Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca

Legatura ta catre Securitate si Sanatate in Munca

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii          ROMANIA          Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca
Noutati pe Site | Harta Site | Sugestii | Ajutor | Traduceri Tipareste aceasta pagina
Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca


Legislatie->Ordonante si Hotarari...->Ordonante de Guvern->Ordonanta de urgenta nr.41...

Ordonanta de urgenta nr. 41 din 27 aprilie 2000
pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 183 din 27 aprilie 2000


Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I. - Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 80 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 80. - (1) Valoarea unui punct de pensie se calculeaza pe baza unui coeficient care nu poate depasi 45% din ultimul salariu mediu brut pe economie, comunicat de Comisia Nationala pentru Statistica, la data intrarii în vigoare a legii bugetului asigurarilor sociale de stat.
(2) Valoarea coeficientului prevazut la alin. (1) se stabileste anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat."
2. Articolul 81 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 81. - Valoarea unui punct de pensie se calculeaza de catre C.N.P.A.S., conform prevederilor art. 80, la data intrarii în vigoare a legii bugetului asigurarilor sociale de stat, si se actualizeaza în functie de posibilitatile financiare, în cursul executiei bugetare, ori de câte ori rata inflatiei a crescut cu mai mult de 10% fata de ultima luna în care s-a efectuat calculul sau actualizarea valorii punctului."
3. Se elimina titlul sectiunii a 7-a.
4. Sectiunea a 8-a "Stabilirea si plata pensiilor" devine sectiunea a 7-a.
5. Alineatul (2) al articolului 108 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca determinata de boala profesionala, accident de munca sau cazuri asimilate acestuia, tuberculoza, SIDA, cancer de orice tip, precum si de boala infecto-contagioasa din grupa A si urgente medico-chirurgicale stabilite în conditiile prevazute la art. 98 alin. (4) este de 100% din baza de calcul stabilita conform art. 99."
6. La alineatul (1) al articolului 177, litera c) va avea urmatorul cuprins:
"c) salariile, precum si veniturile sub forma altor drepturi salariale pentru personalul angajat al C.N.P.A.S., al unitatilor din subordinea acesteia si al caselor teritoriale de pensii se stabilesc pe baza reglementarilor în vigoare aprobate pentru aparatul propriu al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale sau, dupa caz, pentru unitatile din subordinea sau din administrarea acestuia."

Art. II. - (1) Pâna la data intrarii în vigoare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale persoanele care se regasesc în una sau mai multe situatii prevazute la art. 5 alin. (1) pct. IV lit. a), b), c) si d), precum si cele prevazute la art. 5 alin. (1) pct. VI din aceasta lege si care realizeaza pentru munca astfel prestata un venit lunar de cel putin o patrime din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat sunt obligate sa plateasca contributia la asigurarile sociale de stat si cea pentru pensia suplimentara.
(2) Baza lunara de calcul a contributiilor individuale o constituie venitul brut lunar realizat, care nu poate fi mai mic de o patrime din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.
(3) Cotele de contributie de asigurari sociale, precum si cota de contributie pentru pensia suplimentara sunt cele prevazute de legislatia de asigurari sociale de stat în vigoare si sunt suportate integral de persoanele prevazute la alin. (1).
(4) Contributiile de asigurari sociale datorate de asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. IV lit. a), b), c), d) si pct. VI din Legea nr. 19/2000 se depun lunar în contul directiei generale de munca si protectie sociala, respectiv al casei teritoriale de pensii în a carei raza îsi au domiciliul, pâna la sfârsitul lunii pentru luna în curs. Majorarile de întârziere pentru nedepunerea la termen a contributiilor datorate sunt cele prevazute de legislatia de asigurari sociale în vigoare.
(5) Persoanele prevazute la art. 5 alin. (1) pct. IV lit. a), b), c), d) si pct. VI din Legea nr. 19/2000, care au împlinit vârsta de 18 ani, sunt obligate sa depuna, în termen de 30 de zile de la încadrarea în situatiile respective, declaratia de asigurare la directia generala de munca si protectie sociala, respectiv la casa teritoriala de pensii în raza careia îsi au domiciliul.
(6) Modelul declaratiei prevazute la alin. (5) se stabileste de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale sau, dupa caz, de C.N.P.A.S.
(7) Nedepunerea la termen a declaratiei de asigurare potrivit alin. (5) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000.000 lei la 3.000.000 lei. Sumele încasate cu titlu de amenzi contraventionale constituie venituri la bugetul asigurarilor sociale de stat.
(8) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de organele de control ale directiilor generale de munca si protectie sociala, respectiv ale caselor teritoriale de pensii, cu respectarea prevederilor Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
(9) Perioadele pentru care s-au platit contributii de asigurari sociale pe baza de declaratie de asigurare, potrivit alin. (1)-(4), constituie vechime în munca pentru stabilirea pensiilor si a altor drepturi de asigurari sociale.
(10) Carnetele de munca ale persoanelor prevazute la alin. (1) se pastreaza si se completeaza de serviciile specializate ale directiilor generale de munca si protectie sociala, respectiv ale caselor teritoriale de pensii.

Art. III. - (1) În cazul în care venitul la care se plateste contributia de asigurari sociale a fost majorat în intervalul de 6 luni anterioare datei la care a intervenit riscul asigurat, pâna la data intrarii în vigoare a Legii nr. 19/2000, calculul indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca, al indemnizatiilor pentru maternitate sau al celor pentru cresterea copilului se efectueaza pe baza venitului la care s-a platit sau se datoreaza contributia, din luna anterioara majorarii.
(2) De la prevederile alin. (1) sunt exceptate persoanele asigurate la care salarizarea se stabileste prin lege, prin hotarâre a Guvernului sau prin contract colectiv de munca, pentru care calculul indemnizatiilor prevazute la alin. (1) se efectueaza potrivit prevederilor H.C.M. nr. 880/1965 privind acordarea de ajutoare materiale în cadrul asigurarilor sociale de stat, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale Legii nr. 120/1997 privind concediul platit pentru îngrijirea copiilor în vârsta de pâna la 2 ani.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
Contrasemneaza:
----------------------------------------
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Smaranda Dobrescu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Bucuresti, 27 aprilie 2000.
Nr. 41.

[sus]


AGENTIA EUROPEANA PENTRU SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA