Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca

Legatura ta catre Securitate si Sanatate in Munca

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii          ROMANIA          Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca
Noutati pe Site | Harta Site | Sugestii | Ajutor | Traduceri Tipareste aceasta pagina
Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca


Legislatie->Ordonante si Hotarari...->Ordonante de Guvern->Ordonanta de urgenta nr. 49...

Ordonanta de urgenta nr. 49 din 29 martie 2001
pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000
privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 161 din data: 30/03/2001


Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I. - Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Punctul I al alineatului (1) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:
"I. persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca si functionarii publici;"

2. Punctul III al alineatului (1) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:
"III. persoanele care beneficiaza de drepturi banesti lunare ce se suporta din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, în conditiile legii, denumite în continuare someri;"

3. Litera f) a punctului IV al alineatului (1) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:
"f) proprietari si/sau arendasi de suprafete agricole si forestiere;"

4. Punctul VI al alineatului (1) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:
"VI. persoanele care, exclusiv pe baza de conventii civile de prestari de servicii, realizeaza un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel putin 3 salarii medii brute pe economie, cu exceptia beneficiarilor unei pensii de limita de varsta."

5. Alineatul (2) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Se pot asigura în sistemul public, pe baza de contract de asigurare, în conditiile prezentei legi, persoanele care se regasesc în situatiile prevazute la alin. (1) si care doresc sa îsi completeze venitul asigurat pana la plafonul prevazut de lege, precum si alte persoane care nu se regasesc în situatiile prevazute la alin. (1)."

6. Alineatul (3) al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:
"(3) Se excepteaza de la obligativitatea depunerii declaratiei de asigurare persoanele prevazute la art. 5 alin. (1) pct. IV si V, daca beneficiaza de una dintre categoriile de pensii prevazute de prezenta lege sau daca se regasesc în situatiile prevazute la art. 5 alin. (1) pct. I, II si III."

7. Alineatul (2) al articolului 17 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Pentru drepturile salariale sau pentru veniturile asigurate, stabilite în moneda altor tari pe teritoriul Romaniei, contributiile se platesc în lei la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei din data stabilita pentru plata acestor drepturi."

8. La articolul 20 se introduce litera e) cu urmatorul cuprins:
"e) activitatea desfasurata pe platformele petroliere marine."

9. Alineatul (5) al articolului 21 va avea urmatorul cuprins:
"(5) Contributia de asigurari sociale pentru someri se suporta integral din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, la nivelul cotei stabilite pentru conditii normale de munca, cu exceptia platilor compensatorii si a indemnizatiilor acordate salariatilor din industria de aparare, în perioada de întrerupere a activitatii."

10. La articolul 21, dupa alineatul (5) se introduce alineatul (51) cu urmatorul cuprins:
"(51) Contributia de asigurari sociale pentru persoanele care beneficiaza de plati compensatorii, respectiv pentru salariatii din industria de aparare, care beneficiaza de indemnizatii, potrivit legii, în perioada de întrerupere a activitatii, se suporta de bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj la nivelul unei treimi din cota stabilita pentru conditii normale de munca."

11. Litera a) a alineatului (1) al articolului 23 va avea urmatorul cuprins:
"a) salariile individuale brute realizate lunar, inclusiv sporurile si adaosurile, reglementate prin lege sau prin contractul colectiv de munca, în cazul asiguratilor prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I, sau veniturile de natura drepturilor salariale realizate lunar de asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. II si VI;"

12. La articolul 24, dupa alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu urmatorul cuprins:
"(5) În situatia depasirii plafonului prevazut la alin. (3), în cazul angajatorilor care datoreaza contributie asupra unui fond total de salarii realizat în conditii diferite de munca, baza de calcul la care se datoreaza contributia de asigurari sociale, corespunzatoare fiecarei conditii de munca, se stabileste proportional cu ponderea, în fondul total de salarii, a drepturilor salariale realizate în fiecare dintre conditiile de munca."

13. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 25. - Baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale pentru someri o constituie cuantumul drepturilor banesti lunare ce se suporta din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj."

14. Literele b), c) si d) ale alineatului (1) al articolului 26 vor avea urmatorul cuprins:
"b) drepturile platite potrivit dispozitiilor legale, în cazul desfacerii contractelor individuale de munca, al încetarii raporturilor de serviciu ale functionarilor publici sau al încetarii calitatii de membru cooperator;
c) diurnele de deplasare si de delegare, indemnizatiile de delegare, detasare si transfer, platite în limita dispozitiilor legale, precum si drepturile de autor;
d) sumele obtinute în baza unei conventii civile de prestari de servicii sau de executari de lucrari de catre persoanele care au încheiate contracte individuale de munca, precum si de catre beneficiarii unei pensii de limita de varsta;"

[sus]

15. Litera c) a articolului 29 va avea urmatorul cuprins:
"c) pana la sfarsitul lunii, pentru luna în curs, în cazul asiguratilor prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. IV lit. a), b), c), d), e) si pct. V;"

16. Articolul 37 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 37. - (1) În sistemul public stagiul de cotizare se constituie din însumarea perioadelor în care s-a platit contributia la bugetul asigurarilor sociale de stat atat de catre asigurat, cat si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat, în situatiile prevazute la art. 5 alin. (1) pct. IV, pct. V si alin. (2).
(2) În perioada în care asiguratului i s-a retinut contributia de asigurari sociale, iar angajatorul nu si-a achitat contributia datorata în calitatea sa de contribuabil, stagiul de cotizare ce se ia în calcul reprezinta o treime din perioada respectiva.
(3) Stagiul de cotizare corespunzator contributiei de asigurari sociale achitate în conditiile art. 21 alin. (51) reprezinta o treime din perioada respectiva."

17. Litera b) a alineatului (1) al articolului 38 va avea urmatorul cuprins:
"b) a urmat cursurile de zi ale învatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora;"

18. Alineatul (3) al articolului 38 va avea urmatorul cuprins:
"(3) Persoanele prevazute la alin. (1) beneficiaza de perioadele asimilate daca în aceste perioade nu au realizat stagii de cotizare în conditiile prezentei legi, cu exceptia situatiei prevazute la art. 78 alin. (7)."

19. Alineatul (1) al articolului 42 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 42. - (1) Asiguratii care au realizat stagiul complet de cotizare si care si-au desfasurat activitatea total sau partial în conditii deosebite de munca au dreptul la pensie pentru limita de varsta, cu reducerea varstelor standard de pensionare conform tabelului nr. 1."

20. Alineatul (1) al articolului 43 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 43. - (1) Asiguratii care si-au desfasurat activitatea în locurile de munca prevazute la art. 20 lit. a) si e), care au realizat un stagiu de cotizare de cel putin 20 de ani în aceste conditii, beneficiaza de pensie pentru limita de varsta începand cu varsta de 45 de ani."

21. La articolul 43, dupa alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu urmatorul cuprins:
"(4) Criteriile de încadrare a activitatilor de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare din zonele I si II de expunere la radiatii se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si a Ministerului Sanatatii si Familiei, în urma consultarii Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare."

22. Articolul 44 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 44. - Asiguratii prevazuti la art. 20 lit. a), c), d) si e), care au realizat stagii de cotizare mai mici decat cele prevazute la alin. (1) si (2) ale art. 43, beneficiaza de pensie pentru limita de varsta, cu reducerea proportionala a varstelor standard de pensionare, în conditiile realizarii stagiilor totale de cotizare necesare, conform prevederilor cuprinse în anexele nr. 4 si 5."

23. Dupa articolul 48 se introduce articolul 481 cu urmatorul cuprins:
"Art. 481. - (1) Asiguratii care au realizat stagii de cotizare în una sau mai multe dintre urmatoarele situatii: în conditii de munca speciale, în conditii de munca deosebite, în conditiile prevazute la art. 47 si 48, precum si în conditiile prevazute de legi speciale beneficiaza cumulativ de reducerea varstei standard de pensionare.
(2) Varsta de pensionare redusa conform alin. (1) nu poate fi mai mica decat varstele prevazute la art. 42, 43 si 47, respectiv în anexele nr. 4 si 5, sau decat reducerea maxima prevazuta la art. 46, dupa caz.
(3) Asiguratii care au realizat stagii de cotizare în conditii normale de munca, precum si în conditiile prevazute de legi speciale sau, dupa caz, în conditiile prevazute la art. 48 beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare pana la 50 de ani pentru femei, respectiv pana la 55 de ani pentru barbati."

24. Articolul 49 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 49. - (1) Asiguratii care au depasit stagiul complet de cotizare cu cel putin 10 ani pot solicita pensia anticipata cu cel mult 5 ani înaintea varstelor standard de pensionare.
(2) La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate nu se au în vedere perioadele asimilate prevazute la art. 38 alin. (1) lit. b) si c), precum si perioadele în care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate.
(3) Cuantumul pensiei anticipate se stabileste în aceleasi conditii cu cel al pensiei pentru limita de varsta.
(4) La împlinirea varstelor standard de pensionare prevazute de prezenta lege pensia anticipata devine pensie pentru limita de varsta si se recalculeaza prin adaugarea perioadelor asimilate si a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare."

25. La articolul 50, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu urmatorul cuprins:
"(11) La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate partiale nu se au în vedere perioadele asimilate prevazute la art. 38 alin. (1) lit. b) si c), precum si perioadele în care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate."

26. Articolul 52 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 52. - La împlinirea varstelor standard de pensionare prevazute de prezenta lege pensia anticipata partiala devine pensie pentru limita de varsta si se recalculeaza prin eliminarea diminuarii prevazute la art. 50 alin. (2) si prin adaugarea perioadelor asimilate si a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare."

[sus]

27. Alineatul (4) al articolului 56 va avea urmatorul cuprins:
"(4) Termenul de rezolvare a contestatiei este de 45 de zile de la data înregistrarii acesteia."

28. Alineatul (3) al articolului 59 va avea urmatorul cuprins:
"(3) Stagiul potential rezultat conform alin. (1) si (2) nu poate fi mai mare decat stagiul de cotizare pe care asiguratul l-ar fi putut realiza de la data ivirii invaliditatii pana la împlinirea varstei standard de pensionare prevazute în anexa nr. 3, varsta la care, în conditiile prezentei legi, poate solicita o pensie pentru limita de varsta."

29. Alineatul (2) al articolului 68 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas, indiferent de varsta si de durata casatoriei, daca decesul sotului sustinator s-a produs ca urmare a unui accident de munca, a unei boli profesionale sau tuberculozei si daca nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o patrime din salariul mediu brut pe economie, stabilit conform art. 5 alin. (3)."

30. Articolul 69 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 69. - Sotul supravietuitor care nu îndeplineste conditiile prevazute la art. 67 si la art. 68 alin. (1) beneficiaza de pensie de urmas pe o perioada de 6 luni de la data decesului, daca în aceasta perioada nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o patrime din salariul mediu brut pe economie, stabilit conform art. 5 alin. (3)."

31. Articolul 70 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 70. - Sotul supravietuitor care are în îngrijire la data decesului sustinatorului unul sau mai multi copii în varsta de pana la 7 ani beneficiaza de pensie de urmas pana la data împlinirii de catre ultimul copil a varstei de 7 ani, în perioadele în care nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o patrime din salariul mediu brut pe economie, stabilit conform art. 5 alin. (3)."

32. Alineatul (2) al articolului 71 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Cuantumul pensiei de urmas se stabileste, în conditiile art. 76, prin aplicarea unui procent asupra punctajului mediu anual realizat de sustinator, aferent pensiei prevazute la alin. (1), în functie de numarul urmasilor îndreptatiti, astfel:
a) pentru un singur urmas - 50%;
b) pentru 2 urmasi - 75%;
c) pentru 3 sau mai multi urmasi - 100%."

33. Articolul 76 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 76. - (1) Începand cu data înscrierii la pensie cuantumul pensiei se determina prin înmultirea punctajului mediu anual realizat de asigurat în perioada de cotizare cu valoarea unui punct de pensie.
(2) Cuantumul pensiei stabilit conform alin. (1) se majoreaza cu suma corespunzatoare contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate, datorata potrivit legii.
(3) La determinarea cuantumurilor pensiei conform alin. (1) si (2) fractiunile de leu se întregesc la un leu în favoarea pensionarilor."

34. Articolul 77 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 77. - (1) Punctajul mediu anual realizat de asigurat în perioada de cotizare se determina prin împartirea numarului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale realizate de asigurat în perioada de cotizare la numarul de ani corespunzator stagiului complet de cotizare, prevazut în anexa nr. 3.
(2) În situatia asiguratilor prevazuti la art. 43 si 47, la stabilirea punctajului mediu anual conform alin. (1) se iau în considerare stagiile de cotizare prevazute la aceste articole.
(3) În situatiile prevazute la art. 44, la stabilirea punctajului mediu anual al asiguratilor conform alin. (1) se iau în considerare stagiile totale de cotizare necesare prevazute în anexele nr. 4 si 5.
(4) La calcularea punctajului mediu anual, a punctajului anual si a numarului de puncte realizat în fiecare luna se utilizeaza cinci zecimale."

35. Alineatul (8) al articolului 78 va avea urmatorul cuprins:
"(8) Asiguratii care, dupa îndeplinirea conditiilor de pensionare pentru limita de varsta, reglementate de prezenta lege, contribuie o anumita perioada la sistemul public, regasindu-se în una dintre situatiile prevazute la art. 5, beneficiaza de majorarea punctajului realizat în aceasta perioada cu 0,3% pentru fiecare luna, respectiv cu 3,6% pentru fiecare an suplimentar."

36. Dupa articolul 78 se introduce articolul 781 cu urmatorul cuprins:
"Art. 781. - (1) În situatia prevazuta la art. 37 alin. (2) numarul de puncte realizat în fiecare luna, calculat conform art. 78 alin. (1), se diminueaza la o treime.
(2) Numarul de puncte realizat de someri se calculeaza prin raportarea cuantumului drepturilor banesti lunare acordate la salariul mediu brut lunar din luna respectiva, comunicat de Institutul National de Statistica si Studii Economice.
(3) Se excepteaza de la prevederile alin. (2) persoanele care beneficiaza de plati compensatorii si salariatii din industria de aparare, care beneficiaza de indemnizatii, potrivit legii, în perioada de întrerupere a activitatii, pentru care s-a achitat contributia din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, pentru care numarul de puncte se calculeaza prin raportarea unei treimi din drepturile primite, în aceste cazuri, la salariul mediu brut lunar din luna respectiva, comunicat de Institutul National de Statistica si Studii Economice."

37. Alineatul (1) al articolului 80 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 80. - (1) Valoarea unui punct de pensie se calculeaza pe baza unui coeficient care nu poate depasi 50% din salariul mediu brut pe economie, utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat."

38. Articolul 81 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 81. - (1) Valoarea unui punct de pensie se calculeaza de catre CNPAS, conform prevederilor art. 80, la data intrarii în vigoare a legii bugetului asigurarilor sociale de stat si se actualizeaza în functie de posibilitatile financiare, în cursul executiei bugetare, prin indexare trimestriala cu un procent care sa acopere cu pana la 100% rata inflatiei.
(2) Indexarea prevazuta la alin. (1) se stabileste prin hotarare a Guvernului."

39. Articolul 83 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 83. - (1) Drepturile de pensie pentru limita de varsta se acorda si se platesc de la data îndeplinirii conditiilor de pensionare, daca cererea a fost depusa în termen de 30 de zile de la aceasta data.
(2) Drepturile de pensie anticipata sau pensie anticipata partiala se acorda si se platesc:
a) de la data îndeplinirii conditiilor, dar nu înaintea încetarii calitatii de asigurat, în cazul persoanelor prevazute la art. 5 alin. (1) pct. I, II, III si VI, daca cererea a fost depusa în termenul prevazut la alin. (1);
b) de la data îndeplinirii conditiilor, în cazul persoanelor prevazute la art. 5 alin. (1) pct. IV, V si alin. (2), daca cererea a fost depusa în termenul prevazut la alin. (1).
(3) În cazul persoanelor care îndeplinesc conditiile de pensionare si a caror cerere a fost depusa peste termenul prevazut la alin. (1) drepturile de pensie se acorda si se platesc de la data depunerii cererii împreuna cu actele doveditoare."

[sus]

40. Alineatul (3) al articolului 86 va avea urmatorul cuprins:
"(3) Decizia casei teritoriale de pensii se comunica în scris persoanei care a solicitat pensionarea, în termen de 5 zile de la data emiterii."

41. Articolul 87 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 87. - Decizia emisa în conditiile art. 86 alin. (1) poate fi contestata la instanta judecatoreasca competenta în a carei raza teritoriala se afla domiciliul asiguratului, în termen de 45 de zile de la comunicare."

42. Articolul 88 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 88. - Decizia casei teritoriale de pensii, necontestata în termen, este definitiva."

43. Literele b) si d) ale alineatului (1) al articolului 92 vor avea urmatorul cuprins:
"b) beneficiarul unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate partiale se regaseste în una dintre situatiile prevazute la art. 5 alin. (1) pct. I, II si VI;

................................................................................

d) beneficiarul unei pensii de urmas realizeaza dintr-o activitate profesionala venituri brute lunare mai mari de o patrime din salariul mediu brut pe economie, stabilit conform art. 5 alin. (3);"

44. Alineatul (1) al articolului 94 se completeaza cu litera d) cu urmatorul cuprins:
"d) pensionarii de invaliditate de gradul III."

45. Alineatul (2) al articolului 94 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Beneficiarii pensiei de urmas pot cumula pensia cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala, daca veniturile brute lunare realizate nu depasesc o patrime din salariul mediu brut lunar pe economie, stabilit conform art. 5 alin. (3)."

46. Alineatul (1) al articolului 95 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 95. - (1) Beneficiarii pensiei pentru limita de varsta pot solicita recalcularea pensiei dupa realizarea fiecarui stagiu de cotizare de minimum 12 luni."

47. La articolul 98 se introduce alineatul (5) cu urmatorul cuprins:
"(5) Dreptul asiguratilor la ajutorul de deces nu este conditionat de îndeplinirea stagiului de cotizare prevazut la alin. (2) sau (3)."

48. Alineatele (1) si (2) ale articolului 99 vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 99. - (1) Baza de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni, pe baza carora s-a achitat contributia individuala de asigurari sociale în lunile respective, conform prevederilor art. 23.
(2) În situatia în care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, pentru asiguratii prevazuti la art. 98 alin. (4) baza de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale o constituie media veniturilor lunare la care s-a achitat contributia de asigurari sociale din lunile respective sau, dupa caz, venitul lunar din prima luna de activitate pentru care s-a stabilit sa se plateasca contributia de asigurari sociale."

49. La articolul 99, dupa alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu urmatorul cuprins:
"(5) În cazul în care baza de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale cuprinde si perioade anterioare datei intrarii în vigoare a prezentei legi, la calculul indemnizatiilor se iau în considerare, pentru aceste perioade, veniturile lunare care, potrivit legii, au constituit baza de calcul a drepturilor respective."

50. Litera a) a literei B a alineatului (1) al articolului 101 va avea urmatorul cuprins:
"a) a 4-a zi de incapacitate temporara de munca, în cazul persoanelor prevazute la art. 5 alin. (1) pct. III, IV, V si alin. (2);"

51. Litera d) a articolului 102 va avea urmatorul cuprins:
"d) de bugetul asigurarilor sociale de stat, în cazul asiguratilor prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I, II si VI, precum si al celor prevazuti la alin. (1) pct. III, aflati la cursuri de calificare, recalificare, perfectionare sau la alte forme de pregatire profesionala, organizate potrivit legii, daca bolile profesionale sau accidentele de munca s-au produs din vina acestora."

52. Alineatul (1) al articolului 104 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 104. - (1) Durata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, în cazul asiguratilor cu contract individual de munca pe durata determinata, precum si al celor prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. IV, V si VI, este de cel mult 90 de zile în cursul unui an calendaristic."

53. La alineatul (1) al articolului 109 se introduce litera g) cu urmatorul cuprins:
"g) bilete de odihna, pentru asiguratii unitatilor în care nu este reglementata, potrivit legii, constituirea fondului social."

54. Articolul 111 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 111. - Indemnizatia pentru reducerea timpului de munca cu o patrime din durata normala se acorda asiguratilor prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I si II, care, din motive de sanatate, nu mai pot realiza durata normala de munca."

[sus]

55. Alineatul (4) al articolului 117 va avea urmatorul cuprins:
"(4) Pot beneficia de tratament balnear si alte categorii de pensionari si asigurati, în limitele fondului alocat pentru tratament balnear, cu suportarea de catre beneficiar a unei parti din costul biletului de tratament balnear."

56. La articolul 117, dupa alineatul (5) se introduc alineatele (6), (7) si (8) cu urmatorul cuprins:
"(6) Locurile la tratament balnear vor fi asigurate în unitatile de tratament din proprietatea CNPAS si, în completare, prin contracte încheiate, potrivit legii, cu alte unitati de profil. La încheierea contractelor se va tine seama de gradul de solicitare al statiunii si de categoria de confort oferita, precum si de nivelul maxim al tarifelor, ce poate fi suportat din bugetul asigurarilor sociale de stat, stabilit de CNPAS.
(7) Criteriile pe baza carora se acorda biletele de odihna, precum si nivelul cotei de participare individuala a asiguratilor se aproba prin hotarare a Guvernului.
(8) Plata serviciilor aferente biletelor de tratament balnear si biletelor de odihna utilizate se realizeaza de CNPAS."

57. Literele a) si b) ale alineatului (1) al articolului 121 vor avea urmatorul cuprins:
"a) concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului pana la împlinirea varstei de 2 ani si, în cazul copilului cu handicap, pana la împlinirea varstei de 3 ani;
b) concediu si indemnizatie pentru îngrijirea copilului bolnav în varsta de pana la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, pana la împlinirea varstei de 18 ani."

58. Alineatele (1) si (2) ale articolului 123 vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 123. - (1) Indemnizatia pentru cresterea copilului pana la împlinirea varstei de 2 ani se acorda, la cerere, pe baza livretului de familie sau a certificatului de nastere.
(2) Indemnizatia pentru cresterea copilului cu handicap pana la împlinirea varstei de 3 ani se acorda, la cerere, pe baza livretului de familie sau a certificatului de nastere, precum si a certificatului de persoana cu handicap, emise în conditiile legii."

59. Litera b) a alineatului (2) al articolului 127 va avea urmatorul cuprins:
"b) copiii proprii, copiii adoptati, copiii aflati în plasament familial sau cei încredintati spre crestere si educare familiei, în varsta de pana la 18 ani sau, daca îsi continua studiile, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani, precum si copiii incapabili de munca, indiferent de varsta, daca si-au pierdut capacitatea de munca înaintea varstelor mentionate;"

60. Articolul 129 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 129. - În cazul în care angajatorul îsi înceteaza activitatea sau a expirat termenul pentru care a fost încheiat contractul individual de munca drepturile de asigurari sociale prevazute la art. 98 alin. (1) lit. a), c), d) si e) si la art. 109 alin. (1) lit. c), care s-au nascut anterior ivirii acestor situatii, se achita din bugetul asigurarilor sociale de stat de catre casele teritoriale de pensii, urmand sa fie recuperate de la angajator, dupa caz, conform legii."

61. Litera c) a alineatului (2) al articolului 133 va avea urmatorul cuprins:
"c) casa teritoriala de pensii, în termen de 3 zile de la data depunerii certificatului medical, pentru asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. IV, V si alin. (2)."

62. La articolul 133, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:
"(3) Cuantumul indemnizatiilor de asigurari sociale acordate pe o perioada mai mare de 90 de zile se indexeaza o data cu indexarea valorii punctului de pensie."

63. Litera c) a articolului 135 va avea urmatorul cuprins:
"c) casa teritoriala de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului prevazut la art. 5 alin. (1) pct. IV, V sau alin. (2), respectiv al unui membru de familie al acestuia."

64. Alineatul (2) al articolului 141 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Statutul va cuprinde în mod obligatoriu atributiile consiliului de administratie, ale presedintelui CNPAS, modul de organizare si functionare a CNPAS, precum si atributiile caselor teritoriale de pensii."

65. Articolul 142 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 142. - Cheltuielile privind organizarea si functionarea sistemului public se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat, în limita unui procent de 3% aplicat asupra cheltuielilor anuale totale prevazute prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, inclusiv asupra cheltuielilor din alte surse atrase, în conditiile legii."

66. Dupa articolul 144 se introduce articolul 1441 cu urmatorul cuprins:
"Art. 1441. - Realizarea atributiilor ce revin CNPAS, potrivit legii, este supusa controlului Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale."

67. Litera l) a articolului 148 va avea urmatorul cuprins:
"l) refuzul de a pune la dispozitie organelor de control ale CNPAS si ale caselor teritoriale de pensii documentele justificative si actele de evidenta necesare în vederea stabilirii obligatiilor de asigurari sociale, precum si în vederea recuperarii creantelor prin executare silita."

68. Alineatul (2) al articolului 162 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Punctajul anual pentru fiecare an util realizat în cadrul fostelor unitati agricole cooperatiste, precum si pentru fiecare an de contributie realizat de taranii cu gospodarie individuala din zonele necooperativizate, pana la data intrarii în vigoare a Legii nr. 80/1992, republicata, cu modificarile ulterioare, reprezinta 0,25 puncte."

69. La articolul 163 se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:
"(3) Prevederile alin. (1), referitoare la stabilirea punctajului anual, se aplica si în cazul perioadelor în care, anterior intrarii în vigoare a prezentei legi, o persoana s-a aflat în una dintre situatiile prevazute la art. 38."

70. La articolul 167, textul actual devine alineatul (1) si se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:
"(2) Pentru perioada aprilie 2001-noiembrie 2014 varsta standard de pensionare si stagiul complet de cotizare, în întelesul art. 49 si 50, sunt cele prevazute în anexa nr. 3, la care asiguratul ar avea dreptul la pensie pentru limita de varsta în raport cu data nasterii."

71. Dupa articolul 167 se introduc articolele 1671 si 1672 cu urmatorul cuprins:
"Art. 1671. - (1) Într-un interval de 5 ani de la data intrarii în vigoare a prezentei legi persoanele care au desfasurat activitati încadrate în grupa I de munca, conform legislatiei anterioare, pot solicita pensie pentru limita de varsta cu reducerea varstelor standard de pensionare, conform tabelului nr. 4.

[sus]

TABELUL Nr. 4
----------------------------------------------------------------------
Stagiul de cotizare realizat Reducerea varstelor standard
efectiv, conform legislatiei de pensionare prevazute
anterioare, în grupa I de în anexa nr. 3
munca (ani împliniti) (ani) (luni)
----------------------------------------------------------------------
2 1 2
4 2 5
6 3 7
8 4 10
10 6 0
12 7 2
14 8 5
16 9 7
18 10 10
20 12 0
22 13 0
24 14 0
26 si peste 15 0
----------------------------------------------------------------------

(2) Varstele de pensionare reduse conform prevederilor alin. (1) nu pot fi mai mici de 50 de ani.
(3) Prevederile alin. (1) se aplica si în cazul asiguratilor prevazuti la art. 20, daca acestea sunt mai avantajoase decat cele stipulate în anexele nr. 4 si 5.
Art. 1672. - (1) În perioada esalonarii varstelor standard de pensionare si a stagiilor de cotizare prevazute în anexa nr. 3 cererea de pensionare pentru limita de varsta, pensie anticipata sau pensie anticipata partiala, împreuna cu actele doveditoare se depun de catre solicitant în termen de 90 de zile de la data îndeplinirii conditiilor de pensionare, la casa teritoriala de pensii în a carei raza se afla domiciliul acestuia.
(2) În cazul persoanelor prevazute la art. 5 alin. (1) pct. I, II, III si VI cererea de pensionare, împreuna cu actele doveditoare se depun de angajator sau de institutia care efectueaza plata drepturilor de somaj, dupa caz, în termen de 90 de zile de la data îndeplinirii conditiilor de pensionare, la casa teritoriala de pensii în a carei raza se afla domiciliul asiguratului.
(3) Drepturile de pensii se acorda si se platesc în conditiile prevazute la art. 83, în raport cu termenul prevazut la alin. (1) si (2)."

72. La articolul 168, dupa alineatul (2) se introduc alineatele (3), (4) si (5) cu urmatorul cuprins:
"(3) Dupa intrarea în vigoare a prezentei legi, pe baza analizei rezultatelor recorelarii aplicate conform prevederilor alin. (1) si (2) Guvernul poate adopta masuri suplimentare de recorelare a pensiilor stabilite pe baza legislatiei anterioare.
(4) Programul si metodologia de recorelare a pensiilor, potrivit prevederilor alin. (3), se stabilesc prin hotarari ale Guvernului.
(5) În cazul pensiilor de asigurari sociale ale agricultorilor, stabilite anterior datei de 29 iulie 1992, recorelarea pensiilor se face pe baza determinarii timpului util conform metodologiei care a fost folosita la aplicarea prevederilor Legii nr. 80/1992, republicata, cu modificarile ulterioare."

73. La articolul 171, textul actual devine alineatul (1) si se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:
"(2) Prevederile alin. (1) se aplica si în cazul pensiilor de invaliditate stabilite pe baza legislatiei anterioare, la modificarea încadrarii într-un alt grad de invaliditate."

74. Articolul 180 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 180. - (1) La data intrarii în vigoare a prezentei legi pensiile de asigurari sociale de stat, pensiile suplimentare, pensiile de asigurari sociale pentru agricultori, stabilite pe baza legislatiei anterioare, precum si ajutoarele sociale stabilite potrivit legislatiei de pensii devin pensii în întelesul prezentei legi.
(2) CNPAS va lua masurile necesare astfel încat la data intrarii în vigoare a prezentei legi sa determine punctajul mediu anual al fiecarui pensionar, prin raportarea cuantumului pensiilor cuvenite conform legislatiei anterioare, pe categoriile de pensii prevazute la art. 40, din care s-a dedus contributia pentru asigurarile sociale de sanatate, datorata conform legii, la valoarea unui punct de pensie stabilita în conditiile art. 80.
(3) Se excepteaza de la prevederile alin. (2) pensionarii de asigurari sociale de stat ale caror drepturi stabilite în perioada 1 ianuarie 1998-31 martie 2001 sunt mai mari decat un punctaj mediu estimat pentru persoanele care se vor pensiona în conditiile prezentei legi.
(4) Punctajul mediu estimat, prevazut la alin. (3), se calculeaza de CNPAS.
(5) Punctajul mediu anual, calculat conform alin. (2), se poate corecta corespunzator recorelarii prevazute la art. 168 alin. (3), (4) si (5).
(6) Cuantumul pensiilor se stabileste în baza prevederilor art. 76, luandu-se în considerare punctajul mediu anual stabilit conform alin. (2), (3), (4) si (5).
(7) În situatia în care cuantumul pensiilor stabilit conform alin. (6) este mai mic decat cel stabilit în baza legislatiei anterioare, se pastreaza în plata cuantumul avantajos."

75. Dupa articolul 180 se introduce articolul 1801 cu urmatorul cuprins:
"Art. 1801. - (1) De prevederile art. 180 beneficiaza si magistratii pensionati în baza Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru partea din pensia de serviciu care se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat, precum si pentru pensia suplimentara.
(2) Punctajul mediu al magistratilor pensionari se determina si se evidentiaza distinct pentru pensia de asigurari sociale de stat, respectiv pentru pensia suplimentara.
(3) În situatiile reglementate la alin. (1) si (2) se pastreaza în plata drepturile stabilite în baza legislatiei anterioare intrarii în vigoare a prezentei legi."

[sus]

76. La articolul 184, textul actual devine alineatul (1) si se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:
"(2) Pensiile stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 2/1995 privind pensionarea anticipata devin pensii pentru limita de varsta la împlinirea varstelor de 62 de ani barbatii si de 57 de ani femeile si se recalculeaza pe baza metodologiei prevazute la art. 180, prin eliminarea diminuarii aplicate cuantumului la data stabilirii initiale si prin adaugarea eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare."

77. La articolul 185, textul actual devine alineatul (1) si se introduc alineatele (2) si (3) cu urmatorul cuprins:
"(2) Drepturile de asigurari sociale aflate în plata la data intrarii în vigoare a prezentei legi se achita pe duratele si în procentele prevazute de prezenta lege, daca acestea sunt în avantajul beneficiarilor. Procentele vor fi aplicate la baza de calcul stabilita initial pentru deschiderea acestor drepturi.
(3) În caz contrar se mentin drepturile de asigurari sociale aflate în plata la data intrarii în vigoare a prezentei legi."

78. Dupa articolul 186 se introduce articolul 1861 cu urmatorul cuprins:
"Art. 1861. - Pentru anul 2001 salariul mediu brut pe economie în baza art. 5 alin. (3) reprezinta salariul mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2001."

79. Articolul 193 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 193. - (1) La efectuarea oricaror operatiuni care nu sunt legate de stabilirea si de plata pensiilor si a altor drepturi de asigurari sociale de catre CNPAS si de casele teritoriale de pensii se percepe un comision de 3% aplicat la suma totala ce face obiectul operatiunii.
(2) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) operatiunile legate de stabilirea si plata prestatiilor sociale, finantate din bugetul de stat si din bugetele fondurilor speciale, pentru care CNPAS percepe contravaloarea cheltuielilor materiale si a manoperei aferente serviciilor efectuate.
(3) Sumele rezultate ca urmare a aplicarii prevederilor alin. (1) si (2) constituie venituri la bugetul asigurarilor sociale de stat."

80. Articolul 195 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 195. - Sumele ce urmeaza sa fie achitate beneficiarilor de drepturi stabilite potrivit prevederilor prezentei legi se întregesc la o mie de lei în favoarea acestora, dupa deducerea eventualelor obligatii."

81. Penultima liniuta de la articolul 198 va avea urmatorul cuprins:
"- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/1999 privind modificarea si completarea Decretului nr. 389/1972 cu privire la contributia pentru asigurarile sociale de stat, modificat si completat prin Legea nr. 49/1992 pentru modificarea si completarea unor reglementari din legislatia de asigurari sociale, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 49 din 1 februarie 1999, aprobata prin Legea nr. 72/2001, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 135 din 19 martie 2001;"

82. Punctul 6 din anexa nr. 4 va avea urmatorul cuprins:

"6. Stagiul complet de cotizare de 35 de ani
(începand cu luna decembrie 2014)
-----------------------------------------------------------------------
Reducerea Stagiul de cotizare Stagiul de cotizare Stagiul total
varstei de realizat în conditii de realizat în alte de cotizare
pensionare cu speciale conditii de munca necesar
----------------------------------------------------------------------
(ani) (ani) (luni) (ani) (luni) (ani) (luni)
-----------------------------------------------------------------------
10 24 - - - 24 -
9 22 6 3 6 26 -
8 20 - 7 - 27 -
7 17 6 10 6 28 -
6 15 - 14 - 29 -
5 12 6 17 6 30 -
4 10 - 21 - 31 -
3 7 6 24 6 32 -
2 5 - 28 - 33 -
1 2 6 31 6 34 -"
-----------------------------------------------------------------------

83. Titlul anexei nr. 6 si specificatia din tabel vor avea urmatorul cuprins:
"SALARIUL MEDIU ANUAL"

84. În cuprinsul legii denumirile Ministerul Sanatatii, Ministerul Transporturilor, respectiv Comisia Nationala pentru Statistica se înlocuiesc cu denumirile Ministerul Sanatatii si Familiei, Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si, respectiv, Institutul National de Statistica si Studii Economice.

Art. II. - Legea nr. 19/2000, cu modificarile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia de catre Parlament, dandu-se textelor o noua numerotare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:
---------------
Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
Marian Sarbu
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu

Bucuresti, 29 martie 2001
Nr. 49.

[sus]


AGENTIA EUROPEANA PENTRU SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA