul 136 se abroga.
87. Articolul 137 se abroga.
88. Articolul 138 se abroga.
89. Articolul 139 se abroga.

90. Articolul 140 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 140. - (1) În perioada 1 ianuarie 2003 - 31 decembrie 2004 contributiile de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale sunt destinate exclusiv constituirii fondului initial necesar pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
(2) Cota de contributie datorata de angajatori si de persoanele fizice care încheie contracte individuale de asigurare este de 0,5%, indiferent de clasa de risc.
(3) Începand cu data de 1 ianuarie 2004, CNPAS va administra fondurile sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale prin structurile înfiintate pentru acest scop."

91. Dupa articolul 140 se introduce un nou articol, articolul 1401, cu urmatorul cuprins:
"Art. 1401. - Perioada de suspendare a contractului individual de munca în cazul concediului pentru incapacitate temporara de munca datorata producerii unui accident de munca sau boala profesionala se considera vechime în munca."

92. Articolul 141 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 141. - Pana la data de 31 decembrie 2004 Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si Ministerul Sanatatii vor elabora si vor aproba normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se vor publica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."

Art. II. - (1) Statutul Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale se modifica si se completeaza prin hotarare a Guvernului, pana la data de 31 decembrie 2003, potrivit dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta.
(2) Dupa data modificarii si completarii Statutului Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, potrivit dispozitiilor alin. (1), aceasta preia prin protocol, de la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, activitatile corespunzatoare functionarii si organizarii sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, precum si personalul aferent acestor activitati.
(3) Personalul preluat de Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale va fi transferat, potrivit legii, de la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si de la unitatile subordonate sau aflate în coordonarea ori sub autoritatea acestuia.
(4) Pana la modificarea si completarea Statutului Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, în conditiile dispozitiilor alin. (1), Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, prin structurile proprii, va asigura logistic si organizatoric desfasurarea activitatilor necesare gestionarii fondului initial.
(5) Contributiile pentru fondul initial aferent anului 2003 se colecteaza pana la data de 31 decembrie 2003 de catre casele teritoriale de pensii si se vireaza la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

[sus]

Art. III. - Angajatorii existenti la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta sunt obligati sa depuna declaratia prevazuta la art. I pct. 7 la sediul asiguratorului, în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002, cu modificarile ulterioare.

Art. IV. - În cuprinsul Legii nr. 346/2002, cu modificarile ulterioare, sintagmele "Fondul National de Asigurare pentru Accidente de Munca si Boli Profesionale", respectiv "Fondul National", precum si "fondurile teritoriale de asigurare pentru accidentele de munca si boli profesionale" si "fondurile teritoriale" se înlocuiesc corespunzator cu sintagmele "Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale", respectiv "CNPAS" si "casele teritoriale de pensii si alte drepturi de asigurari sociale", respectiv "casele teritoriale de pensii".

Art. V. - Pe data de 1 ianuarie 2005 se abroga prevederile referitoare la accidente de munca si boli profesionale din cap. V "Alte drepturi de asigurari sociale" din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. VI. - Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia de catre Parlament, dandu-se textelor o noua numerotare.


PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:
---------------
Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
Elena Dumitru
Ministrul interimar al sanatatii,
Ionel Blanculescu
p. Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucuresti, 24 octombrie 2003.
Nr. 107.

[sus]


AGENTIA EUROPEANA PENTRU SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA